Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 09, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «««-«-s-»sJEWMWcW
»Donskcren« udkommer lwer Onsdag og Lördag. OnSdagS-T1dgave. »Danskcren« kostcr kun BLZU per 21argang.
— -.- »—— q-» --.—-«. ———-—- « —--.. - —-—— » -- » «,- , » . ,.. - , , - , », »«, ,- -»»- ,--..« « ,»-». ---. -.-—- - -- ----..
Nr. 7:3.4 Plain Nebr» Lngdag d. 9. Oktober WH. mdc Antg.
Untertha.
De Forcncdc Statcr vil kommt
lcrc staunten
En ny Undekhandliun metlcm
Amerika og England.
Washington, Ott, S. — Walter
Wellinan sttiver om denne Sag i
Chicago Rec. Hetald:
« De For. Stater og Stor-B:itta
-nien er kommen til en Overenskomst
ngaaende Svørgsmaalet om aeanal
ver Landtungen mellem Nord-; ug
TSndsAmerita Den nne Traktat nil
-blive overgivet til Senatet for Zett
-"Godtendelfe i den forhaanden værendc
Sei-son· Jeg er nu i Stand ti! a:
« give Hovedindholdet af Traktatenz den
fastsætter —
1. th den gamle Clanton Vulwer
, ·Traltat flal være fuldftcrndig og for
f. alle Tider optici-net
2. At der af de For. Stater sta!
.. tonstruerefz en neutralthhinug-Ftanal,
J der i Fredstider sial verre aaben for
Halle Nationers Stibe paa de samme
- Betingelser.
I It. Denne Neutralitet er tun ga
» ranteret af de For. Stater, og andre
Smnagter er itle indbudte til at del
: tage i en saadan Garanti. England
. er paa Grund af sin Silling som
: Deltager i Traktaten at betragte som
en Garant.
4. J Tilfielde as Krig forbeholder
de For. Stater sig Ret til at tage san
danne Stridt, sont Hensyn til egen
Sitterhed vilde nsdvendiggare
« se ·- Is
Man lægget Mcerle til at den nne
Traktat moder de vigtigste Jndven
hinger, der gjordeg imod den garnle
Han-Pauncefote Traktat, og fom for
aarsagede dens Forkastelfe i Senatet.
Medens Neutralitetg Principe« er
s freinhcevet, er de For. Stater d- . ene
-- sie Garanti for denne Ne11t".(lttet —
, ingen andre Magters Jnsailligelse er
« legt.
; Dei er just dette Punkt, der gav An
ledning til den forrige Trattats For
- lastelse. Mange Senatorer var dil
z lige til at antage England sont Med
: Garant, fordi England allerede sad
; inde ined flere Priviligier paa Land-.
jtungen. Men de var absolut imodj
- at faa andre europakisle Nationer ind
» i Laget.
Sagen vedlmn jo itte i mindste
««Maade disfe Nationer, det var ade
; lutlende en ameritanst Affcrrr. »
III II sit !
Eiter Bestemmelserne i den nhe
Jraktat, tan de Forenede Stater i»
Krigstid hersle eneraadende over Ka
snalen og sauledes altid være i Stand
«til at tage Vare paa sin egen Fordel.
-Det tan sperrte Kanalen for Fjender,
sog tunde, stulde saadant nogen Sinde
gdile sig at verre notwendig, befæste
« dens to Endepuntter.
s J bred Betndning can Kanalen
blive laldt ,,All-Ainerican". De For.
S vtater stal bngge den, have ubetinget
z-? ontrol over den, uhindret af beider
- Jige Jndflreentninger.
. Storbrittaniens Negering har vilt
«stg overordentlig liberal idetteSpsrgs
.·;n1aal: Den har antaget, at Pligten
bed den itte at stille unsdvendige thin
dringet i Vejen for et Foretagende,
Idee saa ud til at blive af saa stor Rig
"-tighed og Verdi for handelsverdenen
, Den hat handlet efter det Princip,
est Kanalen er bhgget for handelem
tte for Reig, og at en Garanti, der
vztle gaar i Enteltheder, er af vigtigste
«: tydntng.
" England og Amerika tunde her
. es faa meget mere, som de Forenede
tater aldrig hat legt Reiten til at
tiseette en sterltg Toldbegunstigelse
- r den amerikansie handel.
. s 0 O
: Jtte engang«de Senatoret, der for
ftede haykPauncefvte Kanalem for
gte dette. De var villig til at lud-«
« me alle Nationer den samme Ret,
der samme thtaar, del vtdende, at
T delen t Længden vtlde vcre paa
«Fpr. Staters Stde paa Grund af
Y- aleni gepgkastfle Beltggenhed. «
F is britttste Statuen-nd der be
dette Problem, opfattede hur
D
tig, at Forlangendet am en interna
tional garanteret Neutralitet i Reige
tidee aldrig vilde blive antaget af de
For-. Statek.
Havde England vieret paaftaaelig
her, er der Muliahed for, at Kanalen
vilde være bleven bygget uden Henfhn
til den engelfte Regerings Protest eller
Privilegien Paa den Maade vilde
de simpelthen intet have vundet, men
have tabt alt
Ambasfadsr Choate vil bringeDolu
mentet af Traktaten til Arneeita, og
Prckftdent Roosevelt vil snart faa det
i Heendr. Han vtl saaledes blive i
Stand til at omtale Traktaten i sin
Strivelse til Rongresfen Han giver
den sin varrneste Anbefaling; thi Prin
cipet er næsten det samme, sotn han
tcernpede for et Aar siden. Han har
aldrig vceret en Modftander af Neu
tralitet, forudsat den ille lagde Baand
paa de For. Stater i Kriastider. Jlle
heller svcermer han i høj Grad for Be
fcestninger eller anbefalede scerlige
Toldbegunstigelser.
Der er ingen Tvivl om, at den nu
vaerende Traktat vil vinde Tilslut
ning baade blandt Follet og Presfem
eller otn, at Senatet vil vedtage den.
I . I
Het foreligger altfaa det Resultat,
Jfor hviltet Statgselretcet Har) saa
lcenge hat arbejdet. Det lyltedes itle
for ham for et Aar siden paa Grund
- af uventet Modftand mod visse Print
ter i den Traktat, om hvillen han
» havde underhandlet.
) J Steden for at furmule indenfor
"sine site Bergge, bpjede han sig for den
follelige Mening og fortsatte sit Ar
»bejde. viste sig itte fom den Weder
synede, der betragter sin Mening som
den ene rigtige, rnen viste tvcertimod
den Liberalitet og Styrte, der i fcerlig
Grad gsr harn flittet til som Landets
Tjener at arbejde for detg Vel i ne
gennyttia Jver. J den Betydning vil
det foreliggende Resultat i Virtelig
heden viere en Sejr for ham, og hans
Navn vil være lædet til en af Nati
dens vigtigite Traktater.
Storbrittanien er beredvillig kom
men de For. Stater i Mode i diese
Underhandlinger, uden nogen som
helft Hentydninger til Alaska-Chorges
rnaalet eller andre elsifterende Uenig
heder. Kanalproblemet blev overvejet
og lslt helt og holdent paa dets egen
Grundlag.
-.
Løfepcngc for Miso Steinc.
8110,000 er Loscfummen.
Washington, Ott. 4. — Der er nu
taaet alvorlig fat for at stasse Miss
Ztone, Missioncrrindem der holdes i
Fanaenstab of tyrtiste Reverbander,
sin Feihed.
Der blev svaret paa Foresporagler
anqaaende Misg Stong at hnn vitdc
blive fat i Frihed, hvis Amerika beta
ler 811»,000 som Løfepenge inden den
8. Ottobet; er Lasefummen itte be
talt inden den Tib, meet de med at
tnyrde hende eller bortgifte hende til
en af Not-erne, og der er flet ingen
Grund til at tro, at de itte vil udføre
denne Trudfel, itte heller, at de vil
vente en Time leengere med Mordet
end den af dem satte Frist, saa man
et meget ængstelig for den fangne
Dame·
At man stulde tunne narre dem eller
lotte dem i en Fcelde er aldeles umn
zlig. Erfatingen hat leert det; idet
« man endnu mindes en blodig histotie
i 1870.
Fern refsende deriblandt en tig
Englandee og et Medlem af det en
lgelfte Overhus, blev sangen af Re
vete i Gartenland. De blev holdt for
ILstepenge, og en af dem sit Lov til at
reife til Athen for at stasse den stillede
Sum. han undetrettede imidslertid
Politiet, og man haabede at fange hele
Banden; men Reveene holdtes vel un
dettettede af Spionee sg vogtede sig
vel for at made paa det fastsatte Stein
derimod mytdede de de site tilde-ge
ljaevnes
Sædvanltgvis ee Lssetnmmen tun
mellem 85,000 og 810,000; men RI
verne hat en Jde sm, at Amerikanetne
er fabelagtig tige og vil derfor be
nntte sig af Tilfældet.
Jmidlertid anstrængek Miss Stones
Venner sig af yderite Evne for at(
staffe den nødvendige Sinn og faa denj
affendi i Tide fanledeg at den naarl
Neverne inden Middag Fil.12 den 8.
Oktober.
si- e· si
Boston, Okt. 7. —- Nceften Halvde-j
len of Summen til Miss Stones Ud-«’
frielse er indtommen ved fridillige Bi-l
drag; nien Sagen et endda lige for-z
tvivlet, thi for at naa Bestemmelfes-’
stedet i rette Tid stulde Pengene vcere
affendt i Dag (Mandaa). Miss
Stones Broder og hendes gamle Mo
der er i den pinligfte Angst og Spren
ding.
Man tunde jo synes, at Missions-j
fundet tnnde udrede Lpfesummen,"
men dette frygter man vilde give An
ledning til, at Roderne vilde prpve
den Ting igen og sanledes tvinge det
til idelige Udbetalinger.
Kirterne i Boiton, hvot Missj
Sinnes Hjem et, hat vist sig megets
liberale; men PUCOOO er jo ogsaa’
en ftor Sinn Penge.
Jmidlertid fstes -dek Und-erhand
linget i det hvide Hus desgngaaende,;
og man haabet at tunne bevægeRsver- Z
ne til at fvrlænge Fristen endnu en
lille Tid
Cleveland, O, »Okt 7. —- E. T.
Sirt-ankn, forhenvætende Konsul tilj
Tyrtiet, udtalet sig sauledes angem
ende Befrielsen af den fangne Miss
Sinne:
»Im trot, at Reverne tog Miss;
Stone til Fange af politiste Grunde« "
Rovekne unstet at faa de For. Stater
til at hcevne sig paa Tyktiet. De vils
ganste vift holde dekes Løfte, hvis Lo
fefummen blivet sendt i Tide. Hvis
ilte, vil de føtft stære en Finger af
og sende den til hendeg Vennet, der
næit et Øre, og tilsidst vil hendes Ho- ·
ved blive sat paa Stage i en eller an
den Landsby i Tyrliet.
Jeg tender dem og deres Munde
at viere paa Jeg hat haft meget med
dem at gøte; og en Reis man de have, «
de holder ufkavigelig deres givne Los
tet, hvad det angaar tan de taldeS
ætlige not.«
·--—--·.-—-——-—
chrbt af Fotkæderr.
Mannen Ott. si. — Angaaende dct
berygtede Lverfald on Mnrderi af Its
U. S. Jnfanteri E, viser det sig nu, It
det bercede paa en SanIttIetksvcergelsk,
og nt stamer Sonnell var bleven un
derrettct og havde Iaget alle Forl)otli-.«
regten
I
I
I
I
Jmidlertid er Sindene i voIdfmIIL
EIN-In sckrliq mellem Soldaterne, jdcs T
Lonan et file er foretnaet as a'"!ni1.
deliae Opkorere,111en af Foli der but ,
aflaqt Eben som amerikanste Unser
fasten Ja, nagte nf Ledemc, I :
iblandt Prwfidenten Of Balntmiga
holdt enchsaa et Einbebe under de
Forenede Stand
Jmidlertid indeholder Begivenhc
den en Advnrfel mod at satte uberin
get Tislid til Filippinoerne, og en
Paamindelse om, at Onkel Sam exc
nu lannt fra nyder landsfaderlig Aste »
og Agtelse.
Dr tusinde Ding.
Kapsejladsens Resultat.
Ner York, Ott. 4. —- Den amerikan
ste Baad »Columbia« vandt i Esset
mivdags det tkedie og afgøtende Løb
mn Bandrepotalen. Den engelste
Band »Shamroct 2.« ttydfede Li
nien tte Setundet foran «Columbia«;
,,Colun1bia« fejrede dog ved den Tit-,
der var tilftaaet den i Respit, nemlig
46, 7 Sekunder, idet »Shamrock« bar I
en forhpldsmæssig starke Flademasfe
SejL »Shatnrock« krydfede Linien
Kl. 3,35,35 og ,,Columbia« Kl.
3,35,88. stet var nieset spenden
de, Binden var stin, ca. 18·Knob, og
begge Baade gik lige ivtigt paa. Ef
ter 35 Minutterö Sejlads havde Baa
dene nsaaet Halvdelen af Tretantens
sptste Side. »Shamkock« pasfekede
det fsrste Markt 48 Sekundet spread
,,Co1umbia«. » » ·
I
I
I
I
)
«
Men snart havde »Columbia«
nagst Modstanderen, og sti. 1,12 var
Seiten fitiet, «Columbia« hadde tyet
til sin gamle List med Luvart og be
fandt iig i Spidsen. Men nn begynd
te den mest spiendende Del af Kopfes
ladicn. Kl. 2,23 saa det ud, foin
,,-Eiiainroct" igen var foran, ligefaa
Kl. 2 24, men Binden var ikie saa
stcrrt Kl. 2,45 sagtnede »Shatnrock«
af « — « « «
Begge Baade var Kl. 3,01 tre Mil
frei Udgangspunttet.
»Shamroct« krydsede Linien Kl.
c 43,35, ,,Columbia« Kl. 3,35,38.
J England er man meget stuffet
over »Shainroct«s Nederlng Man
havde tcentt, at dens Eier Sir THO
rnng Lipton triumferende viide bringe
Potalen hieni· —
Om frastiltes Vielse.
Sau Francisco, Ott. 4. —- J disie
Daqe afholder Epiftopal Kirten sit
Aarcimøde, hvor Emnet om frasiiltes
Vielse vil blive drøftet.
En Majoritets Rapport foresiaar,
at ingen af Kirtens Priester maa keg
tevie nogen, sprend han nøje har foaet
at dide, at ingen af Partei-ne er, eller
hat været gift før med nogen anden
Person fom er i Live, naar Ægtesta
bet indgaaes.
Demokrat udnævnt· Wash
ington, D. E» Okt. 6. — Ex:Guv.
T. G. Yones vil af Præsident Nonse
velt blive udnævnt til Fokbunds
Dommer i Florida; Yones er en meget
anset Demokrat, og denne Udnævnelfe
vidner bei-for om Præsidsent Nonse
vekts Upattisihed.
Kampmeden Ulv· St. Louis.
Mo» Ott· 4. — To Brødre Fiederik
og Frant Seulenberg, som boede ved
Missouri Point, blev overfaldne af
en Ulv, da de var ivrigt bestæftigede
nied deres Arbejde. Jngen af dem
anede den Fore, der nærmede fig;
vlndselig sprang den fnltne Fyr frem
paa den ene af Brødrene, fik Bid i
Sstruben og havdenær endt hans Lib,
hvis ikke Broderen rast havde hjulpet
hom, saa godt han kunde; han sit
dog fiere Bidi Ansigtet og Hoved,
hvoraf han vil faa Mærker Reiten af
sit Liv.
Borttommen Bakn be-«
styttet af en Hund. En lille
4 natig Dreng Joe English fra Evan
ston havde fotvildet sig ftn sit Hjcm
on vandrede uden Maul onilring i
den ftoke Bn. Ton itte alene; han var
ledfnget af en tæmpemæssig danft
Hund« der tratig travede efter Den lille
i lians Vnndring. Sau trofaft var
Hunden, at det var med Nod on imp
i-r, Pulitiet kunde fua Loo ai iage sig
af Barnet.
J sit Hnlgbaanb bar Hunden sit
Nummer, og man fandt ved Hjcrlp af
det let Einean Navn; og den lille blev
fort til sit Hieni, hvor Forckldrene al
lerede i ftøkste Angst var begyndt at
sende Telefonbud omtking til alle Po
litistationer.
Oversvømmelse i Nico
ragua. Managua, Oli. fi. — J
lckngere Tid hat en voldsom Regn
hjemspgt hele Nicaragua. For 25
Aar siden var der en Oversvømmelse,
som antettede megen Stabe i det veftte
Nicataguaz deite fynes at viere noget
lignendr. Foltet opsender Bønner og
foretager religiøfe Procesfioner, men
Regnen vedvarer.
Svenst Biskop paa Be
søg. Lindsborg, Kan» Ott. 4. —
Den svenfte Bistop Knut Henning
Gezelius von Scheele er paa Rejfe her
til for at repræfentere Kong Oskar
ved denne svensie Jnstitutions 20
Aars Fest den 10de November. Pre
sident Swenfon af det svenste Be
thany College vil modtage ham i New
York.
Vi, Juryen, findet, at den heben
gangne døde as Hierielamnielfe, for
aarsaget ved, at han ikle tog Rocky
Mountain Te, tilberedt af Madifvn
Medicer ,Co. 35 Centg Spsrg
Apotetmw «
Akt- ..
Gav sin Fotlodelsestingl
til Missionen En uncevnt
Fidinde fra Milmautee, Wis» sendte
maaste i Mangel as tede Penge sin
Fotlovelseåting til Missionem ellet
tettete de Benge, det kunde saas ved
Salget as den. Det vat en Dia
mantting, vutderet til henved 815 af
en Guldsmed Den stulde nu sælgeg;
men Pastot N. Davidsen foreslog, at
man cptog en Kollekt, og samlede saa
mange Penge, som Ringen dat vcetd,
gav dem i Kvindens Sted og sendtel
hende Ringen tilbage. Som sagt saa
gjott. tiolletten indbtagte 840.38,
Ringen blev sendt tilbage samtnen
med en Vetsel fta en tig Mand
Mange Klappersltanger.
La Ctosse, Wis» Okt. 5. — At dette
Llat hat doeret tigt paa Klapperslan
get set man as de state Sammet som
et betalt i dette og ncerliggende Conn
tiet. J La Ctosse County e t der
dtaebt over 1000, dobdelt saa mange«
som i Fior.
J Betnon County bled 1,237
Klappetslanget dtcebt i Aar og Conn
thet betalte 86 350 fot dtæbte Glan
gel.
En fotdtingsfuld Kvin
de. St. Joseph, Mich., Ott. 6. —
Atti-« Bratton fta Pachatd Station,
Mich» gøt Fotdting paa alt det Land,
som nu omfattes af Landsbyen New
Bnssalo het i Countyet. Hun hat i
den Anledning anlagt Sag. Hun paa
staat, at hendes Faden Adam Smith,
var den føtste hvide Mand, som ned
satte sig i Nile-« 1830 todte Smithi
et Stytke Land paa 640 Arres, som
jusi et den Grund, hvotpaa New
Buffalo ligget. Smith sit Regetings
Patent paa Landet, det hat ikte sene
te vætet folgt. New Bussalo hat 700
Jndbyggete.
En Ptcest som Motdet.
Carbcndale, Jll» Okt. 6. — Baptist
llitaesten Joseph McCammish hat
findt Bhgningssnedtet Benjamin
Brown da han git paa Gaden. Fa
milietne hat i nogen Tid vcetet Unen
ner. Prcesten paastaat, at Brown be
gyndte Striden og ovetfaldt ham med
en Kuh-, og at han selv stød i Seid
sorfdar.
Ulhtte i en Kitte. Reading,
Pa» Ott. G. —- Lige sprend Gudstje
nesten stulde beghnde, faldt en De
lingsniur samtnen i den konntest-ka
tolske St. Petets Kitke het; godt at
Gudstjenesten itke Var begyndt, ellers
Vat sikkett mange Menneslet kommen
til Stade; dog savnedes der henved
12 Mennesler.
E n Oldin g. Batbautsvillr. W.
V» Ott. 5. —- Rimeligvis den aldsti
Mand i de Forenede Statet, den
gamle James Fattell, som bot her i
Bhen, hat fotnhlig fejtet sin 105te
Fodselsdag. Han et født 1796 ved
Alexandtia, Wi» Hang Fadet, Oberst
F. W. Fattell var en af de tapteste
Ofsieetet under Washington. Den
gamle hat selv deltaget i Reigen 1812
og i Borgetttigen. Han vilde endog
som hundredaatig have vcetet med i
den spanste Reig.
Jetnbanieulyttex Logans
Port, Jnd., Ott. S. — J Morges Kl.
5 stete en as de største Jetnbaneulht
tet der tan huskes her i Ncetheden paa
Panhandle Jetnbanen to Mil øst for
Onwatd og 14 Mil hersta. Ulylten
opsiod ved, at den ene Del af et Gods
tog løb ind i den anden. Det var
stcetk Taage, saa søtste Dels Signal
lys saas itte. Fjotten Vogne splin
ttedesz site Jetnbanemcend bode
T i d l i g S n e. Peru, Jnd., Okt.
4. —- Der et faldet 2 Tommet Sne i
den notdlige Del as Miami County
i Gaae; det haglede stattt inden Sue
stormen begyndte. Tetmomettet gik
ned til Frysepunttei. Bed Mach et
der ligeledes salden Sue.
Hawaii-Kvtndetnes Klub i Hono
lulu debattserede det Spsrgsmaal: »Er
det bebst at tage Rocky Mountain Te
hedt ellet toldti« Dei et godt paa
begqe Monm. Sporn Apokekemn
Udlandet
strich i Sydafeika.
Kamp vcd Prætotia.
Prcrwria, Okt. 4. — Tidlig i Mor
ges fandt en Feump Sted ved Magato
Net.
En Patrulje Kavalleri marscherede
uden at ane det ind i en Boetlejr, men
blev drevne tilbage
Boerne ftormede en Forpost og tog
en Stilling som kommanderede den
engelske Lejr. « «- « «
Stillingen maatte verfor tages til
bage hvad det end stulde gceldez Re
gimentet og det ftotske Kavalleri tog
den. Kampen var faa heb, at Bajo
netten maatte til. Herved blev Tabet
stott.
Ncermere Enkeltheder angaaende
denne mærkelige Finme lige udenfot
Prætoria, giveg ikte
Bombe i Paris. Paris, Okt.
G. — En Bombe eksploderede i Gaat
Afteg paa Pladsen foran Trefoldig
hedgtirkem en Mund kom til Skade.
J Kirken fandt man for flere Dage
sit-en en Del kostbare Billedstøtter sede
lagte. Der vides intet om, hvem
Ugerningsmcendene er. Antagelig er
det Anarkifter.
Asghanistans Emir dad.
London, Okt. 7. — Ei Telegram
fra Sunla i Jndien meddeler:
Hobed Qullah Rham den afghani
siansle Tronfølger meddeler, at hans
Fader Emir Abdullah er afgaaet ved
Døden.
Dette Dødsfald kan rimeligvis saa«
betndelia Jndvirkninq paa Forholdet
mellem Rugland og England. Dei dil
nu grelde Din, hvilten as disse Magter,
der kan saa den unge Emir i sin Magi.
Den afdøde var som betendt en tem
melig svigesuld Ven af England.
Atlanterhavs-Rekorden
sla a e t· Plymoutli, Okt. 7. — Det
nne tyste Uddandrerslib ,,Kronprinz
Wilhelm« har slaaet den sidste Atlan
terhavsrekord, idet det hat tilbagelagt
Vejen mellem Sandy Hook Fyrstib og
Plymouth paa tun 5 Dage, 9 Timer
og 48 Minutter.
Slibet git 540 Mil en Dag.
Den engelste Handel. Lon
don, Okt. T. —- Englands Handel er
kliensynlig truet, enten dette nu staat
mere direkte ellcr indirekte i Fort-in
delse med den sydafrikanste Krig.
Den officielle Statistik viser, at
baade Jndsørsel og Udførsel er sun
len med Millioner, henboldgdis 815,
120,5()() og 3412,942,50().
Stcerl Storm. London. Okt.
7. — Oder den engelste Ranal har der
i Nat raset en stærk Sturm. En
Slypumpe gil ogsaa hen derover.
Langs hele den engelske Kyst og det
nordlige Europa hat Stormsen raset
og anrettet megen Stude. Dette gel
der forst oa fremmesj Finsten ved Nord
og iØstersøen men Jndlandet blev hel
ler ille sparet.
Honolulu i Sorg. Honolulu,
Sept. 29. — Byen har været i Sorg
siden Sørgebudskabet om Prcesident
Eljkchinleys Død naaede hertil; der er
bleven holdt Moder og Taler i meng
devis til Ære for den asdøde Prak
sident. Her er der i al Fald Enighed
blandt alle politiske Partien
Et Barn tun snnes at merk dnmt
uden i Virteligheden at vcere det.
Mangt et Bam, som af Naturen er
opvatt, synes dumt og sløvt paa Sto
len, fordiBlodet og Systemet er i Unr
den. J Tilfælde af denne Natur hatv
Dr. Peters »zweite« vist ovetraslettss
de gode Resultaten Denö wilde og
dvg vielsomme Egenslaber egner den
specielt til Brug sior Born og Perso
ner med svækket Heil-red. Den et itte
en Apothekermedtetm Specielle Ageni
ter sælger den, eller den kan etholdes
fra Fabrikanten, Dr. Peter scheust-,
112—-114 So. Dayne Ave» Syst-ask
Jll« ..·.--..-.—. .- --- s-«-·l---i:-·O I—