Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 02, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    MWMÆU
« I« s-»«,)
»Danske1 n« udkommcr lwcr Onsdag oJ Lör aJ. OIISdcch-Tldgave. Danskclen« ko msr kun H »J« pck Zlakgang
Nr. 71. Bcaik, Nem» Luscmg d. 2. Oktober »W. E Z« Z E mchakgfsz
s Ltmertha
Prwsident Rooscvclt og Booker
Washington
l —-.-—
Denne veltenbte, højtbegavebe Ne
ger, bet et sit Folkg Anfører og Op
bragee i de sndlige Stater, blev for
? leben inviteret til bet Hoide Hug, og
, Prassidenten havbe en slere Timeks
Gamtale angaaende Sybstaternes po
litisle Stilling med Negeren.
Som et marteligt Bevis vaa ame:
titansl Frisinb overfor Negerne nasvs
neg bet, at den Mand, der blev talbt
til Hovedstaden for at drøfte Lanbets
Anliggender meb Ptæsibenten, mont
te søge neb til et billigt, uappetitligt
»Niggerhotel«, fotbi han af Erfaring
vibste, at han itte otlde vckre velset paa
Byens bedte Hotellek.
Mr. Roosevelt er meget interesseeet
i Sybstatetnes Stilling, var bet alle
tede medens han var VicesPræsldent,
da han havbe sin sørste Samtale med
Bootek Washington for at høre hans
Mening angaaende Forholdene og de
Midler, der lunbe taentes at forbedre
dem, og i Sækbeleshed for den store
Besoltning as Negekr. Hibtil hat alle
Affcerer vceret i politiste Spekulanters
oa Embebgjcegekes Voll-, og Bestiti
telse og liebte Valgstemmer en nahen
lys Selvsølgr.
Booter Washingtons Menin·a, over
ensstemmende med flete bekendte
Matan vat, at man tastede hele den
lebende Bande paa Daten og sit nye,
men uegennyttige og samvittigheds
sulde Mcend ind i Siedet for de nume
tende. der itte fottjente et bedte Navn
end Noverr. Der er to Rivalpartiee,
der et tige paa gyldne Ltstet og sinnt
te Talemaadee i Valglampens Tid;
men naat Tiden til at indfki Lsstekne
lommet, tæntee de tun paa, hvoelk
beg de bebst tan ubnytte Stillingen
oa sylde deres egen Lomme. «
Mk. Washington Als-jede at han
udtalte sin Mening, itte som Poliiitet,
thi han var itte og blev aldrig nogen
Polititet, men soedi bet laa ham saa
meaet paa Sinde at saa en bedre Tin
geneg Tilstand og meke cebtuelig For
hold sor hans Folt dernede, paa hvem
den ucerlige, lese Politik i seelig Grad
udsvet sin Jndflydelse.
Mk. Noosevelt var faa meget inte
resferet i hvad Mk. Washington for
talte hatn. at han bestetnte sig til at
des-ge Alabama nceste November;
iinidlertid gjorde McKinleyS Død
Ende paa de Planet-; men at Roose
velt ilte lob Sagen gaa i Gleknme
bogen, vidner Bootet Washingtons
Bessg i det Hvide Hus om.
4-—
Wilson skal gaa as.
Lincoln, Nebe. Ott. 1. Der et paa
begnndt en Bevcegelse sor at saa stem
tvunget Agetbrugscninistek Wilsons
Afstedigelse.
. Man vil søge at saa Ptcesident
» Roosevelt til snarest at give Wilson
· Asstev og sætte en anden dygtigere
Mond i Stedet.
Bevceaelsen er begyndt her i Nebra
sta og i Kansas, og Grunben maa sp
ges i, at Wilson hat talt nedsættende
·om disse to Statees Betingelset sor
Majsavling.
Undet Tarsen i Sommer havde
Wilson bl. a. erstand at man i
Agerbtugsdepartementet hverten reg
nere Kansas eller Nebraska med til
Majsbceltet, og dekfot er disse to
States bleven sornæemede.
Bevcegelsens Ledete hae allerede nd
set en Esteesslger soe Wissen, nemlig
F. D. Coburn, der er Setketcer sot
Kansas Stats- Agetdyetningstonton
Coburn var i sin Tid Kandtdat til den
omtalte Post, men Prcesident Messin
ley valgte Wilson.
Der gutes nu Anstrengelser for at
— saa alle de Rates-Mississippi Statek
z til at sorlange Wilsons Asstedigelse.
» Caburn hat optaget en Statistik
- over disse Statees Majsavl soc at
«" movbevise Wilsons Anstuelse
f Mr. Wissen hat endnu slet itte
svaret paa didse Angab.
Des Weines Ja» Okt. I. — Det
J antages, at Agekbkugsmintstee Wil
? son vtl blive hastig angrebet ved den
i Tag sammentraxtdte aarlioe Con
oention for »tl1e Notional Grain Deo
letg’ Association«
—-»--.«..-——-—
Fortnodet Forng ptm at sptängc
l Mcslinlcyo Gran tncd
z Dnttamit.
Canton, O» Sept. 29. —- En marke
lig Historie kommer ska West Lotvn
"Kitlegaard, hvor Soldatet sta Ft.
« Woine holder Vogt ved McKstnleyS
Grav. Den gaak ud paa, at nogle
Mtend hoc gjort Forsøg poa at tilintet:
goke endog Liget os den mordede Præsis
dent.
Den vagthavende Soldat soktckllet,
hvokledeb hon pludselig saa en Mond
sorsigtig titte skem bog ved et Tra, sont
ont ltan haode til Hensigt at sorblioe
skjult.
Soldaten saa dette gentage sig, indtil
Monden sntuttede hen bog et ondet Træ
lu zod noskmere.
Hatt lomntanderede ,,Stande!« men
Personen tog ingen Notits heras og lont
stadig nærntere «
Dem-end — saoledes hed Soldaten —
tog ntt Sigte som sor at stude: nteni
det Øjeblik sprang en Mond til sra den
anden Side, flog til Bot-sein saa Stud
det gil op i Lasten.
Denne Mond ramte desuden Deprettd
med et stath Voaben, skak et L- sormes
Hnl i hont- Ooersrakle og Undertlckd
ning, men berorte lun Stindet.
Soldaten, der stod Vogt poa Toppen
as Grovhoælvingen, tabte i stampen
Balancen og kullede ned soraandgans
gen, book en onden os Vagten allereke
hovde hsrt Slttddet og var i Færd med :
at komme til Hjcelp —- ligesom ogsaaE
Resten at Vogten satte estek de to Mein-,
der imidlertid undslap.
Teprend sortalte, bvad der bibrogte
Mietonten om de to Randitterg Hen
sigt, ot den ene hovde noget ltvidt i den l
ene Haand og et eller andet sltnnendel
Instrument i den onden.
Det ttlspiee, at latnme Soldat er en i
alle Mooder paolidelig Person; men ;
man ontager bog, ot Vagttsenesten ved s
Graven samtnen med den megen Anor- (
listtole hoc giokt hont new-e, saa hatte ·»
Saniek tkke hat oteket gansle under
hatte Kontrol.
Jmtdlerttd er Vagten dog bleven
sorstærlet.
Filippinocr ovcrrumplcr unteri
kanskc Troppcr.
l
Manila, Sept. LI. — Cn heftig
Skærmydsel mellem ZitipciinwOprøkere
og Antetilanere med Nederlag for dck
fidste fandt Sted den W. Sept. paa Øen ?
Samar, ncer ved Balangiga En stor
Afdeling as Jnfurgenterne angreb Rom
pagm E, 9. Jasameki, as hvilke tun 24
nndstap, merk cller mindre saarcde. Re
sten drei-les
Saaleded lydek del Telegram, Gene
ral Chaffe affendte. Endvidere bemægs -
tigede Filippinekne sig Amerika-terms
Ummnnition og dered Rifler nted Und
tagelfe as M. ’
Der er det fsrste alvoclige Nederlag,
Amerikanerne hak lidt i lang Tid. Øen
Samar er af Starrelse omtrent sont
Iowa, og omtrent 2,0»() amerikanste
Tropper er stationeret der for at holde
de omstrejfende Baader af Optsrere i
Ave. Disie Bandes, antagek man, hat
faa forenet fig, pg en Morgen ved Gry,
da Umekikanerne, anende erd og ingen
Fare, var i Færd med at spise Froson
blev de pludfelig averrumplede as de
hylende Filippinver. Te Icempede tap
pert, men var lange i Mindretal, og de
fleste maane lade Liver.
Jsplge ienere Meddelelfek dar der 72
Mund, altsaa hen ved 50 drcebte.
Bi, Jutyen, findet, at den beden
gangne døde af Hierielammelsr. for
aarsaget ded, at han itte tog North
Mountain Te, tilberedt af Madison
Medicine Co. 35 Cents. Spsrg
Apoteteten.
De tusinde Tiug.
Reiten en hel Familie
b r ce n dt i hie l. Pius-barg Penn.
Sept. ZU. En sorsærdelig Ulnlle af
stedkoninten ved llsorsigtighed, sandti
Dag Sted i Pittgbarg.
Mut-. Barbara Stnrgent oilde, som
saa mange Hugniodre gare, tænde Jld
oed Hjælp as Petroleum, soin nun
heldte paa noget fort Troe; da hun an
tanidte, paasulgte en Etsplosion Kol
tenet var suldt as halovaadt Tos, der
hang til Takte. J et Ofeblil var de
to Verelse socn en slansmende Jldovn.«
Mro Sturgent brcendte i lort Tid til
Dabe; hendee Mond og en Sen blev
ligesretn tagte as Dantpene sra Tojet og
lanikte leoe Nonen over, medens to
andre Born sit srt)gtelige Brandsaar.
Familien boede i en «Flat«. De an
dre Hulzbeboere blev dog reddede ved
Bratidvcesenets hurtige og energist
Arbejdr.
Tode da han oarscerdig til
at n yde L i oe t. Beloidere, Ill.
Sept. :30. George W. Daoey en Sel
tions Formand paa North Western
Linien, havde just assluttet en 40 Aars
Tjeneste has Qompagniet og stnlde nu
Trælke sig tilbage paa Pension. Paa
den sidste Reise, han soretog som For
mand, nogle saa Timer sor han agtede
at sorlade det hete, blev han kamt as
et Tog og dode nied det jamme.
Dr cebt as et To g. Plaud
tnoth Nebr. Sept. Zo. Joe Hula
bleo ooerksrt og dræbt paa Stedet as et
Tag i MorgeeL Den sorulyttede von
drede as Sted til sit Arbejde og git
lange med Sporen Hatt gik over paa
et andet Spor sor at undgaa et kont
wende Tog og lagde ilke Meer-le til, at
ei Tog just tom op paa dette Spor bag
ved hasti. Han esterlader sig Huftru og
tre Born, den yngste L Aar gatnmeL
—
Et mærteligt Testament·
Melton, Mass. Mios Sasan Caoot
Richardson dode og esterlod sig sent-,
0W. Renterne as diese Penge slal
ligelig sordeles mellecn to Damm Miøs
Dicke og Mios Topliss, saa lange de
sorbliver ugiste. Gister den ene sig,
stal den hele Sinn betales til den anden.
Gifter de sig begge to stal Pengene
gaa til Radclisso College, Canibridge,
Mass.
Mios Richardson var henoed ti» Aar
gammel, og hendeo to Aroinger er as
samme Alder og har vceret yendes ior
trolige Beninder sra Barndontmen. :
Historie-i loder, at de var alle tre
sorlovede; inen de tre unge Mænd dode
alle og onitrent samtidig. Saa lavede
de tke sorgende Viger hoerandre, at de
aldrig vilde giste sig, hoad de so ogsaa
trolig har holdt.
MM Mcskinleys Helbred
Camon, O» Okt. l. Dr. ijcy for
lod Canton i Aste-I og reiste til Wash
ingion. Han aniek del nu ikke for nadg
vendigt at farblive her langen-, da
Mks. McKsinleys Helbred alter giver
godt Haalx Hun er na ved saa godt
Helbted fom for et Aar iiden, og der
tunde itke ventes nagen pludselig Mu
dking i dene Fokhold.
Setketccr Cortelyou er her endnu som
en ai Kutatorerne i McKinleys Davo
bo, at tagt Vase paa vers Administka
tiosk Hatt reifek imidxertid om nagte
Dage til Washington.
! Czolgosz versunken-T
’Syracufe, N. Y» Ott. 1. « J Dag
«aabnedeg det nationaleMøde for polste
sKatoliker i de Forenede Stater her i
)Byen. Der et mpdt Delegater fra
’he1c Laut-et
Esset Messen blev der holdt Bel
komsttale af Byens kagmefter Jones
McGuire, og Peter Kiolbasfa fra
Chicago spatede.
J fm Tale ektlcerede han bl. a.:
«Bi fest med Afsty paa Czolgoszs
lForbrydelse, men vi er itte ansoarli
iae for den. Havde bang Fader veeret
en god Katolit, vilde Sonnen vcere
lsleven opdragen i den Kirleg Tro,
som vi irrer. Hans Moder var ille
»Polizt, hun var Tusker-. Derfor maa
man ille give oS Stle. Bi har be
oist vor Lovlndigbed paa mangen
Slaamart, og aldrig er en Polalg
Haand bleven tilftcentet af Blod fra
et Snigmord.
lst lidet Reaeringsproi
blem. Washington, D. C» Ott. l.
s— Der blev holdt Kabinetgmøde i
Dag. og 5 af Kabinettetg Meinem
mer var til Siede. Han var from
rende. Det hovedsagelige Forl)and
linggemne var Spørgsmaalet om et
Telegraftabel fra San Francisco til
Hawaii, Guani og Filippinerne.
Sagen er, at, inden Krigen med
Spanien var den udelultende Ret til
Telegtafforbindelsen nied Filippiner
ne bleven overdraaen til et udenlandsl
Selslab, og i Parisertrattaten forplig
tede de Forenede Stater sia til at re
Ispettere al Ejendomgret paa Darun
perne. Herefter tunde det fnnes, at de
.Forenede Stater itle ftulde have Ret
Jtil at anlægge en Telegrassorbindelfe
’mellem San Francisco og Manich
! Forhandlingerne om denne Sag
Jnaaede itte noget afgørende Punkt, og
jJuftitgminister Knox vil nu under
» sone alle Sagen-s Enleltheder oa frem
lcegge Resultatet ved ncefte Mode.
Jndebrcendte. Pivesitone,
Minn., Okt. 1. —- Tre Meend inde
braendte i en Stald i Nærheden af
ILandsbyen Trasly her. De bede,
’Elclude Mann, Fred Houlette og El
bert Evarts sov samtnen med sets
andre i Stalden, da Jlden udbrød
De harte alle til et Tærstekompaani.
For ftor Tillid. Washing
ton, Ott. 1. —- Krigsdeparternentet
har modtaget Telegram fra General
Ehassee, som Svar paa en Fore
spørasel angaaende Aarsaaen til det
nyliqe Nederlaa for Kompagni C. af
9de Jnfanteri:
L Schassee mener, efter General Hug
heå Ertlcerina, at Officererne har nee
ret for ftor Tillid til de indfødtes
Vensiabgertlæringer. Der vil blive
sanftillet indgaaende Underføgelser.
, En tvindelig Soldat.
.Chicago, Jll. —- En Koinde, der i
LMandsdraat havde tjent fom Soldat
site Maaneder i Fort Sheridan, tobe
i de sig, idet hendes lille fireaariae Dat
ter i Lordags toin slemt til Stade·
Kvinden levede paa Fort Sheridan
sammen med en Matros, Rufus
IWhitr. Hun git ior at vcere Whites
Proben men var i Virtcligheden hans
Kone. Jngen fattede nogensinde Mis
tanle om Whites ,,Broder«, thi hun
opferte sig som de vorige Soldater,
og lunde vcere med felv i de vildeste
Lag. Hendes Bestilling i Fortet var
Slrædderhaandvcerlet. Deres lille
Pige var fat i Pleje hos en privat
Familie og blev der slemt bidt af en
Hund. Moderen horte om det — og
ude af sig selv styndte hun sig as Sted
til den lille, der til alles Forfærdelfe
tiltalte hende foin Mamma og stratte
Armene ud mod hende, ved hvilket hun
brast i Taarer og belendte Summen
hængen thun er siden fporlsst for
svunden — da slig Forilædning jo er
st«rafvcerdig.
En «underaørende« Be
d r a g e r. At Folt vil bedrageg, er
en gammel forsiidt Sætning, hvis
Sandhed bog er lige ftist og ungd-oms
melig. Hvordan kunbe cllers en fom
Dolvie blive rig og faa Tilhcengere.
En Prof. Vance hat nu yderligere be
træftet Sandheden af ovennævnteFat
tum. Han var jo Helbrederx men itke
Enok med det. J Fslge hans utallige
Fog meget averterede Vibnesbyrd kun
Hde han ogfaa siabe Penge. Man fit
Ien »velsignet Konnt-lut« fotfeglet med
Voks, over hvilken han, lig Heksene
og de kloge Koner i gatnleDage« mum
lede nogle uforftaaelige Ord og gøre
scere Fagter. «Aabn denne«, vilde han
- derpaa sige til Ksbmm »om en Maa
ned, bestemt Kl. 12 Midnat, og De
vil finde, at den indeholder Sebler af
— th Verdi. Ti Dollars please.« s
Og Maaneden git, og Fionvolutter
ne blev aabnede, formodentlig under
Rnsten og Bæven i den højtidelige
Midnatsstund. Om de fandt nogct.
Jo, en SeddeL hvokpaa aylden Frem
tid var lovet Konvoluttens Eejer i
Folge »Stjernernes Løste.«
.Huset, hvor han havdie boet sam
:nen ined sin Huftru og Medhjcelper,
-"it mangk Beng as meget vtede Da
;ner; men Fuglen var fløjen. Politiet
er nu ude ester hom. Hele Forestil
lingen foregik i den By Omaha.
Festersin100-aarige
F ø d se l H d a g. General Jose Ma
ria Chaveg fra Santa Fe, N. M. fhld:
te den 26. Sept. 100 Aar. Den gam
le Veteran er en betømt Kriger, idet
ban hat deltaget som kommanderende
General i fem Kampaanet mod Indi
anerne og som underpkdnet Ossicer i
sets andre.
For to Maaneder fiden blev han
shg og laa hen som ded. Man sit
ham i Kiste og skulde begrave ham.
men han vaagnede op, netop som man
samlede sig orn Kisten til Begravelses
ceremonierne.
Falder fire Etager. Pueb:
lo, Colo» Sept. 25 — Bitt Veaman,
en Tøinrer, faldt i Dag ned sra 4.
Etage i et Hus under Opsørelse vg!
drasbteg øjeblitkelig. Han stod paa ens
lin hderlig Planke, tabte pludseligI
Balancen oa styrtede ned. Den for
ulyttede var fra Hastings, Nebr. Han
var henved 30 Aar og ugist.
Fare for Lynching. Van
Busen, Ark» Ott. 1. —- Byen er i
stort Opsthr i Aften, da man hat saaet
Underretning am, at der er organisc
ret en Hob, som truer med- at ville
lhnche Kit Helton, der hat draebt sin
Hustru og saaret Fredsdommer Ro
bert O’Kelleh. Man venter, at Ho
ben vil forsøge at tage Kit ud as
Fængglet og hænge ham.
l
En Drengslaar sin Mo-;
der. Millionceren Francis Oakes
as New York havde søgt og saaets
Stilgmigse fra sin Hustru. Hun be
anndte imidlertid en ny Retssag sor
at faa Lov til at beholde deres eneste
Barn, en 6-aarig Dreng, som hidstil
hat vceret hos Faderen. Da hun for
leden tom indi Retssalen og saa
Drengen sidde hos Faderen, lob hun
hen imod ham. »Mit kcere Barn,«
sagde hun, idet hun stratte Atmene
ud imod Dtengen; men han rev sig
løg sra hende og raabte: »Lad mig
gaa!«
Mrsx Oates grced og forsøgte endnu
enaang at ncerme sig Barnet; men saa
flog han hende, og hun slap og satte
sig jamrende og hulkende ned paa en
Stol. Det var et hnkeligt Syn, og as
Henshn til Kvinden blev Sagen nd
sat til nieste Dag.
Tclcgkamcr fra Daninark.
Lerncs Salg.
Kobenhavm Sept. 28. — Det nye
dansle Ministerium hat genoptaaet
Forhandlingerne med U. S. Minister
Stocnson angaaende Salaet as de
danst--vestindiste Øer til de Forenede
Stater. Ministeriet er ivrig for Sal
aet og onsker at lunne give Mastda
aen, der samleg den 5. Ott» endelig
llnderretning.
En Gave sca Brygger Jakobscn.
Kobenhavm Sept. 30. » Den rige
Brygger Jakobsen fra Ny Carlsberg,
som for nogle Aar siden stænlede
sc?,216,000 til Fremme as Kunst og
Videnstab i Danmark, hat bestemt, at
al hans Ejendom og to» Trebievele as
lsans Jndtægter fta Btyggeriet —- ca.
8134,()00 —-- stal tilhpte de Institu
tioner tGlyptotetet m. m.), som han
hat optettet. Fra 1951 stal al hans
Jndtcegt tilhøre samme·
Denne højmodige Gave vil snart
gsre Kobenhavn til et as Europas
sineste Centrer for Kunst og Widerr
stab.
U d la n d e t.
Jrcruccs Syu.
Dublin, Okt. l. — Ved et Mode,
fom den sorenede irste Vagt holdt her,
under Forsæde as Dublins Borgrne
ster, blev der oplæst et Brev fra den
fravcerende Will. O’Brien. Han nd
talte bl. a. deri, at, hvis Kong Ed
ward stulde finde Paa at gaeste Jrland,
mantte det haabes, at Jrerne vilde
vise ham det rette Sindelag, nærmete
udtrykt i, at de kun manglede Boernes
Vaaben og Feltødelse sor at lunne vise
deres Had til Englands Styre paa en
ligesaa krastig Maade som de sydaf
ritanste Republikler viste det for Ti
de"· FULL-U
Tilstanden i Kinn.
London, Okt. 1. —- »Standard«s
ShanghaisKorrespondent meddeler, at
paa Grund as die ulykkelige Nødstil
stande, som Odersvømmelsen i Yang
Tse Dalen har medsørt, herster der
Uro overalt i Egnen. Situationen
er i Birkeligheden meget alvorlig, og
de lotale Myndigheder hat saaet Or
dre til at stille saa mange Soldater
som mulig paa Benene.
Krigcn i Sydasrika.
London, Okt· 1. —- Nu er den sod
asrikansle Krig ttaadt ind- i det Bdie
Krigsaar, og naar man ser hen til
Boetnes vedvarende Mod og heldige
Operationer, er der ikke ringeste Haab
om nogen snarlig Ende paa Fjendtlig
hederne.
J England er hele Pressen, ikke
mindst den konservatide sttakkt optaget
as sat lritisere Krigsminister Brode
ricl. Denn-e havde jo givet det Løfte,
at Krigsomkostningerne slulde blive
indskrcenkede ved at en Del Regimen
ter kunde hjemsendes·
Men herimod rejser Regeringspar
tiets Organer alle et Ramaslrig
Der hviler et hemmelighedssuldt
Slør over alle Hærens Bevcegelser, og
Situationen i Natal, hvor Boerne nu
atter er ttcengt ind, ester i over et
Aar ikte at have hast deres Fødder
der, soraarsager megen Ængstelse.
»Standard« sorlanger, at der skal
udsendes nye Heerasd-elinger, selv om
de stal stampes op as Jorden.
»Daily Mail« erklærer, at Rege
ringen nøler med at sende Forstwi
ning og dersor lebet en vceldig Risiko
for Landets Velsærd.
» Og ,,Times« opgøt de sen-en Ti
.ders Nederlag og kræver Regeringen
til Regnskab, sordi den intet fotetager
stg til Krigens snarlige Tilendebrin
gelse.
»Det er allerede nu sor sent at sor
ge for en god, hurtig Undsætnings
styrke, som man tiltrcenges i dette Es
teraar. Gør Regeringen noget for at
made de mulige Begivenhedier i de
kommende 3 Maaneder, og hvis itkex
hville Grunde vil Regeringen da und
slylde sin Forsømmelighed med.«
Tyrkicto Nod.
London, Okt. 1. — Situationen i
det tyrtiske Riqe er nu faadan, at der
er Tale om at afholde et Gesandtms
be, for at man kan trceffe Forholds
regler imod den.
Vorm Fægtning. Durham
Natal, Sept. 530. — En Borthckt paa
;15()() Mand, under General Bothaz
lOveranførsel angreb d. 26. Sept.
Fort Jtala ved Zulugrcensen.
l Boerne blev langt om laenge drevne
ttilbage men Englænderne led et for
i færdeligt Mandetab ,
Foreløbig meldes 12 drehte, og 43
saarsede, samt 63 fanqne.
19 Bocke og Kommandant Op
perman faldt.
YHatt-aii-Kvinvetnes Klub i dono
lylu debatterede det Spstgsmaak »Er
det bebst at tage Rocky Mowitain Te
hebt ellet koldt?« Dei et gvdt pack
begge Monden Sper Apoteteteth »