Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 07, 1901, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    » anskcken«,
C Usngentlig Nybedss o; Ortss
Iiugsbiad for dct danike Foik
i Arn-enta,
sog-ver as
LITH. l’l"Bl-. HOUSE
Blau-. Nebr.
» W
Wiss
Miete-« Ists-met sie- cudsq is
Haus«
Iris pr. Ist-In I Te Rote-ehe States
II -50; tu Qoiandet 82 00
M her-lei- 1 Forstw. Bein-dqu Bets
usz sorkssemunrixmsg og ag: Indes
Ingaakaise Båsdex computer
DANISH Ll«TH. PUBL. HOUSE,
Bim. Rest.
Its-tun hat-old Jst-Nea
Estesktl It the hspt Uttjckin Bat-. Acht-.
S second clask matte
Mvtsktjgjns Este- ins-k- hnxsvcn up
sppljic sugg.
,,Tauitkkeu«
Its-et senkt nl Sudikktventet mdtil arm-sk
Uis Opiigelie automqu of ädgipekne og J
Ists et detach -L.-e;...-.,-.-:: cause met c
sstmede Sigm-z Lamon-c
Nur Lcsmie bund-Du ng t:: FILL M
III-met Händ-ei cum »r-: ct Lebe bei dr
es. In s: jca Lp«;-«;«s.gc: pm der some
Isg pedes be und sonst It de II
IIektmememex i wie Hm ca ou sin
Iil sensidig Nimr
sz-Hhssedeetsvetwagien. 1882
P. G. Noch-—- R bLBifth
Tcn panke If k: ti! III-. ked BETT»
ngåscheg Tod Hing IV szk Bis ssk J! i
Nähe upreszez - fo kenn-L «3: Iris P.
G; Viel Fipts er n;: Exte --en Isksnærnt
til Zinsean U· kenn-: ..J;:kkre Hä
fzon5« Tåfccftsh ·
Biengen cig - :;3ri:1;5:: än- ;:.:·i.5’-e««
risktjx --—- for-. nun kennte - - tckxet :!s
Henfnn zi! Jstkre spspTspss red Bein-LE
kelfen, i: s nun txt-: vckigt Ergfo Fisch ·
der as izn ng EJJ Zere: Dg Indes in f
den fo: Jst-irre Ilci Es- On. f
Den tun 42ssssi1e BE stop Fisch er·
en nidtæt I-; -.pn-.-—:k; Mant- -.·n u:
proz-get Lecaxest tunofkaböriq c-; årf
telliger.t, fern Predikant er knn en sff
de meft fremmgende axere inden fosj
JndreiMäLsiknx Er Pkt Icsedkte er
gennem en Wirken levende Ijienåqn D
Paa de der-et bvor bJ n tiksäjg ere bar
Virket foxn Ptssejt og Provft - o; —
ikke mindst: han dar inttil nu ockxn
den dsjt aner Fotftanosek fee Hex:
ningemissiongfkclen under »Dein-It
Missionsselsiab".
Heller itte i denne sidfte Henkean
kund-e man sinde nagen Vatdiqere th
terfslger for Bisiov Gstzfchr. Hed
ningemiåsionåfagen vil ujvivlfomk n
fom under Mpr Gptzsche bxine Leda
fta Ribe Bispegaard.
Vi anfsrer hetmed nogke Bindung
lelser, dels fta ,,Krifjelig:(t Tagbler«,
dels fta den hpjkitteligeg Organ
»Dagblavet«.
»Kr. ng.« sstivee bl. a
»Men sont sagt, vsi ttpt alligereL at
det siete Valg vev Gab-H Naade ssal
blive tik megen Belsignelse band-« fr:
des aandelige Liv i Stiftet og da særxif
for den indte Mission.
Thi Biftap Koch vil utvivlfomt be
feste den indre Missiong Eritis-.
baade indadtil og udadtii. Han tat
nemlig itke glemme, at han nceft Guo,
der hat betroet ham siore Evnet, fins
det Missionen for en itte tin-ne Tel
den betydelige Latinen han i en fes-;
holdsvis ung Alt-et har give-L
Selvftigelig hveeken vil eller tcm
han tilsidefætte andre Remingers be
tettigede Krab, thd der visfelig et
ovetflsdigt at bemerke.
Peäer Gabrie! Koch et fpdi den Zü.
December 1858 i Nibe, hvoe Fahnen
C. F. Koch den Gang var Adjuntt
Moderen Emilie Ectatdåne Balssev
var en Dotter af den elstelige Bist-m
Dr. teoL Balslev. Fadeeen var en al
vorlig irgende, Helden begavej Mand,
og vil vcete vel kendt as en Dei If von
Ltfeke fes den Tid han var Segm
prcst i Bildbjetg-Timring-Nsvling vg«
Bein-m Mensghedee eg senete som,
Stiftpeoth i Ribr. For ca. 6 Aar
spe- dsve haa.
- Oft-rauh S Koch var bleveu Stu
dent fes Bis-org Laifnstoke, tastede han
s
, h- dsn Embryiektcmen met et stort
M hatt erholt-i Guldtnedaflle for
- II Mit-gis Isimwliug og reiste til
M fis ei Here ydeeligere Stu
West-m met we pas ske«
Jsjnstwsstkbefdmsosgnes
prexf des set Irne Bitte r Oben-le
J use disse Estheder hat han III-tret
IS kil III-te Misfwn of III Venner
M hat MS Hgttct son- en Wsig
Predileni.
J en seeligser hat den levende
Menighedi Mtsonghed steter ben
venbe Pera den« Den den sein For
Iendet tout til et starr for Mississ
«flolea. MIM Mmragende LE
Ererdygtighed gfprke hirm udknierlet
.klikker.
L Der reglogiFe Fast-Mel runde heller
ille unt-san at legge Werte til darn.
naar has Gang extet Gang fremskik
lede de gebt under-visit Missipnslandi
waret til Giganten ved Univetfttetei.
Jntei Und-er verspr, ai hnn blev ad
nævnt til at viere Eenfor Erd teologilt
Embedgeksacgen.
As litten-te Art-leider bar den Elle
udgirsset Reser. men lwsad vi bar fra
dank Dis-nnd tan Tom Heldev sie-r
Maul selv over for den Kern-sie Kritik.
Nein ban un 42 Aar gl. om feje
Tid sont Bist-w drager ind i jin Fede
by, hour hans Bedftefader og Feder
bar verket henkzcldådis Bislop csz
LICENSva lau vii di ikle bist ask-«
at hen mca forth-He i Bisse fromme
Mænds Zwide man vi dil ogszs
hande. aj den Krzftenz Acrlighedens
og Sindigdedsems Fland, Tom i san hex
Grad tax-iterijetede Laus udmckrkete
sivsåe Forscan i Tilspnsembeder, Bi
slod Gstzsche, man heilt over hern.
Der Pse!
»Dngää.«s kårkelige Mitterij H.
EI. Erst-er bl. a.:
Den txt-: BiEkkp i Rkbe er ded mer-ge
Beand kngttej Eil den Sind og des
Stift, hdäs lirkelige Tilsvnsmnnd hatt
nu er bleden Figle til aj verre. Hans
Inder dar i mange Aar Stiftsprovky
hans Bedsrefgdær Inn wehte-se Sid
— Viswp Baisiev —- i er: endnu lag-«
gexe Aarrcetxe i Räde. äeäv dar BE ;
Lop Kors- vcerej Priest og Prodst i dxts
femme Stift grnnern nieste-er hele fxn
Prcxketid indtil san I Fijot blev Zog z
neprceft ded Frue Kirle i lenfe i
Dei-sum san imidlertid ille hsdde
andre Adiamsiee t: l kenne anfdatsfuldez
Stilläng —- täi ilke mindsi i vo: ej
Deß-: er der en gansle scrdeles an:
sparsfuld cjilling It vme Bistop Es
vilde der Log være temmelig lidl. —;
Men der et en Seldfslge, at naar en
Mond i en Aler es 42 Ist laldeå til
Bist-Ip. las her hszn gjort sig fortjent
og fnldt Firma-riet i Kirtens Liv. Liqu
fta jin Stubent- cg Kandidartid harl
Bisiop Koch dtagct anærllontheden
til Eg. Som Preis her han ved Niv
kckrhed og Tygtighed eerervet sig sine
Mensgheders Agtelfe pg Karlighed, in
tenfor Ptresternes Krebs mzdek hign
Flor Besseer itle mittde pag Grund
as sin Besindiglzed og Eil Mod til at
triebe od med Selvstændiglzed i de
littelige Forhgndlinger. Hatt har med
stor Dygrighed lebet del danste Mis
sionsfelsiabs Misßsnsflole, book-e me
dens hqn var Præst i Herning og nu i
Odensr.
Man hat sanfte älter-l ved mund
nelsen as den nye Bistop i Räbe villet
jage ei bereits-get Henfyn til Jndre
Mission, Tom i derte Stift hat mange
Vermei- Man hat villet give Ritze en
Bist-w. sdm Ferse-er Jndre Mission
og ask-er Anstelke indenfvsr denne Res
ging, og bog er den dunkle Follelirle
hiertelig rrs eg hengiven.
Bist-pp Kochs Udnavnelle bst da
modtages med Tat fra alle Sider, sog
der k: n ikke befinde-T at man med be
rettiget Herab ern gebe Traditionerg
Fortsettelse lau hilft den nye lefop
Bello-atmen iblande den dansie Mel-IS
Ernste Tilsynsmcnd.
Aarsmadcis vägtigscc
Vcslnisiiug.
Il.
Er de: Ekke leitete og hurtigere at
g ide neo ad Etwmmen for en gnu
ski « Vinb en c: ase skg csp mod Euer-:
»g Bind, og lsnner det sig itte bebte?
At der er leitete og buttigete at gaa
for fulde Seil ned no Stssmmen end
at ftyre imod, stal gerne indtsmme-I«
freut-, men om det er mere letmenkel
afbænger dog sandtlig af, hvot Stum
men betet den« Hvis den fsrer Stu
den i Zdelæggelfe, da maa man hellen
i Tide arbejve imod af alle Amster.
Dei et leitete at amerikanifete end
at gennemfste en god daast luthetst
Bsrnessole; men det et ille mete lin
aende.
Nebenstu- den ovetilet gennemfstte
Ametisanifetingg Flpd ligget det nu
Mende Slægtieds html-lese Forum-«
cing og en lille Mulighed for en Dei as
Mi- Susgtteve Jana-ana- tit denl
heil-erste Kitte men im en speisen
men osg tvnthendet IN wedean den
anbetend-e Instit-di sagte glidende
Sie-ne Liszt-It es Denswde Eini
ges-Mitte Mdi ej Zumtidenö
ZW- m tun det enngikse natio
nl W Itbejde givet Udsigt til
II- W Wirte i det haust-anse
cissspe M en sum, der vix-selig·
s
vil kuane hde fm Indiens i del eise
tifanst latljeese Kirkekip psg give de
indvandnde Danks Slægl gegen
Beladnfng Kette eset mindre los dea
nu kan bxive i des ameeitaafte Falls
siadigl Faeegaaende Tiibliaeksejg kg
Udkillingsptocez
Den Fam, spat Teaslipej l Dan
matl hat i ver SlagL er jp bog We
en Tilfældighev, aten bar sine Blei
Mdek i dort Falls og vor its-cis tu
sindaarige Udoilling
Ten, versah lata tanln sitz. ai en
bvillen sont helft anden Fettn- for
Trosliv. den f. Els. foxn nieder as fxa
den amerikanß luthetste Kitte, et lige
saa gab fat de daafle Ernigtantets
Besen og Bernebitrk sont den« de HI
Tses web paa Favtenes Maal i Iebte
nes Zirke. maa have en megel hsj Tut
paa en ncestrn ooeknalutlig Virkning
af Reier ove: Atlanteelzavel vix-Red
sættelsen pag Fette Epntinent. samt sn
nie-ges mangelfuld Fotftaaelse af
Sllegternes bade Sammenhceag.
Etat de lange amerikanfjetes med
Preis ca i en Fakt. da maa de for bei
Fetsie lade alt bag fra« all fon- de Lande
hat-se medbtagt km Fædtenes kleidng
natianaie cg kam-Zelle Udvjkling, vg
dernast maa de fees-ge at take sig ind
i og vaa en fotfjamflet Maade til
egne sig anget, sont bog i meget, stet
lägi paa del Erz-bestes Lmraadse et die-n
demand- Meu hviltej Tab vil ikte
dette komme baade set dem, die ved ca
aandelig Mut stille-i fra. klhi de
gar-eile ibkaadt as lade sig nu engang
ikle ametilanise!e) for dem selv og Fo
dem, de vix bexige, need Fing aandielig
konsean Tillus-klug
Dei danfle Fall sendet inve med hske
aandeliae Vætkiez og diese ete let
tilgaenaelige ogfaa irr vor Ungdpm
heranre. Men man maa hsalpe te
unqe til allererst fta Born as al lunm
besinne de: sanfte Spec-g liaefaa vgl
Tom det engelkle, saa der itte falkker
dem befoeerliai at bade Verwer- al gekr,
ag Faa lese ille flal behaae at stamme
Fig ded, sank Leg hat here Here udttykle
det: »ai de ja alläaevel itle lan tgle
rigligt Danfl.« Ellen faar de aldtig
Del i part Falte- aaadelisxe Stalle
Bei er ålle umnlåiat at gennemfste
en habt-n Vernellele riet visee Rats
fletnes og Tafletnes EksempeL Del
et ille statelisgi. thi der er ingen sont
helft Grund til at mem, at Bern, soen
bade gaaej i Menigdedsstolee i nagen
Henjeende flal komme til link. naar
de senkte gaat over i de almindeiitze
Stolen og den Ferkel, saen de bat af
i Menigtxidssiolen at have met-Lager
den leistelige Israel-erbaut i et got-l
cg tigelige meang. kan des-g vix-selig
ille var-verek- hsft not.
Dei er lidt kostbarere at have en
vikkelig sanft Bemeßole end jagen at
have —- og her er del vel sagtenz at
Sagen piner —- det et ja netnlig Sei
lade ap ad Stummen mea hriak endet
vi, diesem vi ladet Banden glideZ
Lak- os beuge alt det, vi i Liebliklst
hat —- det er et spegeligt Fee-hold at
der Vielelig ee Menighedsltedsr. Bat-r
man ille engang sstget for al have
Religionsflolelcetet am Sommeren —
lad de uage komme paa vore hsjexe
Stola-. cg de klal trat-s- alle Bat-flag
hetee ilte gaa fomhcndede bat-l. minl
lud as pag endelig site lalve dette godt
og flaa os til Taals derde Dei er
alt ltm Begynkiielsr. all Lan Nsdhjalp.
Dei normale hebt-et: en gab vansi lu-—
thetfl Batnestolr.
H. Q Ftimodt Mitlei
1
4
Tanmatk gcnnem Still-ket.
lsn heleadt amerikanft Jonknalisi
um Tom-met 1
- LlllllelJ l
l
(
Kobenbnvn Juli ZU.
Der grimmesie, gamle Pola-IS i Eu
roda er el af de mcst interessante. Dei
heb-der Frevensbcrg og et beliggende
nmttent 28 Mit need for Lebenden-n
paa Buan of en heutivende S
og omgiven af en vældig Stov cf
Bogen-ten Dem Slot hat i mang
Anr veret Sommeropholdgsted, ille"
blot for den dansle Kongefatnilic,
men ogsaa Europas stote Hetsieke, al
tid med Undlagelse as Tystlands
Krisen der ikte et veltommen der.
Bygningen et en atkitetMistKolos, en
siot hviltaltet Stempfstelle med en
grsnlstinnende inet Robberluppeh der
n alt for stot for Bygningen, og site
klodsede Taume. Stute Sivestrje
steckker sig ud til hvet Side pg dan
net en ottelantei Gurt-DUqu i heil
ken sindej en Steine of en as de danste
Dtonniager.
Bei-n til Stett-i gut gen-kein en
Sidetzlly der fttee pp fes den lille
Why» Juden-borg, en Landzby
Inest besinne-texts Meintest-te Linika
Spisehufe og Martin-r for Fett,
der ppholder fis l Ray-den for at se
se Wis- W.
Fadens-Its ist« W i segyni
seler as Ist 18. behauptet-e pg sit
ßt Raps til Ists fpr dm Frei- det til
baFegav SleKäg til Wget »Ist
begnadig« und-et Bist-Instituts Go
taatix gg den defeutligk Stmw til, at
Reffet Bildelm ikie et gilt-muten het.
Lan man finde ved at studm NormL
for der findet mag, at beab- Siespig
Zog Holsieu et en Tit of det tyfte Fig-.
Patien ved Ftedxiksbocg ex nfoxligi
artig. Tit et tun fsa fand-um- Iet
Efamiinget as mægtige Somit Its-h
s og i Ly of dekes Kronet et Rai-em
saf der gamle Eskom steifen det stsls
ver Eg tkelt fko Middelaldeten.
Dis-me cg Aunftmte fort-selig til
bed- dette Sied. ej fmukt ftedetigt Bil
lede, ver end-m illi et blevea fpoletet
as Landskabsatkitektet. nam- und
jages, at Bejene holdes i Stank-. og de
vie-nein Binde holdes ssctnedr.
Reisen pt. Vogu fta Ort gamle
Fkkdetikåbotg Slot sites ges-mein ad
Tkilliigr lignende Skovr. dir et det dan
fte Folts ffng og STIMME Man
fxgen at nagte af Btgettasetne hat
Mark Vsen Espcktdige Alt-et as 500
Aar.
Mellern Eier-dem et vildtdytkede BEI
ksvedez Kaktoffeh Binnesogzhimothk
Matten og de nvflaaedse Enge ftzldet
Luft-n used en frifk SAIqu Marku
ne fnaale of Sankt-winken Vakmnek
og andre fomtige Blomßet. og Loc
qet, der fis-met af Fednze og Bestät
ftevskxed, gkcsfet frevelig pas-: de sof
befkinnerse Agtr. Gaatdem et gamle
eg maletiste mev Stenvægge. strac
tcktte Tage og Hkkaniede Bindi-u
fyldit med sama bltzindfattede Rad-ex
og et omgiven af gammeldags Dankt
med de Blomfjer, spm th Abstemp
Ret ekßesse fca heft.
I I s
TIERE-on et Lenz-: Heini-Ins
Ists-Lin qzbrjli i, frkn des Etex. hvcr
bin-: Zorn !·e for Aar tilbgge bis-r
Zonsrnee bar hold: en Genickknin-T,
s-« H an nie Lichtsqu Nr ntet Lrs
ie: dank chn og Dicke-E ist-g ten m
Uns- Bxsrnebern og Weines-Hm seen
en Istsginling, der hast i sig igserc
xnenneiieliq Jntereefe end neigen an
Jksn PJJ Heie Jorden· on be m -.-s!:i.b«
5:.:-.-2 Wo til -:!! nMe Lives fis-in Unsie
«--!""."e7"e Tit-li. Te gåemmer ist
III-en Ille Ei·«t:1n1iggender. TM
k: zjmsxntifse Jntrig.e, alle City
: ers-Je - al Fotretninka bsnlnfci.
n7en of de konqelic e Geeftet vii t1-cd
t:ge en äUcinisiek i Eic«1·-anki;::s."k er
unter Ic: grønne TQHI elle: unt-set VI ;
Zetteekneg sättige-z o-; ekhvm AHJDUIY
Der at fjetnefte Ligded ner Ex’oiiti!,l
ek fotbtikst
Den ftsrsie Foefamiing of den
Eins-S var i IMI ved den fiden Ef
dsde Dtonning Loh-ists Ame Fed
felgdc13, da nceften alle hendeså EITH
kmnsnexe vor hinlei. Tier me UT- fes
de regierende Famiiier i England,
Russland Tat-mark Enerrig kg
Gurte-gloria Kotigen as Eber-ji« —
Not-ge var en Yndlinaågæst. Dei-n
ninaen cis England on denn-; Ersten
Keiferinden of Ruzland vandkevc
Arm i Arm qennem De gis-nie Seine.
Den nnvcetende Czat af Russland og
bang Festen Heringen as You, Te:
et Tronokving til England. hin-be en
Brndeiamp pag Gepnsvceeet, og seit
de isngelige Gestet iilbmzite ite Ugck
der 033 mvtede sig med vamgket MS
Hei-emp- ellet i Band, Sindning, Ten
nig, Golf og Picnics i Sidvenr. Be
boeene of de ncetmeste Faemhufe ist
iæller vm mange mæeieiige Syst-ex
Z tfenU Konget i Knicherbocbees mev
Possen pas Rollen itave wars over
deteg Marter og gennem dereg Hake
gnlæg. De iastede al Fotnmlitet til
side. In man tunde ofie finde dem i de
oiJeanizae RestoueationeL bvor de txt-It
Hi s-;mme thd fmn Bsndekne Des
Stoffes Erimetagen, hvot Kongen hst
en Jagthnnd. Prins Carl of Dan
matt, Kronpeinsens celdste Ssn og
Prinsesfe Mund af England —- de
tqldet henve Hatty «- vat foknusiige
npi til at blive foreisiede i saadanne
Itihedsdage; de er siven bleven gifte
og bot i Ksbenhovn VI san hende
forteden i en lystig tohjulset Gig i Ur
tanten af Bym
si- ss i
Dei er tun en as de mange Rettig
hedshistotiet, spm de gamle Bogen-c
et hat vætet Bivne tti For i Ly of
der-i Stygge fonds Kong Evvard og
Dromüng Alex-indes hin-Indem De
te- Gifietmaal var et Kcetlighedsfors
hold, ligefsm derei Dattets.
her et Hist-nim
Fsr Alb-et as England, Dronning
Viktorie-is Kot-fort vsde blev vet be
Mt Mem ham og Demning Vit
tpria, at dete- eelvste Ssn og It
M Priysen as Welts, stulde ssge
ei Dufttu u: as de teiigitse bestreb
W c Wiens-. Mc for bit
M M se tut-e blit- eg god No
dee Izu seh W; thi dem ne
Miit M Mc its-des
—- ss Mittäti- Evkde umllgvii
seist M i W
stärkt M set Ist »du-et i
W W OI I- M
Ihm tu en Z M
risk- kzs Eis- psc Mike tu d- sie
ßksigi gilt W for at ipge
ais-kult. Jeschdefsatkhan
en Mk Osmi- hin seienvtsiab hinkt
tidiigete hsvde stiften denne iotigite
dem om sin Forli-use og visit heim
BiEepet af. sein W antag, sin Fortv
vedk Dei visit es eng staut Kvinde
;i en fis-weh W sit-se tsg and hast-i
Hain i Indien« Wort .vse venti
Bsndewigek. og ei steht Fljjelwaemd
Estjulik den staats Hals. Billedet hea
tev den tmge BringI og hast bemerke
Zde om Damens Stint-eh da Qssiceren
Isnappede det ad as Hasnderne paa
jham og sagt-e staaimodign »Jeg hat
Egivei dig ei forteri Billedr. Deite er
EPtinxesse Alex-andre of Demnach
ihn et bei tigtigef
Aibett Edwatd fremiom med nogie
Hasses-de Komplimmiet, Statut-fett
Wenn-L vg bat- om at maaite bebt-We
Alexandtas Billet-e; Qssiceten over
Ilod ham des gerne. og faa Dage eiscr
visit Prins Edwatd vet til sm Taute,
Hektuginden af Mutes med den Be
mættning, at bei var hans Brut-.
kDeLie var hun iott Tiv effek, at ski
siian ai Giiicisburg var dienen kaldet
’til den dcnstr Tront, os: after-Tom lnn
Korbe levet sein lange i Fariigdom og
HEnsomheh var Familien iotholdsvjs
zukendi ist inaitligheden
E Kett Tid efm sit hast at vix-z at
den dankte Konge tm raa Reise i
Tustiand med fme Dom Priner If
EWalcs fuigfe i der-es Syst osg naaede
Ttem i Heidelberg. hvot han ftmks
zbegmidte at kuriiseke Alexandra i den
Fimuiie gamie Univetfiieishn. Der et
»in Historiek om detes sstiie Mode. J
Folge den ene msdtes de ist-sie Ganq i»
den gamle Lathedtal i Wotmå Netz
dkn enden var det i en Tit-av- i Hei .
delbetg i
Dtonning Viktoria og beut-es-l
Mcmd var stusiede over due-:- odelagkes
Planet-. men da de opdxgede Styx-seyn
If dank Katligbed og sit leert den!
Inmitt, byksige tman Prinsegie U
tende. gab de der-S hjekxeiige Bifakb
til haus- Balg.
O I I
Trcnning Meterer et ken- enkfse
Livius-m der her it « «
, » .
; FUFYHTZL FIT. l
TUhksiL der bkev mensan Hi e fxsr
man-ge Aar set-en s:.-. Uxxirer5:e:e: i
Tublin, oka et Billet-e --f den«-e i Uns
vetffeetess Unifcem kxirxs i XIV-J Ti:
folgt i Batittemr. »Im-: (: In qu
sent-e Pianist og friiier Hin-I Hans-z
Guttat, Bgnjo og Tiere seit-te Just-u
trunken Hun modecg Es sei-ice Ur-«
rekvksning i Asdent-sum hoc-r denke-:
gamxe Latrei- eydnu leder. pensionetst
as det danste Kongehus. Eiter hendezs
Giftetmaal blev Sie Chotles Halle
dendeg Lckket og gav hende en grundäg
llndetvisning. Hun et en ivrig Be
undeee as Wagner ok: her gemagende
Gange besssgt Bajteutb i Lpetasæsn
nen. Hun sendet personlig mange bei
epmte Kunsmekez og det var gennem
denkes- Jndflndelse, at Jean de Reszke
blev bevæget til at komme til London.
Den bemnte Sangee hat-de en afgiori
Uvillie mod at optrcede fee et Los!
doneepublitumx men Dronningen
Mev egenhcendig M heim og bad im II
for her-des og andre WagnersElssetes
Styld om at komme. Han lod sig be
vatge og havde et personligt Mode msd
den nuvækende Dtonning af England,
cig siden en Strivelfe, hvoei huu ud:
teytte fm Tatnemlighed.
Alexandm beugek ogscm Akvatelfa::
ver med temmelig megen Z-ve1se, ng
flete Gange hat hun haft Hoandget
ninggatbejde paa London-Udstillinger.
- ·- s
Den danfke Keonpting’s Sommer
palads er kaldet Charlottenlund og
sindes nogie faa Mit sra Frevenåsbotg.
Betastotf. days Brod-es Sommer
bolig, staat fcet ded.
Om Vinteeen bot Kongen og bang
to Sonnee i gamle Stute i Asden
havn, der siades paa tke Sidet as det
samme Tot-v, kaldet Amalienbotq
plads· i Midten as hvillen der et en
Statue af Fredetik den ste. Det er
gamle uhyggelige Stendygningee med
ei stummelt fangklsligaende Udsei
ende.
«- i i
De danste Kongets Familiedegu
velse er f Don-litten i Rostilde, en
gamketel By, ca. 20 Mit fra Athen-I
have-, dek var Danmakks hat-edited
til Aaret 1443, nu et det et Bist-sc
de og hat tun ca. M Jndbyggere.
Svett Aar asieeggee hele Kongefami-,
Iien ei Bei-g i Roseilde i Feige en»
nedatdei Sekddatsr. Paa en as Pil-.
lerne ee wettet Peter den state-I, Ri
ese-leih Jen- Czaeenif og Mexaadet
des 3d1e3, den engelste pg mange andre«
Kotigen seide. Dei-eitlen bkev byg-z
get i det U. Uaehundtede dg hat to
mgtige Taume, der tun sei pedes-«
ost. Miene i Kapellei, hope den site
sie denkst Konse,"stistian den 4de
liggee lege-weh et et Messen-set i
SMCMMIG vg Des-let er et as
de W ice-tm. Den scdste Sess
nsosspsnldhdetdsbecWZpsg
Its-Meer den for fda Fu M
M Veso-ums Lock-et- ,
- stilist- c. Streit 7
jk t ist-ists- Z ::-s- »
« Nyt Kam Post-se Augeka
ved Jmmanuels Mist-ed f sit-sah
Wis» hat antaget Kaki- ftcs Wes-eig
heben i Gast-m Cal. f
i J December Mai-geb agtet Paßt-r
Andreasen at Dei-trage Gewiss-gen det
ude i Hyftfxaten
Ftsknetne Gathrsue oiz
kPantine Marter-rang af KI
.benhswn ankam i zjgdags tii Min
neapocis direkte fest Don-matt og do
et has dens- Bkoder, Or. Ein-. Marie
prang. Futen C. Maxxkxstizng hat i
Tflere Aar verei Engerl:jerske pag
Ftedekiks Dass-ital i Lebend-Inn pg
vil under sit Ospbow her i Les-met stet
te sig ind i de emetiianfte Hofpithlss
finden-; hatt ogter at sent-e xi bage fil
Tat-matt om neigte Magnet-et book-I
mod Fressen P. Maximan i Flg.
»Ugebtodet« vil tgge txt-Ihn Lphosd
hewvtr.
Blodfotgiftninq. Erk.
Eksie Deutung Dass-et ej den bekenwe
Farvekiejet A. Hotmmg dpde i Tit-s
hng Aftes i sit Him, 440 Ring-.
toodd Ave» Minneapolik, i en Alt-et
of 29 Aar-. Dpdsoarsegen antagez
at me Jasektbiv poa Kind- ..n som
effethagnden adviklede sig til Mod
fotgisining. Lager-te forscgte i Fig.
«Ugebl.« en Ospetagiom Esg Kindtxmet
bksv Proben wen den bley uksisrt Erst
sent, og Gästen hat-de sptedt sig i hele
Systemet
—
Afdpd Hiermit-L Jssix Red.
Andre-o Solvet-; er form-:- Irrt-fix
Jsznrxzx vers Tode-n nnd Ex- ZEIT-it HI
fnstisL i Minneitiwlii Eiter-; hie i
many-e VII-r ber i LTTixxxrccsclsx og var
net senkt og Den-zuckt i Even-:- danfke
Eis-Honi, hoc-: kzcni cistxscktksige U
isxdxxe Les-reitet ftp-je Larn mange
Rennen J en lnsnxiske Agrkceike at
xxeådede han ned ,!lz.:eL-ls.:-cå« Ism Re
Mmr vix var senkt-s ! neier Tid Ub
ascser nf »Den Insze Agnetitoner".
Tier III-get cis-er m Aar üben VIev Essi
lsism angreäset If Zinkefngdom os;
äxtkkmt Das St. Peter-S Hospith
Hsn eftcrlader fig Ente on to Beten
Hang nmnzn Vennet km soedutnsz
Die-ne vix ner Veknod niodtane Eifers
retninkrgkn om hang— Borkganzh sitivcr
..Uz««eb:.·'
Dienst Vefiindietr »Ich-e
Ner York San« for fertige Zondist
indeholdt en fpaltelang interessant
Artikel otn Saint EwiL Aktitlenss
Fokfaiter menee. as Den allen-de -:
ameritcmisetet og endstsnt Jndvcmi
netne Lade-wirken of Damm-et bar
behauptet dem Jmutt og fobetligt««
langes de bog efter at se det time-ej
knnsse Flog vnje over Len. llnder
det venter de, at der ril komme tue-e
Fort i Leng Foreeiningsxiu For
facteeen næret heller im mindste
Ivivl ven, at de Fokenede States sncnt
vil komme i Besiobelse as de dank
veftindisie Ler. Zeug dansiivestini
disse Btad hat en gansie modsat Me
ning, haabet ilte en Gang, at Den
bliver folgt, da Jndbnggetne nasppr
ton denke Ttg bedte Ftiheogtaat end
Rubaneene og Pottoricanekne.
»Da-sites Bei til Nos on
Mach En of New Yarts Multi
millionæret ftal i Fla. »Notdlnset«
have engaqetet den bgnfte Morineoffis
cet Fritfche til Fetek as en stor, wagt
suld Pacht. J Pxemietlsjtnant Feig
sche sank Millioneeren en Hof Kaptajn
-— has-. et over G Fob hei, hat et inn,
lett Ansigt, taler udmeeetet Enger
og san snatte »Newpott« med alle de
Millioneevet og Millionæeindee, for-!
Yachten maatte faa Bespg af. «
Gebt Udbyitr. Elith Neu
mert sit not et gsnsie got-E petunioeet
Udbytie as sin Amerika-Tonwer
Men det sittste Udbytte of den sank
han eftek al Sondsynlighed i first
kommende szntetu han vil nemlig
udgive en Log om sin Atneritateife,
og da hatt er anfet for en, om itte nd
meettet sas dog habil Hufeisen vil
han jo not san tegnet gebe Karosse
billeder af sine Lanvzmænd hervor-.
De foktjenek sitkert ogfaa at fas m
fkn Pennetegning med detes Konten
fej’er. M fast se, hvok modig ug
eetfeetdig en Mand, he. Ren-new
den for sitt ,,etstvcrdige Pen« betendze
He. Ren-nett, monne vere.
Heu-den Mag Aus-m ost
lnnd fra- Modeim Cal» missede Atti
pas en stegelig Munde fertige-M
bag Estnmfddag ved at derbeest
Tapluame Mwe til-U SM« sei
fes Mel-effo- SIW need ex sel
Ika:, gafenveåsiehoä Mei. Ja
Ise n sus, » s nie Pest
ons- M un Guis- M pe
lt s« disk-s- yst tust-. va- hu
i zis- M w s- m «
«