Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 17, 1901, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Danmark
sindefcften for Stagci paa
Rhede.
Her-Im fkriver »Kr. ng..«:
Mindedagen optandt med de: mass-:
ttgfie Foraatsvejr, med Sol og ligj
Himmel. Fra offentlige og private
Bygninger var Flaqene hejste U funkl
dede i den rafke Foraarszbrifr. Alle
Havnens Slibe var fra Iliocacnftuw
-«den flagsmnkkede fra Rasling til Flag
— knap dg Ved de forfkelliae chfeniei
spillede Militcermufitten. Paa Rhe
den lau det rugfisie Keifersiib »Steu
dard« og det non-te Panferskib »Not
ge«, som er sendt her ned i Anledning
af Mindefesten.
Kl. 12 løsnedes fra Batteriei «3ix
tus« det forfte Salutstud, fom straft
besvaredes fra »Norge«, fta »Ein-i
dard«, fra Tretroner og de øvrige Bat
terier.
Der var hele Dagen en fand FOR
kevandring ud nd Tolbdden til, Fe
sten og Fotaarri tun-pedes om at lett-.
Folk ud i det fri.
J Tagen-I Leb blev der nedlaqt en
stor MEngde prckgtige fignerede Kran:
fe paa Helieneg Grade, dels Paa te
sdrmeiel Kirkeganrd i Gotherggad3,
hvor Olf. Fischer ligger begravet, o«:
del-Z paa Hdlmeiis Kittegaatd, kwor
Højen oder de faldnes Grad var fest
lig smyktet med frisk Gront, boje
Luurbærtrcrer og sinke Palmen SEN
len paa Højenz Top dar omvundei.
med en bred Laurbærgnirlande oq Mit
over Højen vajede det store Orlogs
flag.
Om Fotmiddagen afholdies i Hol
mens Kirke en høj:idelig Mindegudw
tjenestr.
Hirten, der Var fmnkket med Dei-:
nebrogiflag og grønne Manier, VI
fyldt til sidsie Pladg af en talrig For
samling, hvor navnlig Soofficettcrvs
set var teprwsenteret. Blandt de ov
tige Tilftedevcerende bemerkedes Mi
niftrene, den svenfk ncrfte Gefandt Bu
ton Beck-Friis, Officerek og Maiwka
fra det norske Pauserftib »Norge« its.
fl. J Kotet havde de fleste taget Pladsx
Kl. 11 ankom Hä. Maj. Kotigen, Hds.
Maj. Kejserinde Maria Feddoroivrka
af Rusland, Des-. kgL Højbedxr
Kronvrinsen og Kronprinfessem Her
ingen og Hettuginden af Cumberland,
Prins Baldemat og Prinsesse Marie,
Prinferne Christian, Horaid og Georg
Wilhelm af Cumberland samt Pein-s
«Hang.
Eftek at de kgl. Hersiaber havde ta
get Plads ded Alteret, blev der affurs
get 1. Del af en Kantate af E. v. d·
Recke, hvoti Solovartierne udførtes
af Kammerfanget Simonsen og Prof.
Bielefeldt.
Provft Fenget besieg detefter Pcm
dekestolen og gav i gkibende Ord en
scerdeles liszild Stildring af Sirex
torsdagsiaget og sluitede med Ønskei,
om at Gud vil velsigne og bedare visit
gamle Fcedreland, vor Konge og vort
« FOU, «men lad os aldtig glemme det
te, kun da et der en Fremtid for it
Foll, naae det trofaft Iyder sin Gut-,
naar det elsier sit himmelske Fædres
land, og i Pksvens Stand vender
Blillei fra det jordiste.« ’
Et blandet Herre- og Dametor af
fang derpaa Kantatens 2. Del og det
efter sang alle tilftedeværende Luther-E
Salme: «Vor Gud han er faa fast en
Botg«. -
Umiddelbatt efter Hä. Maj. Kon
gens Hjemkomft fra Mindegudsijene:
sten i Holmens Kirie modtog hcm i
Residenspalæet Paa Arnalienborg Che
fen og Ossicererne fka det norste Pan
setfiib »Notge", det er ankommet her-»
til i Anledning af Mindefesten. St
strtre Folge af Hossets Herker i Galak
var tilstede ved Audiensen. ;
Fra Kristiania Kommune indløb ii
Gast et saalydende Telegratm !
-,,K-benhavns Kommune! Norgesi
Hovedfiad mindes i Dag den cetefuldel
Kamp paa Kobenhavns Nhed, hvoki
danste og norer Mænd kampede som!
Brit-re og fandt Dsden i helfemodigi;
Fotfvat fot sit Land. i
Christie, Botgmefter. Harbitz, Ord
ftret.« I
Bette Telegtam et befvaeet faule
bei:
»Krisiianiq KommuneZ Pan Sta
dm Libenhavns Vegne sendet vi Nor
ses hovedstad en hjertelig Tat for
beut Erindring om det Broderstab.
der for 100 Aar siden pas Farens
sag knyttede norer og dauste Mænd
f M hinandem med haab am, at Norge
Its Wes Mag i Feemiiden og i«
III-W Ming maa staa Tom Priv
- -Mudet,t—«
Es · g, Ovetprcsidenh h.
»Ih, Wo fee Bessern-riesen
- EIN-is stal di ans-re upgle
if U WWMU Kan
Wiss-gw
om den stille Uges Fred.
Cn Gang blot de ej med Freden
klang sra Byen ud paa Rheden,
ringed ind til Evigheden
Mend, vor Du flal dvcele ded.
Hundred Aar hvet Klokketunge
lod sit Paaskebudstab umge:
hundred Aar til Grads de sjunge
estet hin Slcertorsdagsstund:
Had den saa med Flammer mode-Z,
Jærn var Brodet der, som brødesz
Salmen sang Kanonens Mund
III sI III
Og endnu dirrer over S
paa denne Dag i Vaar
en Mindesangv som ej stal do,
meng Danmatls Hierte staat-.
Den svæver hin Aprildags Gry
om Kampegraves Muld.
den lkanscr Olsert Fischets Ry
og Tagens Heltetuld.
Den synger for hver Snellestavn
paa Danskens Vej og Ros,
den nnnner der et Yndlingånaom
rned Navnet Willemoes.
Den toner liae los og ren
end estet hundred Aar
om »Dannabrog" og »Prpvesten«, »
som tun i Sang bestem-.
som tun i Sang bes:aar.
-...-I IX
2. ·
Tu, hois Vielde Kloden vejer
sorn et Sandgtorn i din Haand,
stifter Redetlag og Stier,
bojer. løfter Follets Aand, —
lær os søge dig i Baade,
tun as dig os lade raade!
Du, bvis Bud lod Danmarl stige
sont vott Hjem as Bolgens Grav,
lcer mod Fjender os at lrige,
som vil obe, hvad du gov!
Lcer for alt os søtst at lnuse
dem, som hos os selv vi huse! »
Men lan dem vi overdinde,
bsd da du vor Evnes Brist,
hvor vi udenfor os sinde
Vold i Pagt med Lpgn og List!
Giv os du mod dem at vcere
Mænd as Mod og Meend as Ækel
Ernst v. d. R.
W
Todsfald.
Tidligere Frimenighedsprwst o;
Hojstoleiorstandet i Redding, den i
grundtvigfle Krerfe lmjt ftnttede ok:
meget afholdte Eornelius Appel et af
gaaet ved Døden paa Follely ver
Odense i en Alder sit-ts- Aar.
lsokneliug Avpel var fpdt i Tit;
lund Sogm Annetg til Bevtcft,
Var Son cf en Stolclcrier. J lMl tol:
han Elsamen ved Lnngbn Seminari
um og blev del-pag Hjcelpelceret i
Ribe. Zeneke var han Lcrter fleie
Eteder i Rubin-Hing inbtil lmn 1851
blev sorflcxtet til Tonder, hvot der
fiulre indføkez Dunst i Botgerfkolen
Hist-IT at der due upkeiiei ei danfi Sko
lelæterfeminarium i denne By, bles
han Timelæter ved bette.
Belendt for en støkre Krebs bletHl
han feist i Treseene ved at tage Del i;
Den snalaldte »Klofterpolitil«, oplathl
efter et Mode i Ltgurntlosten Te
Mcend, der slutteve sig til denne Ve
vægelse, holdt paa, at i Lampen fo-.
Danslbeden var alle Magttnidler util
siedelng idei Den lunltige Fottnfkni.ia
af Fig felv vilbe give tobt, ncur Dunst
«l)eden lnn sit Lov til at vitte i Fris
bed, hvokfot man ligeledes Milbe unde
de infsfinoede al Frihed til at licevhe
tyfl Sptog og tyst Kultur, saa meget
De havde Lyst til.
Eiter 1864, da Follehejftolen i
Nødding var flyitet til Ast-IV, optotn
den Tanle Pacc ny at sætte en Stole
virlsomhed i Gcng i deding nie-D
Appel sont Forstander. Den 12.
Juni 1869 santledes en Del Norvstes
vigere paa Hsjstolegaarden i Rod
ding for at forhandle om denne Sag,
og det valgtes ftzv Mænd iil at viele
for Sagen.
Dei var Meningen at holde Aar-le
stole om Binteten og Pigeskole om
Sommerem men Karlestolen blev for
budi af Vtsjferne, lworimod Pigeslo
len sit Lov at virke i nogle Aar.
Da det blev fotbudt dankte Prasser
at ptædile i Slesvig, Inflebe en Del
danste Sinderjydeh der havde samlet
sig om Appel, at faa denne til detes
Sjælefstger. J Juli 1874 samledez
da en Del Ptæftey tidligete fta SM
nig, og Kongeeiget i Allem hbor Pa
.sior V, Bitt-del ptcsteviede Appel.
Dette gav Unledeiing til en Brot-sie
eetösag, der endte med, at Bittedal
og Post-n Speisteup blev idmt en
Bsde paa 200 Kr; og hvee as de andre
Peeestee en Psde paa 100 Kr. Eiter
at Appel i mange Aar havde viel-et
fein Papst i Gewiser han sig for
en Del Aar siden tilMe pag Grund
asUlberoflhcrßdmdsthvsstn
TM m w - ji«-L ...
L
Pasivt Appel. der i en lang ’ e
af Aar var Pkcest for Frimenig
i deding. hat pmsteviet sin Esset
fslgek Pastot Lycke og nogle Aar i
Forvejen Frimenighedsprcest Poulfen
af Bovlund, der attet hat ptæsteviet
Frimenighedspræft Jørgenfen i Ster
bæi.
Fta Danmakl sttives om den af
dsde bl. andtt: »
»Appel var Frimenighedsprcest i;
deding i 15 Aar. Mange vil fra:
disse Aar mindes bang milde. vatmej
og leerlige thkyndelse med Tak, og’
Hdet var en stor Sorg for Fkimenighe
iden, da han endnu aandelig feist
zmaatte opgive fm Præslegekning i
F1889 paa Grund af svcellet Helbted.
Lndhst for alt, hvad der tot-te sig
vaa del aandelige Lin Omtaade,
fulgte Appel ogsaa lldvillingen af de
politifle For-hold i Nordflesvig med
flot Opmcerksomhed Han dar Krü
gers personlige Ven og lom meget i
hans Hug, men optaget of sin svtige
Virlfomhed traadte hatt aldrig siækk
frem i den politisle Kamp. Og da
der fremlom Ønste om at kaute ham
til Krügers Eftekmand, afvifle han
det.
Fra Dalum, hvor han siden 1889
hat level hos sine Born, plejet of leer
lige Hckndek, vedblev han at folge Ub
vitlingen as vote Fothold med stor
Opmæklsomhed.
Efferretningen om, at den gamle
Hædetsmand nu et indgaaet til den
evige Hvile, vil blive modtcget med
Vemod herhjemme, melt as hans gamse
Menigbed. lom hat vedlineholdt en
lebende Forbindelfe med lmm til disk
sidfle·«
Pastok Appel blev efter eget For
iangende begkavet paa Allov Kitte
Jaartk Pan Astov blev lscm Umste
Diet, og der hat ban onslet at hvile
-«— san nckk fom mulint ved Gransen
til del Land. hats fremfcir noget hel
ligede sit Livs Evnet og Hirn-flet
Smaa Mkddclklfet.
; Fnldt 100 Anr. Matie
Hausen, fpdt Andetgdatter, Ente eftet
Hngnmnd Jens Hanfen i Bester
Leitm, fnkdte fotleden 100 Aar. Hun
Inodtog i Tageng Llnledninq en Lyk
onsining fra Kongen on en Gave pag
100 Kr. Ten gainle Feone, der i de
ndfte 1·i Aar bar opholdt sig hos sin
Sesstetspm Znedtet Karl Oanfeni
Hotnberg, er iegemlig tast, men den-:
des Aandgevner et noget slnvede, hun
san dog mindeg Begivenhederne fra
fm Bamdotn
Stor Betalinggstmiidå
xning i L dense. . Firmaet M
I. F. Faden en of Ldensez stets-te
»En gros« Forretninner i Konntest
verer, hat standset sine Betolin93:.
Pazswerne et bemdeiiqe « de angideg
til mellem 2 oq 4 Hundrcde Tnsinde
bodedtreditor er Handelgdmkten Un
dre inseressetede er Koloniclfiermek
IGoldschmidt kL Trier og de dansse
Zuklerfabritten M. T. Fu Fabier er
:t af de Clthe Handelshnfe i The-sie
frei Midten nf forriqe Aarl,::norede og
endet sin Stifters Navn
D I d S f a l d. Fotleden dode i
Kebenhavn Jernbaneingenipr, lfxene
ralmajok Hedenmnn i en Alder as 75
Aar.
Generalmajot Jnhnn Kristosser Ge
otg Hedemann dar født IBZJ i fis
benhavn, hvor han acnnemait den mi
iitckee Hpjfkole og senete blev cinfcxt
ved Ingeniørlorpfet· J Trennt-stri
,1en var han med i -Z!agene i Sund1:ed
1848 og Vid Flederieia 1843 Tei
folgende Aar blev han Ray-nein sog
zxjokde derefjer Tjenesie ved Stateng
Mit-essen og sum Jngensor ved Jem
hnneanlæggenr. Efter Inbet cf
Dybbelftansetne den« 1R. April 15461
udmærtede han sig ved at lobe Bro
erne over Alssund afbtyde under Zion
dens voldfomme Jld. J 1877 sit He
demann sin Afsted af Militærtjene
sten.
Den afdsde var en Sen af den -
Flensborg fødte General Hedemann,
forn udmcertede sig i Tteaatsteigen.
Dunst dsd i Beetktigen
Tsmmeemester Jbsen i Stagelse hat
haft en Sin, Laes Jbsen, so«"rn deltog
i Boeetrigen paa engelst Side, men
som er kommen af Dage ved en Jem
baneulykke den 1. Februar. Omtkent
soming dsde, meetkelig not, den
unge Monds Fort-wede, en Dame fra
Stelstsr.
hvvrledez Landposten
fis Cyklr. En i Landsbyen
Sein boende Parshavet i den Sei-del
hvotpaa der faldt 40,000 Kr» lpvede
for nogen Tid siden Landwsten paa
Mariagee—Sem-Ruten, at hvii san
tunde bringe Meddelelse ein en stoe
Musi, stnlde han faa en nh Entfe,
sum Monden nyllg havde IM. Do
Laiede sont need Wissen, proz-i
Anmeer stob, ssil han Eykim prmpte
Izu-undf l » f. F« lEtW«
I
s
Fea Fyen steil-es saaledez om
Tilstanden og Udsigtetne: Det ladet
til, at Foraaket nu viktelig hat holdt
sit Jndtog, da det hvet Dag er TI
vejr med Regnbyet eller llatt Vejk
med vartnende Sol og let Natteftost.
Solsotten, fom hele Vinteren hat fid
det i Gaatdenes Vedtast og ventet paa
sit Foder af halvraadne Æbler og an
ket Assald, sotn mange nnomftunder
bidrager til at opholde den smutle
Fugls Liv med i den haarde Winter
ltid, er flojet nd til Smaatkattet igen,
flworfra den Morgen og Aften syngex
fom Form-steh Stiel-en er kommen, og
Warten og Bogsinlen syngiet ogsaa
llystelia, tart sagt, alle Tegn til For
Iaar et til Stede.
Hdad Vintersæden angaar, da bei
qynder Nagen at gtsnnes og set over
alt lovende nd; Hveden dekimod set
danklig nd mange Steder, den-hat en
nndeklig blqutpn Fatve og tun næk
.Oeatlene, hvot der hat liggct lidt Sne
aaa den, begonder den at gtsnnes lidt.
silever cig cheS beaynder s sma.1t
at spire frem, og med otdent igt For:
aar lan mnn i Aar gsre sig Haab am
Optejgning for sidfte Sommers tar:
velige Ereignis-ge Fodetbeholdninger
ne et for denne Egns Vedtommende
rigelige, men Mangel paa Ho fsles
dog som et itte tinge Samt, dog Korn
Jvlcn var jo god oa Roeavlen writin
ig, saa Hset alligevel lan unt-vierte
Bescetningerne ek ved godt Huld, og
sned de gode Smprpriser i Vintet hat
lldlssnttet dæret aodtx Kastning og an
dre flemme Snadomme heiter man ste:
itte omtalt. Priserne paa Singtespin
er hnie oa pna Pattegtise ineget høz"
oa lnange Landbrngeke, som hat Held
til Gtisetillckg, tager i Aar gode Pengc
ind.
Alt i alt er de oieblilteliae Udsia
let for Landbtnget gode, tun den for-—
lxeiede Rentede og de stadig stigcndc
Udgifter til Konimune, Follehold o.
i. v. fnranrsaaer den dngtige Land
brnger Vanfteliabedek nied at tlare
sin: for de Landdkngete, som itte fini
dee Venge bott, man Tiden fest Die
blittet taldeg tigtig god.
s
En Mand sogek at dkcebe
sin Hutten. Han tager det
cfter selv Saltsyke. Fotle
den Nat sit de i Faltoneralleen da
trouillerende Politibetjente Meddelelle
ein, at der paa Rolfgvej lob en Mond
fttiaende omtrina i bar Sliorte. Da
Betjentene tokn ben paa Rolsgvej. var
Manden forspunden, nien lott efter
saa de ham staa i det lustige Finstume
udenfot,Apcthetet i Falloneralleen,
book bnn knabte paa et Brælmiddei.
Belientene date hurtig Paa det Nene
incl; at Monden havde drutlet Gift.
Hast blev at den ene Betjent fort ind
can Apotlzelet, medenH den anden lob
effer en Lægr. Da denne lom tilftede,
tonftaterede han« at Monden havde
drutlet Saltsyer. Han gav ham et
Breetmiddel oa beotdrede ham dernreft
Vilttiait indlnat daa Amtssnaehnset
Medenz dette git for sin, modtoq
Jredetitkbetg Politi Anmeldelse ons»
it der var beanaet et Mordfarsøa pas
Jtolfgvej. In Akbeidgtnand Niels
Lassen var kommen beenset hjem,
hvotefter han var gaaet til Ro. Ne
qet senere var han staaet vp og gaaet
nd Meilenen hvor han bavde taget
en Hammer. Han git detefter ind til
sin Husttu, der laa i Sengen og fod,
og bibragte hende med hamnietesi
3—-4 voldfomme Slag i Hovedet, san
!edes at Blodet vaeldede frem, og Ko
nen mistede Bevidiihedm
Det viste sig sum-t, at Munde-m de1
band-e forspnt at dtcrbe sin Hultru paii
Voller-ei act-han« sont lsb steigende on
paa Gabel-Ue, efter at han havde den«
tet Saltsyte, var den fannne Person
Saltsyten lyadde Akbejdsmand Lar
sen durften da han mente, at hakt
hat-de gjort det af med fin Haltet-.
Da Giflen begyndte at beernde heim
inwendig-» var det, at han i »den bar-»
Stjorte lob til Apothetet for; at san
Modgifi.
De Saat, Lassen havde tilføjet sin
Hufttu, date del alvorlige, men dog
itte fakligete, end at hun tunde blitse
i sit Him, eftee at hun var bleven for
Funden as en tiltaldt Lage. Latsens
Tilstand et dekimod meget betentelig.
En tyvagtig Gest. Cn
Slrwdersvend i Satt Bitt, der er
Baptift, sit en Dag Bei-g as en Per
son« der udgav sig for en Trosfeelle ng
fortalte, at han nnlig var hielnloini
men fta Amerika og btagte Hilfen fra
Trosfeellet det. Som Islge deraf
blev han, nagtet Sleaedetmefteeen
ttte tendte hom, gæftfrit modtaget og
flt Lov til at bo der nagte Dage. Men
den anden Rat forsvandt han og med
tpg en chdninz en Ovecltatke en
stell-tappe- en. Miets- et- Pa
Stejmper og en Stime, alt tilde-em
de Strodeemesterein kenne snmelote
stral- Tyveetet l Satt Bitt on esxee
Mit-m as dette et Inven, ver her
hist fis at viere en often iteasset Pet
fpm kleben anholdt as Politlet t
IM ,
En uhelisisz Pudel-anv
Den site Tons Moiok Fisterbaad. sosxi
den danste Siai has ladet bogng oq
sont et Pat Tyboiiikeie hnk vaa Pes
ve, faldi ikle i Fuletnes Suec-g. da
den et for fvcet at faa ud og inv raa
Stranden
Nu hat Tnborpnsisierne anspgt om
at faa Baader vaa Prove. Kan den
ille benyttes ved Tnlwwn Kaval, saa
maa den anies sont fuldftændig unru
gelig i det hele iaqcy hvok Zek ille er
Baadehavn.
Rundeicsarn ng Regensen
Spstgsmaalei om at tilvej«k;)tinge en
bredeke Passage i Kpbmaqergaoe ud
for Rundetaam vil nu for Lllvor blire
iaget ap til Drøfielfe, fokdi Denne Tel
af Gaben i den kommende Sommer
slal asfaltetes. «
Man ipk med iemmeliq fiot Zit
kerhed paasiaa, at Projettet om at
btyde en Pagsage for Fodgasngeke
gennem Rundetaarn vil blive udiørt
ved denne Lejlighed. Dei er jo ei
Peojeli. sou er let og billigt at føre
ud i Livet, og fom iillige ek If siok
praktist Beiydning for Personalirasits
len i den itceklt befærdede Gabe. Mel-.
det vil utvivlsomt heller ikle vare lusns
ge, luden man udvidet Gaben ogsaza
til den anden Side og paa Regensens
Belostning. Sandsynligvis vil Re
genfens Forhus blive flyitet ei godt
Stylle tilbage og komme til at give
Plads for en overdællet Bucgang for
Fodgængeke.
En dansk Avstralier. Jspls
ae avftralsie Blade et den danstføhte
Sie Edvaed Knox Mandngen den 7.
Januar afgaaet ved Døden i Sidney i
en Alder af 81 Aar.
Edvard Knox var føbt i Hclsingst
i Anret 1819. Sin Stoleuddannelfe
sit han ved Sors Akademi, hvotestet
han i Lnbcck og London uddannedes
til Handelen J Begvndeisen af Ink
retne udvandrede han til Nin-Syd
Wales, hvoe han ved sin Dngtighed
fvang sig ov til Direktor for Handels
bnnken, en Stilling. han beliebte til
det sidste. Hans Hovedfottjeneste var
bog hans Oprektelfe af de ftote SM
kertassinadetiet, hvotved Dytkningen
as Sukter begyndte, der sidsen kom til
at omfpcende alle de notdlige Kolonii
er on antog et meget stokt Omfanq.
Sterlig et Kolonien Ny-Snd-Wale3
-ned dens Hovedstnd Sidney ham i san
Henfeenbe sior Tat styldig.
J Aaret 1898 blev bnn for sine
mange Fortjenefters Skyld spinnen
fotn livsvatigt Mediem af den enge-l
sie Meiste-nd
Den afdsde vandt i sit lange Lnx
alles Agtelse og Sympati ved fm DU
kighed og elstvætdige humane Pers-n
liqbetx En Svigersøn nf hom, liges
sedeg en DansL He. V. M. Rothe, et
Underdiretwr i Sukkertompagniet.
I
Koppetne levet op igen
Tta Rmdeks bereite-L Efter at der i
en halv Snes Dage ikke var konstateret
neiget Koppetilfaltm blev der atter d.
25. Mart-Z tonstatetet to Tilfælde paa
Landen semlig i Opsteup og Vor-un
Begge Patienter er fskte til Lasatettei.
Fra Geenaa: Der et den 25. ds.
konstateret et nyt Tilsielde as Koppee
nee.
1
Svagc, ucrvvfc Mast-T ’
-1-«-s-n at 5.»— Äms-. Its-mir as I
m Im euitxwusshuk Arm l
.
l
,:-m on sammt-sw- smnkslsp
z·e,.-(«-nl..;· . wish-! Irre-— m- m :-« ess» km
« ri-« ’A W- »O :.-.- MNV «. Irns ils-txt ist« I
:n;««n-I.:( -k tv ! xaq m nxt km U «
,er:smk( eilt its-k: kukm A« Ei TO By
tu : dir-»l— A Ui I h« Yo J!":""T. .
Passiockcp
Vaskemaskns
dorsale-sei
JM »
I. IUO Mk
««’1 its-U Hm- -·l
.-.-.-y s Ta- obs-It uns-d
Jst-I « suche-Oh III-W of «
» - , ss .:,
WK ts«. U VI ZULI co
km ( !:-s H ’-'- its-II v!
I· o» »so pzeuazkmpss tut »Ist-unums- Montef
Don-T BE Fooccm
Tal-. unseousne.okski-I
hoc-f IOUNTAII Tcs
»sc- ousy dy mai-ou tue-s- !
eine co» Ists-isten Wis. ll
keep- ysm weil du- its-h
ist«-It cui on ach MI- sc.
Fels-. s com-. Nove- oh«
in dulE Quem no sub-U
sssssssuvssisss Aus- ists vdltf Etat-Ists
.— —
As F r i t
. L- a n d!
HJ den d..-ike Kolom paa »ew- Banng
l WARD cOUNTY,
NORD DAKOTA.
Oder 500 Tansks hat taget Lcnd iden
ne Rote-n, udvalgt af Kitlefamsunkets
Nimmt-, og afdisse bar alles-de 400 bo
«sut« sig der. Endnu hat-es dyk gebt
f Land nett Stationek.
Der tilcmngcs bot-sie Fotrekningh
— mand t Bycn Vocvbellö i Scttle sen ft«
Ten Mc og Iwie Titsdag s hoek
Moor-ed folge-.- paa de flesie Es stiomk
billige Rctusbtllmek til Lands-g- «e illu
.de Inn wag im Mcnneopolig til Lan-m
sved m heutende sig m ,,8»()«· Bank-IS
LandkonloL
LIgeledeg bat-es Prætieland i Minne
fota og Dakota, og billigt Skovland
iWisccsnsin og Michigan paa »Sei-«
Jetnbcmem Love Institutes-Wen —
Sfrio ein-f Lands-m og illustrmde For
klaringer til
P l). W. (?.Mkslcl)AY,
: Land ans-! lmlndtrisl Akt-Mk «sou" Ky,
? Minimum-lis. Minn.
i
I
s
Fw Nonsens
m. kxkuIIInIIHI
til Tannmrk og Name
asgn I Im III-Icvo III-In LIMIqu og
TnISvag.
r- Inn-Im Its-In- PI
xIIIIIIIIIIkIInIN ; Is!
ie erp « .4«.IIIIkdI-III1«I
knaco aIIctIsnIkIIr VII
In-.
F. Wut san-en.
IIIIIoIIIeIcI :«I·.IIs-II.
447 W. cIIIcago III-. VIIIWIL ILL
.
chNAIIIIISUIIIaochIIIM
II« --·r) II Muts-· I-- III)II- r III TIII Ins-II
fis-»Um- sit-music Ums-III- IIIIsi «
- III-s FI« I« ss INII III( Cl-« Ist-III Its I k
k..sI-«II-I«I««-r III-umr« IIII cALZOs
LlNUUI WOOU PZISIZVINO Cu
IILWAUKLE Ils
IIIIOIIIISICE Icplctt lssflfllfkp
No. sc UEAKSOIM sMEEL ckslcsML ILL
( mit-wetten tin-» SIIIIIII IIIIIIIIIS Ihm-I
Vehandkcr III-II IIIrII IIIII EIN-Ihrs VIIIIIIe H Irns
vsik ZWLI ItIIIIs St sm en« eII »Im-I- III U. III I III zu. I
IIIII III er aIIvIe Anmut-L lallt 4«::! r. N .- II
ommk gamma-J I:IsIIIII IIcI vom It..:, IIIcI m III-s
III« sIIIIsIIIIk III-II III-III eIIII II III Ihr-Ihr LsIIs I«rI III« c
sinnr- Neumo. IIIIIII Ins II.II bru III- I:I re: «.
oII III-II iom III-me IIIIIII IIIIIII HJIIIIIMI Ins-Im
,;I««.:III-i"-. J tun-H IIIIDIIIMHI Iiifckkrskqiv . .
Im annin Max-Inn .I·II«I:—«I komm-- its-;:Is7:c c—
IIII IIIrszerII IIIIIIIIIIIJIHII III-I fIsksszIIUprk HI Jus
IIJIIJIIIIII Inn- IIoJrI II Punkt Ikwk III-Ihrsqu- »
ItsIIsII.-III, IIIIdIsIIkIIN IIIIII III-Inn III-I-LL-Ie«I«I..s Jn
Iw« Nr I- I WIIIIIIIII II a » ISIIIII Xm bunt
Ies: II Iqu V- sIIIIs Ia III-II IkoIIIIIkI CI «.« Ue It
Etwas-n Ums-II ««I II-: Ir: l«. III Bill-»
ss VEAASOII si» acmctcll ILL
III-Im vom VII-de IIIIIIII aq» T- Unka I
. . . . VITAUTA VIIOMITUU . . «
III IIIHIIIIII HIIIIII «I·I1-I1s!ss III IIIIZIII .
I-« III-III III-I I -!-I MIIIIslslsichI in Linn-Is- sp:
näh-II Ihltsl l,.( «,k« III-«t«I-I IposIIxIIs I I III !-·III
III-g ss «:I.I-I.IIIII-« dxkzskssmmr -- In kIIIIJIIIpc
k;- ,II-«H. III- II» III «;III III e II - Hohn AII
· ILIs II-II I—«- sum VII-III- Vlgonutuqh S-«IH1«I-I
I II II II« I» Issut IIIH -- L- II Jst its-! Icsl
III IIJI It IIIl(1-I:III-!IU «- II-- «- IIIII«IIIIIIIIIg
Luni-i vsIgt unsqu I,.Ir-IIII « Itm DOILIIII
Ists III-III cIItsIIIU III-us
Ist-I- SSIUS souw III-unsa. cIIIcsoT III
H. A. HERDRICH
cIIII IIJI Inn-»
FINT POSTOORFKE « U
Sec. gmcnoo »t
-.,,- Iz»
Hohn-I III. II- HUW »
FIII »Ja I- . . l«I-II:I« «
OIII NU« , . I ’« gw
I-.- Puck JAH I-«
T ·.I II n-« IIH . «-II » 4 »s
IoIIuII .I II« III I » ;I:I
« II -7...-I U I
ZI«III .«II;:II « . IIII
Ast! III· 1«:. im
HI: «. :«sI - I ·’"- II-:
-I«.’ ( «I.I· Is :«I IsI
VIII I "«' ,. II III
»I- s. .L.II- I .«- « .- I«
»Im -II : l III "·«.- I .-0 » : I«
III :« I I I W » 4 »
17 -iI sin W« INIII
ks .’ M II- I; I-,
.II! . I I« ( I
.» -. .1;.-««.siI I m Im
clvxsptm I«. .l-II««I-.«sI . » I «- km
III «O« II’ VIII« III-II I II
Nun-II- IIIIHIII I III
»Ich-I- rIk THIM Tut-III I m
OshsIIIIIIkssk zI IIIWIIIE VII-M- I «.«.«
Its« VIII- VJnUnnIsI u» ski ikg .- .1I« kr. IIIka
Istch . VII-Ic- IIENII »Iin :--I iIIII »in-I Ol I «—-»,
f» qI IIIIs !IIIIIi: «ss IItIrIIs »Amt«-I II I h «II«-’I« »Im
Ip- Is«».( »Im-ishqu LIle LquI Immun- i sit-Es
s!s.cII IIIII XIIasII A IiIIIII M Kam-I Nu » Ins
jtld III III-Mist- IIIIIIII as be IIoIsIIIIIsIIk « Aus I I « »I- I
qa » Ia ZonIIIIIIrIIi III-sinnt LI su suec III IIIIIfIce
IeI AMICI. Ær IIIIIII
H. .A HERDRICH,
ISS SASTCHICAGO AVSNUL
sur-in- Mst UIJU III-»sc-. OHIOAHC Ich
r
«.--.-. -«- «.- .-«
,k st EZ«E »k- d·,-D«?-.« «
Den Standinavisse rægcaustalt
«- Ms VIII-M- IEIICAL lssflflssk M- »
aus-riskant over hkce Amerika lot flae kontinue-se Im- as
Private- Ncrvofe og stromfke SImvomme,
heldkisver nsssii »Was-tm Eisen-ed be tun-Hu- Tittmxkc isq onst-um c m nack- Nut.
Fort-im Mit wund-kon- tinue-et ipslvsl as ma- Orkan-L
Auc- sknrssrssquet mennecn Bret- l)m«-»- Crit -·(1 l hinein- Musxtmk «
««1seisener soc Anastasius-es P
Its-me Am gis-er nmnak vix-Walde Raub oq come-ein et for lin-,I·rs««ns-nec. unt-entstu
dr lustige Zuqunu1sr, Icm opkzcmr ved » usorimnksial vq n ptmkwsshe Vin. I ers-Hi Li ;- Elsas
der, die-M im» Anat-must for ÆateskukeL »re- Raiilss, ,k«» et Hmm n. besbnorlsk
CI o. m uit online F nen- lkne MI Unmens- mk aus-Hi iskx »:s--·;-t Den Fu Dei Itil s
sotlesm cum-« til ein«-m sum lud-moc- qua ca aussi- nl
cENM IEchAL MsTlTUTIå 41 so. claklc st» l) Z. chicsxth Ill.