Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 15, 1901, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Dspanmarnz z
— —-.
Ssladetlokpfets Juvilasunr.
Fra Kobenhaon meddelei den III-e
April:
J Middiags blev Zetadettordfets
200 Aars Jubilerum fejret med en lille
Festlighed i Soossicersftolen i Wovo
der. fom i Tageng Llnledmng var
smyllet med Flug og Gront. Festen
overværedes as Fiongen og Hurtugin
den af Cumberland, Prins Kristian
og Prinsesfe I- letfandrine, Prins Vol-(
demar og Prinfeefe Marie samt flec:
Medlemrner af Kongefamilien
Da Kongefamilien af Soofficerss
stolens Chef, Kommandsr Vorderr
fletd. dar bleven fort paa Mord-T de
gnndte Kantaten. et smult da ocerdiri
Kunstwerk dvis Fcrfatter er Ernst o.
d. Rette. Koret under Anforsel af tgL
Kapelmusitus Thorvald Haner — der
bavde lornponeret den tlanafulde Mu
sit — afsang med megen Virtninsg bl.
a. folgende Strofe:
Tanmarl. du. bvig anter rankeå
Trindt af Saat oed Eis-ar,
Aabent for de veede Bandes
Bid, naar Stoemen flaaer,
Aabent for hver ublid Grundes
Stormlob mod din Gaard —
Endnu dog af Mænd du mandes
Og din sejge Livslraft sandes
Gennem tusind Aar.
Efter en Knattetfang lod sca Prci
fesfor Bielefeldts som altid meact
musikalst Solo, bl. a. i folgende bri::;
laute Vers-: ]
l
l
Der sprang af sammt geeve Rod,
Hvis Kran ej lod sig stolze,
Hin Flot,son1 dobt need Jld og Blod.
Just hundred Aar derefter ftod
J Kongedyb sin Prove:
Der gemtes Gnisten til den Brand,
Der faaeå som Baal ved Helgoland.
og Koret svarede om den gamle Stole,
»danft af Sind, som den, der losted
forst vort Sprog paa Stjold«:
Saadan blive den og vcere
Til om hundred Aar,
For det nye Setels Ære
Regnstabstimen slaaer.
Tro sin Kurs, mens frem den stridek,
Tro hvert Navn, den gemtner paa,
Lade den til nye Tider
Arven oget gaaZ
Derefter besteg Stoffieerssiolens
Chef, Kommandsr Batdenfleth, Ta
lersiolen og holdt med stor Sitlerhed,
Klarhed cig Vægt et Foredrag om
Stolens Historie i de forlpbne 206
Aar.
Saa afsang man Kantatens anden
Del, hvorefter Or. Bardenflelh kalte
de Kongen for hans Nærværelse og udi
dragte et Leve for Konge og Fabre
land
Efter at Forfamlingen bavde sun
get »Kong Kristian stod ved hsjen
Mast«, tog Kongen Order og Mon
stede Sskadetkorpset til JubilteeL Hrsn
haabede paa Hader og Lylte for den
danste Flaades Frernsiridt og sluttede
med et »Leve min brave Marinel«
Smaa Mevdelelj
Kopperne i Acri-us« Fu
Aarhus striveg til ,,Dannebrog«:
Aarhus opslræmmedez forleren veI
Efterretningen om, at den stoppcepk
demi, der i Bintet hat hergei Rander5,
nu ogfaa hat fudet Vej til Jyllancsss
Hovedstad.
To Søsiende, en lille Piqe pua F
Aar og en Dreng paa 8 Aar, er an
grebne og i Aftes indlagt paa Epide
mihuset i Ny Munkegade. Pigen an
tages at vcere Smittebækeren, i Det hun
nylig er kommen hjem fra Bei-g i
Randeks hos Slæglniuge, som vel ille
hat haft Kopperne, men som dog Un
der Epidemien var under Jagttagelln
Den lille Pige blev vakcineret under
Opholdet i Randers, og Tilfceldet et
hos hende af en meget mild Att; deri
mod er Broderen livsfarlig syg. Han
er senere bot-.
Senere meddeles fta R a n d e r Z:
Der et her lonstateret nye Tilfcelder as
Kopper. De angrebne er en Fisiehand
lets Kone og tte Born samt en Sinc
desvends Kone. De er alle satte til
Lasarettet. Sygdommen hat de hentet
sig i et af de tidligere smittede hjem
hvorfka Smitten ogsaa er bragt til
Aarhus.
Og fta Aa rhu s meddele5: KO
nen pg et spcedt Bam, begge of den
angrelme Familie i hjortenggade er
bleven indlagte paa Epidemihuset i
Nat-but fom lidenbe af meget leite
Roppetilfceldr.
starb-M den 27. April. Ei nyt Kop
pettlfclde et i Gast Eftermiddag kon
Hatetei Io- eu Kom, der hat veret i
des foppefmkttede but i Motten-ga
U W er kudldct poa Epide
Antlitz-L den Y. April. Dei mind
ste as de of Koppet angtebne Born fta
Hjottensgade et i Nat afgaaet ved
Dsden pas Epidemihofpitalet.
Lsnspsrgsmaalet. Den
starke Gasting indenfor Haandvættet
cg Industrien fyntes eftethaanden at
siulle aftlate fig. Jngen af Partetne
bat Luft til en alvorlig Ramp i Die
blikket, og det ladet sig jo dgfaa for
udfe, at en faadan Kamp maatte bkive
halvvejs tuinetende for Industrien,
der endnu lidet steckt under Eftetvcs
etne fka den store Lock out. Hensti!
lingen fta Arbejdsgiverforeningen til
de famditkende Fagfokbund otn as la
de de to Organisationets Fotkejningz
udvolg fothandle om Sagetne, er
strats bleven mpdt med Tilsiutning,
og i Dag. Tirsdag, vil Parterne mis:
des. Detimod man Arbejdggiveencg
Forstag om Nedsættelse af et Uddalg
til Dtoftelfe of Striden i ngnings
fnedtetfaget fsrft drsftes of Bygningss
snedketne. for Fagforbundet san jage
Stilling til det, da Bngninggfnedketnc
fremdeleg staat uden for Organisatio
nen.
Haabet as en Inkteiäq Udgang of
Fothandlingen fis-Mr man dekpaa, at
Arbejdernes Ledere ikke savnet For
ssaaelse of Kastnepunktek bvor nie-km
den danste Jndnfjti kcm betale i At
bejdslsn, naat den sial tunne staa fvg
i Konkurrenten med Udlandet. Des
et bekom, det hele dreier sig i Lieblib
let.
Grev og Grevinde Adam
M o l t l e holdt fcrnylig Splvbryllim
Af Vennet modtog de bl. a. lTRO Fu.
til Guds Riges Fremme. Greven cg
Grevinden er ftcertt titleligt interes
fetede ag flutter sia nærmeft til Inder
Migsirin. Gteven hat i manae Agr
vertet Leder af Midnatsmigsionem
Engelfke Landmænd part
B e s s g. To unge Englandere anbot
der sig i denne Tid i Jylland for at
planlcegge en Fellesrejse for engech
Landmcknd hertii. De hat foeelsbiz
Været i Aarhu5, Silkeborg og Hernin3.
Den danflePalcftinamik
sion. Foruden Pastor Einer Priv.
fam i Vintek reiste tilbage til Elfter-·
landene for at genoptage sin Miglie-us
Evirksomhed der, hat ogsaa Mission-n
Hsyer fka Palastan med Familie il
tangere Tid meet hjemme vaa Veso-H
Han et nu afrejst igen til Palæstina
for at fortfcem sit Akbejde. T
l
- Danfk Præst i Berlin.
Blandt de nyeste Udncevnelser sinder vi
folgende, som bot nolens-: Kandidut
i Thealogien H. R. Haufen har faae:
Tilladelfe til at modtage den gejftliae
iOrdination for derefåer at overiage
Stillingen som Setretæt i den sicut-;
dinavisle Afdelinq af »Kriftelig For-«
ening for unge Mand« i Berlin. Der
te er der sprste Stridt til at faa dan
net en dansk Kirte i Berlin, hvor der
er en ret stor Kolcni.
Den dansle Missioncer
B a n e r, der i 3 Aar hat aphcldt sig iT
Syrien for at missionete mellem bei
derværende Jsder, er vendt tilbage tils
Kybenhavn for forelsbig at tage Opsl
ihold der, indtil han formentlig jene-J
see kan blive sat i Stab til at tage ens
iViirlfomhed op i Atmenien.
fEn bundtedaaeig Balger
lPaa Rigådagsvalglisterre fondtes il
;Aar opfsrt en Vælger, der om fort Tidl
Lfylder 100 Aar. Hans Navn et Zype
igraf A. C. Jenfen, boende i Sammet-!
Ytoftegade 14 i Ksbenhavm han er fett
den 4de Juni 1801. —- Det heddet al- !
Jtid, at det et et usundt Erhvert ei
»vor-re Satterz man vil her fe, at Ty-4
.pografet ogsaa tun opnaa en th Al
Eder.
l
» Hvad Sparsommeliqbeo
f o r m a a r. s) Norring er der fori
nylig død en gammel f;3-aarig Mand,
fhv. Skrcrsder Jakob Ilsen. Hele fn
Levetid havde han bcet i Notring of;
ekræret sig ved Snning; tun i Dosten
havbe hcm altid Hsftarbejde i de.
IGaard, der nu ejes af Frants N.
Gravgaard.
Han havde aldtig været gift og hav
jde ingen Slægtninge, derimod havoe
,han nceften som et Hjem sptst bog
sGravgaarvs Formand og nu paa sin-:
fgamle Dage hos Gravgaard. Da II
kob Olsen altid havde været meget
sparsommelig og Ikonomisi anlagi,
jvidste man, at han havde en Dei Pen
;;ge men at han, der ille havde anbet,
lend hvad han Jelv havde erhvervet,
sstulde være i Besiddelse af over 15,000
Kr. «havde ingen anei.
s
!
I
IF ---.---- -«. - - . -.,«--,.-- . ,«---,--«.-»
Denkt-asiat
kais sum-h —cr Dem Hand, steht-h Fade
eller mein est ere- dthmtme men- if sen
PM- MIMMIMIJ si las et Mer Ists
mdeststwsos Im la- htipe sit-i citi ente
Icslss Atti Ma- sen-ter
Heute wette III-Mes
WIM »die-as Ill.
M
xxx s» « xx »s«
—x.x— «.«- « «
Kort for sin Dsb lob Jakob Ollenx
csprette et Testamente, hvorveb has le
stamenterebe 8000 Ke. til et Legat for
verbige trængenbe i Folbby Soga, on
omtrent 7000 Kr. teftarnentetebe han
til Fr. Gravgaarb og bennes Familie.
Legalkapitalen stal henstaa t 10 Aar
torinben Ubbeling sinber Steb.
Dunste Ministerrygter.
Benftreblabet ,,Llalborb Amtstibenbe'
striver:
,,Efter hvab vi bar qob Grund til at
rentctqh forholber bet sig rigtigt nrt,
at Oberprckfibent Olbenbutg bar sitzt
Avbiens hos Kongen og hat haft en
Politift Samtale meb hom. Unber
benne er der falbet faabanne Ubtalel
fer fra Kongens Eide. at bet maa ani
tirges for siltert, at et Ministerstifte nl
sie i Lebet of et Par Maoneben Man
vil næbpe fort-ge at banne noget Mi
nisterium uben Tilflutning inbenscr
Reformpartiet, og ba en saaban Til
slutning itte vil vckre at opnaa, meb
mindre bet bliver et virteligt Wettstre
minifterium, ber ban11e5. er Saul-syn
lisgheben for et saabont i Øjeblitket
størft. Dog got man bebst i at vckre
belavet ogfaa paa ben Muligheb, at
bet tan brive over benne Gang« fom
saa mange Gange for. Efter alt, hvab
Venftre har oplevet hibtil, er bet jo
bebst itle at tro fast paa noget, for
man ser bet. Tiet gelber blot am, at
Venstre i be nærmefte Dage, som hit
til, holder sin Sti ren, og i saa heu
feenbe er der ingen Farr. Hertil fsjer
vi folgende, tom allerebe hat veret an:
tybet i et Telegram
J Folge et Privattelegram til
»Ranb. Venftrehlab« nettes bet kom
mende Ministerstifte i Forbinbelfe meb
vikle Foranbtinger i banfte Gesanbt
flohen Kammer-hier« Vinb i Berlin
ltal trastle stg tilbagr. Gesanbt
Bruun i Washington flal overtage PO
ften i Berlin, og anenrigstninister
Beamer stal være Gesanbt i Wash
ington.
Ung vainder. Den M
aatige Metanitetlcktling Carl Hanf-In
i Kobenhavn hat opfundet et nyt Lots
detniddel, sotn erstattet Syten og hat
den Fordel, at hvetten Loddetedstai
betne ellet de lobdede Genitande an
gtibes as Ruft. Han vil fsge ftn Op
sindelfe patentetet.
Dtcebt af kogende Val
ling. Et tte Aat gammelt Batn i
Hsfttup, Hadetup Sogn, tom fotleden
ulyttelig as Dage ved at vcelte en?
thde med togende Vælling, det ftod
paa Gulden Batnet blev i den Grad(
stolhet, at det tott cktet vsdr. «
Uten Æthet sont Bedsi
VelsesmiddeL Vinhandlet Gde
vab i Nandets dsde for tott Tiv sidw
en i sig selv usatlig Operation· Den
pludselig undet Bevor-elfen fotud for»
betlagelige Begivenhed vatte megen
Opsigt, og man høtte Untalelset om,
at Lægetne havde bandlet ufotsiatig
veD at bedpve en Patient med Giov
vaos Konstitution, hviltet dog bestemt
benægtedeg fta tampetent Side. JmiD
lettid sattede man Migtante til Æthe
ten, der var btugt som Bevor-elfs
middet Denne var tobt paa et Apo
tet i Randetsy men var ftemstillet paa
Alstev Benzong Fabrik i Kobenhavw
En Ptsve af Ætheten blev sendt Pto
fesfot Stein til Undetspgelse, og han
hat nu tilsitevet den ver-kommende
Lege, at den indfendte Æthet itte
var faa ten, som det fordredeg i Aar
tetetbogen og at det var udstilt en syc
lig Vckbste as en ftættere Etseitde Uta
tut, som itke maatie sinbeg i Ætheg
ten. Videte Undetspgelset vil nu for
haabentlig staffe Klarhed over, hvoe
vivt den urene Æthet et Styld i
Dsdsfalveh
,
Sijaalet :«U Kronen-—
Fra Iijællerup Winke-: N Jndbrud
er begaaet paa Maus-thut i Levrinq
Logik, tilhørende Guardejer Oder-W
Kolkendsren iil Stuehufet var itte
aflutiet, og Tyven eller Tyvene er
gaaede derigennem og i den modsatie
Ende af Stuehuset, langt fra Fami
sliens Sovelammet, hat de opbrubt ei
Stab og der af en Tegnebog udtagct
ca. 570 Kr. En Stags Disk, der var
benyttet til ai opbtyde Etat-eh var
efterladt tilligeined en tom Tegnebog5
en Pung med Solvpenge var aber-m.
Havestuedøten var aaben fom Netrætiy
for det Tilfælde, at nogen slulde væte
kommen tilstede under ,,Fotretningen«.
Jld i en Pige. En ung
Pige, der tjente som Barnejomftn has
Malermester Tranekjæt i Kobenhavm
sokleden Nat bleven uhyggelig fo:
brcndL
Bed 12——1-Tiden hsrte nogte Siden
de, der atbejder hos en Bagek i sei-time
Ejendom, nvgle gennemtrængende
»Kvindesttig og Raub om hjælp.
» Strigene com fra en Lejlighed vaa
»ftrste Sal, og fra Ganz-den ktmde
jSvcndene se, at des brændte i Pigevæi
lreißt Da Sveudme com sapp,
l
fanvt de Pigen i lys Lne, vg en Seng,
der stod i famme Var-elfe, var der vg
saa Jld i.
Ved at koste nogle Spande Band
over Pigen, fis de tvalt Jlben i hendes
Werden og saa hurtig det lob sig got-.
b!ev hun i en Ambulancevogn fort iili
Kommunehospitalet. 1
Dei viste sig her, at hun havde faser(
fvckre Brandsaar over hele KroppeM
og heudeg Tilsiand et itke uden Jan-J
Bifkop Swane. Cfter hvad
»Du-org Stiftst.« ersann agtet Bis;
siop Smane i Lobei as Sommeten atj
sage fm Afsked. Bistoppen blivet dogi
boende i Viborg.
Et scldent Jubilæum En
gammel Pige, Bodil Nielsen, feitede
fotnnlig sit 50 Aars Jubilæum. Hnn
hat i denne lange Aanætke udelullen
de tjent i en og samme Familie i Ko
benhavn, idet hun i de fptfte 40 Aar
hat vcktet Pige hos Grosserek Moritz
R. Hentioues oq i de sidfte 10 Hass
boldetsse hos Sonnen He. Ernst Hen
kiques.
Diamantbtyllup· Vorlä
mand Niels Olsen og Huftru, Tornes
matt Matt, fejtede d. 29. April detes
Diamantbmllup. De gamle, som
endnu et raste og tsrige, bot hos bete-Z
Son.
Hvad et Faitiglem lan
sa m m e n s p a r e. Forleden fere
tog man en Qmsiytning as Faitiglem
merne ira det gamle Fattighus i
Bitt-by til det ane. Blandt disie var
en Piae mellem 40 og 50 Aar, fom
bog bar nogenlunde underholdt sig
ielv Ved Tiggeri. Ved at tode op i
hendes Eiendele sandt man et Par
Bognmandglcrg af iildels sordcrrvede»
Fodevarer, iaasoin Fickst og Bei-M
Æzrn der Var flere Aar gamle, z Tru;
Ærter, som var sammentigget i fmaa
Portioner.
Liaeledes fandt man en Masse
imaa Leerredgposer, der var stimmen
inøret med en Uldgarnsteaad th
nærmere Eftersun opdagede man, at
disie indeholdt Penge, hvoraf henved
40 Kroner i gammel Mont. Tilsidit
var der af gangbar Mpnt fundet 760
Kr» og da man bar begravet en Dei
Poser sammen med de kaadne deeva
ret, vil disse blive gravede op igen.
Pigen havde endvidere en Spare
tagsebog pack 100 Kr
Danit Ssmandsdaad —
Færsbladet »Dimmalcetting« for 20.
April meddeler, at Jnspeltionsstibct
»Besiytteten«. Kaptain Schacl, den
17. April anlpb Thorshavn med 15
Mond as Besætningen paa franst Fi
ileftonnert ,,Esperance«. »Bestytte
ren« havde paa sin Runde i havet oft
ior Rolss bemærtet ei Bartstib, der
signaliserede efter Assistancr. Dei
viste sig at vcere den gronlandile Han
delg Bckrlitib ,,Nordlnset«, der den JO.
April paa Reise til Grvnland bar-de
irussei den frunsie Stonnert i stinkt
færdig Tilftand og bjerget Mandfias
bet. Baldige Styrtesper havde styllet
to ai Stcnnertens Manditab over
Bord og slaaet en tredie ihjel paa Det
tet samt gjort Slibet til Prog. J flete
Tage havde Braget drevet omtring, og
Veiætningen havde lidt wegei. En
havde faaet Benet breitet, og bog to
andre var der gaaet Kolddrand i Hern
derne. ,
D ød sfa l d. Posten fra Gren
land har bragt Efterretning om, at
Miesionær og Seminarieforstander i
Gronland R. E. Balle er død i No
vember forrige Aar i en Alder of 61
Aar. Han blev Student fra Her
lufghclm Stole i 1858 og tog i 1861
teologist Elsamem Alletede fra Bart-.
-dommen af hnvde han bestemt at ville
stlge Hans Egedefs EtsempeL og han
il)lev i 1865 ansat som Seminarielæ
irer i Jacobshavn og Missioner. J
-1869 udnævntes han til Seminarie
lfotitander. Han hat sprget for, at
»unge Grsnlændere er blevne nddam
Enede til indfsdte Priester, ligesom han
dgsaa hat for-get den grsnlandste Lit
teratur. J 36 Aar hat han med
iusvcettet Interesse virtet paa Gesu
land, vistnok et enestaaende Etsempel.
hans Ssn Frederil er Missioncer i
Grsnland
Om mgcn si«rc’ssan!
; En Sendag var der stott Sel
stqb paa gaard, der ligger en halv
HMils Vej fta en lille fynst Ksbstad.
FPtoptietæten er en udpmget Selstabs-·
Lmand, der holder of at se siere af Kob
lRabens- Beboete hos sig· Den wagt-l
Hdende Sondag besfod Selskabet vgsaa
as en Del Rsbftadsfolt Alle de ind
Gut-te havde ivdfundet sig med link-ta
sxelse as Apotekerens Feue, der itte
kunde forlade sin huslige Gerning fst
fIl. 8 om Aftenen. Det var da blevet
s-«esvt, at Praprietæren til denne Tid
stulde udsende en Vogn eftet hende.
Proprietæren gao en af sine Kakle
Ordre til at tske til Bnen efter Futen.
Kre’sjan, hvem denne crdre gjaldt,
havde adslilligt at indvende. Han var
ny Karl i Gaatden, var ulendt i Eg
nen og havde aldrig været i Kobftaden
spr. J Mortet var det jo umuligt for
ham at sinde Apotelet.
»An, Sludder!« fortlarede Propkie
taten. »Du tsrer blot lige ud ad Lan-s
devejen. Apotelet liager i Hovedaas
den, der er en Fortsættelse as Lande
Iejen. Det er en stor 2 Etages Bna
ning, som du sorsvrigt i Msrte tan
tende fra alle Ksbstadens Vygningsr
ved, at der banger en red. brændentc
Lygte over Dpren.
Naa, ja! Saa tunde han jo ncknt
sinde det. —
Saa ringer du paa og beder Frnen
date saa venlig at tage med til
. . . gaard!« beordrede Proprietæren.
Ja, det stulde Kre’5ian not gprr.
Lidt efter tøtte Kre’5jan not san
fortrpstningsfuldt nd med Landaueren
for at udfore sit Hverv.
»Naa. de ait jo læt mck aa sinj Appe
tetet«, frydede Kre«5jan sig,da han tort
Tid efter torte paa den brolagte Gade
og observerede en rpd Lygte paa en
ZsEtages Bngning.
Paa Vceggen bemærlede han en
Klottestræng. En faadan Natllotte
tendte han fra andre Apoteter.
»Der Inaa jæ val rinj op«, taknlie
han og tog et godt Tag i Strangew
Saa harte han nogle Trin ned fra
Zden Etage, og en trivelig Avinde viste
sig i Doraabningcn.
»Go« Avden!'« begyndte Kre’sjan,
»ja ftu’ beje Frer am aa vcer san ven
le aa ta mer u te . . . gaard!"
,,YJkada:nen!« rettede Matronen be
ftedent.
»Nim, ja«! -—— Fire’Sian var for
reften saa tnufende ligeglad, enten hun
var Frue eller Madam.
»Na stal jeg ftrats vcere der«, sag
de hun og gil ovendaa.
En Stand efter tom hun atter til
Syne ifprt Odertsj og med Taste i
Haanden. Hun steg til Vogns, oq
stre’5jan lstte i rast Trav hjem med
sin Passager.
Proprietæren var ftralö til Rede og
forte galant Fruen ind i Selstabsloi
talet.
Hun stirrede forundret paa det livi
lige, hpjrsftede Selstab.
»Barsellvinden?« fpurgte hun tjens2-·
ivrig.
Barseltvinden! En rungende Slogs
-gerlatter.
i Det var jo den gamle, ærvckrdige
»Madame« fra Rsbftadeni
Hvad flal dog det betyde?
Vilde Kre’sjan holde Grin med
dem?
—- —— — Endelig blev Historie-I op
llaret.
. Den ubudne Madame havde ogfaa
Thver Nat en tsd Lygte hangende wen-I
;for sin Dot, og Kre’sjan havde saa i
and Tro paa sin Hugbondeg Ordre ans
taget denne for Apotetet.
Naa, ja! Der var itle andet end at
gsre det om igcn. Men denne Gang«
sit Kre’sjan bedre Bested. «
J
- Pianoer
--— oxx Orglcr.
.N:111q11)1-119911Ilkk
unka eng-wes wass
usw«anyone-»New
m og Vemlm snu
sam, ou mein Vlal un
, dehnt mcen bar bin-e
,’ Benutzt-Jstcum-bod«
splug todt Te jku
n« huoo Te Mike-n
. Pmno tsllu Eise-.
Carl III-m land,
..-. -.
1,! »W
u- N « AxerF
M si« I s» H n
Den hemmte Ideal
Brødskærey
» er til-kommt
iEnhver Quåmoder
vuikek en iaasnatt
de fer deu.
Koffer kun 32.00.
« Send 82 met) Mut-U- Urilns til
II. ID. Sie-from ä Zo»
ZI7C-r««(lÄV·«. («"-("AUU
Quilt Mai-site
Evsu ou Wann-zute- Min
sln CI t« n, n m mum
« iknln lud-s out Von mm its-«
Msniicc. Ictmknsldr Des be
Inn-»sich sntmkltuitt-« »Im
afixlfkenbr oq ihr-Ums Wust
ins-, W qomle lag ruhn II·
Ell-nu- uq cuwe Mumikx
ital-s nieset-ge m, minnt-. ists
dehnte-irr lo-« trule imka
Zum-e vor-usw ist »Mit-.
LAIDI li- ÄltT FU» St. I«»«is, Mu.
L
Donn- Bc Poet-km
Tot those-alm.oklklasl
Icckf UOUNTAIN Tcs
Mode only by Mast-du Mosi
s«- clae . Ist-ou Wis
C see-» you MW disk its-la
'.«-, Isar- cut on esch sich-s
« this-. »O sent-. Nive- c
in Just-. Ampt sc wild-U
Uspssussssss III-· Als IUsk still-III
Liesl I I-«
??Er du dov??
sksvbsd : InnnbskshkskH m
Ztlj x .« .
httcnos - . » ,
;.» » . « - ·: .- - -« Inn-en for
cis-ne o-,-c out-l. ' -'.
.’.:’ !«-(’( .«’.« 'k.1
- Ishs h
bl. l. illsll N llll .-l lltuilL lh aus« im su
Stort Stovmovo Udfakg.
fl sli l l» -! ills s, « « ils —
Un l- —.’l Ip-« - A lit. l
4!.- cll'k-.« s-« nip- Il0.7··s
k s« i.i I» i-««« s. -, — I-·.«-..
«n IIEII l- h-- - s J l· »l
. s! kusnskj USE-IS
-- is-(. »l-- SI-- lx«.If-. « T · is I( «
s.!.«-- l·s «1 h«— - X hul
·E-sl full « Hi I26.50
» T
«
H 4
. ·
« .
» »
Es -
»F v..
L .
JU02 ON A TOLMAN cO
llsxsl « « «l«ll-l «ll:1xs.«
Louisvjllc E Nnjlwitlc
JkkuuanmI"."".;.-.·.«:« -’
Vinrkrs
Turij :Vilikktc1·
Florida
so (·«Zolf
Finstern
Ettm met J4-11;91:1;1k7i: 111
C- L« Stein«
C-( «- l.ti s«.t-- ÅFDUL
:«on"igv«ue, zw
---«O
Stab Tekks Abkrsie
C. L. Stank,
cis-n«ll«.1---I·gss.8;sp-« I.k· A
Lontoviuq An»
og ba-· m! ss.:: isxkrie Jssn km k»
illuf21n.de Ihm-: m 1.51-»e
over Land oq Bau-H
Kranich-, Tennessee, Alabama,
klfiissigfiupi oa Florida.
' I
Even-nennt musuuncnn
« « z. -.:.,- « -. . . « !s.«
b s wu-« ,««-., « « i« - II’
.,«. -,«. .,. --i H. ,s .-I-.
t-. J :.. - tAkUk
IJNLHIJJL WU J« PlisvsleNU L
Ult-’«AU1(1-.L Wl
,
MWIUEICE Ikslctl lssflfllfkp
so. 59 VEAASORI sIAEEL c«ch(30. ILL
sssklsokpocent Imokk Etat-n Jllmste Uska
sahn-Un M Issu l » E-·!I«!I.c« :«I As k. Ist-r
mssk Unmu- .« k-- -- »i- « .s ii . .s .:-».n
sksls iztssr unne IIssi .( ..« z «-.« .,,«
fu« :1««;;«.I«H«li1k k«!.H Hu
I U'?.I:n::« s. s« I ::: n
I(--.«s« 1’!1«.1It’1, I « Ll !f’1:
H Uns l«.1:r THITJT «-! J N! l- ·,I,)«. -
I.·«HI« lt’t.’-1)r- del «
lul .-»«"H «
Its «t«-I’ ’
bkssL UU lu!
«-« »z- - i·«: .«
«·(.,»..·H». «
lIIi ? («- I « on
« . -s-.19:k-.sk(
II« 1--.-I«.s fI::·l II .'I.«’,"l Lux
IHIJl IZ « I«. I·". III Isc»
59 OEÄISOAII sI . cMcAs50. lu
Hlavn bitte Mino-I Wann nim- Ts This-L
. . . . VMUITA VMMMWM . . »
vi! l-! Jst »Hu -1 l;««1«« .in-11«x
x.»n.I-«1-H-« U .:.«.sr .-1-.s « ).s--s ,-I --;(
—II.’).-:l l-.«—(1..s III« L««V·s«t«-L;kns!
link us di dann- «-·»k-«!«
Un
»H- s- M
I;«-. (..«,y«,s -n- sni h -- -,: « - «I s « s-·
-:i,»«-1«» —«---s VitslöIa-Viqonnlum.
I,« l---"u.: .- ji«-( ·lI-I«-.—1«.«I-· m-. «
ss U .1(.H.-1«,si t« fu«-·- its ’«.-n«:k.n.-v
z.««—«- »-i,-t imsta- (·-.--..nn fi» tss In l-s-1:..t-s.
III cscss cIIcIlcÄl cssflsf.
ISOL ESUIL Volks ZUILUMCL cMcA60. lLL
H· A. HERDRIckL
ss « skk »mu
Fmv smsronmik u .
69 S. OHICAGO AVci
,-,u’.; ’.«! Hm
solmmksstu K.-«-Is«-«i-s«ms-», »n
qsnuis .,z 23 »Hu-un ska Umk,
«!««--c,1!n«1:u H Inn-Ist Fund
·««"« "«- »l« Galiga
Em Zum « . fAstonlU l«
Omv sit-» l «(I . 2 up
Mann-Inn . l ’-« ,, ( sII
P Istnnlssi1nu170iuq l W » 4 I-)
Jus-I tu Ihm i w « :x is)
HL E W «nl 2 's»
szms Anat , :1 t«
In t! m . l IRS » Jj tld
Eli m) Ism- 1 z, » Z to
Esd Untat-Um 210
Ists-W . . l m » z m
Kam-Inn Wink l Ek- · 2 II)
Im. komd Ihn-im . 1 m « 2 m
Wams-» . , I kjt » sc a)
It Flotte Pr.mau.
Iidohbelt, km Neu-unt U V »Ak
Fa u vom-sit . t to « no
Initiative-Amt »v» , . l Is« 4.(ls
Unmut-m Nat-am l m ( m
Wein-tm Arn-nun l A
Hanso Bin-tm 1 m
»Hu-- m sen-w Wunsch l m
Todesstunde St eilst-tm- sunfeu. . « 1 Js
IM All- kjefullmger aw- 1ediagu qi en Inst
cssm « En- OVeuqsaamosimq suec Hanf Indiens-eg,
» ais-In hisrtimsimoslct Irr-Hm ask-d mit-gean
·pt hver Isllcn tust Alle Man-( fasse-ide- I Itkfct
n ro »in-s · na-» V lalan for Rassen Ih- » tm
id at forjkusiv uml-« of d( ovunmonte Rates til For
scckt oq Sommer-no Kommt Striv Um en maint
ket solt-leih » Ærlssdtqst
H. .A HEKDRlckL
III cssfcfschco AVINUI.
! u; »I- MU Ofen Man-. CHOqu su»