Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 21, 1901, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,,Danskeren,«
et halvugentlig Nyhedss og WPIYSs
uingsblad for del danka Folk
i Amerika,
udgwet af
VANISH Ll"TH. I’l"l’-L. HOUSE.
Blatt, Nebr
Msstemsp udtommkt over Ladung o
Luna-L
Iris pr. Aufgang ( Te Forenede Statek
sljmx nl lldlandek HELM
slcdet betoleg 1 For-stud. Beimle Beta
ling, Adresicsfurandkmg og alt ander
angaaende Bleibet adrcsxekkw
DAleH Ll"l«H. PUBL. 1-l()l"SlZ.
B1a1r,Nebt.
Reden-m Harald Jenseit
Entensdut Um Post ( Mius J: Uhu-. Not-n
II second-dass ins-suec
Advektisiug Nun-;- muiks sinisvn uns-n
Ipplicatjuth
,,Tanskcrcn«
bliver sendt til Zubstnbcmer. Indttl abtka
Ielig Opfigelfe modtagegs of Udgmcme og at
Gwld er bemit. 1 chrcnestcmntctje med Te
Forenede Sigm-J Wohle-ou
Naat Laie-me verwendet fxg ul Koth der
cvetteker thdet, can-n for at Lohe vog- dem
ellet for at Ifaa cplysmnger okn dct anme
tede. bebe-s de alnv Danach at de iaa Aver
tisiememet tdette Blas· Tet ou viere til
qcufivig Nym.
J September.
Alfred Jpsen.
Jeg lukier Vindvet oP Septemberluft
i ftifle Sttpmme bolget mig i Mode,
let ttydret af en fvag Refedaduft
fra Haven hist, hvor Rsnnebcerrets
rpdc
fuldmodne Klafer højt i cheiet
hænqe
og tvnge Koisten mod den rsaade Jord.
mens Taagen blinker som et qvldent
Flor
Ud over Kløverland og oaade Enge.
Et blaaligt ler langs Oegnetg Pop
velroettek
saa let som Mythens ,,lnfende Ge
vandt«,
Slpr, der nahend-steh hvad det
dcetter.
og bag ved Nuset roher det, der wandt.
Og mens i Slsret sig Naturen hyllek»
og toner bort i Blaanen som en Drom«
Septembersolen Tsaagerne forgylder,
og Duggen lauter dem med Bettes-m.
Men, hvor dog al Ting ligger tyst
og stille,
udhvilende 1 dybe Aandedraq,
knap naar til Zeet mer en entom
Trille
fra Lindelronens bredie Bladetag.
Kun nu og da imellem gule Buste
en Sangfugl lsfter Stemmen til et
Mul,
halvt som et sagte, ufrivilligt Sul,
osg halvt fom et fortroligt: Kan du
huste?
Der er en Tavshed ad de btune
Gange,
en Duft af Visnen og af sirligt Muld;
hvor Sonn-en jubled sine ftiste Sange,
udhamker Dosten nu sit Bladeguld.
Tavs ad den runlne Stamme Taaren
tinder,
vg Rosen bsjer sig i sagte Grund,
tun Edderloppen travlt paa Rettet
spindeT
pg klemmt sig til Livets sidste Traad
Suatt stal de stcerke Melodier klinge,
sue-et spillez op den dybe Stutkotal,
inart Dtden stal den tunge Tattftot
spiqu
mens Jcevndsgnsstotmen trieder sm
PedaL
Snart sial de sidste Sommeedage
stedes
til Jotden til det lange Vintethvil. —
Kom ud, menö det er Tid, og lad oä
glcedes
ded dette Somrenz sidfte Afsiedöfmill
W
Tankckonr.
Koksgangen er de Kriftnes Him
melgang. (H. MülleU
y- Ik II·
Naar Herren Ilcegger Korset pac
sine Born, da tager han selv ved Der
iungcste Ende. . (Leonora Kr. UlfeltH
f O «
Lar, Hjette, at bcere tavst den Smerte
der vig brænder.
Botsterten staat i Brand, men inte·
Suk udfender.
Den btændet stille neb, hviö Votseti
Masse butt,
Use-It det er, hvor der er hvislen
dens Lucr.
(Ft. Rücbty
Lot- Sorser W os den sta:
H- paspiiig s tut-. sama
I
Et Land i Sorg.
Bestsvelfeidssein
J Ovetensstemmelse Ined Ptcesidenl
Roosevelts Proklamation og det ame
rilanste Folks Trang til at give Ub
ttyl til den Sorg, der ikle blot et en
Landefotg, men en versonlig dybt soll
Sorg for hver amerikaan Botger, var
der næppe en By i helc det store Land,
der ille var itlcedt Sorgedragt paa en
eller anden Monde. og hvot der ikle
lob Taler, der snart betommede den
læte afdsde, hans pletfti Liv, haus
glimtende politisie Lebebane, hans el
flelige Petsonlighed og ikke mindst
hans Starke og Gudsfrngt i Bodens
Stund, snatt med Afsiy vendl sig mod
bans Morden Anattismem med Be
klagelfe over,at den saa lænae bar vak
rel taalt — besinjtet af Landets Love,
for nu at venve sig som en Lgle mov
dset Land, der hat huset d(n, og Haa
re del paa dets smmeste Stern
I O I
Chicago, denne lakmende Vn med
sin endelpse Tummel og Travlhed,
holdt for et Lieblil stille, mens de,
faavivt man tunde bekegne, scenlede
Prcesidenten i Graveu. Alle gaaende.
lot-ende, alle Sporvogne, enhvet For
retning — alt flulde fiandfe i de fern
Minutten fra Kl. 2«.')0 til 2,35.
Alt imens ringede Klotletneg Tonek
hele Bnen over; del var den eneste Lyb,
med Undtagelse af, hvok Zoll isletnte
en af de to Sange Mcsiinley Heilig
elflede. Alle Mond stod mev Hatten
i Haandenx og mange Lceber bevægede
sig til Bon.
Det var en Storstads tavse Hvldest
til Landets sterer Sen i vor Tib.
UT J Js
Cleveland, Q» Sept. 19. — Alle
Spotvogne her holdt stille i 5 Minut
ter paa det Tidåpunlt, da Ptæsidew
tenS Kiste nedbares i Graveu. J Cin
cinniati boldtes Pause i 10 Minutter.
Alle Fortetninget var luklede hele Da
gen.
New York, Sept. 19. — Aldtig er
ver bleven ndel en afdsd en saadcm
«2Etesbevi5ning, sont der i Tag ydedes
McKinlen.
Alle Hinl, væee sig Jarnbanernes,
vcere fig Dampernes paa Huvson Flo
Den, være sig de mange Damvfærger il
l
New York, Beoollyn og New Jersey.
stov bumstille i 5 Minutter fra Klzi
2.30.
Der hold-les Sorgegudstjenestet i
alle Kitlet og alt Farretningsliv laa
sve heu, ligesotn alle Fotlystelsesste
der var lulledr.
Pictsbutg, Pa» Sept. 19. —- Hvet
eneste Fabrik her var ftandset i Dag.
Lignende malt-es fra Deltoit, Mich-,
Des Molnes, Ja» Wlchlta, Kansas og
San Francisco, Cal.
Men det samme fandt Sted over
alti alle States i smaa og flote Bnet.
--— - — U
Mes. McKinlcys Helden-.
Canton, Ohio, Sept. 19. —- Man
ncerer alvorligBetnmrina for den umt
telige Mt5. McKinleys Helbred. Der
kan væte Tegn til,at hun vil falde helt
samtnen under den gravtunge Sorg.
Da Præsidentens Kiste var bleven
fort fra Raadhuset til Hjemmet, bad
hun saa mindelig om at maatte faa
Lov at sidde ved den; og Dr. Ririe gav
hende om end ugerne Lov vertil.
Siden hun saa blev fort til sit VE
kelse, hat hun gradt Time efter Time.
og hendes Tilftcmd var saa form-pli
gende, at der ikte tunde være Tale om,
at hun tunde ovetvæke Begtavelses
Gudstjenestem Man var nsdt til at
tillukke Kisten, saa hun itte tunde se
den asdpde og dette gjotde hende attet
ganske utrsstielig. Hun vilde faa gerne
have ,,sagt Godnat« til sin Ægtefcellr.
Hendes Vennet er alvorlig betrunke
de for hendes Forstand Tit Tider et
hun normal og ver-, at Monden er dsdz
men til andre Tidet taler hun om ham,
som vm han endnu var i Live.
Bøn og Tale.
Im Sorgetidecr.
Af Pastor O. B. Millegang Bsn
anfører vi Slutningen:
»Og nu, o Herre, anbefaler vi til
bin ømme og naadige Omsorg hende,
som hat lidt det saa bitte og tunge
Tab.
Er vore Vierter smme over for ben
» de i denne tunge Stund, og var heu
des Ægtefælles Vierte smt over for
: heade, mens de tilsammen oplevede al
den Glæde og Sorg, som var dem be
stillet i Livet, saa vil bit Hinte, o
Gut-, dog være endnu smmerr.
Omgiv hende med den Trist, fom
din Naade qg Ratt-ed givet, og nam
Udtvelsp ved mä Styre og mine Ord,
ssge bog i nogen Grad at tge vort et
- stehe Lands Beistand og Trägt-ed- og
hun i Tto strttet sig til den Arm, som
i —
om end usynlig bog visfetig leggeö
omkring hende, vil hun altid i dig sin
de betimelig Hjcelp i Ttængsiens Ti
mer.« -
- i i
As Dr. Manchestets Tale aufstes
folgende histotist Passus.
»Fo: kun lin over 4 Aar siden,
bsd vi ham Juwel, da hatt stulde kejie
dort for at overtage det ansvaksfulde
Hverv, fom Foltet havde udkaaret ham
til. Da var bang sidfte Ord til os:
,,Jntet havbe tunnet volde mig stot
re Glatze end denne Afstedshilsem
dette Bevis pas edets anstab og Del
tagelse, ers-ers Beloillie og —- detom et
jeg fotvisset — eders Vom-ten med
hvem jeg saa lang Tid hat samtnen
levet, og hvis Tillid og Agtelse et mig
tærete end al enden jotbisi Ætr. For
os alle er Fremtiden en luttet Bog, men
as al min Evne vil ieg ved mit Embeds
fremme vote gode Borgekes Velfcktd,
ja, jeg vil ofre mit Livs bedste og
uegennnttigste Arbejde poa at näa det
Ls Maul. Med denne Tante fotrest i
Sindet taget jeg tun nolende Afsted
med mine Vennet og Bysfoll og be
varer i mit Hjekte de tckkligfte Min
der og Tantet vaa mit gamle Hjem —
mit Hjem nu og — som jeg haaber —
mit Hjem sitzen ben, faalænge jeg sial
lebe.«
Digfe var hatt-.- Okd. Vi haabede
den Gang ligefom han, at. naak hatt
havde udfvrt sit Odem vg var bleven
befriet for sit bøje Etnbedes Bytde, ja,
naar hatt var ttonet med et lytteligt
Folkg Hengivenhed, da stulde det være
bleven fotundt ham at ende Fort-seli
vet her i det Hiern, han elstede.«
Er kristcligc Mcnigliedsflolkk
niidvcndige til Rieseng- Tkivfcl?
Lversat im del Tnslc as Paimr E. Lock
ITZTTUUUII -
Forældrene ere dlisna ille de eneile,
der have al inne for Bpkneneg lriite
lige llndetvisning. Tenne Plij er
ogiaa endxku mdlegl andre. Terom
kundur
: : s . ;- J.
For Der ande: lmr ogscm Kitle11.daa
Grund af Den alminoelige Mission-:
l«-3ie1ling. at sorge for llngdommeng
leisteline llnvetviening. Zielen fuld
lsnrder tem- oqlaa ved Predileembe
Det, som Den bar oprettet idlandt sig
vaa quddcsmmelig Befaling.
Kunde Der Verfor vied Preefteng
ljnlbedsakbejde ned Ziden as Ferkel
dreneå tro Atbeide tilbsrlig blive spr
get for Bøkneneg lkistelige Und-ewig
ning, faa heb-rede di heller ingen Me
nighedgflolr.
1. At ogfaa Hirten et lnldet til at
sorge for Borneneg lriflelige Unber
visning, fremgaar tndelig as den al
mindelige I.siiision5befaling, iom Kik
len har
MatL Isl, 15, M. »Gan: dort i al
Verren, og prcediler Evangelium im
al StabningeM Hon, fom ltoet og
blivet døbt. flal blive faligx nien hvo
lom ille tkoet slal blive fortwan Her
hat Kisten Besalingen at predile
Evangelium for al Stabningen, d. e.
alle Mennefler uden Forflel i Nation,
Stand og Alber. Allsaa dgl-Ia denne
Befaling, at peædile Evangelium for
Bornenr. Ere nu ille Bsknene de,
der ere i vor eqen Midte de nærmesles
Endvidere Mart 1sl, Itz, JU. »Og
de føkle imaa Born til heim, at hon
flulde rote ved dem; men Difcivlene
teuede dem, iom bore dem frem. Men
der Jesus del sac, blev den need og
lagde til dem: ladet de smaa Born
komme til mig og formener dem ille;
tli Guds Rige hsrer saadanne til.«
As digse Qrd et det llart, at Hirten,
ved Udpvelse af deng MissionSlCld,
ille maa oveese Bsenene, thi Frelses
ten vil efter delle Bibelsptog nelop ha
ve dem beugt til fig.
Men vi hat endnu ei Bibelspeog,
som advarer os for at foragle Verne
ne. Dette er Matth. 18, 10. »Ser til,
at J ilte fokagte een of disie Sman
thi jeg sigee eder: deres Engle i Hirn-!
lene se altid min Fadets Ansigt, som»
ee i himlene.« Denne Zotagl vilde
Kirlen gste sig flyldig i, detlom den
ille vilde udsve Missionsbefalingen
paa Birne-te i denö egen Midtr.
. Altsaa ogsaa Kielen er den Pligt
paalagl, at siege for Bieneneö lei
stelige Undervisning.
l 2. hvorledez udsvet nu Kisten det
Ite Kale Dei gsr den ved Ptædlles
einheben sont den hat opsettel i den«
Mit-te ved guddommellg Befaliug.
hvad Wenigheden ossenllig leerer dis
fe, der alle have femme Ret sont can
delige Preisen del gse den ved del as
Sud ludstisiede Ptcdlleembedr. Vg
saa den- Kald, at bringe Bienene l
den- Mdie Sude Ord, udfseet den
ped WAR.
M Pudlteembede et del eflet
Stadt Ort osfaa ndleykeelig must,
at Ists-f M Ungdommeut leißellse
«W
- ,- «k--W- Qszfjsz
Art. 20. 28. »Saa gidet Agt vaa
eder selv og den gansle Hierd. iblandtU
hvilten den·helligaand satte eder somT
Tilsynsmcknd, at vogte Guds Wenig
hed, hvilten han sorhvervede med sit
eget Blod.« Herester ital Prafterne
have Agt paa den ganste Hierd. Nu
er jo da Vernene i Menigheden en Del
af Hjorden. Saa maa de ogsaa give
Agt paa disse. Den ganste Hjord
maa de vogte. Det maa de gere, som
den enlelte trcenger til, Bornene saas
lede—I, at de lan satte det ved Unber
vigningem
Fremdeles siger Herren (Joh. 21,
lö, 17t til Peter: »Vogt mine Lam.«
Dette Bibelsprog er sra garnle Tider
attid udlagt saaledes, at Jesus i Scr
deleghed hermed anbesaler Petrus at
sorge for Bornenr. Vilde man udlæg
ge det saaledes, at Jesus herrned ille
mene Bornene, men de ,,Svage« saa
taber det derved ilte sin Kraft, thi
Bornene tilhorer siltert da de fvage.
Altiaa Præditeembedet er det udtrnli
teligt daalaat, at sorge sor Binnenes
tristelige Undervigning.
R. Lad os nu en Gang satte det
Tilsasldet Der lunde ved dette, sont
Paulus got i sit Embede. tilstrceltes
lig blive sorget for Bornenes tristelige
llndervisning og Opdragelse, saa be
liovede vi heller ingen Menighedsslolr.
--— Et saadant Tilsaelde var ille unin
liat. Dog itte saalede—:-« som saa man
ge tænter sig og som de ogsaa udsorer
vrattifh at nenilig Præsten bliver gjort
til Stolemeiter, saa at hart bete Ugen
iaennem maa holde Stole, og itle alei
ne maa nndervise i Gut-s Ord, som
jo horer med til han«-·- Embede, men
oglaa maa give Undervisning i verdec
lige Gewande J saadant Tilsaslde
er der naturlig sorget tilstrcrlteligt sor
Vornenes Undervicsning Men dette
er itle Maaden, paa hvillen der stulde
sorges versor. Naar der paa denne
Maade stal sergeg for tilstrættelig kri
stelig Undervisning for Bornene, saaq
man Priesten nodvendigvis forsomme
sit Embede i andre Ztntter, eller han
vil snart gaa til Grunde detved, der-»
som han vil være virletig tro baade
sont Prcest og sont Stahle-ten Ja»
leiv ved den storste Trostab vil han:
itle være i Stand til at gøre det. Der
vil osie komme Tilsælde, hvor begae
Liinbeder samtidia talder ad dam, og
lwor han da blot lan tjene eet Embede.
Tet er nu en Gang itte muligt, at man
samtidig lan besorge to Einbeder, og
tilmed saadanne Embeder. hvor hvert
iscer sordrer en Monds hele Kraft.
Sitten vil en Prcrst gerne gore det,
naar Menigheden itle er i Stand til at
holde en Stolelcerer. Men naar en
Wenigle godt tunde lsnne en Laster,
og den itle gsr det, blot sor Gerrigheds
Statt-, saa begaar den en stor Sond.
Hvad Præften der maa sorvandste,
maa Menigheden sorfvarr. Naar Pra
iten der itle tan for-sorge Menigheden
med veludarbejdede Preditener. saa
er den Stnld deri. Eiter naar Pras
sten, for nogenlunde at være tro i beg
ge Embeder. maa sidde oppe til sent
ud paa Natten og bringe sig selv ssr
Tiden i Graden, saa har Menigheden
at lockre hanc- tidlige Dad. Hvorledes
vil en Menighed torlvare dem-U Der
sor stulde en Menighed, der ladet sin
Prasi holde Stole, prsve sig vel, om
den ilte derved sorsynder sig svcert.
—- Nej, itle paa denne Maade tænler
vi os Tilsceldet, at ved det, sorn Pra
ften gar, tan der tilstrceltelig blive
sprget for Bornenes triftelige Unver
visning og Lpdragelse. Men not paa
en anden Mande. Naar Foraldrene
virtelig gjorde, hvad de lunde vg siulde
efter Gut-s Ord, al de selv umiddeli
bart underviste og opdrog dereg Born
tristelig, faa lunde L7:r, da og Prasten
soruden dette vilde give dem Konstr
mationsundervisning tilstrætlelig
blive sprget sor Bornenes lristelige Un
dervisning. Men eet maa bemærles
her, der inaatte saa ogsaa as Forml
drene undervises i verdslige Genstan
de, saaledes, at det itle virtede sor
styrrende paa den leistelige UnderviB-.
ning. Men sæt en Gang det Tit-l
seide, at ogsaa dette lunde ste, saa’
behsvede vi heller ingen Menighedsttos
le. Saa vilde alt vcere opnaaet, der
er nsdvendig til Kirlens TrivseL og
det vilde for Kirtens Trivsel ilte vceee
nsdvendigt at have Menighedsslolev
Saa synes det altsaa, at der slet ilte
Her saa stor en Trang svr tristelige Me
inighedssloler. Men vi vil snart saa
ien hel anden Anstuelfe, naae vi hsrer
hvad der udtalei i Tesis 4. »
Gott«
e
Dekjtfokftk pq fmcst Iomplcte thke og Isteko
h ffEmbltsziemem I Josua
scmblent MTIU
Ietjk og Salt-rundes- '
e Ostcks vg Cclcki. Flft
H. H. Vogt Je Co.
Zisim oq Jordans-ten
Davenpott, Ja.
——1
I—
NOOIDOD INSEC- DIE
DaniksAmerikansk. O
JDQCSDCDWDOD ODOS S
Fundet Stelet. —- En gam
mel Fotbeydetses Da Has
ejer Che. Nielsen sorleden Morgen var
besiæstiget med at grade Gras i en
Bette von fin Jord paa Lundsorlund
Mart, Sjcelland. sandt han i Folge
»So» Amtstid.« et neesten suldstcens
digt Mennesieskelet.. Benene mang
lede, men det er kinielixwis bem, Ehr.
Nielsen sandt i Fjor vaa samme Steh
l
Hovedstallen paa det i Gaar fundne
Stelet better Marter as et stærtt
Stag.
Frei anden Side meddeles der Bin
det, at bei- sor ca. 25 Aar siden sor
svandt en bjemvendt Berufs-Ameri
tnnek. der havde tobt en Gaard paa
Hemmesbpj Mart, pag den nnden
Side as Vaarby Aa. Han havde al
lereve unbetalt en Tel Penge i Gauk
den, da isan en Tag tot-i til Slaxielse
og haveoe 4000 Kr. i Bauten. Si
Den bar ingen set noget t thin. Da
tsnn itte tom tii Ztekse, blev Gaarss
den overtaqet as bang Svoger; dens
er seneie bleven folgt. I
Dset var midt okn Vinteren, at!
Monden sorsvandt. Om Fort-metE
sandteg i en Messe von Geklev Martf
tokt ved Stellet melleni Geklev ogs
Lundsotlitnd noqet Toi og en imstan
et Pibe, nien det faldt itte Findetens
ind, at der var nogen Forbindelsej
inelleni dette og den forsvundnej
Gaakvejer, hvad der bog mutigvisj
ten Verre. !
«’for et Aarstid siven blev der asbolth
For-we i Korsar over nogle nf Eg-·
nens Foit i Llnledning as et Penge-i
spørgzinaal vedtøkende den forsvund
ne Mande- Ejendom, men ingen tun
de give nogen Optysning oni hont.
De danst vestindiste;
Zet. Som det fremqaak cis »St. ;
Croir Avis sok 10 August var Tut-!
terhpsten pcm Et. Croix næsten fort-it
ved Maanedens Begyndeise, og Bla:
det striver, at Resultaterne oveealt hat
voeret gove, og at Hosten sandsyiiiig
vig vii vise sig at Viere en as de stsrste,
Den hor hast.
Hvab Centiaisattoriets Rainpagne
angciar, bar denne varet sra Z. Febr.
iil Z. Ang» i hviltet Tidgrum der er
bievet behanblet lidt over 138 Millio
ner Pund Rot, bet største Kvantuim
sont Futtotiet nogen Sinde hat be
handlet.
Der er seiden god Regn, og Host
udsigtetne for neeste Aar er forelsbigt
fortrcesselige, stsnt det et for tidligt at
udtnle fig herom, da meget afhænger
as Vejret i Aakets tre sidste Manne
der.
Samvittigheven pinkf
ha m. En Smcd i Horsens hat i Flg
»Hm-few Av.« faaet et Btev med 5
Dollats i fka en Mond i Amerika, der
i Bkevet foktckller, at ban i fm Tid
fom Lætling hcz Smeden hat bedru
get denne for ca. IT Ak. Nu tunde hatt
ikke langen have Fred for sitt Samvits
tighed, men wette fende Pengenr.
Dr. pbi1.ernckel, den dan
ste Vicekonful i Bucnos Amts, Ar
gentina, Stmatnerita. rejste Foklederk
tilbage til Endgmekitm
Trinitatis Scminarium
bcgyndcr sit Ekolmar den Uteka
tober. Elcvctz som ital tage Ess
amen bor iudfjudc im d. Uhr-Zep
tcmber. Ansvgningcr tncdtages af
Vestyrercn Ur. Anker-,
Blatt, Nebr.
Mcicrttt.
En tmg Mein-st, iom hat asbkjbet oed
Mejetikt It Aar 1 Tanz-sent og st Aar her i
Lande« sttskck T tat-z oaa ct Meint
5. Ha n s on,
Bot H. 1«oktst:tottth, Ja.
Lætcrplads pages
inatest as en ung kut:dttabi:1sg Laufs-n fom
i Tanmark hat nddmmct ng m Laster vs .
sammt Steds med Vettignclse ouket et PS
Aat sont Later. Stott Donomt iotdtes Me
Henvendelfe til Th Ihotsuh qudets Kon
tot-.
»A- -,-» , » . -...—
Stort Stvbcgodsstcvfalg.
HIlIIUlst »Hm-l kunnt- - - H- , lisplssk
»Es-n l7«;-.s.’."l. d'- ---n«-Ii A kugl
-l»-i-! Plain n« » - )---l IULJZ
syst-O (-l»ln- thsl Isstlsgm «- « Das-Its
uxpll IIXLI !.Z«;s. lx·«—«-—H«i.- A IIIKII
«l·--i-I. ji«-! fu« susl III-US
suusthlishtsdhspl NssngsJ - Ho sple
ssxssil I’.V..·1 XII-. IF«(-·«Is.s·.v.sss Ist-h
«I«-—--I.i«ll naht-! ILOLZCI
Nr ttf Iknb
ZU tststjlnH sn
!f;:1 as I-· Dritt
Isirvnsr »Mit-li
N«;-»-I»«1s!12us
H, uio ssshfn
» ..s Hi »s
shrr Tr I sklss
Ohms-« ins-»
--«s t-«’», ists List
stumm-, Essmx
. «
km Jerstldms
.1-"««"-1k«.-««
itsnpksrr VUS
N ,’n.1q1, m
« L- Timdm
Nil EIN-H I«
Lus- syst
,»t ess-- III
shLmlisr
Tsw rst ritt-!
knmrjitxjs I.
J Its-u
.MEcl--« »Um
.r Hlsnsss
.(.-.:s n: S«
cis-s kzu »st:
Isc- Wp shku
’«s"«s:r" 1-1:«n !«1«-«!.U«. I- AM— Maumk
anv»1«1b(.1:,.k...u
JUDSON A. TOLMAN Co»
c-.-k.x. k. ::e« s-; Luni IT .(·m(s.-v;n.
.
.«.- teskr rnd tsmm ank- n
- med Ists-L Bankin .
VI Ve« gl( jcl dort Lnn mnbet I Eos-«
Mkk L der soxbus used Moos-es Us
Mujicitm komr sic pr. Mannen 100 Bd. a
Moorf- stock hmä ul sede- Svm merk end
1(I(I)Pd.ml Meis; hing its-, Iokbm vi In
am Beratung- thL imm H immer Deus
Ema. MMKSS STOCK fOOD c0.,
(«I«I- il Bluts-. lu.
-«c: »Hm Iaakjlms »Hu-sä.
SCH- sasms : »Ur-ji«
«"-’ « A«t ’ K
kzsrt v hina Zur-! «
Asthmalcnc bringcr oicbliktelig Lindriug og fulds
siændig Hetbredclie i alle Tttfaswr.
K g I Frit tilscttdt paa Forlattgettdc. C g g
W« Ekriv Natttt ug Abt-risse ttjdclig. »Ein
« - et tttquttittq ltg ,,«’(s:!;ttm Rtt(e«.
set litt-»Hei otebtsffelsq Ltttortttg. utbngs cw. to
tm t cst tsttsttte Erim-im- Tet litt(tet,
tttmt oite nttbte isttg seiten sog Tcu
Reu. U. Ä. Zell-J Hm ZUUA Jttbth Jll»
LUns-us Glitt-I Ltevesmssc m· ,,:!ltthttta
Wu« modtctqkt tqsto Ltdett Icg satt
tkkk tkttve, ltvot ttttttittttttrltg ng et- for
ortt thtotttttt tottt jsq bat tttodtagtt vsd
dettt Jeg tmr ett Ztavty ttktttet ttttso en
oottthq Puls pq Atthmat t« Art-. Opg
not-ot- itt teq tttdttq usw-c- bltvc tats. Jcsq
um erst-J «.)to·-«ttigststttettt mit Oclbtevelic
tot den-te tktitkkcttge nq ptstsrtithts Zug
dont« :Ilttltnta,, og ttoede, J httudc tagt
tu tut-qu, tttett Itq vtlve doH ptovc det.
Tit tttttt forttusktlje bjalp det. Settd
ttttg ctt stot- Flatte
Nirv Tr. Markte Wechsle-n Jtabbt as
,,"ottg. Anat sts3t·ae1«, ttttvetJ
New Jst-d, Ti. Just Ist-st
Tt. last Medttttte Ito.:
Mied- Hcttrtk Uhu-J »«21I1!tttto:5(ttt«
et et ttbtttastsct Mtvoel utod Eltthma og
llity Fast-tin og Detg Sattttttttttttsttttttg
ltttdtet for alle Btsivcttttgbcdet, tom tsr
fotbttttbne mcd Any-na- Itstxz Anmut-z ,
er fotbtwsettdk vg vtdmtdetltg. stutz
Eftek at have ttttdektsgt dett meget non-,
katt vt jtge, at »Anhtttalettk« tttdeholdtsk tIlgett Lpttttm Matt-up Jtloto omt tut-r Aktka
tfoctø Nev. Tr. M o t« tto W e i ch 1 c k.
» Avott Spruth N. U» 1. Febr. 1W1.
j Ek. last Bros. Medtcme Co.: ,
« Ætedc Hemtk Jeg vtl iktive dettttts Anbefaltttg, fotbi jeg matt gen det, da jeg hqk
vtsvkt edekg »Utth-ttatt-tte«g uttdtststtlde Vtchttttg sot delbkedelte ai Vltthtctm Miit Hofm
bctc vatet plaqet rttcd stampagttg Atthma be fidtte »Aut. Itg hnvde irlv opgtvet at ku
cece heade, og andre ltavts ogiaa ttdtstttt del-es Mgektttttt Tit iaq jeg edeks Sktlt pas
cseks istttdtte paa Ism. Gabe t New »ers, vg jeg Ipblk Ilebltkkeltg ett Flotte ,Afthma1ene«.
Htttt begyttoe at bcttqe vet ontktittg okd dett ltte November NFest merk-be itttm cum
dttttgett. Da htttt hat-de bkugt ett ; laste, var htttt omttettt het udet, os butt n ttu elt iki
for iaadatttte So domstegtt· Jeg Iler. at its Um Cttbefale dettne Mel-tritt ttl alle, iom et
plaget as desttte ygdottt. Ebers O. D. P h elps, M. D.
» , ö. Febr. 1001.
Dr. Taft Bros. Medtcttte Co :
Wabe Her-ers Jeg vttk plaget af Asthma t 22 Aar. Jeg hak pkspet »muin Miytkk
mett mgett t«talp. Ia san qu eders Averttssetnent og provide med en Finste. Jctz iik Ums
drittq diebltlleltyp Je bar fidett ksht as edets sinke Meint-, og jkg u- mkggk kasnemmmsp
steg hat Fyamtltr. site s Int, og hat- tkse tttttnet tuqu- i skkg Aug Nu « jeg mss W km
akuqdet « oktetninqett hner Dag. Detttte Attbeialing matt De bkuge,detiom ke satt.
Vopel: 2515 Rtotttgton St. S N a p b a e l,
07 Esst XIV SI. New-von Und
Prof-Inst- fenvt Mk pas fortan-ein«
Opsctvet Me. Striv siebtikkeles M: DR. Tal-T Blicks bischle pp , 79
But lsottt st., New York Oft-. - .