Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 19, 1900, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —
Fra Brodtcfoltene.
l
En ftor Netøfan lEgget for Tit-en:
stockt Beflog pan Nordnmndenes Jn-:
teresfe. Sagen er anlegt mod ,,Mor-J
gendladet«, der ien Ratte Armut-!
hnvde sigtet Statscninister Sleensj
Privatsekretær, Formondi Toldkomcnisw
sinnen, Blom, for rnislig Omgeng»
med Statens Midlcr, bl. a. rndkomne»
Adgifter for Ministeran, famt for;
hele hans Vlrkfomhed i Toldlonrmissioi
nen.
Under Sagen har »Morgenblsdet«ss
Nedaktor B o gt ladet en Rækfe Vidi
ner afhore, org de afgivne Vrdnerrdssgn
hat svækket Blomg Stilling ihoj Grad,
lrgeforn det heller tkke er undgaoet, at
felv Medlernrner af Mrniftetiel er ble
vet kompromitleret for mangelfnldt Til
fyn. At der her været stor Uorden —
for at brnge et rnildt lldtryk —- i
Bloan hele Fort-ern. odforelfy synes
afgjori.
Jorleden antog Sagen, fotn del frem-;
gar-r nf en Meddelelfe fra Nrrsiianin,
inridlertid et langt betydeligere Omfang.
Der meldes hemm:
»Du oplystes, at den kongelige Korn
rnission af Telefonfelfkadet var dleoen
der-net sitt Telefon, fordi Form-Indern
ikke hsvde anvendt de i.. lebende Ub
gifter rnodtqgne Penge til Regningend
Betoling, fremdeles vidnede en Ente
otn masnedlange Udsingter og tredod
belt Negning, inden hun sit sit offent
lige Tilgodehnoende, og sluttelig vids
nede trc agtede, kendle Mend, at Mini
sterpasprotokollen, forn er fremtvungen
under Bloan Modsland, vsrfalfk, i det
de er bogforte forn Modtagere of Gro-l
tispas, medens de alle dar detalt Mva
Afgiften. i
Eiter den-te Vrdnefsrfel, der Iskte
voldforn Senfntion i Retsfalem frofsldt
Nedsktsr Vogt, der feld dar sinet i
Stranken uden Advvkst for at ef
slore —- forn hsn udtolte det - en ed
miniftrativ Korruptiom al videre Vrdnei
fstfei.s
Fride Ranfen om Wolfsstein
Itteu. J en Saum-le sied en norst
Journslisi udtolte Prof. Fridtjof Nen
fen bl. s. onr Golfstrsrnmen, st hanj
troede ol have fundet, ot den feoktldtej
Golfstrjen ttods de sonst-me drein-gro-»
frske Forhold er understslet sitrke sor-l
andringer, enten nu disse er periodtfke
ellek tilftldigr. Man ved endnu lidet
—— ellee masste fnorere flet intet —- onr
Golfftrsmknend Styrke eller Optrcden t
Vintertiden paa de norske Kysten Ob
fervationen i Aar hat orst, at Gol -
stummen i Sommer har optrssdt f
gere lanss dore Kyster end foregnsende
Aar; det oil stge Temperaturen t Hu
vandet udenfor vore nordlige og nord
vestligekyster hor steret omkrlng etPsr
Grader lnvere end foregssende Ist og
det ned til Tybder pas swu Meter
Sommeken i det nordltge Norge dar
vieret kold og uhyggelig. Sonstidig hie
det vesilige Island haft en fitlden dei
lig og vorm Sommer-, og det oifet sig
fro »Michjel See-IV Odferoationer, ot
den vorme fiskaldte eringerftrsm, forn
her lober fordr, i Sommer her optrstdt
rned stsrre Styrke, det vil sige med ur
enere Band end foregesende klet. Dei
varrne Band fro Atlanterheoet fyneg —
enten det nu er Vindfdrhold eller andre
Aorfoger, fonr her spillet ind — i Som
mer ot have fordelt sig pas en enden
Munde Nord psa end de foregsaende
Aar. Det er aodendort, at denne Verme
oandsfordeling fpiller en ofgsrende Rolle
for Klimotforholdene ved de Leisten
Summen stryger fordr: osrmere Vsnd
oed Jclands Vestkyst, var-trete Sommer
der; koldere Band langs Norges Nord
kysi, koldere Sommer her.
Dei fyned noturligt, at denne Ungel
tneedstghediBarrntoendstilforfel til oore
Kyster ikke fulddyrdes pludfelig; den
man loregaa rnere eller mindre longfomn
Den man oed Vieles of fsmtidigeOdfer·
vollener pas forfkellige Steder i Dovet
sunne foendfiges. Men disfe Odferom
tioner dil have en overordentlig Band
ning for Foeudsigelfen af, doordan for
Essempel Sommer-en her i Norge eller
en Del af Norge vll dlive: kold eller
vorm, fustig eller tie. Professor Nen
fen fee i senden, at dette laden tlke ret
see-se vll kunne ste med tetnmelrg stor
Stkkerhed. Dettil stal de internationole
Hsonnderfsgelfer didrage. Dei gelber,
at Nokge ofrer det fotnsdne peo diife es
goorlSpidfen for at fromme dem. Den
odetoedentllge Betydning, det oil have
til Ekmnpel for Londdruget og for den
praktier Nceinsddeift l det hete, ot mon
pas Forhoond kan vide, hoordon Som
mer-en i det store og hele kon -dlloe, de
hsoer kun ot ncvnes for at fremde-net
Davets Strtmningek vg deres perio
diste kllec tilfaldige Forandkinger hat
eiter Prof. Nonsens Mening en langt
fmke anflyselse pta voke Uiinatiste
Inhalt-, end man i Almiadelighed an
tagek. « J al Feld her Inn "hidtil ikke
været tilstmkkelig opmckkfom pla, at
for Essempel Golfsttsmmen kan være
nndetkasiet starke Forsndrinsey der sy
Hus at have indgcibende Jndflydelse paa
note klimatier Fokhold fta Ast-« til anbet.
- l
. V»
- VJ - ""’ -— szx
AMICI-ims- "«««-« B
ttina og Magteme.
Riiglandg Hlovending tan fortlach
Maqtcrneg Forhold til Mede
iioteu. —- Te mnlige Konse
lvenleia
» N u Gland S diploinstiske Kneb er
altfor hemmte til, at man behsvek at
gpke opimeckfom paa dekes Tilstedeokks
telse. De udmætkek sig blandt andel
ved et set-dont llstyldighedenö Purg, at
man uvillaarlig kommer til at gkibe sig
for Pandeii vg spiege: Men hvordan
hat denne store llstyldighed kunnet til
rsne sig det halve Asien nasten uden et
Socerdsloge
Dog —— man stsar oserfok den stor
slsaede Birkelighed og gsr derfok bedst i
at regne tmd lignende diplomatist Kunst
nu, da del galdek Kinn-Spsrgs
JniualeL
Jngen Magt her jo været grnmmere
oed Kineferne end netop tlliigland.
Det her fort sin egen blsdige Krig med
de gule oppe i Msiilchuciet, meng det
lsvrigt deltog ined Jver i Magtetnes
Notevekgling angasende Pe k i n g.
Tet ksii detfok umulig være blot og
bit Uslyldighed, sont nu hsi lebet Illus
laiid ind paa den fotbuvsende uegennyt
tige erdspolitih at alle udenlsndske
Teupper list tmlles tilbsge fes Pe
sing.
Skulde det oæke fide Dromme og
lsrindkinger om Fredtlkongkesiens Stin
menkalfe,· sont nu ttsar t5 zs re n i Ho
redet
Spsrg de engelske Asifer. De sil
vide at give et andetledeg ondsindet Svar
psa Spsrgsmaaleh
Og — med alle Rauan diploma
tisie Seit-indinger in tue-tits- — bsk
man, ielo oin man hat Lyst tit at mis
tto Coglasndercie til Gaonö, nctre en
lille bitte Smule Tsiol stets-r de rus
siste erdsplaners Neiihed.
Hocid tsr man da niene, at den rus
sifke erdgnote hat haft til Hensigtt
Dog i hoert Fald dette, sont den alt hat«
udrettetx Fremksldelse of en bitter
U e n ig h e d mellem de iiiteeegserede
Westen
I I
De Fokenede States staat km
i det Dilemma, at det eftek hele sin kot
rekte thmden i Aitmspsrgsmsalet bsr
ssge ud as Petins, susnakt der ttlsitred
Frihed, tltet vg Sktdeseksiatning sfoi
de ometitsnfke Bergtre. Os saaledes
oil Te Fieenede Stster sgsea gsre, ef
ter hvod der forlydek fes Weshiiigtotk
Ssasnatt man kan 0anse Li P u n g
C l; a n g g Pspieet fom kejieiligmdntvnt
Fredskonmiisscr for gyldige og viiks
ninggfulde, vil de amerikanste Trog-per
tage Afsted med det ugætlinilde Peling
og stter sage Kyftem Dervcd lidet
Engl-nd et foleligt Knat; for det
stnlde just have Hjælp If den anietskance
Missisnceeintetesle til at faa Leu til om
mulig st pine Lieet of Laien om ielveste
Kineiekrigets Udeskaaeethed.
Illene ksn E nqls nd jo nappe gaa
hen og fotlanse et Psk kinesiste Provin
see til Erstutning for Mission-ermord.
Det er da oslaa beklaseligt for den
engelfte Politiks Skyld,. at man i De
Fotenede Stater just statt fo r a n Balg
afgskellen for eller imod den Mut i n
leyfke Jmpekiiilisinr. Thi var blot
McK i n ley genvalgt, fis kunde det je
endelis neue, at Oe Forenede—State-i
Politik slet ilke oilde veete faa kafmdes
lig npjeregnende one-lot en Steimmel
Kinn-Land; det kunde jo let ilaves ina,
at man absolut ikke kunde blioe ftl for
at modtage et adelt kinesisk Tilbud om
Land l Stedet for Penge.
Men nu stem- Sagen qldeles beklage
ligt i E n g l a n d s uheldigste Stjaknes
billede: McKinley kiin ikke paa et
Valgkqmpssøieblik vedIende sig en anti
amecilaiist Jmpekiallsmr.
Endslsnt de engelste Vlade inultipll
met Nævekeecnpemes Mord psa Mis
sion-m og indfsdle kristne need Tier og
Dundtedey tolles Melkln l ey ikke ved
sit Syn paa Sagen. Han bellagek Mak
dene, men han et villig til at fatlade
Peking —- oceee sig med Glæde eller nied
Vemod —- og falge med R u H l an d ag
F rankkig ud til Kasten; tun sasteg
det, at, naar Li Hang Chang hat
faaet niceglet, stal Fredspratokollen un
detstkives i Hovedsiaden Peking, foni sig
hat ag bar. Men der behsves ingen
Saldater ag ingen Blodsudgydelfe for
at faa Pennen til at tegne«Underfliif
»inne.
« IS
s
» Man maa nu lade England om at
Jaaere vred over, at den unægtelig gan
ftige Lejiighed til at faa en Bid Land,
faaledes itventet ftal flippeg af Hande;
men endnu meke niaa dog Tyfklands
Ære bellages.
KejfekW ilh elm hat nemlig besteint
afflaaet Ruslands adelmodige Fokflag
am, at alle Teappek flal tratkes nd af
Peking. Og man kan farftaa Keifercns
Handlemaade. Thi for del føtfte tende:
han R us landg Evne til at trcelse sig
tilbage fta et Sted og dog beholde Mag
ten dek. Han ved natnkligvis sgfaa, at
Rnsland vil vaere glsd nak over at
faa alle Magtek fjætnet fta Kinas Jn
dre, mene det fela faettek fig fast iMani
fchuriet. Men dernæst maa det felvfpls
selig i th Grad aekgre en Kejfer, at
Fteden flulde tage sin Begyndelse, alt
menS den af ham udnævnte ag af alle
Magter billigede Oseranfører for de al
liekedes Tranper Greo W a l d e r f e e
endnu befindet sig paa So ag falten
Vave. —
Det var ja Ereknenlende for Tast
land, amGrevWaldekfee denDag,
han sieg i Land i Kinn for at faa dets
»ganze Armee auf einmal kuinirt«, blev
hilfl sf erdshymnek og faa de Trapper,
han flulde anfare, falde Kinefetne am
Halfen under Gladeahilfen over Fre
dens Velsignelsek.
Slig Stuffelfe Insatte lunne pine ass
lere Sjtkle end en tyfk Nytterfabels Rave.
Man Ist altfaa tilgive den tysie steifer-,
der ilte en Gang lan ftandfe Grev Wal
derfee«a Jordomfefling.
I- I O
Men nu maa man apmcerkfotn folge
Begiaenhedeknes Gang i den diploma
tifle Vetden. Thi nu hat Nusland
stuffetT U f kl a nd, fam for nylig laante
ailltgt Oke til St. Petersbakg, ag der er
detfor en Mulighed fak, at Dritten sg
Cysten attet stulde finde hinanden. At
staa uden Statte et farligt i vore Kon
turrencens Tiber, ag det kunde jo viele
lig hande, at det hele tussiske Iredsfou
flag tilsisst vifte sig at vceee en fnild
uflyldig Mande, hsotpaa alle Magternes
Troppek manavteeedea nd af Peling, og
Rassen siden lunde fette sig pant til
Bachs ag fpise samtnen ined Kessel
Kn s ns Hfu, i al Venftabelighed na
turliguis. Man fakeeker ja undettiden
en Garsteven en Gaue; far Elsempel
lunde en for et Aarhusdrede galdende
Fokpagtning af Naidlina ilke figea at
viere ftik Imad rusfiste ,,Ønsler ag Til
befelighedet«.
Man hat fsr hart am tussifle For
pagtningeiz man oed ogfaa, ist-WITH
tat-er
Qg der er den linefifksfet state
Elflvakdighed oed Russland, at det
aldelea ikke btydek sig am triftelig Mis
sion. Lidt ruösist Jndflydelfe ail tun
betyde, at Kinn kunde ganfte anderledes
faa Lav at »Den ierd« for baade pra
teftantiste ag rainetskskatolfle Mit-sinnre
m, just den-, fam af Diptomatekne fein
hat faaet Stald for hele Krisens Op
lomft. Undek kuafisl Jndflytselfe flalde
»de fremmede Die-ple« ikle faa megen
Magt imnm Og faa fik ja Keffer
K ua ng H f u last alle Vansteligheden
Tto det, hoem der ail.
Our alt og alle. i
Fta Kong Umbtttog fidstc Tage
Hin skabneioangre 20. Juli, da Kotig;
Umberlo uddelte Ptamier ved Spottg- ;
festen i Many-, ialdf en af Medailleknei
nIed hanc Villebe ud af annden paa
hom.
En of de tilsiedeoitrende overtroiste
Jtalienere ubbrsd iIvilkaatligI:
«Dei var et dtakligt Pudel-«
Da man trods Sigm ikke kunde finde
Medaillen sagt-e Laugen spøgende: »
»Der er jo Medsiller nok!« !
Men bin sammt uheldvatglende Stein-«
lme tilftjedc
’ »Men der er tun een Rong Umbekto!«
—— En Time eftet faldt Kotigen for
Bkezsis Revolver.
Shahens strrste Forusjelie et fvt
Dieblikket at blive istografeket. Pan ei
deriok Jmødekommenheven felv overfor
detalrige Amatsrfoiogmfey fom bestan
dig omfvæmiek heim. Naar han paa
xsine Spasereture set et Apparat, der er
lrettet iinod hern, satt staar hnn stille og
Hdefaler sine Hofmænd at griippere sig
»dnikring hinn.
! Blatidt de Aniatsrfotografer, sont
ssgte at træffe hanc under hans Ophold
»iContr-ijeoil1e, var ogsaa en allerkcereste
lille 6 nat-z Pige. Sta snart Stichen
fik Lje paa hende, Itandfede han, fini
»lede veiiligt til hende og lod hende tage
en Plude, ined hvilken hitn siyndfomt
iforfvandt Tre Dnge senere spadserede
lden liuespige udeti videre ind iShehens
Geniatter og overrakie den persiste Her
ster ei Bottich indrammet t« grsn Silke.
Stichen blev saa glud over deiine Op
nieetksonihed, at han kyssede den lille og
fyldte ljeiideg Hæiider nied Guldstykker.
Streiten. Hois den nuveerende
Streite i Gliieindustrien steil fortswttes
stort længcre, vil baade Industrien og
Arbejbuiie blive odetagL Arbejdertie
tustikte iiiia at udpandre i Mengde til de
forenetc States, inen dereH Forening hat
faaet Telcgrnni derfra, sont psa det ind
stændigstefraraader dem dette, da alle
Plsdsisr i Amerika et optaset, og det
desitdcii oltid vil viere vanstelig for llds
landiniie at koiiknreie med indenlandske
Arbeit-sie
J Lorsdags detiionstrerede 4000
Streiter-c foran Kontoreriie for de Not-I
ser, sont har kritiferet Streiten, ktiustel
Biiidiisiuder, og Soldater inaatte ud-l
kominaiideres for at bestytte BygningH
gerne. J
Fortisidgitqtd. Funken-km soin er
en sas utgttg Neringsvej for Frankrig,
hat« i De sit-sie tre Aar gaaet nedad ined
en foitoivlet Hurtighed, og nu er der
sprgelsgc Tider blandt Fsaretwlerne og
NOT-Deine i Raubait·, Mulhoufe og
andre Bankier· Fortre Aar siden tog
Udspticlsn of de finere Uldforter til
Amerika streikt af, da den nye ameri
kanste Toldlov traadte i Kraft, men nu
er det ikte alene Slut med lldfsrsel af
Uld til aiiieriksnste Ftbrikker, men ftunsie
Fcareaolere ltgger iinder i Konkurrenten
med nineriksnst Uld pas ftansie Mai-ke
der. Te Deputeredei Ulddisirikterne
vilprove at saci en Bevtegelfe op for
Fordudstold paa ninerikansk Uld.
Aiiicrikaiifte Kitt. Geneksldikekiøs
ren for den franske Veftdene sigek i en
Jntetvieiv ined l«"iz,-itr0,qt et stokt Mar
ked ventet part tinierikanske Kulhandlere
i Frankrige, stafrenit de er villige til at
lade sig tioie med lidt iitindre Fortieneste
end de tin kreever. Hvis amerikttnske
Aal tsn levetesi Franktige til sinkst
pi. Ton, tan de frsnske Jernbeiner og
Fabrikker bruge niindst 5,000,000 Tons
af dein oin Atti-et
Ten iLoiidoii veemide Filipinoizon
eniiig er rasende over et Telegrain fra
M a c A r th u r ined Underretning ent,
at sire Telegramnier til Jiisurgentspiere,
dateret 7de, sde, 9de og lobe Septem
ber, vor holdt tilbage af Ceiisorem og
at Foreiiingen kunde spare sig Besvrkret
nnd at ende siere Telegraniiiier of den
Stegs, da de alle vilde blioe holdt til
boge.
De titbageholdte lLeu-grimmer nied
delie, at B r i) a ii aibeidede ivrig for
Ziliptnos’ Sag, og rit haiis Valg i No
vember var sikret.
Sortededen i Indien Bubenpesten
er zitter i stcetk Htigiiing. Oder 1,0«(«J·("«)
Todsfald forekom iforrige Uge efter LE
vgernes Melditigek fra de forstellige Ho
jpitaler, og det er ikke Halvparten af
saiiitlige Dsdsfald
Anartister cfter Laut-et Politiet
hat ariefteret en Schweines-, foin netop
er kam-net fra beforenede Stater. J
haiis Kuffert fandteg Papiker, iom gar
Vejlediiiiig for Mord pna Præsident
t« subet i Frankiige, og hatt einerle
veredes derfer til det franste Polili.
? Sibtkiffc Butter. Lokonuitiver til
Ertluslqndet sibiriste Jerndane er destilt i
ide forenede Stater. Et Syndikat i
Mem York siges at stulle gakantere Be
.talingen.
i Arbeit-et paa Jernbanen gennein
»Menschuriet l Distrtktet melletn Hart-in
sog Sansing er genoptaget. Der er
Hellerede ankommet 3,00i) kinesisteArs
Tbejdere og flete er paa Veieii. De
isvrige Dele af Linien, hvor Forli-il
’dene endnu er urolige, bevogtedes af
Soldaten
Ncgnthtdiew Der er kommet
god Regn i Madrag vg det centrule
Stieg of Bengel, samt pas Ganges
Sletterne. Al Ængstelfe for Histam
lingen er fjernet i de Distrikter, og An
tallet as dein, sein faar Underststtelie er
ganet ned til 4,334,000.
Sortededeni Glasgow. Den n.
Spt. vae den ferste Das, at der, ei
ter Pestetis Udbrud, lkke dlev·nieldt no
. »Man-ne um«
z-— enw sepnnnmns
-—— 250,W8rug. —
Ti Gange saa mange som alle 1·J
· andre cream separators
tilsammen.
THF DE LAvAL sEPARAfon Do.
Wss sen ral Miit-e
74 c TTTTTTTTT Ss TTTTTT
NEW VORIL
get nyt Tilscelde ag heller ikke senere har
man hart nogt. Der hat ialt været
meldt ) 12 Tilseelde.
—.— -. .--. - .— - —
Sømændencs Dad.
Om Aarsagen til Ssmændenes Død
giver Statistik lludertetning, der
maanedelig udgives as General Regi
stratoren for Sklbsvæsenet i England.
Maanedlig da gemiemsniklig :300 SI
solk. Men Tallet stiger og salder hyp
pig; det naaede hofft i Maus Maaned
i Aar, da 800 Sesolt asgik ved Boden
Gtunven til dette haje Tal maa tilbage
spres ikke blot til Sygdomme og den
naturlig dsdelig Afgang, men særlig til
socere Stokme og dekas folgende Ulys
ker, der sandt Sted i den nannte Maa
ned. Saaledes kostede alene en Stotm,
»der hjemssgte Vesierhavet. ag en Halt
velstoimi Omegnen as BahanasØetne
den brittiske Handelsflaade 413 Men
nester, sotn et tubtlcerede samtnen Ined
de Skibe, paa heilte de sejlede, som »san
nede«, men som utvivlsocnt alle er am
komm-.
J øvrigt oiser Statistikken, at 26
Sssolk dsde as Bkystsyge, 18 al Hier
tesygdomz paa Dsdslisten staat den gule
Feder opssrt li, Malaria 16 Gange.
Derhog omkom 10 Sssalk ved Nev
styrtning og 20 ved andre Ulykkesttlscel
de. Naat kun et saa satholdgvis tinge
Antal flyldes Brystsyge, viser dette, at
den almindclig Tro, at Brystsyge kom
mer as Fort-lele er urigtig. Tens
ziemt-tust skyldes langt snakere det me
get Stsv og den daatlige Luft, der fin
des i de stare Byer. Den frisle og stsv
srie Lust, der altid sindcg oin Bord;
opoejer i suldt Maal de store Mangler,
der set fra et hygiejnisk Standpunkt elleks
findes oed Kosfardiskibene.
Drukkenskab
kau interes. Er Ton-s Mand, Brot«-L Fahn
ellrr Itugcn as Ton-T- Elæthmmes lttusndc as Mr
Bimbo-In TT::»«11smln-n’.- V! hat H itkkcn Mid
dkl drum-w, W jucn kan tsltvs qwrt Wams-Um
: »den drum-— Wirst-»Du ähn- rftest nnsmnsrc Op
tvcsmngek ou umlast ist He Immer Ahn-Sirt TT
W« O. Sau-tork- w Un» Etu.(,1.,Clnnmo. JU.
l
!
ZitvoHarpkgzssengsxrzxgxkksp
» et nvt m upon-list
Jus-« - J;:stk:::1:r:::
iom enhvcr sum Leu-ed
lau lasre at with-. oq
sont tngrn Musikclllrr
linrdk væle sprudkm —
Ten ists-»m- dcs unqc pg
ovltvcr Kannst-. Uifbo
Hakv et et dolsbrltsns
ixrumeah Zither 021
Larve formen ijlnsr
Her Melan Strench
iuiues nich hoitc Humm,
wehen-I Bat-« rq Allmin
sqnement Stren.1cuc,
irr-rette i hat«-umsie
Grupru ell er Akkorder,
aus-am vmnvers, ions
malka darum-, jamticm
nsillcö NOTan venstns
,- Oaantn -— en unver
WLL stimme on but-Wende
Sanktionan inbr, blose
oafvldlqestonetz starke oq ivaae einkw1mg, om
vekved oviiaaeo, lauer iiq nenne bestrlv«-, oq can Ue
timeka paa uogkt atmet Instrument Zilbo vLacp
er formuli- Iok Sang- Sulosilttomvamsemtsnt on
Mnslk of J Stil-IS. FJldstsrndiq Instrumenme
ndsat med bande Moder ou Tal, ans-Wori- inl. Butsu
Turnku- scrtsqne Konstruktion i Forbindclie nun Ill
spakmde Tut- oq Noveinstent. illa-: dct iaa let ou for:
staat-the at hurmjonsbr it, ung eile-r sammel, Inn
Iæce at vlllefuldfkasndsq uden ijktlv af han Pns
-— omlnwrltq mvvnlkct Isq sent-I est» Ustsssjltmq —
I(’. O. l). am Imfcgs 05.00. Namqu oq Pritsc
knmtmrr of Musik fnt til lxvlllcnjomhelft Adresse.
ekciv norst elle: ragend
BRBDSIIALL G FABELF
Fabrikanten
791 Milwaukee Ave» Chikago, Jll.
EIN-. Kartning i Nullek 5 Cents pr. Pd
For Spinding af knkelttraadet Wart
15 Cis-eins pr. Ph. Strompegarn 2- eller 3
traadet A) Muts pr. Bank-.
Senv eftek vott Katalog, Prsoer og Bytte:
vilkaar. Vibetaler fta17 til 21 Centl
pr. Ph. for almindelig god Uld, uaar Sel
gereu tager Betaltng i voke Vater.
»Hu-Malt Woolsa Illls. Litchsietd, Minu·
Ei storartkt Tilbud! !!
,,.tivinden og Hicmmet«
»Von Vibliktlut« der im rri im
HDI Anwain oq udtoiinmr incd m
time Eidii i Lnising m .-« Jus-) Ekg
kmplmct liv r Mann-d » tut i n t- i t r
zwingst-lat- t th Hin-m im- i Hund«-L
Tot-:- Jndiiuld H- til titlnsdiy Lvttuntt
rina out-writin« sur txt-le Familien,
tin vrb Eidm at visiujlliq mitsamt
Vwraq ihn« Warst-ts- ktikdniisr. Mie.
Ida Hain-m ijiict sig qobr Wie-darbei
» tun Eiiisituutionepniuc ei suOisutd Ur. Aar. Rot
Und nhuhmn at innw vor Lcriitnst qsr vi nu
I,Ta1ntmn—·-j«ckims Inn-um nksmasrtine Jillsukn
ickrmmsrkish iiidiisndt tin-d dritt
i For) »s) Ckntg :Vlvt-1-ti—:-nsiitmt ioc30. Zep
) umher M ui ltven mir ,,.IiviI-MI aniritnIn-1« og
»Vi-: tVilsliotlnt« ist Am no d i g u di n, mitndin oq
ijti munt« « :Iiaa1suditm, hutimindc qi misoaitindc
, En: man H torimve Eiuopiiimiii unt TiætnaL
I
Pritijinimner iri I. Eiriv itraiis til
, leindm og Hiemmet«, Cenar Sit.wits»:i, Ja
Frit
Land!
J den danike Kvloni paa »Seit-« Bauen
IWARD c0UNTY,
NORD DAKOTA
Over 500 Danfke hat taget Land iden
ne Koloni, udvalgt af Kitkesamfundets
Koinite, og af bis-se hat allexede 400 bo
sat sig der. Endnu haves der godt
Land ncer Stationer.
Der tiltræuch danske Forretnings
mænb i Byen Bombells i Settlementet.
Den Iste og tjdie Tirsdag i hver
Piaaned sælgeg paa de flests Stationer
billige Returbilletter til Lands-gen eller
de kcm faas fra Minneapolis til Landet
ved at hen:eude sig til »s»»« Bancns
Laiidkontor.
Ligeledes haveg Prærieland i Minne
fota og Dakota, og billigt Skovland
iWiszconsin og Michigan paa ,,Sov«
Jcrnbanen. Lave Jetnbmepriset· —
Skriv efter Landkort og illustserede For
klaringer til
l). XV. ()ASSbjl)-U’,
Land and lnciustriai Agsknt «soo" Ky,
Miiiitcax)c-1is, Minn.
. . . Det bcdstc. . .
Haarmiddel
i Vorder-.
f »Hm-: U s1c.s1 rsn nhmllshcfcsnnn Wut TJIVZ
IQ Ism- ikh bis--I1-ns"1·(·nI-:tm-"«1-1Nz.1 hu Unr, sum
as Erim itipnrs m Wumus Hals-« us INme IN
thn nllmnn »n- Yns ums Jan-uns wu -11 »Ob«-s «.: n!
bis- « susm 1m(«, numan .«·»nm11««-01I M W tun Hzcri
-..-.7N.;m1c.«1tm«l» linksh« llrwnslvc n Nun-H til 11 :»:,
·11H«t·Ii«-mlml Wa111(111,««’.Ihs(- 1h.1-1"ks1.1!’.111!n ) Ium
um« HIIN nI LlrlnIN H »Na-»O full-« nf :Ink-I-T.
«.:-s--1-«1h·41nui ;!«111h111«11mss.u1
leg kan fkaffc Dem ct
Hovcd bcvcrkkkt med Haar.
Tr: tun ItITrI«1!s-.v«, nn- Jp Inn tunc-I itath i W
VI .11 rllrr nun TUT- nu tu un Ounrmchch « nllsrnm
as »m- Uktrs Tit « ««« » slII Winan Jncncdmul t"1.
List n klmtunn m« Mir Ist-l. Tek u hnsmz Inn ZU
linbt ZWEIer Hi lsmnw Auch klanlr M imrx »Na
hin nimm atlk V.1hi!lc«1. nnsn cum tun tun-Irr »Im
Im hin ist-«(I«1icnsr nmnius Von-gi- nl ingru klhxnk
Plutus Umw- ane Midn-! pi1rrdrlsi«dfic, tun-sum sc
a«»1w." Wut inu iusum f« um ji«-»r, in Im« sum
luN Trm tun-« « knltlnnl Mit-NR Tag del pua mm
Unmut-,isuuwsssnisuilli-«Unn1. Eli-IN D» Iva
lxxn-1ms.skt«n Trnllks ksmT Fellxus lsll1uzn, um Tc Nu
Unsin- ct nnd» Wider Irrli· «- vl Icll«11",ic«1t1ihn«n
fm lmt·u1ssit Tun inum unt-tm link-( Ums VII Ul
UN- minsn midn- gmsts tw. Ton-im Tts cr Ituffkst nnd-l
uitmr Mit-Nr ttkcs tuum iim muu Mu
T
T
vaa miu Miit-L
Im nsnmsx iswaLnnnsn lwssisrnn os- l)unn’-s
Plxrr lkrzsslhtrnstk List-sinkt- inl Äms-usw«
ler limier Wnln lt ai Wir-tx- Annn
Csn Musik- tsil law-ji« m, W tusd isii1.oaaI-111iddcl hol
tsct an, nun-N im um«
P i-, m-. Wam- .s«z, Its ssq Ell-.
Erim Ins-inw- «nl sr rllrl ««.Hm- « »Ich-r. —
OIUL muc- dcl nIt I1sths---mn Dr Bis-Hun- titlumtn
anunl
BU. W. scIlllEM T.
ELUURXL I( )U«Ä.
WWl - WEZTEM
Oasen
I,E.Q XVIII-. erd- bebst
til-Un
de meft fmgtbare Agerbmgss
disttitter
Nebraska. ·