Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 22, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W. s »s!-·Ts!-. - .
« f. , O
- IF. -«·«-J;::« . -- s l — ..." f
. ’ Lka LIin W « - --
- k«-'« J f. H »I«:"!- k ; » "" s« !«;"«·’ I «
Wiss-»gng » s- «L.Y"Ll«« UT W « X I H U m Z sxsngdl ! F H
Nr. 34. Blair, Mehr Fug-day d.·. Z.Angust 190(). 9dc Aarg.
bsje fig, og alle Magterne flattede sitz
Asren tllkdmmer Amerika.
—
Det truende Blodbad i Peking er
soredygget. Den allierede Hier viste
fig foean Pekiiigs Mute Ongdag. Ki
neserne ftygtede, og deti trisine Hier
tytkede ind i Byen uden Mal-stand
Ministrene og alle de andre holde, samt
de indspdte Kristne i Byen er nu i Sil-!
kethed i den allierede Hex-. .
Dette Budstab vil valke dyb Gliede
overalt, ilke mindst i dort Land. Det
hat hele Tiden oceret vor Regecings Po
litik, sprst vg srenimesi at redde Fan
gerne FPeking og lade alle andre Op
gadet hvile, til denne var last. J Eng
land og andre Lande i Europa ansaite
man, at det vilde vare ugsrligt at sor
sage at naa Peling paa denne Aarstid,
—- at Redning vilde viere unyttsigt, da
hoer enefte Sscel var dræbt, — og at
man i eihvert Tilsrelde inaatte oente, til
man havde somlet en langt starre Har,
o. s. v. Men vor Regeeing asviste alle
disse Jndvendingey sastholdtsii Stand
punkt nden Miidring og betonede atter
og attet Nodvendigheden as en aseblitln
lig Freinrykning.
Minister 6 o n g ers loiste Budslab
niste, at vor Regeiing hoc-de Ret. Dets
Æzthed dlev sartt betvivlet overalt i
lldlandetz men endelig maatte Tbivlerne
til Amerilag Program oni en ojeblilles
lig Marsch til Peling. Men selv ester,
at de var enlge i Hovedsagen, indttaadte
den ene Fotsinkelse ester den anden, og
Amerilas Jndftydelse maatte paany
gar-es goldende for at srenislynde Tagen
Da Haken sørst satte sig i Bei-regele
soregit Feemrylningen nied sokdavsende
straft og Hukiighed.
Det er ikke sor meget sagt, at de red
dede Kristne i Peling, i alt slkie Tu
finde holde og Kinesere, lan takle de
Forenede Staters Politik og Regeking
sor deiev Liv. Ovid det ilke haode nee
tet sor vor Regerings saste Holdning,
vilde man ikle have sorderedt sig paa en
Marsch til Peking snr langt hen i Eiter
aaret, d .alle Fanger vilde have daret
myrdet er dsde al Sult. Selv nu
skyldes det tun Americas energisle Hold
ning, at man naaede frem, ist Fan
gerne sultede ihseL Ester alt, hvad der
er oplyst, inaa man netnltg antage, at
Hielpen toni i sidste Tinte.
Men det er maaste ikke as Beten at
mindes, at de Forenede Statet ikke
kunde have spillet denne glimrende Rolle
og lssl denne ngave fve to Aar siden.
De andre Meister vtlde da ilke have ta
get noget Hensnn til dort Lands Me
ssing, vg Landet vilde desuden have
staaet vmtrent nagte-list- Det er
Philippinetnes Besiddelie, sont hae gl
set ooei Land den ledende Rolle i Rina
Spsrgsinaalet. Denne ioeteinlige stra
eegiste Stllling san Landen Raad og
Villte Megt oq satte Regeringen i Stand
til at iende en starke Troppestprle til
Takti, hurtig-te end nagen ai de ento
pmste Master.
slangepaniem
Fell im alle Kaum flokkes til Wins
low, Akizono, hvok Mogui Indiana-te
stal holde den« Slsngtdans. Mandt
dem der er seist doch-n i vtdenstabeligt
Oiemed er 2 Lager fra St. Los-O
Nur Mogui Indien-tatst Priester
under Deus-n hat holdt Stangeine i
Mantua, togek de et mtget kraftigt
Bkækmiddei.
Den ernst-, der vcd hoav dem Bret
middel bestim- af, er S a la k o i Wal
pi, Dovedledeken for Stangekviudetm i
Team-qui Stamm-w
De to Lager header at kunne analy
iece Stoff-i og faul-des staff- Lag-vi
»jdenskqben not en Medicin.
Angel-Mee- neuster-eh
Natal io Mosesca og Mi
cho el tolu i d o bleo i Lskdagg atte
steeet i New York, efter Oidte af Che
fen for Regeiingeng hemmelige Politi,
Mr. Wilhe.
Den lste August modtog Wilkie Un
derketningeu im Europa om, at diese
to vor foibuiidet med Anoikisteme, og
at de kom her til Lands for. om muligt,
ot mytde Piasident M c R i n l ey.
Ptcesidenten oilde dog ikke tro Histo
rien og hat itke tiufict nogen Foroni
stoltning til sætlig Besitzttelfe. Dei
heminelige Politi fandt sig ikke desto
mindre fotpligtet til ot tage Henfyn til
den modtagne Underketning, og Folgen
blen, at de to Anoikistet orrestekedes.
Mosesco er desuden en fokhenoærende
Straffefange og stal som Folge deroi
ieades tilboge, houd hon blivet oed isiste
Lejlighed.
Guido vil dlioe Holdt indtil man soc-r
beugt pao det teue, om han kan betrag
tes fom Jndvandeek ellee fom en Fan
tast, der hat fat slg det Mool her i Li
vet at se alle Stotsoverhooedee dmbtr.
-—--————-·..-—-——- --——
Roofevelti Reiter-um
Guoernor N o o f e v e lt oplyfet,
at det vil blioe noooendigt at forondte
hons allmde udlagte Ulrjferuie. Don
hat iaaet en Mmigde Telegtammer ira
Sieder, hvor han var ventet, og hvoe
zolk oil spie iig stusset hois han undlas
dek at komme.
—-.- ,-«.-—.--...
Plages as Geer-harren
Gtæshoppek hat i millioan stoaet
sig ned i Kolamazoo og Fokholdene
naaede Hosdea of sortvilelfe l Goar
Aste-, da man maotte stetige den elek
triste Belysning of, fotdi alle Kuplek
vor iulde as Gicshopper. Eli Reliqu
kont mootte lukte. Alle Butikkek luste
des i Gaar molk-n 6 Alten poa Grund
at Grasyoppek, og Efiermiddaggtoget,
kendt under Not-net Chicogo, Kalomozoo
Stigmen-, bleoitondset mellem Cressey
og Delton ai Gmshopper, iom laa i ei
sieke Tommer tykt Lag poo Spoeet,
soo de kaufte Jasekier mit-de iom Olie
og hindkcde Toget ira ot komme of
Stats-Nyyedcr.
Iowa.
Stole-IS udsoende Naad har givet
Generaladookat Nemley Qrdre til
at sagst-ge Hpjesteretsclerk Chris
Zone-L Der paastaas, at han har
unverslaaet er Bei-b af Statuts Penge.
— Politimester Nelion i Sion
Cin har faaet U nderretning am, at
Franc Peytpn er arresteret iSt.
Louig under Mist-wie om at have dreht
Kontrast-r J a h n E. N o b i o n. hart
blev drabt i sie Kontos i Sioux City den
29. December sidsie-Aar.
— Arbeit-et paa Minneapolis ä- St
Louis Bauen mellem Siont City og
Storm Lake er inart farbigt og Tag vil
items i Gang hurtigst mutigt.
—- Fri Udleveeing af Posten er fat i
Gang i Sheldon og Omega.
— Voldfom Regu har fat Markerne
omkring Jcsf:rion under Band og Stor
men har beste-et Landet med Levnmger
as Vindmeller og Stalde.
— Walier C. Wilson, Passi
dent ior IVcbsteir City el- sond
Wcutem Jernbane og en qf Pioneerne
i Staren, er dsd iom Folget af Bestavis
gelfer, han sit ved Vielmingen af en
Hat Car. hats vae 76 Aar gammel
og havde boet i Staren i over du Aar.
—- B. I. Stevens i Spiret
Lake har form-et Byen sit fuldftceadige
sales til Forihning af Lys og Banne,
iom hat Ieftet ham tsopoa Der et
lagen heftelfer ved Gauen i nagen Den
ieendee
— Der has nu i henved to Maaneder
væket stegende hedt i Clear Late. fra W
til 95 i Slyggen. Denne ovekordents
ligk Var-ne fom ltar tout-san mange
Akbejdere, iom man udsætte tig for So
len, til at slutte.
Fluek og Myg hat udartet til en fand
Landcplage. J Somcnekeus Lob er pas
dtsfe Kanter faldet en Mangde Regu,
saa det lave Land er forvandlet til
Sumpe. Stillestaaende Band et pp
perliat til Mysgens Formenle san
Falk sinder· at det ikle er bar Spøg at
have en saadan Mangde iyagende Mod
fugete amlring fig
Mitwelt-tm
Under et ttatkt Totdenvejk tog J. T.
Bensonå site Bom, 18,15,10 og
ö Aar gamle, Tilflugt i Vindmallehufet
paa Nottis’ Fatm, nat Roms Spen
Lynet flog md i Vindmvllen, gik ned
gennem Hufets Centrum og kam i For
bindelie med Pumpen. Alle Bot-jene
var bevidstlsie, da de blev fundet. Der
blev heutet Lage fka St. Fracicis. Hatt
maatte akbejde med dem l fleke Tun-h
fee de fik deres Sandser igen. Alle site
er alvorlig iyge iom Folge as ältystelien.
— Lynet traf forleden D a v i d V a r
ley Vierte, som boede paa Pietcei
farmen, tre Mil fka Clear Lake, og
dræbte ham paa Stedet. Han var 22
Aar gammel og afholdt af alle, fom
kendte hom.
— Yulmg PtkolslikU Alliuncts Con
vcsution iFattbault var got-! besagt
Nætten 300 Delegater var til Siede.
Post. F. W. G efch fra Nekstkaad prek
dikede. Fleke Taler blev holt-L ·
—- Ika Sleepy Cye, Bkown Co»
ineddeles, at Avlingen er ltgesaa rigelig
som i Fior, paa somme Siedet tigeltgere,
og af dedke KvaliteL Gennemfnitsavs
lingen vil del-be sig til omlring tu
Vushels pr. Acke
Wisconsin.
Lytn,fledet-Svindlete hat betwttet sig
.af den senete Ttds hyppige llnejt til at
inyde Faktnete i Nektheden af Wunder
land. Tse fortallet Fakmeten, at de
gerne vil fette en Aftedet op fot at
avettete den og dedet ham om at nn
detskktve en Tilladelse til at gsre det.
Denne Tilladelse dukket dageftet op
i Bankene i Form af en Ooetens
kamst om at betale Bett-b fta Otöu til
II250.
— De sidste Dages ooldsomme Negn
hat amettet stor Stade poa Landeoejene.
Ort vil koste O:5,000 at tepatete Ska
den alene i ByenCumdetland. Mindst
LIUJJOO man til fot at tepatete Skaden
i Conntiet.
— Menge Fatmhefte et dpde as hede
i de senete Dage. Dyttage G t a v e d
i Byen Tilden hat tappottetet, at nitten
heste dsde af Beme. Dytene faldt
medens de var under Arbeit-n og negke
levede i et Pest Dage. Menge andre
Hefte, iom lidet af Bede, et blevet ftelst
oed Anteladning.
—- Det et Mangel pag Hiclp i den
fydlige Del af Statut. Stot Lin be
toles til Tætstetr. Stdte Vvedeavlim
get tappottetes handele-. En Fettnet,
tatstede siete Hundtede BUIhelI Hvede
t itdste Use. Nogle Agte givet 25
Bushels i Gennetnfnit, og Reste-I ikte
mindre end 22. Hvet Bushel hat Gra
den No. l.
-—Rasmus D. G ott ftedien,
iom t do Aar hat vie-et en af de istfte
Fortetningitnttnd i Kenofha, dsde sidste
Ftedag t sit Djetn i Puck Avenue eftet
to Ugets Sygdonn
Gottfeedien var 72 Aar gutnmel og
havdeboet i Kenoiha stden 1850. hatt
kom da ita Anmut-, N. Y., og dlev
Byens fetste og eneste non-»Hm Ttods
hon i Antenes Leb hat faaet mange
Konkurrenten et han dog veddlevet at
me den stifte. Von efteeladet sig
vOustrnsog to .Bstn.
Nord Dakota.
N. U l lman, en gammel Bebocr i
Burleigh County, fom tidligeke var
Skolelmer og Former-, er icndt til
Asylet 1 Jamcstown for der at blioe
Pedant-list J over et Aar hat han lidt
af et Moos-ande, som i den fernre Tsd
hat angubei hans Folstand. Man
Ihaabit, in god Behandlung i Asylet vil
genas-retu- hans Helbred.
—- Ce hyppige NegnfkyL sont er
faldet siden hie August, hat gjort state
Fotnndxtnger umkng Jamestowm
Gut-Ziel voksck alter hurtig, og paa flere
Siedet vtl en ny Høavling blive stauen
Den Fluss, som ikke var Idelagt,·vokser
hurtig, og hvis Frosten ikke gsr Stab-,
vil mange Agn give en nokfaa god
Flaksavlmg. Hirsc, Kattoflek og Muis
staat guck
—- Dom-net P o ll o ck i Fragt-, hat
udstedt endnu et Fotbud mod Fakgo
IEdiion tflecnic Co. eftet Anmodning
Iai Fatgx Gas ör- Electtic Co. Denne
Wunden Lichte focbydet Kompagniet at
Junge de Gut-ek, hour det gamle Kom
Jpag n ha; Trsade oppe Appellec er ta
Jgek Tet gamle Kompagni er under
sioke Gnade-, da Fargo Edifon Co. vtl
sagstgefor Skadesetstatning, hvis de
oindet i Højestekkt.
Snv Dakota.
Statuts Askwisnnsnt Himnl hat
paalogt Etgpresgkompagnieine højeke
Statendi Fior. Forhøjelfen del-her
sig til III-'s LW for de Fokenede Statt-W
Vedkomntende, for Atnericnn 84,150,
for Gut-at Northern 83,600 og for
Adams Jus-u Pullman Palace Cur
-Co. maa betale BLOW meke og Jam
banekne en Forhajelse us 7 Procent over
sidste Aars Stat.
— En nngMand,Jo thrun ty,
som arbeidcde ved Baknesville, blcv
fokleden pludfelig bund paa begge
Ljnenr. Lagerne antagek, at det knaa
ome sont Folge af Solsttk.
Illinois.
Fredsdommee Max Wo olf, Nyc
cago, var siofte Ftedag for Dommet
Be ke r i Kriminaltetten for at give
sen Stde af den Sag, iotn Meg· M a
tilda W ilagorecki hat anlagt
imod ham iAnledning af, at him sendte
hende i Fængfel i fonige Uge. Mes.
Wilagorecki sagde, at hun blev sendti
zangseh fotdi hun itke kunde staffe no
gen, jom vilde understnvx 8500 Eredss
bondg for hende. erdsdomtneken ek
klætede, at Mi«s. thagorecki hat-de af
nytet et Hnglgevkkc paa J o h n K o to w
Hki i Blue Island, og da hun blev
lbragt for han1, nagtede hun at under
»stmn Freogbonds, og han blev nsdt til
at iende hende i Fængsei. Han erkla
eede, at hun var en polst Anaekist.
)
— Ved Drukning omtom Nev. J.
H. El lis, en Methodistpeæst fka Al
lerton, iom hat ligget i Leir nat
Mann-»Um Han haode dundet Fistei
snscen om Lioet, faa han kunde siste,
medens han wede. Fist.ktogen maa
have set sig fast, iaa han hat mistet
Ligwcegten og et faldet nd.
—- J Rock Island blev fakleden en
lille toaaeig Pige stiaalet fka iin Moder.
Man antaget, at det ek Barnets Fader
og dennei« Brodes, fvm degge dar i
jDavenporh Ja. Barnet legede ude
pea Potchen, da to Meend kom, tog
Baknet og kme bokt med det.
» Michigan.
T For fetn Aar siden var G ev r g e H.
W ard Millionen han var Mægler
li Den-vix og Pecesident for Versen.
,Fok mindre end tte Aar siden tahte han
! baade Fortune og Stilling og begyndte
»at ethvecve en ny Fokhue fom Megler
Ii New York Fort-den von-v- hau
soage Kone pp ad Treppen i St.
Matyg Hospital betende et Spade Batn
paa Atmen, som var spdt eftes Man
dens Dad. Hun var hjclpeles, fyg ag
nedlidenve. hun var en engelst Pigez
men siden henteg Ægtestab var hendes
Far dnd vg hendes Mor vendt tilbage
til sit gamle Hjem ligesaa nndlidende
iom hendes Dotter-. Hun har ingen
.Slægt her i Landet og inaa sandfhnlig
vis gaa til Faltighuset.
— County Cletken i St. Joseph
viede sidste Søndag 67 Par. Hver
Sandag kommer state Skacer alle Vegne
fra til St. Joseph for at blive niede.
Det stal der viere letteke, end noget
andet Sieb,nant Papierne ikke tigtig
er i Orden.
Nehmt-m
Fra Wymore betettes om et uhyggh
ligt Mart-, sont fandt Sted for nogle
san Dage siden der i Byen.
J am es Burnha m, Redaktør af
et derværende Bind, sind sin Falter-, facn
ftraks laldt død am. Man tender in
gen Anledning til Mardet; men stor
Fosbavselfe hat det vakt at se Sonnen
paa fti Fad.
Kansas-.
El Rock Island Passageitog stadte mob
et Fragttog i en Bøining i en Udftæting
en Mil Vest for Bethune. Lokomo
tiofokererne paa begge Tag blev livs
iotligtsaarebe. Passageretne blev kostet
over Ende ved Stadet, men sik kun abe
tydelige Knastelsr. Pagiagertogets Lo
komotiv gis tote-s igennem Fragttogetgl
calmosaz nien heldigvis var der ingen
derinvr.
—- John J. Jnga lls, som døde
sidste Lardag, bleo i Ssnvags begravet
i Nichtsein Stank Vegravelfen stulbe
foregaa i Stilhed, havde bog en Masse
Mennester indfundet sig for at avetvæke
Begravelsen.
— To Trediebele af Staten hat i to
» Uger lidt under varmt og taki Beit, hvis
TLige Inan aldrig hat kendt i de Egne.
Den almindeltge Mening om Haften er,
Tat man i Aar vil faa den daarligfte
Majshøst, man endnu hat haft i den Del
af Staten.
cmo.
Eil Vessel for 6,()()0 Reichsmnrk blev
modtoget a« en Bankier for den strau
deve Bsuon,Adolph Stein m net
ler i Cmcmnati fom vil reife hjcm,
saasnakt Pengene blioer ham leveket.
Betonen havde arbejdet fom Opvatter
»i et Hotel, og nu malkei han Koer paa
Yen Meierifakm mer Bonb Hill for 815
lMaaneden og Kost. Den Stilling fik
han, da han ikke havde en Ccnt igen.
Vekslen kom fka Brunnens Broder i
Tyskland. Da han com til Cinciimati
for syo Uger siden, hovde han en meget
tigholdig Garderobez men han maatte
stille sig oed bei altfammen for ikke at
sulie ihjeL
Pennsylvania.
Ei Possagettog køkte 17vc Aug. pas
en Vogn oed en Ktysning nær Palme
og dtæbie de tte Mond, som sub i Vog
ncn. To af dem heb Wolke og oai
enten Tystere ellek Nokdboeke.
Coloravo.
Skovbrand raser nat Nimmst-,
og Idelagger verdifulot Ton-met,
Minemqstineti og Bygninger. Bran
den hoc qllekede tilbagelagt 35 Mit og
Skoden vil gao op i Millionen
California.
Koptoin Freverick Jetome,
fom hat Ord for at have frelsi 1,000
Mennestelio i sit Liv, er bsd i San
Francisco. Von var fodt i det fydlige
England i 1823. Von blev opiaget
I iom Æresbokger of Byen New York
for Redning of hundrede Lio fka
Henky Elays og Ocean Monakcko Vkag
i 1846 og 1848 Han frelste ogsao en
Kaptajn med Kone og Born fka et Vkog
adenior Formosa i 1862. Han bleo
cretof Dronning Viktoria for sit Helio
mod i den bkitiiske Kaval. Don fik en
Guldmevslie im Ber Liverpool os
blev enstemmig valgt til livsvorigt Med
. lem oft-jenem- society ok Osliiomio.
· Dei tnsinde Ding.
Ny Opfiudclfc. Nikola Tesla
yar form Patent paa en ny Opfmdelse,
som, hvig den er, hvad han paastaac den
at være, vil gore en Onmæltning pas
Elektiisitetens Oinmade. Han bringet
Lasten otrtring de elektriske Traade
ned til Frysepnnktet, iaa en Jsfkorpe
lægger sig omkting dem og holder al
Elektrtsitet Inde. Pan den Munde vil
Udgiitekne ved Trioktuften blivekbetydn
lig mindre.
26 Faugcr blev forteden fra Michi
gnns Retounskole fort til Statsfcengslet.
Fangekne out lcenket iamnten to dg to.
Ved Otes, to Mit im Mich-grau City,
hoppede to af dem ud og undslap. Beg
ge de singtrde var domt for gtovt Tyveki.
Novernc drwbtc. De to Mand, der
Sondug Alten den 5 August plyndrede
et af Union Pacific Liniens Tag og
dræbte en Mand, da denne satte sig til
Modvakth et begge bleven dtcebt, da
man fotspge nt tage dem til Junge.
El Pai· Dage efter, at Rodetiet havde
fundet Sted, opdagede Polittet, at de
dpholdt sig paa en Faun nogle Mil fka
det Steh, hvor deres dristige Tyveri
hat-de sundet Sied. Politiet dngv sig
paa Vandting og fandt begge Røverne,
der imidlettid foisuarede sig saatappekt,
at det tun lyktedes at sinde deres
. Lig. Ten ene blev dmdt af en Kugle,
den enden brceidte til døde.
En kngelft Præst i (5hicago hat
meddelt, at del er hans Henngt at holde
en Ratte Foredrag i Byens Gadek« fom
navnlig stol gaa nd paa at faa Negrene
til at lot-holde sig roligere end Tilfæls
det hidiil hart-Erei.
Holdt op med, at vokfc. Lægune
hoc fundet en naturltg Rukositet i en
lille Saarig Dreng, Leb nal R ider,
sont for Tiden opholder sig i Goodwill
i Eva-isten Skont Drengen jo alle
kede hat naaet den Aldek, hvor andre
Born ladet omkring, et han endnu ikce
i Stand til at kunne gan, og del er føkst
idisse Dage, at hnn hat lært at staa
alene. Bamets Legeme hat ikke addit
let sig det mindste, siden Dkengen var 6
Maanedet gamntel, med Undtagelfe of
Hovedet, der er abnormt siorLs Han
er 24 Tommek lang og vejer 12 Bund.
Ved en Underspgelse fokleden mente
nogle Lager, at hjatnen kunde udvikle
sig aldeles normalt.
I
Dc Forencde Statcr udføm for
NR,UU()»WU meke MinemlsOljer i
sidste Budgetaat end i 1896 og for
J:z:s,000,000 mere endi Most
Om der i vor Udenlandshandel ikke
blev benytlet andre Skibc end ameri
kanske, vilde omkrenl J200,000,000,
som autlig sdbemleg til fremmeve Skibe,
fotblioe i de Forenedc States.
Bcvifcr mod Auatkiftctnc. Det
siges her, at Fotanlevningen til, at
Moreseo og Guido bleo atrefteret i
New York, var Bkeve, stkeoet H Bresci,
Rang Humbcrtc Moder, for Fotbtydeli
sen blev begaaet. J disse Breve opfer
dres Bresci til at holde fast ved sin Be
slmmng om at dmbe Kongen. Bren
stkiperen, som undeneguer sig ,,Mabor«,
lover, at haa stal drabe McKinley. Det
sigek, at vet er godtgjokt, at »Mehr«-«
ck Menge-» og at han er kendt of Po
litiet iRBm fom en fanatist Anatkist.
Youtfeys Tut nu. Sagen mod
H e nky E Y out sey, anklaget samtnen
med P owerö for Mordet paa Goebel,
tog sin Begyndelfe b. 20. Vomer san
bleg og spag ud, da han fpcteo ind i
IRemm
seit Deus In caunhssalvm tout knu
hscdts Mtkiötw
Merva- Kvllfslo Mkert all ers-me Bot-gelaufen
vg studfmndis Odelægge bei etc System« nur det
fau- ttusge tut Ren-um Sumhtmdetns. Saat-onn
Iniklet butt- Ild g Ist-ga, usw«-sen met Fuss-Ist
Ia dogtige La- eks mden Stude, di singt-m u u
n t vom eng de obs Bitt-tin Ohio-I te Immng
kunst- hevk III ’s Ost-nd III-s ulbekedtas .
Ebenen s co. coledmoqtudehoidettmet Rot ·
Iso, oq bwgtsm ndvorleswtedietmvtkker des-bluti
aa O tot-et es Sumhlnveknh Heut De siebet Kalk
stush out-, Ins var Butter ou atlaa den fee-;
Ve- Itases sum Tut-vorm Ucm ogt solt-m
Ido, D» ai F. . Ehe-se s co. Mira-I t·
Faun oi Im elen. Ist-M les M 9
’s Ist-U- Pllls es be bedin.