Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 11, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WWIIMWWI
-
solls- HI« ··.- «le«)«n-..
... . .-.-:·:·:·t-- - .- « still
HEFT HOJ
-·0.0«0.0 «-«s I.
...-. -·-«. s 's.
szk F« «
U - X 7 IT
s ...-«’..
« .
Hi m
" Nk.41. Blum chr Foksdagtk 11 Oktovc1190(). 9deAarg.
Tlmerika.
JM
l
Den spare Kulstkcikr.
Smaademonsttationer. — Streiten
itevie mete entfallende — Lytles
tin Asslntniuq soteftaaendr.
- —- Afaitendelsenerals
lotfamlinq.
l
(
Det blev ikke til nagel med den be-l
budede hurtige Aisiulnlng paa Streiten
l KulminesEgnem
Sanvidt videg naak de siteikenbez Tal
nu IH(),()00 Mand, idet iledse fleke of
Difttikleig Atbejdece hat slullet sig tIl
Stcejken. Denne umlalter messen alle
Atbejdere, med Unblagelle of dem, der
ek bellælligede lPanthee Werk-Daten
Dog antager Ledetne, at ogsaa blsfe
Arbeibese en as Dagene vll nedleegge
beten Basqu og holde Rast samtnen
need »du-es mange Kammetalen Der
hat fnndel enkelle Smanutollgheder
Steh, men i Ilceglen lage Axbridetne
sig en —- sikkekt velkonnnen —— ltlle
Falk
J Takddags nas del ncer kommen tlll
Sammenstrd mellem :l 000 Sttejkeke og
Soldatekne. Athejdetne vllde nemlig
manch-se lta M aunl C ar m el lil
Te e v etton,talt1·iIllll, — lot der
at tmnge nngle Steejlsbrydete tll at
nedlagge Arbeit-ed
Jmtvleklid kam den allerebe temtnelig
ophidlede Felleisen-e lkle mete end de Z
Mil frem, Iaa kunde Foreningens Ne
pmfentant mode med Meddelelie den« al
del net-kommende Grubeselskab ikivtlllgt
haide Indsttllet alt Arbeit-e indtil Strei
tens Ophsr.
Sac- glk Inan aller hiem igen.
Ei leneke Sammenflsd mellem Strei
kece i Hekletom Pa» og et halvt Hund
tebe Atbesdeke,derkan1 hie-n fra Ak
, beide, bleo l sidste Lieblik hindtet ved
! Soldatetne Mellemkomst Stenenc
( var ellers begyndt at flyve om Diene,
Faun tun 2 Mond ted Stab-.
Man ventek nu paa en lnaslig og for
Ukbejverne heldlg Alslutning. Alle
Helydelige Selssaber hat tilbudt en
Lsnfothsjelle ai 10 Procent, og om
teile Tllbuds Ventagelle stal ver nu paa
Fredag lorhandles oed en siok af Ac
Oejderne lammenkaldt Generalfokiams
sing.
Decke Mode, hnartll der for hvek lOu
Streiten vælges een ållcpmientanl, sial
eiter Faglokeningensfokmanv, M i t
ch el l s Bestemmelle afyoldeg i S c r a n
i o n, Pa.
Og Arbeidekne lynes at dele den al
Ieinbelige Focvenlning ant, at Streiten
Isa stal blive alsluner
Jmldlettid er der dukket et nys, nnget
ssnskeligt Spskgsmaal op; tet kan
Ivlignls trckke Sagen mete i Langdkag,
m man forelsbig aner.
Arbeit-eine vll nemltg, at der locuden
Ia lilbudck 10 Procent Lsnlothsjelie —
Iqlfotlanges, al Mineejetne gaar ind
fu: aaklig Lan-Skala, iaa at
Im vedtcgne Lpnnlngs Kontrast stal
Felde for et hell Aar ad Gangen, alt
«sitet de Bestemmeliek, der nasses meb
Itbesdetnr.
per vll Mineejerne ulvivlfoml kcyknpe
Is, slsnl lignende Besiemmellek jo er
ishfsrte i andre Arbeit-Illig.
Wen havedspngsmaalet bllver, om
Mbeidsledetne can iaa Anbejdernel
til at lotlieeue Streiten paa
Mne Sag —- det iynei at pas-e atmen
Ullg Stemnlng lot en Genaplagelie at
Itbejdet paa de all-rede tilhudte Vil
tsae l«L-alosh«ielie« og Revier-reli
. Peilen paa Ksnvt og Penvllum.«
Fea Mineelecne ital der var-. udgaaet
den Paiale, at de llke nil give eiter paa
fleke Punkten
lslleks maa Streiten lot-fremd —
nrcn zochandljngen
Fra AkeIIaeII.
J n d i a n a anses ior en vigtig Kamp
plads I den-te den polIIiste Kampagnes
Tib. VI meddele derive vore makes-«
sen-de Leiere den as ligegyldige Onlin
getfe, at I iamme Indiana er Udsigterne
for Øjebltkket Brvangunsiige. Grun
dene er islgentm Gnlddemokratetne,
som stdst stemte for Mc Kin l e y, vit;
nu sum-ne for Be yan; Koækerne oII
paa Grund ai Filippinetspøkgsmaalet !
og Kinakrigen stemme Imod McITinley I
De yndek jo Ikke Soldaten Endelig er !
ver UIIlfkedshed blandt Mineatdejs
verne og Fagsoreningeme - — alt i Bag
ans Japan
O I
V
I GuveInpk Robfeoelt hat sonst-f
Hsin Reife. Den ek gaaet gennsm Ne J
Y brasia, I hvilken Anledning ogsaa Blaik
’ npd godt euer ondk — soIn man behigetl
—- ai hom. T
J Chicago var hatt heldig nok Iil aI
Ikaffe samtnen med Bryam Der fere
faldt bog Intet Sammenstad. Detimod
blev der i Ssndagts, da R o ofeve lt
kom fku Kitte, anskillet et ikygielig raaI
Udpibningssceneti Imod hom. De te
publIkanste Binde paaftaar, aI deI var
Aoisdrenge, sont var Hovebmaendene.
DIE-it sagte at IIldænge ham meb Gabe
inIuds. Matkelig not, da AvIsdrenge
ellets maa væte Iatnemmelige for alI deI
Iniekesferende SIof, en Mand som
Rinieer indikette gioer Aoifekne og
iaaledes gtr dem letfaelgeligr. ;
Senere hat Rouskvelt paa to Dnge
besagt ek- saks lang Nase- BykkiJui-!
ums, at vI Ikte hat Tiv lIl at nedstrioej
alle Jdavnene —- end sige des-ge dem ng4
holde Tacet der.
s- I
s
Btyan tolle i Maiidags i sin Fade
by, Salt-it, Jll. Hans Tale begyndte
faa beaondet, at man ikle stulde anfe
den tot agie. Dei visie sig dag feneke,
at Ginnden var den naget mylteripse
Fokbindelie niellein det, at han one lskst
det, ag at Jiidbyggeriie vare fulde as
Ooekbevjsning.
Ocn den lpksle Oiiifleendighed er Aar
iag til den anden eller omoendt, blev
ikle til fulde oplyft, og iyiies ogfaa as
noget dunkel·
At han deelinad llle lunde llde, at
de hat-de hangt hanc ,,!llladstandeia«
Bill-de i Vinduei —- kan let faiitaag ira
haiig Syst-punkt.
I O
s
Senator Depeiv hat-l Sandags gi
vet Senatar Ha n n a hojtldelig zoisiks
sing am, at Nun York all give Mc.
K inley Fikow Eli-Ital, endda Cra
let all flasje Biyan Nun Ylait By ined
ist«-W zum-L
VI indesiaar felvfslgelig ilke for Paa
lidellgbedem Kainpens Dage gar aliid
fikre Falk usikre.
O .
I
Mens Senatoe Vanna nu siul til
at gsee en Delaiiltaoievelts Ak
beide iMelleaistatetne am igen, reitet
Dinene sig inne ag ineke mad New
Y o t k. Her steil Hoptdslaget flaii am
de W Stumme
C ko ke i- stal have dunnet et feil-eleg
tigi sond, ioin han all koste ud l Agl
uitlanen iat B kya n eftek den state
Bkyandiinanstratian d. 16 Oktober.
Men, stent Nkpiiblitanekne fynes
nagei stiwinte over, hvad Ctakek egent
llg all gete, hei« de desliiitei ai iceite alle
Seil til i de iidste 2 lKaina Ugee. To
Elsteatag —- et til Naaievelts ag et iil
Depsws Disposition ital before alle
Couniyek paa Rede og paa Tat-it
O
. .
J M at y l an d iafek Knnpen streckt
foi DieblilkeL Tel fek ud til, at Stein
ningin iaietaget en Stesmlaniring til
Fakdel fak Mclk inle y. Dei staat
paa Mpnlipargemaaleh
O .
O
havedgninden til, at New York By
ansef iak seyen-Akten maa isges l dei
Alt-, fein Be yan ital have glatt »
36 r user, at «Tammony« vil hin-: an- I
leitendt fom Nun Yorkg tegulctre Demo
kcatpatli, naar Embrdekne stal uddeles.
I- I
O
Da Senntor H a n n a foileden hat-de
talt om JssTruuens Fokhold nl Demo
kratetne, blev der kostet en Tupundg
Jgklump eitu hom. Den komte iimds
lettid iste.
Nu blioek det Sporgsmaalet, om
man stal udtyde blot Raiintngen ellet
ogsaq det, at den tkke kamte, iom Sym
bol pas Hannas Tale og dens Vikkning.
I « «
Partien-es Humor.
Fra Eatt St. Louis, Jll. meddeles
under S. Ott. et chan og Rossevelt
ordentlig hat ttylket hinauf-eng Handel-,
iqa det toqgede eitel-.
Hin Akten lsb deteg Elstmtog nun«
lig ved Alten op ved Stdcn af hinein-ein
Og felv Jembanefottene paaftaok, at
Begtvenheben stete ganske ttlfældigt.
Nati! De to Kett-wer kom ud pna
Vognens Tritte-stets, og som te heiter det
bly Bltk, slaas det jo ltge tden enden-It
Qg de kendte hvetandce —- af gode
Grunde.
,,Hello, Btlly«, taabte Teddy, vg
satte Hat-nd frem.
,,.Hello Tedvy«, mumlede Bin idet
han greb Rooseveltg abstrakte Haond
og ryttede den voldfomt. »Hvotdan er
det for Resten med Deus Stesnnte·.««
»Den et ligesoa stunknde iom det
populiittske Parttprogram. — Hvotdan
hat Deteg det, Oberst Angsan sagve
Rooseoelt leende,
»Aha -— den er ligefaa brusten fom
de tepubltkansse Laster-U guv Nebraska
veren ligefaa hietteltg til Sen-.
Sna tog de sig begge en fotfvatlig
Stoklatter, mens Demokratekne taobte
Hutte-h for Btyan og Rossen-us Folge
jublede for M c A inl e y.
Senat, da Tag-ne atter pasferede
htnanden udeftek, stod de to zanke ude
pas dekec respektive Trinaiiatg og raubte
»Lykke psa Reisen« og »Farvel«, mens
de nintssde med Haandtm
Bkyans Tag stak nokdpaa til
Quincy og N voievelt s syd paa til
S t. L o u i s.
Co Dag endnu modes de Heft-er not
i New York — og san com-net Slaget,
der io et det bat-e Atom.
De tItfiude Tit1g.
Den ftorc Haut-trift, Matt Ttoaiu«
foklod t Lotdags London tot at uende
hie-m til sit zodeland Hast hat nu
boet tEokopa I HM men tot zremtn
den vil man alttd tun-te finde ham t hung
gamle Hjem t Hattfotd, Conn. « det
pqastoar hatt i hvekt Feld few.
J en Samtale for Attrier erklcerede
Matt Twai.t vitkeltg, at hatt tkke var
Pesitttntt. Og dog —- bag et iaadant
ustandietigt Humor som txt-IT
letincarbejdcknes Lott. J denne
Stkestettd ttttdes man ogiaa ons, hom
stor Mineatbejdemes Lpn ek· Mttch U
weint-IV at den tun ec 3250 aaklig —
og Btyan toter med satntIIe Besteh.
Men ubtllige Vidnek hat undekfsgt
i Linntngsliftemtz og der iundet at der
gis-es meget forstellige Raums-n Der
er Acbcsjdete, iom tun Imar »O 00 om
Magnet-en (eller QLW dqgltg)· meno
andre have tmaet IRS-M (elle- Ohno
vagltg).
Segen er, at det i hsj Grad komm-r an
paq en Atdejdmt Oygtighed og —--- Flid.
Tilltge bsr det erfuhrst-, at det et Foik
mtd 030 ntaqnedlig, iom klaget, Inens de
IIted 070 Ikke mater iaa meget paa Lon
fothsjelien, iom paa andre Bett-emine
ligheders Opaaqelier.
Kapitalist-r im Besten hat tobt
de S17,400,WU Vandbonds, tom Den
vets Bergen hat-de bcstuttet at udstede
ved AistemtIing· Koministtonen for
Miete-, Pier aa Wolle. «
Ea »Samtsaet« I det tyfte Sprog.
Find-s paa 7ce Side.
offenllige Alt-beider vll slcnks aabne Un
derhandllnger lned Vandkompagniel om
Ksb elf saadanne Dele as dets Bart fom
Byen dehnt-eh J Fald Underhandlins »
gerne llulde slnq fejl, man Kommissio
nen anlægge et nathngigl Ebendme
Amerika-) Telefon. Som pas las
nlonge anruader gaar Amerika ogsaa
i Spldlen pnn Telefonens. Or.
M i l·o n ellpg fra Chieago, der hat
med Fabrikant-neu elf Telelonapparaler
at glic, opholder sig for Tiden l Lon
don, hvol han i et Jnlerviuv hnr gloel
flere Cleemplet paa, hvorledes Ento
pleerne nne kender Amerlka sont Lem
mefler og navnlig paa ovenncesnle
Online-de Bl. a. nævner han, nl Be
styreren for del engellke Noli-mal Tele
lpn l50. for Liedllkkel besindek sig l
»Dieses-W for ql falle slg lnd l de nyere
Mlhoch herovre og adoplere de ameri
kanske Folbedrlngek paa Telefonomraæ
del.
NU TlllllleL Der er kommel Med
delelie un, ql Ølts og Vcslmandstaterne
» l den llmaadellge Tunnel gennem
Cossadulckden hat modl hinandem
Jngelnorarbeidel vg Beregnmgcrne
er lldlnll san udmalkel, al Mandstm
bernc lledle samtnen ncksten nden en Tom
mes Sollte-L
Dei slgeg, at delle er del nsiagligfle
Aldqde i den nloderne Jngenierkunsls
Htslolle Euer nl en 2 Mll lang Boting
er fuldendl oil del kun vetle en Biling
at lange Stinnerne. Tunnelen vil
nanr den bllver fældig komme til ql
koste 8()0»,U(l». Tuslnd Meend hat
i 3 Aar holt fladlgl Albejde oed Tun
nelen.
T-vl«llndo. Ltrdog Aflen rasede en
soldloln Stolm l Omegnen nf Vlwadsk,
Minn. Flerehufe blæsle am, og m
Mennester drckbles og adssillige same
des. Andrer Anderson, danst,
tom saa sleml lcl Stude, at hnn nasppe
vll komme fig. Elendotn tll en Verd
af875.(1()llntklobt.
EkplvslvlL En flyglelig Crplosion
fondl »So-long Eltelmlddng Sled l Eve
lelh, Minn» ldel 7500 Pund Krudl
erploderede i Sprllre Meilen. El Hut
pao henved 100 Kondrnlfod er del enelle,
der see paa del Sud, hoor Beholdnlm
gen hat-de verrel opbevarel. Nyslelsen
eiler Explosionen var saa krafllg, al der
llle londles en hel deuesrude lVyem
J Beværlnlngerne blev zlasker og Glas
kaufte. Mere end Lllll Pelfonet kom
lll Stude, men ingen drcebles. Explo
sionen mrekkedes tydellgl l Blw lblk, 12
Mel derfra. Aalsngen lll Explosionen
er endnu lkke opdaget.
Ulntkeligt Vandcflud. St.
Slepyem an., 9 Okt. Nelion Fern
flrom var paa Jngl her i Dag og sted
paa MreL Stlonler, som var ude at spge
efler Kvæget Oun var klal«ret op paa
en H·1ln1slol, og Nelfon anlog hende da
for en Ulvz Ulykken ikete ved Aflenlid.
Mut Stromer dmbtes pnn Sieben
Kentucky-Z lovglvends Forfamllnger
holdl den 9 Okl. el Falles-liede, hvor
de lll Ttodd for Demokralernes Mod
sland vedlog den »MlnorilelS-anglov,«
som Senalel og ngel har vakel uenlge
om. Saaledes vil den Los-, som
Goedellonnansledly aller dlive Rele
grundlag.
Bock-le toulmer To lylke Silbe
iorlod r fldsle Uge Lorenzo Morgus ; med
l all 1200 Boere, nl hoilte Stsrsteparlen
vil udvandre her lll Landen De fol
ljener en god Modlagelie. »
Gocbelsngen er lndnu ikke endl.
Den anden l weoldet anklagede Mund
Y o uti e y stod den l).Dkl. for Rellen ll
Georgelmvn, Ky. Der lorefaldl stets u
lyklellge Oplrln. Do fauledell den mytde
des Bruder, Arlhllr Geodel ailagde Wid
neebnrd randle den anklagede bl. a.
»Geh-del et icke dsd —- nlle Dieevlei
Helvede kunde ikke siaa ham ibjel.«
—- Slrlv eller »Dansteren«, som
feines for Ul.00 fra nulil lfle Juli
1901. Demse- l«l:1«tl. Prin. lIonsn
Plain Nebr.
N li. Frimeeekek modtages iom Betnlllcg.
Tenne taa Tale blev af Doinnier
Cantiill betvaret med en Teufel oin at,
jhvis qutsey ikte tan stille, vilde hin
! blive belagt med Haandjærm
Scts i ecn Grad. J Cnsdogg bleo
iCieoetand, Q., trta Lig begravede i
een Gut-. Den 7. Jnli foiulytkede
neinlig stopsajn J a ni eg t5 a rr i ga n s
Huftru, Of Ostre og en Datterdattek paal
Stoniiekien »Juki « —- vg deres Lig
bleo spitt fanden for et Par Dage sideu.
Wen da var tillige en site at Hasets
Bedoete dad, nenitig Spttetdatteren
Mabelle Hall. De sit saa alle 6
jun-me Grav.
De ftrcjtende Mittenrbcidcre holdl
en stok 15,0W tallig Patade iTicS
dass Eftetmiddagg i Byen Shaniokin,
Pa. Prasident ZM i t c hell fornyede
oed den Lejligyed sit Oid ani, at Ar
bejdetne stulde selv have Lov at afgsic
Sttidspunkteinr.
Den nordlinc Hatvdel Of Colville
JndianeisResetoation ved Spotane,
Wash, aabnedes i Gaar. Hnndkedei
at Hjeinipgeie havde da sainlel iig ved
Giænsen. Nogle havde alt tcjtt tig
Hatten og Riflekne var paiate. Are
alet et- imidteitid stoit not, saa der ei
ingin Grund til Stkid deioni.
Wisconsin-Flot- steg vev Poktage
til en jaadan Holde, at der er stet help
delig Ooeisoaininelse. Fsolk niaatte ty
op til hajekeliggende Hase, og state
Bat-dies er foiødttc Der gik intet Men
nestelio tabt.
J Vcavcr (5ro-5sing. Neb» bkpd i
Titgdags Tyoe ino i flere Butitkei;
inen de sit ingen Penge det. Saa git
de til Potthufet, hvak de tpvedefar mel
ilein 10 og 15 Dollaig i Penge ag Fri
knieeten
LincolmBlodhundene stal heuteö og
tættes paa Sport-t. Man antager, at
det et ineget nætboende Tyor.
J BUNTER Nebr» tilbydes der af
Politi, Myndtghedek og Familien i alt
its-W for Paagiibelsen af Fied. Schla
ttg Mathem Schlake fandtes en Gang
i Sommer tiggende dieebt ved PickielL
Fra Washington medvelcs, at de 4
Townjhips pst tot Wyite Euch-Ja
dianeireservation i Minnefota stal fæl
ges. Der er baade Skav og Agerland«
henhaldsvis 40,Rutl Amtes og 34,000
Act«es. Agerlandetg Psis et 81.25 pr.
Acke« Ved Red Lake er der ttllige 887
Acies med »Mqu Fad Fyiretrce,
ogsaa det stal scelgeLL
Minearbeidcren Bett Bettson hm
tundet Guid nagte iaa Mit tm Helena,
Mont. Han yaaber at faa Ejendoms
ret til den nyopdagede (,8)uldniart,
W. Acaont Gatcs har paa Gut-mi
tior ainl citat-itiesJkonferencen i Wi
nona, Minn. gioet den interessante
Meddelelfe, at De Forenede States hat
en LandstiygcrsHaer pas 100,0t)0; de
saakaldte Tramps. Tet kostet 20 Mil
lioner Dollatg at fsde den-.
Statt Undtflab En ung Mund
ved Nat-n Williain Schreiber,
der var Bantassistent ved »Elifabeth
part Banking Company« i Elifabeths
port, N. J., hat vætet fortvunden siden
Il. August. Han sit da Otlon til en
2 Ugckg Ferir.
J Tiisdags ovdagede man imidlertid
i Bauten, at Schreiber hat begaaet Un
deislæb til en Bindi af 8108,000.
Den unge Fyi, sont var Ssn af en int
tig Snedket i Bat-m var kommen i en
Kaindeb Garn og haode paa hende for
adt Muster af Penge, naonlig i Dia
niantei og andre Sinntter. Begge
efteisvges nu af Palitiet, inen Schreiber
antages at veeie i Paris. Kvinden hat
mutigniå Smykkerne endnu.
Banken blev ikke lukket, da dens
Kautionister dattede det manglende
BelIlL
com i pu, hvis De snster at tilbkinge
Intehajtiden i Deus leere Fcedkeland, at
sikie Dem Pladö med A. Martenien å CMI
state Inte-(Ltsknksion, fam nu er heftenit tn
at afgaa fisa ishicaga Tokadagen den Bd. No
vember og New York den 1. December-. Bil
tig Pilg, godt Guttat-, bekvem Reife ni. m.
Tilttrio Hovedkontoret, 120 E. Kinzie St»
for naetineke Oplysninger.
s
Sidfte Nyt
Nyc··udvik1iugck i mun.
Txet antageg, at, da C o n g e t agter
Prins Tii a ii for Hooedinandea i Op·
ist-ek, vil Amerika foilange ogfaaTuans
Hemd.
k sc
I
»Hannover Cum-fer« var viitigt i
Guar, og anbefalede Amerika at udfsre
sin Kinupoliiik uven «ai have det ene Oje
fæstet paa Valgkampcn hicmme. De
Tyskere ved da ogsaa alt, lige ind i Mc
K in l e y s Hjæriie.
O I
R
f Den japanesifke Piemietminisiek Greo
Jto udtolke d.10.0tt., at Mogierne
vuide tiætke sig heli ud af Kina og kun
holde nogle Kyjtpunkier besat Thi
spread Hoffc t kan vciide tilb.ige til Pe
king, taii Li og Ching ikke udvikle en
varig Frev. Kejfeten og Kejsetinden er
begge i Tuaiis Hat-nd og Ledebaand —
og can kun befrics fca hinn, hois de can
komme til Peinig.
Der er after Mælding i Dng d. 11.
Ott. out, at der man frygieg for en al
voilig Vokseropstandi de sydlige Pro
vinsek ogsam H o n g K o n g er derfor
bleven gimifoneret af engelste Laufe
nerer og 7000 Mund et beordtet detiic
fra Indien.
Endnu kan man altsaa vente hvad det
stol vere. —- Eiigland hat i Gaar uden
Forbehold antagei bei tyste For-flag.
Kttlsleejke11.
Et alvorligt Sancmenstad. — En
dmbt, flcrc haardt faarede.
Den siore Sttejke »har medført den
sprste alvotlige Ulykke.
Fra Hezeltom Pa , meddeles d. lu.
Okt., at ved et Samtnenstød mellim
Streite-re og Ilse-Fagforenmggcnedlenu
mer ved Okiecda-Kulgkuben, kom det til
Slaggmaal Og pludfelig genlød Luf
ten af Bossestud. Dei var da Politiet
fpgte at afoærge en UNka
Polittbetjent Ralph Mills blev
studl i Ryggen. George Kelnor, Jo
sef Lknskow og 10 Jkkeszagfokettings
medlemmer blev haacdt saarede ved
StenkasL Den littaniikc Prall C arl
H ouser var ncer bleven stenet ved en
chltagelsr.
Der er nu tkke en eneste Grube i Ha
gsslton Disttiktet i fuldt Akbejde.
-—-.-.-.————
Amerika og England.
8 amerikanskc Borgcre jagnc fra
Hug on Hieni.
»wa York Herold« for 10· Okt.
indeholder en Artikel, i Folge hoilken s
amerikan ske Vorgese, fom
have atbejdet i Minerne ved Johannes
burg, Transoaal, men som uden Grund
af Engleenderne et fotjagne fra Hus ag
Hieni, og hat endog maattet lade Kone
og Born i Sttkken, vil auf-ge am
Skadesetstatning gennem det atnenkanste
Unentigsdepattement.
Munde-ie, som nu er ankomne til
New York, blev behanblede fom Krigso
fanget af England-any iendt til Kysten
og stukne om Bord i et hollandst Stil-.
-...-..—.—
Spanne Invvandrere til
Culm.
Haoanna 1(.). Okt. Der er siden lste
Okt. ankommen 200 ipanste Jndvans
deete, og Jndvandtingskantoret wenn-,
at luden Maunedens Stutning vll an
kommt 12,000.
TisAaesvagen for Spunftetkrigens
Begyndelfe bleo i Dag seieet som Ne
tionalfestdag. General W o o d heiste
i den Anledning det tubanske Mag over
Paladset.
—-:—L;s en Setie Samt:ler fix-:
del iyste meb 7de Side. .