Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 22, 1900, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    End es nun de Strauler milde,
End han deager Sind og Sjtel
Feem mod Bethlehem, det lille,
Mem mod Kokfets Matten-Ell
Kristi Kætlighed os tvang
Til den Itoenc Valsattsqanq —
Lg iom Krobbens Bat-n vi ptiie
Vokdc Born og Wubbe vise.
Læsec! lyfee denne Stiel-ne for dig?
Hat du set Jkelieckongcns sikaalende
Stiel-net Hat du sagt ng fundet hom,
spm de vife Mænd fandt i Bethlehem«.
Haken spergek Jatgejr i »Kongsem
nekne«. hvokledes han blev Skjald:
»Im sit Sorgens Gove, og san var jeg
Skiald«, sparede Digteken. Man Ri
chctdt ilke hque faaet femme Gove,
»Sei-sent Gave«, og ogsaa ved den
lileven Digtett Sorgen og Hanbet
gjorde hsm vist til Digtee. Det var
ikke Tvivlens ellet Fortvivleliens Sorg,
han bar paa, nten den Sorg. lom hat
et markeligt Udteyk i Birkedals Ord:
»Sokgens Naade og Nandens Sorg«.
Det var den Sorg: jeg elendige Men
neske, hvo steil fti mig fra dette Dsdsens
Legemei Sorgen over Syndens onde
Msgter daade i«og ndenior Mennesket;
men den Sorg drev Tigteken til ol
Nandens og Trosteng Gut-, og derved
com Haabet til at lyfe over hang Sorg,
og Sorgen uddydede Hunden En stor
tyst Digter sigen »Ja-g hat aldrig haft
en Sorg, iom ilke er bleven til en Sang
has mig. « Saaledes blev Richardtg
Alt-or og Sorg til Sang hoc hamz
,,Sokgens Gove« gjokde hain til Dig
ter. Om denne Side has vor Digtee
sites han fett-:
Sorgen.
Jeg langes stundom estcr Sorgen
Og mest i Nlcedens vaagne Rus:
Thi jeg hin- folt i Zorns Morgen,
As den er Potten til End-z Hug
Men Sorgen, fom jrg lustiges esker,
Er ille den, med Styldens Brand,
Men den, com banker, giver Lea-steh
Lg som var alle Vldneks kod.
Ja, den, der lommek sont en Nove,
Fka alle gode Mauer-I Eli-v,
Som ilke langer kniq nl Stank-,
Men leitet nlig til Sinn-iud
Tek ille bringet Mulm og Meile
Men vcjer ngnet i lll Los,
Ja, lyfek op need Yynetg Slytle
Lg glpdek gennem Tode-is Nos,
Jeg langes sinndom efter Sorgen!
Tag. ist leg ilke lalbe ben;
Thc kun l Tkoens surrte Morgen
Kam Sorgen lil mig lotn e:: Ven.
Da Chr-. Richardt bebe (18. Ideer
1892), strev Adolf Langftev folgende
til haas Minde:
can Guds Jud og Zaevel da, du heilige
Skjnldl
Lob lpcnunnne bin Sang mev dens vag
gende Fsld,
Tu hat fanget os Ton i vor bnceste Ve,
tu hat lunget os Julen uld under Suel
coecqu hook der risler en Kilde i Len,
Lvekalt, hvor der lautes of lautet en Bon,
Don-all, hvot der hsjues et Alter af Iw,
Our dlu heilige Sang leitet blwende Bo.
Ten hat lollct og leget som leitdernes Aqu
Den hat llaget og sullet soc Menneslels
Synld
Den hat lmtlet og inblet, lau Bsm iubled
nied,
Den hat kmeget sont Löabbntens helllge Frev.
Tit hat waltet os frem del sorjketlede Land,
Ei blot det, der begrasnies al Mis- delhavss
streut-.
Men hin flsm bekoppe bog Stjetneenes Tag,
hour zotllatclsens laka dig grennes l Dag.
Og der ske, hvnb dn bad, da paa Tal-or du
not-;
ket l Kvæld give Fast-c bin legnenbe Fed;
Dei dig eile en Bei til llseiiexakelhs SI,
Tll dia stelle-, hold hvem du laa tkygt
tukde ds.
Du hat iulgt how Itsds Kotlet — - lelv bat
du bin Desgl
,Alllb ireidig« og »Und med Bpnnen i
Vogt-,
TM at lslge bsm lvngende, sog du lom
Kalb ; --—
Ca- Gnds erd og Fakvel da,du herllge
Squlb!
Der er nyllg bleoen reist en Minde
ststle for Chr-. Michale i Øksied paa
spen, hope haa var Petest en Tib. Pan
denne staat-:
Stieknelys M Vethlehekm
Los es lud til lllaadestolem
Leb til Golgalha es lkem
VI del-nd os Paqstesolm
spat-Marias haufen.
Als W. Chleago Ase» Ehlcagey Jll.
Vi tkkeuger til Pengr.
Illellbonneatee, der er iNestqace lot
«Dansketen« oq lom betaler femme lu
den lste sein« 1900, vll bllve tllfendt
steile ea Inn lllle Des »De syldne
Folgeer En meget vækdlluld lllle
sog. Dust at »den-l ist Iste Sept.
Dust-m Luni. Pest-. Houstg
A
Korrespondancee
W
Cedar Falls, Ja.
Birnefestem fokn blev afholdt sidfte
Ssndog hos Niels O. Nielfem 5
Mit sydvest for Byen, var i alle Maa
dek vellylket, og mcget godt belegt ni
Bam, soin ai voksne. Bornene havde
i Anledningen leert nogle Sange og
Sktiftsprog, som de fremfagde for For
fatnlingen, og det ital sigee, at de gjorde
dekes Saget gebt. Tisfe Bern, Im til
Bö, samlez hver Lottag lkftermiddog»
her has N. O. Nietsens og herledeG
Skolegerningen af Meg. Nielfen ogi
Mut. A. Smtdt Sidsinævntcs;
Nenn blev ved en ikorglemmelse sidstei
llge udeladt nf vor Meddelelfe otn denne
Sag). Te hat begge taget det fom en
Hierfesag at faa oplckrt die-se Born, sont
her er betet-et dem, til at kcnde Jesus
fom den rette Bat-neuen, og Gud hat
velsignet dem i denne Geming og vil
gelte det frecndelcs. Christian
W o l ff havde forspcendt en Bogn med
4 Doste, og lom saoledes med L» til 25
Born af bem, sont hver Lstdag samles
ihans Hus til Løkdogöflole, og ingen
kan ael toivle am, at det var Glrede for
Bomene at komme saadan i Flok til
denne Fest. Eiter at Vornene hat-de
fuldfsrt detes Program, blev der af
sunget en Salme og Paftor N. Han
sen talte til den stote Forsamling of
stote og snma, otn Nadvendigbeden nf
at ssge istft Gut-s Rige og bang Net
fketdighed. Eiter Talen sang man
attek et Pnr Samuel-, og senkte hinle
des man ved Bottich hvok der var anrettet,
og giotde sig tilgt-de med Stimmwa
og Koffe, lom vote Former-Beim» owi
vortede med. Jmidlmib ftnndede bet!
mod Aften og hvek drog glad og net
foknpjet hieni.
Latimetz Jn.
Mand og Kvinder her paa Egnen
sont er over tm Aar er degyndt at kom
me samtnen og holde Moder en Gang
imellem. Herren oelsigne disfe Msdek,
saa de maa dlive fragtbringende for Tid
og Evighed.
——Pastoe Kikkegaakd hat- io latn
bekendt meet ude i Nebraska et Par
Uger. Den fskfte Sindag, han vat
baete peeedikede Past. C letntnenfeth
ira The-entom tot os. Sandagen dek
eftee talle Jens D i re n og otn Eiter
kniddagen var det et velbefsgtllngdomg
made has N iels Petekiens, Me
ntghedens For-stand
—- Dagskolen slutter i denne Uge.
Stolen hat not veeket saa nagenlunde
velbespgt, tnen nogle Bstn bleo dorte,
ikpnt alle var velkocnmen, enten de var t
Menigheden ellet ej
— Vi glades ded, at Tiden neekmer
sitz til Kredstnadet ag haaber at se man
ge fkentntede tblandt as l de Dage.
— Ungdotngtoteningen har beftemt
at indbyde til et starre Ungdomsmsde en
Gang i EfteraakeL
— Ett Tel herfkq var med til Kitte
indvielfe i Jetvel og de var meget glade:
ved Taten. ;
—- Paa Sondag er det Meningen att»
holde Baknefest l Th. Pe terse nd
Stavlund.
—- Th. Peteefen ag Hinter-,
Hans Nielsen og Haltet-, Ole
Christensen og Jakob Peter
fen er reist til Damnatt paa Bei-g t
nogle Maaneder.
—- Tackstentastinerne er nn stattt i
Gang. Hat-ten gloer et tetnmelig godt
uddyttr. Majfen staat fkodig og hvis
latet indtkteffet, fom kan skade den, faak
pl en udmceetet Maisavl t Aar.
Moorhead, Ja.
Sam det er Ined de fatstellige Men
«nestet, der hat en aaben ellek indesluttet
Kamme-, iaadan foeholder det sig ined
de iorstellige Menighedet omtelng i
Landen Saa her nu otn Forholdene
her i Bethesda Menighed. Tileeifende
forundkee sig over at le den state, fint
ndstyeede Kikke med det hsje Taakn,
sont peger mad vokt rette Hieni, og Mot
ken, sont sendet sine aloakoiulde Tann:
kam hierin nd over Dal og Biergetop,
kaldee ad gamle ag unge, mest ad Sire
len tmt og umg, iyg for den evige
Volle.
Menigheden destaae af omtkent
so Iamiliee, satte et godt svet i at tage
iat, naai det steldee heeeens Sag og
Menneskesjcles erlfe, maaste ogsqa vor
Fegen Helliggstelse. — Herren hat stan
ert os as sin kige Naade og Batmhjeb
LCghed i tigt Maul.
’ —- Et Missiongmsde bkev afhokdt her
fort-den« Pastor A. R as m u sseu fra
Plain-, Nebr» var til Sude og talte.
Man fotsiod, at Gut-s Acad sit Lov til
at tale gennem hamz ver var Liv og
Anat-, og Joer for Sjceles Fresse. Hatt
mindede Gut-s Bsxn om de smaa Syns
der, fom tildels nagtet opholdes og Its
tes blanrt Guds Folk. Aacfagen til
djgse sma- Synder er Bausto, og der
er io tagen oantko Mennesker fom kom
mek i Hirn-nehm han prgede op til Al
tetet, hvor der staat indgkqvmn Pri
ver edit selv om J er i Trom. Jeg
hat tidt tænkt paa dcttc Ord: ,,Tw«,
fokvi mange Meiniestet siger, de trot,
men got ikke verehrt-, men Sagen er
verme: de tror site. Dctfom de hin-de
Tro, vtlde de ikke fjgc bene, fordiTkoen
fordret ubetinget Lydighed of Sieh-L
Elletg gaar Trer tilbage eller blank-es
med Bantrw Dei pascer gebt, hvad
Jakob siger, »Vis mig dm Tro af dine
Gerninge(«. Don erfunde, at som
Irer var, saa bleo og Gerninger af
Trom. A. Ragmussen sktldtede de
uomvendtes Tilftano som fovende Falk
i et brandende Hug, oa huor lidt be
twende arbeiber for at frelse de ulykkn
lige Menneslrr, Sonoag Eftermidvag
taltes der til de unge. Spørgsmaalet
om de unges Frelse breitet-es. Flere
hienelig oarme Vidnesbytd blev udtalt,
isrr af Keim-er- Mpdet stunedes Son
dag Aften web et Dågt as A. Rasmuöi
sen, forfattet under Opholdet her.
—- Past. P. M. Petersen bot og
arbejder iblandt os; han hat vætet et
Nedskab i Herreng Hannd, til mange
Sjceles steife, ifcer del førsie Aar, og
siden er der en og andeu, sont ladet sig
stelle. Maatte bog Faderen faa drqget
mange, at be kunne blive ftigjottei
Sonnen og blioe lykkelige for Tid og
(5vighed.
Tatiucvath Wie-.
Maasse »Danfkeren«g Lcefere ikle hat
noget icnod at hat-e lidt fra Menighes
deine her, der staat under Paftor
Hi ort H o a n g g Ledelfe, neinlig Shen.
nington, Wamng vg Drange, hvvr ieg
hat opholdt migi Sommer-. For Tiden
opholdek jeg mig her i Dannevang; og
eiter Nat-net at dsmme man De ja sit
kett antage, at vi er Dunste, sinnt vi
itke tangere »hsre hjemme, have Begene
gro«. Men Stoc, der hat vi, hvor
Betrene gro og Cgen med sine knudtede,
samt Naaletkæet med sine slanke Grene
hat herstet i Aarhnndreder. Steinfel
kene hat lmidlertid været her, og mag
tige Brande hat giott sit til, at de siore
Troer et fan, nien Stubbe og halt-for
kullede Blokke er taltige, og Skoven et
focholdgois ung. Dog, det et leitete
for den faltlge Mand, naar han kommer
hekud for, sont de sige, at danne sig et
Hiern. Og hvor stulde vel en Danst
gan hen uden til Wisconsin, hvok Lan
det bugter sig i Balle —- Dal, nied
Basle, Kildevand og Fuglesang til
Mennestets Lyst og Skadekens Pris
De kendek vel thijppwrswillt Jeg
hufkek hjemme i Danmark at have læfit
«Hvissdu-vil«· Dog, det er felvsplgei
lig ikie alene disse Foldele, der faa vore
Folk til at komme herop (i Lobet nf sidste
Aar er neinlig ca. 12 danske Familiet
komne herlil); men, skont Jotden for en
Del er sandet, votser Korn og Als-ver
godt. Jlke er det for at gaa med Hand
ster, at de kommt-, og de, der tom fskst
her-pp, ved at foitælle om Athejde og
Sonn. Det var sont en Genklang ika
de soundne Anr, naar Bstnene i Stolen
fit Los til selv at oælge en Sang: »Se
mer pan Jesus. Han ejed mindre end
du og jeg«. Dengang var de alle fak
tige, nu lan de hiælpe hvemndre, og
hour en hyggelig ,,Frame«-bygning Ug
ger paa ca. 40—80 Acres tyddet Land,
et javn Velstand til Hufe, om end ingen
Doekflod. Folkene er veltilfredsu og
det ek en Lyst at se Bptnene tumle sig,
sinnt dakfodede er de sunde og starke.
Dg da jeg sputgte dem, hvnd de vllde
stre, hvig de msdte en »Nattlefnake«,
fvatede de llgefrem: »Vi staat den«.
Jeg sik Syn for Sagn; thi en Dag i
Fktkvattetet, da de plukkede Bier lige
uden for Stolen, harte jeg almindeltg
Jubel, Intfagen var, at en »Mutte
fnake« der sptsle vilde Jordbcer sam
tnen med Bienene, men den mnatte
»bide l Grasfet«.
Fjetde Juli hnvde vi Fest her i Dan
nevang, hvor vtzfan nogle ikaShennings
ten var tll Stedefamt nogle Amerika
netez ialt 2—-800. Sangem ,,Dejlig
er Jotden« tonede nd irn de gladeMens
nesker, svm var samlede paa Chr. P e
d ers en s Skvvhvi. Danske vg en
gelske Taler aslaste hverandee, vg Pastvt
vattsvang fluttede Rækken as Talerne
nied at minde um« at kun, nan( Sønnen
saar srigsott vg, er vi vi virkelig srie
Danncdrvg vg Stiemebanneret vajede
Side am Side; vg Amerikaneine ved at
satte Pkis paa Danskerne, der vel ikke
tangere dreger nd til Fsenders Uven,
men til Kamp mvd Radder og andet,
der vil hindre Masken sra at give
Grade
Den ene as Amerikanetne, svm talte,
sremhcevede, at Aarsagen, hvvrsvr Dan
sleme trivedes, var, at de var et gab
srvgtigt Falk. For Beboernes Vedkoim
mende her i Dannevang kan siges til de
resz Nos, at staut de til at begynde med
kun var nvgle saa sattige Familiek, var
nvget as det sat«ste, de svretog sig, dette,
at de byggede en pæn lille Ritte, stant
de ikke havde en Dollar at bygge sor, vg
un haver Korset sig sra det lille Taarn
vp mod ham, som kom svr at give Ver
den Lin. Aaret estek stvd fire nye Gabs
hiise færdige her i Nathedem
Camp Dvuglas, hvor »Onkel Sam«
hat nvgle as sine brave, har jeg besagt
i Sommer- Det er et at de mest ro
mantiske Stehn-, man kan tanke fig. En
Maikspaa flere Hundrede Acres er over
tndt til de gceve Samsonek, vg den ek,
scm Byen, vingiven as hvse Klippen der
hsrve sig lodiet i Veseet vg eri Stand
til at staa svr Kattoveknes Brag·
Gan med vp paa en as Klipperne, ca.
2.'-» Fad. Ad en Gang, der snvr sig
hid og did, vindet vi derop; kommer man
endelig deren, undslipper en uvilkaarligt
et Knab as eundking, det er jv som et
Stytte Middelalder, der ligger svr
List; the Klipperne ligne de gainle
Vorge med Taarne og Spir; man venter
at se Poetene spiinge vp vg de harnist
klasdte Kamper sprange skem under Lu
rens Gsalden; men nei, alt sorblivei
stille, indtil Lokomotivets Flajten sor
vigser oft em, at vi er i det nittende
Aaehunviedr. Naaletrceerne vvkse paei
de nagne Klipver vg kan endvg med de-;
US Radder sprange dem; men jeg pra;
vede paa at kvkte en op, men vpgav hur
tigt Jus-geh det var grundet paa en
Klippe og kunde mvdstaa Stvkin vg
Strom. At plukke Blaabær, der vqt
volsede detvppe i det tynde Muldlag,
var letterr. Klippelagene er assatte i
vandiette Lag, vg engang hat Oceanets
Balgek rullet vvek de blinde Stier; men
svt Tiden dslger magtige Kornmsek
ved Siden as de magtige Kvlvsser.
Paa Vejen sea Camp Dvglas ud til
Drange, hvvk Pastvk Divrtgvang bar l
den nvlig vvsarte Preestebvlig, kam jeg
svtbi en as de stvke Klippen hvvei der
sindes en five Hule; man kan med For
sigtighed stige ind i den, naar man et
svrsynet med en Lygte; thi kommek man
fvr langt ind, er der Fake svr at plumpe
i en dyb SI. — Tillige kammer vi
sei-di en enlig Sten, 90 Fod hei, lodret
og rund, ca. 40 de i Gennemsnit; en
Stige sører dervp, men da den er i nein
dre gvd Stand, vvvede jeg ikke at sofe
tage nagen Opstigning. Stenens Navn
er Lonc Ruck-, vg paa denne Plnds
passer Navnet.
J Orange er Besolkningen ældre
vayggere og bedre stillede; men de ved
det vgsaa. Baptisterne vver, eller i alt
Fald prvve paa at vve, Propaganda vg
stamme sig ikke ved ,,Hensigten helliger
Midlet« ester Jesuitternes Fortvlkning.
Pastvr vartsvangs Kald har en Ub
sttcekning noget lignende Sscelland.
herken stvtke vg velsigne ham i den be
sveetlige Gerning.
De har hast Sandaggskolesest baade i
Orange vg i Shenningtvn, hvor Pastve
Hjottavang mindede vm, at det geeldek
vm at sitide, svr at vi kunne komme
hjein til Herren, hvvr vi skulle have en
evig GladeåfesL Mr. Nie lsen,
Watrens, talte over: »Det er desligt at
viere glad, naar vi er iigtig mange vm
det«. Vil Gud, har vi tænkt at have
en Fest i Shennington svr alle Menig
hedetne ,,Labvtday« (tt· Sept.); inden
den Tid haaber vi, at Myggene, svm i
de sidste setz Uger har oæket tcmmelig
nakgaaende, hat sunget deres Spanesang
svt i Aar. . s.
--—-«.—————
Jra Kvlvnien Danebv, Oregon. l
—-— l
Sidste Uge havde vi Besvg af C.
Theekelsen vg C. Didriksen sra
Ferndale, Col-, vg J. C hristensen
vg R. L arsen, Rusiin, Nebr.
—- Den 21.«Aug·, 4. vg 18. Sept.
kan der atter saas Landstgerbtllettek til
Poetland.
—- Et Bagerl vg en Restvueativni
Byen Engene er til Salg. Ligeleded
en Melkesoiretning med 25 Mer.
En forhclset OfficeU
Af Beta.
Det var kort eftet Krigens Uddrud.
Den tapre General Cron je, iom
siden lom i No paa St. Helene, havde
just overrasket en engetst Kolonne. Tit
hang store Ærgretfe lykteveg det den
fjentlige Officer temmeligt hurtigt at
faa sine Fotk i Dækstilling bag Klippe
stylkek. — Den gamle Mettet spekuleked e
paa at finde et otklsomt Middel til at
faa Ram paa Engelstmanven. Og
det lykkedes for kamme Als-on J en
Furt havde hans Fall en Poet-uniform
udstopvet, Hat og Slceg anbragt paa
rette Steh. Humg rejtte denne»ttoin
mandant« sig fra sin Dætning, dkexede
fig, loftede Armen for ligesom til en Un
derspgelfe at hotde Haanden for Ojet
Ved Hsælp af en Snor kunde Cronje
endvidete faa Skikkelsen til at gore
tvilte Beocegelse, der get-ne folget
Raahen Fyrl — Men ach, du lieber!
hvor de Engelske tnaldede los. Et
Dnsin af dem var aldeles silker paa at
have kamt this (-.0nmt.«tn(l:mt;· Og
endda stod han der uanfægtet. Den
fjendtlige Vefalingsmand rettede hur
tigt sin Kikkert mod vor haatbnolkede
Von-. Men Luftens Tilftand tillod
hant ikle at opdage Samt-tenhrengen.
Meget niere mente han under Boetens
brede Hat at have set et Par Ojne, der
udskad frygtecig Lon. —- Han var ikle
fki for at være lidt scek til Mode.
Hjemmei London, ved et Glas Vin,
ja, det oidste man da hvad var;men
her. . . .
Jmidlertid sprgede Boerne omhygge
ligt for at holde sig stjulte. Andetles
des med den arme Fjende. Drevne til
Ophidselse over dette Boest af en Boer
vovede oe sig lidt for hojt op over dereö
Dcekning. J samme Øjeblik kom to
hundrede Maufetkugler fløjtende fra
sikre Rifler, og et ncesten tilsvarendr
Antal engelsle Soldater tumlede sum-«
men med flalte Pandestaller. Men
siadig stod den mystisie »Kommandant«
paa sin Plads, stadig i Bevcegelfe.
Aldtig saasnart lvftede en Ettglændet
Hovedet netov hsjt nok til at sigte paa
den fejlioede Poet-, for i næste Sekund
mindst 10 Mausere istemte hanö Lig
falme.
Forsiaaeligt er, hoilken Tause, de
statkels Englandere maatte faa am de
keg egen Dygtighed med Riflen. Der
var ilke ineget at prale af i Fort-elen. k)
Dette Tilfælde kunde noesten gnte dem
jgalr. Men Ctonje sit Held til at
-eoncentrere deteö Opmnrlfomhed —- og
then-ed Held til at satte Biyviuduek i
1deres ovetste Etagr. Sandelig det lot
kedes for tamme Alvor.
Kun lokt varede Kampem De En
gelskes Nedetlag blev iaa fuldsteendigt,
fom nogen kunde onste det.
Thi stadig siod den mystiike »Kom
mandant« paa sin Post, stadig i Bevor
gelse.
Jndtil den sidste Haandfuld Englæm
dere hejste det holde Flag.
«) Tet bot kendes af alle, at en engelsk
strigskorreipondcnt, Mr. Villiers. en Tag
laa og sovi tin Witz, men plndselig vakteg
ved heftigSlydning af 3 engetske Soldaten
sont antog hamfok enBoetx «Ncwr."
iiger Mk. Villiet«6, «hiu-c l feste w Hake.
anywhere-. its when under the site
of my cottntryiitcn." Og Afslctttdett
par lnn 100 )-arcts.
—-—--8-0-——
Reif-Isc.
J iidsic Nr» sdc Side, L. Spalte, ils Li:
nier fm nean, lasse-Fu Fald ellchtridU plal
være: Tale eller Strick.
—-—-.O—.-——
Boguyt.
Udkommet er: D e sv v S en d e
hreve til Menlghederne i Lilleasien«
Pmbikener over Woh. Anb. 1—1ll.
Kup. af Pastor M. Falck Gieri
s e n, Præsi ved Trefoldigheds Wenig-;
heb i Minneapolis. Pris 25c. Bogens
faas ved Henoendelfetil Danish 1.uth.!
Publ. Hause. Bleib-, Nebr. !
O-— -—-——.—
Godt Tilbud.
For 50 Cts. i Ftimætker sendet vi
»Danfkeren« til Nytaar og tillige fom
Pramie »Danfke iAmerika« af Pastet
P. S. Vig. Denne Bog er en as de
mest fuldstændig og paalidelige med Hen
iyu til hvor det danste Falk sindes l;
Amerika, og en kort Oversigt over Emiss
gration til Amerika fm Daumen-L l
Sktiv om dette Tilbud naar »an
fketen« bestilleg, opgiv akkurat Adresse
og straki stal det blive besiegen
Milsll Ulle WIL. FOUFL !
Blatt-, Uår. l
»O· .
Sidste Ryt
Krigcn i Kan
Den kinesiske Regeking hat gennem
Li Lung Chang anspgt de Fore
nede Stater oin at udnævne Minister
Conger, eller II anden amerikansk
Einbedgmand, t«med Myndiglzed til at
aabne llnderhandlingere am Odrettelie
af Fred og Fastfættelse ai besiemte Vil
tuar for Forlig af den nudærende
Tdisi.
Li Hang Changs Ansøgning udtaler
Beredvillighed til at aabne Undeihands
ling, hvok Magteme maatte anste det,
og det fotventes at blioei Peking ellek
Ticn Tsin. Li har iendt alle de inte
resserede Magter Ansøgning din, at
Fredsundekhandlinger inaa dlive aud
net. Derimod siger han itte noget om
Fiedsvilkaareine, ikke heller anmoder
han om, at Tropperne maa tmkkes til
bage. Han læggek al Vægten paa, at
zjendelighederne kan blive nedlagt snarest
muligt
Japaneferne flog sig, efter at de etlic
rede Tropper var traengt ind i Peting,
nediKejserslottet. En Afdeling Ja
paneiete sit Befaling til at denngte
Slottet; men her msdte de haard Mod
siand fra Kineiernes Side. Der kann
pes, i Folge sldste Telegram, endnu.
Den engelske Presses Bitterhed mod
Saliöburys Kinn-Politik er stigende.
»Ovetlistet igen«. »Kan Salisbimi
aldkig leere, at han staar sig ikke ved at
gaa Krogveje, i Stedet for den lige«,
— saadan er Grundtvneni Angrebene,
og de konservative Aviser er lige saa
bitte fom Oppositionspressem Eng
lands Forslag am, at General Ga s e
lu stulde vælges til Overstkommande
rende assloges straks.
Dei er alt i alt komifk at se det en
gelske Diploniaii. Det naar aldrig
højere end til Strudsens velbekendte
List. Den trot, den hat« stjult sig,
naar det har skjult Hovedet, saa den
ikke«kan se andre. Englands Politiki
Yang Tse Daten erlige saa tiog.
En Kuter, som iendtes til Tao
Ting Fu. er tommet tildage med den
Besked, at alle- Missioncekerne dradtes
den so. Juniog 1. Juli. Missionerne
sdelagdes aldeles, og de indfpdte Kristne
drabtes i SneseviLL
—».-————
Krisen i Sydasrika.
; General Robert-S meldet, at General
iJan Hamtlton den 17. August tog to
Ktuppg Kammer Akt-lebet ikke opgivet)
fra Boekne ved Olivhants Nek. Den
19. August havde han hele Dagen Kamp
med Boecne ukd chodile Rioetz
Kampens Usfald er ikke ovgivet; Ro
betts siger, uc »Ein-et our ubetydelig«.
Den W. August overgav 684 Boer sig
til Rundle i Varus-nun.
Its. WUIAMMI Sovihlng Stiftu
ek it sammelt, gebt vmuet Michel, fom i ovek50
Yak- lm must kaum as Msllumer Modus for deck
umabörn i Taubheit-Ihm mcv fuldksmmm
Lukas-. T« Numan Warum Modng Nummern,
fortnindsker chndslfech dumm« Ein-merk helbrevet
LIIriHolif, hat en misqu behagt-cis Zmag og er des
bkdvteMtdbel mod Islanon Steigt-g ad Ort-ausste
oxskmn Werka Prisen er 25 Cents Flusses-.
Ost-! at fisklanqc Mes. Wtsislowe Sootlmm
Ehr-up oqmq mass atmen Blume« di Møne mi find-·
den at Decke den bednc Medium Lauopmolsur.
DanHeiAmcrikm
Noalc Binde af .dcu Mnjte
Uovnndtiugs Historie-.
iænig den wier
samt m
Ovcrsigt Vver Danskcmkss Jlrttcl og Ub
brcdelse i Te Forenedc Zum-r.
As
P. Z. Bis.
J Entflqu ...... 25 (5ctttH.
Isnish Luth. Publ· Wule VWL Ndsz
ZUWWNWWIWWWWWWWIWWWWIWW
HGB-«Os«stQ-"-OUDODUWJ
usrmus velsigner de d
imcm Vorn. O
Jlgeutcr wish-S! —
Inmva dumm-n- nu met-c rxn isnth Orts of
vor ,L-·k-tju, Jsmsncrtftuz findt-— iud or
mish lwtlke tun mlcr onthukm-1n-: »Mit-er
N jun-a Vom kmnntr lil mu, tkn iandnsmis
Von-r NUM- Ruxcs ku. Znnmnm smcr im
Ein-L lxvu jom ikkr moqucr Mutw- Nqu
jom kt Bunt, Iommcr um«-a tustan Lg
liau um dem ou i sinc- Amm laqoc Hirn
hist-Ins Wo trm o, vcliiqnsms ins-n.
Tenno inmtkr Juki-main hnid Originale
lldspkei m tsnaiRcrdestolstk«111111sk1wkr,
er m no lshsnmths paa Bittre-disk af »stel
imst Lrv unsms sit-Inst disk mckts er lille
Born i im Ams, nun-«- muos Ansiqt n« on
fällst ni Insd oq Iwkhgnely straJier ai
( vom-d, o; um«-um hat-: » iamlct m Eko
re Vom aa lauten-: Mitm- w Modu-,
Iotn tut-usw siansnuucd den-S ist-cra, at de
o iaa skulksr bltvc delamiqr i Lielsmmslielk
aus«-d ieiz Ticwlcms, Iom vjldk hindre
Staren i at komme kmrh nviø de Ikke usw«-:
dee af Messeran »Zum-c Vorm-m- komme
til nun-« Baquunden udfvlors as Judcrws
cliocutrtrcr, mrth on harm- de blas
DOJOQOOOCOJCD
Biequ finde ap m intjcsn, (nveslmtkde,
u enden-may onus rasches-um
Ist prckaiigc oq fis-met denne »Hu-cr
tedr Altertavle oucrtreyssrk al Bestrwelir.
Kunstnekm bar mostcrltg forftaaet Hin Dy
gavr Bitte-tust work-komm tismom ver
venver Taufe-n muv hmslm Genau-elfen
as Attcrbiltkdct » sum-assisqu ien teuer
Del, udførti m Takt-er o can iamst lles
med vrt brum- Csliemaler . sDer stnves
inm fksnttn«e.
Styx-reifen er mir-«- Prisshr. fromm s
Billet-erkor st. 26 for Dis-Eh 60 for Is.
100 vor zl i. Nummer ai tm Som. Gun-q
liftek mcv Glas-, Baqlwe pg Indquning
tits. ils-Midas ksve paa Aste-ne
aasforur. mu- mte stumme-nah
Rom-: Nov-IN Um. co-·
(Dcpi.1«6). p.o. aux m. Ente-mo
KOMOEDIE-NO
QQQCOCOVOVQVODQCOVOVQDO VI De D
E
L
L
a
L
W W
W w IWWÆY