Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 13, 1901, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .
· d
UMMUMUMMMULLMLLALMCULLMLAME
»Dansketcn« koster kun 8150 E
pr. 21argang. E
IIIIWWfWIWI
LWMUMMUMMMWZ "
»Vanskeren« udkommcr hver «
Onsdag og UNde , O
UNUNWwWWaE
IMULULUUUMUUUME
»IWWIWIWWWWINIWWWWWWIWWWIW
TOrdagS-ngave.
Nr. 22. " Plain Nebr» Lordag d. si:3. April IWL 10dc Aarg.
Amerika
Nod i Porto Nico.
—
Pecestetne E. S. Tead og A J
ZBeakix der fendies til Porto Rico af
dei amerikanste Missionsfelstab irr at
anders-ge Fotholdene, bereitet blandt
andet folgende:
J nogle Byet, hvor den ydersie
Fatiigdom hersier, san sindes Spani
ete med Fotmuet fra 8100,000 til
81,000,000; men end iiie Synet af
den dybefie Elendighed synes at bevæge
dem til ai yde en Smule Hjæm Tig
getiet er meget almindelig. og i mange
HVisiilieic har Ksbmcendene lagi saa
mange chbetmynier iil Side, fom
de hat i Sinde ai uddele til Tiggere
for den Dag.
De siallels Mennesler mangle dog
iiie biet dagligt Brod, men er be
fangi med alle muiige Sygdomme og
LegemsfejL Avindet humpee frem
ved Hjælp af Firyilee ellet hjælpe iig
selv assied i Nulleftole. —— Meend fid
det ved Vejkantetne og fremviser de
teS vanstabie Lemmer for at fremlal
de Medlidenhed.
Hvad der i hsj Grad irænges til,
nieddeleå«dek videte, er et Hosvilal,
velfvtfynei med alle moderne Jndreti
ninget. Tusinder af Syge maa do af
Mangel paa stadig iyndig Behandling
og Lasgeiilsym
Der arbejdeg alvokligt for Oplnks
ningens Feemmr. Der er 4(),000
skolebespgende Born, men 80,0()(), soixi
der endnu ikle er sprgei for. Der er
800 Lærete — hvokaf 90 fra de Fai.
Siater.
Der undervises i baade Engelfi og
SpaulL og Bsknene ete lætenemme oq
idkige. Endnu hat de ingen lckrd
Stole, men Autoriteterne hat allen-de
samlet s20000 iil en Notmal Stole.
Der siges otn de indfpdte Lan-ere, at te
- er ligegyldige og maa fiadig efietses
af de 16 Stoleinspeiister, der til Heils
farer rundt paa Den og set dem eftet
i Semmene.
--—..«..-... » ».,--.,---- - - , ... Pf
Dem finde Tian :
Anbaneene tn e besinnt
Havnna, April, 12. —- Tsen grund
lovgivende Foesamling vedtcg i Tng
Ined 18 Stemmer mod 10 en Besint
ning om, at Forsamlingen var imod
»U!attgs-Beslntningen andeingen til
.f»«.ia-rloven) »von Grund of Ubtrnt i
viise nf be deri inveholdte Bestemmels
ser, samt poa Genus af Jndholdet af
andre Parngeassee, særlig A, 6 og 7. (
De konservative et tede over nenneI
Udtalelse, da Kommissionen til Preis-;
fident Mcsiinley nu er banden paa"
Handee og Fødder. Den can i Bitte-J
link-eben ille forhcmdle Ined RenerinZ
gen i Washington undtngen pnn et
gnnsie nyt Grundla, i
Ovad en Soff-« san goes-.
En Mand, John Titzgibbong, fm
Siour City, hat i bernset Tilstand
luttet sin gamle snge Moder inde for«
at forhindke Naboekne fra at komme
end og hjcelpe dende eller give heute
Mad. Lang Tid hengit, fprend mani
endelig sit Bad efter Politiet, —- denj
gamle Kone var ncesten dad, da DiereeHi
blev aabnet. Sonnen blev arxesteeei.
En Selvmorders Mening
om Rom og Cigaretter. En
reifend-e Agent U. B. Catrow begit
Selvmoed foeleden paa et Hotel i Jn
diannpolis. Hans Lege-ne blev fundet
paa Sengen, og Dieben var pjensym
lig foeaakfaget af Gift. Paa en Laxk
Papie. der laa paa Boedet, havde hgn
sitevet: — I
«Jeg gaae at spge det hinsides.
Sig tilcaetie Nation, at Rom og
Cigaeettee er en Forbandelsr. Tele-l
grafee til F. L. Caurus-, Ne. 1145,
South Beoad Sie-, New York. Nag
ter han at have med« det at gem, et
Pottemagetens Aget god not til mig.
Ei foeulytket Geni. En
14saatig Deeng, Willie Ceoömanm
fea West Tailor Ste» Ghin-gez begit
Selvmoed ved at bange sig paa Sen
gestocpem Dei ulyllellge Born par
fortvlvlet over, at- han pag Grund kf
sine Forældtes Faktigdom «ille kundef
faa Lov til at fortsoette sine Studiek i
zTegning og Kunstmaling, hvortil han(
chavde fceriige Anlckg, og hat faa syn
ites, at Livet ikke var vcetd at leve.
« En Mond snnker et leven
d e F it be n. George McClufky fta
Clinton, Ja» er i disfe Dage bleven
opereret for en uforklarlig Mavesygs
dom, og Lægetne fandt et levende Fir
ben dek, seks Tommek langt.
For otte Aar siden paa en Fifketut
havde McChusty sinktet fm Tørst ved
Flodvandz han foknam noget glide ned
i Halsem men tænkte ikte videke over
det. To Aar eftek begyndte han at
blive mager og lev meget af Mode
smerter, ver ytttede sig særlig og na
sten uudholdelig, naar han havde gaaet
i længete Tid uden Nekring.
I Han ertlærede undertiden, at han
troede der var noget levende inden i
bang Jndvolde. Sygdommen tog til,
og tilsidst bestuttede han at lade Fu
operere, og den 8-aakige Jndbvgger
kom for Degen. Monden følte sie- I
blittelig Lindting og er bleven ruft!
igen. l
(
leorledeS Negere ,,ordne«l
Kirieanligaender. J Jndel
pendenre, Mo» er der en Neaer Bau-s
tift Menighed. Medlemmerne havdel
lange været misfornøjede med dem-It
Præst J. T Fitt» og en Akten efterl
endt Bonnemøde tog de sig for at ord- l
ne Vanftelighederne. Lederne af del
antipræstelige slmigede nernlig Reh onil
Hallen paa Prassten og hans Hnsirn, l
trat dem ud i en Grpft ved Siden nf
ijen og ,,reanlerede« dein rned Ten
destave paa Rnaaen. l
Daaen efter blev setz nf Leder-ne ar
resterede. l
Lastefnlde New York. For
nogle Maaneder siden blev en 15
Mands Komite udncevnt til at under-«
ssge de moralste Fort-old i New York.
Komiteen har i disse Dage indgivet en
forelobig Beretning, der vil blive fulgt
af flere, efterfoin Underspgclserne stri
de frem.
Meddelelsetne fortæller omTritke- oa
Spillel)rrse, der drives aab tit uden
Hentyn til, at det er ubetinaet lovlt1i- .
d at. Manze af de Knattern bvor
saadanne Onse etsisterer, er ligefren
farliac at bo i cller at pagserex on det«
vterfte er, at de hrig Pligt det nbetinsl
act er at lntte saadanne Stcder, hol-l
der dein under Bestnttelse.
Ligelcdeg er Tilstanden i de mange;
ftore »Tenenrent« Onse rneget fcruroij
liaende. Ei stort Antal af uordent-s
lige stvinder havde som Regel bete-«
Bolig der, vg samtidig et Gennenrfnit
af 25 Børn under 18 Aar i hvert Hu«3.’
-——- Ligeledes fandt man en velorgani
seret Forretning, det faataldte Labet
System der handler med s-— nnge tin-l
qer.
Konnt teen vil itte hvile, for traftiae
Forholdgregler er tagne nwd alt det
Uvæsen l
Kostbart Band. J disse»
Dage, fortæller »Bien«, da alle mer-e,
eller mindre har ,,Olie Paa Himman
tan det inaaske være interessant at
hsre, at det vene, starre Band lejlia
hedsvis tan have større Beerdi end den
riaeste Olietilde. Saaledeö er nein-l
lia Tilfceldet i Sunset Distrittet i
Kern Co» Cal» midt i «Oliebeitet.
Man botede efter —Olie, men fandt —
Band. De Neste andre Siedet vilde
dette have varet en bitter Stuffelse;"
men her var det tværtimod. J San
fet Distrittet hat man nemlig rigelig
Vlie, men intet Band; man hat munt
tet hente det 17 Mil borte og betnlt
det med 81.50 pr. TInde, medens Pe
troleum tun er 50 Ets. veetd pr»
Tsnde I
Monden, der borede Branden, hats
saaledes al Grund til at være tilfteds
med »sin Vandgang«.
J n d v a n d tin g. Minneapolts,
Aprl U. Der bar t den tenete Ttd
funvet on bitydeltg Jndvandttng Steh
fra Indiana, Illinois, Jem, Kansas
ca Ribeafls til detnuvlige Minnespta.
Der er folgt meget sonst ited Ritter
date-, es t see t Ittktn Co. due der
est-et Hort Landtag
Uoiending til Washing
ton. Dadana. Apkii Il. Dkn gen d
lodgidenve J.r"1m1ing her med 20s
Siemmet mod 8 b.sluitet at ioiiaste sin(
i.dtige1e Btslutning om itie at f nde en
Kommission til Wkihing on. Sagen
stal nu behandles paa 1 d i Er ra Me-«
vir. X
Forsdtigides niike nogcib sit 1«t, .
om lnorledks Dingen egentlig er i;
Dj bitten Der er md m dem, som
mater, at Kubanetne ikke hat fortan il
Ptcttg Beflutk ringen . j
Eanfnrgentfkai. Mannen
April H. Licutenant Mcves of 2235e
Jnfantcti hat t«get tre Ossiccrer af’
Jnfurgcnigenetalen Epillks Stab iil
Junge i Nærheden of Manila. De
bavde s«10,0»» of Jusukgeniernes
Pknge i sin Bksiwelsr.
VanetampeftaFilipviner
n e . Man h.«rc111setdet for nnuxlIg
at iaa ndtydrei heimkomme paa
Filiupinetne, og Siyrelfen til fua
hlere tage Futen ved Homenr. Dkn
ngter ai udstkde Benutng paa Dane
kmare, o; m ei vriseliqt Hnmør tat
Kaptujn L ras Ente faaet Enekkl til at
siyre Hone«owp:11e« Kaptajn Lom,
Chef for FilippinepPoIilie tled nein
lig snimnurdet, mens han Ivede jin
(55cekning.
Lustige S tuoenter. —-— 73
Studenter sra Akmonr llniveksitet, til
hvtltct Mes. A tnoue og Sau nylia
lnk stæntct 1 Mstltcn Dollats, var for
le«cn Nat t Færo nnd at give deres
Gka cse over Guten tii Ksknde uaa en sm
Sturentet tarukter ft sc M.n10e. Med
hvtde Hictst orter com over Klasdeme
mzrchetede de gemiem Bvens G d r
og strw lebe Fakt, scerliq Kvinder, halv
til Tode ied Ums set-g is.1i,zn nde Op
tmden. Polsttet sit ttt sidst gjorz End-ex
paa Dsjt teligh ven.
En otteaatig Heit. — Im
Frankfurt, Jud» skupeg Nachde: D.1
Gudstoget sta Menon med stok Huma
heo tsste Sy) paa tot at tnme sig s
bkhertg Af- und sta Was-sage nach 0.r
tun rat nagte sen M l trage ter, s.:..
Lolcmottnsereæn pltnselig in litt--l
Treng stua nndt paa Spout osg ihrng
vsste Ins-) V ttcn, um us ,a«1 msd den
unten daund bewarb-· dem it staune
Toget. J en zart sit de Bin-insect dass,
og nget standskoe Futen. Dunker
tom t l og si)1ttatede, hvotl des en TU,
de stulde passe e, vari Brutu. Han
havte set del ska sit h em oa tut-oc
ssyavt stz as Stle so-: at staittse T get,
inden det tom til Besen.
Munde-e var tydt rette tvcr d n
lille Fyre Aar-Ente værelsr. der hat-De
asv.e:get en stagteltg Watte-: Ihs m
varionsynlgt, at Passageito»et pa
s;a v ld. have komme- t l Stadt-. Te
tysscde og cceekegneoe B.1111et, m: cnz
Taatek as Tatnennnetigheo over den
underlige Fiels st ammede ned nd de
rxs Kincer. Die-»gen, huts Nat-n
et Miv Dughth syntsg itte cttu ne
sotstaa, at tut lxavde ajkrt Inget sm
mæk mediat »Im tunte jo se, it
Br sen bkhnvteL sagde han, »og vir
fte, jeg var nlldt til at ftynoe mig Irr
st tom e tidgnot ti. at sat Togst
standset.««
Krigsmintstet Root hat
modtaget Meddelelse am, at der skal
være begaaet en Mangde Besvigelser
idet filippinste Postvæsem Hase har
dersor beotdtet en streng Undeksøgelse
ivcettsat.
— Det et os en Fornsjelse at here-H
vise til F. Win. hansens Avettisse-!
ment her i Bladet om Dampstibsbil-"
letter til og sra Standinaviem He.
hausen hat i flere Aar vætet Jndeha
ver as det ststste og bedste vanste Ba
geti i Chtcago og stabt stg et godt
Navn som en ihærdig og paalidelig
Farretntngsmand, veltendt as sine
Landömænv. M anbefalee vore Lee
sere, som agtee at tsbe Villetter, at
ttlstrtve F. Win. hausen og nann«
»Dansieten«. I
Udlansdet.
Det amerikanfke Kot-.
—
Den engelste Regcring hat i Folge
Meddelelser til de ftote Chicago
Zingtetiets Agenter i London Ordre
til, at for Fremtiden maa der i den
brittiste Her tun benytteg Kød af en
qclste Dnr.
Denne Befaling grunder sig itte
saa meget paa et Ønste om at befordre
Soldaternes Fædrclandslærlighed ved
at tvinge dem til at spise engelst BøfJ
Snarere maa Grunden spges i, at!
England er til Sinds at ville hævnej
fig paa Ametitanerne, der endnu hol-T
der en hel Stibsladning Muldyr fafci
i New Orleans’ Hann. Retten hat
ilte afgivet sin Kendelse, Dyrene kan
itke komme af Sted, og intenH gaar der
vel rent galt nede i Sydafrita.
Sau har England taget sig en
Ockvn for.
Denne rammet dog foreløbig tun
tre store ,,Pacling Hauses-« i Cl)icago,
mcn de tlaget sig da ogsaa, san dct er
m Jammer.
Jmidlertid et der nckppe nogen
Grund til Frvgt for dette Udslag as
cngclfl Fædrelandstcerlighed Dct
reddek i hvert Feld ilte Sydafrita.
Sau lcknge den Krig vedvarer, stät
Englændckne not blive ved at hcnte
Fodenarer herovte fra.
Soh
Boctkrigrtr. ·
London, April 12. « Der meddeles
fra Kapstadem at General Botha atter
søger Frev. Hans Grunde hertil gi
ves rigtignot itlez tun aaar der i»
Pressen nogle tenimelig tydeline, ten-.
densiøse Fortcellinger om, at De Wet«
itte vil overgive sig, fordi han hat« lidt
Stabe paa For-standen Betegnendej
er i saa Henseende, at London ,Timc5’l
just hat indeholdt en Stildring as De,
Wets sidste Inefterlige Tilbaaetoa fra’
Ziaplandet, on i den Anledning exkl-r
rer, at det stal der mere end nlinindss
liq Ariaerforstand til at ndføren
Den engelfle singe-Presse vcdbki
ver dog med sine Historier oi», at Iz
Wet er lileven sindssvtm. «
Britha ital da nU hatte over«sedif: iäq
felv om, at dct stunk san Time-link Iit
ined De Wet, on derfor bar lnni atien
henvendt siq til Lord Ziitmersssr. «
Der forlyder intet officielt osnI
Sandheden i denne Meddelelfc. JJsHen
en af Llfritanerne her hat nden ToiulI
rnmt Honedet paa Sønimet, Da han i
Anledning as Ryatet ndtalte, ut Use-!
eine havde jo itke lidt nagen M n fra(
lFitalcenderneg Side i den senere ’-. .,d
hvorfor sliilde de da nn plnfcliq søqc
en Fied, som de lige har afflaaet
Fra Paris meddele5, at der er sit-,
ter Grund til at antage, at tiong tksds J
ward felv er trcet nf Firigetk
En nær Ven af den engelsle Lord.
Ccirrinatom thain, der har overbraith
Stuterne Sorgebndstabet om Dron .
ninqeng Dad) ltar d.1l ds. nieddelt,
at Fiona Edwakd har aivet Lord:
Chamberlain en Oderl)aling, fordi«
han skasrpede Fredslsetingelserne, san
Gen. Botha itte kunde gaa ind paa
dem.
Tillige udtalte Kotigen et bestemt
Ønsie orn snart at se Ende paa Kri
gen. «
Der-for — siges der — er der nu
atter Underhandlinger i Gang.
W—
Franlrig og Italien.
Paris, April, 12. — De venstabeltge
Demonstrationer mellem den fransie
og italienste Flaade ved Toulon nan
ede i Gaar deres HeidepunlL Der
herster en saa hjeetelig Forstaaelfe’
mellem alle, at Franstmændene alle
red et visse paa, at der er en Alliance
mellem Frantrig og Italien paa Tale.
-Begejstringen naaede til Punktet
Ellevildstab, da en russisi Orlogs
mand Dom ind i Havnen, og tog Del
i Festlighederne Franske, italienste
og russiste Marinesoldater git Arm i
Arm ned ad Toulons Gaben og Be
foltningens Blod var paa Kogepunkq
tei. Man forftaar for Reiten mesten
ille, hvor de fhrige Sydfranskmaend1
lunde holde det ud, uden at springe. »
Senere har Prcesident Loubel været
om Bord til en bedre Frolost paa det
italiensie Flagstib ,,Lepanto«, som
Heringen af Genuas Gæst.
Den Staat, de 2 Herrer ved den
Lejlighed udbragte for hinanden og
Faedrelandenes gensidige Forstaaelfe,
var af en meget intim og bestemt
Form; saa nu er man da ser i den
Presse, der er Laubets Modstandere,
overbevist am, at han er som flabt til
at vcere Kongers Fortrolige.
Endvidere er der mellem Prcesiden
ten og Kotigen at Italien vekllet Tele
grammer, som hat starre Hensigter
end at irritere Keiser Wilhelm.
,,Le Temps« optegner alt dette som
Træl, der bestemt har diplomatisl Be-v
tydning, men med sin ilte-franste Ko
lighed freniholder det tillige, at, hvad
Fremtiden egenlig vil bringe af gen
sidigt Forhold mellem de to Lande«
lan man aldeles ikle vide.
Vi holder altid med »Le Temps«;
det siger aldrig noget helt galt.
Gcefterne reisen Kot-en
harn, April 8. — Dronning Alexan
dra og Enkelejserinden af Rusland
afrejfte efter Bestemmelfen herfrai
Dag. Dronning Alexandra rejste til
Kronberg for at besøge sin Sviger:
inde, Enketejserinden af Tyskland.
Enkelejferinden af Rugland rejfer til
St. Weins-barg Kong Christian og
den tongelige Familie fulgte de bott
dragende til Jernbanestatianen. »
Krigersle Mante. -Oporto,!
Portugal, April 10. — De fjendtligH
Demonftrationer niod Munkene tilta
ger i Styrle, da Munkene har be
gmidt at scette sig til Modvcerge.
Udenfar Klostret i Paramos i
Nærheden af Oporto havde i Gaar
Aftes famlet sig en Folkehob, som flreg
og truede. Munlene siød med Hagl
fra et Vindue, og Klostret stenedes.
En hel Del Mennester faaredes af
Munlenes Stud, og Klostret holdes
nu fuldstændig belejret.
Bl)ld,epesten attet i
«.)l(««qypten. Cairo, April gl. —
Bnldepeft er atter brndt nd i T
drin. Futen for Smittens Ude
er satt nie-get stotte, sont den darn-.
Vlargtid staat for Dørcn.
V n l d e l) e s t e n. Ende Tonm,
April 1«. Der anmeldtes fotledcn
7 nne Tilfaslde as Byldepeften
Blandt Patiente. Var en engelft
Soldat fm Lein-n Green Point, en
Forftad til Cape Toan.
Der liar indtil i Dag bietet k:s;-";
Tilfaslde af Pesten, og 85 af disse hat
nceret (5uropæere. Der bar været 185
Dodsfnld on da tun 100 as Patien
terne er udskreven som l)elbredcde,
Anat man nd fra, at Dødeligheden Vil
gaa op til 60 Procent.
General Booih. London,
April W. —— Trelseslmercng Stifter
oq Øverftlommanderende General
Win. Booth fyldte i Don 72 Anr. En
hel Reckle Moder aflxoldtes i den An
ledning.
Kong Oslar som Volds
g i f l g In a n d. Washington, D. C»
April ll. —- Kong Ostar as Sverrig-"
Norge hat modtaget Hvervet som(
Boldgiftsmand mellem de Fczrenede
Stater, Tystland og England ungan
ende Kravene paa Samoa. De to
sidftnævnte Lande hat allerede over
givet ham deres Papirer.
Ny deian Dampslibsli
n i e. Kobenhavm April 11. —- »Det
forenede Dampftibsselstab« vil fasttie
en Dampstibslinie mellem København
og danst Vestindien i Gang. Den stal
gaa via Holland, England og de For.
Stater.
Oversvpmmelfr. Berlin,
April 11. — Rhinen et gaaet over sine
Bredder; den steg 18 Fod ved Køln l
Gaar og mange Landsbyer er helt
oveesvpmmedr.
Blad - Falllt. Paris, April
11. — Dei Dreyfus-venlige Blad »Le
Lleele" er gaaet fallit. Rimeligvis
hat del mistet link Abonnenter, fordl
beti Boerspørgsmaalet har taget
Englands Parti.
Z
Ruslands Gering. St.
Petersburg, April 11. — Der er nd
stedt Ordre mod Udførfel af Vaaben
og Ammunition herfra til alle rus
sisle Havne lige fra det fotte til det
Azofstc Had.
Den russisie Regering betrcdker
altsaa den inbenlandsie Stilling som
alvorlig.
(5 zarens T tone. Londcm Upr.
El. — »Du:ly Exprcfg«’ Korre«pondent
i El Petersburg v ausar, at Cztr Ni
ilolousf djselbred et bleve«1 faa tyste ved
lde ienerc Tiber-H Uroliqheder, at hatt
I fmdsy I jgvis vil refignere, i hmt Falk-,
hng chserindenz næste Barth lom
f art Denn-z bliver en Tollen
Denne Hist xje om Anteils Afkald
vaa Tier-en fremlommer fledfe med
siuaa Mllemunn l den engelske P:«s«e.
Frcnlt oa Enge.sl. —Kejfer
Wil elm bar beordret en elst Sprog
linofsrt fon fFiltrum Fug i de hsjete
tyfle Stolen Fransim lkal san red
scettez til at væse v lgfrif; fsr var det
omvndteTlTasldeL Stigt kon man
ogf a faa ild af Dkonning Viclotias
Døix
Cn Lin-neb-Ring. Wxshingtmh
April II. — D: Fo enede S aterz Ge
sandt i R chmberg, Damig, Du
M l).;s, neddeler, at Linnetvævefcs
b ikanleme i Z ystlai d, Dstetiig,Velgi(n
o,1 Fra1.lcg ou dcnae en Industri
R nig.
Kinas Erstalfifngssuim
Peling, April 12. —-- Gesandternes
Udvalg anqaaende Kinas finansielle
Forhold bar afgivet den Erklcering, at
Ring nol vil innne betale 3300,000«
JUOO i Stadeserstatning.
’ Magternes indbyrdes For-hold et
nu foa good at dereiJ Officerer holder
orrldikie Hefteocrddeløb sammeln No
kiet sial man da give Heftene at bestille.
Norqe oq Everrige Ko
mi, April U. « Fra Siristiania
, lex-, at M inifter Stanq er ved at
ford. teine criraordinasre Forslag an
iqaiiende Forsvuret ocd den soean
iiiorsle Nrænse
! sionq Ogiar lmr udirnit hiim fm
Esliigbilligelse l)erover, oq ciang hat
qjort Ewigen til et Ziabiiietsspørgs- -
mail
Bnller til Canadck Ha
lifar, N. S» April 12.—- Der er an
kommen Brev hertil mu, at General
Vuller sial viere brittisk Kommandant
over Tropperne i Kanner
Jnsurgentofficer hie
isre5. Jloiloo, Filippinerne, April
11. —-— General Martin Delgado, fom
indtil sin Overqivelse i Januar-, var
Jnfurgenterness Ooemnfnrer paa Øen
Pairun, er bleven ndncevnt til Gutm
nør over Provinsen Jloiloo, en af de
Provinser, fom de Forenede Staters
Kommission har dannet.
Provinsen har ca. 1 Million Jud
byggere. Dclgados Ubnævnelfe hil
stes med Jubel of baade Delegater og
Tilftuere. Han har en Amerilaner til T.
Kasferer, Reiten af Entbedsmændene ,
er indfødtr. s
O v e r g i·v e l se r. Washington,
April 11. — Krigsdepartementet hat
modtaget Meddelelfe fra Gen. Mac
Arthur om, at i Gaar overgav Oberst
Arke sig med 835 Mand, 12 Ossicerer
og Baaben, samt at en anden Oberst
Aan allerede for nogle Dage siden
havde overgivet sig med 13 Ossicerer
og 394 Mand.
Disse Overgivelset hat til Folge,
at Provinserne Batoan og Zambales
et renseve for Jnfurgenter.
J g hell-rede. K ampeitlfteldr. It dris«
uben Held. Dr. U- TMIO f
For-d clu Lass, Wis.
Mo Privatnmre If Dunste-M
des filt.