Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 23, 1901, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Politik. ?
Det er endnu ikke lylkedes at finde
flogen Aflpsck fOk HI. J. Stubentus
som Formand for Hoires Arbejder
Dg Vælgersorening. Hojcsteretsasses
svr Florian Lassen synes at skræmmes
tilbage for Ansvaret under den nu
vcerende, for Højre saa betæntlige Si
tuation; men det et dog endnu ille
udelulket, at hcm foreløbig tager Af
gærg indtil det lyktes at sinde en an:
en.
Der hat i den senere Tid gaaei ret
livlige Ruyter om, at Foltetingets
Finangudvalg flulde have ,,barberet"
Finanslovsorslaget ganste Usædvanlig
stærit i Aar, saa at en Finanitslov
Konflikt i hvert Fald for de militære
Ministres Vedkommende var ganste
uundgaaelig.
Estet hvad man ska god Kilde hat
ersarei, er dette dog meget overdrevet.
Naturliqvis er de militære Budgetter
som sædvanlig bestaarne en Del, merk
dog iile i større Grad, end det plejerI
at vcete Tilfældet Marineministe
ten slal vcere ket godt tilsreds med det
Jndhold, hans Budget hat saaet i Udis
valget og Krigsministeren antages
heller itle at ville modscetie fig de
ftedsundne Nedsættelser.
Derimod lan nogle formelle vg!
sinansielle Uoverenssiemmelser angaa !
ende de as Ministkeue Fkiis, Uoogi ogi
Schatlinq iidligere bestyrede Embeder
maasle not give Anledning til nagen
Strid.
Direktor Neergaard ek bleven op
sotdret til at stille sig igen i Edeiioft
lredsen.
—- J Assens vil Højre ingen Kan
didat stille op.
— J Roslildetredsen bliver ROH
leff atter Venstres Kandidai. Agrars
foreninaen i Kredsen bar ensiemmig
sluttet Fig til hans Kandidatur.
Øgenavne snnes at blive socialdes
moiratiske Blades Specialitet. Dei
nyesie er ,,Situds Stadil«, som bru
ges oveksor Ehriftenseni Stadil i An—
ledning as en as denne forleden hoth
Tale paa et Mode i Thim.
— Jndenrigåminister Bramsen, der
slal være Hpjres Kandidat ved Fette
thingsvalaet i siebenhavns 2. Krebs
vil faa Fabrikant, Apotheter Berizon
til Modkandidat.
-—— Ftederilshavnslredsen. Zotte
thingsmand, Gdr H. Maosen hat lo
vet at stille sig som VenstreH Kund dat.
Smaa Meist-delikt
Da Andelsmejeriet i LI. Jollm fer
leden uddelte Penge til Andelshaverne
ved en GeneralforsamlinzL fdrfogndt
en Konvolut med c22 str. i csg man
mente, at en tilstedevcerende vaa bei
dragerisi Bis havde tilegnet fig den.
Pengene er nu kommen til Veje.
Et Par Dage fenere vilde en Kone
i Tsving efterse fm Monds Lverfmts
ke, som hængte ude i Gangen, og boo
de hun og Monden blev meget forbavi
sede ved i Lommen paa Fralken at
finde det eftetssgte Brev nied Benge
ne. Monden er Beftyrelfesmedlem i
Mejetiet og bavde forestaaet Unde
lingen, ved hvilten han paastacir at
have afleveret Brevet, uden bog at
kunne huste til hvem.
Han havde haft Frnlken paa om
Strümqu uden at have set noget til
Pengene, og aner ikle, hvem ver Lan
have anbragt dem i thH anme. Det
er nu ovetladt til Politiet at lese Gau
den.
Krifteligt Stole- og Lærermøde blev
forleden afholdt i Lemvig Mission-J
hus. Ihr-. Lærer Chr. Jakobsen, Ek
bjerg, indlede en Forhandling om Sto:
lens og Bornegudstjenesteng Forhold
til hinanden.
Ved et, fertige Sondag i Roland
botg afholdt Mode af Herredsfoged
Krabbes sjællandste Stillere vedtog de
46 Stillere, der var msdte, en enstem
mig Opfvrdring til Foltetingsman
den om at stille sig paany ved det kom
mende Folketingsvalg. —- Fra Sams
hat 75 Mand, representerende samt
lige Byet paa Den, reitet samme Op
fordring til Herredsfogden.
»Als-Wus- Stiftstidende« staat i en
Artiklel til Lyd for Ønstet om, at der
i Jyllcmd opretteö en stor og udsøgt
Samling af alt det b·dste i danst Ma
letlunst. Bladet meint-, at det vil
viere fnholdivis let og billigt at re
alisete Tanten om Oprettelsen af en
Kopisamling i Acri-us af det kgl.
Galletii Billet-eh og anbefaler denne
starke til velvillig Ovekvejelfr.
Ltjtntmt Christenfen, tidligere Be
Mt as Melkemdtalwtellet i Mem-s
tu, M til Sommer blive administra
ftp Dir-Mr fo- Marienlyst Badean
M i Public-Land
- J diff- Dckse vil et »Amt« litten-et
Mias- q radikale Titsuii s
iM Cis Wer met-ne- de
W W Mut di
W
Martin Andersen-Next. Kapitalw«
leveteö af en ht. Langebecl.
For 25 Aar siden kom en ung Karll
—- cpn af Husmand Peder Miktelsen
—- i Tjeneste paa Hautballegaard i«
Viuf hos davætende Sognefoged Chr.l
Jessen. Da denne nogle Aar efier
oveklod Gaarden til Datiet og Spi
geripn. nuværende Guardejer Rasng4
Peterer, gik ovenncevnte Karl, Mit-?
lel Petersen, over i den nye Eier-H Tie
neste og hat altsaa uafdrudt tjent i
Gaarden i 2) Aar. Rasmus Peter- i
sen, der fuldt ud paastonner, hvad denj
tro Tjenek er verd, fejeede 25sAars»
Jubilceet for Jubilaren ved en festlig
Sammeniomst og overtalte ham en
Gave paa 100 Kr.
Endnu man tilfejes, at anilarens
Faden ncevnte Peder Mikkelfen, hat
tjent omtrent lige san lang Tid i den
stimme Gaard i den gamle Sognefo
geds Tid
Foknylig inddrev ved Munde Tegls
ocerk Paa Veftkysten af zylland en for
seglet Flaskr. Den indehcldt en Gedi
del, hvokaf fremgik, at Flaflen, til
Undetfsgelfe of Havstrøtnningerne var
ndtafiet af Professor G. Gilsom Jn
siitut Zoologique, Louvain, Belgien.
Den blev sttats med Tilfojelse af de
onstede Oplysninger om Findestedei
o. l. fendt til Professoren
Den kvindelige Tegne- og Kunstw
dustrifiole, der ledes af Fku Profes
sorinde Klein, hat nu fejrei sit 25
Aars Jubilceum. J den Anledning
var der i Skolens Lokaler paa Halm
totvet udftillet en Samling af Ele
oetnes Atbejder.
«Dagbladei« striver: Vor feietede
Landsmandinde, Fru CharlotteWiehe
Bereny, tan gaa ind i det nye Hun
dredaar med den lykielige Tryghedgi
splelse af, at Alt, hvad der duer i det
teaterinteresfetede Paris-, ubarmhjer
tigete og udarmbjertigere tvingeg til
at fiifte Betendtsiad med hendes Kunst.
J den Grad hat alle de Mennefter og
alle de Binde, lom holde den i Sand
hed vitkningsfulde Reklames Midlet
i detes spendet-, sammenfvoret sig om
at uddasune den lille danfle Ftueåi
Talent og Navn.
Nu er Fru Wiehe saaledes kommen:
i »L’Jllustration.« Dette sine og for-»
nemme Organ —- voe hjemlige ,,Jllu
streitet Tidende«s Fotbillede —- ofrer
i Aargangen 1900’s sidste Nummer
»en hel Side paa hende, idei to frinlle
Tegnere preeseniete Yendes iolette Ap
parition for Bladets Millionpublilum
Begge Kunftnerne — Cheret og Kupla
sp- vise os Feuen i hendes Rolle i
»Manden med Dulletne.« Den For
ite hat vor Landsmandinde inspirerei
til fire raste Blyantsstitfer, den Sidste
til en Pennetegninq, Paa hvillen ogi
saa hendes fortrceffelige Medfpillende
i den lille mimifle BagaieL M. Se-—
verin-Mars, hat fanei Plads.
Billederne ete fiise og ville more
mange derhjemme; men de aide —
som det heddet i L’J lluitrations Teiit
—- ilie nogen Foreitilling om ,,hendeS
Minespils overokdentlige Smidiqhed
og om den Virtuositet, med hvilten hun
forstaat plüdselig, uden Overgang, a!
skifte fta den hojeste Livlighed til Au
tomatens Passivitet.«
Gamle reftfotvarer quett i
Holbæl er dfelig afqnaet veb Do:
Den. Gl. quert var en fotnøjeliq
Mond Da fpeciel Ven med alle Amts
raodgreferenterne, scm tropper op raa
Holbcet Raadhug site Gange om Aa
ret. Det var jo itle den lmggelixtfte
,,Ventefal«, ban lunde bnde de Her
eek af Presfenr en Sivmaatte, to
Kotftolh en Brændetagse og en Jänn
Jerwtte vor hele Mehlementet i denne
Fokftue, hvor A:nt-Jraodisulen er til
Den ene Side og Merløfes Tut-se Her
rebers Tbingstue til den enden.
En fordrinqifuld Journalift ben
ftillede ved ssdfte Møde til liest-zert.
.om han itte lunde stasse o; lädt bedre
lLeveviltaan ncefte Gang vi mødte5.
lquert smilede i sit grau Stceg cg
lsagdc
—- »Jo, hvis den Herren Vil folge
mig, hat vi Platser not —— for vore
Arreftek er nceften tomme.«
Sau betallede Journaliften stg og
faldt til No paa Brendelagsem ind
1til det lultede Amtsraadgmøde var
Itil Ende.
L —- GL Eggett var en hyggelig
lSkikkelse med venlige Øjnex et tcrt
gtaat Haar og Skæg omltansede et
velvilligt Ansigt, og tkods de 70 Aar
»vor hanö Bevcegelfer lette. Han
ltalte med en fremmed Akkent, idet ban
Ivar en of de »holstensle Underossice
frerT af hville der var mange umw
delbart efter Krigen Han var tild
ltgeke Gytnnastiklærer i holbæL
l
I
Eggert hat viftnok altid været hu
man overfor de Arrest-taten han hav
de Under sig. Blandt disse var i fm
Tid Kempeme fta Jyderup-Slaget.
Afdsde blev ca. 70 Aar gl. han
var lig til de sidste Dage rast og ts
rig. sdöaarsagen var et Vierteilt-O
«J en Artikel t »Politiken« strivet
»De. Georg Brandes bl. a.:
L J Danmart et i Aarhundtedet
»meppe mere end en enefte Stiltelse
lbleven fastholdt af Folkefantasien og
Betst-r vglan teptoduceret i talrige
mindre; det er Grundtong hans
jStorhed et ikte ovetveeldende. Oder
zken sein Digtek ellet som Rand ellee
kspm Menneste et han et Besen af me-;
»Hei hti M Wen han- Genie-lim·l
MI—
hat vætet af den Art, sont stennnet
saa nsje med Anlceg t Omgivelserne,
at den slaak ned i dem og fcenger.
Han turde verte den eneste danste
Mand, as hats Navn der i dette Aar
hundrede er blevet et, med hviltet Tu
sindek hat taldt sig.
Forleden fejrede fothenvætende
Stovfcged Lars Pedersen og Hustru
i Buerup ved Ruds Vedby »der-es
Guldbkyllup. En Krebs af Vennee
samleveg med det gamle Poe og dereg
Slcrgt og hojtideligholdt Degen i fest
lig Stemning. —- Latg Pedetsen og
Huftru hat altid været afholdte og
agtede Folt paa detes Egid
De danfte Blodfabritker er Navnet
paa et Aktiefelstab, der er dannet i
Vejle med en Attietapital paa 50,000
Kronen
Nyborg AttiegPølfefabrih der for
et Pak Aar siden startedee med en At
tietavital as 25,000 Fer» bat maattet
indstille Viktsombeden, da Fotretnikp
Lendi lekngete Tid hat atbejdet med
»O .
Bogholdet Ftobetg i Kotsst kam
tes Nntaarsctften i Ansigtet of et
Revolvetftud og fit Linene ftæett be
stadigedr.
— Et ungt Menneste. der arbejdede
paa Papirfabritten i Silteborg sit
Nytaarsaften ved Kanonslag sine Øj
ne saa stærtt besiadigede, at der et
Fake for Synet.
Rettor B. Hoss i Sots sitivet i
»Verl. Tib.« bl. a.:
J vot gode Tid fremtom der For
ssag om, at man stulde exkl-se det halb
tyste Oev Aatmsinve Da Aarhundrede
med dansidanneve Ord: Tusmdaat
rg Hunbredaar, Otd allerede brugte i
sidfte Halvdel af 18. Hundtedaar,
Ord, der passer godt til Tiaat (decen:
nium), Femaar fauinquenninm),
Tteaar (tticennium), og Toaar
g«biennium), og som pakfer med Til
lægsordene: tufmdaatig, hundred
catig, tiaatia o. s. v. sman et not
alletede halvvch Ende Pan at sige Anr
ti: Aatfem, Aattre ca Aokto hat jeq
endnu itte ttusset, men de totntner
maasie not).
Kæxe Landsmænd Nord og Syd
for Kongeaaen, hinsideg det state Hav
Da hist og her i Adsplittelfen! Stal
vt itte begnnde det nn Hundeedaar
med at rense og dnrte vokt tæte Mo
Dersmiml og nu f. Ets. give Hundeb
;1aret det Wann, fom del i 120 Aar
forgæves hat baabet paa at fau. Dek
neeft vil vi onfke hverandee et godt on
qlædeligt nnt Hundrebaar. Vi tren
get saa vist til det.
Streiten i Gsbiem er nu endt, idet
Dunst Arbejdsmandgforbund bat er
tlcxket siq villiq til at lade Arbejdet
Optaqe fka sptfttommende Munde-»a.
Arbeitssgivekfczsninqens Generalfors
samling er detmed bortfaldet.
De to for-Je Jndfødle i ?l«lbor«a i
det nhe Ellathtsndrede J ANDng fei
rekes Llarhunbrebfiiftet pan en mequ
flot Munde Ined lonmiunnlt Form-r
leti og Tale of den populckre Politi
snefter Zmitz Da fidsinævnte eijet Kl.
12 kom hiern, fandt han sin Husstand
for-act med lo n1)e Vetdenklvoraeke
der bavde both deres Jndioa i Byen
san Minutter efter Elllidiiat. At de
to for Liebliliet et Vliilboms mefi
Dopulcete Personligheder, siziet fis
selv.
En lille Piae paa 5 Aar, T ittek as
en Fnrbøker Niellen i chnse, er
dleven frnqtclia forbræIiDL Neben
Den lille var alene hjemme med t-:
fikma Iøflende, qil der Jld i derive-:
Filædeiz oq da Moderen lorn hieni,
laa Vxnnet paa Gulvkst nich Fxlasderne
i lvs Lug-. Hnn blev indicgt pass.
Enqekmfet, men Lage-me mer-er intet
Haab om at tedde hended Lin.
Delanus i del lal. Sundbeds kol
legium, Dr. Julius Lehmann. et ded.
ban havde ncelten i 30 Aar meet en
ualmindelig dygtia Kommunelcege i
Kphenhavn og i mange Aar en ille
mindre dygtig Redalløe af »Ugesltift
for Læaet«. ngaa fom Censok ved
medicinsk Elsamen oa Jndeliaver af
en Rette Ætes- og Tillidsposter nsd
han stor Anseelse.
El Firma i Kobenhavn hat fendt
til Bis-by — maaste til flere Siedet i
Sverrig —- Servietkinge af En og
To-Øremsnter, overlrulne med Solv
og Guldglans, Faren for, at Ringene
studle blive brudt itu og Menterne
beugte som Solv- og Guldpenge, hat
fat Myndighederne i Bei-Welle Forli
var der Tale om at tilintetgsre hele
den mislige Guid-sm, men det et bog
beflutiet, at d-: «ansie Firma lan faa
sine Rings ustadte tilbage —- tnod at
sende Toldvcesenet Belsb for Reine
fragten og svtige Omtostninger.
Dei under det libenhavnske Myl
selstab hsrende Ftederik den Sjettes
Asyl hat i vet tu assluttede Bo eftet
Jonxfru henriette Matiane Vierte
faaet udbetalt en Legatkapital af
4874 Kr. 55 Øtr.
Asylselstabet hat endvidere media
get Medbelelse em, at det ved Afllub
ningen af Beet eftet ihn Manusxatturs
handler P. L. Collin og Hu tu, f.
Bolvig vil movla e et Legal start Io
»000 Kr» fom st bete Legatstlstetens
LW «
Navn. og hvis Reuter stulle anvendes
i Selstabets Øjemed.
Jndvielsen af Broerfonskirken fere
7toges Sondag den 6. Januar 1901
kKL 10 af Bistop Rsrdam.
Fra fhv. Proprietcrr Latier hat KI
benhavng Underffpttelsesforening mod
Jtaget et Legat paa 20,000 Kr. til
sdens Frederitizsberg Afdeling.
Fra Fru Jutta Frederikke Eliscp
beth Degners Dødsbo hat Kissen
havns Understpttelfesforening movin
get et Legat pan 2000 Kr.
Murer Troels Jensen af Snejbjerg
fandtes sorleden druknet i Kanalen
ved Starr-im
Kammerjunker Tillifch, Auan
aaarv, er nu dpd efter længere Tids
Sygdom.
Redelpasser Ofen, Aar-bus, tjenesi
·gptende paa Llliiddagsiltoget til Freve
ricia sit forleven ved Togeftersynet i
Fredericia sin ene Arm knust mellem
to Passe-L En Amputation af Ak
men vil formentlig blive notwendig.
Niels Jenfen, Sellerup ved Befle,
hat folgt sin Gaard med Tilliggende,
59 Thr. Land, til Brsdrene Henrik og
Thomas Orloss af Haderslev. Be
scrtninaen og Avl m. m. medsplger.
Overtagelsen fandt Sted den 10. Ja
nuar.
J en Vejgrsft paa Leb-je Mark
fandtes forleden Liget af en Mand,
som laa m d Ansigtet nedad. Den
fundne vifte sig at viere MastinisL
Niels P. Andreasen af Leb-je. ;
En TjenestetarL sorn i Novemberj
blev anthdt som mistcentt for Abs-;
onnsettelfe rrd Anders Hansens Garn-d
i Bendglev hat nu tilftaaet at have
Paasat Jlden. «
Den Gasvcerksarbejderlone i Svendi
berg, som anden Juledng blev stærtt
forbrcrndt ded, at en Pettoleumstasie
etsploderede, da hun vilde hcelde Pe
trolenm i Romsuret, og som siden da
hat henligget i meget lidende Tilstand
paa Sysehuset afgit forrige Mandag
oed Jeden
Ministeriet for Kikke og Wider-vis
ninggvcksenet sbar meddelt Androhu
tion paa, at Hsjtidscfret og Prcestt
ocnqene i Stelskpr Lebst-nd for be
stairdig aflsfes mod en narlig Ydelse,
Der for Ssgncpræftens Vedtommende
kxnholdsvig for Hpjtidgofret rg Pras
«1epengene nnscrttes til 16 Øre og 2
Este pr. 10 Kr
Da den dankte Sie-meet »Arie« as
Ihm-, kommende fra (91otebc-rg, bug
Hereer inD til Geklewa blcv den
kamt of en voldfom Sty:tess, der
kmllede Rapij Jergensen vix Ma
tros Iiarl Both ovetbokd, fauler-es at
gegge Dtutnede.
Btmwt de Legatet, Tom Thisteh
Bnraad natkiq ubdech Indes vgfcm
,L. B. Jaccbfenö preleacxt«, der et
ftiftet paa en noget usædvanliq Maa
Je. Hetom beddet det i ældte This
"tedbokgere5 Optegnelsen J 1ä56
Ilev en stbmand L. B. Jacobsen i
Thifted idømt Straf af Z Maonederg
Iangsel for Fotncktmelser imod
Mehmnnd S. J. Baun og Husiru
thetgivet dam, imod at han legerede
TZW Niggdaler til verdige og men
xende Familiet i Thisted, som ikte
smder llndekftøttelfe as Fastigvassenet
Stett eneste Aar ved Juletid bringet
Im forlængst afdøde Siøbmanb som
Lin-d for sin Foeseeisc et Lygglimt inb
i Z Smaahjem i Thifted.
Tit Stiftsforvalter ved Valls er
ansat Cand. jur. N. R. Krag.
Den kibenhavnste Bank bar mod
taget en falst FemkkoneseddeL der
var haandtegnet.
Kotigen oq de svtiqe Mamm
Aer af Kongehufet samledes Juleaf:
ten hos Kronprinsem
Redakisr Emil Bojsens Mindes
mcerte i Hotsens blev asslsret paa
hans Fsdselsdag den 13. Januar.
H. L. Lawactz, forhen Fotpagter
af Kalundborg Ladegaard, hat af
Proptietæt Heymann tobt dennes
Ejendom, »Ragnesminde« ved Glo
sttup.
Distrittslcege L. C. J. Juul fra
Histting er dsd under et Ophold paa
Aarbus Sindssygeanstalt, 50 Aar
gammel.
Batbet F. Carftensen og huftru i
Naistpv tunde fejte detes Guldbtyb
lup i Mandags d. 7. Januar
Toget ovettstte forleden en Mond
ved Freveticia. Den overkttte an
tagei at væte Guardejer Msller Jes
Persen fra Kolding Ntttemarb
ln i- Vlsgtmr them-atm- sløsuyss yieslds
a fis-»mu- »«s-«lt. Nimm-It Jus-sc «
tust-je ehe-WI» liess-cum- du«-ur
IICUIATOI
hoc-Mc- sn us-- tm mat
p’stul. csuussqe c g« nu
0so. Inst-I- w» W. III
Atter i dens Klör.
La Gttppe roter tgem
HTusmder vvervkeldede as den insgtede
s Sngztotm
z Chicago-Adiserne beretter, at der
jtned et lavt Oderslag findeg over 1tts),
JUW Tilstrlde as La Grippe i denne
By, og at Dødelighcden er tiltaget i en
sornroligende Grad. Telegrasifte Med
delelser anaiver, at Sygdommeu raler
.i epidemist Form baade Ost og Best.
Den har ogsaa holdt sit Jndtog i det
hvide Hug, oa Prcesident MeKinley
samt Medlemmerne as hans officielle
Familie er blandt de angrebnr.
Det er nu ncesten ti Aar, siden La
Grippe sor sørste Gang viste sig paa
denne Side as Atlantereu· Den ans
tog hurtig epidemisl Form, og Tnsmg
der saldt somBytte sor denchrrjinger.
Les-gestanden snntes at viere hjcelpeløs
da ude as Stand til at saa Bngt med
deu. Siden densJ sørste Tilsynetomst
er der inaen Del as Landet, som bar
vieret aldeleI sei deesor, nten den hat
itle antaaet saadanne Proportioner
som i 1891. At dvtnme ester nuvceren
de Tenn, baseret paa de modtaane
Rapporter, er der Grund til at srygte,
at Epidenti as denne lumste Syadom
holder paa at sprede sig udover Lan
det.
Der er endnu meget at leere med
Hensnn til denne Sygdom Ersaring
har imidlertid dist, at de, som er mest
modtagelige dersor, er Personer med
svastlet Konstitntiom og at Dudelig
heden er sprst blandt disse og Falt,
som er oppe i Aarenr. Frernragende
medicinste Antoriteter er enige ow, at
La Grippe specielt angriber Aande
drcetioraanerne eg Nervesystemet, oa
-.1t uianae as Nutidencz Nervesygdomme
lader sia ssre dirette tilbage til tidli
gere Anareb as La Grippe.
sinntplilationer og Estervirtninaer
as La Grivpe er saa manae og sor
itelliae, at de oste er lanat viatigere
ca alvorliaere end den oprindelige
«E-nadon1. Den er ostcs Forlgberen
sor Lunaebetcendelse, Taring, Slag,
.Jje1«tesnadom, Nervesnadom da en Ho
den andre alvorliae Sygdonnnr. Hvig
der sindeg et svaat Punkt i den men
nesteliae Anatomi, stineg La Grippe at
finde det, og udtsmmer hele sin Ener
ai uetop der.
lEn dcerdisuld Jagttaaelse er imid
lertid bleven ajort, go det er, at en
Nersom hvis Blod befindet sig i god
fund, normal Tilstand, out han ilte
altid aaar sri for Inaba-unten saa
faar han den i en mild Form og lom
suer snart over Virtninaernr. Tette
irembcever Nødvendigheden as at be
dandle denne Zyadom ved Hjælp as et
:saalideliat, blodrensende on konstitu
tirnelt Laaetniddel.« llnder tidligere
lrdidesnier as La Gririve var der en
Timpel Familientedicim tilladet as Ur
ter og Nødder, sont erlmervede sia et
uisundelsesdærdigt Ny baade sotn et
Forebnaaelsesntiddel va et Lsegemidi
del. Denne Mediciu er lendt under
Navnet Dr. Peters ,,Feurilo«. Den
itnrter bele Systemet og nddriver daa
famme Tid alle Urenheder sra Blo
det. Følzrende er taget sra »Ehe Uni
ted States Health Report,« Vol. Liz,
Nr. 52:
,,——« La Grippe er anerkendt sor at
vasre en tatarrhalsl Blodsngdorn, vg
soin Folge heras maa Behandlin
aen aaa nd paa at rense Blodet. Det
er dersor at laste bort Tid og Penae
It sorsøge nogen anden Behandlinag
Mande. Undersøaelses Bureauet hat
fornnlig suldendt en Undersøgelse as
de Lagetnidler og Bel).1ndlinggmeto
der, der averteres at stulle helbrede La
Ciripph og sorn Resultat er vi en
Tteunuig as den Menina, at intet lan
snaale sia med Dr. Peter-Z »Kurilo«
for Behandlingen as denne Sygdom i
Hjemmet. Den siltreret Blodet grun
digt oa slnrter de svcrttede Lin-Borgo
ner, sacntidig stæntende hele Systetnet
ny straft«
Pastar W. J. HastilL Elgin, Ore.,
stritten ,,Min Knne og jeg, samt sent
Born, var alle syge as La Grippr. Jea
i Sardeleshed var srygetlig sna.
».5turito« helbredede os alle-drunten
Det er en udmeertet Medicin« —
«ljlrs. Elizabeth H. Yoder. Ellbati.
Ind» siger: «Jeg havde i en Aar
rcette vceret besvceret rned La Crit-oh
men siden jeg begnndte at bkuae »Ka
rilo, er ethvert Spor as den-se sma
telige Sygdom sorsvunden. Den hat
nasaa gavnet mig paa manae andre
Maader. Jeg anbesalek den paa det
bedste til Almenheden.« — Mr. Ja
cob Juncler, Woodland Part, Oel-h
striver: ,,Min hele Familie var snrt as
La Grippe, nien vi bruate alle Dr.
Peters »Kurito« og tom iaart paa
Benene igen on tan nn gleede os ve'e—
det bedste helbred.« —- Me. John
Staufen Qualettown, Pa» slap san
vidt sra det med Livet, hviltet han br
retter som sslgen »Im hat-de harret
under Lagebehandling as stre Lager
on var neesten ovgivet. Jeg sit noaet
as Der-es Matten og den helbredede
artig soe La Grippe.« —--· F. G. Strom
;gren, P. M. Gotland, Minn» strlver:
s»Jeg bar Anledntng hast til at sor
-ssqe Dereg Kurtlm Jeq haode en
ultdeltg havedptne rg Smerte over
hele Legemet. En Lceqe paa Siedet
sortalte mig, at det var La Grtpve, og
gav mig Medicin derfm men ieg bler
veerre tstedetsor bedrr. tin Flaste »Ka
rtto» In jeg sit as en Ven, gengav
th« lbeeden.« —- Endnu en: »V.
l——
C. Moore, Bearb-, Wash» bereitet-: F
»ijor Bank lcd jeg af Ln Tritt-m
fom en Folge af hvilken jeg bebalot en
meget stem Hoste, som jeg ikke knnde
blive fri, forend jeg begmidte med De
res »Kukiko«. Denne Medicin hel"- .
bredede mig fulbstændig.«
Side pcm Side kan fyldes med Ug
nende Anbefalinqer. og det staat blot
stilbage at ans-te, at mange tloge og
»forssgtige Pers-mer« sum bkuger og hat
.brux1t Dr. Peters ,,Kutito,« et fki for
«Svgdom, felv Pan denne farliqe Arn-s
;tid. Dr. Peters »Kraftv« kan sed
vnnligvig est-holdes as Lokalagenter.
Hinz ingen saadan sindes i Nnbolaget,
Jan den etholdes direkte frn Fabri
kanten, Dr. Peter Fnhkney, 112 --114
S. Heime Avenue, Chicago, Jll.
I
Lunis-Mut C- Nalyjillc
l 3kknvnncnfxilslxxtIII-n-«l·rt1n)- Lim«
Bittrer
) Tukist »Nimm
s
i
)
I
l
!
Florida
Im (Holf
Kosten.
HSIciv csm Lulyssnngrr m
C« L--Etoae.
li«nrt:sl I«-s--0. Aus-HI
Louksmue, W
txisd
Scns Tkkes Adtksie
ti!
N. Z. DAMny
s» ist t«««-.«-.»«·« «««t hist-- -»..«1 .x- -«.
Louipviue, Kn»
oqbqn vix-ins finde Tun zwil,
suxncusxxde ehxsm og Liszt-n
ovrk Laub og Fannes
sirmurfm Trunks-seh Waben-a,
Mississippi og Florida.
ZQUEI h Ilks
Uns stich.
oFILI :—-·
IZU lg U?
kanns N cat- Es
-OSEEDS
's ssitldqektmlaslaw
Jslestlsldsshhhkthssgsls --1·-,
wom( «i«.—«-.I«.-’- s-« j o s. k..s s.
ä71;.xI.-.,s;;. .1-;.-k -:«»«1- -.'.«s-.
-«-s-·s. Zissnslki «.·
b-1.«;--u«·-««I-1-«I«-o« --—A-'
VII-» Jsulsrlsy fis- Il-» kw supt ---;).»I
Os- ..- llw.-sz.11-i-, F« Jssjldns sss . «:,H
(:.- s«1-H v- « JAL ask-. s-» » '
- wass- n-;-w1k:su s- i-« sc ..
J den l-»qke Koloni pas »Ist-« Banco
IWARD coUNTY
NORD DAKOTAi
Oper 500 Dunste hat togei Lond iden
nk Roten-, advalgi of Kltkesasnfuadetd
Komike, og of visit hat«-seufze 400 br
sat sig der. Euan haveo der gebt
Land nett Simon-L
; Tor numan dovsse Forteningh
wand i Vom Bombsllg i Stute unm.
Den Isie kg Jdie Tiisdag ’ hser
Manns-d ixrigeg paa dr slkftr C lioner
billige Numbillenek ul Lands-g tcllek
De tun fass f« Minnkapqng til sendet
Jed ot hemeude sig m »Hm-« Baums
» Landkonlor.
Ligelcdes hat-es Ptarieland i Minne
fota og Dator-, og billigt Skovlanb
iWssconsin og Mtchcgqn poa »Sei-·
Herab-men- Lave Jembmemifer. —
Skrio eitet Land-on og illustrerede zot
tlaringer til
» D. w. cAssEc)AY,
Land and lndustrial Amsnt »san« Ky,
Minnen-disk Minn
l
cavssfsfnave würqu
vorm-case »u- onus-A
set-II Inm- sIIsschIsss III-» k w Wutssmrwiq
use-s Ums-, I: »st- lssss. heut-I- sc-»
Iy csco klo- la I. I. Poe-I disk-m Ist
m status-Ucc- Its- At Ileo n so I- :I
Its-eures PIIIOIA1. Any-T - M
ACTUAL Ilslllsscs sov- «Iio- u- odus fu«-IN
Ast-Jan- us sit-u vor-nd Umst- s OM
nun- spoclsl act » Uns-III- stutzi
IWSNTIIIS Htzzg
E: q· slsnknsitwqrarsisxsonsRä
TIL th- keauim. erlitt-l
soc« »oui«-um st«
Msco only by Malt-on Miss
eiac co. .. III-Mino Wis.
Its-ep- you weit Ita- tkssc
III-III cIII oII each psclts
Pries. ernt- Nov-k
lII but-P Acccpt no us
Mosis-unsin- Illts« AII Ums Oft-Im