Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 01, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Hov
IUUUUUUMMUUUUUUMUUMUUUMMUUUE
IWIW
,,Danskeren« udkommkr lkoer -
Onsdag og Lördag. E
WIWWWWIWIWWWINNWUWWIWWWN
Ei Kirch
ILOrdagS-«(.s"ldgiwc.
L
c
c
c
c
c
:
:
AUUUUUUUUUUUMU
»Danskcre
pr. U«
1"IWWIWWWIWNWWWWWWWINWWWIW
Nr. :k('-.
Plain Nebr» Lørdau d. l. Juni IWL
ltjdc Aarg.
Washington D. C. i
Washington, Mai 29. -— Der fyneg
itie nu at væte Aarfag til at samtnen
iaide en cis-tm Samling af Kongke3:
sen, do alle politiste Anliggender stal
væte i bedsie Orden. Prassidenten vil
naa det hvide Hus paa en Tid, i hinl
ien den pclitiske Himmel er klar, og
dette vii selvfplgeligi leite Arbeit-et
O I I
Højesteretiens Kendelse hat givet
Kongtessen fki Hckndet angaaende
thvaltningen af Teniiorierne, som.
vi tog fra Spanien i den sidste Reig.
Nu gekldet bei sna om, ai vi ikte er for»
egenkcktlige, men vi ogsna set hen Oil»
dereg Bedfir. Mangt on meget inn
gøte5, og vi burde have BetingelfernU
iii at lunne goke ch. j
i
i
O c O
Washington Mai til. Censuzq
Direktoren hat nu offentliggjort fokste
Halvdel of den endelige Unfug-Berei
ning. Blanbt Opkwkelsen deki tan
net-ones, at Rhode Island et den iæts
tefi befoliede Landsbel i be Forenede
Statu, 407 Beboere pan Kvadraimii
len; at Wyoming end iike bat eei Mensi
nefie Pan Sivadraimilem at Alaska eniHi
iite hat 1 Mennefie paa hver 10 Kvass
Draimil, csg en·oelig, ni Hawaii staat I«
BefolkninggiTckihed ved Sitzen of
Maine oq Arkansas. i
Mere hermn en onben Gang.
Pol litten i Sud-Carolinq.
Columbia, S. Co» Mai J-« . - Til’
megen Lvertafkelse hat Guvetnør Mc»
Stveeny nasgtet at modmge Nesignn
tionen sra de to hervcktende U. S.
Senatorer Tillman og McLautin.
Guvernsr Mchveeny vil give dem
begge Tid til bedte at ovetveje Tingem
navnlig da han snsker det fydmtolin
ske Falk friet for en opkivende Palas
tampugnk faasnart iqu. Tet vil faul
en til nckste Aar; det havke flere i FjoU
og det trænger nu til Ro. l
Derfor —--s Tiger den bemmrevef
Mund -- man de to ftkidenbe Siena
toter hellere for Foltetg Skyld tanlel
hinandeng Anssgt i Senatssalen —--I
indtil næfte Volg lan viktc en Ang
telfe af des politiste Spøtgsmaah som«
sattifk staat D’hrr. intellenh nemlig
om Syd Carolina sial repræsenteregil
of en popnliftist Demokrat ellek en te
publitonss Demokrat, en, der stemmer;
med Republitanerne men iøvkigt tat-»
der sig Demokrat
s
thev tusinde Tiiig.L
Jil Ære for Soldateriic.
iThicaga Mai ZU. Stute Fordere »
deljer blcv gjott til at gøke Tagen sei-i
iestlig foin nuiliq. De qamle Solch
teks Gravc ber sniykket inev stranse
og Blotnstek, og sinke Processionek de
nnv sig til de foefiellige Qeirkegoardr.
hnot Tciiet holdtegs i Dngenö Anled
ni1n«1,.
II L III
EI.IceInpl)i-J, Mai ZU. De gamle
Soldater fko Syden afhoidt stunden «
tion i Dng og de blev eniqe om, at
hebe Feongresien om en Bevillinq til
at Passe de pomle Soldaters Grade i
Norden. De kæmpebe tapperi for Sy
deng Sag, men alligevel Inaa deres
sidfte Huileplabs ikte blive finsan i
Si a p se j l a d g. New York, Mai
Tit-. Pkæfident Element A. Geist-i
kom of ,,the International Navigation
Komponis« og Presideni J W. Mae
my of ,,ii)e Commetcial tsable Coni
pany« begyndie i Dag et Kapsejladg
over Atlantekhavet. Mr Grigkvn
i
l
Daumatks Koti.
Sisskeise Muts Tommer. Trost i
iokstcllige sie-pei, mit-r statt Juni-unei
Byek, Rsksmder og Fickkm ioml alle
belydelsqeie Landsbyek, fism Gurt-e
pg Anker
Tilfmdes pas en Papkulle poctosrii
fpk « ist-.
Den-M- I.utii. Pile Heim-,
Blatt- Nebr
soretagek Reisen om Bord paa St.
Pnnl og Mk. Mariay pan »Tentonic«.
Der er stor Interesse i New York an
gaaende bette. Spealer D. B. Hen
del-sen og Hustru er ogsaa om Bord
Pan »St. Paul«. Henderson pnsler
at se sit gamle Fett-related Slotlnnd,
og Derester besøge adslillige Siedet paa
Fastlandel.
General Synoden wildes-.
Des Moines, Ja» Mai 29. —- General
Znnoden begnndle i Dag sit 40 Aal-s
ntødr. Mange et lomne for at over
vckre dette, og der er stok Interesse
blandt Deltagetne, navnlig anganende
Valg as Foktnanben. Der er flere
Kandidatek, og hver synes at have
godt Hoab otn at blive valgl.
Gut-ernst Shaw bød dem vellom
men og Fokmandem Rev. Dr. S. F
Briclentidge, holdt Jndledningstalen,
i hvillen han slrrlig betonede Sym
dens Arbejde og Fortnnal
Des Moineg, « n» Mai 3 . - Ge
neral Synodens Interesse hat lagt ska
en Del, idet den hat nanet at san valJt
en Funan Valgel sollst paa Rev.
W. S. Fang-, som var del konserva
tive Elements Kandidat.
H j e m a d. Anlehan Mai 29.
Preesirienten med Folge er nn paa
Vejen l)jemad. Ta han lom til sit
gamle Hiern, 6.1nton, O» standsede
Jonet en tort Tid, oa han fil Lov til
at hilse paa gamle Venner og Betendte.
Toaet naaede Pittsbnra Ill. 7,I’-0 lff
teriniddag og Vil Vcere i Washington
i Morgen Al. 7,I1(«I. De vil da have
daret bortc 552 Tage ca dil have tejst
omlring ved l;,t;75 Mil.
L t) n ch i n g. Bartony «’51a., Mai
Zit. Attet ljae Florida væket See
nen for en sdesasrdelig Tildeagelse.
lssn Regel-, Fred klldchelle, blev brændt
paa Baalet En stoe Ujlennestemagse
overvaceede denne scrfterdelige Tta
gedie, sont sandt Eted i Bnensz Midt
pnnlt.
Elteaeren l;«1dde sterndet en Farmers
Hnstrn, hvoxester han aanste toldlsla
dig odetstak hendes Hals. Denne
Tiådeaaelse, som ltcte ndenfot Bl)en,
naaede Bnen cned Lynets Hurtiahed,
og alle sagte efter Morden-in Han
blev endelia sunden, og man var enige
ont at brænde hom- Baalet blev
tccndt paa det Sted, hdok Foebrydei
sen var blchn begaaet, og Negeten
maatte lænlet paa Heender oa Føddek
bestige det. Han dad om Rande, nlen
Masngden haante hinn, on esterat de
havde oderhasldt Bretndet med Petru
lenm, stat de Jld derpaa. lfster en
bald Timeg Fort-b dar der itte merk
tildage af ha:n, ca Mcengden stiltses
ad.
En Rotne leæder liMess
n e s l e l i v. Philadelphim Penn»
Mai ::0. tIn Baad, t hvillen der
besandt sia ? Person«-, 5 Damet cig
2 Heu-er, tnldsejlede i ltlaar. Alle,
nndtagen en Herre, beut-lede.
De var ude paa en Lysttnr paa
Schnlill Floden oa hadde hast en for
nøjelig Eftermiddag. Vandet stod
tennnelig hsjt i Flehen, soln en Folge
as ntegen Regu, saa Strom-neu var
nxeget sicut Da de vendte tilbaae.
tom de nd i Stummen, saa Banden
blev itte let at to. Ved en uheldig
Drejning læntrede den.
Den ene Heere reddedeg ved Hjælp
sen Strandbfedden Der blev anstil
let Forssg paa-i-at finde Ligene af de
andre setz, meandtil sent paa Aste
ncn var det end-It itte lyttedes.
—
FruMeKinleys Sygdo w.
Washington, Mai HO. —- Fku Mc.
Kinley Mr noget bedte i Dag, end
slsnt thendnu er sdag. Lægeene
haabet , I, at hun snaet vil viere ·iI
Stand tll at væee oppe. De hat godt
Haab om hendes snaklige helbeedelsr.
Pkæsidenten var hjennne det meste as
Dagen. Han var lidt ude at tsre i
Estermiddag, men var hjemme igen
tidllg paa Astenen.
—
Fundet Hoved. St. Louis,
Mai Zo. En Mund-s hoved, sont
var tndsvpbt i en gammel Kappe, blev
fundet neu Edgemont Part i Dag.
Der fandteg itte noget Spor af
Mandeng Navn. Den herstende Anm
gelse er« at der foreliager et Seid-nord.
En videre Undersøgetse førte til, at en
Barbertniv btev fanden. Sidste Aar
nasr ved fannne Steh fandt man noget
lignennez Inen Marthens Navn blev al
drig tenbt.
Ost Monument for M’teig
ta u. Red Claud, Nebr» Maj JO. —
J Dag, Gravfmytninggdaaem blev et
Monuknent afftøret til Ære for Kan
gresmand M’teigtau. Procegsionen
samledeg Kl. l, marscherede genneni
Byens Gader ud til Kirkegaarden,
hvor Misg Edith M«teigtan afsløresoe
Statuen. Derefter holdt Wrn. J.
Bryan og forhenværende U. S. Se-,
nator Allen Taler, i hvilte de priste
den afdpde dernotratiste HædersInanv.
——.
Redattør ded. Den celdste
aktive Redattor i de Forenebe Statet,
D. B. Cont, der udgav Bladet «Niles
Mirror«, afait forleden Ved Døden.
Han var M Aar gl. J sidste Januar
fejrede han sit 73 Aars Jubilceum sont
Tnpoaraf. Sitten 1842 hat han nd
qivet Btadet i Nites.
Fabrikvriften i N. Dak.
Washington, Mai ZU. — En sont
big Jndberetning fra Censusbureauet,
viser, at der i Nord Dakota sindes
1,12() industrielle Etabtissenrenter, der
reprcrsenterer en Kapital paa STIM
490. J MO» fandteg 382 Etabligsp
Incnter, reprwscnterende XENIEN-.
Det er altsaa en For-gelte af 1953
Procent.
Vatdien af de tilvirtede Produkter
er fteget fra 85,()28,1U7 i 1890 til
SI,JR'Z,H4 i 1900; en Stigning as
826 Procent. « ’
Fabritterne ftandser i
T a a. Chicagm Mai Okl. tin ital J
Ztandiznina i ledcjdct dil fte i Daz1,’
sum Folge af, at 100 Fadritler stan
ser, oa ved dctte dil 1·)«,«()() Mand :
Chiumo dlivk uden Arbede Stande
ningcn ster ester erre af Mastinift
FagfareningnL sont ønftek bedrc Vil
taar i deng stirbtde Den indsendte
til Fabritejerne sit Ultimatum, som«
lnd paa « Timerg Arbejde og en Løng ·
forhøjelse as 1223 PCt. samt andre
mindre digtiae Bestennnelser. Dette,
vil indeslntte cnange Fitmaet osg Stil «
linaen er ineget tritist. Ryaternes
fixier, at der er flere Fabritter, ioin al F
lercde hat nnderstrevet digse Vetinael ·
fer. Arlchdetne er noqet utolige, men
daaber doa, at en Forstaaelse dil dlioe
naaet inden ret lange.
Fabrik-ferne hat holdt Mode, oa d:
er itte findet til at give efter for Faa
foreninaens Forlanaender, oa andre
Fabritejere vil ogsaa staa dem bi, san
det tan Inaaste blive en vanstelia Sia
for Arlskidernex men dcrfonl der iltr
ster en snarlig Lderenstomst, tan
Stillinaen blivc meaet alvorlia.
S t o r G a d e. Columbia, Mo»
Mai ZU. MM S. W. St. Clair Exi
Mr5. W· T. Moore hat stænlet gil
Christian College Gjendomme, som Or
vasrdsat til 875,0»0«
SItgelig Tildragelfe.
Bedfotd, Jud-, Mai Zo. --— En gam
mel Soldat, Nelson Hatfield, sont er
Inder til 7 votgne SInner og Dotte«
stpd fotst sin Huftrn, og detefter fig,
selv. De havde itte levet et godt Sam
liv de sidste to Aar, og Hustruen han«-se
begyndt at sage Stilsmissr. En For
ftaaelfe blev naaet; men en Morgen,i
da Mund-n var i ondt Lune, løb Ha »
ftruen fta HjemmeL Monden icndte
en Revolvetkugle eftek hende, og den
kainte hendes Hinte, faa hun døde paa
Stedset Dereftet its-d Manden sig
fett-.
Ssgek Akvinger til ftoke
N i g d o m m e. Newakt, N. J» Mai
20. —- En af Arvingerne til Jamcg
Woods Rigdomme, fom er værdisat til
880,000,000, er Mrs. M. E. Pater
son, siges der. Hun prsder paa at
tnnnr.bevise dette. og detsom dette tan
ste, vtl hun sagt en Atv af s400,000.
Ut- Os .Ic I« TUTTI-? sD H» .I.W’-I
s- Laukanteritanst E
E f Pf « EIN K . I« .. DI-« Ink
Fenger hædres St.
PCD nl .MujI-: Den bekendte danske
nimm, Dr. Christian Fenger blev i
IT.:«.1 valgt til Medlem af »the Associa
Tticn of Mititary Surgeons of the
LUnited States-« veb dette nu stedfin
fxdendc Aarsmøde her.
, J des hele taget faar Dr. Fenger
sstekse nne Bevifer paa den over-ordent
zläzsc Priz man blankt hele Landcts
Lqueskand fckttet paa hans Personligs
Hhed cg qutighed
L
i Ptudsciigt Dodsfa1d.
Whm Petetsem der bar holdt Stole I
Bcnnimmh sydvesi for Watekloo, Ja»
bete fokletxen meget plndselig. Oun
Evar pao Vejen til Stolen, da en Bind
Hnre sprang, cg hun faldt oin og bede.
TD-. n cfdøbr. der var en Dotter of
JJ n P Petersen, var waptist
E Dodgfald. Jul inJ L.1rsen, der
Ii en Anrrwktc hat vasret Former i
Frcdiksnille og Omenm Iowa, men til
link-re boedc i Nætheden as Wascrlorz
er efter en lckngete Tids Sngdom af-»
znmt vev Døden. J det fidfte holde.
Asxssztid apholdt hnn og Hnstru sig hoz
Den-g Dotter og Svigkrsøn ved Daim
viue. Hang Jokdesærd fanbt Sieb
pnn Frebsville Kniegean meddeler
,,T’ann.«
T v d f n l d. Mindem Mai 27.
En del tendt og afholdt danft
Zivinde her, Mrck Jep. Jorgensen, er
Taf-Faust vcd Boden. Jep Jorgensen
Ever en af de føtfte Nybyggere beruhe.
Han blev fnakt iendt fom en af Bank
kbrydeme, sg han«-H ircfaste Huftru stod
ved hans Side og vanbt alles Agtelfe.
chdes danske Hjem er vidt tendt·
140 Vogne fulgte Kisten til Kitte
gaarden, oa Hjemmet her i Mindcn
var fnldt med Sommcrcng deiligfte
B!.0mster
Den afdøde var fth i Ribe den 21
Januar 18’0 Oun efterlader fig»
Mund og 4 Børn. »
Danfk Buacnefter. Den»
danste Bygmester sahn Rasninsfeii·l
der hat bygaet den ftote Regt-rings- l
byanina Paa lIdstillinacn i anfalo Ia
desuden ndfart en Pia-nahe andre Ar
bejdcr der, vcnteg, i Felae ,,d. d. Pic
neer«, med sin Familie hjeni i næfte
Uae. Or. Eliasmnsssen vil antaaclia
taac sia en tort Tidss Hvile i Oniaha
oa derrfler rejse til St. Louis, hour
han vil skae at erholve Roncesfion paa«
LPføielfen af noale af de starre Bim
ninaer til den fprestaacnde Verdens
ildstilliita.
Pella danite ev. lutl). Meniaheds
nne Mitte i Clintom Roct Co» Wiss.
blinkt, am Guts vit, indviet Søndaa a.
TM Juni. Tilrejsende, sarn herved
bjcrtclia iiidb1)de«I, bedec- nielde dercg
Flamme til llnderteanede inden Zttde
Juni. H. Jøraensem
Bax litt-s Clintom WiJ
J n d vie lse. J TOrgdag-5, paa
Tatsigelfessdaaen blev Den nye Tilbyas
ning til det dansic Hospiial («E-t. Lutc)
i Racine indviet·
Hospitalet var festlia finyttet nied
anieritanste og danslc Flag.
Jndvielsestalen haldtcg af Komms
mand Coopek, der overgav Hofpitalct
til Byens proteftantifte Jndbyggere
—- og for Gaben tattede Højesteretsi
vommer Winsløltk
Pastat Gotte flutlede Festen ined in
Tale.
Angaaende Hospitalets Udvidelse
lan vi meddcle: Den hele Ombygning
og Udvidelse regnes at have kostet s12,— I
s)00, en Gave fra Win. Horlick vgl
Huftru. Dette Ægtepar hat snstet at
slænke Gaben til Minde om en aibød
Datter; og Tilbyaningen hat verfor
faaet Navnet »Mit-: Hotlicl Metap
rial«.
Hospitalet hat nu 30 Sygestum de
fleste af dem er blcven ndftytede ved
privat Velvillie, faaledes af J. C.
Hausen, Foteningen ,,Dania« og
,,"florence Nightingale«, samt en Ti
Cents Fotening.
Udlandet
Ruslands Mautbegær.
St. Peteerorg, Maj JU. Man
erinnrer. hvorledeg Rugland for knapt
zlh Aar siden forbavfede Werde-m da
det oplyfte, at den Persifte Shah havde
gjort et ruöfist Laan ng til Pant give-i
Toldinbtængterne tilligemed en Axt.
Protettoratindrømmelser Pan Finst
byerne. England rasebe, men det var
bundet i S1)bafrila.
Nu lommer del for Dagem at det
snilde rugsiste Diplomati atter bar
sagt ut faa Shahen til at lage et 15
Millioner Rublerg Laun.
Men Shaben hat faact Nygftød fra
London, oq var derfor itke villig til at
gaa ind paa de Forrettigheder cig Ga
rantier, tliugland tmvede.
Lg nu er bei Ruzserneg Tut til at
være vrede paa England. Hviltet de
oqsua er til Grimm
Czaren vil jo have fig en fikker
Hann, med lige ch til Indien.
—-—.—-—’-f- l
andeprstcn i London.
London, Maj IltL - J Gaar lilev
dei ossicielt indrøniinet, at Byldepesten
finde-J i London, eller rettere en af
den-:- Forstckden
Pesten antaaegi hidført fra Sud
afrita, livor der i alt hat vasret over
IIW Dødzsfald alene, deriblandt et ille
singe Procentantal Europa-ere- -—-—
Hoordan flal man nn faa den nd af
LUtillionliheiL
.....—
Krisen iuaa ende.
! Pelina« Mai W. Man har Paa
IForiienimelsen her, at Krisen nn ende
tlia nærnier sig fin Ende. Hele Ein-it
ningsspørggmaalet skal afgøres innng
Maj Maanedg Udløb; fka lfte Juni
flal Rina, faafremt Tropperne ille
tan forlade Landet, uære pliatin til at
vetale en hel Million Dollarg daalig i
Miiltt til Soldaterneg Underhold.
Flina hat derfor faaet .i)nstva:rt, on
lnn Sporaginaalet oin Renten staat
tilliaar. De tinesisle Vefnldmasatiaede
vil aive th Procent, Inen Magierne
forlanaer 4.
steifer Zwang-Hin hat underrettet
de ndenlandfte Minister oin, at han vil
detaie de 45ii,»»i),m·-s,) Tot-IS (P:-;::7,
»unng i Stadeserstatiiina, men de
4 Procent vil han itte finde sig i.
London, Mai Is;1. - - steifer Zwang
Hsn stal viere gaaet ind paa at hetale
de 4 Procent, og den enaelsle Rege
rina anser det del-for nu for reitest at
lade de beitrier Tropper forlade«.tliiia.
—————-——-.o.—
Bock-Ktigen.
London, Maj TM -- Fra Flroon
findt 1elearafere5, at Boerne sit lastet
et paanret Jernlianetoa af Sporet.
Den engelsle General W. Kili var i
ToaeL LIJten da Enalænderne fil For
stærknina, maatte Bocrne atter traette
sin tilbaae, efter at have assi)ret en
Tel Salder iniod Toaet.
Londcn Maj :3i). Paa en yderft
flaaende Maade er Enalcenderne blevne
niindede oin, at Beerkrigen endnn ille
er til linde. »Tiines« indeholder neni
lia hele tre Spalter ,,Dødslifte« fra
Shdafrika.
Der holdes i dier Dage aabenhart
megen Raadflagning melleni Kong Ed
ioard og de to Boerfjendet Sir Milner
og Chamberlain.
Man vil vide, at stongen har for
langt at faa den rene og stære Sand
hed anaaaende Forholdene i Shdafrila
at vide. Han lan ikke begribe, hvad
den 250,0()0 Mand stærke engelsle
Hirt brugeg til dernede.
)
Zionismen vinder en Seit.
London,Maj 3(). — J Folgel
»Dann Mail« har den jødisle Fcedre
landsbevægelse ,,Zionismen« vundet en
lille, lietydningsfulid Seit. Formen
den Dr. Herzl er ille blot bleven deko
reret af Sultanen; han hat endog
faaet Løfte Paa, at Zionisterne maa
lade Jeder bosætte sig i det shdlige
Palastina
Zionisniens foreløbige Maal er fnm
belendt at vinde Jedeland tilbage for
det jødisle Foll. Den tysie Kejfet hoc
hjnlpet Dr. Herzi.
TSidste Vyt
Kalnneisusøda
Kilmncrnk ital bpje fig.
Washington, Mai ::l. — Saainnrt
Præsidenten Var kommen hjem fra sitz
Vestlysirejfe, maatte han tage fai paa
Fortetiiinger.
Dei knbansle Spørgsmaal var jo
brcendende, for saavidt som den ku
banfle Rationalforsamlings Stilling
tis Platt5:Beslniningen stnlde have et
Saat-.
Soin belendt vedtog Knbanerne kun
Plattg Beslutninaen samni en med vog
le af dereg egne fortlarende Tilføjel
ser, og det var faa Spøraginaalet, oin
de Foren Staier knnde finde sig i
diese Tilføjelser, eller retlere om
digse ikte var sen faktisk Ophævelse af
Plattg : Beslutningens Enkeltbestem
melser.
Der hat været afboldt Kommis
inøde herom i flere Daaex inen i Dag
d. :31· Maj, er Besteinmelscn truffen.
Prcesidenten laldte førii Senatorer
ne Platts (Cmm.) og Lodge lMass.)
til fixi, idct han ønslede Platis’ Me
ning om, lJVorvidt Sinbanernes Til
føjelfer var imod den Aand, som
Platts havde indlagt i Beflutningen.
Senator Plattg menie, ai Tilspjeb
ferne ophoevede faktisl Beslutningeng
Væsen.
Sau holdteg Kabinetsmøde i 13
Time, og dersefter er Sagen nu af
gjori: zinbanerne slal simpelt hen
Dedtaae PlatigsBeslntningem der KE
ingen anden lldvej. De Fioren. Sta- f
terH Reguan er nemlig magtesløse i
Hensecnde til at forandre en alt given
Beflutning.
Til denne slarpe, besiemie Mening
Wes-, at de knbanfle Tilføjelser maatte
opfattes som firidende mod selve Be
flntningen.
Naar Sulbanerne hat modtaget den
ne, lan de ille vedtage Tilføjelserne;
bei indbnrdeg Forbold er fom Jld og
Band
General Wand fil Kabinetsbesiem
melsen overaivet; han hat ali afleveket
den til Nationalfersamlingen i Ha
vanna; der er derfor blandt Kubaner
ne baade Forbavselse og Harme; nann
lia da Regel-inan forlanger, at de
ital vedtaae PlattgsVeslutningen uden
Ændring eller Tilføjelfe. Thi naar
man sfal Vediaqe noaei bestemt, hvad
har man saa Follevalg oa National
forsamling for.
Fred er slnttet.
New Vort, MajI’ -1« De stridende
Interesses indensor ,,Nortt)ern Pari
sieJernbaneM hat nu slnttet Frev, en
Varia Frev, Da hermed er den vceldige
stamp, der afstedtoni den største For
virrina i Wall 3t1«eet, saalangt Histo
rien aaar, endelia afslnttet.
Om Freveng Lpnaaelse og Besin
aelser saar man i al Fald foreløbig
intet at videx men bet niebdeleg offi
cielt sra Børsm at varig Overengi
lomst er naaet. N. PS Vestnrelse stal
give-- i J. P Morgang Oasndey og
Vertrieb er alt sagt Morgen stal alt
have Mændene paa rede Haand.
silna og Magtsrur.
Petina, Maj TH. s Der herster al
mindelig Tilfredglied her over, at
stina bar uden Betingelser vebtaget
at betale den forlangte Stadeserstati
nina. Tilvaae staat nu Spørggmaai
let om, hvorledeg ,,.t«tina tan garantere
Betalingen til Maaternes TilfredS
hed". Rimeliqvig ordnes Beet saaledes,
at Rina betaler 10 Procent af sin
Told, da der ellers skal ansaetteg en
Masse nye Embedgmænd til Jndsam
ling af Stadeserstat ning«en, hvorved
dennes Fortentning vil blive altfor
byr for Kinn.
Naat denne Sag et asgjort, forta
der Tropperne Lan-det, og Kejser
Ktvang-Hsu vil atter indtage sin Kei
setstad.
Hotellerne i Kystbyerne er allerede
fyldte med engelste og tyste Officeret,
som berede fu«-g til Hjemrejsem