Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 29, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ehr St
«x« JYLst s
os,
gu««uuu««ccccu4rrtukUcrnuc
ununuuunu«uu«uu«uuuuuuuuut Y- Z
E ss-k--k E
,L.n1 crcn Otkr un S 50
»Dmrihnw«ussmnmmlspu « Z - 1 « , l E
sr Ilar an
U)u5da. og tdidag Z D g g E
S
a
unwnwnwwnvannn nn
wnvwnv»nnnnrnnnww»annnnvn WW vwvvvwvv
Onsd.-.(JS-Mdgave.
Nr. «k.·). Plain Ncln«., Lnsdag d. 2·.). Mai IWI. ludr Blutg.
;
Wash: ngton. D. C.
Washington, Mai Bd. »Den no
tinnnlh botgerlige Ijenesle, ,,2licfotnt
Forening« hat fornnliq retlet en lela
ge til Preksident Vchinlen, i Vlnled s
ning af Regel lk’.. som fotbnder all
Person« udncevneö lil at bellæde Elle l
Eimer ilm I
" l
l
.j tringsemberer nden forst nl vom un
Z
it .
-
tlaflede en Elgaminaticm systema
« tisl bliver ovettkemdl Fioreningen mc
"nek at Krwnlelf er af denke Meael et
bleven san lmppige. at der lnn være
Fnee för, at seonlnrrencefnsteinel vil
blive fuldstænblg nndcrgrnvet, og der
.- mevnes saa en hcl Rcrlle af Etscmplen
si- sc se
ilompagni B nf dee Jnfnnteri. lwie
160 Mond flal donnne Legalionszsvnq
ten i Peling, vil blice indtvakteret i
Anerdyrlnings Temlssleh i Endgaden
indenfve »den fotbnble Lin« Ter stnl
satnles Proviant der for l; Manne-der
man ved jo nemliq a ldeiq, drob Der
tunde fle, hvis Flineserne isten blev nule
nf Harme. Ammuniftionsmcrngden
blivee lud-»M- nganne Rissel Pn
troner, oq beenden lm Olngnnne for
hvet Pistol.
Endelig hat lonnnonderende Blau
iajn Robert-; fonel Befnlinq til at op
tetholve den llecengesie Difcinlin
i- Med denne legemliqe ca nandelinc
Ubrufsfslklg mener man, at den lille
Steh-e lan holde nd til bund Der flnlde
kunnte indteasse
s I E
? Paar Præiident McKinleu konl
nick- tilbaqe lIer fra sln lange Ves
Acsscy oll lmn blivezbehagelig over
raskel over at finde »de( lwide Hug«
pudset op. Tet er baade nd eg.
indvendlqt bleoet gjort iaa net,
socn det er Innligt ved Hjaslo ni
Malekkosten Tel« klaslser nn innen
Plet ved del holde.
Oele del Jndre er bleoen reftan
reret, jaa lsllllv,sVl1-g og Hofm- nn
shnnen alle Taspper og Manner er
ligesaa slnnkende·«nne.
Lq det kan Prccfioenten jaa nnde
-· i de kommende 4 Aar, ellcr —- for
at tale Dominiks-—- mdnn lcengercn
If If I
- Franeis .dokoard, sum er Hoved
F· manden for de Runslnerly der vil
Wirte ben til at faa oprettet et na
ionalt Kunstgalleri i Washington,
il nn reife til Europa for qenneln
tndinm der as lignende lslalleriek
t faa sin Plan nojere ndfortnet.
. oxoard crklærer selv otn Zagen:
-et paatcenkte walleri stnl danneo
Liglped nted Nationalgnlleriet l
Iondon, milling endda med den
orogelie., at der oprettes en sinnst
ole og ,,vandkende lldslilllnger«.
»F en Zamlale med Fette-mer
, .- har jcg saaet Loste paa, as,
f to ol«kan fremlægge for Antori
; lerne saadanne Planet, sosn kan
arantere Forelagendets fornuftigc
ennemforclie, vil Prwsidenten
tvivlsoml anmode diongregsen osn
it give oes nogen Hjteln
s M I
J Anledning af, at der nysz er
pdaget Vliekildek i Texas og paa
stilleljavstyslem er det interessant
t lcegge Masrkc til en nyö offenlig
sjort Statistik over lldforlel nf Mk
- eralier fka de Forelle-de Sinken
’ et vifcr fig, at i dctRegnskabeaar,
om just er ved at udrinde, oil denne
dfokielsgren have naaet en vch
ig Udvlkliltg.
« Meng- drr i 1870 udfortes 20-l’
killioner Gallond af Lydolie, er
ri 1900 ndfort over 720 Millllr
er GallonsZ, og l Lobet as de fein-re
ar er denne lloforiel fteget med
1 Gemiemjnitksstnn as Its-Wus- um
anst
,Hvert Liv hat sin Modgankx Aco
Foll saetler sig ille lil at Nin-.
un renc flyqlek alt-en !i«.’ko:nland.
ngk Fall tager »Noch LUPiJunlain
a« l,...-cr Visiten Sporg deres Apo
et. .
tenba og Amerika.
Havanna, Maj 28. —— J Dag blev
det omstridte PlattgiTillceg vedtaget
as den lulmnste Grttn"dlovsforsamling.
Stemmetne faldt fcm spcendende sotn
vel nnitigt, nemlig 14 imod og 15 for
Fokflagets Vedtagelfe.
Dei bot notere5, at denne Bedin
gelse just fandt Sted lige efter at de
Forenede Staters Højestetet ined 5
Stemmer imod 4 hat ertlæret sig for
den Opfattelfe, at Ftonstitutionen itte;
folget Flaget. «
Afstemningen angit Vedtagelsen af«
den Majoritetgbeslutning, sont Komisl
teen for ndenlandste Sagen hat fou
laz1t, Og i hvilten der findeg Fortlarinst
get tilføjet til PlattgsBeslutningen. l
Det er faaledes ikte det rene entle;
Plattg:Tillwg, at Rubanetne hat an-;
taget, kg muligvis man de om igen,4
lwig de Forenede Statt-r itte et til-i
fcedfe nied ,,Fortlaringerne«. 1
De radikale aabnede Forlmndlinxusnl
rned ais-den Staqfærdighed og storl
HEftighed csg de holdt tavpert nds
lige til det sidste.
Steckteft tcempede Senat-eine Ppr
tuondo, Gomez og Tamayo iniod sie-r
flaxtets Vedtctgelfr.
Tamono git saa vidt, at han er
ttccrede at enl)ver, der ftemte for Fia
flaget, var Forrceder nien tmn
-naatte paa de tonlervatives Fortun
gende tilbagetalde dette Udtryt.
Flere Wonne saa det truende not
nd til, at de qode Medlemmer ttucldc
boktstaveligt cq torpotligt tun-me i
Totterne paa lwetandrr. Dog denke
Gang tlakedeg Pyntem
Sense Gomez holdt en siairmcnde
pateiotist Tale; den vakede over m
Time » og den alene vandt 3 Elem
mer for de radikale, san disse var tikte
vaa Nippet til at vinde Seiten. Lnn
appellerede til Delegaterneg Fwdtek
landgtcerlighed, mindede rotende um
den lange, liaarde Fiamp for Umhcens
gighed, og endte med at talde cis-.
Menedere, dcr lunde væee steinte ich
dette PlattssTillckax thi de havke fssr
ret, at de vilde danne en Forsainith
for en uafhcengig Republit
De tonsekvative blev rasende ov«
diese Ord, nien til Trodg for d:-t-:
Raub og Fotlangende vilde Gomez it!e
tilbagelalde sine Ord.
Sau faldt Afstemningen sont ovcn
for ongivet, og det hele er maaste end
da til ingen· Rotte
—- -- «O-- —- .—.
Høicstekcts zkscndelfr.
Washington, Maj Us. - En nieget
viqtig Rentelse er afgivet as de For.
Staters Højefteret i Guar.
Der var setz Enger, ncrrmest foran
ledigede af Futter Ringen og Tobath
Ringen; bigfe ønskede nemlig ufgjori,
om der tunbe indspreg Tobak o·q Sus
ker tolbfrit fra Pol-to Rico og vcd
Vlfgorelfe af dette Punkt mantte Hsjg
esteret sclvfølgelig ofgøte det vigtigc
Spprgsmaal angaaende Port-) Ricog
og Fixippinemcg Stilling til de For.
States-. Egeutlig var det altsoa im
Spsrgsnmalet om »Ronstituticnen
folget Flaget«, der fortlau, men Vlf
xxsrelsen faar indirette Tilbagcvirt
ning overfor dette Spskggmaai.
Og det lau da nu fastsla05, at med
de For. Staters Højesteketgafgorelse
er det givet, at Konstitutionen ikke fol
get FlageL J den paagctldenke Sag
ofgjotdes Spskgsmaalet med 5 Stem
mer imod st.
Man ljar as tetforftaaeligc Grin:
de intødefet deunc Kendclfc mcd
adskillig Spccuding. Dct kundc faa
Vetydningfot Parti Stillingen ide.
Forenedc Stater selv. I
J firc as de 6 afgiortc Sager fo-·
r·-laa faktifk det Spørgsmaah omfL
Præsidcntcn havde Ret til at lasggcf
Tuld paa Baker, der sendtco her;
fra Landct til Purto Miso uq Fi ·
lippincrIu-, og nannlig usw«-ums
Um den Toll-, der cr blevcn spareni
paa Baker, Ums-m tust-til fm ch
paagcrldcndc Les-, lmr hast lustig
Guldiqlch l
Ton sctaknldtc Tciinm an sur
Eksn augik den i New Wurf fun- ·
ragtze Toldopkrævning for Appel
siner sra Port-) Nied, da det nig
tiae Eporaesniaal Inaatte da Mich
oni lsdorledeö denne .Lmndleniaade
knnde steinnte dorten-J Ined deni
Roustitntioncn krasvede ledsatszs
Ende-d.
J Todten Zagen dar Endigs
maalet saa, dm der i Vater til
Pdrtd Rad sra New York tunde
slc Fortdldning under Panlnsraa
bclse as Furaker Lunen. Her lsar
Teniukrnterne stedse paastaact, at
saadan Told i Birkeliglnsden dar en
Eksporttold sont stred imud stun
stitutionen.
J de tke as de P- Saaer handlede
det oni Told paa Vater sra Porto Ri
co da Hawaii, indsørt hertil ester at
Ferne dar tomne under det anieritan
ste Flag, men inden der dar gidet en
srerlig Ztnrelsegldd De styredes den
Gang prodisdrist ester Preesidentenss
Andissning
Da tnn de to nædnte Saaer angit
saaledeg Fieernepnnltet om Kongreg
seng Misndiahed til at paalæaae anden
Told i Territorierne end den i States
ne seld gidne.
Jndboldet as Højesteretsz Asaørelse
paa dette Pnntt tan da genaideg sau
lede5: Porto Rico da Filippinerne
maa anscg sot Territorier i de Form
Stater; tsdillet de dled den Gang de
ded FredgTrattaten asstodes til dette
Land.
Dersdr er al Told daa Produkter
indsøkt sra disse Landomraader til de
Forenede Stater ulodlig s oa den alt
optrævede Told niaa tilbagebetales.
Paa den anden Eide er seide den
Lod, bddrded der odretteg cidilt Sty
ee paa Port-) Riro « melse
med de For-eri. State itutivn,
da da denne Lod sastsættet Told sor
Tertitoriet er Tolden nn lodlig der
ester.
Nie-geringen sit saaledeg as Højesterct
ftadsasstet sin Lissattelse, at stonstitus
tionen itte sølger Pflaaeh samt Ret i,
at de daagældendc Der itte tan date
Statt-r i llnidnen htdnareszsen oder
nemlia Ilsnndialsed oder dem, tan fast
sastte Lode sor dereg indie Vlnlkagens
der.
For ødriat dar, som ans-seh disk tun
een Summe-J Majoritct sor denne OP
sattelse.
De Majoritethdrslag, sont Tlletten
dedtoa dar deage aidne as Højesteeetsss
dornnier Brown.
J det, der ertlasrer de paaqasldende
Ler sor indenlandste Tetritorier, der
itte tan saa Told paalagt, dar folgen
de andre Tommere enige med Browm
Hejesteretsoverdonnner Fallen samt
Harlan Breloer da Pecthann lJmodt
McltenniL White, Eherag da Gan
J det digtigere, anaaaende ztongrcg
sen-z tltet til at give en Toldldd til die
se Territorier, som er modsat den til
andre Territorier aidne Toldlod, stot
tedes Broivn as Mcltennm While,
Shiras og Gran; nien - her tonnner
Hnmlen - de to as hans Underststte:
re gav anden Begrnndelse end han selv.
Navnlig Grads Stemme syneg knap-s
vunden. Thi Gran steiisie tun sor
Btoldns Jndstilling paa dette Vnntt
sokdi Porto Rico Loden dar mid«ekti
dig og udløber oin nogle Maaneden
Jsmod Bromn var altsaa: Fnller,
Harlan, Bretver og Pecthain
Hdad Dommernes Partistilling an
gaar er: Oder-dummer Fallen samt
Dommer White og Pecthain Demo
tcateiy alle udnædnte as Cledeland,
mens de » andre er Republilanere;
den ene as dem er udncednt as McRini
ley, de andre as Harrison.
Sdm det vil ses as Stemmeasgid
ningen stiltes Dommerne ilte esler
Parti-Anstuelse. Der dar Demna
tee sor Este-geringem og Nepublilanete
icned den.
Da der tm i Folge Asgørelsen itle
kan trcrveg Told as Bat-er sra Filip
pinerne, med mindre Rongressen hat
gidet en saadan Led, tales der din, at
Rongressen nmligdig vil blide ind
taldt til Elstrasamling.
Al den nlukilig udkrasvrde led
slal sd tillIi1geli«-uilc-J. Zaa nn imr
Totdtonsnrrrms nnaet at lnsstillin
«-L’—«nsli-liisst litider del sur Pdrtu
dltieu Tolde ic- Lmurelse. Tendar
neculig nlovtig sra Fredstraktatcns
i-- ·9
IAfslutnjng indtil Furakcrszovcn
xblev qmer. Nun for bot uasvmc
Tidcsrmn skul den tillmgcbctach.
d)iezu«ringeu skal vasrc megct til
lfrede mcd Asgorclsetn
Prassidentcn fik Vudfkabct, da·
lhnn von Tilbaqercjsesn sm Vcstky
Hielt unlwldt sig her i !I(’cl1rnska, uq
limn uq lmncs Folge lmr haft ljvliqc
iSaqulpr under den kedeljgc Fern c
banctnr ad Chicaqo til.
Stor Umkko
Altwin. N. Y» Maj 27. - J Son
dagg thermiddag ffete en frygtelig
Ulyttk her. To elektriste Vogne, begge
propfulde af glade Mennesier, der Hul
de nnde Sondaggfredem stødte fam-I
men under frygtelig Fort. Wollens
siete vers Grenbufh lige her ded. 5»
Menneficr dræbteg paa Stedet cg 40
kvæftrkuis nxcr ellek mindre haardL !
De bræbteg Lig var Utendeligex I
blank-f Dem sandte-H begge Voqnf21)rer:
ne, saa nmn tan nckppe nogensindc sank
at vibe, hrsem af dem, der bccrer Styx
den for Wolken
Un ordentltg Kaum
De to Eenntorer for Syb Carolina»
Tillenmnn Da McLanrin hat begge re
sinnen-L i Forvejen havde de noslceldt’
hinanden for noqet i Lighed med
Menedere.
J Virteliqheben staat SpørgHInan
let paa, om Syd-((Arolina stnl neb
live at verre popnlistift repræsenteret
eller ej.
Der vil nu blive sp vcrldig
Valgtamp i Staten," nye
Vale der antages at sknlle finde Steh
sd. IF-. September-, tun vise, hvad Syd
!(5arplina-;« Befultning n:ener.
x
i
.-.. ,»«.»,, »
cmnpion unstet Ahch
Wsslnngtom Mij 27. Admiral
Znnmfon fkal i Felne Ruyter indenl
for Eocssiccristrkkse ønfie at tcme fin;
Busch nn. Hatt hat aldrig vckret rig:
tig ruft siben Krincn
—- QOP »s—
«kt·ændrstthts Nenn
meidsnt Mestinlen er nn i Shim
qo pun Hjemrejse frn Vefttnsten.
anen Oft paa hat øjenfynliq vcrret
bang fnge Frne Ineget gavnlig. Hqu
vil han have forvnndet enhver Annn
delse cis Lan Frnnciscocpholbei.
«..- - «.- - - «
P B ei n t r ø v e r i. Mineml Ponm
?Wic., Mai 25. Firft National
Bank her er bleven plyndret as Nonen-;
de sit Issswtnn med sig on man bar
endnn itte Anelse onl, hvor Deresz Spur
stell spslcsj.
» . - .- -.
M rørcndc Billedc of den forlakic
Farin.
Ter er en dnb Pathos i W. L.
Tanner Villede kaldet: »The· Pnsz
sing us the Far1n,« lwilket tun-mer
i Jnt ndgaven as »Ehe Ladiesz
Hume Fonrtml.« Den lmjede Ekik
kelje as den ensonnne Enke, der,
idet lnln med Damme-n hvilende
pan Toren, ventende pan dir-re
tvjet, lastend-: et sidste Blik pan det
nannte lijent — tnler stasrkt til Intel
sen. Ten sælsannne klkuvember
HinnneL de fjernc taugt-de Butter,
det tilltctkede.s11w, sorladte Statt-,
og uremlt: den forskndte Zktkkelse,
gar at en faar noget iHalsen.
Enhver Laut-many burde tove Bogne »
. . · l
Høndcapdræt og Unschuld
——til «
Fordcl og Foruoiklfc.
. «le
L Makso Larfcm Wxt Bxansy : a.
I Tkl n en wich Es Islus LIM, imn Nie, ver
imIexI-«:e«1«1m. Umkka ninn tun ma
ins-m stum in n sc Wurs, u! you-. was-n
inf at l«--e, »Hu-z JJ No
l Dass-L Luth. kubL LICdeI »
Mon, Nebs.
Udlandetw»
—-.A»":U«z n« nn »Ah-.
..,,, Max 27. —- Hcr er furc
faldcn noglc Enmaliegivcnhcdcr,
sum viscr, hvilkst vcnliqt Stube-lag
Tysterne nccrer til Amerifanerne. J
Anledning af, at Legationsgadens
iskandscetteg var der posteret ameri
konfk Stilvngter, fom stulde sorge for,
at Folt gik mn ad en Sidegade.
Men Tuskerne frygter jo inqen il
Verden, og adsiillige baade Soldatet
og Officeter næqtede at lystre Ordre.
En tvst Officcr anhoth endog med
dmgen Sobel en amerikanst Soldat,s
da denne san fasldede Bajonet, saaI
Tvsken, det var Alvok og lusiede af.j
Senere kom en anden Tvster forbi, ogs
Stilvagten fkdd Da efter dam, men(
f
!
kennte en tyst Soldat, lcengere dorte.
Der er indledet Underspgekse -(1f"
Sagen. ·
Tuskerne hat aldrig holdt af, at VetJ
er Ameritanerne, sotn skal holde Vagts
Ved Jndqangen til Den »sorbudte Bx):l
bel.«
Washington Mai 28 Man sit-;
lægger her itke Beqivenheden i Petingz
nogen Betydninq. Sliqt hcrnder des l
værre ofte, hvor fremmede MagterI
skal made i Fcrllegstaber. Der er in !
gen officicl Jndbereming kommen. !
H.
Bocrkkigcu.
London, Mai 27. Krigsministe
riet hat fra Lord Kitchener modtaget
folgende:
En overlegen Boerftnrke giorde et
kraftigt Anger paa en Fionvoj mellem
Ventergdorp, og Potfchefftroom d. 2:?.·
Maj. Voerne blev brenne bott. Vort
Tab var 4 brcrbte og Tät-) suarede..
Fionvojcn anlom i Sitterhed til PraJ
ten-in
»Gcncral Botlm bar anmodet Gene- ·
cui Tsc Wei om et Raadslagmngsmø ;
(
de,« meddeler Taily Mailv Pcætoria
Fiorresponbeni.
Foremrigt vil det blive vanskeligt UJ
finde De Wet, da yan i Folge engelste
Blade maa opholde sig paa mindst CI
forskellige, vin adsfilte Steder.
Man ved i England ikke ret meget
4
om Situationen for Øjeblikket. Men
man har jo Lord Milner i London,
holder Fest for bam, og det kan man
si« let i England.
» »Ja vaastaar. at Los-S sdjtchener
-,!, Hang Sotrsater tun sp« » Kricket
i Prtrtxkjm
Faktum er, at Boerne er livlige.
Bota ftaar stadig ved Carolina i Oft
TrangvaaL der er beenden 3 andre
Styx-ten del-: ? Bjasst ·- dels i de
nordlige og ori: T -"«:-Etter.
Mest forbavsende er Boernes stadige
Jndtrcengen i Zool-ander Dei m Ac
ker for Tiben minth O J« « "«:::
doer des .: De na« ( Hist og her noc
le engel;k. zatruillci .. zis de i.«-:spigt
leoer højt paa de engelste Fartneres
lBetostning. Dei er en billia Krisis
førelse »-— for Bot-me
----
i '. . js i « Arg-e i
I St. Petergborg, Mai zis. — J den
:s1)dru:—siste By Kuiaiå hat der fund-et
set voldsomt Oplob Sted. Aarsugen
Hvar et antifemitifk Skuespils Opr
Erelfe. J en Kamp omkring Theatret
blev 15 Kosakter, 12 Politibetjente og
flere Lfficerer haarbt faatede.
Hvorledes det gik til i Folkehoben
oplyscsjs ikke.
l
- ——————-.-0.-————
M sicjfcrcn rig!
I
i
i Berlin, Maj 28. —-— Der hat i ame
rikanfte Avifer været fablet om, at
net tysie Fiejserpar havde miftet hele
sin Privatforniue.
En Soindler ftulde yave spekuleret
den til Verdeng Ende.
Dei meddeleg nu c-- fficielt, at Histo
Frien er Opspind fra Eide til andeu.
! Derimod hat den tsiike Kejserinde
fornnlig tabt nogle Penge ved et større
iyst 7yirinag Fallit
— -.-.
i
i Mis· Jones: Siqer intet, hvad mein
Find feil-Ir, indvendiq eller udvendig,
l Zsen enesie ufejlbarlige Munde at kur
De .ere bei paa, er at tage ,,Rocky Minut
tain Tea« 85c. Spørg dekes Apo
teker.
T --T « 'Pr-vennmre af »Danfkeren« sen
des fkit.
, .·., . «.s.«s .» W ·.·,«z, « · , p. «» « «-,«.. ·s. .;« ·»·««·s, .s»« «-, «
.- -.« -.- -.—-:«s -.- -«- s.- «- «- Yes-I- -I- -I- -«.--k is «- -.- sc sc -.- - - ·-.
:«.«-.J.—·--".«- -««.
Dei fche Aarsmøde
»Hu-—
,,DctI forcncde danske cvaIIgclisHIIthcrske Kirkc i AIIIcI-ika«
aflIo.M. oIII Gud vil, l TI iIIlta t I s d. i-v.slu l h. M cIIig lch i A l bcrt
L ca, M In II., fra T orö dag chI ·j. IIl O IIsd a g chI 12. J II III. bcgge Dage
J.«; IbckchIrdc.
Mode-I aalntcs Iorsdag Formiddag Hil. llI IIIIsd GIIDEJlIcIIcslIn
ForhandliIIgSchIsIande:
l. Te cIlIIIiIIdclIge iAIIledIIiIIg af JIIdeWIuIIngcrIIe sra vorc Fckllksviklsomhp
der vol-c Missioner, zkolclp Bornehjcm og Forlagshus
vg flaacndc Kommen
ll. J Folge sidfte Aargmsdcs VesFlIIfIIIIIg —- Foks ag tll chlcr for DaIIjslI
Z- 1-IIthvr-III Publishing Hause
"« . Privale Forflag. I« LIII de teologiste Stadt-mer III-d den form d. Kirkrs
. «·-.y- « s,»i.««-«·.
- .-.-.-s 7.—-:-’-.s-.-·ks
det Iagcr BestcIIIIIIrlsr III Uvarbexdrlsr og llngvelsc as plattiste ABC’er og
Bericht-gen baadc l)vad Form og Judlzold nimmst-. Is) Meniglzcden og
Præstchs StIllnIai Meniglchcn. Il) Vorc Blum-.
H·. Valg af EnsbrdSIIIcrIId.
GrIIIIbct paa Erfarmg fra IidlIgerc AatsIIIsch lIar Klklcraadcl fallet spl
gendc Bei utIIing aIIgaacn.)e Beta lIIIg for III o iI under Aal-stunden Der
betoles 81.)0, mak Opholdet vakck længcrc cIIv to Dage, for Io Tage vg kortere
K· Tiv betales 5 Cis
Es« T a II l e i p r o g: ,,Gud i Himmelsa, lIIIII fkal lade dct lIIsleo for os, og vi,
,’- hans Innere-, vi vIllc gøte os rede og bygch (NIslI. 2, 20I.
G. B. ChristiaIIfeII, Jl. M. 21ndcrfeII,
Zornwut-. Scmstær.
II- sis II
I Henhold til ovenfmaende Belendtgørclic indede herved Trinltatls d. ev.
lth. Menighcd I· Athen Lea VeIIIIcr fm f1mI og Iurk til at dele Herren-z Velfigs
III-li- nIed osi disje Dage.
Vasr alle htme ig velkoIIIne, og vær alle vel fordert-die vcd VIII, saa dct san
bllvc et rIgI velsigIIcI Mode til Dem-us Ærk oa lIIIIs Mich chuIIIIc i chIIIc Mc
’.-, nighed iaavcljom andre Siedet rIIIIdI oIII i Laub I.
Tilreiiendc bIdcs IIIeldc den-s Komme tIl Paftor I. J. lIildfiq, 324 W. Eollege
St» IIIden den 25. Maj. cIII IIogrtI Iktc tIIcldchig, vIl bist sorgen-sage Inegct
etc-tm Acbcjdc for IIoIIIItchr.
Te, soIII cre utcndtc I BIIcII vIllc lIlivr wodung ved SIalioIIen, verlom de
IIIIItIdclI lIl thlkIsII IId og IIIId lJIIilkcII IL III« te komme
Pan Munghedms Biglm
:·..- J. J. KIldsig, S. P. EIIIcIIdsIIm
« Migl) Pmst Mgh. Eck.
«s·" Neun Sc BckcIIdtggIsglfcn paa ZIdc .3.)
WXÆBWWXWFPVDFXWMWZWZHSWWXIZXVWXÆBW
Prwstcstolcfkullc betalc Ior den tcologIste UndervthIIIIzp h) At Ausan f
TcsI gwcs den sckdvnnlmls PrIeIIcI falsche paa zccnbalIcIIIe (l «,, sor Tur Yg ;
?
T
?
?
?