Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 13, 1901, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »Danskeren«,
U halvugentlig Nyhedsi og Oplyss
ningsblad for det daner Foik
i Amor-fu«
nvmvet as
mxst u"TH.1-1"BI,.H(Z)IJSE
Man-. Nebr.
»Dosten-w- ohin-mer dar kais-an og
Lord-g
sns pr. stark-cum I Te Forenrde Eurer
81 50; m Umsan IS tm
siedet bemkes i Forsktxdk Gefallan Beta
ung,Adtesjefokans:-j.1g oq ais ander
angaaende Binde adxrszscch
DÄNISH Ll"Tll. Pl"BL. HUUSE.
Birm- Nest-.
Neun-U Hakelo set-Heu
Ente-I M at Un- l »s-( ( »du-It Blau-. Jed-»
II Mkssntj4-icis- manns
Advenjqng Nun-s cui-Je- IUUWIJ upsn
spplic html-.
R · s
,»: akute-en·
blivek sent-: Iel Substtihemet. mdtit »du-ps
kelig Opjtgekse mormgeg of Udgsoeme og at
Getd n veralt, r Louisiana-men- med se
Fort-Jede Saatets Bosuovr.
Nest Lesen-e drum-met ng tx: Fett, der
mmku 1 Bindu, ask-n In et Lebe has dem
ellek for m fes Op.p«s1«.ssgs: om det some
nde. bem- de aiuv minnt-, at de me
somissementec i dem Blau Te: ml Icm
M geujidjg Nyttr.
April.
Tpv lcenger ej, o Fotanritid,
paa Tærfklen af bit Riqu
Spænd ud din lyse Silteflcerm
og ryst en bxoget Blomftersvckrm
af dine Kjottelflige8
End rælter Vintrenö Zcepter hid
en fsje Stund er So n -blid,
saa fyger Sneen atter hoid
hen over Mart og Dige.
Alt længft dkog Blænterkæden ud,
de tapte Vintergækte;
san pipped Krotusflotten smaat
med safrangult, med hoin og blaat
af hvet en Rist og Sptcettex
nys kom Rhabarbtens Putpukstud
og bragte Brev og Fotaargbud —
men trods dens Kammerherkeftrud
vil Vintren ej forttætte.
ch, tve « Od! den bar i Nat
just tet al Betegning,
og paa hvet Rade imod Nord
henaandet en Atantusflor -
af ren totinthist Tegning.
Tytt ligger over Stt og Krat
i blsde Lag dens hvide Bat —
tm tun vi attet tage fat
med Stufning og med Fejnitfgk
—- Tit frem, du leere Sol, og sog
blandt Stammetne i Landen;
lad Sneen fmelte for dit Blit
og synle som en Læstedrit
til Spiretne i Banden:
tys Knopperne paa Bitt og Bsg
og meld hver Kime og hvert Log,
at Vintken —- fom san tidt for
Spsg —
snart er for Alvvt foundem
Sau flal du se, hvor fort det gaak,
hvor rast Kostumet stiftet
af Anemonet virtes brat
et Splvmotsbtudeslceb, besat
med lyfe Bregnevifter.
Og hat sprft Bsgen Krans i Haar,
da ved vi alle, det et Baar,
og ingen tænlet mer i Aar
paa Vintetens Bedriftm
Otto C. Jst-Ils
x«. .
Nogle Drenge stod ved Floden for
at bade. Den ene dyppede Tceerne i
«Vandet og sagte: »det er toldt.« En
andeu stat Foden i til Anllen og men
te, det var temmelig feist. Den tret-St
derinwd sprang ftrats i Vandet, but
, sehe under, og da han leende tom til
Syne tgen, raabte han: »Au! det er
« , hetltgt.« Hatt nsd vielelig sit Bad
7 Gaar bet tkte ofte saaledes overfet
Cudi heilige Evangelium? Gives
set itte Mennester sont ille tan stille
fis fta Baden, sont tun gst et lille
Ists-g vg music dypper Ftddem i
Ist klare, stiste Stum, men fpm ikte
M hett at tafte sig nd deri.
De bltvet hele detes Liv tgennctn
de ved Btedden« til det er for
Ei abefsiet Augreb p: a
Daalsh Lan-. Pale. sonst-.
J »Dann.« for 10. April bar R.
Anderer i Brovllyn, R. Y» rettet et
ganfte umotiveret Angreb paa »Ta
Uifh Luth. Publ. Hause«.
Efter en Artikel otn M. A. Som
mer, hvillen Artikel for-neigt beleckt
ter »Dsi.«s Kilde: at Sommer va:
valt ved Vilh. Bittedal, dumper Or.
Andersen pludfelig over i et Llngreb
paa »Dst.« — og »Danish Lum.
Publ. Hgttse«. Enhver vil imidlerlid
af hele den uniotiverede Maade, book
paa der gaas over fra at beltcefre
,,Dfl.«s:- Ord om Sommer og til at
anaribe »Tik.«, forstaa, at ligesom -i
Koindebreve er Efterstriften det vix
tigsten
Hin Andekkeng Forfog paa at agere
Damit-er angaaende »Dsl.«- Stil ca
Errtninnkbvgning, er nie-get ubeldia-.
Man heb-over blvt at have last npale
Linier tfor Er. de T sidftep i banz egen
Artikel iaa er man klar over, at den-:
varfatter talet fom den blinde vtki
Farveriie naar hatt akute sia af mel
at rette Stil.
Fotøvriat ved di af eaen Erfarina
»bedst, bvvr lidet fass-dein Tom naiven
iVi var felv maactet rette Exil vai
Artiklet fra Hi. Linderfenäi Haand ::l
«T!"k.«
Hvorfvr »e? Blut-, udaivet If et
Kirtefamfund", ille flulde tttnne taae
Penge for ssne Avertikiesnenten ind
fer vi ilte. erprsriax txtnde He. «!l:-.
derfen jv derom have benvestvt sia til
Tireltionen for »Tanifb Luth. Publ.
Haufe« Tet er et Farretnina: sparaz
m Hal sum ille Vedlomniec ,,Tsl.«-.
de
Naar He. Anderfen tiliidit drifter
LIisxx til at udfa J Mistillid til Boa Hatt
;delen her i Vlairf but-de ban i bdert
iTfald have baaret Ha nogenlunde for
Ysigtigt ad for-st. Han er gruinme uhel
tsig.
Hatt sparger om hele Lptrnlforrets
ningen tan foeenes med alvorlia Kri
ftendom —- og fortfætter saa: »Man
durde ilte have nsdig at vcere Lange
for at lobe baade Lasset-aged Seelenk
bøger m. m.; for-di man itle ved, om
man faar Optryl, om lwilte man ilte
ded, om Optrylningen er flet med
;Tilladelfe eller er litterært Tyrseri —«
E lDe 53 paa hverandre folgende vm’
er, vieler henrivende hos en Mand,
der vil vvtrcede sont Dommer i Sti;
og Scrtningsbrgning).
Dei er oS en overvrdentlig Gliede. at
Vi fra rette vedlommende i »Danisl)
Luth. Publ. Hause« lan berolige He.
Andersem
Hufet hat i sit Arliv liggende Til:
ladelse til Optrylning as saadanns
IBsgen hvor flig Tillavelse fra For
Ifatteren runde for-langes.
« Af Læfebpger hat det lun een, op.
den er sainlet af en Komite here-tre,
saa den maatte man vel have Lsm til
at tryile, uden at der siulde zxksiaas
Mistillid.
Hvad Salmebsger angetan da er
Moslilde Konvenls opt rnlt, hviller
er tålladeligt paa ethvert Sted atminr
Danmarl —; og »Sangeren« e: ar
lig og redelig samlet og udgivet of dort
eget Kirlesa
For-neigt r He. Anderlem at
han ille hat Begreb am den amerikan
sie Boglovgivning. Den hat »Damit
Luth. Publ. Hunge« vel Lov at folg-e
uden at indlxente hans Tilladelfe. —
Den er nu fttlgt i en hel Rcelle Aar
af de svensle, tyste og norste »Publ.
Honses'«, hvorsor stal der saa udsaaa
Miztillid til »Danish Luth. Buhl
Hause«, for-di del splger den?
Det er den amerikanfle Styrelfch
Villie, a. sxoltet herovre flal lunne
heute Fordelen af Alverdens Litiera
tut —- og lun hvad der bar »Er-py
right« her i Landet, betragtes som
dens Ejendom, der has-: taget dem-e
,,Copyright«.
Duft-r handler »Danisl«, Luth.
Publ. Dense« aldeles sont der et hand
lei altid med »Dsi.«s Fortaellinger og
hvad -Forretningen ellers unser for
gavnlig Læsning til voet Fvlls Dag
tiggprelsez det optrytles i Ohne-ts
flernmelse med den amerikanfle Lovs
Forstaaelse.
At »Danish Luth. Publ. Hause«
saa ilke hat turdet vptrylte et og andct
fra he. Anderseni Hauen-, lan vere
belltegeligt nol; men en Forretning
man se paa en Var-es Godhed og Galg
darbei-.
Det sum-ne gældet om enlelte af
ht. Andersens til «Dsl.« indfendte
men ille oplagne Arttller. En Re
duktion man se paa, ein en Artikel er
Hemdig is formme is ellet ej.
A W, et et O , der tie
nee hegen san file Ha deutet
Werd-s Ists-s Futen pl fststcat
ils-las W, at vstt May ved
at nistelte OM fee Hort-entn
wose- Iedfmnwkiae meint
Uhu M W W Eli set U
FU, sont Wd W its
»Ja-Ies- nasse-Josap
Wes-M IIIWII
ugtmedede Amteäggtrelse inpr
der ,.acvotlig Kristmbom«. et jufk
denken at han, det staat i den spren.
danste Kitte« hat en besynderlig Lyst
.jil at tokettete mev det andet dankte
Zornwut-.
Er Samfunds - Utkostab fmsasie
»alvotlig Kristendom«? Elle-: beide
He. Andeka itke, hvis han vitteiig
havde Ante at fremfste, have ben
vendt sig til de Mcend indenfor
bang eget Samfund, ssm
sidder i Direktionen for »Danish Luth.
Publ. Honst«. »
J saa Fald kunve man have taget
hans Ftygt for at ksbe de af hans eget
Samfund udgivm Beger for ajvotlig
Nu mac- den hentegnes til dej
usmagelige Koketteti med det Sam
fnnd, hvori He. Andetscn itte staat.
For-neigt kunde di fra ket osiiciel
Sibe gsre He· Indessen oprnceeksokn
paa. at det et ikke hansis Person. men
hans Menigbeds Kirscejendoms man
fra »den danske Kitte«5 Eide tragtet
efter. «
i « «
Det got os optigiigt ondt, at Ot.
Ande:fen, som vi i hoj Grad respektes
rek for bang tidligete Arbejde betovte,
ved et utilbprligt Angteb ud fra frem
med Lejr hat tvunget og til offentlig
a: give denne Redegøretfr. Heis- bny
bat-de hendendt sig til sit egxt Sam
funds bettoede Mænd, kund-e han have
faaet den i en ligesaa bekoligende pri
vat Form.
O II O
At »Dann-wirke« udviser Den over
ordenlige Nobels-ed at optage et ubes
fejet Angreb paa vort Fotlagshus’5
Boget i femme Nummer som det in
deholdet et Avertisfement om de an
gtebne Vogek fea os, konjatetet vi
blot fotn en Kendsgerning, der viset,
at »Dann.« kan gste alt for Pengr.
Eller ssulde det væee en Uhu-ent
fomhedZ J saa Fald vil »Dann.«
uden Tvivl bringe en bebst-ig, ossentlig
Undstyldning.
Ä-— —
Visdom pzs sid im dei
isdiffc Talmud.
Saume ogjndiepdt as Turnus-)
Rast Satan itte hat Tid til at
komme fett-, sendet han Vinen som sit
Bud.
·- sss s
Jetusalem blev vdelagL fordi man
var ligegnldig over for Ungdommecs
Undekvisning.
I Ä M
End ilte i Travlheden med at gen
ovbygge Templet maa Birnenes Sko
icgang blive foksomt.
«- » is- is
Fok mange Kaptejner bringet Stu
den til at syntr.
II s I·
Naar Otsen et selben, er det let at
faa Slagterr.
II L s
Lytkelig et den Liding, der sonek
for sin Ungdoms Syridetz men Mkcs
ligete er den Ungdomstid, for this-en
man i Alderdommen itte behsvek at
tsdme.
I s- Il·
Ten, som ladet sia beherfte as fin
Bad-Z obelægget sit Hug.
Jst M Il
Naar Den vife bliver drei-, tm vpsz
rcr han at raste vis
II If II
To St illiraer i Lommen aør were
Støj end hundreve i en Eck!
a- s «
Søg ikte den uqudeliges JUNGE
fer om du Lan lasse af dam.
II II II
Faktigdom tommer fra Gub, men
Urenlighed ittr.
t- ie. i
Rct dig selb, spread du prøver pcm
at rette andre.
st- i i
Den givet lidt, som giver uvilligen,
og den givet meget, sum gjvet mev
Zwil.
I i- It
Man spstgexz hvotfor fsdes Men
nesiet med Heendetne «kuttede, medeuz
de ete aabne ved Dtdens Dertil spare
vi: naar vi komme ind i Vetdem be
gcere vi alt, men naar vi gaa ad af
Verden, san vi intet Lage med os.
i s- i
Din Ben hat en Ven, og din Veno
Bett hat en Ven, —- vær verfot for-fig
fi .
g si- - i s
Deu, sen Hi Igek Anseelse, taber den
let.
I I O
M fe alle Fejl unvtagen vote egne.
I I c
Elsi den, der ircttesætiek Us, cg
sty Smisretem thi Sagt Leder oer
til wigt Liv, Smiger til Inder-elfe.
i s i
holdqu taugt parte fe- eu sub
MI set
« f I
En Rat i en aufs-artig Stilliug et
sotn et Æsel bundet til Solln.
O I s
Om end bin hustku et lille, bsj dig
bog ned for at hote heudes Rand.
P f I
Naat Kalven sparter, et det paa
hsje Tid at ftmsse Korn.
O c
Vogt omhyggelig bin Restes gobe
Navn og Rvgtr.
sc- «
Vckt hellen Hale blandt vaer, end
Hoved iblandt Rasse.
si- k :
Ea Entes Ejendele —- de vare faa
ellet mange — sial Izu aldrig jage i
Paul paa et Laun.
s O s
Formaalet tetfærdiggsr ikke Midlet.
si- ss i
En Gniek et kige faa ugudelig som
en Afgudgdyrter.
si- - si
Ri.adom b! iver offe som Band der
amlet sig i et QYI og ikte Lan san
Askpb: den Mut-M hekte
s« I THE-II IF IT
.· D» nsl- lectikansk.:
exists-riskie
Uirs. J. P. Petersen fra Chi:a;«.)
sad i sit Rollen hele stdste Mandaa
Estenniddaa, medes Gassen sra en
ulændt Gagbrcender fnldte Vierelset oa
tvalte hende. En Nabo havde set
Mes. Pesersen aaa ud i Kyllenet liqe
esser Middaa; man sokncoder, at hun
strals derester hat dgejet Gashanen
fra. Henved Kl. ? om Aftenen loin
Tasteren, Krisline hiern, sammen mcd
en Mr-. Eller og sandt alle Dske lan
sede; Kristine liagede ind ad Vinduet
og saa sin Moder sidde, sorn det syn
tes sovende, tret ved Gagstovem
Hun banlede paa Vinduet, men ns
intet Zvar. Mes. Elter, der bot liac
ved Siden as blev hidlaldl, og hun
brød Ruden im; sieblillelig sit-mensc
de Gassen ud esg havde ncer saget Vei
ret sra hende. Hun mengte nu ind i
Varelsej, sit Døre og Vinduer op;
men det varede nassen en Time, spr
Lasten var suldstcendig renses. Mes.
Petersen havde varet dpd i slere Ti
mer.
Den asdsdes Mand vaastaar be
stemt, at del ille er noget Selvmord
«Min Rone.« berettede han, »har i
lang « d varel syg og var ineget sdag
i Gaar, hun hat dtejes sta, og i den
Tro, at hun dar-de lændl, dar hun sai
sig ned for at vente til Bandes blev
varmt. Da hun maerlede Gar-dun
sten, har hun sandsynligvig varet for
svag til at rejse sig oa dreje sor.
Den asdsde var 37 Aar og ester
ladet sin Mond og en Dotter.
D r u s n e d e. Andrew Hansen, en
Dansler sra Rio Bisse-, Col» og sr
Kammeraser. som havde Arbejde paa
Mudderprammen Atlas, der sor Ti:
den liager ved Mayberry Steule er
sandsnnligvis dkulnedr. Lordag oa
Sondaa oa Mandag havde de vcem
her i Byen og drullet en Del. Da de
sent om Mandag Assen begav sig sil
bage til Prammen, var de alle ske
fsærtt berusede, og siden hat man ille
set nogcs til dem. Deres Baad sand
teS i Tirsdagi slndende med Banden
i Vejret mellem Sinene es fort Styllc
Vej nedensor Byen Antioch, Col.
Den dansl-amerilansle
S a n g e r i n d e Fri. Alice Nielsux
got i denne Tid stormende Lylle c
London, i Shastesbnry Theater. Be
gejsltinqen over hendes skønne Sang:
stiger nied hver Dag, til Ttods sc
a! Englsnderne oprindeliz er meg «
steptisle oveesor amerikansl Kunst.
Fri· A. Nielsens Fader er danst, men
Moderen Jrer. Familien hat senere
does i Missoueri, og den unge Pige
har saaet sin llddannelse Ved St. The
eesas Alademi i Kansas City. For
nogle Aar tilbage sang hun i es Kitte
sor der i Byen og da »apdagedes«
her-des Stemmr.
Den danste Lods, Kaplejn
John Hansen i Eurela, Call., syldle
sit 79de Aar sornylig. Kapier Han
sen tom til Calisoenia i 1849 og hat
siden da boet i Eurela.
san var Lods indtil sit 70de Aar.
Gammelt ÆgsepaL Stren
Nelson og huftrm Newberg, Oregon,
hat sejeet detes 45 Aars Bkyllupsdaa.
De blev viede i Rette i Jylland sor
45 Aar siderr. De udvandrede sra
Danmael s 1867 til Steveni Palas,
Wis» og i 1M reiste de til Miit-reso
tn, dvpt de boede s 12 Aar ved Feegns
Falls- J 1881 reiste de til Oregon,
hope de un lever blinde alle derei;
Ums, Steng og Benuer. send
soamen er 71 es Braden 83 Tar.
Zieh-. e! rajle og san ser gire deres Ae
Mprdf Sidste Sestos sandte
W as All-ers M Inderseu l en
M Mkentenhsldvslsrswsm
ins, Col, nieddeler ,,Lien«. Der spek
ligger qubenbart et Morb. Zimme
ladende har han fsrfi fanet ei dik
bringende Sng i Hovedeix derpaa et
hans Legenie kostet over Randen og
ned i Klsfien og san stirbt hen til bei
Sied, hvot det blev fundei af nogle
Hyiden Andersen, der bot-de hos
Samuel TayloD ornttent halvanvcn»
Mil im Winters pas Pleaiani Ball-y
Rand var i Byen Aftenen i Forvejen !
og dei var sidste Gang, man saa hamj
i Live. Mordet er bleoei begaaei iæij
ved en megei befcrrdei Lanvevej og
fandsynligvis as en Person, der ei
godi lotaliferei. Motivei iil Juki-ty
delsen er en Gnade. Dei lan ncppe
have værei Nov, ihi dei var alminde- 4
ligi beiendi, ai den Myrdede ingenj
Penge hande, og man aniager, ni.
Ockvn ovei et ellei andei Udestaaen Je!
er Motiv til Ugckrningen.
Emil Poulien til Ame
r i l a Kobenhavm April 12. Dan
marls velbeiendie Siuespiller, Emil
Poulfen hat i Sinde ai foreiage en
Kunstieise igennem U. S., i den koni
mende Sommer Han hcir i Sinde at
Oplckie sine bedsie Roller i New Yoiik
Zan Francisco og andre starre Byeim
S l i) l dig. Erii Hansen frei Vel
lijo. Call» der har verei i vorher forl
Mord i Ariininelreiien. rr hier-en san-;
den styldig i siinpelt Dia) j
l
Danfle Embessmænd Bed?
analgene i Rocine, Wi-» d. 2. Apiilj
valgtes 2 von-sie Biiembedsmirnn
nemlig Anton Hnnien til Bis-mark11
inedlem og Peksi Neka iil Zoksiandei«
i et af Byenz Worts-. -
l
s
!
if
i
l
i
P r ce s O e n o ? i g. Tor Frellctå
Menigbed i Zitai1inc« Wis» Paiiok
Bings III-I but iølzi Prassicboiig de
liqgende im overior Rirlcik siebe
suinnien ei PAKQ
D s d sfa l d. Lin gam..1el Son
derjyde, Hans Jenseit Vind frei Rang
Fitup i Agerliov Sozin er nnlig of
gaciei ved Boden i Haiiford. Konn.
J en Alder af henved si« Aar iin han
og hans Hufiru til Amerika og befane
Fig has deres herboendc Vorn. s
Drachmannö Son. Den
unge Maler Jens h. Drachmann. en
an as Digieten, ei afrejft fia Dau
nori iil Lgbrador Hi. Haichiiiann
ioreiager Reisen nied Scjlflib ist ai
Fores- Mariaestudiei
N. C. Gram dsd. En celdte
dansi Forreiningsmand, N. C Gram,
afgii ved Deden Torsdag, efter lern
geie TibsNSygelejh i sit sie-n, 362
JE. Franklin St» Chicago. .
N. C. Gram var fsdi i Beile, Don
mark, for 57 Aar siden og com til
Chicago i 1881, hvoe han i niange
Aar hat drevei Slagierforreining paa
Vesisiden. Don efierlader sig Ente og
en Sen.
Mifs Anna Pfeietsen i»
Minneapolis sitev i Fjor et engelst
Digt om Boeine og hat nu fra Prie-!
sident Krügers Peivatseiretcet M. de
Bruyn i Hang, Holland, modiagei en
Takstiivelse med Krügeis egenhcendige
Unvetsirift.
Dei sit-file oq niefi komplete Iiite vg citezi
-.-E!«F.l!9i7n!!"!3 .J.VPL·—
ictobleiii ist's ;
F sk- Stc d- « «
Eiter-I ogc quvlTri. S F l i t.
H.H.VogtECo
Zistere og Joche-ableu
Taveuvori, Ja.
Eitetlygniug.
Jsolgc en Bestemmelsc i Olc
Terkilicns Todssbo kan lians«S-n
Jiank Tcrkilien nu ovcrtage Efeu
dommcip Eidstnævntc anuioch
derfor licrved um suarcft niuligt at
incldc sig til ttiidcrtegnede. Elter
om nogrn kcndck band Lplioldss
stcd og qodlicdsfuld vil midcrrettc
inig desto-m vjl dct blivr paaskow
net. Sidstc Eftscrrcmiugcr om J
Tcrkilscn luder paa, at han for
2—:-3 Aar sidisn er crij im Spen:
cer, Iowa, til Nord Takota.
« L le L lscn,
Sinnballtoih Andubon Co» Jowck
FW Nonsens
. m. lxkurljuner
til Danmakk og Nokgc
aigaar im ishicago hoc Man-sag og "
Tom ag.
sit » must-, sian- VI
s
thktiquilknse Tun-zit
l a er ,Is Ort-si- tzt Haucht-aw
ktsueo tatst-mitth
iu.
Te Uhr Ichs Viljei til
innisJ Als-: i N : Mk Its-«
, :l.t.:lni.-.is m Lckzmtik fluo
e ,lil Tliiksricuusssx irm writ
i«—i-«1 u innrm i Ttrssss sun.
two-tm- ls Mc Musik«-.
F. Wus. Jan-ein
Eli-content Acha.
,447 W. cliiesgo M. cllchso. lu
IEVU HEXE I'IL««ZI» fis-« lIO bis
lnstssn UW Um- n- Drum-upon
s« Ins ts- wiss-«- Asssssvl bis-wuan »F Ist
vu spart-! lum- «ten «!-I«s·sl sum-CI
Ost-»oui« III-« asifu Ists-L « «
lI.. ins-d Its-I lll It um«-wuc- ais-n
»Ist-mous- l-’r-«.(sst- p«t· us In us
n tm les-, sc sie-n » i «!«1-ukss·1l«(«.
k«»1--UtlsssI-te, »Hu-- Dis-n Its-ists
Usn vlslumisstllsk lo— Vinc- Ius kut
pnm stg its-J »in Ihm-» til mis
--I.I--itss«k1s. l-- nd tls J« »Um-»Um
Ussnsssn fsik spusiosilos h « »- Fast
sitt-sen ji«-s U- knu- shsssss II usi
osuk pas-a mit-. Im r Inn ldts like Im
r1sr, su- ma sr ebn »aus-»n- »F
Mkmkms sof Notwan t» usw » tu- tus- » www-» not-,
u-: U tust-Ist stsh fis-«er »Ist-u- ser-« ssg ums-go
Tthlflt UII FRI cslsFKCAHMAS sur at Ist-nost-«
III-k» Or tuy ist-ah- st lud-«- ksn »s-- « du«-J Its-Im«
Isspllss Ul II laws-ums- tsv«sr ins-Ist msn Imi III-·- H(
st-J«s!-««·-«s-fi-««ss«1(tr-s1k»-gcxs", tust H suun Gott«
Insumä »I-- « I « miss- umso-sc
« AMUALMU fl( Hin-LI« Fausts-risses- vil smij
fH works-m II 510 hr ist-Illi-. sitt-»o- --·s nimm-t- Haus
b--lfusI-»1-1 ils-stil. I-’I--II«»-tsn «-r aus«-! litt-- Ism
»Hm-m I- m (1 uosii »Hu knsbkwxskshsc zsu know-,
Wir Konto-; s· am - k- n.
h 1 Nilus-il ss1 fl· n sue-I Inn-» ihn r tm! sllk tl
umn- Its-sm- -»t« til-»arm- si tin-miet- msnu s r U v
usw-»s- lsk I III-: III-ils I( Ist-sc m- s- er uns-III ist-Imm
»di- sssm Tini-»Is- H. h«-vs-1ni- d- I- lsnukss r dem us
« --·-1-0-c·1-In muss-to- nmi »Ist-·- is ihner fisk san-Uns
cum-»Hu XII-is Ums-» s-- Uhr uns-sc ssyt Its-sub
ist«-»f- miscs »I. s - H Inn- o« il -t cis-m l tin k10 Ast« HI U.
it wiss IcUFlIl-.k»c1»tisr enx Ist-I sit-m III-Ist tut-s
Ism ins-U. Pl vil Its-Impu- ·l»m Ist-m- livui Art-wish
Sslkt Ins Iss kann Inst-an Ins- msn Ist-v er tot-U Irs
sinds-Induktion vn sit-se ils-a Ule us ten-muss
«ell IN
. IMPLRANULRYIl Si F-(’1AIITHT.
121 -4 Knl kan- --w,n l'.«- ........ IIZO
Ub-( flUl Its-sh- vtm lu·23. . ll lc
its- ( llul tun-.- uns-« usw hm Ums-sk« U m
. Esss Dsul lICc
i-- on 10120 I«-"-l«(1»s«sl' . . ,
III- C Uns »so-ou »Ist-s WILL Ast-«- In ’
IJO s C Ilul Ihn-se »vin Ins-. Nil »Mit-et
. li« 0 Uns Nun-s. «qu WI· Mit Mit-not
· . UT Llhsl Its-Ists- tote-N--1k«.-Islrst p
i. In »Im Ism« »wennle ht« ·jh·(ll·« .
Nu i«-s«s1lk;-nsi usw«-me Is«1«(’·»-»". I do
Uc k. I lklch IIETTK lsn -I-«r · Kunst-· or Its-n- Cu
nsmnsst ges-I In Illios ok in at v»rs!«lc-mkss« v« v-« ists
s SNEL. ht« ri. -r Hi st»« rti Nun- Jkila Dust
C
sgr lu- ln tust- Is r »Hm »I- kllek ssrhs k M »
I. DI- Kons:ll«ks’ II VIII-T Hilfst-.
- sinds-paus, III-.
850 sites Ist-ge
for
«—
»Li- ZN i)
B due Bagecvn c Vei
den.
Nara-»Na i« t J Aas-.
Sen sl W og m im
drt r ngis fom Punk
Vi hat den strkstr Jkrnvateizortet
niug i Verm-. sum-inse
L Ihm-tue ging-r soc
, old
wiss-wollt tot t«
«.«c.un. ht- tot Ol
Pchkss tot Ost
-««pcckt»· tot «
Ia·I Mars Wo Priv
Ixts Ifqu ellik ssstuw
!.« -;— »r, Hi bin lich-Hi
San Hut Mamm- :
I.t:.lla1m-, czu wurer
Emo tu Jl11m A A. 'l«»l-.·II.IN t'«»«
60 LAKk ss CNscAscL Ou»
- - »s
cis-·
s Any mu- tsna esslly ohn- - UÅTII Aus
ists Ohms-. cis Ist-tut Its-sites ·
« Iw- H’ »e- IIII sum I cis-floss
I «- Okls by st- alllltiit »u- s-· ishr-teil · rfvmw hin qu
ZU Um shou- Isnscrmst obs-lusle kni- ls ynu com
k«l,v Ink- Ihss oft-it Is- Ismi I-» cis-»mu- ukimk wiss-h
usu- »I Ilklu min- ansnh Insel nun-as ist-il Its-Im
is » sank-»s- amj laws1t1111AvscsIsss »k Form-m
t« as-« m m-- nu- w Ist-M »Im n- sl Dunst ast« w«
«- nss vis- - tust- san ( Inst-m a bis-auft
UULÄ kv ·. »s- ssz »so-wo T- « Ist-s »sec
l-! «I’III,I Ufttdq
05 com-c thIepi s« II» Umohlth . . k
,
Mc
KLEMM
Muse
»
.
« WIIIMMWMÆIVMJUUUZITA
« veru- n «- Uwcssst eUnsreu"4"1·4"4««"1«4"u«ro74"4«ONj’4«eä"«"e«4’n"M««"«·1’IN M wng
Substriptionsindbydelse paa Vilh. Beck:
Erindringcr fra mit Liv.
Ten sandelige Liosbevcegelir. Voftoc Bill-. Beet nn i over en Metmefkesldek
bar stoaet iom Beter of, hat hast iaa ico: Bund-um for von Fou. at det tun ten
EosbcsdTr. m den endan Ikke hoc samt iin Oftonesiuver. Neun Pakt-It Beet km
eitec ismge cpioednnget udgtver inu- stsekindungen mlle diese namenqu nob
vendtgt inenMg dceie fig om hanc ittctiontyed e den mdke Mission og deron
give en Sktldctng of dekte Akdede i den den-se Zwielicht
Som det altid vil vace of tokee Interesse at lceie en Keigdbetetktinq, noae
den erstreben as en Zeus-gen der link vceret need t Zijgiinjem end of ern. dce tun
dar oskket iBaqtroppem W det ogiqa have sum-e Interesse at lecke Postok Bette
Erst-dringet, netop iokdt yan Iden itdfte Uenneftealdek hat dort til det kttteuge
Luzi- Foenoppce ou aldng holdt fig tiebage I Atome-.
qutor Bedo Ekcndcmger vtue have baode littedistorist og tutmthistorift Jn
tekeeie For tnnnqe gamlos vslle de oviulle foundne Varndomös og Unqdomodsllp
det, og de vslle give de unge et Indan Jena-ge Foedold, iom san dlloe dem til
None poq deree Livgoandtmg —- man iosk repliqhed til at isige den more Mie
sion I Ianmott fca den« tranqe Bokndomds og Ungdomeldage m Nutideth hooe
den staat s iin bcdne Mandomokeaft. ;
Medene man htdtsl iæklsg kendte Vastoe Beck fom Pmdikont og Sold-mer
fta hatte Predi!euiamungec, Fon- Fsokiatter oq For-toller sk- dono « uleqave«,
sont en omhog eng Hueioder to dont »Skottsste«, iotn den more Mmiione end
kæke Leder o com-net im han- monge Bladqrtktleh ins er det. iom om hqno
crindrsnget melte alle dtsieE enstsdec stimmen. ferne en Stkeg til hist og det,
uddobe dessem Relief, iaq die atmet dlwee et fksnt og ufokglemmeligt Billede as
den mdee is iond aamle For-unad
Som dee unde deines. er Pastot Berti Grind-enger Mc tsrte Doqdogsovteas
neue-, men en feist oq livfuld Gulden-H hope den heilige Moor fotdet ian imutt
i Troqd used det hierteiige Lune, der et iæcegeut for dam
Redenfmaende Uddea of tapueloveefmiceene vme give Leiekne et bestel
af Bogens imnlede Jadho d: ,
.J semmethos Fest og Mo’r«, »F Aussichten-, Widersinns-armes »F
Udy«, « Drum-. »k! Mel-IN »Den Indee Missiond oehotd titllnidersttetet«,
»Den indke Mission Fothold til de andre Lejte i solt-tiefem, »Den iudre Mis
sion« Fremqu-Ia o Udditnn «, ,«I«en indee Mission Frei-Ind« o s. v.
Hemde-in essen mit L v« vit udkomtne l e. 7 heftet « lo Ets. Um for alle
heiter. Sud meon dedes indseadt ins-est muliqt til
DMZZ LIDL MI-. EOUIQ
Sitte-, Nobe. F
.« J
H
)
k
s
se
I
kF
p
f