Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 25, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    MILMUMUMMUUMUUUUUMIUUMMMMI
,,Danskeren« udkommcr hoc-r :
Onsdag og Löt«dag.
WWWIWWWNWWNFIWWINUWssssssllssv
ZUUUMUUUUUUÆUULPLLUUUUUUMUUE
pr. 21argang.
NWWWWWWIWWWWWWWWIWWIWWWWWI
IUUUUUUMUUUUM
»Danskeren« kostet kun 8150 E
Nr. :34.
Blum Nebr» Lordag d. LI. Mai like-L
10dc Aarg.
Amerika
Deii fiore Streite
Washington, Mai ist«-. —- Attcr i
Dag hat flere Hundrede Arbeidere Iget
de streitendes Acnal5 vaa den anden
Side hat 44IKompai nier givet efter for
Maskinatdejoemes Kind. T
Der setz-setz iaaledeg nu tun at viere
omtteni IMME- Mcmd paa Streit- !
As Jembanes lsiabe n bat det km
bet weit med sit iaa de i Syven hieni
mehjren e til at indio inne Kronene.1
Der tm merkt fsrt livlig Bodensee-;
wider, men U) akoet Lende-'s enbnu Me. »
Frei Detroi meodelexs, at Asnericmi -
Aar a- Foundrn isnnw ny bar iud-»
timmet alle fine BHW Mund de for-J
langte Puntier.
Senefi Mondaq vknics de streifendks
Seit at viere futcitæn ig og fuldtali
li,i.
— — «.-- — —
i
Tod Poiititkk. l
Tiningficsld Jll» Mai Zik. Pis
Lelmid Hoikl her i Bven døbe forhen «
bittend-e Guberiisr Joim R. Tanne-L
Hans Tod tom unentet og pludseligi.
»Don-:- Lio gis nd sum ei L1)·:-«, fein
sorhentn Senat-or David Linie sugde.
Immer lknvde tun vækei sog sit-en i
Eviidagz og Dødsaariaqen augivegi
som Gizu der slosg ssg rcm Hiertei i
Onwernpt Immer imvde arbejdcil
sig op im den be stednc Stillina ioini
Formerdrenq i Jllinpit iil at blies l
samme Staiss Gunsan i Wies.
Han befab mange gebe Ekunfkaben
fremfor alt en ubojelig Energi; bei-for
tendes bang- Liv paci en langsom wen
sitter Freisigangszkainp. Han fcnr
Vidnesbytb for en fjælben Heederliq l
heb og Ubestilteliabed. Hcm begyndtei
med fincm politisie Embeder 1 dank-I
egei Counm blev Illinois Stark kac
scker og Hiælpciagserer for de Futen.
Stater.
J IHWT nomineredez lmn til Gu-f1
vernprembedet, og dermed tyikede hin
inb pcm den højefie Post, lmn nein-de
F
De tusindc ffTingsz »
Mimteldoktotcn arkefteret
Nnc .go,Maj U. Enoeliq hat man jun
det for nodt at nrrsft kreAn UndetDcnnen
Des skete i DU, eftet at der var amt
vet sa.:donne thnestn d km en ntzg
afdsd Max Juddg Tilfmnd umiddcls
bart for Tsdcn, at Tinte tunde stgesz
at vake ktnninelt ansaaniz for l)ende«
III-.
Mrs. Jndd var iVnrncixmd, men
bendes Mund, der et Dialon j Danke-Z
.-;ton, viloe inqu Lnsge fente, staut
hans antru lmlno Bis Tiiner med!
sit-te Smmer og Kkutnpctilfældet.
Dendrs Lig tlev gtovet op og Let
geme erster-er, at det vilde vcere gkaee
godt oq natuklsgi, hvisz der blot hcvde
maattet vare en Berge til St-.e.
Ved Sygelejet havde Tonne cg 2«
»Am p'ejetstek« fu Zion hotdt Bin.
Ter er iomndig falden Kendelse i
Sagen kngaaende den ofdsde danstel
Wiss-. Cchristensem der kom iil Skade
nvlig ved d.n store Brand oz has
M nd hindreoe Lage-hinein i et han
sit den fo.hmndte Duftcn btagt tu
Zion, lnor man tiefsten inti fvretcg
its-g til Smrterneg Lindtingdg Saate
nes Lesung
Hun dsde der — og Lkgetne konsta
teker. at Aariagen maa spare i ligefmn »
Fmssmcmlfu
Stor Jldløs. MarseilleeJ
Jll» Ma123. -—— W. D. Boceg Papics-j
fabrik er sdelagt ved Brand. Helel
Bygningens notdlige Fle ligger i(
Aste. Den vil blive genopbygget sinks
En Del Repatationer i Fabriten vor
Skyld i, at det stottede paa Band tIl .
Stuf-sing. Brandsiaden anslaas til«
82s)0,()00.
Jndvielse. Den nye AgekY
brugssiole ved Jllinois Universitet i
Urbana, Jll» indviedes den 21. Maj.j
Bygningen et af Mursten og bester 2
Acreg Land. Den stal vckke en af de
største og bebst udstykede Bygninget i
Verden.
D n n a m i t. Et Kosthus i Modi
sonville, Ky» hvor der boede 8 Jst-e
Fagforeninggtnænd, blev sprengt i
Luft-en med Dynamit; men ingen if
Bebocrne drehte-L
Veteran død. Gen. Fritz
John Porter er død i sit Hjem i Mor
rigtowm N. J» 80 Aar gammel. Han
var Vejeean fta den mexicanste Fing
og Botgerkrigem Under Botgertrigen
blev hcm fat under Krigsret for ikte
at have ablydt højete Okdee i Slaget
ved Bull Run og blev fnndet skyldig.
Koitgressen gengav ham hans Rang
mange Aar senkre.
Over Atlanteren i C1
n o e. Hirten-im B C» Maj Bis-. — J.
(5. Post-, en Sismund, som for to Aar
sidcn gik ud herfra til Paris i Yaimn
Xora, men ovgav Turm i Panama,
bar tiltmudt en Tut over Nimm-erha
vet i en indiaan Reigscanne, som et
overvcettet og unstyret med Seil. Hatt
lebst-ges as Norman Lin-ton, en Joac
nalift, som tidligekc opholbt sig !
Mino-mich
..—..—«
F r a M a n i la Manika Mai 22.
Fra det fodemle Partig Hovedtvarter
fundgøkeg det, at Underhandlingerne
om Jnsurgentqeneralen Malvars
Overgiveise er mislykkedeå Malvar
bar tvcrrtimod proklameret sig som
Tiknwr. Hcm vil samle de spkedte
Reste- af Jnsutgenterne, ialt maner
Leim Mand, og organisere den i fire
Hærafdelinger.
-- Theodore Fernandez, en Fran
ciscanermuni. var i Dag stillet for
Reiten, ankiuget for Underssæb paa
8190,00(). Han var en af de fem Ad
ministratoree i Fr ncigcanerordenen,
men han Log hele den financielle Besin
telse Paa sig selv under Paoftand af,
at han var eneske Administrator. De
mange Penge gemte han til ssg selv.
En norft Mand, Rjel Engelsijom
er arrefteret for Spioneri. Han bar
vatet Mellemled mellem Juntaeni
Hontong og Jnsurgentfsretnr.
M ( Ki n l e v i F n r e. Nun Wort,
M«1j«.3.3. —-— Den U::gste Astronom rg
Astroloq her i Landet hu gj rt siq me
get bemærket san lzedd r Meyer og
bot i Dobokuk, N. W zokrylig Me
grafekede lmn fslgends tl Præsdrnt
McKinleyi Ern mesinz »Den-1
Huslru vjl lkve. Men voqt Dem for
Exisgmordcte i Juni Maaned.«
Mein Vacst .or, at bm forttdsagd»,
ved S zerrte-me- chrlp, Pursidmt Mc
Kinleniz Va g· »den-Fang da nyanz
LJS stimude allerftusrkej1«.
»Lan; Markte til,« siger han nu,
»Da siger Me, at Pr sisenten vil blive
snmmykdct imei. Eijemerne siger
ikte nozet rin, ot lmn virielig vii blme
drwbL Mrn de vis-r, at der vit blire
IvetAtteutatet paa hans Lin-C D-t
vnr decfot, at Meyer sendte ovenstcu
end-e Telecm n til Praiid m McKinl«y.
Aug-m nsse MU. Mmistlcv erklærcr
han, et hun i Livert Fels vi( teve M
IæTte Februar-, Maus ellek Apri’;
nun di vil lxun igen blive alvor ig sog.
Vor Ti) er nassten for fing.
Tuberkler blandt Koaget.
—«I Melkekser. der led af Tubextulose,
b.ev sorledm drwbt paa M dnuv mel
lem St Paul og Minneapoli6. Te
b«ev i Fotvejen tolferet as Statan
Zunkh dsraad, og Einen sit den sp
gjorte Etstatning.
(—5,teet-Jndianekne fq lder
til F o ie. ctmu gee, J. T» Mai
U. J Gaar vedtoges tskeeksTraktaten
f Jndianerstammens Rai d. Der var
23 Stemmcr for og 17 met-. Den vil
nu bliJe Lon, iaa inqrt S heim-en for
Rundet hat undetstrepet den
Tet reg«e5 for en af Tekrit-tiets
vigtigfte hjstotiike Vegivenlkedet, og
Traktaten ril met-site mangfolmg Kul
tutndbtedelie. Man hat forgaves Ia
et den afsluttci i de sidfte tvve Aar.
it J— ji« sjk ci- c-: »t-« «.:·-jS--«sgsig
A «- . s s :
4amk-Umccikamk. E
F Z; if III-ji« ji« siti ji«-IF
s Fra Land, Minn» meddeles at 30
standinaviste Familier i Sommetens
Leb vil forlade Egncn og nedscette sig
i Alberic, Can. Derved blivet næstrn
2 hele Townshipå affolkede.
II
! Fratrasdelse. Kapier U· Ca
roc, som siden 1897 hat fort »Bei for
enede Dainpsiibgselstabg« Skib »Mu
iucky« der gaar paa New Orleans
-—- New York cg Kobenhavm hat paa
Grund of Sygdom frairaadt sin Post.
Hatt hat vasret Kapier i 24 Aar.
I »Kentucky« ankom for-leben til Fis
« benhavn.
Dunst Slovinfpetiør. En
danst Mand, Alfred Jsachsen, der hat
bcei i Nachte, Wis» er bleveu udnasviit
l’til Stcvinfpektør i New Mexico. Hin
Jfachsen var tejfi til nævnie Sieb fcr
ssxt Hewredsz Stle, idet han som Fri
villig i den spaiisk-kiiiierila11sie Hing
war-de paadraqei sig Biyftsngc Ved
Hiliibcfalinq sra anseie Mcrnd i Wis
l’coni"m staffcde Scnator Quarleg harn
.Poften, der sorierer under Fortuna-E
fregeringen oq løimes med 860 maaned
«lig. Hang Arbejoe er at inspicere
» Tømmerhugfien.
i
) utyktcligt Spring. J
Beut River Commi, Utah, omtom d.
153de Mai en 21-aari-,1 danst Mann,
Lehi Heiidritson fra Newton, Sen af
Adolf Hendtikson og født i Odense.
Hcm vilde springe op paa et JUan
iretog, men snublede og saldt ned i en
90 Fod dyb Udgkavning. Han døde
J; Time efter.
Afdød Nybygger. Gamie
Sinn-S Mattzem en ni de celdfte Nis
bixsggcte i Petaliirna, Cal» biev sidfie
Zgnbag ftedt til Horden under stor
Teiiasgeish J Fjor i Oktober fejrede
han og antku Deres Guldbrnllim
! Meißen otzi Hufirn toin i Fixi. »Bi
en«, her til Landet fra Haberslev i
Mai 1b77 og reiste fix-ais tii Petnlii
fina, hvor de ncrsten uafbrudt hat drei
lige siden.
Z Ciang- Moltzen var føbt i Cum-ein
den 22be August MU og blev altfna
næften 77 Aar gannnei; bang efterlc
vende Hnstrnz Hiemftnvn er Zlgonrd
i Jyllnnd, bror bun spdtcs den 24de
September 17422 De hat i den-J
Ægtestab haft 7 Vorn, hvornf 5 er !
Live. Den trldfte Dotter et qift nie-d
Jchn Vcsnsen, en anden Dotter nie-J
jE P· Rissen to of Petnlnnmg ineft
Unsere Landsmann - — og en iredåe
Dotter er gift ined L. D. Cole, tit
ligere Borginester as Portlanb. Lite
goin c5harle5 Moltzem den æidfte ei
iSmineme, er beiendt soin en dimkizi
Landcnnnd oq bosat i Point Strom
niedeng den nngite Son, Arcl, er In
behaver af en anset Stilling i Port
land
(
Uliiiiegtilfeelde.Einem-tin1
Mai 24. -- En paa Vestsioen velkentst
«Dausier, Theodor Hanf-en, omkom i
Gaar ved et Ulyiiestilfcrldr. Hanscnj
»Den i adfiillige Aar harret Bladbrimj
Eger, og da han i fin daglige Getnimi
»ver) Belniont og Weitem Aves tom ind
Jved et af Vandlpb oingærdet Blonister
ihus git Korethet baglændt med hu n.
En Gaktnet fotsøgte at keeite den drui (
nende en Redningsstang, men Ganan
isii ille fat i den.
I Den afdøde var forøvrigt forleden
tDag bleven ovekfalden as et Par nnzIe
’Mennestet. Denne Sag tom op iH
iTimer eftet Hansens Dødg dersor fki ;
kendtes de anllagede (
Theodor hausen var født i Sitte
Ibot-g 1846, og kom for 21 Aar siden
til Chicago, hvor han siden hat boct.
Han var gifi med en norst Kvinve,
men de havde ingen Bism.
Landsmandsskab. Eiter et
have opholdt sig tun tre Dage i Chiro
go efter sm Antonist fra Danmakk
blev Carl Hausen, en ung sei-beschein
ner, ovetfalden og plyndret as Co
Landsmand.
VerdenS NYL
Firigen iSydaftiia. Iiap
finden, Mnj M. —— J Middelburg
thtoloniem hat Boerne draget siq
samtnen og de rytker nu ftem til
»,1ntrberg.Mange nye Boerafdelinss
Hier er gaaede over Orangefloden, ind i .
Iii·s.plolonien. Komnmndant Fouchei
hat fotenet sig med Bot-me det, fornl
tasller omkting 1,50«. Dei arise-, fcr’
given at Christian De Wei aticr Lom-«
minderer Boerne i Kapkolonien. l
Jernbanebtoen ved Bethulie, som,
Vgerne sbelagde for 14 Mannederj
fiden, aabnedeg i Guar.
Forhenvcerendc Præsident Præiow
its-, over LrangesFtiftaten er afgaaeti
vers Dei-ern I
—J Transvaal syness der ogsaa il
foreqaa en Sammendragning af Trop-- ·
pck ne a
I
Vlodigi Sanimenfiød. Si·
Peter-Imagi. Mai Zi· Sirejtende
Arbejdere ved Oberlmff Jemværter i
Alexandrowsty huvdc sorleden et blo:
dizit Zammenswd meb PolitieL Om-;
hing T:,5s)0 Streiten angreb Poliilct
Da siiarede 12 Politibetjente. Solda
tcr ialdtes til Forsiærtning; de oss1)-l
rede tre Solvet paa Folkemængdems
To Mund dræbtes og fyv sankede3;
LI« Mund nrkesicrcde5. I
Sulianens Uro Rom, Max1
::«s. J Følge ,,Tribuna«hat-Sult1-i
nen ladet en Italiener, Dr. Crocis,«
finde uben Lov og Dom. Sultanen
migicknkte Erocis for at Være Agent
fcr Ungtyrkerne. men den italienfke
chering hat nu fortangt LEregoprej
ning, hviltet Mannen bog ikte bliver
levcnde af.
Henrik been syq. Kri-]
stii1nia, Mai 23. ---- Den betendte nor
fle Fotfalter Henril Iher bar efterk
noan Tibs Jnflnemalidelse fnaet et«
Schqlilfnslde. Hans Lennner ln1nm--’
des en Tselx men vckrst var Elagel for«
thisiqlsinusllerne. Hm lnn næppe
take-. Nu lnn han til Nod gaa oppel
ved Hjcrlp af en Stol.
FlongEdwardgLiviFarc.«
Rude, nge of Wrigbt, Mai Zik. ---
Kong lfbward 7. var om Bord paa
Shamrocl Z under Rapsejladfen her-I
Plnbfeliq fil Yaclnen en Rastcvind ind
pag Brcdsiden, saa Masær og Ræer
tncrllech.
tin Stnnd fna del nd, sont Pacht-en
vilde lnldfejle, men eflerlmanden ari»
beidede den op mob Binden. F
blonqcn stod midtflibs on maalle
kalte fig wesentan paa Dcellel for illev
at blivc flnnqet over Bord
Heldigvigs lon! ingen til Eladr.
Fl i n a. Berlin, LIJlaj Eil —- Ver-l
liner ,,Lolalan,.zciqcr« bar et Telegrmn
fra Peling onl, nt de allierede Mag-netz
er cnige om at trcrlle sig nd nf Pe-«
ling. T1)flland, FtantriHL England,
Rustand og Japan vil efterlade hncr
en Legaticngvagt paa ist«-, Italien og
Diterrig en paa 200 og de Forencde
Statek 15«. Tientsin stal befælleg if
fin» Mand; 1,l"-()() Mond vil desuden«
blive fordell lang-·- Rulen nicllem Pe-!
fing og Havet, men paa bisse Poster
stal der itke smtjoncres Ameritanere.
Den permanente Benge
nød. Paris-, Mai 24. — Tyrkiets
Affending her i Frantrig hat telegras
feret til Sultanen, at, hvig de ille
strats faar dckes Løn udbetalt, vil de
fotlade dereg Poll.
Erfarne og fors«andige Mødre, gi
ver deres Born ,,Rocly Mountain
Tea« en Gang i denne Maaned, det vil
bevare dem friske. 35c. Fabrileret of
,,Madison Medicine Co.« Spørg e
res Apoteker.
Den berømte histotiste Fortælling:»
»Valdemak Sejer« af den follelærez
Digtet B. S. Jngemann vil blive
offenliggjott i «Dansteren« i nceste
Namen Sorg for al faa denne For
tælllng udbredt over hele vott Falk
»hetovee. Bestil »Dst." stralsz sttlv
.eftee Provenumrr. Les ,,Valdemar
lSejeH fra Begyndelsen af.
Sidste Nyt
Tyzlctne i Rina.
Berlin, Maj 24. — Dei erklæres
her, at Grev v. Waldersee vil forlade
Peling d. 31. Maj eller faa omtrent ex
rejse til Japan. Muligvig rejfer han
hjem over de Forenede Stater.
Dei benckgtes, ai han, som dct hcir
forlndt i engelste Blade, stulde have
haft en Samtale med Kejfer Kronan
Su on af den Grund havde beflutiet
ikke at fotlade Kinn, for Kriserhosset
var vendt tilbage til Peting.
Linn en Rose.
New York, Mai 24. —— J Folge en
Wieddelelfe til »Herald« fra Peking,
var dct sidste Mode mellem de summt
de Gesandter optaget af Plyndringsi
historier.
Den engclstc Gesandts Huitru,
Ludv McTonnld var neinlig cis den
nmerilanfte General Chaffce bleven
omtalt i en Meddelelse til Wafhingtcn
paa saadan Bis spm om hnn havde1
deltaget i Plnndrinigcn
To Gesandter erklærcde, at alt
hvad hun badde fotbrudt, var at
plutke en gul Rose i Havem Derimod
havde en belendt ameritnnst Dame
gaaet rundt med en Antilvitetszhandlor
for at han knnde verdscette, hvilke
Ting i steiferens Hosholdninq der var
meft vcrrdifnldt. En Gang havde de
to Rodere befnlet en Soldat med Bajox
netten at aabne et Gernmested for kost
bart Porcelcrn
« Den amerikanste Reprceseniant spa
.rede intet paa denne Anklage mod
»han5 Landsmandindr.
, —-.—-—. —
Fm Sydqfkikm
London, Maj 24. —- Sir Alfred
Milner antom hertil i Dag og blev
ossicielt modtoget as Kabinettets Med
lemmer foruoen andre distingverede
Herrn-, fom Ehamberlain havde faaet
trummet samtnen.
De gratulerede Milner til hans go
de Udseende, men de spnrgte hain ille
onl, hvorledes de engelste Soldat-:r
nede i Sydaftika san ud·
Dog -—— det fkal del forhandles i
Hemmelighed
Sultancn og Italien.
Fionstantinnpe!, Mai 24. » En ita
lienft «4,kc-ste111bed5manb er blevcn am
steret, hvorfor den italienfke Gefnth
bar forlfant øjevliktelig Afresoprejg
nina fm Postens Side. Dei er dct
anOet Ovetqreb mod Jtalienere i LE
bet af fort Tib.
Give-:- Æresoprejgningen flie, vi(
den italicnste Regerinq ftratg gire Tit
Forlanncnde Eftertrnk Ved et strigs
stibiz Vlffcnbelfr.
Ruhms Grundton
Havana, Mai 24. —- J bcsn grund
lovgivende Forsamlings Mode i Dnzq
blev Fiomitcens Minoritets Forslig
fortastet med 19 Stemmer mod 9. J
Morgen vil man antagelig komme ist
Forhandting over Flertalletg Fotslag,
hvorefter Asstemningen muligoiss vil
finde Sieb paa Mandag.
Stor Sø-1lsykke.
East Tawas, Mich» Mai 24. —
Damperen ,,Baltimore« gik pna
Grund i Huron Søen ved Au Sable i
Dag. Degværre druknede ved den Lejs
lighed 12 af Skibets 14 Monds Br,
sætning « og 1 blev sindsqu paal
Grund af RædseL Han EVEN sank
men med 2den Mastinist drevet om
IPaa noget Vkaggods.
! Kaptajnen hed M. H. Place. Ulyk
sken stete om Morgenen Kl. 6 i en
ihaard Nordveftstotm. Saasnakt Sti
bet stødte, raubte Kaptajnen der vib
ste, hvor daarligt Skibet var: Redde«
fig, hvo lan. (
Den Mand, der blev sindssvag for- I
spgte flere Gange at drukne baade sig
felv og sin Lidelsesfællr. 4
HQ
indchw
Tot kaufte Batsclsclstabg Ungave sforheu
dkl d1·t!:skt-).
Lakkrt B- II Ins us k. pfqu
kriskhl Lc sizsyfzyfjlsc Ezzquer)
Pris II ya
Vejen til Fred.
PasiorN .P Madscm
104 Ziden J Omslag 25 Ets. J godt
Shirtmgsbind 40 Ets.
Hnndrcdk Fortællingcn
As
Pasior B. I. s NEHsiechL
Smukt nxdb. 70 Ets
Pmdikcnkr over den gamle
Te ftmktr.
As
Vi:tp. B ck.
Hist Zwer. EJJR j;1:)i1. 82.20.
Dr. Zum-tin Luther
Tanlicfprog
til lwer Dag i Roset.
En kristdig Tagboq« Ist-: imao Syder. Saus
mob. Ei- Ets.
Dr. Ulartin Luthers
Tankesprog
til hvet Das i Uarci.
Ia kristelis Dust-q. 582 smim Zwer. Saus
indb. sk- Ets.
Hatt-vom Sanaboacir.
Sirtftcliqe eange famlede of Mii
sionsvcnncr poa Harbopre
ved Lenkt-ig.
J Voksdngsjsbind Zif- Cents.
Danfkei Amerika.
do Je Blade of den danske
Udmndrings CHislorie
særlig den ældre,
samt en
cverfigt over ansscrnes Anml og Uds
btcdelsc i Dr Foteuede Stute-.
m
p. S. vig.
J cmslag . . . . 25 Ets.
im Motttxs Luffchks
lidcn
s L ’
Hm icluSmuS.
Westens konnt cE:--r lfsxxinznksnslk
BL- ZiUsnx smrtoncrct d Ets.
«
T W I c II O g
n! III-Hi
de danskc Skolcr i Amerika.
Saul ist nf cn Komm-.
2418 Zidcr. Godt umbunden 50 Cents
Gpjdnc szclonfuingsjgg
for Söndagsskolebörm
24 sorstclltge Bibelsprog med hoch-jede
Salmevch
Ichk vao Im Anton. Stsrrelfe Nisus
Pkis pr. pakke 20 Ct5.
Gruncm Kors til Krone
As
Engmia v. 27«1tzk1ff.
MS Zwer. Somit dir-banden Juc.
Træk af chct.
di hist-läge Fortckllingek for Bit
og unge.
i Leb Mads Linv og H. L.Laties.
Godt indbanden USE
vialsh WI. Publ. stunk-·
Blau-, Neb.