Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 31, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «
btseskp »in F
« o
Mauuwwuwuw ( YMMMUMUMMAmt-wwwqu
»Danskercn« ndkcsmmkr hist-r E ( · - X L Ä Z «DC«7IkaTEII« kOsiEk kMI 81 50
—» « - J
Onsdag Og tot-dag. « ! «. - X O ; pr. Jakgang
»Wsssssssssssssswssssssssssssllssssssssssssssssss
åssssssssssssssssssssssssssnsssssssswsssssssssissss
Onsdags-Mdaavc.
Nr. M. « Plain Nebr» Lnsdag d. :31. Juli WH. — mdc Aarg.
Amerika
Lodtnekning om Land.
lsl Reno, Oklahoma, Juli 2l). —
J Tag paabegyndtes den state Lor
tkaslning om Land i Oklahoma og i
alt l:-.,(.s()0 Knartfeltioner Land vil nu
dlive bottloddebe melleln de over 1.t)'s),
um Aus-gete.
Dom-net Etwin hat afvift Indi
cneten Lone Wolss og andre Protefter
Tod denne Landudreling, cg de forste
Nunlce er ullckede udtrulne.
Der var en vazldig Spænding over
den store Forfatnling, da ntan stu
vede sig samtnen omtring Tribunen,
lworfta Lodtrælningszn fotegaar.
Eiter Rætlefolgen af Numre lan
de lnlleliae Vindere udvælge sig Land
Paa Iliowa - Komattche - Reservatim
nen, hver faar 1050 Acres Land, nten
st er jo itle altsammen lige godt.
Da Tralningen tog sin Begyndelse
var Foll oplagt til alslens Stæmt, og
hvert af be spkfte opraabte Navne blev
hilft mev Bifaldstlau
Mulig vil Spændingen blive ftngs
telig alt sont Oaabet svinder for del
state Flettal af Lands-gere.
Den først udtrulne Flonvolul vifte
Navnet: James R. Wood fta Memb
erfotd, Oklahoma; han havde real
stteret for »Hotneftead« i Latvlon Di
stritten
» Nr. 2 lslev Miss Mattie H. Beals
fta Wilhelm Kans. --- ogsaa til Lam
ton Distriltet. ’
Disfe to vælger føtst og laaet nist
nol Land ved Latvton Townsitex hvcr
Lvartfektion anssaas til en Vætdi af
letolx Miss Beals er 23 Aar gam
nlel, ligesom Wand, og Foltesiaren
raubte versor: »de to maa blive Mand
Kone."
Te sprste Numte for El Reno Di l
strittet var ctephen A Holcons fra
St. Paul Ballen, J. T» og Leonard
Bamb, Augusta Oklahoma l
Flere leistende Lands-gen hat va
rstt dumme nol til at have kegistreret
flere Ganaez flete hat endog angivet
sammt Navn paa forslellige Stehn-.
Folgen er kun, al dereg Anspannu
ger er bleven tonfislekede, og at de nu
slet ilte lan faa Lov at deltage i Los
tralningen. Denne vil holde ved ind
i næste Llllaaneb; lun 1000 Numre
blev udtrutne i Dag
——.——- «.---sp,-.——
« «- »so-« »p« «
Regucug Vklfiguclfc.
Washington, D. C» Juli THO. »
Endelig lom Da Regnen over Majs
haltet. Allercde i Forgaats faldt Der
rigelig Rean mange Etext-en og nu tun
del fiaesJ, at den vedvarenbe Tørle er
beant. Jcrvnest faldt Regnen over
Kansas, hvor Nedbøten var et Ptn
Jammer; i Nebraska fra z til f;
Tommer, Missouri lz til 2 Jammer
og Iowa z til 23 Tommer. i
Men ogsaa Jllinois, Indiana og
Ohio sit en Del Rean og i Nord Dass
tota var der liaefrem Stnbrud. l
Almindelia taget lan man nu sige,l
ijt Massen nceften ovemlt er eeddet.!
Den vll sittett give i hvekt Fald All
Procent af den tidligeke beregnede Af- ;
grade. Agetbtugsministeriet vil i Le-»
bet as den nænnefte Fremtid føge ind- J
heutet fyldestgøkende Mehbelelser fra«
de forfkellige Egne, og man næter gth l
Haab am, at Resultatet flal viere godt,"
i hvett Fald over Forventning.
Kun fra Kansas forlytee det, at
Negnen kom for sent; tun en ringel
Del af Majsen vil lunne reddesz der-T
imod bliver ver efter al Sandiynli3-l
heb god Gtæsning og Foder not til«
Binteten. Farmerne vil snatt tilsaa
en Del Jokd med Boghvedr.
Mens Regnen de fleste Steder koml
jævnt, her der i Nord Dakota været enl
Dei Storm i Folge. Og Stormenl
bar paa sine Siedet antettet betydelig
Stabe.
Stsrft Stabe led Toppen, 125 Mil
vest for Fuge-; der tom en hel« lille
Tentam som blcfte en Mete, Bu
tiktee og Beboelseshuse over Endesog
Avlen blev mange Siedet delvis ide
jagt
Ptsvenummer af «D.mskeeen«
send fett. I
Admiral Cervcra om Zchlcy.
En dristig Journalist hat opfnusst
den spanfte Admiral Cervera og im
derlaftet liam et Jnterview i Aner
ning af den fampse Schley-Sag.
Journaliften fandt Cervera i dct fran
sle Badested Vincle og Abmiralen
brugte starrte Udtryt for at betegne
Admiral Schlens Mod og Ridderlig
heb. Hort tunde for-vrigt itte for
ftaa anbet end, at ikte Arneritanerne·
men han fett-, havde Grund til at be
tlage sig over Schleys Tapperhed,
flsnt han ansaa den Krig for mindft
lige saa uretfasrdig, fom den Englæn
detne nu fører i Sydafrila. l
,,Søsiagct ved Santiago var wri
varigt og afgørende,« ertlærede Ad
miralen, »Na tortvarigt, at der itle
var Tid til at udvetsle Komplimenter
--— saa afgorenbe, at jeg nckppe Lan
tro, at Feighed var tænlelig.« Schleys
Flagstib »Brootlnn« var hele Tiden i
Jlden og Schley ubvifte tun Duelighed
og Maalbevidsthed. l
Ovrtfor Sampson ytrede han, ct
det gamle Orl- har ·Hævd: ,,Handling
taler hsjete end Ord·« Sampson
lunde mutigvig have gjort noget liq
nende, men Faktum var, at han var
fravcerende til Fionferenre med Sim
ter. Muligvis at tunne udspre unger,
er itke del famme sont at udfsre det.«
»Fysift og moralst Mod er to for
ftellige tigenstciben Man bebt-ver in
tet Mitwpr for at opdage dem begge
i Admiral Schleys Daub.«
Rom har teilt.
Hvig da ille dettse Jnterview, scm
san mange andre-, lidet as den Stro:
belighed, at det er bleven til paa et
Reduktiongtontor.
---—--0-— —
Den stork Streite. l
New Vort, Juli Itzt-. -— J. «;’.ieroot:t
Morgan oa Llrbejoersoreningens For- I
mand Schaffer er nu tratde i Unmi- ;
handling om Fredglsetiiiaclscrne, oa
Resultatet vil utoivlsomt blivix at de
Js;,i)«« akbejdislesse Mai-) ssicxtt vil
Denke tilbaae til Vlrlujseh sokovriat
uden at have vimdet ret Use-Jet. Tkt
maa antaae5, at der su Ketmssaaniets
Sitze slet Atiettendselse sit de Fort-»in
aer, som nyg er drinne-se Dei-) rie sor
stelliae Staalvcrrler, saaticl sont as de
celdre Foteninaer. Koxstpaantet vil
oklsaa betale højere Løn til Jlle For
enitiggmedletmner, men dexixsiod itle
sorpliate sia til tun at beslæftiae For
eningsmeblemmen Lampen hat alle
rede tostet beage Partei bemdeliae
Summen der meneg ca. 7 Jltillkoncr"
Dollars.
Began- Mænb bar soksaavidt lin
Elttsselser; Moraan hat msiattet sc:
paa, at der i diompagniktg Fabkitlek«
er bleven dannet slere nne oss stasxle«
Foreninger, men Schassek hat til sin
Grcemmelse set, at Ztrejlemiolenxc op-!
beuge-Z, og at der itle inbtommesx not-et »
videte sra andre Llrbcjdersoreuingch
Begge onsler dersor Freb km.
L II s
Pittglmtg, Pa» Juli tm. —«- Man;
er en Del missomojete her, sordi denl
Konsekence, sont i Dag aabnedes mel-j
lem de to Pattiers Ledete ilte fort-: til ’
noget Resultat. Konserencen tog Ins
Beayndelse i Morges Kl. 9.:-:0 -—— intn
ill. 6.30 i Eftermiddag adftiltes man.
uden Resultat. Der holdes nyt Mode
i Morgen.
Strtdspunltetne er væsenlig folgen
de: Arbejderssterne vil ilte gaa ind
paa Komptomisbestemmelsen om, at«
de Staalvmler, som nu beslæstigert
Foreningssoll ogsaa stal have Lov til
at antage Jlle-Foreningssoll.
Hvis dette blev vedtaget tunde io
Fabkiletne efterhaanden uden At
bejdsstandsntng saa alle Feuerungs-l
soll afsledigede og erltattede as IM
Foreningssoll, og Arbejdetspsrgs-·
maalet havde da ltdt et alvokligt Ne
derlag paa -Organtsattonen. (
El andet Stridspunlt er angaaende·
«Slruebkcellerne« d. v. s. saadanne,
som hat Atbejvet trobö Streiten.
Bisse ,,Slkuebrcellete« hat saaet
Lsste pm Bestyttelse sta Arbeit-Viper
«ne og om Ttlladelse til at sokbltve l de
kes Pladser. Men vette vil Fotenins
gerne ttte stude stq t. ;,·..«.«»
Der udvelgledes en Masngde Tele
gratntner med New York, Inen Resul
tat lom der itte.
Det syneg som om Vlrbejderfore
ningerne hat mistet sit silre Frsdfæfte,
medeng Lontpagniet holder rolig og
besserm paa sit.
Det er vistnol Tilfældet, at Arbei
derne i høj Grad sur-net Midler.
— - . ,-«..k-» ,
Jcrnbanc-Ulykkc.
Aremlim Oll., Juli 30. — Man
ge of de Landsøgere, iom vendte Silbe
ge fra El Reno i Dag hat maattet op
leve en sorgelig Ulylle.
Noct Island Toget Nr. 2 fra El
Reno, fuldt pattet med Illennefler, for
ulnlkede nemlig 2 Mil syd for Kran
lin.
Dei git da meb fuld Furt: tun ct
Mennesle blev draebt, men 24 untre
blev mere cller mindre tvceftede.
Aarfagen var, at Paa en temruclig
starp Kurve var Stinnerne vafteke
bort af den ftcerte Renn.
Lotornotivføreren opdagede Faun,
men for sent ti,l at Ulylten lunde und
gaa5. Tog blev dens Omfang itte
faa stott, fom, hvig bet var flet i Nat
teng Mulm.
Et Fragttog var gaaet lige forud,
og en Farcnerdreng havde da opdaget
lldvaftningem men han totn for sent
til at faa Pagsagertoget advaret.
il- ile si·
Waltertotvn, Ind» Juli Im. -—- Der
blev her udøvet -:t heldigvig mislnttet
Forsøg paa at faa Bnltimore G: Ohio
Elspregtoget til at lobe af Stinnerne.
En Mund san 2 maslerede Miend
Sdelæqge Linien ved Teegarden. Hart
blev misljanvlet as de 2 Slyngler, men
undtom og sit i rette Tid advaret Em
bedsmændene i Wallertown.
De lusinde Ting.
M is ha w a l a, sind Juli Es
El merkt-c ligt Tilfcrlde af standsedc
Lidöyttringer fortalless fra dennc By.
Forleden Morgen sil. ll modlogeizi c:
Teleatam fka Hamen, Jll» nicldende
om Charleg Broomang Dad. Den
formentlige bade-, der var en vellcndt
Røbmand havde brasndi sia sle1nt, og
Blodforgiftnina hadde sat ind da
Dpden indtraadl. Aviserne hadde
alle-rede bekendtajott Bearavelscn, og
bang Zlcratninge afrejft til Horden
for at føre Liaet til denne By, der be
anndte Forberedelser til at vise ham
den sidste Æren
Men sel. 7 i Ast-II lom et andet Te
leatam, meldende, at Vkooman er
Dendt tillniae til Eine-L oa det, medens
hans Familie stod rundl om bang Ltq
og ,,llndert.1leren« dar i Fast-d med at
lcrllge sidsle Haand paa Værtet. Hm
havde vcrret i denne dødlianende Jil
stand i manae Timen
S ch l e d S a a e n. Washington,
D. C» Juli stil. s-- Flaademinister
Lang hat i Gaax Udftedt folgende
Ordn:
»Alle, der er anfaile i Sokriggije
miten, er strengclig paaiagl at a hakt-c
sia fra enhver som helft offentlig Ub
talelse anaaaende del Einne, som er
Genitand for den as Vice Admiral W.
S. Schley sorlangte UndersøgelsesreL
John D. Long, Minister.
Ordren tommet lige efter en offen-:
lig lldtalelse fra Admiral Sampsons
Side.
S i n d s s v a g. Past· Dr. Henry
D. Mooke af Cincinnati. O» et sendt
til Sindssygeafylel i Longvielv. Past.
Moore, som et 79 Aar gammel, er en
af de meft betendte Methodistprwstet
i Landet og var i sin Tid en af Lan
detö bedste Talen. hans Tale ved
Asslsringen af Lincoleonumentet i
Illinois mindes endnu med Beun
dking af Tusmdee sum var tilstede i
den Anledning.
Tit fede Damen Sov ikke for me
gei, Lag Motiv-ex spiö itke fede vg fide
Saget. For hurtig at blive sin Fed
me kvit stal man tage Rocky Mounlain
Tea. Birker straks paa Fedtstossetnr.
35 Genit. ho- Apoteketen.
! M v s t ist. Hart-sey Ja» Ju!i’
29 -- James Vroman i Piishikotva,«
fJntk modtoa Lørdag Morgen et ano-l
nnmt Telegram om, at hans Son,
Eharleg Broman i Hat-dein var dodJ
og at Liget vilde blive sendt til MishiH
Itawa for at begraves. Vroman ten-·
grasen-De til sin Søns Huftru og sit
istkakg baade fka hende cg henchs
Mond telefonist Ilnderrsetning oin, at«
lEharlesJ Vroman levede cg befandt fig«
i bebste«Belgaaende. Mcn Sondag
IMorgen bebe Charles Broman bitte-.
lig som Folge as Solstit, og om Eiter-«
middagen blev Liget sendt til MishH
kamt-. Nu grunder baade den usw
,des Familie oa andre paa, hvorledts.
kset kan bange samtnen med det mysti-»
sie Telegrani. !
!
- l
I Ei faktigt Eventyk. Ca
venbifh, Jdaho, Juli 29. s-» Da Jen
inie Bowler i Gaar Aftes lørte hjcm.
lfra en Æblehave nogle Mil fra Byen,!
sprang en Biergløve frein fra Bustene.·
Pigen flog lag paa Heftene, men Ladan
Hatte efter, oa tilfidst sprang den op i
Vognen. Mifs Boivler bearbejdede
Lørsens Hoved med sin Pisi, medens
de fotstræmte Heste satte afsted i fulbl
Gallop i Retning af Bym Ver- An-:
lkomsten til Byen sprang Løven nd ..f
Vagnen og forfvandt·» Mifg BowlerI
befviinede. Halvdelen af Byens mund
fliae Befollning er nu paa Jagt eftcrj
Idei naergaaende lldyr. !
J l d l ø H. En Jldebtand i Boonei
ville, Mo» hat ødelagt Ejendom for
880,0«», Flere Hund-rede Muldyr,
der Var indtøbt for det britiste Krigsp
minifterium, blev reddede ud fra en
Bngning, hvoti flere Heil-e brændte til
bede.
l
,,Salon-Smadteten« Cur-H
tie Nation faar nu atter Tid til at
bringe Glorie om sit Navn. Hun e:1l
bleven benaadei af Guvernør Stanlenl
fod i maanedliae Afdraa at betale
FSUH for en af sine Bedriften -
s lfng i Brand. En Olaer nich
nflaiet tfnahø ncer Webster City, Jst-,
»l!ririibte den 25de dg. Jnaen Loto
zmoijver aaar forbi Enaem oa man
vidste, at inaen Mennefter havde væi
ret Der i Naseheden i lænaere Tib, for
Brunnen opstod. Man lan ille for
«llarc det anderlede5, end at Solstraai
«leme er falden paa et Stoffe Glis
eller Metal i lldtanten Of Narren, oa
at dstte liar vceret Aarsaa til Branden
.Tcn Tisi. viste Termometret 110 Gras
Idee i Styaaem oa man har haft mel
lein lW og 110 Grader der i de sibfte,
to liacn
I
V c n a a d n i n a. Washington,
Juli M. - — Prcefidenten hat heimi
det Join F. Johnfom der var For
jmanrs for Nationalbanlen i Loaaiii
port, Ind. Johnson var for Brudl
Paa Bantloven dmnt til l« Aars
Fee-Hiel, oa har mt fiddet i Ei Aar.
Don havde i 1892 ovsertaget Bau
I ten efter sin Faden oa opdaaede da, at;
-den var fallit. Alliaevel spetulcrede
Elimi, Oa fit i Lobet af nogle Aar dekl
« tet en Del af Geldenx nu i 1897 falle-·
f rede Bauten alliaevel. Han bar-de ikle
jbenmlet en Cent af de tilspekulerede
HPenzie til eget Forbrug.
:-::::aariqt Mysterium op
tlaret. Pana, Jll» Juli FO. —
For IIIX Aar siden forfvandt en Far
mer John Russell vludselig efter at«
han havbe hævet 8800 i en Bank i
lTl)oiiiton. Hans Heft kom rytterløs
tilbaae til Hjemmet ved Shelbyville.
Saa for et Aarztid siden kom en
Former-, Joseph Piper til Dommerens
i Shelbyville og mseddelte, at nu lunde’
han itke bære det langem han hande«
smn Drqu set tte Mænd begravel
Russells Lig paa et nøjere angivet
Sied. Man spgte, men fandt intet
Spor af Liget.
Forleden Dag ftødte noale Jord-«
arbeidere imkdlektid paa et Stelct lige
ved Siden af, og der et Bevis for, at
det er Nuslells Lig. Der vil ni: fle»
Underspgelfe. Jlere bekendic Mand,
paa Egnen stal viere implicerede i
Sagen.
Farmerne og Arbssderne.
Jndianapolig, Jnd., Juli si» - — Pan
Paul Rose-· Farin, et af Je Its-km
hvor der dyrfes flest Bands-Muster her
i Land-et, hat der staaet sen føtfte
Kamp mellcm Arbejdsgiver og Den
nys dannede Landarbejder-Ferertinp.
Arbejderne gik paa Streif-; for at
faa Lønnsen hævet fra 8100 til P1,50
om Degen, og de sejrede.
Formerne kszk bar den-et meget
fpændte paa Udfaldet.
F ne kt R ø v eri. Chrmgo, JUYi
29. — J Lordags Mivdcgg kom 3
Mcknd pludfelig ind ad kr- Vagdssr 1
Booth og Co.s Bygning og med Re
volverne spændte tvang de Basis-ret
W. J. Dibble til at udleverc all- «:-e
Handeln-steh indeholdende Dagløn,
som laa paa hanå Pult.
Foruden Dibb!e var tun eest Mond
til Stebe i Øjebliktet. Libble var
ncer bleven fiudt, da han Rittde f-«r
Advarfel fejede med Armen en Tel
Konvolutter ned paa Gulvet.
Røverne var tun mafterede used de
res Lommetørklæger; de var sanfte
unge Fyrez hurtigt forfvandt de med
deres Bytte, 8530.
Unadommens Raal)ed.
Roger lsiin, Mich» Juli RU. ---— Dreiz
aen Hamen Relson bar ainet en fris
villia Tilftaaelse onl, hvorledes den
uns forfvundue Dkena Cnril Lotte,
Søn af en Tømmercjer, ee omlom
men.
Hainen Nelfon erklcerer, at sammen
med noale Dr·:nge, hvoriblandt en
Sen af Saafører Reed, legede de sam
men. Dienan Reed tvang da Cyril
Loelse ud paa Benaqu oa efter at
have røvet bam for 48 Genie forte ban
heim ud i Vandet. Cnril forføgte at
klamre sig til en af Pælene, men blev
stødi ud gentagne Gang-e. Saa deut
nede han. Hamen Nelson stod noget
dorte, lnen turde iniet gøre for at hjceli
pe den ulnttseliae. De andre Drenge,
med Reed i Spidfen, iom derefter hcn
til ham oa ikuede ham til at »holde
Mund«; ellers slulde han faa samine
Dad.
Pengene soldede de pp hos en Zion
ditor.
Hainen Nelfon bar anniodet oin Po
litietg Besinitizlse.
Cyril Lorkeg Lin blev aanfle riaiin
funden Paa det as Neksou augidnc
Sied.
M a n g c P e r l e r. En Muslina«
lwori der niste fig at vasre 25 Perle-H
blev fundet af Otto Gesetze, en For-l
retninggmand i La (7ro«3fe, Wis» der;
samtnen med en Del Fiolleqaer Vari
ude at fier i Spring Slough, noglJ
Mil fyd for Bnm liun en af Per
lerne var 100 Dollars værb.
l
Tvveriei. Manilm Juli 25;.I
--— Tuveriet af Lønninggspsenaene frai
Vaglhuset i Santa Einz, Provinsrnj
Laauna, indflrcenker fia til ·«T««.1
Førit blev der meldt, at 82«),000 few-·
liebe-« Derefter oplusteg det, at Let
tun var RWMJ og nu er man komm-ei
ned til 8700. .
Jernbaneiulyiler. Dan
ton, Ohio, Juli 30. Ei Inn-anim
Tog, soin benutiedes paa Linien mel
leut Danion og Ttoy forulykkedeg i
Guar, saaledeg ai 2 Mcend drcebtcgi
og 4 lvæstedes haardt. Der var 14"
Mcend paa Toget.
—— Knoxville, Tenn» Juli 30. —- Ei
Pagsagertoa paa Southern R. for
ulylkedes ved Marshall forleden. Togz
føreren dræbtes og Forbøderen inne
stedes, mens nogle Pagsagerer flap»
nied leite Slratnmer. ’
B il ikke. Washington, Juli 30.
Flaadedeparimentet har modtaget et
Brev fra Admiral Kimberly, i Folge
hvillei han afslaar at fidde i Unber
spgelfesdomitolen angaaende Schleu
Sagen Admiral Kimberley lider uf
ei Hjetieonde.
Ovid De Inster et «lige saa godi«
»Jeg lavet det selv« —- Middel, prvv
saa en Efierligning af Rocly Monu
tain Te. Dei vil give Dem syg eg
holde Dem sys. Spstg Apoteketem
BocrkrichI.
London, Juli ZU — Der hat fundet
flere mcertelig statpe Fægtninger Sted
, i de sids te Dage Saaledeg kæmpedes
Wer Den 28. Juli hele Degen et Sied»
I i sioptolonierk Boerne havde ikte
»blot taget den brittiske Stilling, men
Fogfaa kørt bort med en, i hvert Fald
!een, Kanon 2 brittisie Offirerer var
faldne og 5 Soldater.
» Derimod har General Kitchener i
« Folge et Telegram fra Lord Kitchener
svundet en Sejr over Vilgoeng Kom
mandør, som i lang Tid var bleven
forfulgt of Englcendserne Beerne mi
stede en Kanon og 82 Mund blev fang
ne.
! Sids tcnyt
s
--.-—--- -
Ninus Ich Rand.
Washington, Juli SO. —- Den fins
fiste Minister Wu har modtaget rele
grafist Underretning fra Pring Ching,
om Orbningen af det nye kinesisie
Udenrigsministerium Dettes Navn
stul vcere »Wei Wu Pu.« Uh!
Ny Suspension.
. London, Juli 80 — J Dag blev
I Jaineg O Shea, en Nationalift fufpeII
deret frcx Underhuset, forbi han benyt
jede ,,for stærte Udtryk« overfor to
irfte Embedgmcends Retgførelfe.
.—.—
Kretas Frcmtid.
London, Julix SO. — Der er ikke
Gran af Sandhed i den udspredte
Meddelelse oIn, at en grcest Flaade
! var gauet til Conea, Kreta, for at an
J nettere Øen for Gartenland
Udenrigsminister Lord Lausdowne
erklærer—2, at de 4 Garantimagter hav
de besluttet at opholde Kretas Stu
tus quo, samt at den græsie Prins
Georg fremdeles vil være Statsholder.
B r 11 dt u d. Tekumfcb, Nebr»
Juli k?«. —- En angivelig Hestewv,
Trank Neal brød i Murg-es tidlia ud af
Firnqstet ber. Han fit Hjælp udc fra.
Fanaeme havde i den fcnere Tid haft
vel meaet frit Spillerum.
S i o r m. Harrisburg, Nebr» Ju
li III. ----- En fr1)gtelia, iiæsien orkan
aaiia Sturm rasede her i Efiermid
daa—:s· Huse væltedes oa Træer intel
kede5· Man frygter for, at Staunen
bar rafet endmt Vætre nord og oft
herfor. Haal faa finrc som Bahn-d
der faldt Da ajorde Edelmut-ist Mcn
Held i Ulle bar de oasaa ødelagt De
hmaende Grwgshoppscn
——-s-— -—-·0---- — —- —
6-t fmutt Ansigi.
vansires undcrtiden af Firmen Blei-i
mer og andet Hududslet. En daarlig
Hudfarve spolerer machen en skvinbeg
Livgalæbe. Mifs L. Sanheiiel, Ma
nisiiquc, Mich» siaer bäumt ander i et
Bren, fom Rummet ikke iillader og at
mitte: »Paa Grund af min daarlizke
Hub, Finner Da Blemmer var det mig
en Mobbndeligbed at gaa i Byen og
aøre Jndkøb; ja sclv i Kirken føltc isg
mia generet. To Flaster med Dr.
Peter-J »Kurito« iog bori alt Udflets
iet.« Rent Blod betyder en god Hub
farve. Dr. Peters ,,Fiurito« er Mid
let. Den fælges blot aennem specielle
Aaenter eller direkte fra Fabrikanten.
Man hcnvcnder sig iil Dr. Peter
Fahrney, 112——114 S. Hoyne Ave»
Chicago, Jll.
Danmarls Kart.
Slørrelfe 231128 Tom-net Trost i
fokstelliqe Jan-en vtser klaik Jernbomr«
Byer, Kot-sicher oq Flecken-, samt alle
. betydeligere Landsbyer, storre Gasth
sg Kisten
. Tilsendes pas en Paprulle portsfrit
J for 45 Cis.
! Danish Luth. Publ. Konso,
Bleir, Neb.