Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 05, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I c. »,.'hs
MEDIUM MIW
»Danskercn« nd Immer lmor Onsdag Og Cördazh TOrdagS-mdgavc. ,,Dc1nskcren« fester kun ALZO per z1akgang«
F . , —
Nr. 72. » Basis-, thir» LMU d. sp. Oktober »mi. 10dc Ausg.
Amerika ;
Jngcn Plads for Anartistets
Emma Gold-an sorliudt at holde
Fokedtag.
« De Fotenede Staters Regerina oa
ffChicago Autoriteteene hjcelpees nn ad
nied at blive Anatkisterne og here-H
Lcekdomme tvit. Anatlisterne lastede
Hanslen og den er bleven taget op og
tastet dein i Ansiatet iaen nied en san
dan Kraft, at de nn forst realiseker
Styrlen af det Had, de hat vatt. »
Endnu sprend Seraefloeene for den
dede Prwsident blev fjernet sra Chi
cagos Bngninger, betendtgjorde de
med sædvanlia Frcklhed, at Emma
Goldman vilde tale -— give et ossent
lia Fotedrag om Anarlisme «--— det
samme, som i Cleveland hortes as
lfzolaosz og eftee hang- Siaende gav
ham Motdtanlen.
Giort dristig ded, itle at made n:
gen tilsvnelabende Mobstand, beslut
tede Abraham Jsal paa ny at ndgive
sit anaetististe Blad »Im Somm«
samt at stille sta vaa den bøje Heft Leb
at udgive et eketka Nummer, ti! bei
tidelig Erindtina one Illundet oa gen
nemaaaende trodsende ozi ursfordrende
i sit Jndhold. ;
Men be gjokde chnii 4 iden Vcer
Borgmestek Hakeison nostra te en Or
dke til Politiet, om unt-is- inzjcn Qu
stcendigheder at lade Mir-tm lsjsalrman
taleyfentlixp og da »Ist i Gan fors
svur«te, osi han tut-Je tat sit Biad
sen-d nncki Rost-i sont sædvanlin,
b t ham betyt.ek, at lnxn warnte
saa en ny Bevillina feil Wafliinaxon i
Natnrliavig ved »an, at en Bat-Bin
Bei-illan faar han incsg fest sit Ls
teteeblad.
Det hat i denne iiiik barst trat :
leke oa met-e paa Mord-sc JJ Eis-« ci XI
noaensinde for. Tesi Leb-so- ·.«tr lkstl
et streben af Emina Galan-am oxi t)elt’
iaennem stinner det fee-n linor man
t: inmfeter over Mo ne. Inn allein--1
mer at Vckte saa sorfsatia,si)1n It lnm
stod sok Retten, oa frenisset tce nndl
magelss Dristighed sine lovsjendtligei
Ideen J Aktitlen hebt-er det blandt
anbet:
»Vold vil vedblive at vcere en na
turlia Falten saa længe som Arbei
dersSlaveki. social Ulighed, uærlia
Spekulation og Kria vedblive med at
pdelceage hvet en Spire as godt og
cedelt i Mennesleslægten· Da Mcstiw
ley mere end nagen anden Ptæsident
sokkaadte Foltetg Tillid oq blev et
Redslab for Penge-Konger og Ringe,
da beaynbte Genaældelsen.«
Til Stutning siger hun am Mor
deten Czolgosz:
,,Sotnine sigek, at han gjotde en
dum Handling, der vil standse ellet
heemme Nationene Fremsktidt. Disse
vardige Fall taaek FejL Hvad Re
sultat den 6te September vtl san, kan
ingen sige; men een Ting er selten
Han ramte Regekingen i selve dens
Hierte.«
Man glædee sig ovet,« vedblev hun,
»at Czolgosz ille er en Amerilaner.
Taabet, som man ek! Det vilde jo
veere saa smult at lægge Stylden paa
en feemmedssdt og saaledes indirekte
paa Omstaendighederne i hause Fee-dre
land, et andet Sted i Europa; men
nu tmffek det sig just saa leveligt, at
"denne er en Sen as Amerika; hvem
net-, maasle var ogsaa han as Naturen
vaemhjektet og patriotislx tun greb han
til Volk-, da han saa alle sine nagt-am
melige Dtsmnie om Frihed ogKLig
heb tun var et nglespil.«
Stank-innrem der hivtil hat tkytt
»Im Socken-« hat nu frasagt sig
dette Arbejbex men Jsat paastaat, at
han ttl Ttods sor al Modstand not
flal saa sit Blatt ud, ja Myndighe
derneö Modstand, menee han, vtl vcre
ham den bedste Reklame, og han vtl
saa fleee Substribentee end nogen
Stabe str.
hawatt-Kvtndeknes Klub i Hose
lulu debattereve det Spsrgsmaah »Er
det bebst at tage North Mountain Te
hebt ellet Toll-M Dei er govt paa
beg- Maaver. Sptks Apotetetem
Hanna og Racsavelt
Washington, Ott. 1. — Ptcesidend
Rooseveltg Venner et meget tilfredfe
med, at Senatot Hanna paa et ossent
lig Mode hat erkleetet, a: han og hang«
Venner vaa enhver Munde vil spge at
stotte den nye Pkæsident. Me. Hanna
bemæktede paa sin katattetistisie Maa
de, at eftersom han endmi var For-«
mand for den republitanste nationale
Komite, og efterfom hak. detlædte den
Post, fotdi han var sit Pakti hengiven
med Ltv og Sjcel, bilde ten og Notwe
velt vcere »paetnetg« i dette Parti.
Roosevelt er meget tikfuds med den
Udtalezfe, da Hanna jo et en Faktor
og en sto.· Faktor i det PHL der dala
te ham ftm Vicepkcesicenk.
Denne Hannag Beste-»Hu et af me
get vidererekttende Betndning, end det
ved sprste Øjekast kunde synesk Tht
fom den vigtigste Person i hele Lan
det, ncest efter Præsidentxn og som oen
anettendte oa indflydetsigrige Leder
af dct repnblitanste Parti, er han en
mægtig Stotte for den enehækende Ad
ministration og il blivc tuge saa pur-g
tig og indflydel estig, n1.·.· en nn No
mination og mutig Genvatg af Roosss
velt staat for Deren.
At Roosevelt fuldeltg iudser Han
nas Værd som Statsncarsd og Raao
givet fes blandt and-et as rette Fattum,
at det var Hanna, der fetft gav Pre
sidenten Jdeen am at sgqc at beholde
McRinley Kabinettet; fom man lagde
Mcekte til, fulgte Noofevelt Raadet
fuldt og uforbeholdent.
Der hat været ymtet am, ja raalst
om mange Gange, at Mcstinlen stnrcde
Landet, og Hanna stykeoe LFZcKinlen
Chicagv Rec. Herald fremfttlln Sagen
anderledes, idet der etsisterede et in
detligt Venssab mellem de L Mand,
hvor McKinley dog var den fsasrteste i
Jndflydelse og tunde med Altitdbed og
Letnpe alttd sætte fin Bill-e samtan
kunde saa at sige »so-ehe Hum; om ftn
lille Finger-«
J Folge samme Blad « Hanna
genlunde den haarde, satnvittighed5:
lese Polititet, han mange Steder gekl
der for, men derimod en højmodig,
varmhjertet og opoftende Mand, felv
om han for den vvetfladisie Jagttager
og maasie for sine politisle Modstan
deke synes en ligefrern grovhudet
Bisen.
En Plan-Ring.
Sl)icano, Okt. 2· -— Plov Ringen!
blev født den forste Oktober 1!)()1, er;
nltfaa meget ung, men ille meget spædU
men meget snnkere en Kæmpr.
Deus Fødsel blev fejrel i Aftes med
en ftor Bank-eh hvor de lilstedevæten
de Var Mand, der lonlroleter Wov
Industrien over det meste af Verden,
hvor en Plov bliver beugt.
De holdl altfan Festtnaaltid, og all
sont de spiste og drng og køg og klin
lede, regnede de ud, hvotlebes de vilde
aaa ftem med Stotmsiridt i Reiten afl
V-etden, i Europa, Asien, Afrika og
Syd-Amerila. Bag ved dem staat den
lmukle Sum af 810»,0W,000 Demg
kapital.
Det nye Romvagzke bkev dsbt ,,det
amerikansle Plovsseompnzkni.« Ho
vedslalionen er i Stiche-km met -« or
ganiferet under chv Jerfev Lovene
og er en Fotening uy L-: ilore Plan
fabtillet. Det et sug!, r ksn file stud
fastet, at dct stal du«-n en Ring til
Kreden »United Stute-z Steel Com
vany«. Charles H« Deeti. Lanoets
stsrste Mem-Mand, ee Pia-scheut
Dammes Vincent, et of Ringens
Medlemme1 holdt en Tale ont Ringens
Planet og Fremstxldtsubsigtee, hvor
det blandl andet hedderx l
,,Vi venler, at vor Handel vll for
Stptstedelen lDlive paa frcmmch Unn
de. Vi vil fremslynde Beugen af vor
Staalplove ! Syd-Ameriki.1 og Syd
Afrika, hvor de ellers endnu bruger
gammeldagö Itallngesten Der fors
ligger alletede en Bestilling fra Rus
lemd paa 3.(100 Plove.«
l
(
l
l
l
— Prtvenumre of ,,Dansteten«l
Jenves filt. l
Om Bjiirnfon og Jbscn.
Den amerikanfte Jounalist Cuttis
samtnenligner i sin Korrespondance de
to Digtere, Bjørnfon og Jbsen. »De
et hinnnden saa modsatte fom to- Po
ler«, sttioer han. ,,Bjotnson spger al
tid Selstabet, lige meget hvor simpelt
og ligefre1n, den samme over enhvek,
altid aaben, hjeetelig og hoflig san vel
mod sine Venner foin mod den frem
mede. Han afstyr Etitette og stift
Formvæfen og got aldrig nogen Røs
rettnle af sit Hiertr. Han trot pcm
Mennseslehedens Fremstridt og elfker
Ver-den og dens Stabninger.
Jbsen er tilbageholdende og formel,
atistottatift og etgtlufnz en Pessimift
og Kynitet, der ingen og intet soxn
helft tror paa.
Han tmttes med enhver, felv hans
Kone og Bern, og den nedbrudte gam
le Mond kan hver Dag sindes i et stort
enligt Hug, næt ved Kristiania Palads
fet, vatlende og svag at vandre fra det
ene Vindue til det andet, som for at
faa san meget som muligt af Solstin
i de faa Dage, han tan have tilbagr.
Han hat ingen Venner, ingen Kamme
eater, og da jeg besogte hakn og fortalte
ham om de mange varme Beundrexe,
han havde i Amerika, lyste hans Ansigt
op, og han tkyttede tatnemlig min
Haandz men ser da bar hans Verer
det Prceg, der byder en at holde sig paa
Afftand.
Bjørnsong Dattek Bergliot er gift
med Sigurd Jbsen, Henrit Jbsens
enefte Son. Og de to Svigetfædre
modes undertiden i deres Borns Hjem
i Kriftiania, og altid gaar det hedt
til imellem dem. De stumtm ikte oka
ens i en eneste Ting og er som Regel
stinsyge paa hverandte. Bjornson si
ger, at Jbsen er en Jviot, og Jbsen
oaaftaat, at Bjornson er en Æsei.
Om Fru Bjornfom eller Katoline,
fom Digteren talder hende, sinkt
Curti5, at hun bar vceret en trolig
Stotte for Bjørnfon, og uden hende
vilbe dct vcere den uptattiste Digter
umnlig at klare fig; deri ligner hnn
nemlig andre Genick; han et overfor
Det Daglige Livg Fororinger fan« ube
hjcelpsotn som et Bam.
Bjornfon syneg itte om en Statue,
som man hat rejst til hans Ære i
Reiftinnia, lige saa lidt sont Jbsen,
der hat nydt den famtne Udmærtelfe.
Da Bjøtnfon for forfte Gang saa
sin Lignelse i Bronce, stod han stille
og ftirtede vaa den; saa vendte han
fig mod sm Son, der stod hog ham, og
udbwd: «
,,Dette her er en staaende Ming
stelfek« !
Rig Gutbgmvcr düd. J
Seattle, Wash» Ott. It. —--- Der er
kommst Telegram fra Dawson um, at
Liget as en rig silondikcr ved Navn
Peter Wyborg er fundet i Yuton Flo
den« 60 Mil nebcnfor Eag Wutorg
forsuandt fra Datoson den . Atigusi.
Hang Hat fandt man ved«Flor-bted
Den; Der stack-, at han dtat meaet den
sibste Tid lige forinden bang Forsvini
den. Wybotg var en Yuton Pioneer
og efterlader fig H11s1r11, med hoem han
blev gift i San Franc-ich 18W.
Eu Udnscvnclfr.
Washington, D. C» Okt. 2. —- J
Dag udnaevnte Vræsident Roofewels
John S. Denn til Distritts Antlager’
for Kansas-. B. H. Tracey var bleven
anbesalet af Senator Benton fra Kan
fas, men hans Anbefaling blev truktet
tilbage, da Ptcesidenten oplyste, at
Deans Uvnævnelse var allekede be
stemt inden Prcksident McKinleys
Ded, men forelaa cndnu ikte offentlig.
Præsident Roosevelt erklcerer, at i
alle tiguenvk Taf-Ide, hvok Mcsiiuikys
hat givet Løfte, vil disse blive opfyldtr.
Adel-rund « .
St. Les-is Mo., Ott. Z. —- J For
middags opstod der Jldebrand, som
sdelagde Standard Møllens Pygma
get i Alton, Jll. 300,000 Bushels
hvede gis op« i Lucr.· Dei samlede
fTab austaai M henved 8500,000. ·
;DUVITU«D O -·OU'O»«OI«O:
; ; Taitit-2l11ierttatnt. ;
dVOQIA Q-IQ-D0«Q0Cd ODOQ O
En hjemvendende Guld
»q r a v e t. Michael Nørganrd, en fhv.
Handelsbetjent fra Nibetanten, er i
disse Dage tommet tilbage til Racine
isra Klondnle, hvor han hat opholdt
»sig som Guldgraver i henved 4 Aar.
iFøt sin Afeejse haode hnn Plads paa
lHorlict’S Food Fnctorn, og havde der
jsnminensparet sig ca. 815()», men tog
tun de 5 Hunde-ed- med stg. Han har
dojet meget deroppe i Nord og var ved
at opgive Haabet, men endelig niødte
Fru Fortuna hain 150 Fod under den
frogne Overslade, hvor han selo bear
bejdede en ,,Claim«, der var san rig
holdig, at den gav 810 i Timen. Ef
tet at have fravristet Jotden en Slat
Linn adstillige Tusinde Dollorg, folgte
hnn ud og reiste tillmne til Racine som
en holden Mand, itte rig, siger han,
men dog med not til at iunne leve
komfortabelt Resten nf bang Levetid
Det er i Fig. »Foltet5 Avi5« hang
Agt at qaa til Danmart for niuligt
ctt nedsætte sig som Landmand i sin
Fødeegm hoig han findet en Gaard
soin han synes om. Han siqer, at han
er frisk og stært, men hans Nervesy
stem viser Tegn paa at være nngrebet
as Rulde og Anstrenglse. Han er 29
Aar gl. og ugist.
Ulylkestilfælde. John
Jobnsom en 19 Aars Dtenq as dan
sie Fonder boende i Racine, vilde
forleden Aften tote hjem fra Racine
Junction Pan Northtvestern Banens
Range-: Lokomotiv. Anlommen til
Maple Str. bled han svimmel og tum
lede as, slog sig et stort Hul i Tindin
gen oq løftedeg op i bevidstløg Titstand
Han blev kørt til Hospitalet, hvor han
Tagen ester toin til sin Sninling, og
slnp for san vidt tseldiat km sit 11held,
eftersoin hun et Par Dage senere dar i
Stand til at sorlade Hospitnlet og
fortsizætte Mitten i Hjemmet. F. A.
lss n u n r t i g D r en g. lfrving
Bertelsen, en lsalofjollet Dreng pan 12
Aar, bled sotleden anboldt ctf Politi
betjent Jørgensen sordi han havde
overdænget en ældre Zione med Skarn
on Sten og tilsidst boinbarderet hende
i bendeg eget Hus og truet nied at slaa
hende ihjel. Folt, soin ilede den Be
ttcennte til Hirt-lex fit samme Medsart
og saa var der ingen anden Udvej, end
at sende Bud ester Betjenten. Da det
blev bevist, cit Drengen itte havde sin
fulde For-stand, blev hans Sag udsat
indtil Dommer Beiden kommer til
bage fra sin Ferierejse og der vil da i
Fig. »F. A.« blioe gjort Stridt til
at sna hnm anbragt paa en Fett-bed
ringHiAntolt.
10.-Aats Jubilceuin. J
digse Dage hastideligholder American
Breiving Academy i Omaha i Flg. »d.
d. P.« sit 1()-aari»qe Jubilæum, og en
Rette store Festligheder afholdefs i
den Anledning. Nuvcerende og tid
ligere Elevet bar sluttet sig samtnen i
en Klub og Festen her i Byen er i
Grunden Klubdens forste stote Sam
inenkomst. Dagene er helligiede til
Foreetninger, og flere fortrinlige Fo
redtag er blieer afholdt. Desvcerte
tunde Professor Emil Christian Han
sen, sont var ventet hertil sra Koben
havn, ikke foretage den lange Reise,
men sendte en yppetlig Afhandling,
som oplæstes Tirsdag Morgen.
Ainerican Brewing Academy, hvis
Eiere er Wahl öd Henius, et et af de
største i sit Slags i Amerika og nyder
Anseelse langt ud over de Forenede
Staters Grændsek. Blandt Elevetne
lan tcelles ansete Navne fra Europa,
deriblandt adsiillige fra selve Kongens
Kobenhavm Denne vistnok ret ene
ftaaende Festlighed, iscenesat af gamle
Elever, er desuden et ypperligt Bib
nesbyrd om den Agtelse og den Be
undting, Stolens Eiere et Genstand
for, og at itte mindre end 500 Stor
mcend paa Bryggeriets Omtaade bar
samlet sig her fra alle Amerikas Egne
for at vise dem Ære, et et Faktum,
»d’.ßrr. hat Grund til at vcere ikke
saa lidt stolte af. «
Som bekendt er den ene af Ejetne,
Dr. Max Denkt-, dunst. Den Anfe
else, Hr. Henius nyder i den ameri
tansie Verden, og de Æregbevisninger,
han nu er Genstand for, oil glæde
Dunste-, der hat lcett at kende og stat
te Dr. Henius.
En dansk Musiker. J det
anieritansie Maaasin »Song and
Stories« sindes i sidste Nunier et nd
ingærtet dellnttet Billcde as vor
Landsmann Hi. Volkniar Johnsen,
ledsaget as en scerdseleg anerkendende
Tekst. Hi. Johnscn er en temmelig
beindelig Komponist og Forsatter af
Rang. Han har opsundet den bekom
te ,,Gypsy-Methode« for Selvunderi
viSninq Paa Guitar, en Metode, der
sigeg at oære langt den simpleste og
letsatteligste. Deroed har han i sat
lig Grad gjort sit Navn bekendt, og
gjort sig til Genstand for mange Med
« borgereg Tatneinlighed
Dei Modersmaal er ikke
d ej l i g t. Den danske Sangsore
nina ,,.Harmonien« i (5,himgo, hat mu
! liaoig i Folelsen as sin Verdensbeiyd
! ning assattet en Resolution imod Bus
ssalomordeken og udtalt sin Betragt
Ining as McKinlen som »en as de For
jenede Staterå mest dngtige og kettcen
« tende Prcksident og Overhoved.«
i Bortset fra Foreningens aabenlnse
Asstn for Passende Flertalgformer, er
VSagen overmaade tiltalende.
Foreningeng Behandling as det
« danske Modersmaal lige det modsatte.
s Man faa se bort sra den lidt uhel
« dige Sætningsforbindelse i folgende
bestemte Ytring:
z ,,«’5oreninqen udtrykker sm dybtsølte
.« Sorg over denne blodige GErning, der
that rnstet og kastet!! den i Sorgen-Z
s Dragt, der ligeledes koin som en uven
I tet Oderraslelse for hele den civiliserede
IVerden, samt sat Blodpletter paa det
"første Aar af det Tyvende Aarhun
drede «
E Man tan jo med lidt god Villie not
indse at Foreningen itte anser det for
Qoerraskelse, at Nationen blev ,,kastet«
i i Soraeng Dragt. Dei var tun time
liat, siden Gerningen jo var saa blo
dia.
! Dei er vcerre med ,,Blodpletterne«.
’.f)vor man efter Graminatitteng Love
. sial anbrinae dem er itke godt at vide.
I Vcerst er det dog imod Modersmaa
iletg Dejlighid naar Resolutionen vi
i dere i sin sympathiske Følelse for Mrs.
IMcRinley udtaler: »-—- — den ben
jaivne og trosaste Hustru, hvis Mand
Imaatte lide Martyrdøden for en US
! lingg Haand, der srembragte en mag
tig Nation i dyb Sorg«
l Ja, vi har jo i sin Tid lcest, at Pal
las Athene sprang fuldt udrustet ud
sas Zeugs Pande — men at en hel
Nation oven i Kobet sorgetlcrdt sprin
ger stem af en Haand — det grænser
saa at siae til det utrolige.
Enten var Czolgosz en niægtigere
Mund end vi har tcentt os — eller
oasaa er »Harmonien«s Modetsmaal
itte videre dejligt.
Dansi - amer. Iowa-res
mandZ Springfield, Jll., Okt. 4.
Der er tale om, at Dansleren Henky
Hers, vellendt over hele Jllinois, skal
oære udset til Kandidat for Kongres
mandssEmdedeL
Herd, der sor Tiden er Statskasse
ter, billiger not Planen, og hans Valg
stal være omtrent sikret.
Mussilalst Udstilling.
Boston, 25. Sept. —- Det bekendte
Firma as Pianosabrikanter Chictering
Fc Son vil nceste Januar afholde en
stor Udstilling as musikalsie Instru
menter i Boston. Dei er Firmaets
Hensigt at udstille de Jnstrumenter,
der er sceregne sor de forstellige Natio
ner, og for fuldstcendig at illustrere
INorges og Danmarts musikalste Ub
vitling, vil norsk og dansl Musik blive
soredraget as danste og norste Kunst
nere. Det vilde dersor glcede Fir
maet at here om ethvert Instrument
eller anden musikalst Erindring, der
tunve vcere as Interesse sot denne Ub
ftilling, lige saa vel som man med
Glcede vil modtage ethvert Bins, der
tan bidrage til at Formaalet med Ub
stillingen naias paa den syldigste og
mest tilfredssttllende Munde.
D. v. P.
s »
Udlandet
Brittisk Topas-Ringe
London, Okt. 8. -— Der er dannet
en ny brittisk Jndustriring i Tokats
fabritationen under Navn as »Jmpe
rial Tobacco Manufacturers’ Com
pany of Grieat Britain cfc Jteland.'«
Ringens Kapital beløber sig til mel
lem 12 og 15 Millioner Pund Ster
ling.
Dcng Hensigt er at optage Kampen
med den amerikanfke Konkurrean
Mrsiinlcys Navn ærcsk
—
Berlin, Okt. R. — He. Pan-zer, Ub
qiver af et anarkistist Skrift, hat mod
taget Politiunderretning om, at han
dil blive retslig forfulgt for ,,offen
lig Opfordring til Voldshandlinget.«
Han bar i en Artikel lovprist Mc
stinken-J Morder
l Dr—. stochg Thcoki
Berlin, Oki P-. —- Der er nu fon
tagen en Dei analyttiste Undcrsøgel
set ud fra Dr. Kochs Theori om, at·
Faren for Menneskers Smitte ved Dy
retuberkulose er ineget ringe. Under- "
sogelserne hat dist, at i feist Smør
fra 444 forskellige Mejerier over hele
Tyskland fandtes der kun Tuberkel
baciller i de 18 Procent
Gamlc Börtcfcn disk-.
Den gamle, højt ansete Hedninge
missioncer H. P. Bestreer er den 23.
!Sept. hensovet i Ebenezer, Santhali
Istan, Indien.
i Her midi blandt et Hedningefolk, af
hvilket Tusind efter Tusind har vendt
sig til den levende Gud, under Betre
seng Missionsgerning, er den gamle
Kakmpe sovet hen.
« Han er viel efter Hans Egede den
lstørste danske Hedningemissionær gen
» nem alle Tiber.
) Paa Grund af Pladsmangel maa
vi vente Ined til ncesie Nr. Ei give en
"udførlig Levnedgstildrings gf den heu
» sov-ede.
L Danfk Kanonbaad funken.
i
Kobenhavm Okt. 1. — J Dag un
. der Øvelserne sank den danske Kanon
baad »Møen«. Maftetoppen rager
noqu faa Alen op over Bandfladen.
! Befcetningen, 35 Mand, blev red
det.
i »Møen« havde en Drægtighed af
356 Tons, var 28 Fod bred og gik
for 523 Hesteg straft
England og Boctkrigcn.
l London, Okt. 4. —— Jkke siven Bo
EOrlriqcng forste Hnlvaur hat den of
frntlige Mening i England været faa
opbraqt paa siriggtninisteriet som
netop nu.
, Selv en Mond sum Churchill erklec
’rer, at der hersler den slørste Fare for
hole det engelsle Herredømme i Syd
afrita.
Der sier Afdællelse nf saadanne
Forhold, at Englænderne stammer sig,
selv om lun Halvdelen var Sandhed.
»Standard« lræver, at Lord Ro
berts maa send-es tilbage til Syd
afrila. Kitchener er umulig, da Bock
ne jo nu aubenbart —--— efter Angrebene
. paa Fort Jtala, ved Blooleloden og
Moedville at dømme — hat grebet
Offensiven, mens Englænderne maa
nøjes med Forsvar og ftori Mande
fald.
Ekoknrfioner til dct gamchand..
er nu arrangeret af Agent A. Motten
fen Fc Co» 126 E. Kinzie St» Chi
cago, for Landsmann der Inster at
tilbringe Julen hjemme i Danmatk.
Disse Elslursioner et de hurtigste og
bedste, og man lan felv vælge, hvillet «
Skib, man snsler at gaa med. Bisse
Ekslursioner er arrangerede paa en
Munde, der silret en reisende alle Be
hagelighedet.
For fuldstændigere Oplysning Iris
til eller bei-g perfonlig Mannen »