Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 22, 1901, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Danntarß.
En tto Tini-skepng Et;
sjcldent Jubilæum feitedes den lste
Maj af et bedagkt Tyende has Kob
mand Hans Broge i Among-. nemlig
Tjenestepige Bitthe Jensdatter, san-.
nu i 50 Aar hat tjent hoss Hr. Broge
og ftadig fortsættet sin Tjenejtr. Bit
the Jensdatier er fodt i thgleo den
L. Mai 1829. Allerede i sin Stoletir
hat hun vætet en tat Pige og et. hvad
hendeg Studgmaalgbog udviser. ble
ven udsiteven af Viby Stole mer
,,Ug.« i OpfotfeL Den samme Karat
ter kan siktert heades Principax give
hende paa heudes Jubilckumgdag, me
net »Jyllands:-Posteu«.
En Dunst anholdt sokr
A n a r t i s t. En ung Mand fm
Holstebro blev for negen Tid fiden an
holdt i Italiens Hovedftad« mivtæuk
for at væte Anat-fift. Fotft efter lan
ge Konfekencet og Fremstaffelfe as Le
gitimationspapirer lytkebes der han
at bevise fm Ufarlighed.
En Fellesforeniaa for
h e l e V e r d e n. J Enalarkd vix ke
i den nærmeste TiD blive afholbt et in
tetnationalt Mede for at Ort-sie Pia
neu om en E«11-mt-7:siutnina as Fast
lesindkpbgfareninaetne ovex dele Ver
den. Som Repræfentant for Dan
mark deltagcr Direktoren for Fælles
foreningen P. Efkefem der tiiiige vi.v
benytte Lejligheden til at scette sia ink
i den engelsie Fellegfotenings Kessels-:
Det danfke Telegtafvæl
sen. J Folge del danfte Telegrafin l
speltotatg Beretning for 1L599--—19004
havde sammt ved Finansoarets lldlisk
3,993 Kilometer Telegraflinier og 172
Telegtafftationer fokuden 45 Links-ste
lefonsCenstralstationer cg 127 Land
telefonftationer. Perseus-let kalte 925
Perle-um hvoms 7121 Bude. J klar-et
Lob var befcrdret 2,056,611s: Tele
grammek, mod LJZIEZDZG der foregaa
ende Aar· Llf de befordtede Telegmm
mer var 595,4:5:å indenrigske, Mde
mellemtigfle og 6182537 gennemtigch
Antallet af affendte Telegtammer Va
989,295, det bliver 44 Telegmmme
for hvet 100 Jndbyggere. 1
De flefte Telegrammer mlsles met-»
Tyflland, hvortil affendtes 117,sj-Oi «
Telegr.; til England affendtes 101,
400, til Sverrig ca. SOODMU til Nor
ge ca. 44,00(.), til Russland gebt 24.
000 og til Franlrig ca. IUJKQ Ti
Amerika gil 15,000, til Asien ove.
1200, til Aftita over 300 og til Au
stralien 14.
Tudfer i Sovevcrtelfet
Cn Familie i Sæby havde i længekcl
Tid bemerkt, at der var en Tudscl
under Gulvet i deres Sovekammer, I
det den oft-. undektiden midl om Nat
ten, sang sme Klagesange for dem
Dette blev omsidet for generende, ok
man besluttede at gøte en Kraftans
ftrengelfe for at blive den ME. For
leden aabnedes der for Gulvet i Det
Hthne af Værelset, hvorfta den for
mente Lyd kom, og til der-s store Oder
rastelse sandte-Z det, ikke en, sum De
mente, men hele 52 veritable Sirnit
tudser i alle Størrelser. Disse ble:
saa hurtigst fjernede og sendte paa Ho
vedet i en nærliggendeDam hvor for
, modentlig ogsaa Tudserne vil sinde
Tilværelsen behageligere.
Nnborg Pastet- Fpr ei «·3»,s
Aar siden reiste Prinsegsen cis Welt
gennem Nnburq, i valten Aniednirsk
mange af Sjadeng got-e Mæno IS
Kvinber html-e samlet sig ved Fing-er
for at bringe den vovulære Pri!1seiT-««I
deres Hyldeft. Adflilliqe Dank-er mod
te med Blomster og Urtekofte, og Mod
tagelsen forløb saa festlig. Jmixiler
tid sad den gamle lendte Mutter nen
ved Fcergen med sine Pærer Dg Athlet
og grundede paa, hvoriedeg hun vel
kunde hædre den take Prinsessr.
Sukr ovenakte hun Prinsegsen den
deiligste Pete, bun havde i hele Kur
ven. Prinsessen blev baade glad In
rørt, og da Poeten virtelig saa meget
indtagende Ud — spiste hun den läge
for Øjnene af den fotsamlede Stare
Pceren smagte godt og foruden Tat
sit den forbavsede Petemutter 5 Kr.
Forleden Dag rejste Dronningen as
England og Keisetinden af Nusland
herigennem. Ved Fcetgen var der som
sædvanlig et kort Ophold, og de syr
stelige Person« sieg for et Øjeblik ud
og hilste paa de tilstedevcerende·
Drpnningen havde ikke glemt Nyborgk
Penmutter og etkyndigede sig strats
am den gamle Kone med de heilige
Peter endnu levede. Jo, det gjorde
hua da, og snatt eftet var Konen staf
fet til Beje og sit udbeialt 5 Kr.
En Opljsning af Lands
1 i n g e t, spm hat sent bebt-des i hof
reblsdci »An-hu- Sttftstidmde« og
direkter tilxaedet i Wbladet ,,Lo:
.- «Mzslfkeu SMUUDMUT fremdes
des nu ogsaa i Vensteebladet »Poli
tilen'« som et Middel til at stasse fuld
Klarhed i den politisle Stilling.
J »Politiken’s'« Onsdagsnummet
heddet det i en ledende Artikel blandt
and-et:
« «Lcmdslingets Oplpsning er en i
alle Maadet anbefalelsesværdig Tan
ke. Den bot lunne finde Tilfluining
overalt, lige fta Ministeriet, der jo hat
ladet sine Pressevennek debude, at de:
vil asvenie et Landstiiigevalg, fst de:
trieffer Besiemmelie om sin Afgang, pig
til Oltvositionem der aldrig bar vis!
Fig uriilig til at gaa til Valg og soxci
gerne get det een Gang til i dette For
sor.
Landsiingets Opløsning vil ulvivä
somt bringe Klarhed, og — lwad oqsai
..Lolland-Falsie:; Etiftstidende« for
snoder ---- Klar-heb i Heite· Venstxr
Hor, fom betend-L lcenge fundet Situ
Jtienen fuldtommen llar og heb-bei
anen ndetligere Dplygninger i san
Jenfeende, men Højke lan siltert trwn
Je til en find-an Generallur, iom k:
Landstingsvalg over hele Landet vilce
were. Tei regerende ehe-fee vilde fa—
::i gunijig Anledning til at gaa le
Tau de bejvcerlige ritte Herren der net
P nu vcldek del en daglig illiigrasnp
g de ktte vilde iil Gengæld kunne W
-se deees Ktæfiek paa den minisieriell
»-Bruprse i Tini-im de vilde endoqu
Hm fike Minisire at bides med ver
Zalgbokdei. hvok Folkctinggvælgetm
un harde ern. Ei saadant Valg disk-.
filtert gpre Ende paa den sprgeliqi
Zituaiioeh at Regeringen lun ha:
Flertal i Tingei ved sine egne site
Ziemmet Flettallet vilde glide afge
rende til den ene as Siderne, og vi vil
Je alle erfare et og andet om den poli
isse Stemning has Landets privilege
«ede Vælgerr. Hvod enten man inne-:
im det privilegetede Valg som Jnfti
uticn ellek ille, scia vilde dette utvivs
eint have fm vealtiite Betydning.« '
Dunst Mejekist dødi
Russland as Hungertyfuii
Neierift Johannes Christensen as
anigbn ved Greis-Ia er i Folge et ti!
san-J i Rand-erz- bkende Broder ankam
stet Breo afzqactet ved Doden den 21
»Im-il i Meloe-da. Or. Christensen as
ejste for ca. JE, Aar siden samtnen met
LO andre danfte Mcjerister, der af der
nssifte Regceing var antagne til Ob
cheldning af Mejeridriften. Brevs
trideren, ligeledes en Mejerift ftc
Randersegnem stildter Forholdem
"om fortdivlede, idet der herfter sto
hungergnøm Brodet laves saaledes as·
Zavspaaner, iblandet lidt fordre-eve
,thajs, og det er umuligt at erholt
Lednedsinidter tiltsbg, da der inge:
Tndeä Den Sngdom, der bar bort
evet He. Christensen, maa nækmei«
Intages at were Hungertyfug.
En ny setvregulerendi
Z i n d m o t o r er bleven tonstruere
:f Smed Andr. C. Nieter i Hyllerg
ev ved Vorde. Ved tilfttættelig Vin.
It Motorens Gang jcedn, hvad ente:
Motoren bar lidt ellee meget at trcettk
Det er itte her Vindens starrt-re elle-.
fvagere Tryt paa Sejlftaden, der regu
Terer Gangen ded at stille Sejlfladcr
Ttckrtere eller mindre paa strarix denne
Regulering er nemlig itke paalidelig
Pan Nfelsens Motor er det felve As
Fens- Omdrejningshastighed der ved en
Regulator vieler direkte regulerende
paa Seitenr. Ideen er altfaa i Ova
ensstemmetfe med Reguleringen ved
andre Kraftmastinet
» Opsinderen hat indgivet Patentcm
lssgninz
Lokz1ls Pattkcstisnlcfzens
Lssimen tun Brrnkwlm ftsnek illc at tit
Eile alle be Jndfpc:e. J alle Tilfcklcc
bar 24 Jorretninqgmænd i New ti!
lenkt berec- Ferrctninz;csfo:l!i1!dels-1
her i VII-en et Cirtuloch i thllet De:
bestem maltrktgeg risse nt scnbe th
cerne direkt-: med Stils til Nerv: itkk
over Nonne og videre med Jernbanei1..
At det er Alvor meo dette Ciriaker
derom vidner fslgenve Passag:
»Vater, der af es maatte blive re
lvireret meb Tatar-er til Nerv, man
Iltsaa ilte uben vor udttyllelige Or
vre fendes via Renne. J movsat Falk:
maa vi forbeholde vs Ret til enten m
retutnite Varen eller debitere Affen-—
deren vor Etstraudgift, alt efter von
Valg.«
J l dlø s. Veilc, Mcj 7. —- Has
manb M. L. Schmidts Ejendom pao
stl Matt, bestanende af 3 Hufe, et
fuldstændig nedbtændt. Alt Jndbv
og 6 Kreatur-et indebtændte. Ejetenl
tder et næsten blind, var nat inde
bmndt og blev en Del forbmndt. Aar
sagen til Jldens Optomst tendes file
Falske Takt-euer —- Pan
Max-lebet forleden Das i Aalesttup et
der as en ellet flete Person-r blevet ad
givet nogle falste Toskaner.
En Mand, der hat-de veret Opvari
ter i et Tell, ppdagebe Degen eftet, vc
hau gjytde sin Kasse op, at han havdt
t- falste Tot-ener. san antaget a1
have faaet dem i Mptkningen. da de
var makligt eftergjoktr. Klangen er
helt forstellig fra de ægte, Præget er
halvt udvisket, cg de et bit-de at siære
i svm Blu.
Vedtommende hat ikke Spok of
Anelse om, of hvem han hat modtaget
dem.
Willemoes : Mindesmær-i
ket i Asfengs. HI. tgL Loh
Bring Valdemar bar strenket IUU Fir.
gil der Mindesmæktc der agtes tekst
for Sohelten Peter Willemoes i denneg
For-ebn, MINIS
Jalt et nu into-kommen hcnved 8060
Kronen
Guldbrnllup. Et meget spm
qatetifk og herberligt Ægtepak, Sink
nagek Gabriel Herrektrup og Huftrn«
i Købmhavn, fejrcde nnlig betes Gul!
Armut-. Guldbrudgomnrem der nu er
Tkz Aar gammeL er Vewran fra bequ
Ie fleisvigfke Krise, af hvilke hcm i der
Tthe dcltcg som Befaäingsmankx
En Latinskole paa fki
Tte l i g G r u n d et Poe-matt opret
set i Kobenhavm esg th. Forstandcx
Tor Rotte Nizsum Ec:ninarium,81L-.
set LI. L. Omsen er itdset til Forsmrs
Jer.
En ny Ratetstation. J
Jenne Tid paabegnndes Arbejderne ver
Tpxettelse af en Raketstation ve:
Ztevns Wint, hvoriil Der er bevilgef
Um Kronet paa Finanskovem
Folkeiingzmand J. C.
Fhkistenfenistodil bat ind
Iivet Anspgning om Afssed sta sit Lese
-erembede fta 1. åfkoveknben Han haa
Der vel pcm en Ministertaburet Hast
Eil bog vedblive at have Bopcel i Sie
)il. Folkesingknmnden et reist tii
Meisde og bliver borte en Mannen
Ejendommeliiqt Forspanc
1 Leb Rn Zigtion er riet lädt fxnnot me:
. Zesteltaftem form-en san man es;
» Jarve blive truttet as R Steckt-very c-:
s Iet gis fkorattei.
» —--«
f Dankt ndmckrket Statis
»nejerisi i Finland, Tanneten Voszi
Hzchmex tm w en Smskuvstinikkz
l Hang-s fis-act tilkendj en stot »Stvao
L al, sorn sxulde tixdeles »den Person«
km pag bei traktifke Osmmade has
xjott sig meft fortjeut af det finske
I Nejerivæsen«.
Ny Retter ved Roldins
Latin- og Realfkolr. Kol
"iing Vytaod hat vang hidiilvætende
Isverlætet ved Kolding Latin- ogz
fsiealstolh cann. mag. Geotg Bxuun til:
Kette-n- ved Stolen i Steden for H: T
Ziqutd Müller-, der frattædet den 1.»
Plugusi need en aarlig Pension af 100flkl
itoner. ’
K o p p e r n e. Aakbus, Mai 4. —
St nyt Koppetilfcelte er i Dag konsta
-etet her hos et Born fta Grsnnegade
Z1. Barnet er indlogt pas Epidemi:
zospitalet og Familien internetet i det
Zamle Team-.
Nichts« Mai 4. — J Effermiddaz
st der konstrmret Kopper hos en halvi
·jetdsac1tig Kvinde, fom et Bedstrmoi
Iet til Bat-net i Grsnnegadr. Bebfte
nodeten bot i Nsrtegade Ne. 45.
L Formodet drutnet En
smon Lsreng· Eøn Of :ti---rib.-tje:7:
Christianfem Haks, soweit-. Tet fos
:-csr-e5, at Trengen er deutnet i Hav
.:en, VI jckvnnwrende Fi«!1:1n:erater
Zier hatsde været samtnen Wo ham, has
wtt ct Mast i Bande-t, hvoreftet d.
forstrættede lød hiern.
Et Lig i Zug-nackt For
leben Sondag Eftecmidkag, du en
Mond ftod og siftede i Zusaan nd for
Monat-, rpdagede bcm Liget af en
Mund i Aaen og sit det mutet i Land
Liqet, der øfensnnligt havde ligqet ?
lckngere Tid i Vandet, var ftæett op
løst. Af Papirer, som Monden havde
i Lommen, fremgit, at det var en 21
Aar gammel Tpmmersvend, P. R. A.
Haufen fta Rostildr.
Nogle Dage efter tom det unge Men
nestes Fadet, Tpmtek Kr. Hausen fra
Rostilde, til Byen. Oet var tte Uget
siden han havde hstt fka Sonnen, der
var en livsglod Ung Mand; han var
da i Næswed, her han bessgte fm On
tel og Taute. Det maa betrogtes som
givet, at der foreliggek et Ulyttesttt
lfckldr.
En Mit-besten i Sor
Atademihave. Soranst Sam
fund, der for tre Aar siden reiste Bill-.
Dissens stote holderg - Mindesmckrte
i Sor- Atademihave, vil i LIbet ai
Sommeten lade opfcette en Mindesten
for de i de to siesptgste Krige falan
Satan-eh En meegttg Granitstemdet
: er fundet paa diente-net og vejer sim
s 10,000 Bund, et alleeede fleht hen ttl
1 Itademthadem hdot den tät bltve op
stillet tat ved Ssen nd for den sau
faldte Rothe’ste Pavillon.
anlisten Thotvald El:
lega a k d et i benne Tid paa Laug
fatt. Han hat alletede asiagt Verwe
lebzbanetne i Berlin, Tukin og Han
nover Bessg og sortsatte i Breslau,
bvor Broderen Peter Ellegaatd ogsaa
forte. Senete stulde Thokvold E. til
Paris, naskmest for at dettage i en
jjcatch med Fransimandm chuelin pg
Betgieren Grogna. der som betend
begge er We Klasse-J thtekr.
Fra Paris gis Turen til Tut-in«
book begge Brpdtene kptte v. 18. og
m. Maj, hvotefter de efter den fotelps
biqe Bestemmelse siulde vende hieniefs
:et for at holde Pinseferie og deltage i
ff. U. ll.s Lob Zden Pinsedsag i Fruan
Vogt
Thorvald tsllegaard hat for-neigt i
bis-se Tage modtaget Tilbuv fta Verb
relsdgbanen i Odesfa om fot en Ba
Jatel af RI« Mark at ulejlige sig der
ncd den lkdde --27de Maj.
--- . —
Faun, o Jan-!
Hvem tender itte Sonnen sotn be
ntnder saak For ncrsten et halvt Hun
drede Aar siden sang en ung Pige saiti
jedes -— Forsatterinden til »Staat
-tin-gene«.
Trenne lille Sang er bleven Fano
Ioernes Nationalsatia, den er elstet on
itte mindst, sordi Forsatterinden deri
Wen Lderdrioelser bestriver Len, sont
Den er. vidtmderlia støn cg dejlia Es
Jtatnrem Rom en Gang til Jan-, o-;
De vil stratg sinde noget tarattrtistist
Ia ejendonnneligt ved denne O.
Etrats man stiger i Land, blider
nan ltetaaen as en dundrende, bragen
kke Ltw i det sjerne, oste sormende fig
Dom et eredavende Epeltatei. Tet er
.Lte;"terl1avet, der sendet fine Bølger
knod Jan-g bvide Etrandbred. En
stille Asten bliver steanntngsfuld ver
)enne Lyb.
Tit oa Dste har diese Vesicrbavekis
idønltsrliae Botatr sremlaldt Taarer
en Hastrug og Moders Ljne pa.:
kam-, naar bendeg Mund oa Forsw
ter har dceret dernde, ornaivet as FI
ren.
Qra endvitiere Marlc til den aamle,
sjendornmeliae BU, digse smaa, straas
:atte Hufe, lwot Nøisomhed er det, der
«strrstra-l)e5«. La« lcrg Mast-te til No
ionaldraaten, som Ztoinderne beeren
Den gar dem til noget for sig selv — -
Ja det vil Fannitten gerne dære --—,
Den er god i dette ztlinta, ellers havde
«:-e gamle Vesterboer vel næppe valgt
Jen, den er tlasdelig oa bog itte ashæn-»
Tig as Moden, den er detnotratisk,,sor»
den er eng for rig oa fattia. l
Fanoboerne er et gastfrit Foll, Jch
Jetommenhed og Gastsrihed er en selv
Tolgelia Sag paa Fano.
Foretaa saa en Tur til Fods, paa
Tolle eller til Voans nd til den be
Tungne Strandbred. Man tan v:l
wende teente sig noaet prckatinere for
Tjet, end hvad der her msder tin.
ltekrmest Ztmndbredden set man spejls
Hart Band, lin lcrngere ude et traf
igt Bolaeslaa. Stunmtende og staa
Dende laster Bolgerne stg over hver:
:ndre, som et Rovdyr over sit Bytte,
tlt medens Hundreder as sorslellige
shavfugle striaer orn Kap, som vilde de
ji Forening overdsve Lyden fra det op
torte Hav.
Og saa selve Strandbredden, denne
jervne Flade, der strertler sig tre Mit
tanng Flyvesandstlitterne og hat en
Zredde as 2ss M« Alen, en as Natu
rentz Haand velindrettet Ctztleb.tne,
den er elastist sont ASsaltJ man bliver
Jtdrig trcet as at ride paa Hjul her pa
Fans Strand.
Jnden sor denne Forftrand ligger
Ilnvesandsllitterne, der Paa noale
Zteder er ganste nsgne, fremvifende
oet lridthvide Sand, andre Steder be
votsede med den stride Marehalm, at
ter tgen sormende stg sont det vildeste
Klippelandstab· Mellem Klitrællen
sindes smaa Sset og græsbevotsede
Dolc, hvor en Botaniter vil sinde
mange Oderraslelser.
Jtnellem og inden sor Klitrællen hat
mange Bygninger reist sig; det er Va
dehotellerne og Villaerne, Fans er jo
sont betendt bleven et tnternationalt
Badefted, et danst Ostende, og i Som
mermaanedetne et der Ltv derude,. det
er sremmede sra nat og sjern, som er
lonme her sor t No at nyde alt det,
Naturen hat at byde paa. ·
??Er du dov??
IllkJiiigkloe ai Tot-heb m taughotlhedhu nu
lautes viso Qllxs «- i««: ssne ciiuuswscx tun se
mit er um« wo kxks me Dis-usw Sau-n- oI
crust yvs onc hat« Beil-» ctt I-: List » In
ms. »Im-is oq sitt-«- i It Zu san tuteke tm; islk
«c:..-(«k Its-Uhu i II Usiinusqk
III I« Duft- «
r. li uws s Aus Jl litklittttf,;.q«««.« «««
spottet Anveefen fagdc op.I
Der var en gammel Mond ved Navn
Andetsen; han tjente Fsven soin en;
Stegs Rengstingskone ved en Ratt-s
stole paa Ftederitsbetg. J
Forleden Dag kom han op til Besit,
reren og fortangte fm Afsied
»O r De misfotnsjet med Pladsen.’«
sputgte Bestvreren.
»Im just migfornpjet,« sagde An
versen, »men jeg ton itte finde mig I
H tssive mistnsnti. Jea er en artig
Mand. Dei stek jv en Gang, naat jeg
gaac og gst kent i Klassenu, at jeq
findet en Rniv ellet et Lomntetøtttædc,
eller hvad Dtengene nu tcm have tobt,
og det asieverer jeg altid. Jeg trok
itte, at nogen kan beklagte sig over at
have mistet noget her i min Tib.
Men nu ladet vet not til, at der bli
vet baade det ene og det andet vast.
ergangen Dag efter Stotetid, da jeg
tommek ind i ttedie Klasse, staat der
stkevet med store Bogstaver paa Tavs
len: »Halt mindfte Fellesmaakc Jeq
sunes itke, Lceteren havde behovet at
sitive det, ban tunde jo have sagt til
mig, at det var btevet botte Jeg lev e
en halvD 111 eftet det baadei Kælderen
og paa Loftet, men jeg fandt itte noget
Falles-mach Der maa vel vcere en,
der taget det. Lg i Gaat var det igen
galt, scm stod der ptn Tavlent ,,Finv
Generalnasvneren!« Den hat jeg nu
gaaet og tedt eftcr i to Timer, og jeg
-ved itte, hvvtdan den see ud. Se,
naar saadcmt noget tan forsvinde het
tsra Stolen, uden at nogen ved af det,
sao vil jeg itte være her længetr. Jeq
vil ikte gaa her og migtcentes som en
Tonf«
— — Lg det varede en god Stund,
for Beftyreten tunde formaa den gam
le. ærliqe Andersen til at tagt sin Lps
sigelse tilbage.
Zunge, ncwosc Mcrulk
-.-I. s -. .s,k.
BINDETR .
Ä itJl
.-. « » ,
-1«. Hist-sicu- 1.-s:—«-·411-««s
Nv Momer ulck das-il staatl, pr. 7c
Ilion-l Z
1
Inn-lu, WEIDUIUI . . . ..... 940
mrolsr Humls 97
fis-ist III-u-, pfjdunti . .. zc
I,-’ - —: ..«-! .:( «--»J- Ho s«- i tks-.s!"l· Hil lu
-- s- t «-«·«..- 11 s».ss-· (!.t s..; -- s,. ..),
Is « i-..’«s ·.H- Is..t.
..l-«- « Its ·- lpH
· ; . .-,.t«:,«..«.-. s.
s» i« Hi ti.«1«s. I»-u(1«- II I pu- k« hu
H- ussp « s
-«.-Isiiivl,«»1’i
s-- ·,. siis »J-, w-« i-«-t-s-1-y t««.
is k- «».O-—k.ls— s: s-!«s·7 ’»l--k;iU-s Jl. s,
«s if ist«- sfl.ss.!-—!--·- Jlsslhss V
d ( sssss !--- -«!- I sx -l—«ut .-1 «1- « s t- I-.
I- ---( · s-- hist-»s-. K- -!--« J ix H- ·-- h Ists 1
---1- H· «:-«» «-- i- « q- ,:...i«s ksfs P ·«—(
,).-’-«J«« I,s1-----.-t«.«
ist«-m H, --t«-1.(!- 8 F--l·s..1!1-.1s.--«
« ..«H-i«—« I. I,«n- ( s.«,s. :-s.)«:«-.-i-·«,« «
Xl »I«--7«1«- O-. r-« isi ! « -«.s ssU l««---«.« Vs-I- »H»
- · Id- no —s shoJ
Los Muts-« «i-1-i-- .-«-.· s. you-is J .--—
H nil m Je I. u- .1.- .- I« « I.-s-. su« q»«.«s
k.«.s-«l«s II »Du-III- («—1 s- U«-’1-«sl-s(«-: d- st«
Lu-! msssl t ««i -s!-.
Agt-rdruqs.f'wlamq int
·l·. H. hohe-»F supplv liousc
HINNc:-Ic«0l,lX-, HINN.
E s .. k - . .
WIIHWWEZN
Bauen
il-« . lj A .’-l V- lc II er Our tuter
til og no
Blatt Hins
Tcadlvood ca spat Sprungs-,
Sud-: Tut-am
tkliberalt Tilbud. -
En Herre, bofiddende i sammt-nd- iindek en
Kur for lqbl Maul-dont m leudck N cepleu
fcil lil enlwer. som et link-m- . .
Nuut s-« Tini-sit » lslrven hin-Irr I--- w :
andernqu Fig-tu Itlnl n lsh r- lmts ins-s lism Mk H1w»« s, "
los-! qui-Ue sandlstnmlrl k» bis-ums .; »- « 1«-«-««z z« »,» -
Ilnsfmnlm ng til-m set-Dens- lmm Don blni lulnll Hin-» hell-non :k- » ».- .-» J»».·. Ha Ww ,»«Wd0m«
halt Mr. Jtlm W » mlllq lll ol link-r Nul- Iljussysrl tu nimm mws «l k.»k«- keim- WH I; »Im-» ü
lmm. tm lian W Muse Iem Ell »mu- 1sk. otcmimenos Bssn ssu usw« »zk««.—. »,,,«.m««· »Hm Prwvnspsputlnj
Dicke-molk hin- lukkcel Inst-ge Inmitt- Itlsknlm uq net « tun-I Ton-l tin-, xn -.«- Nl lisTIh Enle- icm » l
hlsnkks qf hell sammt- Zllgsoklh Will PU. Jkklllivll Ullk bkllllvlllcl hu tsle s-:l·«..» Inn-« ; Y entnle Hqu Um
Reis-men- .,qu lmr note lind-rinnt demu- kllksust uq m- lmr pur-kamst kiuq . sn t- m. uflklgsuurl ern« den lu
bkg Null ir- lpar Ilskent nmnae lumlscmlked IllicklrlkusnsI--k-1«x«--Illi«1Lunte-huck- del tc ekle
anerkafkknde st Mk. floh-non var lonvwlet »v» lm -1-q«.-«,rsl» i» M« »I-« s-« tm Unholds-antrieb
Mehl-sinkt »den Optim. Ist- fmn Insltl It1I11«-)llk(·rpl, Iulqlr blnmx In sl«. I» » IHM »m» m st» um«-s
ql tun-u usw«-lall- vkm nl alle, los-i tilm as tat-l Mantuas-« ums-» www-km-, ««»f»»»» Bann-»
lvaqe cum-et oq sll MI« Islan- al lluqdocnodqakllub»r ou I ils ist«-s Most-sinnst lag-· ; Even-um«
mklls mkd Fokfkfllluh m· nett vom-- »so Entsinnst sq umng de T
lvaqe Orgeln-due betet onqinalr Chylu- sm, mz Jst e small nq Isi.
its-»l- d sll den um« of ionpsvm -. «c-.- l-.1:- »H· m» »m» kmu
Glis-hast« Tut clale-w Unw, ul m nur M- -»i « Ost-«ku H » »
Indan melt hemmte Lasqkk m Zukunft-- s »Hm-«- pg »Hu
ltmbvnsch qss sen merk væklslsuld Tu n » ,’-.slc«m, » Mk
Johnloa vg Ists-aber ol andre » kam-« as liess-»Mecmm. Mang
undkes wet, cl Illi. Idol-nim- vll qvke dens- istskmik Immpz »m,
del kostet bam Mo kei ausgel, oq del-»des- vsioe.—,- km, um« qj IWM
II lll et kecke sine llmdk drohte en list-wende Damit-·
»F Alle Ioteipskqller iendl lll Mk- Chlw Joha- ;
z los-, 62 Hob-non Sit» Bau-sond, Jud-, vel « . ,
» Z- vroswl hell-am sq Receplkn fix-als lenke-. « «
-.:« :l),f.;» i q
lmr plagt-l lmns l ist«-link W I, um » r-l(!!-«.1( Jss - - » :v us
q- tm II stille- ul oth- lu- Iultn«lnl-«,slses1 vix-s »Hm-» »Hm « ;ij ; W ,·«
Chie. Iulmwn » kn prpsnmkxn Max-r l fu«-w ur- nssi ..;.H
tu smfkc kla- lmls um«-l lanms u· Vol-l »Hu-us di us I—«:s-- : « «. » f
llqncllkw ZWNmmF Ort-l h ««In’t-7 r« il Is i! Axt-; ;J r » l»«- H. .
riefllnkr Wilh-r n« unt-» Wut-Jst usw-s . l-«» (I «-...1. «ss.-«-. k, "
-,
Stort Stubegodsiudfalg.
BlJIsshlsiIM NrList-l Rufst « - sn Infka
·-x«ss- II« ITJL III-— »»- A htch
·k«--kl’!.sin II« usssk HHIJJ
Leu-s t·t«l-s( -!-q—k pgdp-« — — »Ja
isxsu PQJI It’«-.Ns««. « XII-HI
il«---st km s un ktl des-:
s«i-I-«.I.!-- —« ZNHsp « — s- --«-«
isxt « l« fl " kos-- s-- « xx Ins-II
( l-- is FIJH si- »s-! ILOLZO
Eh H :’«
T .u Li« « «
!s·«II u-:
k-! I:’
JUDSIN A TOLMAN FO»
H b« .: «« I HH -e sgsh H«
f
Mndsz Latscus ljllc bnmc Horn-.
Fw Hugstksi
nle Hm ·:«,-«k-;s
til Tnunmrk og Romc
mja 1":,1!-k,1.7.:9!:: »in-Cz og
Eis-; ni»
- muss-, ftp-ils
I - .
Anastasius-Ist .— .··
l e er, ! »gut«-s uns
kleinre allen-nieste tm
(
O
ferend .;HFD
IF. Win. Hansem
!!i’.·x1·sl J chl
447 W. chlcago Ase. sichle llL
,
Don-r BE Poe-Leop
lak Use gen-»ne- wiss-Its
Rock-f MOUNTAIN Tcs
Mom- esnh In «·..«1-wu Mess
csklr co. Ähltstnn Mis. II
sure-» km- stell Uhr litt-.
mark cu. un each viel-ski
I«»ce. » Ums Nesek CI:
in «--.l:c Auen n-- sub-u
sw«-. .-.I- ·.--«s muss-ist«
Nu som
altid
Forsk i Talent og
«- ; Frkttsikcsdt.
NELsoN
IX
kzs »s« Mit-s
.·- « .
h Hsl Usv - ·;s tu - «- :
r.1» DREI-unt «s« : k:
Dili- v. .«.k. h skr —- .
-»,j·.- ;. z—·- «» i
.«n1--s·.lsti«iss«(«
.«Il«- .ri;r,o s-« la
gis-« »I
· «« Num
:. ryukltscks
. . »Hut- h.:.
1-1«z-: RU. is L « us - ers »unm
MULI r ku- « LEJ --«-.- Insc
(1l«.s. »k- 1.-.-- M » « n : -..:.1I:c: -!.
Am i« znshzkk
«« -:-k!
staut-kno. 1«1.: L-. :«.: .«: H H