Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 22, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    UULUUUUUUUUUUUUUUMMMUMMUME
IN
»Danskcren« udkommkr lkver E
Onsdag og Töt·dag. E
IIWWWWNWNUWWINIWWWInNssWWssWI
Mi EXML
Onsdagg-ngach.
ZMMUUUUMUUMUMUUMUUUUUUUUUU
Dunst-erm« koster kun 81 50
«s
pr. Uargang.
IMMMUUUMUUMMM
ss""WWWWWWWWWWWWWIWWWIWWWWI
Nr. :;:3.
Plain Nebr» Lude d. 22. Mai IWL
ludc Marg.
Amerika i
Wiisyingiotan C. i
Washington, Mai Ist. » Peru hat
assirielt underrettet De Forenede Sta-«
ter oin, at det ilte vil deltage i den
panamerilansle Kongres i Melsiia
faafremt Voldgift stal forhandles fom
et blot og baet ««’5reniiidsspptgsmaal.'«
Argentan og Bolvia, sont stotters
Pera i dets Strid nied Chile am Prosl
vinserne Tacna og Arica, formodes at1
vaere raadspurgt, for Pera sendte sin·
Meddelelse til vor Regering. thois
disse tre Lande trætier sig tilbaae, vill
Fredstongresien rimeligvis mislnttesJ
Chili selv vil, paa den anden Sich
ilte deljaae, hvis Voldgift forhandlegi
anderledesi end fom et Freiittidgspvrgii
inaal. Denne Foreteelse visit-, at Nin
ninaerne mellem de fire fndamerilanile
Repnbliter i Virtelighcden er større,
end deres Regeringer hidtil hat villetI
indrøinmr. I
H Il- t l
General Chassee hat til Kriagminii
steriet indfendt den Anspgning, under:
tegnet af Mini« Kinesere, iom den 28.i
Mart-z overratteg dam, og sont gil ud
ran, at Ainerilanerne maaite blioe,
oa fortfcriie det gode Verl, son: de
liavde beanndt.
Flaptajn John C. F. Tillson as H.
Jnfanteri forestillede de mang: Tis
iinde Fiineiere, sont var forianleke
ndenfor hans Hovedlvarter, at dct var
itle fandsynligt, at Anføgningen vilIe
blive bevilliget, men den ftnlde blive
sendt til Krigsministeten oa Pisa-Eisen
ten, og livordan det end gil, var nenne
Beaivenhed en stor Glasde for de ame
rilansie Soldaten
I It I
Senat Coreo, Nicaraguas Minister
til De Fotenede Statu, er vendi til
lssagc til Washington Han erklettert
»Jet; tonimer tilbaae med fuld Bemyn
digelie fra niin Reaerina iil at im
tage alt fornsdent til Ordnqu as fix-r
holdet melleni Ricaragua og 'Di- For
enede Stater angaaende Kainlem ic,
endog at understrive en Tratm nied
De Forenede -3tater. Min Nestern-g
er billig til at give De Forenede Gta
ter de mest liberale Betingelscr, iaale
deg at hjælpe nied til at faa bit-einst en
Ranal gennem Nicaraguas Land-am
raade. Dei er naturligvis nninlint for
ar- at give Te Forenede Starke Jvers
bsjlied over det Land, honriqennem
Kanalen blider bygget, nien vi er reke
’ til at give De Forenede Zuin den
iulditændigsie Kontrol under vor
Overhsjlied.«
Præsident Zelaya og Elticaraanasz
svrige Enibedsmaend er fnlditænaiq
tilfredse med Beiinaelierne i den ai
Zelaya undertegnede foreløbige Zrat
tat.
s- tss .
Setretcrr Root hak givet sit Vifald tili
en as Vestnrelfen for West Pointhwet
stole fatfet Beflutning om at 11 Ka
dmus, som nns hat gjort siq styldige i
llh)digl)ed, fkal ftrasseg. Radetternc
inne-» trodg dckes i fin Tid frivilligt
afgivne Loer itte at ville ophsre med
at ,,pine« de nnqre Kammerater. As
de paagældende 11 vil 5 blive udviite
og « suspenderede fta Stolen.
I I· O
For Fremtiden ftal Regitnenter, der
fenbes til Filippinetne fotblive der L
:- Aar. Det visek sig neinlig nu, at
Heu-redet itte lider under det tropisie
Ali-na. Hvokfor der dør saa mange
amerikanske Soldatet dekovre er da it
te godt at scge nu.
If sc it
Alle de fremmede Magters Gesand
ter er nu ved at betede sig til en beha
gelig Europas-reife og Sommerfetir.
si- e- se
De der nu paa Grund of Gestat
ningstravene fta de ved »Maine«s
Sprængning dkcebte efterladte maa sie
en Underfsgelfe af Aatfagen til Myl
ten, vil dette Arbejde blive fotetaget
under Regetingens usiefte Kontrol:
det et jo i hvett Tilfcelde af Interesse
at Lende Aarsagem
MI« Ptsvenmme as Fenster-M sen
» . des seit.
T
Massinatbejdct-Streiko.
Washington, Maj 20. — Mastin
arbejdemes Streife begnndte hu i
Dag over hele Lande« bog er Streiten
itke egentlig almindelig, da adsiilligc
Firmaer i Forvejen var gaaet ind paa
det as Arbeit-erste opstillede Fimv om
en 9:Timerg-Akbejdgdag uden Lon
nedsckttelsr.
Fokmcmden for MastinarbejderneH
Nationalforening, Ht. O’Connel, me
ner tillige, at en Del Etablissementkr
er lige pcm Nivpet til at give eftet for
Atbejderneg Kranz de ønsiet tun et lille
Livtag føtft om, hvem der et ftastkesL
J dct hele taget venter man ikke, at
Modstanden fm Arbejdsgivemeg Si
de vil blive lanzwatig eller starrt
Der er i de sidste Tage undertegnet
saa mange nve Kontrakter, at man tan
indfe, at det optindelig opgivne Tal
paa de streitende, vil blive betndelig
formindftet. O’Connel antager faci
lede5, at Tallet vil falde fra 15«,(,W)
til ca. JOHN-.
De Stam, hvor forboldsvig de sie
fte Maskinnrbejdere vil ftkejke, et Ver
mont og Connecticut, men i NyEnq
lunds Stufen-e vil der oqsan blive et
meget betydeligt Procentamai.
Washington Maj 21. --- Bande
Flaave og Hckrvcrsnei herøreg nf den
ftnndende Maslinnrbejderftrejle, da ver
lnnd Siaierne vil der ogsaa lsliic el
Gang. Til Flaadevceönei er der kom
men Mevdelelse om, at Strejlen hnvde
sprevt sig til en Del private ZWE
bvggerier vev Pacisiclnsten og saaledst
vilde hcemme Bygninqisn nf flere nf vc
Krigsflibe sont for Lieblillet et under
Atbejde.
Dei samme er Tilfaslvei rned New
reringsatbejvet paa nonle Trans
vortvarnpete, og Seneka-r Rovt hat
dersot gjvrt Stridt til, at Arbejdet
lan blive fuldsprt andetfievs.
Regeringens egne Veerlsieder kein
ilte blive bersrte af Streiten, da d:
som belenvt nlle hat indført siTimerst
Llrbejdgdagetk
Streiteng Centrum nnlnges nn nt
Være i Cincinaii. O» og var- Stille
havglystem men i Gaar hat over 100
Firmaee givet efiek for Arbeitseran
Krcm san at der nu er i all over l,««ss
Familien-, hvok Arvejdet gaar regel
mchsig for sig.
New York, Mnj 21. —-- Henrh De
ven5, der forhandler Pan Arbeit-geri
vetforeningens Begne her, havde i Don
Sammenlomst med Strejlelederne.
Han vilde lege en Falleslonference af
holdt, ivet han paastov, at Ulrdejdsgii
verne ille rigtig lenvte ArbejderneH
fulde Simo. Strejkekne mantie von
attgnaenve den Sag sprst telegrnfere ti.
Olsonnel i Washington, men denne
flal siden have givet sit Ja til Konse«
rencen.
For-neigt betragter Arbejderne her
Sagen for allerede afgjori, fna sitre ei
de paa Seiten. Man venisr endcig« cst
Arbejdsgiverne flal falve iil Føje i
Lobet as nvgle faa Titncr. De sigez
at vcete villige iil at indes-Innre den
forlangte ls-Timers:erbejvsdag, men
de vil have Lpnnen revtrceret en Lende
med det samme. ch —- paa ver
Punkt staat Arbejderne fast ovetalt »
9sTimets Dag og Lan som for den
hidtilvæeende 10:Timerg-Akbejdsdag.
—————-.O.—————
e Forcnedc Stuf-er og
Kava.
Hahn-ma, Mai ZL Den kubanch
Gmndlovgivende Fotfamling modtog
bog ikke den amerikanste Platte Be
sluming saa elfkvcekdigt, selv nu du
Roccnnissionen var vendt hjem fra
Washington
tsn Del af Pressen erkletter, at de
trete Delegater hat otdenlig ladet sig
narke of den ameritanste Høflighed.
De er af al den dem omgivende
Hetlighed i Washington blevne sag
betuttede som en Jeppe Berg i Baro
nens Seng og hat saa tkoet alle On
kel Sams ssde Ord. De skulde hellere
have set sig lidt om eftet Folteftemnin
gen oveefor Kuba blandt den ameri
kansie Foltemajotitet, saa havde de al
btig tckntt paa at ville anbefale Blatt-s
Beslutningen til Vehtagelse.
. Hvad nu end de staktels Delegater
virtelig hat forbrudt, da de blev im
ponere over at se McKinley, gelte dem
til ,,«5·efteng M.it-tpunkt,« faak bog
staa ben, men Den kubanste National
forfamlina hat bandlet rigtig pcknt
klagt. Den er ingen Jeppe Berg. Den
hat ikte villet fotncerme sin trete Onkel,
"og heller itke Ontels Lovgivningss
wagt: bekfor har Rubanernes Konnte
vedtaget PlattSiBeflutningem men da
de heller itte vilde scelge sig med Hub
og Haar til Onkelen, hat de gjott »Da
.le Tilfpjelfer til Plattg:Vesiutningelt.
faa den i Virteligheden forandres stud
» ftaendig.
Osg nu afholdeg der bemmeliae Mo
der i Nationalforsamlingen angaaendc
«dette.
i J Washington er man til-den ijtc
»lidt forbavset ca en hel Del arqerfig
sover Venne lubanfke Snildheoz men
man antaaer, at de gode stubanesxc not
ftal lm sia alljgeveL
Hos studanerne felv set det iths for
Inst ud. Der er indttaadt Splittelsc
tnellem de radikale. Og nn i Dag for
bavfeve Gomez oa Silva Vekden ved
at faa hele Sagen dragen tilhaae til
den gatnle Flertalgstandpunlt: at
Platth Beflntningen fortafteg, ohne
weiter.
Gomez var nemlig bleven angreben
for Forrcederi fra de radikales Side,
fordi han havde Vceret inde for vigfe
Dele af sltlattSiBesiutningen Senor
Sanguilln rettede saa et heeftigt An
greb paa Gomez og de radikale, mens
han i to Timer berøinmede de Forenedc
Staterg noble Optmden overfor lKu
ba
Det tom itte til nagen Affteintting.
De tnsiude Tiug.
Uhieagog Ftælebnren Ten
lille Fintnelunqe, sont for en Tid sit-est
sen Tagslnfet i Lincoln Pakt i Chi
cnqo, døde i Vordeng Der dar to La
ger til Stede for ut iøqe nt redde dct
lille Tttrs Liv, inen de limde intet nd
rette-.
O P t l n r et M o r d. Wktsltitnt
ton, T. l5., Mai ZU. Janteg Sen
inout Anrec- frn lsensuglontoreh sont
fandteg død i sit Virtelse i Hotel Ren
more, on føkft antoges at have drasbt
fig felv, er i Folge nye Underføqelscr
bleven minder Dei bleo opdnget, ist
en Kvinde havde forlndt bang Verrelfe
den Nat, hatt vnr død Hnn dar und
stunden ad Hotelletg Titedtiitigsftinsc.
Videee Underfoqelfer ledede til, txt
Mes. L. J· Bonine blev arreftetet. »F
Tag tilftod l)nn Mordet, men erllcercsr
don, at hun itdførte det i Zelvforfdu.-.
K v i n d e f l o l e. lft College for
divinder vil nn blive oprettet i Bostcn
Tet flnl taldeis Sinnnons Fenntle lFol
lege. For ZU Aar fiden testamenterede
den rige ltøbtnand John Sinnnong i
Boston en Stirn Benge, som, nackt-;
Stimmen var naaet op til 85()U,U«ss»
stulde benyttes til et College for stvin c
der med ovenstaaende Nonn. Stolen
flal bannes i Lighed med Dreer In l
stitnte i Philadelphim der hat Afbe
lingek for Kunst. Videnslab og Jndn
ftti. ;
H a d so r r a a e r. Fjendflab
mellem Nabofamilierne Contvay og
Garrison i Evangville, Jud» et endt
med, at Evett Conway slsd og dræbxc
W. C. Garkison og hans Hufttu, san
rede en Politibetjent dpdelig samt san
rede to andre Masnd, flød paa sin Fa
det, fordi han lagde sig imelletn, drcebtc
hvek eneste Ko i Naboenö Stald okt«
satte Jld paa Stalden og dræbte til s
Isidst sig seit-. Han begil føtft Selo «
mord, efter at hele Byens Politistyrle
50 Mund stark havde omkinget Hn
set, hvor han vak, og hvorfra hon itle
kunde undtommr.
Mes. Jones: Siger kniet, hvad mcm
end feilen-, indvendig eset udvendig,
den enefte ufejlbarlige Munde at tue
tere del paa, er at tage »Roer Monu
tain Tea«. Böc. Spsrg deres Apo
teler.
! Han begrundede sin Spaadom med
metet takvelige Velfærdgargumenter,
fom om Mulinley var det eneste Navn,
lnortil Landfens Velfcerd er lnyttet
, ja, ncestendels som han var Herre
di ide i Naturens og Historiens Rige.
»lt Roosevelt nu bliver rasende, tun
eint-ver forfma. Der er jo alt mange,
fmn hat fpaaet ham Værdigheden.
qru McKinleys Snadom
Der tom dog intet Dødgbudsiab fra
S in Francisco Fru McKinley er
lcimmen sig forbadfende hurtig, ais
diw me efter det hanrde Tag, Styx-«
kommen havde taget i hende J Løbetl
nf en halv Stieg Dage Vil hun, efter
zjjquecneås Simi, kunne fores tilbnnek
stil Osten. Hun stal dog itte rejse til
sLlleihingtom inen til Hjemmet i Can
IW tho. Pkæsidemeu vix serv led
ane hende dertil, efter en lille Fokreti
·nin-,151ejse til Hovedstadeih holder han
»So1111netferie i Cantotr
Ijtcslinleyendnnen Gan;i.
-(Fn Gruppe lebende Sitepublilanere
Ilmorililnndt Scnator Depeny hat nnlizt
Edrdftet Spørggmnalet onl, hdem Par
tict linrde opftille som liandidnt for
Peeiidcmvckrdiqheden i 1W4 Sena:
stor miirbanks fra Indiana blev oms
tait, men ingen syntes at viere snn
derl iq beqejftret for l)n1n.Depew nd
ialt e da den Spandoxn, at Nchiinch
lvil lblive nomineret og vnlnt ogfna i
I. Ost-; (
l
I
i
i
i
I Jordflælv i Ohio. Iron-.
ton, Ohio, Mai 18. — sil. l i Gaarl
Mai-ges tom der flere pna hinanden;
folgende Jordfteelv, som varede st«T
Zetunder. Manqe nf Byeng Full bleos
veellet as dekes Somi, og ille faa sit
Lplastning af den underlige Bedie
gelie.
J Wellston og Omegn seltes Stie
det Kl. 3 Morgen. Dei sprfte Stød
var saa stcerkt, at det vætlede manne
Mennesler. Det pnafulgtes as to Ryi
sielser san steckte, at Bohnvet i flere
Hase flyttede5.
J Porlgmouth var Jerdslcrlvet faa
steertt, at Hufene var paa Nippet til at
falde sammeln Hundreder af Men-:
nesler ftyrtede ud paa Gaben i Ratt-je
Jngen nævnevcerdig S ade antei
! tedesx men ilte sna faa Skorstene faldt
ned.
U d n er v n e l s e. New Wort, Mai
H. Dr. Frederiet Peterson i New
York By er bleven udnaednt til Sindg
stiaetonimissionensz Formand i Ztaten
New Wort med en Un l1ftl55,««ls aar
lig og Fritz-Inn til itontorudaiften
Dette stal date et af de bedfte Eian
det, sont Glitt Ldell har Bliaadiatnsd
over. .
Dr. Peterson blev todt i Minnesotxi
i 1859 oq graduerede i Bnssalo i lHTIL
Hatt reiste dereiter til New Wort, twot
hatt siden hat ltoet.
P r. A n t o m o b i l. Mr. og
Mes. Robert Shaln hat naaet til
Chicago pe. Antoinobil sta New York.
Reisen tiltraadteg fta New Wort den
Kde Mai sil. 7 om Morgenen i en Au
tomoliiL som veier 1,8sl»Pnnd. Der
eneste Uheld paa Reisen indtraf sidste
Tore-dag, da en Fieber ait i Stytter
oa soraarsaaede et Ophold paa et Par
Tiiner. Genneinsnitlia tilhaaelagdecs
1(I() Mil otn Dimen, med 8 Timerg
Rotsel
Baade Mand og Hustru ertlaerede,
at de tunde have tht til at foretage
en lignende Tut en anden Gang.
Mirafeldottoren faar
læst og paaslrevet. Chi
cago Arbeidersorening hat vedtaget
folgende Resolution mod Dotoie.
»Da en Person ved Navn John
Alexander Dowie benytter enhver Jud-l
flydelse, som Penge og Veltalenhed kan«
tilveiebringe, sor at narre sine vildledte
Tilheengete til at afholde iig ska at
drage sig de Opdagelser og den Ersa
ring, som Videnstaben og Lagelunsten
hat opfundet til Behandling as Syasi
dotnme og Lindring as legemlige Li
delser til Nym, og da Raub, som usw
vigelig leder til Dsden er ligesaa straf
vasrdig som direkte Overtalelser til at
begaa Selvmotd eller Mord, saa be
sluttet vi saa indtreengende som mu
lig at opfordre alle gode Borgete til at
gøre denne uvcerdige Bedrager Livet
saa utaaleligt, at Helvede vilde vcete
et Paradis i Sammenligning dermed.
Vi opfordrer ogsaa den offenlige An
llager og »Coroner« til at gøre, hvad
d( kan, i alle saadanne Tilfælde, som
tilbyder den mindste Udsigt til at fna
Ficelttingen anbragt i Slavedragt.«
De falleredes Penge. ——
James R. Keene, den bekendte Borg
spetulant i Wall Street, som nylig
donnede hint »Cornet« i N. P. Aktien
hat forceret sin Kone et Diamanthal5
bound til 8100,000.
,,Tl)e DanishisAmerican
T i l C o m p a n y«, er Navnet pna et
OlictompagnL som nu er blevet in
lorporeret Under Staten Leuck- Ta
totag Lohe og omfatter 80 Llcreg Land
i Coalinga Oliediftritt i Fresno Co
Digfe 80 Acresz Beliggenhed er: den
nordlige Halvdel as den nordøftlige
Fjerdedel af den 20de Seltion i Inton
fltip 19 Syd, Range 14 Ist. Mount
Diablo LlJrkeridiam Det ligger midt i
Oliebeltet, og hat en faakaldet »Gu:s
fber,« eller Olie-Geiser, til Nah-M
stompagniet udsteder 2»(),00« Attier
a PMO pr. Sti. Halvdelen af disse
Aktier vil blive folgte og d: dekved tiks
Vejebragte Penge onvendte som Driftd:
t.1pital. Da Kontpagniet, som før
nntydet, er inlorporeret unve-: South
Dukotag Lode, er Attieholoernsx Werde
mod, at der panlignes dem Afgifter
lesesgment). F. Olsen er Kompag
nietg Prcefident og Bestyrek af Foreta44
gendet og L. But-den Sekten-en De
andre Direktorer er M. D. Bunley, L.
O. Hausen og L. P. Henritsen. Kom
pagniet hat sit Kontor: Room 4,
ti, Millg Building paa Montgomerij
StreeL
Bærdifuld Gryde. En Gm
de, hvoti der var s?,600 i Guld, er
fundet paa den gamle Oscar Osborne
Faun Ved Alton, O., af Farmarbej
der Jofehp Myers. Den blev fund:t
oed Stall-en. Det er anden Gang,
man findet Guld paa Formen, ialt
for 85,000. Osborues Slcegtninge
hat altid talt om, at 820,00() ialt er
fkjult paa forftellige Steder. Edgar
Jonfon er nu i Ohio-s Statsfcengfel
paa Livstid for Mordet paa gamle
Osborn. Det siges, at Osborn blev
drcebt, for-di han ille vilde fortcrlii.
Johnsom hvor Guldet vax Mult
Udftillingen i Buffaln
n a b n e S. Bussnlo, N. Y» Mai BU.
tldftillingen aabnedeg her i Dag !
Odervckrelse nf mange Tnfinde Men
nester. Hele Dagen bølgede Mennei
stenmgscn nd og ind gennem Udstil
längstens-net
Vicepmsfident Noofevelt holdt Fest
taten, on frn Inn FratIciHO indbøts
et Telegmm fra Prassident Mcztinlct).
i twiltet han nedbad Himlens Rettig
netse over Udstillingcn oq stuttede med
Dnstet otn, at Nationeng Fremftridt
man hvile paa den gnddonnnetige Tun
te: Fred Pan Jorden og i Menneftene
en Velbehngeliqlted
En Bro Ined Navn. Boone,
Ja» Mai 21. -— J Sondagg aabnedes
og indviedes state Shellwaen over
Des MoinessFtoden yet-. Det er den
største dobbeltsporede Jernbnnebro i
Verden; den er af Staat og otntrent
Most Fod lang.
Sit Navn hat den faaet paa Grund
af Rate Shellys Heltedaad fi. Juli
1881; hun reddede da et Pagsagertozt
fra at lobe hovedtuls ud i den fraaden
de Strom da den gamte Bko var re
vet bort paa Grund af en voldfont
Regu. Hun lob til nceste Station i
Regn og Sturm, aandeløs og udmattet
naaede hun den just sotn Pagsagerto
get ftulde til at gaa derfra — den vissel
Død i Mode.
Pettigretvs nye Embede
Den betendte politiste Kamphane, for
henværende Senator Pettigrew stal i
Følge tilforladelige Jernbane-Embeds
mænds Mening vcere Præsident for
Gteat Northern R.
Det er natutligvis James J. Hill,
fom stænker Pettigtew denne Stilling;
han hat nemlig selv mere end not at
bestillr.
Sidste Nyt
Anmut-atmen bræuder.
» siebenhavm Maj 17. — Der nd
lsrod Jldløs i Gaar i Anialienborg
Palad5. Den slnlkedeg dog hurtigt.
sironprinsen levede perfonlig Brand
vcksenetg Slukningsarbejde.
Dette Kongens Residengslot hat lib
ligere oplevet en frygtelig Brand. Dct
Var 19. April 1689, da der ved en
Qperaforeftilling udbrød en ubetvinge
lig Jldlø5. Over 300 Mennesteliv gil
tabt ved den Lejligl)ed; de flefte af dein
hørte til Daninarlö Adel — og« Shi
tet ebelaadeg fuldstcendig. Der staat
intet i Telegrammet oin, lwor udstratt
Jldedrnnden D.16 Mai 1901 hat doe
Iet. Muligvii vil den dog faa Føl
ger, Da Rongen jo maa have et Steo
at bo i, hvisj Slottet er for ødelngt til
strakg at lunne restailrere5.
Te Forenedc Stater og
Poito Nico.
Washington Mai 21. —— Guvetnøk
Charles Allen over Porto Rico hat
gennem Statgbepartementek tilsendt
Præsidenten sin Aarzberetning. Allen
tan itke anbefale, at Porto Rico kom
mer i Forbold til Uncle fom paa sam
me Bis fom Territorier paa Faftlan
det. Han mener meget niere, at Øen
treenger til en Administration som paa
de danfl:veftindifle eller engem-ves
invisle Ler. Hund det forløbne Aaks
øtonnmiste Resultat angaar, mener
han« at Der hat itle Vceret nogen Frem
nang, og Grunden tilslriver han den
fulvftcendige Mangel paa Energi.
Er der imidlerlid ikte andet i Bejen,
stal Untle Sam fnart faa leert sicie
Plejelsøm hvorledes man stal komme
frem i Werden
W—
Fka Filippincrnc.
Mani la, Maj 21. —--— Den officielle
Medchelse om det mærkelige llheld ved
Pusacoa i Sud Canmrnieg Provinseu
Viser, at der dræbtes s: Amerikanere og
1 indfødt Speider blev tugei til Fan
ge ccf Jnfurgenterne.
Os. C. Lawrence, en tidliqere fri
villiq, Im anset i Genetamdjudantens
Kontor er anklaget for at have be
gaaei Bedrageri og Vetselfalsk.
HP———
Vdnndctlig Redniug.
Puck-lo, Colo» Mai 21. —-— Det er
faresz ber, at den stærtc Oversvømmeix
se, sum fidste Nat borwaftevc Denver
irq Nin Grunde Jernlnmebroen over
Zit. Stmrlegs Creet, to Mil fyd her
for, bar medført, ui to Meimeskcr
·0ruknede. Tsct Var Mgteparret J.
Brown fra Avandulcx de havde taget
Sommerophold oppe i en Hytte tyve
Mil højere oppe.
Pagsagereme paa bei Zog, som
forulnttede ved Brer, oplevede en vib
underlig Redning. Toget blev grebet
af den 14 Fod høje Vandinagt, som
rev det ned tilligenced Brer og bar
det bott. De 18 Passagerer naaede
akkurat iit faa taget Pladg paa Vog
neneg Tug.
Flodensz Aarsag var et Skybtub i
Serm Majada Viergene.
—----- —---·.--——.-—
Morgan has Luni-et
Paris Maj 21. —— Præsident Lou
bet modtog i Eftermiddags Kl. 6 den
amerikanste Pengematador J. Pier
pont Morgan i Audiens.
U. S. Gesandt i Paris, General
Horace Porter foreftillede Morgan for
Præsidenten i Elysce-Paladfets Au
diensgemaL
Morgcm stulde takke for Æreslegi
onens Kors, som Loubet stcenkede ham
i Anledning af Udstillingen 1900.
Det hele varede 5 Minutter. Ttods
alle Rygtet om det modsatte blev der
ikte vekslet eet Otd om den sann-ameri
kanste KanaL
ISJItsvenummet af Donnerw
Ientes frü.