Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 11, 1900, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ungdomsfagrn seiten
K. F. U. M g Bttgtting indvics i
Kehrtthnvn — Noglc Tal
VedSiden af,,Jndre-Mist·tons«
Kikkearbejde djemme, et der vel næpw
nogct Urteilt-, sont forholdsvig hu faaetj
en san tndgttdknde Betydnmg for dansH
Kristenltv, som den note Benngelte, derl
et udgaael fra og knyttct til K. F. U.i
M., d. e, ».Kristeltg Forecrtrrg
for unge Mænd«.
Tenne Fo-emng, sorn d. m. Septl
19(,u tytdte sit dee Aar farntrdtg meth
at den fis sin egen, ttore Vygntng ind-—
vtet, staat t nnxe zordtndetje tned det
fvlkektrteltge Izu-. i
Vel er det san, at den nnrrneft ftuarj
samtnen med ,,ken Jndre Mtgsion«,
ltgesdm de over Inn ,,;7)ngltngefotentn:
ger« t Danmerk, Men hgeiom »Mitte
Mtssion« er besinnt tukettg, taaledes
ogfaa ze. F· U. M. Ter erc den ins-.
gen Piave for Setterere, alt er danst og
edangetrstsluthersk.
Stifter et den i Aar afdede Bimer
S ch o tt s d o e; for Ttden er Falk-mag
ttg B n n g e rt Normand« meng den unge
fint-dannede csaniL thisoL Olfett
R t en r d sont Sekketær tedee hele At
bejdet Nannltg den sidtteg utketttelsgi
Asdejde dg opntuntkende Evne ttl at
satte andre t Ardejde, ssyldcg det, ati
(
Tanken orn en »K. F. I. M.S Bygcung«i
blev san tattnet, at man den Is-. Senkt
Ist-—- kunde stude ttl Grnttdttensned:(
lcggelsen —- og nu, :- Dtar senkre, stuarI
estee rnegen Roms-, Modit·md og Sejer
Bygnmgen feerdtg ttl Brug — en Bygs
ntug trl Lu-),U«» Kr» tmponerende,
smuk dg ttutrætteltg tutnrneltg er den.
Jntet Under, at K. F U ttke
fein can degrtde Sagen, rnen betet ttgl
taknemlig for Gad, der san rtgelcg hur’
gtv t Jeaadr. 4
J de 2 siden Grundstenenedlæggelsenj
forledne Aar et alene omtrent den halt-et
Sutn til Bygntngen tndkomrnem (
Mens di ttl nieste Nr. man gemme
en nsjere Bestrioelse If Bygntngen, stal
vi denne Gang meddele ljdt frn den store,
hsjtideltge Menscng d. 16. September
1900, — fjkkekt en Matkedug i histo
eien. om Guds Rtgeg Fremde-Ist i det
dsnsie Fett.
Kun een Ting her — ungaaende Pyg
ntngenz Plods. Den ltgger lige oder
ior den sinke ,Gothersgadens-Kaiekne«
pas et Sted, hope tidltgeee 3 Stegehnse
fandtec. K. F. U. M. ksbte dieses
Ejete nd — Scsgetne mqqtte forttckke
fea Soldaterkaseenend Neerhed — de
grimme, deindlede Bygninger nedteves,
og an staat den sent-Ue Graun- og Red
siensgqard det i Stedet, rede til at tqge
tarod Sold-tränk Heer Msrkets Mag
tet hufeeede, fotkyndes nu esrn Ltoets
Lygi Armut
Fu Jnddielsew
Senqu d. 16.Sept.,.ikl I, var den
Idee Festsal iyldt ttl sidsie Pludsz gamle
og unge, leg og leerd, en stor Del af
den ttoende sdel ved Siden as unge
Hasndpærkös og Handelglcetlingr. As
Geister tun pi bl. a. mone: alle Don
mqeks Bispet, Kultusminisierem det
hece theologtske Fakultet, Pastoe V Uh.
B ec k, fatntlige tobenhavnske Preefter
og en hel Rette Rent-ceientontek for
Norges og Speer-ists Yngltngefokenini
get, deridlcndt Stiftspkovst H et l l.
Stiftunva P auli havde strevet
nedenstaaende smukke Kantine, der dlep
sangen of det kgL Kapel, Musikforenim
gen og Odems-enger Helge Riesen.
For-tandem B a us e et holdt eftek
foeegeeende Bsn en Jndledniugstqle,
der defenlis viste Foreningens Visierte
i sinke Tatk, alt under Orden Ub
vslste eftet Gud Inder-I Bestemrnelfe i
sent-end Helliggseelfe til Lydighed mod
Jesus ceistus og Renfelse ved hat-s
sied. «
Ojsllsnds Bisses-, De. Rskdq m
iadvtedwn nfet eftet en Tale ud fee Ost-I
des es Ist-han« hete dtde i en god
III-seen, II les-Mede, at Ungdosnrnent
sie at dltve sitt end i et Arbeit-e for en
sei Illdeedeen see-site laee at d e a n d e e,
It lyde eg se hande. at deundee det
Use Mslfplsdte Mosi, Krisis-s hat ist; i
W Me nyde det i Bestnelfe, eneut
tm se Inde, sitt-se Eos-selig i Vice
sei II lese i tue-, fee stec pqsae Iei
Muth-ei Ieise m set-ins
Usteeysipeemshseeesme j
Stistptovst kann's Kantatr.
—
l.
K o k.
Hufet bleo tem! Undet Lin steg del frem,
Herre. vor Gut-, dn var med til at byggel
Lad un din erd over Murene stvggr.
og lad dets Name vinde klang sont et Hjem
Midt blaudt Foknægteliens Eggende Tegm
merk i en Kamptid med tnsinde Fakek
oadnet dets Poet ftg for Ungdommens
Stam,
leitet bete Vagge til Beten og m begn.
Her kcn de unge tp ind i en Hame,
book dered Band for en Stand Lan fort-fes
sprend de drusende Bande maa plpjes
alter as Baadens kocssmykte Staun.
Her holdes Rande-g for dem. der skal frem
over de glatte, glidsnde Sie-Ie,
Insdcs de her, er de aldng alene —
dn, Heere Jesnsk oct mpdes med dem.
Il.
K v a r t e t.
Ovid anmakks kommende cage
ital lvie med Muse-May
da man vor gamte Moder
foer im Ungdomshæt
sac- fnfk fom Snset i Studen,
faa sicekt xom Belgen i Falk-,
en Slægt, der ejet en Ftenxud,
fokdt den vit, hvad den IM.
En llngdom, der ikke mag hin-et
of Mariens deinastende Wund,
dvse Lje ipetdek san-angene,
mens Tanken et Hut vg fund:
en Ungdony dvies Dies-te danke
med alt det bedfte 1 Takt,
og weder iom fiioilligt Mandskad
m Sanddedeni Tempelvagt
Ill.
Sold med Los-.
Men hats du eng-eng stal binde
Senens st omfking dit Haut,
lett af den-, der alt som unge
jjgte Pladi i Konseni Guard
Lckt as Sonne el at dogte
Lampen i Nads Hellespont;
her iom hem, nagt End vn rule,
kom, naak Heu-en figu: samt
Læk of Hykdedrengen T a v l d
mes im Mord oed Petdledem
i det smaa at vtse Trostad
i dm Genuas og djt spie-n
Lg om end dtt Arbejd Iylles
tun at satte wage Spot,
fast dn Garn med S : m o n s Lesen:
»Der-te Jesus, pag du Lw I«
Skal din Villie viude Styttr.
ama den dem im og lec,
derive leer if hs m ca type,
iom rat ung s Nazareth
R o t.
Bad da den unge Skakez
iom der stl isse By
paa Pksveat Das erfan
ae du tun d en der-are
det under Bin m dtg vil sy.
Sau meinst pes Tiden sinnen
men stetem i heftigen
den Tro, does Stiotd dem nennt-,
det hand, fom sendet Stjetne(,
og detes unge Kern-den
Goal des-, nagt Dagens Hede
Ist Arbejdmden lang,
pg lad, man Sol et nede,
den matt-las Auen drede
sin erd om detej fidste Sangs
Ligesom der om Fotmtddagen par
bleoea afholdt Tafkegudgtjeneiter vedx
th h. Beck i Gatmfongllrle og vevc
Stiftsprovjt H all thtcmang Anle,
holdtes der out Aftenen et statt Takte-.
mode i K. F. U. M.H Sal. Ved den!
Lejllghed tolle bl. a. den spenste Obeka
letnont M e l a n d e r og en hel Ratte
anvke Repmfentantec for Ungdomsaksl
bejsct i Norden.
Frei K o n g e n mobtoges et Telegram,
ltgefu ft- den soensfe ,,Jaskenugsionæk«"
Print B ernsdo tte sg flet- hundrede
andre Venner. Hele den paafslgende
Uge holvtes Feftmsdek hoek Afters, stedse
for fuldt HI- (ca. 1500 Mann-stet) og
monge staune ga- boct udea at tut-ne
fa- Phys.
K. F. U. M. i Kobenhavn tckllek
1100 Mehle-umn- (d. e. nnge Men
opek 17 BAU, bemalt 700 Soll-am
(midlettldige) og 400 14-—17amäge
Otengr.
Alem dens «Soldstekmissioa« blaadt
de ftedit stiftende States, sont llgger i
Ksbeahavas Gomit-met, givet Impul
ser ad over hole Lamms Mist-out
Desadea n der i Kibeahavn flm
Sogar Yaqliugeforenlnget, sagst l hel
Landet 218 kristellge Yngliasefokeats
get and 7,400 Mehl-usw De leiste
lige Ptgefotenlnger toller eadau fleu.
Alt i alt stan der iom Mehle-umn- ldea
triftelige Ungdomsbepægelie I Dauamk
misdsi llge Ia- mqnge sont der er »Sieh
under »den fortaedc hauste eveng.-luth.
Mike i Umriss-, og sont Oelhed htm
Iiife ung- Mennestek tll di mefl littetw
i hele Das-nett
Man hat i Das-nett faßt-seh sub
»Ist tilde sise for Mike-I, m da habe
» · .
l— I H
Mistet Ungdornmen i diese Bantroens og
Modftandens Dage.
Detfor har man tmnpet og vit man
vedbline at kcnipe paa Lio og Dsb nted
Makkets Mngter oni Ungdoininens
Sjcele.
Og der et i dette kristeligs Ungdomsi
arbejve vundet stsrre og pnalideltgere
Seite end paa noget andet tritt-list
Omraade hjeinrne. Der har veeret ta
set mod den thning, fom nustaar
reist. Nejsi af hvemff
Fretfens Gudk
Danmsartsbtev
til
,,Daiifkerkn«.
At Missionsintereeien og Keilighes
den i den donske Menighed ikke er initsg
iremtrckdende, er desvaire en Keiidegek
ning, iom man ikte gobt san lukte Li
nene for. Wien der kan bog komme
Tiber, da det er, sin am der gik et iust?
Vanipuji hen over Land-l og fik os til
at Kette bei sevnige Mit og strammc de
siappe Musiker, Tiber, da den nandelige
Honiont udvibeg, eg Hiertet viitstin
banker for en stor Tonle. En fnlleg
Glcede knytter Venner tattere faniiiien,
nien jeg trot, at det sanime erTilfkktdet«;
btot t endnu httere Grad, nied en freute-;
Sorg. ;
Man begyndte at here Nhgter oniy
Kiig dernede i det vætbige Ima. Men
»de( vat tun en Besseres-stand som fik
Ikert snart vitde bit-e dampet. Hvein
diese Besser vak, hat-de man fortstigi
ingen Anelse em; tun var man klai
over, at beies foknernfte Haandvaik
iaavidt muttgt var at staa alle de »Zum
niede ihjel, foni iandtes indenfor Kinn-z
Gransen Gsiemininger der nede iia
surrede en om Lrene, Begioenbedeine
udviktede sig med en rinenve Fari, og
inait iorstod man, at den Jldebrcind
itke lad tig siulke ligeftraks. Man
glemte helt Kiigen i Afrika for nieb
Epænding at tstge Begivenhedeine i
Rina. Qg ikie saa underligtk Der va:
so dunfte Mund og Rotz-der der nebe,
hing Be og Bei laa hele den levende
Menighed psa Hierte —- — —- ia, baie
xeg net itte siger ioe meget. Tet o as
vni tkte saa faa troende Mennesker, sei-n
i Reglen gleente at bebe for vare Miasm
ncerei, og for hvem hedningeniissionen
var noget, der laa saa lsngt ude i Pen
ietien, at man fjaldent stankede det en
Tonse. Vtan hat-de hskt lidt am Mis
siontererne, tendte knaaste en ag and-n
af dem ved Nonn, hat-de hsrt dem teile,
fsr de rente og ermaer sendt dein en
ventig Tante til Nishi-, nien tangere
nnaede man heller ittr.
Saa kom Telegraniniet sen, atWyH
og Diesen vare indestuttede og tun
Lunte holde sig i to Dage. Tit var,
soin gik der et elektrist Stsv genneni es
alle. Man lasse en Spanding iallee
Ojne, nim- Tales kotn hen derpaa. J
Hiiker og Missionshufe, ved private
Sammentomster og i Lenkainnieiei biet-i
der opiendt biendende BInner til denJ
leoende Gad. Hund var bog dei, der
stod i den Ianite Gib-te Ei Ort-, d.-r
ior manges vedkoennienvi bieo en sys
straale mivt i alt Mitten
»Den, sont bar i den Hefe
ites Stint, han ikal blioe pin
Reiten i den Atrncegiiges
S ky g g e«.
Tet ka n give Hjartet Frev, saadan
et Ord. Ratten har ja oer vaiet ang
stende kner og Storm og Belger have
forenet sig for at spituge den litle Fick,
der tun hat et at wie fis af: at Jesus
er ombord. Satt hat der tydt et Neb
sitig i Mit-ket: «herre, freie as, thi oi
iotgas,« og fein hnr han reist fis sie-it
og ftor used Lys og erd i sit Feige, vg
iaa er det blevet gsnste blitttille«
Men het ksn vsre spart not, iaa
lange Mittel verer, as derive forstaae
jeg san gest Pest-e Wied frei S. Vierte,
hvii Dauer er giit need Lykkeganid, as
sont statt-e have tatt ped bet state Krebs
nisse i deutet-m insette hebe en enden
oni at trcde i sit fMed, da han inidi uns »
der Miset sit Eftetretning onl, nt htmtii
YDntter og her-des Mund vare investiiti
tehe at Votsernr. .
Gan kot- Eiteeretninseu one, at innrt
en, sinkt es and-n var kommen fretft til
Poet Lethe-h seen in mengte sig et
nht Syst-Israel frem: hpprdan er det
Inset Ined de indftdte stiftete? Thi dein
strd der Mc noset ein icetegmnunernr.
Maus osMand imellein spukste at hoers
andre: hat Missioneeeerne gjort here
Ptigi7 Knptainen er den sidste, soin sie
fort-de Sibet, es hsis nii Missionarers
ne ere mit-fluan inedens mai-sie de ind
tsdte stiftete ere masfakeerede, hvah fan
Ja, feiges turde kefte den fiefte Sten,
seen wettet inseede sis samtnen elene
T
ved Tanken derent. Kctltgbedeu til
zMissidnen vilde faa et Knat, sont den
ifent vtlde fotvtnde, scheidet vttde tnsde
lntange steke Dtndtingetz og Herren vtlde
He med Bedtsvelfe paa os.
) Men tntde ingen anden dtyde den
,ttykkende Tapshed, sont folgte eftek den
.fstste Jubel, faa tutde den gamte Lsoe
Inede t Löwen« Wilh. Beck. han sites
Ei »M. Tgbl.« en hanndittende Attikeh
»der, focn vi alle machte mesi vat tettet
tnod Pnftot Rastatt-, fordt han slet tkke
Iharde amtalt de tndfsdte Kristne Ovid
Missioncetetne ete ledne uden nt istge
for de tnditdte Ktisines erlse, faa er
de Leiesvende og der sttakd kaldes hieni,
saadan omttent tnldt Okdene, og de vat
Ilke ttt at tage feil at. Men hat-de hnn
dog«dace ventet ltdt tned at sige det, saa
var det maaste aldtig dienen sagt, og
havde det egentitg vatet nagen Stadt
tu? Saadan var mangeg Mentng liges
Muts-, men eet hat hans Artikel nlltgeoet
ottket: det vtl nat-e en Stund, tnden
nogen Missionter tejiek nd dlandt Ded
ntngetne, uden at det ste( med den klare
Bevtdsthed: den danike Menighed
oentet at mig. at jeg bitt-et
paa mtn Post, faalkknge Plis
ten dydet, felv otn det fkal ko
ste mtg og tnine here Liset.
O. Thuesew
Im Abtritt-eh
V ta a Valgmentghedskitke indniedes
den 16. Stptdr. t Oper-crust as 250
Menttestet. Btstrp FI. N ie lien fo
tetog Jndvteisen· Balgmentghedend
Ptasi Jens Bekthelien, pg flete
at Omegnens Ptsstet talte.
—- Vonsild Missionshtts indvtedes
den H Septbk. ved et Msdr. Sum
psovft Z e uthe n fka Feedetscea tolte
iskft t Unten over et Otd hoc Matthce
us, og fenete satnledes tnan i Missionds
huset, hvor Sttttdptovttem Mtgsianm
Jene-« H o lt og Pafwt Johs. C l auie n
tatte. Den sidfte udtalte Lasset out, at
den Getning, der her siulde does, mast
te soeg t Fotdtagelighed.
— El Missiondhus i Øksied indviei
des den 20. Septdt.
— - sw— —«—
Ulykker.
En Landoasenselev pas Bootbygaatb
ved Eli-selig Knab Toft Menh fee
üalboigegnem blev for et Poe Tage
fide-I sluaet sanledes of en heft, at hatt
eher to Tages Sygeleie poa Stagelfe
Sygehug er afgsaet ved Tedeu.
— Hei Gaatdejee Johannes
J s e g e n f e n i Gtukup handte forte«
den den Ulykke, at et tkmmigt Tonge
bsrn, der paq Grund of Travlheden
mev Dosten et Siebltk one lth alene,
fawt s en utndhegnet Bund og veuknedr.
— Menig as H. Batoillon J okob
h s n s e n, Neeagee Matt, der one
tcudkoaeteret pas en Bondegcmed en Mult
Vei notd for Hohn-, kom fotleden st
vorlig ttl Stadt ved et hiælpe sin Konk
teevætt med at sicette Hokketie. Don
fis Undeeltpet opteset og isktes i meget
ltdende Titstand til Hob-to Sygehus.
Hans Lin staat neppe tit at kehrte.
— En ltlle Beeng, Ssn of Fistet
Je ne H ani en e Soendbotg, insd
ietede tned en Kosnmetat et Stykke Ve
ika Hjemnteh Pludfeltg inubcede hatt
og falvt ned paa Stenbtoen, hope hen
blee ltggende uoen at give Ltvgtegn im
ttg.
J en Fort gis der Bad eftee en Lese;
der one tnndletttd tntet at geke, Dkengen
par ded. M Sack var ver like endet
qt epduge end et ganfke lslle i den ene
Tindtng. Trengen var S Aar.
— u. Bqtqilloni Macketendersosa
ksete feeleden lsbsk ned ed en Bette ps
Aslbvrgeejem Mtdt pas Balken seel
tede Vognen, Matketenietkonen sit des
ene Ben deckte-, medens Mseketendeeen
og en enden Mond bleo streckt tote
stehe.
-—— Ell foenststbejdee N i e ! i P e e s
s o n, des par besteritiget ved Ante-get
of Butten sen Lilleesd St. til Jaeum
Kslkbeud, fsldt ned of et Statuts« hois
Bogne gis ooee hom. Beysikasien knu
;stes eg den ene sent blep nistet-ten
Jeden yet-folgte ten-meldete efter.
— Poe Turm Melles Fiel-eitler blev
en Fyebsdee L i n d g ten innige Oas
dng dessen web of en Nemsttve, iaa
han blev sotklemt mellem Remiktven og
der underliggende Juni-Intent.
Den ulyktetige iad i ornteent et Apar
tee i denne Sttlling, enden der tun hjeeIp
til Siede.
Liadgee«t, dee hele Tit-en hovde metet
ved stn Beoidsthed, ver do stygtelig til
tedt. To Stedee pas Oveeaemen seh
—
Benpibetne ad, og Atmen pas omttent
oft-via oppe ved Skuldmm ltgeiom
Rebbenene paa hans ene Side var d'K
Jede.
Nagen ovethsngende Fake for Lind
gkens Liv meins der ikke at væke til
Siede.
«... O-— -— -s—-·-—
Jldehranve.
J Landsbyen Helsinge —- Nokdsjctls
lond —- udthb der ioriedenMiddog vkd
lsTiden Jld i Propkietæt R«a s m u S
fens Ganle hvotfta Jlden iovplani
Ied- sig M den gamle Kro, der ogsaa
nebbmndtr. Jlden opstod i NOan
fens Spinehug, hvok nogle Born hat-de
leget med Tendsijkkuz Ei A ndeks
iWillumfens Ente tilhskende Das
vg Bagek Johanfens Bogen neb
hmndte ltgeledes.
—- ankden «Lvsbsj« i Helleoad
Sogn ved Sæby, lilhpcmde FI cde kjt
Nielfen, er fuldstandig nebbicmdt.
Kreatukekne og noget Jnddo kehret-et
Al Sehen brcnvte nnd Unvtagelse as
et Pai- Stokkr. Jldea antages opsiaaet
ord, at en Lampe hat stacm for nat Los
iet i Stuehufet.
Smaa Mcddclelsct.
Gllldbtyllup leitetes fatleden ai
Mo- Gaatdejee Rasmus Nielfen
og Husiku i Trundetup, Jakdlsfe Sagn.
Dei blev It smuk Fest for de gamle,
fam paa den-te Dag saa sig omgivet at
C Bein, 6 Saigekbam ag 25 Beine
bem.
lft uyt Apparat til Fathindring
llf Tvglllykkklc «Dotien0 ils-« med
ldelen Tiahandlet J. W Ruhm i Hot
iens hat opiundet etAppaeat, fom hat du
Fotttitt, at det oiikek aldeles automatisl
og faaledes tkke et afhcengigt al naget
Menneslea stekee ellek mindre ngtpaw
sgtvenhed. Naar et Tag latet ind paa
Stand-uns Hovsdipoy ag hat naaet et
otst Punkt, dringet dets egett Kraft en
Metanigme til at iungete saaledes, at
»Ist-meine lot-an og dagved iakes hen
ftsl Omledgspotet, paa hvtllet altlaa et
)eaentuelt andet Tag vil lade ind, medens
;det ierste Tag holder ved Statistik-L
sspparatet aflukfee ogsaa ielv Same-,
hats nye Bagne stal tadeangetes t Tegel
Paar Taget skal aigaa, stiller der attei
»Na Haoedippeet i Hakdmdelse med Ba
inelinien til beage Stdn-.
I Dr· Nithle hat alletede indgiaet An
legning am Pateat for Danmack og hat
iltgeledets lat siq I Bevægelle for at et
Hhvetae Patent i Udlandet for sitt Opfia
Jdelie.
Telefatifotbindelieu Kehenhavn —
Kkiitiattim zka Stockholm mevvctes a
IKong Oecae hat for Sseeiges Vedksmi
Jmende sadlendt den mellem den ivenfke,
inaiste ag danske Telegealdesiykelfe tcufne
anteaskamsi am direkte Celeianiaei
bindelie mellem Kadenhavn og Krisis
Dei nokdifle Telegeasselsiab og dei
jengelike Caftem Enensian Celegeaph
»Gott-party hae luldfeet Udlcegning at
Kablet mellem Shaaghai as Ehe-ein«
der fietlei sidttaeeoate By faavelfam
Takti, Port Aethur og Wethaitvei i di
rette Kabelfoebindelfe med Stute nordi
sle Telegealfelllabs Centralftatian i
Sbanghai, uafljeengig af de kiaefnle
Landliniek.
Fka Graulandsslfksveditionen.
Medlem as decupsEkopedittoneth
Cand. mag· H aed meddelee over
GeangemautlY hovrfra Telegeams
met et- aigaaet l«. Septlm Kl, 53 25
Eitem.«- »Seit-laut Am deup bleo
landlat den 18. Juli ved Kap Daltan
pas 69 Gr. 25. Minn. nardl. Be. Js
lakhaldene Syd eitet tegnede gest.
Skidielspeditiatten hat undeiiast ag
lot-klagt Stett-ringen til Scotesby
Sand ag akbejdede her tee Uger. Land
gang laeetages siete Siedet well-m
Seen-est Sand as klang Ost-ais Fiatd,
’«Unlatctie« afgik fea Geialand I
FSeptdh naaede Island s. Sei-Um ag
Iaigil sea Datelieed til Augmoglalik den
H. Septbe. Alt vel am Mide
Dankt Saite vaa Verdenaudltils
Ungest. J Dasene fea 19.--24. Sep
tember haldtes der en Smseudstilling
paa Vetdensudstillieisen i Paris-. heti
deltaget iea Daamakk 3 Uvstilleee, der
i Jelge Telegeammee til R. B. alle hat
opmaaet state materiellen necnlig:
«De lamaieleetde danske Meiekifaeenini
gee« Æ c e s d i pl a ne (hsiefte Udmeeei
kelfe), Geosieret C a tl D a l b e k, Ka
’denhava, Guldmeda il le, as I a
delefmeepalkeeiet Eil-feig,
Guldmedaille.
Lanluleat V. Bassild var Mehle-n
ai Jueaem
Cn qul tm avslaaes at have es- ,
Lcngde of es. es sod, iagttoges for-(
leden i Ho Bast, t Sejllsbet its Gram- s
dyb til Hiertinkp fett bevageoe sig
indes, men da der intet foreltggek em,
at den er steht paa Grund inve i Bag
tea, hat den formodentlig foketaget m
sending og er gaaet til Sss igen. X
Nye Studenten Amte Hast et (
denne Gang 414 — auftut sanftre TU- z
gnug end Aigang — of hoilke de 72 et
Prioattster. 200 hsrer til den spkoglig
hätte-risse Retning og H- M den mathe
matiste-notutvidenssabettge. 16 her
fskste Kaki-km med Uvmmkelse og 292
fsrsie Kataktey 82 enden og Ist tredie
Katoktetz
Former-streiten ek un vatentia op
hm. Votvgsftzkmdelim gik nemltg
Jagsoteningen intod og Arbejberne her
paa de fleste Siedet genaptqget Arbeit-eh
Oe llkoltghedek, sont Uendelsend M
isgelse gao Anledning til, er ogsaa op
hskt, men Politict paa Nin-ihm huk
flere Artestcmtek sind-ade, sont ven
ter pua en Dom. »Damit Demoqu
ten« et unwillng tkke meget glod ved
den-te Tingenes Gang.
Amsel-fqu Und-r et tteklt Tok
denuekk, der dtog hen over en Tel of
Ovshetted, flog Lynet aed i Mam- N. «
J e n se n s Ejeadom i Wink-O der neb
bkandte Matt.
— Summe Uveir ankettede seueke
Stabe andetstevs part Stellend, soc-lebet
slog Lynet ned i huemsnd Nie l s
Be n dt s e n s Hast Snetkekup. Hu
setnedbmndte fuldstcendtg, og t et put
ngfied Matt liggende LIdebygatng,
tilhjrenve hat-riet P o ul H a u ien af
Ringstev.
—- - CO- » s -..-.
Deo-mie.
Itedetikäbokgt Aue Heisner, fjdt Fre
dmtsdatcek. at Melby Enghoor.
Kege: Jttget M. Haufen at ist-thei
Mtddettcm: Maus R. Pedetjek af Veil
by.
Ruf-hing »T: Hatt-. N. hausen as Kal
Llnsm Sen-um- Jocob .Itetttholt ai the-by
geord.
Osmia Ltkcek V. sttagmugsm of Gutb
hing. Am Pednicn at Blatt-»O Wink-. N
Ntetten as Hat-gut id· Kinen Linien us Rotf
sted. A. Jetgenfese Vsztemofc Gott-. N
Ftedekikten as Ewig-soweit Pool Insel-.
jen. Bind. Uhr- Pedemn as Nachtm
skjemx Sie-mager Je .-«.ekatttsky.
Entgelt-: Lunte Kroglx sk. Oemming ei
sen aislntvotfkou Aue M. Beutel-anei- as
LIM. Dritt-. P. Jskgentem
Weile: Johanne demjen, f. Svendfeth
Nandeks2 Petkinekchi. t«.P. B. echt
der.
Aalbokgt r’t.Mat-sea as Stamm-L Js
hmme Chr. hanfeu R. Qui-s at Wende
knp
Agf f1ens D Btpchttet Brut-n
Hetnittgt Wie Jenseit at )2a1biekg.
Horte-IS- Ismkek P· Indessen of Brig
sieh.
Kett-ing: Sidiel K. senkt as Ew'. Nebel.
Insekten-: Dsstklev Ueteltetk
Zunge-, new-se Norm-.
Alle manNmk OTTO-» II dskfss Wut· b» lldst M
Singt-eh cmsromspi m Eos :..«t Mundw-, fsm
»Ihr um ones- Uns-Jst Es ihm-Hauer davoqu
nq le much m-« sy« »Er-« mus- m cis- ktmsk vor
tin- Jou. «A Wir-i -:.k y« -«’ Hm rsmhqndkrt
Ltsns sxxxwumutk. zltm 1 F« «-«-; milu « :
Jknmmkr Scl vorm tot ins-In floh-sur II Its-«
» Hammer-; E Eis , tust q10, Fuss-me
des Instrument
Jimo Hat det20.Aakbund1-es
I «
« » » IN m vvveetkqt
I ne.--r Ihn-»mu
U m s-!-:-cet.s;sks1b0s
hu Lsse q( MI-. o
j.s1 s Hm Its-Meister
tmksevsse fu«-iden· —
4 en O.-r ssek gr uer m
U·llm:s.c-..m«t· Klfko
s. svv et et c EIcltJns
I san-Um VI
ists-e is» WH»
c » Ae s- one-mens
totJLH nnd l. «- Kasus-,
I«(.s( Juki-- sq Ikr.sms
ksquc «c«s Ziff-AUT
xisutus c tz.;: :;..i:c
Musiker k1»?1»ots-s,
u-sb Hi Unmut jcda
n sa-» fes-very Lamm-II
«. -!7-s kur- d .t sen ne
Faun-. —- TA- appet
ttssuxe oq tax-komme
;::uk..«!-m« obs-. bist-.
Hhstsswecs »er, merke » Ins-e essuwtsax is
ukvso w m .e-, U er us ne; Dunst-OF oq tun Uke
Nun-iu- z ; .«s «..,,«-I a« set ." «ikr.:::se»k. Nin Lack
» i.cu»1« hst mi» H uskhsskpa ein«-s «
Alt Jk M a Eins-. »3!l»-I.s—.111qL!r·ss·nk:ccs4bog.
ne It knsd txt-se wider c-( X H, uns-Eises hit. Hu« o
CAN-J «- - iszsse Iw«s:.«k«1c-uLIIUUI r; c Ists ni
spu « e : -:- vq s!iu’«(sI-stem. ol« Iel iuj l» u fut
sI-1.n.!·1, at h-se.xnc)n.!«r U, III-a eksk Kamme-L los
Jese «- srnlefu Mika uden x ksspcl s-..--». ijc
— oraT1-i«z.4s-II.I Ins-»Wer H smhl esm k M mag —
k-·. U. t-. o- »Wie-I 05.m. samt-is psz Ist-»
ntmsrxck of Wahl hsk til UHcctpkruhth VII-selig
c t-« to ums ksec euer-Ist
BlklsjllsllALL G Luska
Fabrikanten
791 Milwaukee Ave» Miean Jll
Et storaktkt Tillmvm
OOO
»Minder! oq hiensmet«
nq »in-! Inl« I!srk", d» n« U 1 im
Hm sama-I N nur-mutet met si» stets
ist«- 1 cm iw up .-7.-"«s tssssimplqkik
ki- c Mann-d » Dei ene s I e visit-»Was
uan gnug hiI ( Wurm Tor Jud-both
et istWinke-»cpxsuusmsm is1)««c-k,smlak
bilr dumm-u Iln Deo Fuss-o JJ Ielvtkliq
nimm-N Inn-m kpnr »We- Inhalt-h
Mit Jda wiss-n les-« Isi, w» Messun
1--I-.ske· Cumuuni n :.-1«»k( fl- Cis-III
Pt. Au Nu um «-—:- at iusqe
vor Las-know »a- i« Jammeka
dirs-« Tilgt-Im nimm-! Jt.l;std,
s ,- 1 , um«-J . «
For e.) (5t.« busi- 31:.-«-YI,:i-x:sslis)ts:’;:lk Laie
cl·sbee,ml ou lenkte sper»u1mr·ss«-:q Mem-ein« II
»Von MNIDMEP « Im- :- —.:.-s-1s,-tsusdm
Hur-nam- e Massenwqu sein«-ch- qs muss-necess
-ncmqte, « dorten-se Sinon-Nun oq I lief-Isl.
Jene-Nummer Iki i. Ehtv mass us
»Ist-Ie- os stumm-z Cum anywhsh
.«Ekskk,»c 1"sv«0«’» .