Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 28, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Ist scsce Hinz
«««VMMÆU
U Jlargang
( - « ·(Ipcr -
) « s· kim .—1..)
« kcxm
s sal
anskktu
7e
O I sWchu
IL I gS- T
l c
»1.
acördkk
Dnsdaz O·
lmer (
siuncr ·
s In« uko
,). anskm
) updxszcakg.
— WI.
»Er-Z — s . JUtkmlicr l
Loldag
f Not-t»
« h Blain
Nr. 70.
Umerihz
Czolgosz fkal ds.
Bussalo, Sept. 26. — Undet en
ætt Sitlerheds Vagt for at behin
re mulige Utolighedet blev Leon
zolgosz fort fta Fængslet i Bussaln
·l Auburn Statsfængsel, hvok han i
gen, der begyndet med den 28. Ol-;
obek stat heukettes ved Elkttkicitet. 1
Fst Dommen blev udtalt, blev han
Fslge Sceddane fpurgt, dm han
avde noget at sige. Med fvag hof-l
ende Stemme svarede han ja og
dedblem
, »Jngen bad mig om at gpte det,
« vg ingen belalte mig for det. Jeg var
I alem am det og tcenlte itle paa Mord
.L- fsk et Pat Dage i Fotvejen.
; Han satte skg ned, tilsyneladende
? tolig og ligegyldig, men hans Stiltelfe
- bar Prwg af den Nod, hans Læber
itte vilde udsige. Einem date vidtl
opspcertede og unatutligt stinnedr.l
. Lan var bleg, og Heenderne rystede,i
dsa Vagten satte ham Haandjernene
« paa. Han faa op paa en af Officetet
ne med et Udtryt af den dybefte Frygt
og Hjcelvelpshed, medens Folt mengte
sig om ham for at faa et Glimt af
hans Ansigi.
Eiter at Dommer White havde nd
talt hans Dsdsdom, blev han fort til
bage til Fængslet. Hans Fadet og
Spsiende bespgte ham siden; men han
bevarede sm tilfyneladende Ligegyl
dighed. Jlte den gamle Fadets Tau
tet, itle Spiterens Jammer ellet den
Kendsgerning, at de fok hans Styld
var bleven til Udslud og ftedlsfe i
Landet, rstte ham i mindste Mande.
Brodeken og Sssteten havde strals
mästet deres Arbeit-, da Slægtslabet z
til Motderenopdagedesx og den gamle1
Fadet levek fom en fkedlss paa sin,
Farin, mistæntt og hadet for Son
nens Slnld.
Men frygtek Fokbtydeten Dsdem
hvad han ttods sm paatagne Ligegyl
dighed, dog itle tan fljule, da bliver
kans Straf ham som en tusindfoldig
Tod« eftetfom Liebliktet kylker nett
mete. »Har! vil blive slcebt til Sto
len, hylende af Streif sagde Ehe
fen for deagelses Politiet, Mr. Cu
sock, der nsje hat studetet hans Ka
tatter. Og hvokledes stulde vel denne,
i Stand til i toldt VII-v at rsntde en
Mand, der trohjertig og venlig rel
tet ham Haandem hvorledes kunde
han viere andet end en Kryfter.
Gtusomhed og Feighed gaar som
vfteft Haand i Haand.
W
Fkygtelig Ekvplosiom l
New York, Sept. 26. — Sekss
Mand, mukigvis syr« blev i Dag«
dræbte og adstillige haardt tvceftebei
ved Etgplosion of en Oliebeholder i
Newart, N. J.
Beholderen, der eksploderede, var
en umaadelig stot Staalindketning,
som man var i Fætd med at tense,!
og verfor havde tsmt for Olie. DenJ
var 20 Fod dyb. og to Mand, Kirchll
vg Meyer, gi! inv i den gennem en(
dertil indtettet Aabning, undladende,
hvad elleks er en ForsigtighedstegeL
at faa Reh bunvet om LiveL
Ved deres Jndtrædelse blev de pie
blikkelig heb-bebe of Gasdunstetne.
Fotmand Newtnan saa deres Fore,
ilede til for at befti dem; men det gik
ham paa lignenve Munde. I
En Ksbmantz ver tidligete havde
vætet anfat socn Formand paa Platz-:
sen, og netop traf at væte til Siede,
paatog sig nu Ansvatet for de tke
Mands Redning. han kaldte de
andre Arbejdsfolt til og de begyndte
mev Jetnkilet at hamte los paa den
store Ring om Beholderen for at over
stæte den. Man fotmoder sau, at
Stegene mod Staalet hat fremkaldt
en Gnist; thi Ifeblillelig var der en
Eksplosion med et Brug, som var det
en Kanon, og saa en bted, lynsnar
Flammr.
Ti Mcnd var paa Toppeu as Be
holdmnz de blev spredt omtting i alle
; Retniuser.
A »He fttfte Mænv havdez eer
Dasein Udfugn Mc et Ben ubtcllet
i dem Leg-me, formeventlig fort-i de
lfstst blev sinnget faa mange Fod op i
sLuflen og saa blev tafiet til Jotden
nied frygtelig Kraft. Beholdeken blev
tlsvet i to. En Mund blev sinnget
helt hen i Floden og er endnu ille ble
ven fanden
——-—-.-0-.-———
McKinlcys Testament
Canton, Sept. 27. — Setreiær
Cottelnou antom i Dag til Canton
for at vcete Mts. McKinley behiel
pelig i den retslige Okdning af den
asdødc Ptæsidents Ejendom.
Mts. McKinley afstog paa det be
stemtefte at paatage sig Beste-reler af
Ejendommen, det ovetlodes til Cor
telyou og Dommer Han.
J Præsidentens Testamente, asiat
tet den 22. Ott. 1897 indsættes hans
Huftru iom Universalatving og ved
hendes Død hans Brodek og Saiten
Ejendommen beliebet sig til mellem
8225,W0 og HELMle med en Lins
agsurance of 867,00(). Endvidere
ejer Mes· McKinley i sit eget Navn
Attiek til en Vækdi as 850,000 i
Miner.
CO- ————
Ucnighcd mellcm
Fagforcningcrnes Lcdckc.
J et aabent Brev hat Samuel Gom
pets og John MicGC begge lebende
og indflydelsesrige Mcend i Akbejder
otganisationerne tilstillet T. J. Sinf
fek, Ledeten af den nylig mislyltede
Streite, at han bevisek den Bestyld
ning, han hat tettet mod dem, at de
stulde være Styld i Streitens adel
dige Udfald.
Fta en af dem opgivei Liste af
upattiste Mænd stulde Shasser nd
vcelge en Underspgelsestomite af tre,
der flulde bringe Lys i Sagen. J
Tilfælde af, at Shassers.lldtalelfer
blev stadfcestede som den sande Sam
menhæng, vil de to Mænd resignete
dekes Fortnandgpladser.
Shaffer tog niod Udfordringen.
Eiter hans Udtalelset pnsler han in
tet hellere end fuldt Log i Sagen.
Han valgte sin Komike, og synes at
Være meget tillidsfuld med Hensyn til
Sagens videke Udvitling.
-——-.O-.——
En Moder drutner fine
Born. Cledeland, Sept. 27. — J
Byen Little York, O» itte langt fra
Eleveland, hat en Fivinde, Mig« Per
ry Curtis, tidlig i Morges drutnet
sine sire fmaa Born ved at taste dem
i en Brand og sprang selv bagefter.
Hendes Mand, en Former, var i Cle
veland Ined et Læg Kannst-r og anede
intet, spr han saa det i Daggavisem
Bornene var henholdsvis 2, 4, 5 og
II Aar gamlr. Den fidste, en Dreng
ved Navn Harold, var Mes. Curti5’
Stedspn ;
Som Fortlaring tan maafte tjene,
at Mrg Curtig for ganste tort Tid
siden blev udstreven fra et Sind-singe
hospital sotn helbredet.
Mr. Curtis fandt Legemerne i
Branden. Liaet af den Si aarige
Harold var strættelig tilredt, et Be
vis paa, at den ftattels Dreng hat
tempet haardt for Livet.
Kan telegrafeee til Ala
ska. Washington, Sept. 26. —
Krigsvæfenets Signal - Kontor hat
nu direkte Telegrafledning til Fort
Egbert, Alafta. Ledningen blev
fuldfprt den 24. Sept.
Ssger Stils-wisse efter
32 Aarö Ægteskab. Mes.
Harriet Kadel snsler Stilsmisfe fra
sin Mand, Peter Kadeh en rig Far
mer i York Twp., Nebr. Partei hat
9 Born, alle voksne med Undtagelfe
af den yngste Son, der er 14 Aar.
Som Grund paaftaar Mrs Kadel,
at hendes Mand et en Gnier. Stsnt
han ejee henved 880,000 maa hun leve
som i den ydeeste Fattigdom. Og
saaledes, paastaat hun, hat han ve
ret hele Siden, tun blev det verre, jo
rigeee han blev. Jtte engang det al
letnsdvendigste vilde han give hende,
og BIrnene maatte ofte blive hfemme
fra Stole af Mangel paa Reden
Nu vil hun bort fra ham og foelqnger
iom sin Dei as Ejmdvmmen 825,000
samt Opdragelfen af sin yngfte Spa
Ist-TIEde O «sd-Xd-« OIXOC
DanibAmeritanit Z
l
«dodo vovoosesoseso
Dei fundne Stelet. Som:
meddelt blev der sorleden Dag paa
Lundsorlund Mart oed Stagelse i en
Gruggrav sundet et Mennestestelet.I
Fundet er blevet sat i Forbindelse med
en ung danst-amerilanst Gaardejer,
som sorsvandt for rigelig 20 Aar siden.
»Sors Amtstidende" betetter nu feil-i
gende om Sagen:
Det Sied, hvor Husejer Kristian
Nielsen sandt Steletiet, ligger næppel
lOsd Alen sra hang Hug, og man lan«
sra Siedet, hvor den lille Grusgrav
er, staa og se over til den Gaard paa
Himmeshøj Mart, fom ejedes as den
forsvundne Gaardejcr.
Stelettet, der er as et votsent Men- ;
neste, ser itte ud til at have ligget mere
end en Snes Aar i Jorden. Alle;
chenderne var til Siede. Kindtæw
3 derne var noget slidte, og Fortænderne
i Undermunden var uscedvanlig smalle ;
og lange. Hovedslallen saa nd til at
være bestadiget ved et stærtt Slag.
Liget er i sm Tid blevet begravet il
Hast, thi Stelettet laa tun tre Anat-·
"ter under Jordens Overflade, saa der
er itte Tale om nogen egentlig Grav«
Ooen paa Hovedftallen laa to Sien, l
hvet as ctørrelse som et Mennesteho
oed.
Den sorsvundne Gaatdejer Jens
Peteisen var noget as en Særling."
Han sorlod i sin Tid pludselig Dan
mart og rejste til Amerika, hvor han
fartede omtting indtil 1877, da han
rendte hjem med 20,000 Kronen som
han havde sammenspaeet. Jens Pe
tetsen lebte nu en Gaatd paa him
meshsj Mark; men han blev snart led
as den og sorpagtede den ud til en
Nahm l
J Begyndelsen as April 1879 var
han til Fuglebjerg Marted samtnen
med sin Broder, der endnu er levende
og er Stolelceter i Nierheden af Gla
gelse, samt en anden Mand. Jens
Petersen tog Afsled med dem paa Mar
tedsdagem og siden hat de ikle set ham.
Jene- Petersen ei sidste Gang bleven
set as Folt, da han en Asten. ester at
have habet 4000 Kroner, sont han
lhavde hast staaende i Stagelse Bank,
var vendt hjem til sin Gaard og der
sra hoode begioet sig ad Slagelse til. .
« Dei ser utroligt nd, at Jens Peter
Esen stulde vcere stutlet as til Amerika
»igen uden at søge at saa de 6——7000
»Kroner, han havde i Gaarden, adde
talt. Heller ikte er det rimeligt, at
han et rejst sra sit Tof· Dette og hans I
store amerikanste Kossert sandtes nein- ·
Jlia paa Gaarden efter hans Forsvin "
lden
l —
L En inærlelig Tilstandl
leaniel Danielson, en ervejder. soin
That boet med sin Familie i Nr. 512
114de Avenue S» blev fornnlig braat
Itil Minneapolig af Politichefen i Ha ’
stingg.
Danieler hat i Fla. »Minn. T.«
i slere Dage holdt iil i Sloven oq;
Sumpene omtring Hastings og hat«
ved sin Opførsel og Udseende vatt ftor’
Forslkoeklelfe dlandt Futtnekne i Hin-T
bolaget, som forgeeveg hat spgt at
fange dam. l
Politichefen sit endelig Monden em
ringet og fandt ham i en forfcerdelig’
Tilstand. Han havde mistet alle sine
Ydertlaeder, sit Hat og meget as sit
Undertvj og havde lidt fotfærdelig af
Regn og Kuldr. Han var dog i
Stand til at fortlake at hans Navn
var Daniel Danielson og at han horte
hjemme i Minneapolis. Derimod
vidste han intet om hvor han havde op
holdt sig i den sidfte Uge.
Deian Sammenslutning.
HAf og til, sitivet »Ugebladet«, hsker
man, at de Dunste i forstellige Byer
her i Landet gsr Fotspg paa at flutte
sig fammen for at vinde Jndflydelse
paa Lokalpolttiten. Saaledeö med
deles fka Lansingburgh, N. Y» at ca.
40 danste Velgere hat afholdt et Mode
for at overveje, bvad der lau gotes
for at varetage Oe Danstes Interessen
Forelsbig valgtssm Komitettl at sp
ge neermere Oplwing om dsn politi
ste Stilltng, og et nyt Mtde blev fast
Hat, ded hviltet man saa vil dwfte Mu
Iligleden as at faa en Kandidat valgt
til Bytaadsmedlem
Eiter Pastot Naarnps Afslag paa
Kaldet fra Jmmanuels Menighed i
Racine. hat denne fendt Kaldsbrev til
Paftor Kildsig, Albert Lea. Det ene
ftaacnde ved denne Sag et. at det er
ttedic ellet fjerde Gang, Menigheden
kalder Paftot Kildsig. com Student
betjente han nemlig Kredsen en Som
mer, sprend nogen Menighed endnu
var csrganiseret.
Han organiserede Menigbed i For
aaret 1889, blev om Efteraaret kaldet
til Minneapolis for eftek Zz Aars
Forli-d atter at modtage Kald fra Im
manuels Menigbed. overtog den i For
aarct 1895, men blev næfte Aaksmøde
kalt-et af Samfundet til at optage en
Mission i New York. Denne sidste
Gan-g lrilivet altfaa 4de Gang.
Paftot Kildsig iom til Blaik og hor
te Nnbeden. Selv hat han intet Kaufs
brev set.
Velkendt Omaha-Dan
ster dvd En af Omabas ældfte
Danfte, nemlig Christian Bsdker eller,
som hans tigtige Navn var, Ehr. Jen
sen, er afgaaet ded Dødem
Chr. Jensen hat levet lzet i 82 Aar
og næften al den Tid været beste-fri
get fom Jernbane- og »Gradina«
Entreprenør. Jngen anden hat i Aa
tenes Lob besicefiiget saa mange Dan
ste sorn Chr. Jenfen, Antallet paa dem
lebet op i Tusinder. Han hat udført
en Mamgde Arbejder i og oinkring
Omaha, og ofte tjente han Inange Pen
ge oa burde under almindelige Om
ftcendighedet have vætet en rig Mand.
At han derimod døde fom forholdsvig
fattig, skyldes til Dels Tibernes
Ugunst og de snnkende Ejendomspriser.
Hang betendte stecke Bygning i Nekr
ljeden af Benfon blev for nogen Tid
siden overtaget af hans Kreditorer. og
han flog sig tun igennem ved Slid og
haatdt Arbejde. H
Noget as en Original var han, men
han var alligevel en danst Mund med
Hiertet paa det rette Sied, og mangen
Dunst hat vfte paa en kold Vinterdag
været glad ved at finde Husly og god
Mad hos Christian Bndker. Han
havde altid noaet at bestille for den,
der dilde arbejde.
Christian Bødter, der blev 53 Aar
al» efterlader sig Huftru og 5 volsne
Born. "
»D. d. Pioneer.« ;
Fort-at Selvmord. En
Dunst Mand, Peter Arp, 42 Aar gam
mel og ugift, forspqte i Fla. »D. D.
Pioneer« forleden Dag at stnde stg en
Flugle for Brot«-L Han blev i ftcertt
lidende Tilstand bragt til Elizabell)
hospitalet, lwor Lægeme mente, hzn
ille vilde tunne helbtedeg. Han blev
bog i Mandags undertastet en Opera:
tion, som forløb heldigt, og i Det Efe
blit, hvor disk-se Linier sftrive5, smieg
det, som et der en stg Multghed for
hans Helbredelse.
Am som synes at vckre ganste
utendt blandt be Danfte bet, havde i
6 Uget vckret employeret som Kust hos
Kaptajn Johnson paa Hoyne Arman
Hvad Aal-sagen til Selvtnordsforsp:
«get hat verri, vides ikte med Bestemt
heb, men at det hat vceret fokudbe
stemt, fes af Breve, han hat efterladt
si·a. Et af disse Breve Var adresseret
til Bestyteten af «Rush Medical Col
lege«, til hvem han teftamenterede sit
Lig, et andet til sin Arbejdsgivers
Hast-ru, Mer Johnson, og endelig et
tredie til Malerinester Arp, Sten
IBlichersgadg Aarhus, Danmark.
Pludscligt Dødsfald. —
Ssren Swenfen, en af Racines ældste
og mest agtede Borgere, afgist i Flg.
I»F. A.« i Lordags Aftes pludselig
ved Dsdem kamt af et Slagtilfælde.
Hans hustru tom ulyttelig afdage for
et Par Aar siden, mens hun var paa
Bei-g hos sm Softer paa Landet, og
dette tog den gamle Mond sig saa net,
at han aldrig var rigtig rasi siden.
Streu Swenfen var fsdt paa Lol
land den 7de Okt. 1836, og var alt
faa henved 65 Aar gnmmeL Von
udvandkede til Amerika l 1863, og sit
sttctc BMckfttgelfe som Snedket ved
lRegekingchkkftct i Nashvine, Tenn.
lEftet Botgetttigens Stutning kam
han i 1865 til Racine, og blev sttals
»taget i Atbejde paa Mitchells Bagn
3fabrik, hvot hans Brodet H. P.
Sidensen fenete blev Supetintendent.
Dei folgende Aar ansattes han som
Fotmand for den Del af Fabrik-tm
hvot alle Undetvogns Materialet til
Vistes og samrcxenfættes, og denne Post
beklcedte han til sm Tod. Hatt eftet
ladet sig en gift Dattet og site voksne
Sen-Jet. hvotaf den ene, Louis A.
Swenfen et anfat fom Postmeftet paa
Poftlontotet ude ved Racine Jauc
tion. Afdøde vat en brav og habet
lig IJTand, der passede sin Dont stille
og btamfti. Han vat Medlem af den
Danfte Bat-list Kitle. og hans Haanb
og Hjette vat stedfc aaben fot Tren
gende. Begtavelsen fandt Sted i Gaat
Onsdag under almindelig Deltagelse.
D o d s f a l d. Bettel Grams sb.
ælktesj Huftru, Cedat Falls, afgik
Natten til i Totsdags ved Døden.
Afdode havde i Flg. »Dann.« vætet
fvagelig i flete Aar, men var fotholds
vis rast, da hun Onsdag Aften gik il
Sseng. Dpdsaatslagen vat ncttmestl
ijktsspgdom Afvøve, der vat født
i Mai 1843, efterladet sin Mand og
8 Vom
Otto Fetslenftene. For 6«
Aar siden lagde Nicolaj Olsens Hu
sttu 8 Fetskensiene i Haben ude paa
detes Fatm ved C.all)oun, sitivet »D.
D. P.« J Dag staat der 8 bejlige
Fetskenttæet, der hat vætet aldeles
overlæsfet med de ptægtigfte Fetstenet,
der hat btagt en Jndtægt af 860.
Splvbtyllup. Hans Lautit
sen og Husttth Ftedsville, fejtede i
Fredags detes Sølvbtyllup, omgivetl
af en ftøtte Krebs af detes Slcegt og4
Vennet.
Vilh. Beck:
Mindriugcr fka mit Liv.
Den nandelige Livsbevcrgelse, Past.
Wilh-. Beet nu i over en LUienneslealder
liar fiaaet som Leder af, hat hIft skor
Betvdning for dort Fell, at det kun
lan fortwva at den endnu ilke hat
sinkt fm Historiefttiven
Pafior Bettes Erindringer ville ha
ve baade kirlehistotisk og iulturl)isto
risk Interesse For mange gamle dil
le de oprnlle svundne Barndoms- og
Ungdotnsbilleder, og de ville give de
unge et Jndblil i mange Forhold, som
kan blive dem til Nytte paa deres
Livsvandring —- man faar Lejlighed
iil at folge den indre Mission i Dan
mark fra dens trange Bakndoms- og
Ungdomsdage til Nutiden, hvor den
staar i sin bedste Mandoinskraft.
Medens mmi hidtil særlig lendte
Paftor Beck som Prædikant og Sire
iesørger fra hans Prædikensanilingee,
fom Forfatter og Fortæller fra haus.
»Julegc1ve«, som en omhyggelig Has-!
fader fra bans ,,Skailiste«, soin deni
indre Mission-Z nidkæte Leder og For- s
svarer fra hans mange Bladartiller,;
san er det, som om hans Erindringer.
fmclte alle disse Egenffaber stimmen»
scetter en Streg til hist og her, uddy-«
be og give Relief, saa Resultatet bli
»ver ei ffønt og ufotglemmeligt Bille
Hde as den indre Missions gamle For
mond.
Som det kunde venies, et Paftors
Becks Erindringer iike tørre Dag
bogsoptegnelser, men en ftisl og lin
fuld Skildring, hvor den hellige Al
vor falder saa smukt i Traad med det
hiertelige Lune, der er sceregent for
ham.
Nedenstaaende Uddrag af Kapitel
oversttifterne ville give Loeferne et Be
gteb af Bogens samlede Jndhold:
»J Hjemmet hos Fa’t og Mo’t«,
»J Latinslolen«, »Universitetsaate
ne«, »J Uby«, »J Øtum«, «J Ors
løv««, »Den indre Misstvns Forhold
til Univetsiietet«, »Den indre Mis
sions Forhold til de andre Lejre i Fol
kekitken«, »Den indre Missions Frem
gang og Udvikling«, »Den indte Mis
sions Fremtid« o. s; v.
Koste- godt indbunden 81.00.
Dass-h Luth. Publ. Zeus-,
Plan-, Nebr.
U d la ndeL
Krigøudsigtcrnc i Syd Amerika.
Caracas, Venezuela, Sept. 23. —
En Kabinetsminiftet fra Caracas hat
i et Jntekview med en af den fotenede
Presses Korrespondent et udtalt, at
Reigen mellem Venezuela og Colum
bia sxaar for Demn, og paa den mind
ste Fotanledning vil den bryde los.
11,«(«-)0 Venezuelansie og 8,000 Co
Inmbifke Troppet staat paa Gren
ferne kun ventende paa Ordte til at
begnnde Fjendtlighedet. De Forenede
Staters Tilbud at mægle Forlig, kun
oe Venezuela ikke mootage, fordi dereg
Forlangende til Senat Rico om en
Fiorklaring, var bleven tilbagevist, og
Tiistantszn er nu j«aaledes. at tun
Ktig tan afgøre Stridighederne.
Det spcendte For-hold fortlarede
Ministeren, et ingenlunde mellem Fol
fene indbyrdeg, men det er den colum
biske Regering, og det liberale Parti,
der i høj Grad bar fortrcediget Vene
3uela, og en afgørende Sejr for Ve
nezuela, mener han« vil vcere jilftræk
kelig til at styrke Columbias Regering.
Sept. 27. — Fra paalideliqe Kil
der meldes om, at Præsident Castor
vil ertlcere Krig næste Tirsdag.
Fra Barth-ich
Pretoria, Sept. 20. — Ti Boetan
førere et bleven landsfotviste af Lord
Kitchener.
For nogen Tid siden udstedte Kit
chener en Proklamation, der truede
alle Boere med Landsfotvisning, hvis
de ikke inden Sept. 15. nedlagde Baa
ben. Dis-se to Fanger er de første.
London, Sept. 27. —- J et specielt
Telegram meddeles det, at Lord Kit
chenet paa Grund af en Uenighed
med Krigsminister Broderich hat re
signeret sin Post som Overkomman
dot i Sndafrika.
Sagen savner dog al officiel Stad
fæstelse —- et blot et Rngte.
London, Sept. 27. — Rygtet om
Kitcheners Resiqnation blev bekræftet
af »Pall Moll Gazette«, der tilfojek,
at Kriggminister Brodrich i den An
ledning hat haft en lang Audiens hos
Kongen.
W
Bocrne onst-er
chdssundcrlmndlingcr.
En Oenstilling om Jud-hunder
l)andlinger mellem England og de syd
afritanfte Republitter er indfendt til
det pernmnente Mceglings Raad i
Hagne Henstillingen, der er under
tennet af f; Mcend henholdgdis fra
Endafrita Renublikken og Orange
Frismterne, omtaler den nu allerede
to Aar lange Reig, der er saa langt
fra noget afgørende Resultat med lige
san lange Udsigtcr for Fremtiden.
Endvidere paastaar Striftet, er
England Fredsbryderen og the hand
let inod alle Krigsteglet anerkendte
mellem civiliserede Nationen
Nägter England at gaa ind paa
Mæglinggforslag vedbliver Dota
mentet, giver de derved til Kende,
at de er bange for at faa Sagen un
derspgt af upartisle, retfærdige Mænd,
Jsamtidig med at de pantaget sig An
Jsvaret for Fortfcettelfen af en Reig,
Lder er lige saa unødvendig, som den
er blodig og barbarift.
chrik been paa Süd-strich
London, Sept. 27. —- Et specielt
Telegkam til London fra Kristiania
meldet, at Henrit Jsbjens Tilstand hat
forveertet sig saaledes, at man hvett
Øjeblit kan vente Dpdetk
Mødre strive til os, at de nu hat
opdaget, hvotledeö de tan holde Ost
nene raste. -Giv dem Rocly Mem-tats
Te hvet Ugr. En Velsignelse til Mo
der ps Baru. Spttg spat-einein «