Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 05, 1901, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Dansketeu.« ;
c- l
W Ok- 5. OMk 1901.
s——-—-.-.——-—-— --,—-.
- O
Blaiy Nein-.
—- Paa Qnsdag Afjen den 9. Okt.
deiner der ossemlig Gudstjeneste i den
danste Kitte. oed hvillen Lejlighed
Kredsscitmanden A. V. Land sen Fre
mont vil indscktte Pasiot Hatald Jen
sen sont Menighedens Wurst
— Torgdag Aften den 10. ds. bli
vet eisira Menighedstnsde i den dan
ste Kirte angaaende Kittxpladz
Bergs-eh S. Dak.
Man hat ikke hart fra Beresford i
den sidste Tit-, men vi hat ogsaa va
tet ufædvanlig optagne; tænk, 2
Btylluvper i Lobet as 8 Dage.
Fsrst var vi forfamlede den 18de
Sept. has Hans Jobnsen, 6 Mil Nord
for Byen, hvor Datteren Caroline Au
gusta bleo vier til Janus Thompsen.
Pastor Nielsen fotrettede Vielfen i
Hjemmet, sont var festlig smyttei i
Anledningen· En stor Stute Slægts
ninge og Venner var til Siede. Eftet
Hoftideligheden indtoges et Feftmaals
iid og man Lilteg med mange tærlige
Ønsier for de unge
Mr. og Mts. Thompsen er alletede
bofai pac: Thompsen Formen her vsed
Byen, sont de unge hat overtagei i
Fotpagtning. :
Mis. Matie Thompsen er flytiet
ind i sit nne Hug, og glcrder sig nu
ved at do midt imellem sine to gifje
Sonnen
—- Den 25- Sept. maatte di igen
have Stader frem. Thi attet vilde
et Par af vore kæke unge Dansteke af
lægsge Trostabslsftet Ved 12-Tiden
begvndte Folt at samles i Rittern ior l
var sinnst pyntei med levende BlomO
sinnig Flor. Lsænge for Brudepar
tet visie sig, var den fyldt til Transz
sel.
Kl. 1 marfchetede , Brudgom og
Brud, til Otgleis Toner, eftetfulgi of
Brudepiger og Brudesvende op for
herrens Alter, og Martin Eber og
Martine hermansen blev Mond og
haften
Hienved 350 Gæsier famledes eftet
Vielsen i Brudens Hjem hos Mes.
Hermansen, 6 Mil sydvest for Byen,
hvor de alle blev beværtede paa dei
bedfie, og siiltes sent med Mindet okn
en stpn Tid tilbragt med hvetandre.
Dei unge Par tog straks deres nye
hjem i Besiddelse i
Begge Par modtog mange fmukte
og nyttige Gar-et til Vidnesbytd oIn
Agielfe og Kætlighed .
—- Kvindeforeningen holder Antä
msde sidste Torådag i Okt. hos Mis.
Lars Lotsen ved Byen. Alle er del
lomnr.
— Pasior og Mrs. Nielsen rejfie i
Mandags til West Denmarh Wis»
hvoe de vil des-ge der-es Forsældre ;
—- Mr. og Mes. Ole Lassen bot:
nu hysggeligi og godi i deres nyel
hie-n has Svigerdatteren Mes. John-’
sen.
Mattenstriser.
VIII g M.—rqe41d.3. ski.
E"h11k
chde Nr 2 ...... . » J«
s---ajg . . 4.-,
Hs’t-. . ....... 532
ksckug ................. . ..... 42
bog ........ ...... Uns-»s
Hp .. .............. »Ur-Tit
» HJZENII ... .» .« .. 7.-J««-ss«.)
Kartofin m. bu ............... TI
Smsr((sns«une:r)").«........ hoc-M
. «1mry).. ........... H
Ma. .................... . 12
Ssin .................... « I-«
k m » hu
Ds ......................... AMICI-AMICI
Kaxoflcsrpr. tm Ums-til-'
Smsr missen-netz« ............ ist«-Bis
» alser ............ they-J
MS» html-«
choe ........................ 2.5w,,6.tm
tser Lin-wiss
Soia... »Juki«-un
Fast 2.«.:.·«».;k.-I»
Lam ......................... :3.2-g4.10
Chicago.
doedeizomarstit Z .......... 67
Am Ac. 2 ................... Sack«-M
worden«-.................. Zwei-M
Rug ......................... Mars-i
...................... 559000
h:(Tbunothe-» « . . 5150
Sdtu e EBOOij
Met» ·.........··.......1256460
spin ........................ COECA-«
Mk. ........................ » OCB 75
Linn ......................... MAY 75
Ninus-polit
M Rr.l .................. COECA
« Rr.s .................. - Mk
I . FROSCH
chwa Worin-m
« W das-cha
kiie oI welch-sey
stot- Imnlt, illustretet so pas en
etsk Vik, pvenslc og not-S Ruhm
Hi quontsr. Fragt bot-it» Kredit
krikon n ak. set-et Mc tot ki
k
Dan mni le
vvvsvsvsv;vssvvvvssvvvvsv
EnJetubaneftaGramtil
R i be. Planet til en saadan et i
Folge »Mit-e Flile « for Tiden under
Ovetvsejelfe boake syd og notd for
Grcendsen.
En Mpnt fra Valdemat
Den Since-s Tit. Veb Ungravi
ningen of Den Grund. bvoipaa Liefe
foreningen i thsnfe i Sommer bar
Ipiort en ny Byc-:iinq, dlev der fund-et
en gammel Mem. som ved Elolebes w
ret H Rasmussen indsendm til Mont
iamlingen i Kobenhavn
Detfta et i Feige »ans:« Tib.« nu
kommen Underrekning ein, at Meinen
skiivet sig fra Vildemar den Stcreg
Tid og er en ovesoidentlig ftot Ziel
denhelx endogian iaa ijckldscin atMont:
samlingen icke ejer Mage til Den.
Den Mand, fom san ot Mont: n, dar
im Mentsasnlingen faa et tilsendt en·
pag-senkt Find-elen· :
I
Finstenbjetg brændetk
Tet ec nu 17 Aa: über-, den ist-e Haue
iiost nalede over Flallenbjerg Online-«
qelsegcmftalt isjccllandL Dei var i
,,gc:mle Mellers Tage«· bei kicknbte,!
sog ver- den Lejlinhed nelxbkckndxe An-«
itallen til Gent-idem
Slet iaa galt aii Dei beldigvis ikies
forleten, am Dei end en Tid iso- uns
fein Im Luerne flitlde iaa LoerniagienE
og itte lade meget tilde-ge
Ved halv fein Tiden lpd der Ums-.
Jegige Brandracid gennem det vibri
strakte Bngninggfomplex oa endnu
inben man Var ri; tiq km ever - Linie
ticnen, fls a De mæatige Luer innere
oa iætt ere or- fti Lacetma ninae n, nd er l
fra de med ulroliq Him- ndeb iprnnal
over pas Etald -:l-.:e qken Eosn en Lo
lseiib fest Budskaliet om Brand-en
tundi i Lmegnein og i tcktte Ihrer
firommebe Folt fl a næc Ig iiern til,
delz for at oæie nibne til riet imnone
iende StuefpiL inen on as for at lage
Lampen on nied de bvislende Lim.
Flaikenbjerglvmpleret er bnggei i en
FittanL hvotfm Den stote Lade, dvor
Jlden andres-, Donner den ene Side·
Zorn ovenfot mean sprang Jiden
fra denne over cha Stoldgængdem og
Da der vaa bennes Loit og i Laden
var opbobet 150 LES Sieb og 335 Les
Ho, vil man fors!aa, at her var Ren
ninsg umulig. Heldigvig var imstc
Delen af Kreaturerne Daa Matten, og
de fina, der befnndt sig i Staldene,
bleve ejeblilielig og uden Fare. red
dede. J Flug: :nev Staldlcrngen on
abstilt im denne ved en Brandinut
ligger den ftote Soveial Irr-V S det
makgiige Bnal, der blas-siede, Da der
iigtig iom Jld i Sieben og Him, holdi
denne Brandmur sig fortmffelig, on
detved blev det muligt for bei flinle
Brandmandslab at fette en Stopver
for Jldeng vivere Fremtrængen.
Hvorledeg Jlben er ownan ha-.
man endnu ilte neigen silet Formod
ning om. Dei ligger natukligvis as
flete Grunde — ikte mindst, fordi Jl
den owva i Laden —- nckk at antage,
at den er paasat. Ved bei stratg paa
Siedet afholdte Brandforhøt fremkom
der bog intei, der tunde give mindste
Lplysning ein Jldens Explome En
as Drengene, der under Fotvirkingen
ved Beanden san sit Snii til at und
vige og flippe med Eftetmiddagstoget
til Slagelfe, hvok ban bog fttaks bleo
anholdi, hat-, som det senkte bat viil
sig, intei med Bunden at gete·
Da dei, som sagt, ku- er Statuten
gen og Laden, der eee bis-entity vil der
ilie sie noget Afbtæl i Anstaltens dag
lige Virtsotnhen Forsviigt er der for
Tiden tun 25 Deenge hjeinme, idel
Nesien et uve i de antlige Samen-r
tjenestet, der istft afsluites til No
vember. Dei vil natukligvis derimod
.ireinkalde nagen Forstykrelfe i den
Landbrugsdrifi, der er knyttet til An
stalten, men allerede Motgenen efier
lBranven havde Fotftanderen sendt
lBub estet haandvctiete, der streit
ville wobegynde prskelien af en in
tetirnistist Bygning til Staldr.
Feinden Sehen og Hm inde
bteendte der nogie Miedings-austi
net, og den Stude, der ialt et fort-at
fagei beiden belsbet sig til godt 10,
000 Kr. htfien vat aisuketet i »Bei
tgL octr. Braut-assistance Kompagni«,
og de nedbtcndle Bygninger i »Den
altnindelige Brandfotsikring for Land
bygninget« set gndt 24,000 Kr
cn moderne Qualen-pfla
le. J Landsbyen Satsild i habt
her-ed i Wd inwiedei feeleden
en Kommuestolq ver Minos fein
LCIWK beingtet et sauste sont
Wde he- i Land-L Stolen, der
gen Mist-le for W og
spi« Fest-ei 0,000 Ist-, øg ce,
esiee M »so-in Instit-« mdpelet
W III Wie Acade
til Lofiei. Jnveniaeei i streifen-e
et altfammen nyt, og del vil efiees
hnnnden blive for-get med Univers-is
ningsmatetiale af enhvsee Att. J den
sonst-e Etage sindes et vældigt Rum,
der vil blive tagei i Beug til Slsjip
undervisning. J Sideflsjen findes
sioee og kummelige Lejligäeder til de
to giite Lan-etc og til en Lcterinde
samt Lokalk for Salsillsttlev Sog
netaad. Og endelig er der de neb
vendige Udenomsbetvemmsghedet i
Forbindelse med en udmætiei Einm
naftiisai.
Wilh· Bett-IT Svgdom Ef
tet hvav »Kr. ng.« as 18. Sept. et
fatet. gaar vei beitandig op og neb
med Paitot Becls Tilfiand. Dog lan«
man ille leg-ge Dslgstnaal paa, aik
bang Ktæfier lidi eftek lidi einigen
om end hsn endnn hat lunnet være
opve hver Tag og fotetaget en Tut
pas 1 Time i Rullestol i haben.
Abt-essen til del engelsle
K o n g e p a t. Adresfen til Kong
lkdvard og Dtonning Alessandta ai
England blev fotleden ovettalt Majei
finster-ne paa Asnalienborg i sieben
havn af en Tenntation med Gtev E.
Dannefkjolbszmnfpc sum Ordfprer.
J sit Evar urtaite Kong Edward
en.hfetielig Tal for bei danste Follöl
ftoke Venlighed mod ham og Dum-s
ningen. Kotigen betonede, at det lot
lelioe Venflabgiorhold. som bestaasr
mellem den hauste oq den engelsie Nas
tim var blevet smrlet i bei forlsbneT
Anrhundredr. Han og Deonningen
var altid glove ved at des-ge Dion- ·
mark. book-til de var faa nsje lnyttei.
Den donsle Rigsdag ind
la ! di. Konn Christian den NienDH
indlaldte fotleden Rigsdagen til ny
Zamling fta den 5. Oktober. Efier
en Guditjeneste i Matmotlitlen vi! »
den bkive anbnei om Middagen Klot
ken 12 i Folletinggsalen.
RnKitleiLnngsaa.Sv-kgs:«
maaiet om Lpfsrelse af en nh Kitte
i Lnngsaa er nu iulditcendig i Orden.
Zielen tommer til ai ligge syv for ·
Lyngsaa Bn og scm hsjt, at den vil -
blive ei mdeligt Somcekle for Sejlads
ien i Læss Rende. Dei var tidligeee I
Meningem at den stulde vete opføri
Ende i Vom hvillet imidleriid maatie
Opgiveö af sonitcere Grunde. -
Riesen faar ventelig Navnet Si. .
Pauls Kitte. . l
Ssnd cir V land
»f
Mordet i Bartelgbv· For
l)encse- L«. lslar fide-n esse-des et Mo: o
sag en Kom- vcs D Ihrr-n Licellex i Bitt
»Hm oeis t.qurr:fpktxe. Zanttidig
uleo der stjnalct en slørte Zum Pengcx
JZU ex en i Faxtjaboläaerne Junke
lntirscj T i Ists-nexter boenke Zlckrsliiz
Ir. T.: f lciepgt15, 1s ssn essen Feone«
.. Los anqiren sum inotderun
Zirnen maftsar, J! Monden bot
form-et dem Mprd og bezgl -1·,«)Mctl «
ins-V Mem Derfm llzieograk er slere
Herze ftraffex for Tor-eri, deridlanvt
Jqskm en Gan-g tned Tug:l)us«.s.
Begqe Ægtefollene er artestekeL
De lom donrlisgt ud af det med hin
1nben, og Flor-en hat flere Gange for
sali til Wahr-verne, at hun let tunde
veinge Piepgmgi Tugthuset; nach
Iaa Zoll trcengte mete inv pag hende,
leb hun sin ch eller sparede undvi- .
1ende. Nu benægter hun Mandens «
Sinn-.
Ave-H as Gas. En i Saus-«
qangen i Husum boenve Ente Thom- «
sen er bleven funden bsd i sin Seng.
hvor hun havde logt sig om Midda- «
gen. Konens Slægtninge lom first
om Aftenen, og da det allerede var
instit, gil de ind til henve med en
Lampe. Pludselig stete der en Els
plosion saa statt, at Ruderne tildels
blev knuste. Desuden gik der le i
Lasset, som blev btændt igennem.
Aarfagen til Elsplosionen var fsest en
fuldsteendig Gnade, da der ingen Gas
ledning fandtes i Hufei. Senere op
dagedes det, at et Gast-e var sprunget
uven for huset Man antagee det
foe, at den uvsttsmmende Gas ee gaaet
gennetn Jotden og op i Stuen, her
den hat samlet sig, ckg at Nonen et
bleven spalt under Middagsspvnen.
Dsd efter en Operation.
For-leben Affen dsde paa Sygehuset l
Sindetbotg Ganrdejee Niels Ehxis
steusen as steup efter en Operatkoil k
Unveklivet. Christensen blev for lett
Tiv siden stanget af en Tyr; hvoeeftee
opyov en Qlindtatmibetcndelse, som
faa gjotde Ende pas han- Liv. Chri
stensen eftethdee sig Ente og Here
Bun.
Guldbryllup. Forleden H
rede tidlisere Spoestifter Peter Peter
seu fes Mk sg Hustm license i
Meg, W GEW. Ist
er HWMMJZ ei 79 NUM
SikkMuks HM Whel
Rat-m Iscm
Amerika og Danmark
Fm og insect den-Z. Oktober
Sto re
Ekskigss EIN-Js
n w York hokr Or- sc? Fa «
lH i s sss Skukc hältst-FULL
Jede sinbhcltEer de ljkssh is( Jmpssk sbc
8T. Louis
sT. PRUL ’-",.
PHlLRDELPH1Ä.’k
Der-. ein«-e Jule Ekzkuksjon
.i-;«-xt- .II-:sJ I-I--s
k-I- · i l !--«.i» L:
PHILÅDELPHIÅ H
Eisi « ·.2 n. X«
Unscng dcss .1. Ucc. Kl ZU Form
l
lntcrnutjnxm N51v. «0..I
I««! l- .7·«« - n » UJ XI ·-’- -I!I
cchAGQ x»z
Zwkt Zkoiskswoo:kl PsamJ
. !’· ! l
JUOSONA TOLMAN co» ·
s-»;.s. « --.. I. un. —«t .( tut -·-«·I
«
l
KKiIilexs Lis;
l
Paa Norsk svensk us Engelsk l
ZJlurstt HJlstsstsL l
A Haar i spidzen im alle. Den mesL
hemmte korsatten I
« Ii » -« IN« XVIHN
« » ·i" »Hu «iel—is·ö h:r::!z,«ix-,
i. onJ .tc: sei 1.. kcnh Hut-Js- I 1.1-,;
Monat-eh Bock Co» Z
cui-go. In.
HöstsogJuls ;
EKsKllelllKs-Z
PROORAMMET
T» Ost-am Um » nu txt-kommst oq numbe- lwek es
-n Vorn-Hm scsm todt-W crcfmdkk Nat-n oq
nor-Ne. Im- qunm um u» alle von- 0sst- sq
JuliEtksuksussnc nnd de OsmiteTampboqusimu v-,
umarmen-L samt nxeoveler masue verrvt·ulde w
nonwcvltwctmme m( Mu, Tom um stummen
um kexixc lpskm M at Nr- skul I Ort »O« Nitsch
ges-g tun ytnv til cet act-le minnt-te III-um
A. Mai-tanzen spcoz
hist-end thssmxrn straumlsip Amt-It-.
l26 But Kinzie Mut, clichca lu
Dst its-EIij- gskis IOMFU FUZOJLLEELEE
Eichjtesemcm ispgqsp ·
sctablem IMJ '
( sk- S lt d'- «
I·3s,.::s»»««-;:ks.s Fisk.
H. H. Vogt ö- Co.
Fifme oq Fort-ansteck
Dsmmrh Ja.
L
Fordelagtigt Tilbud.
Huldck Te vors Vlach Lunis ikkc, san
lscftil un ug butm Tcm as Form-tm
Te san-:- til folgende Pnnsr «
»Danfkcrcn« fka un til Nytaar MM ka . — — Uns-W ;
,,Dansktuth..(iikkchtqd« — —— -- . . stunk
»Di· Ungco Blut-« — —- —— - Zur
(
f
4 «I()
( ,,Bøtncbladct« — — — « ., c
si
(
J
1
i
j
!
H
(
(
(
(
UHJPHNLIIHIP ht«.-tj"t·t’
til N·H:1ur lZMJZ. lkptsilingssn tnk««ll»li,xsss«.
Nin-n
.x«lrl·5!8l.
1
1
(
(
i
(
(
(
(
(
4
(
i
(
(
«
(
(
(
w
s
lldsmd demn- Vestilljimslstankct sur de Wams dc wish-L oq
sen-d du: til usJ mcd Umsnuasumc Welch
DAMSH LUTH. PUBL. H017SE.
BLA!R. NEBR. :
. ff" « . · .f- 77spspprstwsfs poss
Y
» .-.- .:- «-—.-.- .s., « . -.» ,-- .-,«s. «..,.«, -·-««.-. ·z, » ««- « q» -.«.·.·« «.«, » « » O V »kr, » »l« » ··—« » , » RAE 'r- J
cmptation
Leim X
Werden-S
storstc
Ideal
franfkc
Tonik,
Stiinulant,
. Livsclikcsin
R
« ;’.«. »F
E .
« R DIE .ys «.i -«. «. Les L«-« J .. ·.-«««.b Er .«. ; ’.«« THE X
··.»,... .. »
.. « ..«-«. «— -
Im cnksfns aszpe smnskc Tonh- ukx nicsltmrch LUimbcl mde
Euasttclic uq straftlusslnsd Lin Ziccruis Turm-. Bunqu Faun
j du blckxc »Wika uq qcnuprcttcr 1111,100111111c11-5 Umst. Furlmtq
vor Aug nusd Motiv-Wurd.
·l’l«;.«ll"»l’«!."l«lUN Nile lmr tun-m Euklhummc huö
lnmdc Pia-nd Ug stumm-r, hom- allc anva Mmlcr hat« uasrct
f01«z·;a-oc-:-.
«l·l-;)ll««l’.x,l"l«N TUNIL bar laanc nuht Verminnclic
sum du her-ne Uhr-Dei for jvætlcdr iUkcknd cllcr number-.
Is-r-- i. s. sp-. «--«- Ums-ru- . .- .--.« . s . -:1- fix-C- :
Julien-m as
L. )l. l. A («(; A lc l)»
l’;««1-«l«i.»m«;;
Temptation Tonio
er til Zalg alle ngnr.
u- svcc «- sr -
E.
Hist Lerci- xiobnmnd tkkc lmr uurc Vater, strju til us um
k« Lptydnjnch Bmund stmbz mrd at togc Jlsmpumun Turm-.
Bruch vcd Modmgcljm af st.»»· dinrrcipondanccr bcfmkcdc
og dpiaad givnc fri: og futdstasnotg prmat as vor-: Liegt-in Ekkiv
osd til udforlig om Text-d Tilfældc.
MADlSON sPEclALTY cO.,
Same-meiner for Amerika,
Mh and Gut-ging staat-. - - - — OKAZA. HERR
--s- ---
»s« , « For Sqlg has
PARMAM st. sAMsM
SLAlR, NEBR.
IWWMHWIFWPFFWIFWW skfkrkik sk sk sk Aksk Ist-— st- u- s.
;
ITXMPXTXWLLGBXWWMP PAGA-LIMI- Bkss PRINT-AK UHSIHY IF "T-.«:«-7’«.' IF 714 V sk- T ü- 53 ZEIT-IX- JETFUZ THAT-ä- fs akkdkck II :- «’.«' s-. ’«.«- :’«.— .
!
Undekfuks Wahns-euch
Roqle Etsemplck fka Liver. Samleve as Pano- ;3. Vl. Pugli- Zmukt subb. ask.
« -
musin cum. publ. heim, ,-;.
Blair, Uebr