Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 02, 1901, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Din Broders lod.
Fka tysk oed
Pastor N. P. Zikadseih
(Fortsat.)
t —...—
»Aram sulten —- min sulten,« hvistede en bedende
Stemmr. —- Saa lange Broderen »He-d havde Arnrn snaet
oa betrautet hanc forv.rret on sturn s— nted alle ti Finnre
udspilet og med anden Mund. Han havde aldrig set sm
irore Broder grcedr. —- Nu tunde han ilte leengere tie.
»Ararn sulten — saa sulten — Aram vil bade Mad.
Skom , ob — vente Brod«
Hnaob nrers den u..e Broder i sme stærte Arme og
lostede learn hojt on i Lusten·
»Ja, tom, lille Lilan Vi to stal hente Brod«
Vnrnet Innre-de, idet det med sine sinaa Finger greb
i Orte-obr- jorte Haar.
De oldt et qlnd .:.sr«anltio. Serv Hemle hadde et
Usnr Gnnae let on spont.
Mcn da det blco silde, on Moder-en snd der stille on
stnm on matt, mens- de sman Born sov da rieb sorte Stim
ger nen oder »Wion chri, en en usortlarlig Angst greb
dann
,.«.l.ltnirit!« t:lltoder).
Hirn løstede Hodedet »Ja, min Dreng.«
« »U.ltairit, hdorsor hnde de oLUZ«
»Hoem?"
»Alle Etltennester. Hele Verden nder Armenierne.
Hund lsnr dort Folt gjort, Mor? ---— stg inig det.« Or
dene var fulde as Bitterhed
»Je; ved det itte, rnin Con. De siner orn os, nt vi er
snu on snlsle, at vi jnner ester Penge s- og andet unt
feerdigt Ja, on san er det jo dem selv. —- Du tender hmn
jo, lmm Vlscharrnaiatx Handelsmanden Du ved, hvorle
des lkcrn bedrdg din Jeden Det er hnns Skyld, at vi mi
stetie alt — -
»Fader nor ilte fals," afbrød Hanob hende. Ncmr
han«-« Moder tont til at t-«1le om «Llsch-.rrtrtnjab, lngde der sm
altid ncnet tolot en bnnrdt oder hendes Ansigt, som Ha
nob itle ltoldt nf. Hnn elstede jo netop den stille, taalmos
diqe sie-no ja, elstede hende line san heit, sorn om hun
kunde have tserret linng eqen Moder.
»Jeder dar itte salst, on lmn bar nldrig jaget ester
Pennef Hinab-;- sorte Ljne tindrede, nnnr han tnlte on
ssn Faden
Wexnsnr san nun sin Zen. Det thrDe lldtryk i ljen
fes-.- Ansint var sorsminden.
»Nei, han var itle falst, min Trean Det var det;
tsrdste Menneste, der nonenSinde lsnr atmet nennem Stntn
txrlg blodbestckntte Nat-er. Lq Von hadede de hour, sont
de bnder oS alle. — Hnn nimtte flnszrtr. lanqt dort innztte1
tun slnnte — over de tiefe Vierer lmor Sneen lixrqer. «
«Flt)gte! - — Moder, det har du aldrig sortalt mig
sor.« l
Den gnmle san svernrsdikrt paa darn.
I »Du er som din Faden-, min Tren«.1. Du hrr band
»O rnilde Djne m lscnci dlpde Hinte. Honrsor stulde jeg skndc
den Pil ind i din Sjckls De blsde Hinter bckrer tunqt
paa Libelsem o-; nnar Hadet reder sig derind, saa - - —«
»Hvorfor innotte Fader slnnte?« Hngob greb Mode
rcng Llrnn ;
,,.cwors««r? Hansli, du er et B.-rn.« »Hdorsor,«
spørkrer du. »Hvorfdr nma Agtondzndnr des«
»To!« Hand-b streq dette er stem.
»Ja, nanr han ille tan s!t)»qte, maa lmn dø. Tet er
liqe saa sittert, som at de! er Nat, naar Soll-n er nanet neb
Tro mig, niin Sin, del er Nat for oz ltlrmeniere.«
»Men tror du itte, Moder, at Kristus, Llptozdzodnrx
Herre og Mester, vil gsre noget for horn?«
Moderens Øjne saa noesten sorfærdet paa Sonnen.
,,.5’tristug, min Heere og Mester,« hvor oste havde hen
des Mund ikte sagt det -— og hun haode itle sorstaaet hver:i
ten ham eller hans Liv i Gud. Nu harte hun hans Rost;
i Spnnens Rsst. l
Hun kunde intet svare. Jtle et Ord tom over ben
deö Leber. Hun soldede blot sine Hemden mens Tan
rerne lsb ned over hendes magre, brune Kinder.
Der var gansle stille i Verrelset. Knn hsrtes de so
vende Berns tegelmeessige Aandedrret.
»Ta! dog Moder, tal med mig. Fortrkl mig orn Fa
der.-—Nej, sig rnig ssrst, hvorledes Astvadzadur tan
frelses.«
»Jeg ved det itle, Hagob. Jeg ved tun, at jeg en
Gang vilde redde min Fader, nien jeg tunde ittr. Jeg
iunde tun raade harn til at slygte.«
»So-n flygtede han dens«
»Ti! Marasch.«
»Og mig sortalte du, at han blot var rejst hen til Bed
stemodet i Marasch.«
»Det var jo ogsaa rigtigt, min Son. Hun var gam-.
neel og lengtes ester at se hans Anstat, spr hun dsde. Hun
havde sendt Bud, at han maatte tornrne og bringe os alle
med. Der var Plads not i din Onlels, Demiirtschians
Has. han var en rig Mand og havde ingen Bern. han
havde haft en Sin, men han var ded. Detfor lcenqtes
han estek, at di stulde tomme og fylde hans tomrne Hiern.
Dog bat-de din Fader aldrig gjort denne Reise, hviö itle
Dsden havde luret paa denn-«
»Motive reiste vt da itte med Iader.«
»Det var Vinter, og Sneen laa paa Bier-gene. Dertil
som« at Ararn var stdt nogle Dage ssr din Faderi -Afrejse.«
«hvorfor maatte Inder singtes hvad beslyldte man
ham fors«
Nernsars Øjne flammede rnsrti. —- »Mehr-majal
fdor paa, at dln Inder havde strevet Truselsbreve og starre
i hemmeltg Underhandllng med Oprsreee.« -
«Og, Moder, det siger du mig sjrst i Dagl Men sig
rats, hvotledes tan Gad, den almeegtige, se paa saadanne
Zins uden at grtbe tnd —- uden at knuse den Ascharmajah
—:-·u Stute —- veu Duud —- ——«. l
n «Sttlle, stille, mtn Sen. Sig tntet lmod den almeegi z
f tin-. Dtn Feder maatte vel flygte, ja, dtn Hader maatte’
' Ur» den naaede vel Wunsch. men hunqeren og den lau-sei
. X- «
XH»
blev hans Ded. Deg, det var godt -— langt bedre, eno
han hat-de maattet -—— -- --.k)ør om nogen i Dag kunde stikke
en Doll i Aswadzaduks Hierte, det var —- — —
,,Moder!« strcg Hagob angst.
»Det var en Velgetning.«
Nemsats Tone var toli3, og hendes Holdning var ube
vcegelig. Men gennem Sonnen-Z Hierte gik der et Gys.
Bed at se paa sin Moder, forstod han med eet, at der gives
Lidelser, som han ille kunde udtænke, men som hans Mo
der tendte.
«Men hvotfor get Gud intet for dem der tror paa
ham?«
« »Jeg ved det iste, « fvarede Nemsak, »jeg hat ikke erfa
!ret noget detaf. Jeg ved kun, at din Fadet bade med et
Iöa ausg- uzut «Hngx.135««:nqu aug ova« qIJ zsszaaun
!Mefter, hvor er du herlig.« Jeg hat tænkt meget derover,
«og det hat trøftet mia nogeL Maasse bog Gud hat gjort
Inogri for din Faden«
»Ja, maaste, « tcrnkte ogsaa Haqob
. Haaob, der endnu havde Ungdommens Haab, laa den
Fhalve Nat og lagde Planet am, hvotledes han stulde frelse
IVIHIDadzadur. Men alle hans Planet blev een eftek een
zforkaftedr. o
» Fængfelsmuren var ty!, Jerngitteme sperr, den wr
; kisie Vagt aatvaagen —-- og lebe ham ud, nej, det tunde
»Dang ikke.
»Statuts Messer, stakjcls gode Astvadzadur, det er
umuligt — helt um11!·3t.« !
,Ve1, alle de mange Farer og Trængsler paa Vejen —- det
l
ll.
Hagob plejede at vcere Arams LegekanimetaL De
andre Btsdre, Bedros« Horseb, Sarkis og Rkikor var san
vilde og deillede beftandig Armu. Men Hagob var altid
god, og lzan forftod san ndmærtet at lege med fm lille Bro
der. Han tunde hjeelpe ham nt flaa Kolbstter. Pan
hnns since ted Aram lange Tate. Og naar det git rig:
tig lystiett til, timde Hagob le fom et Barn.
Men i Dag hnvde han itle Lyst til nt lege. Arnm
ptøvede linn at fnn noget i Gang, men det vilde flet ikte gan
»Mot, Hanle i Dag ilte lege,« llagede Drengen
»NJn, lad det san vcerr. Plag hnm itte. Hang et
dedrovet.«
«Bedkpvet ---, hdad er det, Mnirit?«
Moderen innntte finile. Men Sinilet fyntes inere be
droheliqt end Trinker.
,,Ttattels Bam,« lwistede hun. »Da dog ---- lntte
tiqe Amm. Midt i Stnen set du itte nndet end Solftin.«
Hun biijede sin ned on tngsede sin tille Dreiig, der san
iornndret dnn dende med sine store, sorte Øjnr.
Sein nit hun nd i Flottenei.
Hnn viide bade Vndsten farbig. Odem ded, hondl
Jet tunc-e rnre nodt for. Tn lsendeg Mond mnntte sinqte,s
toin alt fcia hintMt over dem, at hun tun sil givet hatn del
»sllernndvendinste med. Hngob stnlde finde ntt fcerdigt,
»Im nonet stntde fle.
Mens- lzun stod ved Vstten, diog gninle Minder forbi
heut-es Eint —-- Te: ved Jøren lnwde hun gidet sin
Wand det sidste Hin-«- og fnaei den sidstc Hilfen.
»Den ««1 masatine («"-tud veere Ined jer oq Inig Qq
stntde jen ntdriq vende ti lstmne f-. a last Born-me at elsle de
reJ ertter on tin dem
»Ja, lzdnd vsr det nn, tmn itulde fige dein?«
Nemsar Mnmdinn tagt-c Iejet frn tin cg strøg sin med
Hannten over Banden.
»Mit ftnttelsz Hoden Jen hufter intet niere.«
Don san iiieget haftede Nenifar, nt hnn itte nndde od
findt fm Monds Bøn oni at lcere Verm-ne nt elste den
Heere Jesus. Lg selv om hnn ogfan gerne dilde nu —— —«,
non hnn fna tnnde?
Jmidlertid streifede Hang hdileløs oIn i Gnderne. J
Ot Liebtih da hnn var nlene, hat-de han liftet sig ud. Han
oilde lege Aebejde, men han ssgte det itle alligeveL Han
hanbede -- ganste lidt hanbede han paa, at Aswadzadurs
Ustnldighed stulde komme for Dngen - og da vilde han«
Fotretning attek blive aabnet
Aldrig havde hnns Mesters Edle og Venlige Ansigt fo
ketommet heim saa cerveekdigt og saa tcert som i dette Øje
blit, hvor hnn itte tunde være hos heim. Og nldrig syn
tes de Velgetningee, han havde modtanet af hom, saa man
ge og san store, som netop nu, da han itle hovde ham mete.
tlviltoarlig gi! han i den Retning, hvot Agwadzadurs
Hus lau.
En tcet Stare havde treengt sig samnien i Gaben. Og
da Hagob tom ncermeee, sna han, at Politiet havde beint
Dsken til hnns Mestets Hieni. Det talte tlart not. Saa
oidste Heing Bested. Han vidste, at den rige Aswndzndnr
var bleven fattigete end den fattige Hagob.
Ptudsetig lsd et stcerende Hvin gennem Gaben.
»S-lip inig — o, stip mig - Plads Ptads — - de
fanget mig —- hjcelp mig — o, Jesus, Falsch hjcelp mig!«
Med Fortvivlelfens Kraft havde en nng Pige revet sig
lss fka en tyrtist Soldats »Form« og i vild Flugt stnttede
hun derpaa ind i den af Nysgerrighed gabende Masngdr.
Uvittaaktig veg Hoben til Side for hende for derpna igen
at sainle sig i en uigennemtecengelig Klump.
Soldaten for eftek hende, spingende fin KrnmsabeL og
Politiet flog los paa Mængden med Stotte ogtknipler. Der
opstod en frygtelig Forvirting
Hagob ftod midt i den forvirrede Hob. Da han sit
Øje paa den unge Pige, der tampede sig fremad, var det,
sont om alt Blodet ftivnede i hans Aarer. Han saa intet,
han hsrte intet, hantæntte ilte paa Futen. Med et Fak
fceedelsens Raub: »Ma:iam!« styktede han frem, gteb den
unge Ptge i sine Arme og for af Sted med hende —- ud as I
Mangden —- ftemad gennem trogede Gader og Stræder
— indtil han endelig standsede udenfor den amerikanste
Missionsanstalt.
Aswadzaduts Dotter var ftelst.
»Damit-, jeg tatter dig.« Mariam taa paa ham med
et Par tatnemlige, straalende Øjnr.
«Nej, Mariam, hvorfot tatte mig. Jeg hat intet
gjott. Jeg tunde gste meget mete —- jeg tunde gsre alt
for dtg. Man jeg stge dtg alt, hvad jeg knnde stee for dist«
Genie-Aug
Fta St. Helena.
Hvis man trot, at de paa St· He
lena fangne Bocke behandles færlig
thanrdt af Englænderne, da er dette
en stor Fejltagelse. Der givcs dem
tvcettintod alle mulige Friheder, hvil
let saa meget lettere ladet sig gøre,
som Futen for Flugt jo tun er ringe.
Forleden blev der i et af Forterne
paa Den under Bock-General Cron
jes Foksoede aabnet en Udstilling af
Genstande, som er fokfterdigede af
Krigsfangeknr. Almindelig Opsigt
oalte st al to Svenslere fotfætdiget
i Trce udfkaaret Erts-Stampeværk,
fom var udarbejdet indtil de mindste
Detaljer. En Boer haode af Trce
og Blit ladet en Violin, der maatte
bestemer som et sandt Kunstwerk
Noale af en Franslmand forfcerdigede
Erindringsmcdailler valte endog
Fagmcknds Forbavselsr. Paa den
ene Side ragede en Klippe op as Søen
on pna den finden san man et Billede
af Prassident Krügen omgivet af Kri
aens oq Frei-eng Symbolen Ma
tricen blev ladet af en gammel Fil,
paa holllen Figurerne var ridsede
med en Salz.
Højefte Pris sik et as en Tyster
fremstjllet Datnbrædt, hvig Felter be
ftod af 32 Penneteaninaer af St. He
lenag itønneste Punkten
Udftillingen aabnedes med en Fest
liahed ved hvillen Lederen af de tyfte
Kristsfangets Sangforening tillod sig
en meqet plump Spøg med Englan
detne. Da nemlig nogle af disse
vilde holde Tale, rejfte han sig oq
istemte en ganste sindsfvag Sang til
en lorallignende Melodi· Slønt der
tlle var Gnist af Mening i Telftcn,
troede Lsnglcenderne dog paa Grund
af den hsjtideliae Melodi, at det var
en Salme, hvorfor de alle samtnen
bllottede Hovederne og horte andægtig
ti .
Hvok mangc Vom faldnk?
Dette SpørgsmaaL som i Lieblil
let tm forlmjet Interesse, har givet
Anlebning til en Polemik mellem to
i stapfmden udlommende Blade.
Tset engelste Blnd ,,Cape Time5«
opgør «.)lntcjllet af faldne Boere til i
alt Uns. Mob denne Omørclse
drotefterek imidlertid et hollandst
VIaD i Kap, »Hu Zuidmeften«, der
bar nmdtaget autlzentiste LUceddclelser
fm et tkfterretningkburecm i Preto
ria, til htsiltet alle de hoc- fnldm Bo
ere forftmdne Legitimationgpapirer
blev indleveret bmde af Englændere
og Beete. J Følae denne Opgø
relse hat Boeme haft folgende Tals
i dis f-««rslelli··1e Staa: Elandgloazxtr
75, Dundee N, Modderspruit :::3,
csfolenso 7, Stormberg 15, Belmont,
Ideal-spart og Moddeniver 12t), Ma
gersfontain TO, Cpicsntcip 7(), Lim
berley 4(), Golesberg og Dortrecht III-,
Ladyfmith 11.·), Mafeling M, Paar
Peberg tm, Bitte-IT sorgte M, Abm
tsamglraal ZU Weisenek 15, senere
Firqtninger 154, ialt med ct rundt
Tal 1000 faldne Boere.
Ihm-« » forlsspfendc lille, nanr
ldenseg til de lolossale Tal, de engel
ste Tabglifter udvifer, men stemmer
paa den anden Side med Este-tret
ningerne om de smaa Tab, der stadig
hat voeret paa Boersiden.
Dette hcenger sdm belendt samtnen
med Bocknes hele Forsvatstaltik.
Drukkenfkab
can kostete-. ssk krieg Mann Brod-r Ihr-»
· · niqu m Ti- 1 ) Ema-unin- html-·- af du
: quom Ttnll :.-nt11«»1 Vx Um rI »Hu-IMM
o-. h· n is n- mn ka-( vlme qwiI Wann-tm
un d 111.-.«I(·an· zmv sit-r mnnun Ox
I m Iq rig mklu u c mnncth Ost-stehst TI.
; W D. Hut-muss I Ca« Ein c. chuåao Xh
Louisvillr E Nashvillc
XX krll ll n ncll,:sjs’lst I1.:«:"::L::(tl·ll :l(l:lll(tirlillll’
Winter
Ttkrist : Nillcttck
Florida .
so CZUIF
Kyftcnx
Skuo cftek Lolyssungec til
i
l
C- L-·Stonc, ;
Gent-tut l'« NR AL( In !
!
!
Louisvtlly Ky l
DOD l
Send Dei-es Adresse ’
til
u. J. Wem-»s,
Cis-N lmmigmlsnn nnd lndustkiul Ast-at.
Loniivillh cy» !
tm hqn vili frit ienbe Dem Kost, !
iuustrerede Strifter og Piististe »
over Land og Fakmei
Kentucky, Tennessee, A!abamq,
Mississippi og Florida.
DER-«
l)(«t er bare et garn,
som cr det bedste, og
det er Fleishers.
Andre fabrikanter
medgiver dette, idet
« » de efterligner mærlcet
paa hver IIæspel Samt Inaaclen,
hvorpaa den erind- » «
pakket. Men 1ad Ez.;«
Eder ikke narre.
UJJN
T Y— X A IT M, « Es
Ovid Foddernc varmc oq
spat Doktortegningkr.
M« PIOLIIISISIPZ Ilscffllc lllscls
«« can- cols ful. kam-m thesi-nunm- IcII nd use-uns- r»rnlnslo-.
TO Im als n- c.d.ui«1-·ss. be- wa-. Tshs sc ebbet Mkllsom us Its
Jrg vil for en lib! lengere Ttd holte aabent
mit fo:1igeTilbud, detie nemlig:
Ei Baue No 4 for 885 0011gct Pest kl!-ktrisfe Jssdsaalcr frit.
Ei Vasltc Ro. It for 834410 ou ct Pak klek rifkc mit-fauler srit.
t« Balle No. 2 for Qui-) cg ci Par rlcitriffe Its-fauler f1·it.
Ei Birne No. l for 82.00 og ct Pnr clekirisfc Jndjaalcr frit.
All-s hssx Vrrlter n« ohjuiul sollte BUT-M-, ou iig er pflqu til at fastle dem
ned Iåjdm as m- kknbatkfns Mutter i Hm Nut. Mi- Volie No« 4 » nuqksk haf
ane, es nimm en bcksn TlIsTmrrsolc rg vtl vcnc chngcre um neun und» Walte,
jun lnfsnt » bist-u nimmt Jngtn Inst-L nn- d«: toncr »Es-Unt- elln Itzt-no,
km u des We Ums-, kxI diksot n Im milku til at sent-e Vasllu Ins-d Funkng faa
Te knn nur«-mai det, sor Te tetulrr for dist.
Sen-N 2.«- Heute samt twqccnet-mus·fc(ks«1-zncsz L’·fise-, pp chltet oil bline
sendi. Oncg dct fu de Vetle ssxedmlqn L.dt-n, vil Te icon tsxssskfsndjistemh
vor da funm u met mkd konsin HI·!rlI-mit. sinmhsgiamt VII-Its(kb1ndsm
ch stu, og Te otl faa se, huw Joskcl sich Um Jnynsons Wirtin-. sum ltl
J. H. JOHN-MON,
BOX 245, - DODGEVILLE, Wis.
«« · «"!l1dt«ld· l
concr, læs mit n ec Tt U a gg og a le!
Jst-I scndcri if m-. Poss, olquer nkrn Warst Be
sssssssissszjs nur Nimm-r i Berti-n mm Ectrslsrljand
lI:!.1i.1"s,-ut-ner Eir En.:ks1«1nssn«, suscwlik for uvrt slvlb
tiilixsc ::1 cr) tut byfusttriar LN nisntnurk
un um r u Ihiut ,1:l Hunde-; ist« lxlsu as til-in
Niwrsun11us. I hu: nun-· km- scni i .-..»sn:mct »den
prkthun Tist kcsst r etc-rinnt at frmsqc Ort, og
lnsrs I tu Hin tm krick ti; at lstims ist-tu san vi: tust
luns its ihri- tx lu Ums- nm Wen. Tr- mx im- hindre
imkr t rrnik Vlrlrtkik Im hm tust llns til Sah-, misn
lnrhnw d nin Wenian iin sur m Tuns-C Lü
tmndtin.1. Tck mit-sehn (1ll««. nasan m nagt-, vg hvis
Te Im rn Juni-nimmt ui Wink-»Hle as« kn wer
lxasnmsndr Fang Ettnsrtisr i Nimm-n tstlkr Wunsch-I
lis:l»1:sr J4«li«lic lksII «?I-Lng1mdcn, Imnu til at qrckde
cs1c.Vl-ss7sf n. Amstle tsllns om Te tmr Lcunmhcka
(.c11its·-Jil0d!« Fonucdlina i Brit cllcr chsaldsn af
mevkscrrth sortstcmst rlnsr fortin cllck sun-!·u-suld
nimm-cum Nenn-ist Znnwrsg euer Vasksi i Mai-ein da mir-in M H. E. M Sommers- Nutrc Tom-, Jub» ka
H »Hm-wuchs- Instcr fquvcn mig ielo er lschcn hellsccdtsdr den-Od. ch irnvcr disk i isttalskiiudclig
Polle- I Postsu use-n hegt-! mian
zu Man-, spm h« Ists-e, vil W mcddsslc rt sinn«cltbinnmnnidbcsL sont lnsllircdrr Ovidc Floh og
sinkstcsuld rtlcr un vtmikoiig stumm-Nisu- anscsier hoc- unms VAer T» t Uil span- Ehkr sur Um on Pkkws M
imus Were Tom ledmugcmsn as at sei-nur sit Tit-cruc- mr out-nd Orika og n jinukt Udjrcndc er Resul
tatct uf at tmqu MidIeL «
Vvsx Z kus lese-, ksn im tin-We Eber nl Wilwlmhtc Inst-wer I Ebers rgcn Ztak rllcr (’«u»ty,
sum kmdrr dem Djssmmemiohet m sum met- Glivor Ins ssrtkklle nitm«t-Livs.-Itdc,«1tdemOs:-n(nn«nnvdel
vittktig tut-tut asse sum-l »Hu Ijliunøej I wr ismksuidrligejvinmsliqe Q1-g.«si;.mk,99«1pclgpkwjnokp
ne mite. Mcddei vct m Tctes Beut-user og ptrw nl us I onus -prog.
llddra ui nogleBkevkmcd Illladclsr. « W ital anbosale dem til ank tidkudk zwinka txt
Mr. I Wirtin-m llntscrmond.Mi1nt« ilntserx Mrn tuldcn
ciuen vcn soc Iuin dumm m W uil hkrvrv nimm-m- Mr-:-. Nev. N. C Antrie, Den-vit, Mtmt» strich :
Ehe-c um, at tm tmr gier min Hufnu uuwt sinkst T(-tc;«»vjkcsdrrtcstjr bar onnde on nimmst-Im Aner
Lnsn lmr ing n chfatd as Um oben-sc unsre m er tut frudklsr a! ycs stock-oh her er kn hmspmc C com-org
ISmnv tu at Irren fus! Vafk Im irnbtsr lnsmuso M wirkt-me k’.Ickchmn-r, fova m- Mmt Numm- ofl
en mer«-tm laß fis-r om hast« hun h« ctyulm Arn luslmncslmrrc kub now-n Dokt«r1i(s1)q«kszi»g on » m
Its-n Even- MedMaek. » » itmr mir.
Mke.1!iev. J A. Unum-, Entofo Minn» sind-In '
Denn-d l:-viduec-, at Euer-s Meint-m n yvnurxtkokz Upkk.»-.»;
N ti« .-l)i .
urs. M. sllmmsfs,tei«))x,«k:.t«)«.«:"1m1.,U.s..-i
U Tor aus
vkckd It :3.»». G ich dort
«;-«« l1s1n,:-1husn lsw Wisxpr UNka nur ran Un Isil u an lnni
s« r IX ist-Im ! w T itk III-: as . Iss MU- ksth sont. «- -·1111n«an1« in nasse
’. ufwruIth-«t«,1t-Istnut- jtns m ’-11-1Iilsx««.'-’.viikik1.
l iumkt »von-J H Kinn-l nul vlriteket bei-nur »Hm Te
husm »Im :l·«c"--1!.1s«. h - .s--I.-.s nspp i»«-.(..s hst uumlmnlU:v-1-1·l.
cim auc--n1«ov7in« Da lki H ks h- sts :i w com lslä Urs, »ich
f- .Il.1:»5 hin-Un klinriiskuknnm turiwtunusst 11L1s1s-. Wust-di s4 50
l Dunst Uk its-e m Mantiss-, tue-» . JW
IUC l-:G:sids1s7«i Nin-I nss -1-n·s tut Aus-is k, Hanninsul at
. « « W r lud J us »mus· ccsi N! :.«.s«,1.1«-« I.50
« « )- Ismnk SICH-Rial, m-- . , .25
W Uns-ji«- ,,G»u Beim-ass- Vnmtuap . ·qu
III-p- ’»- . Z « I Pest-sinke Munduthsmvvek . . » « .25
V « « 4«Nolled«G-slv Krav.-U’Isapyer . .. . .20
« -- « l und-U sann-i Vikn Msrfmm Bitt-, ums non Dom-d,
»Um p« Mann-, O Mtsn md Mitltkssmklr . . . , .... .. . I.25
I music Koth-ei Sold-staat Batvkkkniw ,,l;.111ow Armutka
lttluM·Ir««sttI,inmsstsrdtk 2.50
l qod nimm Vathkrinivsstrap, vasrd ...... . . .50
I Intd stock-M Kasse »Nun-to« Cis-new umso .. LU
ToiatVakdi , ....Itz.20
Tct kostet Tcm iutct at fc Voraus
Senkt Tons-( Wann, Wollt-»Um ou nerrmcfte G·c-pkssgkostkor, oq vi sit imm
Dens tussk Mian iaa Dr hni ma h- ist-t. Ovid or sum-r Ist-i at vers del
stritt- Iiltsno nagen Linde- miskL lustal Ekspregxmssntm IIIJW oq Frosch-m
losisun.u-rms ( iun » Pay-. lwtcs Inn-, beta! Ilke m Cksst llrrk i dsstks Udftvk
rr pur Hex-m ; uuics Ds snikst Ist Damen-r i Ende-. kostet des Mc »san« Vi
ou tonm- lm Ur. Post, lntis Dr irndn Roma-n mch Arstillancn oq Uhr ekskkq
sur B dumms- Vi mbkr Penn- Wa dem- Zitvnd, mkn vi bar im us fpk ak
soc-wen- igüsts fu«-l anerire von- Vaxrr di em- til Fukvru4et«m-. De,
iom send-T Warum nnsd Astulmqem njl faa en rnitiq im Vatbkrkost Ia kc
Frone lirksfns »Fort Vuivkrjstbr. Beim nu, da vi ku« vil suche dem Tilbud
vr m kort cis-.
IZJACIIJE MIFGJ 00.,
159 P. was-mond« s«r.. com-Aco.