Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 13, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ARIEL-As
J .
L« « .
·;.-«s-.«is.«:"... - .s« " M , Is« H usw
Nr. 50. Blair, Nebr» Toesdag d.13. December 1900. F f 9de Änea.
»Es- ARIE
Amerika.
· Hvad Konntessen bestillcr.
Senatot Stewart as Nevade hat
foreslaaet at oprette en Højefteret paa
Filippinetne, med fem Dommere, fom
bvek stulde have en aarlig Gage paa
KOMO- Mk. Stewart menek, oed
at stille en saa hpj Lon, at vcere sil
ter paa at sinde Mcend, der er stillede
til at udfylde Pladsen.
«
Et meget humant Forfiag er blevet
stillet af Senator Warte:!, Wyoming,
tom nistet-, at alle hckderlige, afsiedi
gede Soldater og Santerno lnn faa
fri Liegebehandling og Medicin paa et
hvert Hofpital i de Fotenede Stater.
II
Som Folg af den enorme Vælst i
Oklahoma Tetritotinm i de sidste ti
Aar, et det ilke umuligt, at Kongres
sen vil gste det til en Stat. Senatot
Fairbant fra Indiana hat indstillet
et Forsiag i dette Øjemed. Det til
lader Befollningen i Otlaoma at dan
ne en Konstitution og Stolz-Grimme
ment, samt at blioe optaget i Unionen
sont Stat med samme Rettigheder soni
de vorige Statet.
O
s Senatet hat indftillet Fotslaa om,’
at assifterende Setretæt i Nebraska,
Randidat for Senatorposten, Mk.
Meiklejohn, maa Inodtage den tode
Orns Dekoration, sont han har faaet
tilscndt fra Rongen af Norge og Liver
rig. ;
Bestemmelsen om Feltflaften i denl
noe Heer inne-s at ville oolde en Del
Abkobern-L J Stedet for at vcete et
Fokbnd mod Salqet af Drillevnket,
bestemmer den blot, at innen Officer
eller Soldat maa scelge Dtilkevarer,
og ndelader, at nogen andre maa stel
ge Dritteoarer.
s
ps»
Tet vil interesfere FortetningsL
mænd kundt oin i Landet at vide, at
der et en vollende Stemning for at»
forlafte den nnoætende Fallitloo Den- !
ne Stemning er grundet paa den Tro,;
at Loven hat vætet i Kraft lange noli
til at tillade Mænd, fom hat vieretl
nedtrylt af deres Geld, til at fti sigj
selo, og Loven drager Fordel af Uter
lighed. Senatok McCumber fra N.
Dai. hat indstillet Fotflaget om at;
fotkafte Laden. (
i
Joanthan P. Dollivas, sont vak’
udncevnt til at vcet Senator Gerns(
Eftersplger i Jowa, hat nu aflagt
sm Einbedsed.
De tusiude Tiug.
To fortc Bjsrue, som er fanget i
Nita Biergene, stal den 4. Mai-is mar
schere i Mcseinleys Jnauqutations
parade i Washington. Dei er Re
fultatet of et Bæddemaal i Anledning
af Valget, som saa sin Afslutning paa
denne Mande. Bjoknene hevdet »Mc.
Kinley« og »Bryan«, og de vil fenere
blive sie-let til den zoologiste Have
i Washington.
Ex-Senotor John Laurens Man
ning thn dode Sondag Morgen i
sit Hjem i Laurens, S. C., efter en
langvarig Sygdom. Allerede for
flete Uger siden var det betendt, at
han ikte kunde leve, og med megen No
og Talmodighed ventede han secv paa
Dodem
-----·
James Nelson Elimde eanzp
lænber, som for Tiden ophol sig
i Denvet, Col» fortæller om en Elb
gammel Mine, der er fundet i Cons
vetse Countn, Wyoming, hvoti der
bl. a. sindeö Levninget as Menneskelig.
Mk. Eldtedge menet, at Mineatbejdere
hat ventet at sinde vætdssulde Steue,
muligvis Turlifer. Ved at under
spge Statter fom antages at vate
150 od dyb, fandtes tte Minegange
mev Hlsb i Stamm men alle var
satt batiladetede, Eiter nogen Van
slelighed lylledeg des at faa Jndgangen
« «n-O Knmmet ind i Minegangen
opvageve man strgts, at det ikte alene
var en Mine, men tilligk en Stags
Tilflugtssted. To Lig fandtes der
inde, begge forvandlede til Ben.
Til San Francisco ankom i Man
dags Transportdamperen ,,Hancock«
fra Manilla med Ligene us ljenved
1,500 Søcnænd og Soldater, som en
ten faldt i Slaget eller som Ofre for
alle Stegs Sygdomme. Det er det
ftprste Antal Lig, der er bragt hiern,
siben den spansl-amerilansle Krigg
Udbrud. »Hancocl« vil komme til
at ligge i Karantæne nogle Dage·
Foruden den trifte Last, bragte Sti
bet 552 Passagerer.
Paa et Mode, som i Mandags af
holdtes i Chicago, besinttede Repre
sentanterne for Bnens forslellige Kir
ter at tagt alvorlig fat for at standfe
den megen Ufædelighed, som sindes i
Storbven. Der valgtes en Komite,
fom ncermere stal undekspge Forhol
bene for at se, hvillen Fremgangs
maade man helft stal benytte.
Fra Nelfon, Wash» meddeles, at
der er opdaget stoke Mag-set af Guld
Hvet Kubihneter indeholder Guld til
en Verrdi as sm. En gammel Mi
neakbejder har i de sidste 3—4 Aar i
al Hemmelighed gravet Guld der, og
det mene5, at han har faaet et lldbyte
af ca. 810,(100 for sit hemmelige At
beide.
Præsideniens Underslkift paa Se
lreicer Longs Udnævnelse lil Vicead
mital oet de Fokenede Staters Flau
de« bar alter bragt Bevægelfe blandt
Admiral Schleys Verwer, som i Admi- »
nifiealionens Feemgangsmaade set etl
Fotspg paa at oeklade Stillingen til»
Admiral Sampfon. Dog menes det
ille, at et saadant Forslag vil gaa
igennem. s
J Mansville, Kent» dmbie John
Gibson sidlle Uge sit lille Born ved
quklp as en gloende Jldiiang. Hatt
flyglede for at undgaa Lyuchning,
men indhenledes, og er nu i silker
Forvating. Aarsaaen til Mordel
siges at væee en Livsassurance, fom
han ønsiede at faa fat paa.
Sels maslcrede Mcend trccngfe for
leden Aften ind i Weitem Lumbet
Co.’s Kontok i Portlcmd, Ore» og
befalede Kontoristetne at holde Hern
deme i Vejkei, mens de plyndkede
Kontoret for 86,000. De undlom
lyllelig og vel, inden dei modige Per
fonale sil gjort Ansltig.
Officererne fka den amerikanfle
Kkydfer ,,Dixie«, som for Tiden lig
get uden for Neapel i Italien, anlom
sidste Ftedag til Rom, ledsaget af 120
Some-nd. De modtog den paveliae
Velsignelse i St. Peterskirlen, og hil
sede Paven med stoe Begejstring.
Mes. A. W. Hieby hat modtageii
88,000 som Erstatning fta Wedster
Co» Ja» for sit Baru, der for nylig
blev dtæbt ved at Heiiene for den
Vogn, hvori Barnet befandt sig, faldt
ud ovr n Vro dek . Countiei. Broen
var ikle sorsynet med Meint-eh hviliet
Motiv Mrs. Hiveby benyttede, da hun
anføgte om Erstatning.
En Explosion fandt Sted for et Par
Dage seh-n i den stote Union Pacific
Tunel, sels Mil notd for Aspen, Wyo.
Fern Mond drehte-?- paa Siedet og
mange sauredes. Man et ille klar
over, hvad der fotaarsagede Explo
sionen.
E
Nev. P. Daly i Hoi Springs, »s-.
D» fad fotleden og lckste Makcus Da
lys Biografi, da ban pludselig opdage
de, at de var Brsdrr. Rev. Daly
vedste, at han havde en Broder ved
Navn Matcugz men de blev stildt ad
som gansie unge, grundet paa Fattig
dom. Han havde ofte hskt og læst ow,
Millionæren Dam, men uden at ane,
at del var hans Brodet, som uden at
eje andet end de Pjalter han hande«
paa, havde forladt Hjemmei. Hanj
havde i mange Aar troet, at Broderen
var dsd.
276 Officetee og Menige, som fri
villi i hat deltaget i Kampen for Bo
eenes Frihed, er nu paa Vej hjem til «
Canada. Meine-eilen gis over London,
hvor de var Genstand for stot Op
mcktfomhed
Undek en voldfom Orkan, som ra
sede paa Etle-Sten, Pa» Ratten til
Munde-S, sank Barken »Gut-les Ins-«
ter«, vg 8 ombotdvcerende drulnedr.
Ulykken stete faa pludselig, at man,
om Bord itte en Gang sit Tid til at
tejse Nødssignalet.
Liget af Col. Lifcom, soin i Staget
ved Tien Tfin faldt i Spidfen for sit
Regiment, antom i Mandags til
Washington, ledsaget af hang Huftru,
samt General Wilson. Titsdag Ef
termiddag fandt Beakavelsen Sted un
bet stok Deltagelse fta Arlington
Kittegaard.
Officcrerne fra de forenede Staters
Firigsstib ,,Kentucky« som ligger
ved Smytna, var Mandag Aften i
Konstantinopel og sit i den Anledning
Bud om ,,at komme og spise til Mid
da « hos ultanen. Storvisiren og
an te høje Personer var til Stehe.
Sultanen viste sig meget naadig oq
imsdetommende mod de amerikanfte
Officerer.
River Falls, Wis» tan nu glæde
sig ved elettrifl Belysning. Dei nye
Lysvækt hat kostet 825,000. Dei et
Meningen senere ben at dtive Byens
Vandvcert i Fokbindelse med Bclys
ningen.
J Ptroenix, Arizona, bar en For
ening bestemt at afholde en Tyrefægt
ning i Lebet af digse Dage. Vyen er
imidlertid af en helt anden Mening
og vil, i al Fald det bliver not-ven
digt telegrafetet til Prcesibenten Mc
Kinley om at forhindre det.
Under en Brand i en Stald i Mil
waute, Wis» brcendte 34 Heste ihjel
To Mcend, som orbejdede i Stalden,
flap i sibfte Øjeblik ud gennem Flam
merne efter forgceves at have sagt at
redde Hestene.
Domstolen hat stadsceftet, i Anleh
ning as et Tilfælde fra Kentucky, at
det vil være imod be Forenede Sta
Ncgere vil blive spjet til Togene, naar
de kører gennem Stoten·
De Forened Staters Minister i
Guatemala, Godtfred Huntek, mebde
let Statsdevartementet, at Jngeniør
R. H. May, den ameritanske Inaba
nekontrolør, fom holdtes tilbage af
Guatemalas Regering, nu endelig dar
faaet Lov at rejfe bjem.
Statgdepartemcntct ncrxrfer frem
beles, at Slagstibet ..Jowa«rq Pant
serftibet »Pk)i1avc!uh7«i« g« szkb un
for ak pve Pkes mod Guesemalm
Det hele boktforklares fom et tilfæl
digt Sammentmf.
Dei dristigfte Jndbrnd der nogen
Sinde tat fsmdei Sted i Ohio for
øvedes Tirsdag Aften i Sevitle. Be
tjent Howard Wen-er hatte Styj tsed
Bantens Hovedindgang og itede til;
men blev med en Revolvee reitet med
sit Hoved tvunget at over-give sin. Ty
vene aabnede med Maqt Døren og tog
Weaver med op i Bygningens anden
Etage. bandt Handee og Fedder. Tee
af Tyvene havde irnidlertid begyndt
at aabne Kælderen. J det samme
tom William Houtfea, som bot i Nect
heden af Banten forbi; men var t LI
bet af faa Minuttet ligetedes gjort til
Fanqe. Faa Minuttee feneke horte
Mes. Mary Hides, sont bot tige ved
Siden af Banten et Knatd, fom Fol
ge af en Explotion. Tyvene maatte
nemlig fprasnge den indeefte Dor. Hun
git ned og msdte strats to af Tvvene,
fom beugte hende op til de to sei-sie
Fangee, bog nden at binde hendr.
Det tog ftre Timer indcn det int
tedes de ftittiqe Aebejdere at aabne
Pengestabei. De fortdt s2,180, fom
de sitrede sig, hvorimod de itte upda
gede P1,000 i Guld, fom taa i for
stellige Patter. En Masse Verbi
papirer var ødetagt. Betjenien hontie
paa denne Tid faaet iine Heender fri,
sit tssnet sin Medfanqe og AjOkt
Alarkn; men Tyvene var allerede borte,
uden at det seneee tyttedes at paagribe
nogen af Banditterne.
Ei Karnevat blev i Tirsdags af
twldt nede et Steds i Arizona. Alle
Dettagerne bestod af Jndianere, Ftis
neseee og Coivbons.
Miss Jennie Rogers, der i fin Tid
ovnaaede Navntundiqhed som den hel
diqite og deistigite Ejendomsspetulont
i Besten, er i diöfe Dage afgaaet ved
Dsden i Sioux City, Neb.
Den lille By New Virginia var for
teden Bidne til et temmetig uhyggetigt ,
Optein, uhyggetigt Optrin, idet Mes.
John hoösact blev arrefteret just mensz
man scentebe hendes Monds Kiste 1
Graden. Fasse-et blev myrdei en stem
ne Akten, om han laa og sov. han
blev blev dræbt af et Øksesiag i Hode
det. Enken beflyldes for at have be
gaaet Mordet; men ertlærer stadig at
være usiyldig.
Stoleraadei i Minneapolis hat
faaet en ganste ny Stole, og allerede
trusset de afgørende Bestemmelser,
fom gaar ud paa at Eleverne i Byens
ossentlige Stoler hereftet skal have Un
dervisning i Habe- og Agerdyrtning.
Der vil blive tillagt hver Stole et
Stnkke Land, fom Eleverne stal op
dyrie, feivfølgelig under dygtige Las
tereg Vejledning.
Mr. Williams J· Brayn Vil ved
Nytaatstid besøge Tallahagfen, Flo
rida, for at ovekvære sin Fætters, Wm.
Btayns Jndfættelse fom Guvernør.
Der trcesses Forberedelser til at give
Brayn en glimrende Modtagelfe.
Jams Parler sra Ellisdale, N· J.
er netop bleven lødsladt sra Philadel
phiag Tugthus ester at have udsonet
shv Aar as en trettenaars Tugth115
straf, som det nu viser sig, at han er
bleven ustyldig idøint.
Parter er endnu itte 27 Aar gam
mel, men syv as sine bedste Ungdoins
aar har han maattet tilbringe inden
for Fængslets Mute, betragtet og be
handlet som en overbevist Forbrnder.
Som attenaarig Knøs rejste han sra
sit Hjem for at leere Verden at tende,
og det har just itle manglet ham paa
bitre Ersaringer. Han torn sørst til
Bordentown, N. J., og her blev han
inden lcenae arrestere., antlaget sor
at have stjaalet et Ur. Eiermanden
sandt senere Uret, oa Parler blev log
ladt, uden at have modtaaet nogen
anden Zweignan Saa havde han
saaet not as New Jersey oa rejste vide
re til Pensnluania, hvor han ester me
aen Omslattcn sandt Bestcestigelse i
Buck Nimm Her vilde Stæbnen, at
han tildragte Natten paa et Hatt-L og
oa han stod on om Morgenen var saa
uheldia at treette i et andet Scet Filtr-l
der end hang egne. Formodentlia hart
det Viert mørtt i Vasrelsei. J ethdertl
Fald opdaaede Parier, der itte synesI
at være synderliat opvatt, itte sin«
Fejltaaelse, sør Hotelvcertem medens
han sad na spifte sin Frotost, lud hanr
arresiere for Ihr-eri. l
Utendt ca sremmed, som Parter
va -is·:e set stzx titnulig for ham at
forsvare sia. Hart havde jo de stsaalne
Rlceder Paa, og dette var i sia sclv til- I
strætteligt Bedis. Tesuden vilde
hans onde Starbne, at der i Meist-na
let, da hans Sag blev behandlet, var
en Politibetjent sra Bordentovn til
stede, som lunde erindre, at Parter en
Gang i denne By haode voeret arreste
ret sor Urtyveri. Dette var tilstraet
teligt, hverlen Donnner eller Adooka
ter søgte anden Oplysning om Parters
stige Vandel, og den staltels Knos
selv var sorrnodentlig selv i et aldeles
hjælpeløst Vildrede over de Ulykter,
der vaeltede ind over ham. Dommeren
git rastvæl ud sra at han var en sor
hcerdet Thvetnceat og dømte ham til·
tretten Aars Tugthusarbejde. Jngen
snnes at have teentt paa at Sagen tun
de taale en grundigere Undersøgelse.
Parter blev strats sendt til Tugthusei.
Stamsuld og sortvivlel som hanI
maa have været over sme Mutter, har l
han vel besluttet, at han vilde lide sin
Stras uden at noan i hans Hiern
stavn slulde ersare noget der om. Hvein
tan vel gcette sia til de Tanler, ders
maa have bevccaet sig i den Ulytteliaes
Hierne, medens han Dag ester Dag,
Aar ester Aar, udsørte sin dagliae
Dont i Selstab med Forbrhdere eg
Samsundts Udstud. J neesten syv
Aar devarede han sin Tavshed Men
saa strev han et Brev, til en Ven oa
Slceatnina i sm Hjetnstavn, hvori han.»
sortalte om sm Ulytlelige Stæbnr.l
tageren totn strats hertil oa lod Sa-!
gen anders-ge. Det viste sia da at«
være den letteste Saa as Verden at
bedise Parters Uskyldighed. Jtte ale-1
ne var han bleven dømt oa sendt till
Tuathuset, uden at noaen bavde taget
sig as hans Forsvar, men det var ogJ
saa hderst let at lonstantere, at For-«
bytningen as Klæderne maatte være
stet ved en Fejltagelse, idet Parlersz
egen Dragt, som han havde ladet blives
ligende paa hotelvlerelset, var bedre’«
og nyere end dem han havde issrt sig. !
Saaledes har Parlers eaen Mangel
paa Ersaring, som itte blev taaet i
Betragtnina as den stcedige og uretscer
dige Dommer, i Forening med Om
stcendighedernes Magt og dumme og·
mistoenlsomme Antlagere vg Vidner
tostede ham syv as hans bedste Lins
aar. «
En stolt Arme!
Den tyske Hofore ttesiler holdt
forleden en Tale til de indtaldte Re
trutter ved Garderegimentet i Bots
dam. Blandt andet saade han:
»Medens vi er forsamlede her, klir
rer i Osten de tyste Svcerd, og tyfke
Flriaere forsoarer med deres peqeme
den tyste Ære.
Ja, det er det opløftende ved disse
Dage, at det atter ftadfcestes med Blod
oa Jernt »Jea holder min Konges sOrd
og min Gnds Ed.
Da det gjalt om at taae Drin-»or
terne, da stod de tyer Soldater i Jl
den fom Egetrceer, kcernpende som »p
ver og tilraabte de ildfpyende Ura-«
nater: »Riv mit Hierte i Stykler!
Ved bvert chtykle hernqu doa en
prøiiifk »am!«
Oa nu i unae »«etrntter, i denne
stolt Arme, skal i indlcmmes ved eders
Faneed Ebers Standarter er nd
foldede, eders ».anoner fmykkede,
edeks Kejser staat i eders Midte og
eders Guds Øjne fluer alvorliat ned.
Om noale Øjebutte vil Ebers Ed
otnsindnemmio trcenge aennem Sty
erne til den hillige Guds Trone!«
Hvad denne stolte Arme foretaaer
siq gnnem de mange Soldaterbreve,
iom alle tyste Opposionsblade lappes
om at ossentliaqøm efterhaanden som
de indløber. J et af dem hedder det:
Jgaar havde vi en lille Faegtning
hvorved en Marinesoldat draebtes, me- ;
dens en Løjtenant og fire Menige saa-’
redes let. Derimod blev tre—sire Ki
tiefere delg ftudte i Kampen, dels feuc
re benrettede ved Stydning.
Alle Boxerne bleoe studte. De maa
selv grade deres Grad og tnæler paa
Randen af den. sauledeki at de kan fal
de liae ned i Graden, naar Saloen af
f1)re«5. Vi gar os ikke en Gang den
Illejligbed at se efter, om de er rigtig
døde, men lastet strats Jord paa dem.
En anden Soldat flriver:
Vi hat indtaget Byen Linn-Uebung
Tsctnmg Sndvest for Peking. Port
Zionipagni blev opftillet foran en Port,
oa siineserne blev fra den anden Side
jaget herigennem lige ind i vore Ba
jonetter. Der var baade Mcend Liviu
der on Born, og de blev alle fpiddede
nden Naade oa Barmhjertiahed.
Jea vil itle fige for meget, men de
Fcegtninaer, som hat fundct Sted
siden Opftandens Vegyndelie, har to
ftet mindst 5s),()00 Kinesere Livet.
Vi itaaner i Reglen Kvinder og Born,
men alle Mændene slaas ihjeL J Be
gtmdelsen brugte vi Gevcrrtolberne, da
vi havde faaet Ordre til at omgaaes
farfommeligt med Patronerne, men
paa Geværet af Model 98 springer
Kolberne let, hvorfor der er udftedt
Befaling om tun at benytte Bajonet
ten.
Vore Boknehjem
hat nu 55 Born; 81 i Waupaca og 24
i Ell Horn, og om nogle Dage venter
vi 5 til i Waupaca, det bliver altsaa
60 Born, som er ooerladt til den
form. Kirtes Omforg. En stor Ger
nina, der lrcever Visdom, Taalmodig-.
bed, Kerlighed og Midler.
hat allerede set herliae Frugter komme
frem af dette Arbejde, Herren lade dem
modnes til sin Ære. Det siger stg
selv, at fom Gerninaen vokser, trænger
vi endmere til Benners Kærliabed
end for, og stønt i vide, at J nu bat
travlt med Jndsamling til Samfun
dets Geld, beder vi eder itte at glan
me os. Ebers forb.
L. J o h ns o n.
Optotdtmg.
Da der foreftaar stortc Udbetalin
get i Sainfnndet, opfordrer Geele
indfamlinatlomiteen til, at Subskrip
tionen til Samfundets Gæld frem
siyndes alle Vegne, og at der ved
Gndstjenesterne og Festetne ved det
forestaaende Aathundredsiifte optages
Osser til Gceldsindsamlingen, hvor
dct fubstribetede ikte dcekker Lignin
gen.
Alle Jndbeialinger til Samfundets
Gæld fendes til »Den for. Kitte«s«
Kasferer Mr. Matcus Beck, Blatt,
Nebr. .
Gældsindsamlingslomiteen.
Men vi »
l
Brstil »Danfkercn«.
Læs »Danfkcrei
Dei bebsse dnnsse Blad s! Amerih
kostek kun 25 Cpnm m 1 Maria umt,
eller 50 Cents til l. Juni 1901.
Sidskte Nyc
Amsterdam, 12. Dec. — Efter An
ckkodning fra Rederlandenes Regering,
hat Tyskland telegraferet til den tyske
Konsul i Lorenzo Marques om at
tage Vare paa Nederlandenes Inte
resser under den hollandste Konsuls
Fraværelse.
-——·
Berlin, 12. Dec. ——— Paa Rigsdags
modet i Dag omtalte den keiferlige
Kansler, Grev von Bülow, den Mis
stemning. der dar opstaaet som Folge
af, at diejseren havde ncegtet at mod
tage Prcefident Krügen Han for
klarede, at Keiserens Svar var be
grundet paa den -On1stændighed, at
Krüger først anmeldte sit Komme 24
Timer for han havde beregnet at naa
Berlin. Jndtil da, havde Kejser
Wilhelm vceret af den Mening, at
Krüger fra Frankrig vilde drage til
Holland. Gtev von Bülow tilføjede:
»Vi meddelte ham høfligt, gennem Dr.
Leyds, at Kejseren beklagede ikke at
være i Stand til at modtage hom.
Desuagtet beng Krüger sig paa Vej,
for atter i Cologne at modtage Bud
stab om, at Kejseren ikke tunde mod
tage ham.«
Kansleren forlastede, at Regerin
gens Fremgangsmaade var afpasset
cfter Englands Ønsler eller Anmod
niger.
« Hm
Vesteraas, Sverrig, 10. Dec. —
Magfemorderen Philip Nordlund,
der sidste Maj myrdede 7 Mennesier
og saarede 5 om Bord paa Mälardam
peren ,,Prins Karl«, blev i Morges
halshugget. Mens han lagde Hom
det til Rette paa Blokken, sang han
en Salme.
Czarens Helbred er nu i megei høj
Grad bedre. Han er endnu termin
lig fvag, men beslceftiger sig dog med
Regeringåanliggender.
Den hollandfte Regering har umg
tet definitin at tage Jnitiativet til
Gunst for Voldgift mellem Storbri
tanien og TransvaaL
l
l
i Den berømte norsie Digter, Henrik
Jbsen, hnr i en Artitkel i et Kriftiania
Dagblad udtalt, at han finder det nar
agtigt at føle Sympati for Boernes
Sag, idet han peger hen paa, hont
ledes Boerne tidligere har undertrylket
svagere Folkeslag.
Kristiania, 12. Dec. — Assisterende
Professor Nordenstjold anlom hertil
i Dag fra Universitetet i Upsala for
at gsre Forberedelser til sin Elspedi
tion til Sydpolen.
Larvik, Norge, 11. Dec. — Den
tyste Estadre, tomnianderet af Prins
Henril af Preussen, er anlommet her
til. Fra Larvil vil Estadren gaa til
Kiel og fenere til Holland, hvor Prins
Henrik vil overvære Dronning Wil
helmines Bryllnp.
London, 12. Dec. — 3,000 Tons
Staalplader og Staalknæer er over
Philadelphia kommet til Clyde fra
Carnegies Staalværk. Til Trods
for Jernbanefragten til Philadelphia
og Fragten over Atlanierhavet er de
dog 10 Shillings billigere pr. Ton end
de engelsle.
Salt Laie City, Utah, 12. Dec. —
Et Telegram fra White Rock, Utah,
meddeler, at der blandt Stolebsrnene
er udbrudt Mæslinger og andre Sog
domtne. Der er stærl Misftemning
paa Grund af, at Børnene ille maa
forlade Stolen. Der gjordes For
spg paa at brcende Stolen, men Jl
den opdagedes øjeblillelig. Tropyer
fra Fort Duchegne er sendt til Whiie
Rock.
—
——--·
For at hell-rede en For
tolelse paa en Daq
man De t.ge Mantis-o Bromo Qui
nine Tal)1o«ts. Alle Apotekeke tilbagei
betolev Pengene, hvis Kuren mightka
Is. W. Groris Nach si nkes xoo hv
THE '-c