Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 29, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ntsbr NUM- Hist-soc
? s . v »O » It s l «
sie-!lsf ,
· Hf .
..- « I
so me .- ,,
Nr. Zü.
- -s" IIIku
H »
i II Ist !
M H H TM
9chatg.
ijk »Im-k. Onsdagd.29.August1900. — A » WH
Amerika
· «s"s.s::»«,.·-.sssx«" -3
PoneasStommeuö Pein-I
feste.
Mory Big Buffalo, Medlem of
PoIIcosStommen, stol, siges dek, goa i
Soll-sen for over 1000 Jndioneke til
Mexico, noar de foot folgt dereg Land i
Oklahoma og Jndion Termon Mon
Big Bussolo besttives fom Nsdhuoetnes
Ptlniesfe. Heut-es Fabre et Ost-hingen
B l a ck C o o ot e. .
For kokt Tid sideII reiste hun til
Mexico City og hovde en Somtale med
Pmsident Dios· Sltoks eftek ot hun
hoobe oæret hos hom, belegte 6 andre
Delegoter fko Chickaiow den merikanste
Preesident. Nu hat Mary bekendtgjort
fea sit Hiem pao Ponca Reiekoationen, «
at hun et lommet ovekens med Priest
deIIten onI at Lebe 2 Millioner Acke
Lond i Stoten ChIhuahuo, hvor India
eIetIIe kon foa Loo til at leoe i Frev.
Senere meldte de 6 Delegqter det ionIIne
Mon Big Vassalo et eII fuldblods
Judionekkoinve med fette Oer og iott
Haar hun fynget imukt og er bekendI
fom Tales-. Pan hat en udmmlet Ub
dakmelie, hat reist Ineget og folget godt
med Tit-en. Ved Indiana-nett Moder
og Dante taler hun olttd.
Ve, sont hoe iet hinde, figek, at hun
er eII belevea og vonnet Newby meII at
heut-es itemtmdende Egenstob er
Egenkeeeligheo. Dendes Feder hat stot !
Javsiybelie dlondt Indien-erne, og han
hat holt fleke Etat-ever i Regetingens;
Tjenestr. s
Bonn-Stummen bot 100 MIl syd
for W chita. Ved en Aandedung, iom
Jndionetae holdt ioI eII Tid siden, oiste
Mon sIg for de holvgole Danfete og
fortolte dem, at huII havde belegt den
stoIe Anat-. Han haode befalet hende,
at hun skulde Ioode Indiana-te til ot
foIlode de Fokenede Stam; ellets ollde
de komme til ot do of Koppenm
Det sigez, ot huII oil blioe volgt til
Pmsiinde of deforeneoe Summa-, noak
de komm-r til Wes-Iro, og at hun stal
regeke over dem, iammen Imd en Mond,
ivm hun ielo IIIaa vctlge.
HO-—
Eh
- Himmestatden kunst. Eiter at hcive
Vev at torste thirt.
Fku Cote Rauche-h fom tigger W
Mit im E! Waso, txt-MS at I Mænd T
http iundei iLctmcn nagst fra Rauschens
vaninmgtende af Tokik. Budet siger,j
at en of Munde-se er Prof. R.H. CooH
fom nylig kam iit El Pein im Osten.
De m Mond fottod Atamo Guido, N.
M., pas bei-es hjut og satte Kutten mod
Et Post-. Da de var kommei 30 Mit,
gik der-s Djut i Stykketz og de moatie
gan. En of dem nanedexCote Rauche-i,
men bei sog ftm Timeki Lagebehands
ting, ist han kaut-e tat-. To Mænd
btev da fenbt hen tit de to andre med
Bandkkuktek paa Sabell-tappen
En blcv fund-i 15 Mit bokte ist-mai
m og bevidsttss. Prot. Coph den tre
die« bteo fund-i 20 Mit dort-; hqn tm
ithampttmkaingek og vitde var-i dsd
tat-en en Tini-« hvis han ikke hovde
samt Band
Ottte ice tiggek km pas Cote Rauche-: i i
en bei rnketig Titsiand.
i
i
,..-.«·.--—---—.———
ist-many
Ei bruialt Mord btev begaaei ieres
poki Jll» Ratten ttt Lstdas, tmn bteo
ikke opvagei ist-nd ved Mit-describ.
Dir-ne pas J o h n B o bb as Dustku,
tpm begge er over 90 Aar samt-.
De tevede pas en Form i Nat-heben at
Vsiena Bitt-, 12 Mit duka Da m
Nat-o tadfandt stg i bekes fDem, iqndi
han Mis. Bobb tiggente dsd i Kost-.
mi, niedeng Bot-b tua i en Vtodpst i et
iitiiodeude Væretfe. Begge hat-de faaet
gjort del af med de gomle hoode Mot
deten plyndret Hufen Han eiterlod sig
nogle of sine blodige Kladninggsiykkec
En ulendt Fyr, som haode opholdt sig l
lNnbolaget en Uges Tid, men sont nu et
fokfvunden, er mistcenkt, og Politiet et
pna Jagt eftek hom.
l Pna Kein-sitt
To Dkenge, som oak ljdet dort fra
Idekeg Fomldse for at ist-e Kkig mod
IJndianere og jage Bester og Grau
djskne i det vtlde Besten, bleo i Man
dngs sendt tilboge til dereö Hjem uden I
at have foaet dekes Totst eftet irygteligeH
Oplevelier slutkeL
De to Dkenge fotlod der-es Hjem i
Douglas, Mich.,i«To1-ddogs. De var
bevcdnede med Revoloete, Bowleknive
og andre Mordvaoden, der forekotnmek
t »Dum« Novellek. Den enes Fadet
dttvek en zomtning i Douglag, og
den unge Helt bksd Fadetens Benge
stufse op for ol stasse Midlek ttl sit Felt
tog. Teres Udstyr besiod of to Revol
vete, to Belter fyldt med Patronek, to
lange Anwe, to slinnende rsde Flonneb
Money to qu hole Steckt-, to brede
Filthotte og en Del Fodevnre samt en
gammel Blutd, som iknlde denyttes sont
Telt, og io Uldtappen Hunde lkle Po
lttlet i Chikngo laoet fat paa de to sage
Eventyrere, vllde de hnoe foktiat Neier
vesipao.
—.« - «...»...—
En Komp mev Flamme-no
J neesten 2 Ugek hat de 2,000 Ind
dyggeke i Councll City, Weih» i Heu-;
hold til Beretningen fta Nome keempet
mod en Jldebkond, der truede med nt4
sdelagge hele Poet-. Den 10de Aug.(
vor de fotsardelige Sloodronde oed So- i
tomon Rioec næsten ophott ellek haode
pasferet langere op Floden; og tkætte vgl
udslitte hnode de ikioillige Brandmænd
do for fItste Gang Anledning til ntl
ooetslue den anrettede Stabe. Dez
fandt 25 Hase og Hyttcc fuldslcendig
pdelagt, 10 deloig Idelagt« En Mund
havde sat Livet til, medens tke var far
ltg lautet.
--———.-- - ----—-.
Ei utpngcttgt Sorqesptl.
Gittnan, Jll» var Skueplodsen for et
af de uhyggeltgtte Sprgefptl t Statuts
Historie. «
Soai Folge at et Fort-g paa at arte
stere Mes. Charlotte Wright,
Einen as et Hospttal, for Mark-et paa
Begsie Salter, er to Mennesier
dmbt og fcm faatet. Te dpde er M i te
N y a n, Sesttongformond paa Illinois»
Central Benen, og J o h n M e y e e g.«
Bessie Saltek im Leonatd, Jll» en;
losaakig Pige, bebe psa Mes. Wrights «
Hof-ital Frei-ag, og Lstdag Morgen i
Mulm og Maske Mo Liget beugt til
Lea-takti. Der blev det begravet uben
Ltgtistr. Foectdtene hjatp til med at
holde Sageedmmeliz Men nagte at
Familie-II Vennee anede Ukaad. Divis
taldet blev opbaget, og Undekfsgelfe tat
i Gang. Ved Ligsknet afgav Pigeas
Faden Claeence Salter. et san feetdende
Vitmesbyed mod Mes. Wktght, at det
btev bestattet at neuesten hende statt-·
Arrestokdee bleo udtaget, es en Konsta
bet, fulgt of et hatvt Dust-I Betjente,
gtk beehen Sendag Ast-n oev 10sTiden.
Alt var mstkt og stille i Hufet. Da
der iok teedie Vng blev fortangt at
blioe tnbtth, blev Dseen opbeukm
Ryaa vor den sprste, fom kam ind. Den
sit en hagelladning iUndektivet og dsde
eftec 20 Minuttecs Fort-b. Konstablen
og hans Falk assyeede nogle Stud ogz
ttak sig ttlbage for at holde Rast-.
Jmidlerttd hat-de en Miengve Metmester
fomlet sig’« og der blev iat Jld paa Uti
hudbygntngemr. Kl. 2 om Morgenen
satte be Jtd paa VufeL Bygningen
brandte langsomt, men endelig var den »
inbhyllet t stammer, og man troede, ats
Bebt-eine var beede« Mut-selig bleo der:
studt fta Iwgle Butke i Hauen, og to;
l Mund btev bat-tret bott, dodelig sanken ;
Studdene blev affytet af John MiyecDJ
sont hat boet i Mis. Wrights Hut-, T
siden hendes Mund dode. l
Dem gjoide Hoden rasende-, og dinl
loor Hann. Henimod Tscgningen sit
de skudt Meyer-L Nits. Wright, som
foni blev fundet iBuslndset, bleo fkudt i
Armen· Hiin bragtes til Thi- City
Hall, pg stæthagt blev lot over heiidr.
Men Hoden dlev saa ukegerlig, at man
fandl det taadeligst at flytte hende til
Pol-com !
--—--.—.—.—-—-—
Stark Sturm. ;
En enorm Skade anteltedes i Om
egnen as Rkckiotd, Jll» Lsrdag Mot
gen ved en fvtlctdelig Regnsloim.
En Farm tilhskende W. Bruder
antændtes af Lynet og to Mennestet
dichtes. J Byen sirsmmede Vandet
iGaderne og Kirldeine stod iiilde as
Band. Dei var umulig, endog sent om
Eltetcniddagen at iatdes gennem Ga
derne.
Forgtftet Kod
En Familie boendei Sterling, Jll»
dlev lokleden foigiflet ved at lpise nedk
lagt Stiel-d, og hele Familien hat-de
nat mistet Liset. Ved Middagstid spiste
de Kpdel, og om Eitermiddagen faldt
den ene eftek den anden om paa Gulvet
og vted sig i de ftygteligsle Smecter.l
To al Familien et det tun singe Udfigt·
til at kunne stelle.
Minister Bebt-.
William W. Williams, derz
hat iiddet atteitetet fom mislænkl for!
al væte Anatlifl og for at tragteH
Bryan eltek Liver, er alter blevet
lssladt. Dei fandtes intet til at spren
holde Bestyldningen mod Williams, og
Polkiet antager, at Underisetningeii et
gioei af en af Williamä Zikaden
-- . - H-.-.-.—
Guldgraver ovcrlaldet.
To Rat-en aveifaldt William Ein
nietghetget, en Guldgkaver fra Filon
dike, paa Desplaincs St. Viadulten i
Chicago Ratten til Mandag, flog ham
eltek en foktvivlet Kamp deaidftlps om
ved Hjctlp af en Revolveikolbe og stjal
875, en Pole nnd Guldlluniper og hans
llr og Kæde fka dani. Deteltek for
lagte de at koste ham ned paa Jetnbanes
sporene nedenfor. Einmetsberget fak.
spaiede sig tappen, faa lcenge han kunde,
og hans Raab oin Hjælp bkagte en Del
Falk til, saa at Rot-eine dlev stkemt val
uden at iaa ham kostet ned fia Viaduks
ten. Emmetabergek com lnatt til sig
selv igen og gik til Desplaines St.
Stationen, hvor han meldte Dockfaldet,
hooteftet han reiste til Michigan City.
H
Mutter Dtævelen av.
En Sekt, fom kaldcr sig ,Evangeliets
Redeweise«-, hat den Tro, at den bedsie
Mande, hvorpaa Satan kan drittes ud,
et at rulle sig paa Juden. Naar de
fer, at Donner itke hjalper, taget de
Tilfiugt til dette Middel.
Denne Sekt hat i tangere Tib dkevei
sit Uvieien narRochester. Sondag blev
der bog en brat Ende paa deres Moder,
da en ung Kvinde, sont faaledes blei
kullet, gik aldeles fka Fotstanden.
Lonnenve Bette-femme
kan man altid fan, naar man striftlig
henvendek sig til This llocms Nov-allz
Mfg. Co , P. O. Bot bis, Chicago,
bei stsrste Firma i Landet som ubeuster
Aquin-. Dette gav sidste Aar tusind
Agenter fladig Bestæftigelfe, faa be g.
nein deres Salg tiente fta sitt-Do til
b10.00 am Dasein Deus Vater bli
ver beugt i enhvet Hugholdning. Agra
tet stger altid en Vate, sont enhoer Has
modet bkuger, vg dette gar Salget on
Fottjenesten saa stor. Vt raisdc Masnrp
og Kvinder til at skiive til demu- time
og velhavende Forschung ag san Gyller
tigelsr. Finnaet ei- Iuldstmidig solidt.
Stats-Nnhcdek.
Nehmt-m »
Leidng Aften fiele i Echttyler, en ist-s
gelig llinkke, Idet en nng Pige, Au-;
gustzn Htsuskm ktaadte end paas
Stinnekne jun fom Toget kom wende ;
Toget var et Pnr Timer forsinket ogf
kmtc mrd en Fort af 50 Mit 1 Tiniemi
Mtsg Hrustn symes at ver-te ude of
Stand til at kpke sig. Hun iqa Lysck,
bsjede Hooedet og var dmbl ssr nogen
var i Stand til at hialpe heade. Hen
des Lrg sank-les 25 zod fka Siedet og
nat ynfeltg tilredt.
— Summe Dag stete en enden Ulykkc
iLoup City. El Poe unge Mennestet
var om Eitermiddagen gaaet pag Jngr
Jnde i et Etat san te noget beut-ge fig,
og idet de antog det for at være en Ulv
stcd de rast til. Sttnkg efter sinktede
en Img Pige strigende nd fka Beman
Jægemeløb ftknkg til,men sun, hun alle
rede var ded. Den forulykkedes Navn
var Josie Lenfky og tun 18 Aar
sammt-L
— Gibbon blev forleden hjemspgt of
en volbsom Negn ledsaget af Torden vg(l
Lyen Lynet mmte Eøjsiolebygningen I
iom omttent ndelagdes. Fire andre af !
Byens bedste og imukkene Bygningers
blev ligelcdeö bestaoiget. Der fatdt i
Lobet as den Time, Uvejret rasche, lidt
over en Tomme Regu.
W«iseonsin.
Louis G. Bohmrich, Milwaukee,
blen. ione man paa Fothaand omtcent
osdste, nomineret til Gut-ernst paa
Demokraternes Statstonventiom
Thomas Pattekion nominiere
dessem Bieeguvernor og J.W· W o o d
mokth som Staiåkasfeker.
— Den nye tepublikanste Stamm
tkalkomite valgte I et Msve iokleden
tsftermtddog Z e n o M. H okt as Mil
niaukee til Sckketcek i Siedet for Gard
ner P. Sickney, som sog Afssed for
nt ovektage Arbejdet iStuten for den
pan-ametiknnste Kongres· D. T. Pu
kcr fw Fennemoee volgtes til Creaiueen
Illinois.
Mk. og Mis. Jameg Cartolh
to af de albste Settlere iWafhington
t50., fejrede forleden 75-Aarsdagen for
deres Bryllup. 7 Bom, 26 Bottich-m
og 38 Barnebsrnsbsm var til Siede.
Mi. Cakroll er Ost og hans Kone W
Aar sammel.
— Mr. og Mts. William
Storey, Blootnington, festligholvt
forleden 65 Aaigdagen for deres Bkyli
lup has deteg Dauer. Mr. Stotey er
St Aar og bicv fobt i Kentucky.
— S a m S a n d e t S, en Hestetyv,
grebes i Paus, ttetop fom yan spite to
Hefte bott, som han hat-de stjaalet i en
Statt-. En Tid nagtede han at spare,
men etjfceb am Halten bkagte ham til
Formqu Hatt fagde, han tilhotte en
organifeket Bande paa 10 Mand, og at
de i de sibste U Mann-der havve stjaalet
50 besie, fom solgtes i Terre Haut-,
Jud.
Iowa.
Pengestabtt i Posthufet i Lynons
blev fort-den Morgen brudt op af et
farne Jndbtudstyoe, iom siktede sig et
lille Belsb iKontantcr og Ftimkkrkek.
Missouri.
23000 Italieners i Kansas City visie
i Sandags Kong h um bnrt den sidfte
Mke ved at drage gennem Byens pig
tigt·te Gavek i langt Optog. Dekeftek
blev der hoin SIrgkgudstjeuesie i Ny
sum-Wirken.
J Mandagg blev Kansas City, ved
Miodagstiti iadhyldet i et agyptist
ils-»ste, saa der maatte tændes Lyg paa
ist«-akute vg i Fortetnitigmte. Møtket
Uns-de en halv Time, i hvtlken Tid man
muixtie siaiidseTogene, da Dagsignalerne
»Hm runde fes, og Falk i Byen gis um
keingi Angst for en Cyclon. Der
stete imidlettid tagen Ulykkek af nogen
Hirt.
Ohio.
Chor-leg Ho . net, Konduktqk
paa Norfoll ös- Weftern Jeenbanen,
blev Lsedag Aften dkeebt as en gammel
Former-, der var Passe-get paa Toget.
De kam til at tale ocn Homeks Kaki-,
der sdelagde Faemetens Gerede og
mengte tnd paa Mutter-m De kom
op at standes og det endte med, at Hor
nek fik en Kniv botet ind i Brysiet af
sin Modstander, soa han dgoe faa Mi
nutter eher. Man ved ikke Naonet paa
Horners Minder, der straks etter flygs
tede·
Michigan.
Michigan Don-: hat vundet i en
Konkuktance med hele Beiden, og hat
tagetførste Pia-nie ved Udstillingen i
Paris
Kansas.
Tørken i den midtke og vestlige Del
af Kansas dlev afbrudt fokleden ved
voldfomt Regn, Vind og HagL Om.
seit-g to Tommee Negn faldt, og Mens
avlingen et kedoet.
J Nie-heben af Scondia odelagde
Storm flete Udhufe og Vindmøllek, me
get Ho blev ogsaa siedet
Colorada
Et Togtsoesi hat- fotleden fnndet
Sted paa Union Pacsfic Bauen nogle
faa Mil fm Denk-en To Manti,
Lyons og Beyan, stod paq Toget
i Cheyenne og gav Konduktseen 81 hvee
for at ksre paa Toppen as en Fragt
vogn. J Brighton stod 4 maskeiede
Mcend paa, og da Toget vak« vel i
Gang, ovekfaldt de Lyons og Bryan
Fea Beyan sit de et Guldur, Pæcd
Ist-ö, og fra Lyons et Damegulduk
og sie-T Reverne ovekfaldt ogsaa andre
paa TogeL Pan en anden Vogn, fik
de III-O og Bantvckslek til 8350 Eint
tet antages at del-be sig til omkring
XII-GO
—
x Wyoming.
Skovbmndene vedblivek at hetgei
Bjærgene mellem Battle Lake og Grund
Encampment, og diese talrige Mine
lejte tcues med Odelceggelse. Jntet
tan forebygge Jldens Fremgang udenj
en voldiom Regn. Staden op til nu
anstoaes til 1(),0L0,000 Dollarck
De tuunde Tcng.
Mange Slagd Baader-. Kogn
Revolvece, Pius-i og Kinde benyttedesfvm
Vaaben under et Stagsmaal mellemE u
geneHeliupogWil liamEhrig,
.to Regie, iom atbejdebe i et Bagetit
.Chicago. De stogeö um« hvem der
Hautdkhkkate iorcc Ging Oc, og Hel
qup trat sin Nevolvek og sksd to Skud
uden at tmssq derpaa for de to Neste
lss paa htnanden og rev hinanden over
ende. De andre Bogen bleo bange og
lob ud paa Gaben eftek Hjcklp. Da
Politibetjent N o l a n kom til, var de to
IKaemper ved at stene bittenden med Ka
Igey Brod og Pic. De blev amsteret
efter en kokt Kamp.
Vil handle tycd os- Den argen
tiaskeNepuw sit give psskmtig un
bekststtelfe til en ny Domstibölinie,
ilsom stal aabnes mellem Buenos Ah
res og New York, for at Handelsfors
ibindelsen med de« Fokenede Stater og
Argentina can hlive udvidet og giort
fasten. «
Falstmyntncr idct ftorc- B art
holomew Ruello, en Jtaliener
fra Philadelphia, er funoen styldig i at
fahrlkere og entfætte faltke Solvdalere.
Det sigeg hcm hat varet i Folstmynt
Poetfoktsetitingen i 15 Aar, og at han i
sin Tid hat« fabrikeret og omsat for
lezouo i falske Wenige-.
Besolkningen as Philadelpljia er
ester den netop suldendte Optalling
1,29:109«:«. J 1890 var Antallet
1«,(«6 Dei-L Fowgelsen i de ti Aar
er altsaa 246,«88e11er 23.57 Pro
cent.
Fra.,9)lanila. Philippivetkvmmiss
sionen ml dltoe tnstalleret den Iste Sep
tember. Den vil da tage under Oper
vejelse en Lov om Kommunestyke, der
antageligais vil dlive en Modifikation
as den General O t i s indfstte Okdning.
Kommissionens Moder og Fothandlins
get vil dltve offentlige.
Ny Krig. En Sultetkrig et nd
btudt melletn Grossererne i Mcchigan,
Wisconsin, Illinois, Jowa og Dako
taetne. En NedslogiPklsen paa 12
Centg pr. 100 Pund er deokdret. Dette
skyldeg en thisng Ksbmand, som har
brudt Oserengtomsten og u::derdudt de
andre. Retailpkisen et endnu den
samme.
Jngcn Jrlcender · Et Fsktum- svm
er vcecd at lagge ! atte«til, er, at
der i Utah tkke er en eneste trsk Mor
mon.
Gomez gik Rund. General M a r
ltn o G o In e z har skrevet et Lache-»
hvori han opsoedrer til oed Valgene at
stetnme bate paa Veleramr ska Uasham
gigyedskkigene i 1863 og 1895. Det
bot itte veie noget, hoorvidt de er i Be
siddelse as Oplysning eller Dygtighed;
Veteraner bar vælges til Delegater til
den konstitutionelle Konvention tictkods
sor alle Mangler i ssa Henseende, siger
Gomez. Hatt advarer paa det mest
tndttængende mod at lytte Eil General
W o o d, som siger, at« Dygtighed bar
ocete det eneste destemtnende i Valset af
Delegatet3 del-es Partistllling bar ikke
tages i Betragtning.
Vixby stistcr Stilling. Tama
B i r by sea Minnesota hat indleoeret
sin Ansøgning om Afsted som Medlem
as Dame-! Jndianettocnmissiom Bir
dy er valgt til Formand soc Minnisota
repsblilanste Stute-konnte og vilstyre
Valgkatnpen i Stolen.
Bilde flaas ntcd Onkel Sam.
Dominic C ad a hat lært, at Mod
stand mod de Forcnede Statets Rege
ring er en kostbar ogslidet nyttig Tids
fordriv. Han var en as de Samarite
epete, sont i 1898 undlod at satte Reve
nue Marter paa sine Bands, fordi Kor
porationsadvokat T h or n t o n havde
udtalt den Mening, at Skatten ikke de
havedes at detale9. Coda pralede as, at
han ikke oilde lade sig ,,dulldozs3« as de
For-cum Statek og ttægtede at esters
komme den genlagne Opsornring am at
satte Martene paa Bondene. Han
blevtilsidst aktesteret og as Kommissio
ncet Mas on sendt til Grandjutyen.
Grandjutyen vil imidlertid ikte satte
ham under Tiltale, da han hat erklceket
at mlle betale. Negningen er nu med
alle Omlostningek naaet op til ca. Böo,
medens det oprlndelig Belab var 50
Cents.
Gnld iMasscr. Dampskibet »Ta
coma« et ankommet til Port Townsend,
med 8000,000 i Guldstsv og 650 Pag
sagek sra Name. Det meste Guld lom
nedaoer Yuton sra Dawson til St.
Michael. Blandt de tildagevendende
Passageter paa ,,Tacoma« var Robett
;Dahl, sont siges at have en liden For
mueom Bord. Dahl satte Dr. Jack
sonö Laplandere dekap sor at sste Op
syn med de Ren-Only som Regekingen
sendte til Hjeelp sok de nsdlidende
; Gncbearbejdere langö Yukon sor to Aar
siden.
spat Dem for Anfanhssalveh Ins Mo
lsoldcs skviksöuh
»Ich-n Kvlksptv sitt-u ou for-scro- Simses-unless
spx fswstundlq jdelcaqe tm helt System, nur Im
s, . up nie-me Kuh Himqu Tumhludersh Inaba-me
Anmut barb- sldr g langes-. nat-tagen mer otit1i.t
-.--1 t«:,gt—i,qe Lagers tu vckz Sturmv- vU H n, er set
»Im-ge cum end be sode Ankunft-, fein he wallqu
wund-hass- IIJFI Gut-Ich Lin-o ikzbercdtsi .
Z Eycnco F- 607ToleomQJIdeyoidekslaletssi -
!«,-:..:, »F Ismgtfsm mhoomsMedlclmvicter beudltetts
gms - Obst 09 Samt-interne Mache ciøbes san-s
Trqu Lan-. sa- vcck Ihn-out ca des-Ete
Jisn du«-J huchboonee tdictuost Mrkesk o
'«"·«tm. ·«I.,- . ,’( Simva JACO- chmsb Uc
ss Y-· zum-San Cllcchcpckci PUJÆ III g
Esuss vix-n- kms u usw«