Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 15, 1900, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    for os. —- Sidste Sindag Aften, den
29., oak vi samlede has J. Mathies
sen (han hat en Ksbmandsfokretning
her og er en af Lederne for Kerkebygs
ningen). Da det var en fertig hsitides
«1 Affen, vil jeg dvale lidt deeved.
Unsi, effer Affyngelien af nogle Sange
og Ben, talte Pafeor Smith ad fea Ap.
Gern. 16, 1:3——16. Dereftet snfkede
Broder Mathjefen at faa sit nye Hus
indviet ved Guds Ord, og Pastor
Smilh talte nd frn Mose Bag, am
Peasieenes Livbtelte, sont dar Jud
iktiftem »Helliget Herrens« og faa In
stede han, at det ogfaa maatte blive
Operstkiften over dette Hug. Ja,
maatte det dtive Querstkifken over mange
Hofe idlandt os. Dereftet dlev der
nekslet med Samtale, Musik og Sang,
ag det fyntes, fom der var en oplestei
Hsjtidsstemning over hele Foefamlim
gen. Da det tellige var Mk. Mathies
send 53. Fodielsdag, opvaetedeg der
eftek Madet med Kasse og Kageriil
hele Foksamlingen, og den var ikke teile,
thi der var fuldt Hug. Det var sent,
for viskilteeh og visinok alle gik hie-m
med den Overbevisning, at oi haode til
dkagt en behagelig Aste-I, og at san
oanne Meder er sont en ljlle Foefinag
paa de! state Mode og den evige Jubel
hidieh Ja, det er lifltgt, hvor Brpdre
og Spstte san modeg i Samdmgtighed
og Kaelighed om del dedste, vihak:
»Der ene fornsdne«.
Neste Sindag Aften blioee der igen
Mode has Mr. Matyiefem
Cedak Falls, Ja.
Mr.C. Canradi, P. Haner
og Chr. Ollegaakd, alle fka Ma
qsiacete, Ja» asiagde i sidste Uge Ven
ner og Bekendtc hec paa Egnen et kort
Bei-g. Samndig dejaa de baade Land
og By, ined Tanker om maaste en Gang
at gaee disic Egne til dekeg Hiern.
Conkadi gioede da ogfaa nogkn Forde
eedelfe i den Henjeende« for han drog
hieni, idet han todte baade Hug og Lot
af Henky Johnfon paa 3. Gabe, hvor
P. C. Juhl nu har Smedeoeetkfted
Cvneadi er Smed og vilderfor fartscette
med dette sit Haandvmk i den todte
Ejendom, og maasse vtl hau have Uds
falg af Mastmen og Wagne, hvtlten
Farketning han i flere Aar hat dreset i
Acaquotete. Pan stal ovettage Hen
domenen til l. Okt.; Kobesumtnen var
pistnok Simo.
— Peter C. Ja hl modtog sidste
Lsrdag Telegtam onn, at hanc Hustkus
Ststek, doende ncer Meltonville, ;a.,
laa for Dødem Mes. Juhl reiste straks,
men fsk hun naaede dertil, vak Josu
ten ded. Hun blev begkavet i Sen
days, og Mes. Jnhl overvakede Begra
Jelfem Dette er tö. eller 4. Gang i det
sidfte Aar, Weg-. Juhl ee kaldt hjem vaa
Grund af Dsdsfald i Familien.
—- zta Danmcuk et der kam-net Web-!
delelse om, at J. G. M or ten s en nus
er afgaaet ved Lpdem Hase kejste fotz
godt et Aar siden ttl Tanmatk med sin
Jamme, paa Grund af sit daaklige
Helbted, haabende, at Fomndnng ais
Klimaet fkulde have hjulpet hont. :
—- Pastot N. H anse n var sidstei
Spadag I Jeivell for at deltage i Jud-l
vielien af en no dansk luthersk leucht
Student B e c k talte her hjemme than
iens Steh.
— Pan Sondag, d. 19.’2lug., Eftm.
Kl. H, nil der blioe afholvt en Vorne
feft h-s Nielg Olfen Nielsen, k
Mil spdvest for Byen, ferng for de
Bom« lom der pas Egnen bei-get vor
danske Lskdagsikole, under Ledelie af
Mis. N. O. Rielsen. Past. Han
fe n og maner fleke vtl tate, og alle,
baade unge og gamle, er venligst ind
budt til at deltage.
—S·ndagen ben12. Aug» Kl. sj
Form» afgik E m m a K uft ved Do
den, eftek at have ligget syg siden ttdlig
i Forum-et; og i de sivste Oage hat hun
ligget ligesom ved Dsdens Port, ven
teade med Langsel paa, at Sekten vtlde
lukke op for heade, san hun maatte faa
Lov at gaa dort im vette haatde, trange
Leie til evig Fted og thle hie-set. Hun
var glad og fkimodig iTwen paa Je
sus, pg lovede og prifede ham til vet
sidfte. Undek hele heades tunge Syges
leje hat hun vacet et levende Vidness
byrd em, hvad Gud can og vil gske
oed en syndig Menneskeiieh der med al
stn Syad og Nsd vil klynge sig tll
Kristl Kot-. Emam blev 21 Aar gam
mel, og det var heut-es Wabe, at Gut-s
Raube bleo hende vederiaeet, for Dsden
kom og qiotde Ende pas heudes Dage.
Besten-elfen iaadt Steh t leidags fka
Nazareth Mete, hope en Stute af Men
nefker hsvde Wylet sig, oq hvor Post-de
Haner tslte et Sude Dtd over Bauten.
Den ofdsde fulgtes til Feedsville Kitte
goakd, hook hun blev henlogt oed Siden
of sin Moder. Hnn eitel-ladet
sin forlovede, N. Olsen, to Brsdre og
en Stifter, iom er bosot her poa Egnen;
decuden andre Slcgtninge, der iblondl
Niels A. Mathifen, hos hoem hun un
der sin Sygdoin hat haft et goot og hyg2
geligl Hjem og megen god og kcerlig
Pleje. Gud velsigne hendeö Minde·
—- Pastok H a n s e n S Born er endnu
ikke kamnc op, nien er dog igod Be
dring. Mes. h orslu nd hauder vg
fao snoil ol komme op igen.
Rokinc, Wis.
Pasior Hakald Je nsen, fro
Man-, pkcedikedek til Hojinesfe iJms
manueld Kirle paa Laiayette Ave.,
Sondog den 26· ds. Kl. lu::;0. Sam
me Dags Aften Kl. 8 toter han i Bot
Emqu sitt-le (Holm’s) paa Syosiden.
— Pastok lHeede og Hiisiru fra
Milwankee hat imret i Beleg nagte
s Doge hos Poitor Andreafen.
! — Pastor Poul Nielfen fra
lChicngo vor her i sldste llge for at tale
Kirkesogen i lshicago og somle Penge
Idee sil.
— Dei blive ikke —- som i min sidile
Meddelelfe sagt —- den kl. Sept, men
den Isl. Sept» at Pol-tot B i n g holder
sin Tillmdelsespmdilen i Vor jFrxlseis
Kitte.
— Pastor Bik ke l u n d, der ogfao
er Liege, var her sorleden Dog pao
Reise til Japan· Han kam for at sige
Facoel til Postor Andreaien.
Vibokg, S. Dat.
Jeg oilde gerne om muligt, gore det
klatt for »Tonileten«S Lief f,ere hvilken
Slnt oi ein i »Man College«.
Jeg lilbrogle en Tid der sidfte Vin
lleiz og hvor jeg end has oceret, for eller
fenere, has jeg oldiig nogel Stcd be
fundet niig sna godt iom dei. Der er,
liaode niellein Metere og lcslever og
Eleoek indbyrdes, det smukkesle «Forhold,
nmn oel kan make sig, hvad der ogsaa
got, nt man pao Stolin i Blair foler
sig sao vel tilpog, som i sit eget Hieni.
Oin jeg nogen Sinde foar Lejlighed
til ol gaa poa Stole »gen, oil det viere
mig en Glcede at kunne komme til
Blon, hoad olle hekoppe er enige med
mig om.
En oenlig Hilsen til Stolen l Bleir.
Hans D. Knudfen.
August wim.
Albcrt Lea, Minn.
Mr·.HanS Andersen fra Blatt,
Nebraska, var her nogle Dage i fertige
Uge, delg i Fortetnmgsanliggender og
delg for at bei-ge Slægtninge og Ben
nerz han havde med sig et stock Ubvalg
as Boger fm Das-Hi Luth. 1’ul-l.
nun-Is
Mr. og Mrs. Jens Sonner
haode sidste Tirsvag Aftem lndbudt
Hans Andeksens Vennek til at lilbringe
Aften.n samtnen med ham 1 dereg Hjem
og opfnske san-le Minder. Alt Anders
sen, nu som for, hat mange Venner paa
venne Egn veer sig ved den store Stare
af Gaster iom haode indfundet sig; at
Mr. og MUS. Smenfen gjokde deres
Del, til at gore sllftenen behagelig, er
del ovnsledigt at bemerkte.
—- Henry Illas mussens fik
en lslle Dauer sidste Toigdag. Bd gra
Iulekeik
— C aroline Lassen, en emg
Pige im Msen I Dunmakk, tom ifidfte
llge til Skomagek H. H a nse nS i
Byem Mr. Haner et hendes Onkel.
-— Mes. N. S. Nie lfen fka Del
»Rosen-L S. Dak» ek her i Befpg
;hos sln Brodek Motten Hausen.
— Mes. Sofus O lsen komi
sivste Uge hjem fka Dakota, hvok hun
hat varet i Bei-g de sidste m Uger.
—Peter Olsen i ,,lille Dan
m7ark« ligger for Tit-en meget syg.
Nemah, Wie-.
Thom Cl) ki stiqnsen teistei
Jst-sie Uge til Chicago for at spge Be
stcitigelir.
— Mk. og Mrs. P ete r Ssrens
se n im unpaca et alter vendte tildage
tll dete- Hiern.
— Mr. og Mes. Peter Laur
ien og Sen, reiste l Sendsgs qtter til
Dammqu det et enden Gang i de sidste
halt-ander sen-.
Prof. Nie lieu fes Sie-hinunte
kom lsidsle Use herlil for at heute sin
Hustru, som hat tilbkagt et Par Mao
nedet hos sine Fort-Ihm
— Hismestrnen til den nye nagt-y
tekianfke Kiefe, heri Byen, bles neb
lqgt Sondagen den ö. August
— Veiret her i Neenah hakt den
sidfte Tid været overmaade varmt og
wet, sidste Uge viste Thermometeket
nogle og halvfenisindgtyoe Grader i
Styggen. Det hat været særdeles gobt
Høstoejr, da vi ingen Negn hat haft
siden 15de Juli.
Link, Wis.
Der er enbnu Uvsigt til at Benen,
This Stil-erfr» Hishi-n Lake and
sunthusn linilwst kan komme igeunem
Nybygden i en næk Fremtid.
—- Jens Ny b org bliver ved at
oære ineget syg. Han hat varet sen
geliggende til dels hele Sommerem
— Om Morgenen den lo. August
mistede B r o ch m u n s deres ltlle Son
Han var I; Ugec gamsneL
—N. J. Nielfen og H. O. J.
A s to v har i den senkte Ttd bygget de
res Hase betydeltgt wire-.
—(5. Nielfen, verbot lädt syd
forCnshtng,harvæ1-et meget Inedtaget
of Gigt, fertig i de sidste iekg Manne
ber. Han reiste iotleden Dag ttl St.
Paul hvor han agter at tage inv pcm et
HospnaL
—Ligefom Tøtken i Foraaret var
noget ukendt, san er det ftygtelige Veir
nufor Tit-km J de sidste Par Ugek
hat vi faoet en ualmindelig Masse
Negn, og Luften hat varet trykkendr.
Adskillige Kreatuker ek bleven drehte
her i Nybygden af Lynilden i denne
Sommer og forleden flog den ned i et
Hjemlidt Ist for Cushing og dmbte
W m. Beu men, der var Enkenmnd og
eftetlader fire Bom.
— Det fryder nu ellets Ljet at
Hse de for henvisnede Gtæsmakker gran
inees igen. Menge väl faa en tig Hohøst
cndnn i Aar, ocn Vejtet nu vil tillade at
faa det hssten
Cl)icago, Jll.
Pastok J. M. H a n sen S Hufttu hat
veret meget iyg, nien er dog nu bedre.
—- Paftor Pedctjen var i Son
dags i St. Chorus-, Jll., at prædite.
— Pastor Heede fra Milwaukee
var forleden en lille Tut i Chirago for
at besogc Bennertie.
— Ebesiezer llngdomsfokening holdt
foknvlig Stifteliegfeft. - Foreningen hat
tun bestaaet lidt over et Aar og hat« i
den Tid gjorl et fokholdsvis godt Ar
bejde blandt de unge og ogfaa i Wenig
hedeti, ifcer ved denö Bibliotek, der tret
ler co. 150 Bind.
Tit Bestvrelse for kommende Aar
valgteg: Mr. T h. Chr. Petersen
til Ncestformand; Miso So ri n e Pe
te r s e n getivalgtes som Sekretcer;Mr.
E n g ha u g e valgtes til Kassererz
Miso Nicoline Clausev genvalgi
les som Kolleltsu til Bibliotelarer
valgtes Mr. J. W. N. Jenseit og
Mr. Chr. Peterfen. Pastor Pe
terien er Fokeniitgens For-natio. Maa
Herren fremdeleo velsigue Ungdoinsfors
eningect i del kommende Aar·
—- Pastor Peterfens Hustru,
der i lang Tid hat vcekct fyg, er nu mes
»get bedcez hun har været en Tut paa
»Wartet
— Mr. Grafs, der bar udlagt
et ftott Akeal i Byggegrunde ved Miss
lvaukee Ave. og Jtviiig Bonn-party gi
oer de daarlige Tiber Slylden for,
at han ikke hat folgt slere nggegrunde
til Dato. Hatt hat folgt over 170 al
letede, men hat endnit ca. JW uiolgt.
De billigsle kostet Wut-.
— Det norske Bocnehjem paa Jrving
Voulekoarv hat over 40 Born. De fleste
er der betalt for. Fotleden opftod der
Jld i Bygnmgenz men det lytkedeö at
faa det slukket, faa at ikke nogen stor
Stabe udøvedeg.
-— - W. J. B ry a n, Pkcesidentkans
didat for Deinolraternes Parti, opholdt
sig forleden her i Byen paa Gennems
reife.
W Den store Profet D ow i e og
Frue ek paa Reise til Europa vel sag
tens for at forbavie Foltene paa den an
den Bred med dem Hambug.
— — Det ftp-seh fom om Motmonerne
har fat sig for at erobre Nordveststis
cago. J lang Tid har de bombarderet
her vaa North Ave-; meu hver Aften
tret-er Fjenber at dem frem, og saa man
de io retireee; men alligevel stammer di
sig ikke ved at rykte fkem nieste Alten«
Hvig Folt ttke var saa gyfeltg dumme
med Hensyn til deres Bibel, vitde de
nevpe drage nagen ftor Flot; men nu,
da der er mange, sotn ikke kender For
ttel paa hsjre og venftre, er der ja altid
en Del, der tager imod der-es Udgydel
set-. Der er ca. 20 Præster tller Mor
ntonprcedikanter her; de fleste af dem
inne-: at være letfindige, uomvendte
Mennesker. Efter al Sandsynligyed
hat deres Akbejde ikke baaret mange
Frngter endnu. Det er jo tnest Kum
der, de jage efter, og de fleste af disse
er numng for oplyfte tilat gaa i Fal
den og folge dem til deres Zion i Utah
og bltve Trætokter og Slaver for disse
yngre og ældre Lapse. En Forening
af Pnkster til at modarbeide dem blev i
Fjor stiftet, hvortil ogsaa Pasior Peders
feu, Ebenezer Menigheds Priest, hsrer.
Nævnte Forening har ladet tkykke en
Trcittnt paa Engelst med de fra den
luthcrske Lakre mest afvigende Punkter t
den-s Religion
—--- Ptstor Christiansem den
fortsncdc danske Rittes Foktnand, hat
fornnlig vceret her i Byen og prcedtkede
i Ebene-Her og Silvani-Z Kisten
—- Varcnen og Tøkken var ved atl
blivc haord for Plantevcekften her i Om
egnuu men nu i Lørdags Nat kam en
Del .ttegit, ledfaget af Torden.
—-- Stdfte Uge har, efter Aarsttden,
værct den vartnefte i Chicagos Historie,
siges der, Mtddeltemperatuken var
80,-»«-.«; den hsjesteGennemfnitstemperm
tur, tndttl kendt, var 75,4.
Paa Grund af Varmen er Dsdelig
hedcn gnaet ufædvanlig højt op. J
Almmdcltghed dør her i Byen ca. 200
ont Wen, underttden er Tollet lidt hsj
ere Eiter lavere; men i denne Uge vil
Todsantallet gaa vp til til ca. 700 eller
lu« dodc om Dagen. Mange er dode
af Zolsttk og andre direkte Virkntnger
af Barmcm Saadanne, som har Lunge
sygdomme, synes Bannen at have haft
megrn Jndflydelfe paa til det værre.
Dødcligheden hat været stor blandt
Born under 5 Aar; mellem 200 og
300 Born er døoe i denne llge. Wen
store Masse Dødsfald blandt smaa
Born ont Sotnmcren, siger Sundhedss
tonnntssionem fkyldes Urenhed i Hiern
tnet, c Soveværelfc og Køkkem daarltg,
uren Mad, og daarlig, uren Luft i
Soveocerelset.
En stor Mangde Heste er dsde af
Parmen, ogsaa en Masse Hunde.
— Pnslor Dahlfirøm fra Ra
cine, Wis» ventes hertil i denne llge og.
vil maasle prædike i Ebenezek Kirke paa
Sondog.
— Ungdomsmøde i Ebenezsr Ktrke
holdes hver 2. og 4. Sondag i hoer
Maaned. Alle er velkommen.
—- Chicagos Jndbyggemntal er ef
ter fidste Foltetællmg 2,0«7.·;95, hexaf
er l,02l,974 Mænd og W3,721 zwin
der; altsaa :.3(.;,25-·z flere Mænd end
Kvinder.
— Ebenrzssr Menighed holder MI
oer paa Hi. af Romer og North Ave.
huer Sondag og Tirgdng Aften. Disfe
lssademøder hat gennemgaaende væket
godt besøgt og siltert til Velsignelsr.
Der er mange, som vente paa, at
Stolerne stullc aabnes igen, for den tem
melig store Magie af Born, der aldrig»
ioger uogen Zlole og er udsat for Wage-;
bonvlivet, bljver assisteket as stolebesø
grade Born i denne Tid, og Refultatet
as detes forcnede Atbejde er en Del
Tyverier og Roverier. jtuflaaede Vin
durr og anden Stude, tilføjet Ejendonv
nn-. As dem, der befolker Arresterne, no
gor disse en belydelig Del. Nogle Tal
of Arrcftationeme i det sidste Aar ans
rcø her. Som de højest iRækken now
ncsz Fall uden Bestæftigclse: Tramps
22«,77 , Arbejdere 1:3«855, Tienestepi
get- eller Hitzholdere 4, l 75, Kasse Z, 559,
fotfkellige Slags ehe-sk- 2,102, Malt-re
1,»69, Snedlere Wu, Mucete :31«1,
Skkaddere 719, Skomageke 280, Sing
lere 219, Vagere 248, Læget U, Apo
tekete 95, Fonctningsmcend thi, Mail
kcmænd 154, Bogfrykkere 557, Ams
drcnge 21 l, Polinbetjente lu; disse
er de højeste Tal. Der er desuden
mange andre Arrestaliotter. Tallet er
ialt 77,441. Af de arresterede var
dobbelt san mange agier sokn gifte, og
Alb-ken, hvori de fleste Forbrydelfer
poedes, er for begge Køn fra 20 til 30
Aars Alderen·
-- Ebenezer Menighed bar holdt MI
deridenne Tid og drøftet Opkettelfen
af en Unverstøttelseslasse for trænqeave.
—— Paa Ssnbag bliver der helles
msde i Siloums Kirle paa N. Aha St
-— Kunstmaler C. S Irr n se n og
Familie reiste forleden til Don-stark for
t jage varigt Ophold.
--— Ssadag og Mattng var Beim
Migt, og Folk aandck attek lettere.
—— Der er bem, der paostaa, a:
CountysBoarden betalek JEAN pr.
Tønde af Kul, hvotimod den almindes
lige Prig for Kul er 82; yvad de 82 28
bruges til, er jkke let at vide. Wlmt
a finu Connty Boot-cl!
EnDestilleringH-"l’mst paa 24
lMillioner er dannet; hvilken Masse
Drukkenfkab man ikke til for at spare
Reuter af den Sum.
Til ticnlig Oplysniug.
Past. H· J. Oahlftrsm, der hat
Aniæitelie som Reisepmst i Den form
hauste Kirsc, er tillige Agent for Dun
ish Luth. Publ, Ninus-, og fom sau
van hat han Ret til at modtage nge
for Bager og Blude og koiuete for
samme paa Hufets Begne.
A. M. Andek sen,
Find. i Titetd
Tiggcrnes Magasin.
Kcempcbyen London gemtner i sin
Myretue de mætkeligste Tlng.
Det er ikke lcenge siden, at man
under en afFlodbroerne over Themsen
opdagede Forbrydekneg Universitet, hvor
Londons vordende Forbrydere fis Unber
visnintz i alle Forbryderlivets Kneb og
Hemmeligheder af de gamle Galgen
kandidater, og nu har man nde i Red
Lian St« der ligger paa Themlens nord
lige Side opdaget Tiggernes store Ma
gasin.
Der eksisieter ja i London en uhyre
Saærm af Tiggere, der ved alle mulrge
Midler spger at vække deres Medrnenne
stets Medlidenhed. Blinde og skæve,
’enarmede og enbenede, Falk, der slæber
sig henad Jorden, og Mennesker, der
jfom urene Dyr ligger hen i en Gades
’krog; alle peger paa deres Elendigheder
og heder ocrr en Penny.
Det »Tiggernes Magasin«, man har
opdaget, er en Fortetning, hoocfra Tig
gerne farfynes med alle de Hjælpecnid
ler, hvormed de kan paakalde Menne
steneg Dellagelse.
Her udlejeg grønne Ojenskærme,
Krylter, Traben, hvorpaa Benet kan
bindeg op, Plakaler med Paaslrifren
,,Blind«, eller en Plakat, der formller
am Tiggernes andre Fejl og Lidelfe.
Her udlejes ogfaa tmelsyge Bern, hole
Hoved er et eneste Saat, og pjaltede,
sttdne Unger, der er bestemte for Tig
gersker til at bære paa Armen.
Gamle Meend ag Fruentimmer ind
sinder sig her og ladet fig leje dort jom
Medlioenhedsobjeller. El Par Tig:
gere slaar sig gerne sam nen og lejer et»
saadant sammelt Vrag, som de san
llæber af med. De to Tiggere udgiver
yam for at viere deres gamle Fader, og
deler saa Rot-et med hanr eller lanner
hacn med ,,fasr Gage eller Procenter«.
so elendigere et saadant gammelt Spek
lakel fer ad, desto hajere Gage tan han
fortange.
Alle den Slags Ting og Hicelpemid
let frnder de londunskc profeåsianellH
Tiggere i Magasinet i »Den rade Laveg
Gabe-L
Politiet kan ille gøre noget itnod
Magasinet. Thi Gaden er fri i
London, og del bliver huer enkells
Sag, om hin vil give en Tigger nogeL
Og da man ikkc san farbydc Tigge
riet, kan man natutligvis heller ikkr
forder Falk at drive Fortetning need
Tiggerne.
syst Dem see teaeaerhisatvee, sum lude
holpee Kvlcfölm
’ eftersonr stattfle litt-et oll fordaekve Smageianlen
’ og luldstcendlq sdclagge del hele System, naak del
faak nat-ge lnd glenaem Ulmhlndeknr. Saadanns
Uktlklet vurde Ildctg der-geh unt-ragen euer Foeilrisl
fia dvgnge m ers thldea Stadere emaier e: U
Gange vrme en de sode Vlrknin te, fom de nutllgcis
Isatlclyavh soll's Ost-nd ’uro,tllbetella1F.
Chcnep C co. Toled0,0.,indeholdcklnlelsiuils
til-. oa brusllem lndvoktedMedlklmvlrlee den dlrelte
aa Mal-et oI Oltmhmdetnh veaariie ejudee Balk
Istscth coec, laa ocee »n- Ima at soa den aearr.
kes brugks los-e lndoomc ledlcln og rlloletee i To
cedo, O» aj F. « . Chene eh Ca. Vldnesbhed eit.
Faaei as Anat elen. Pris 75c Flal es. -
»O Efqu PLU- ee de del-ne.
Blair College
brgynder sin Eftcraargtcrmin den Wdc Zep
.tembcr. Stolen hat ottc feste Lcrrcre og
Lwrrriuder.
iACAhliMlP SNIOUL Morlscrcdendw
i(’()l«l«l«:«l-L l)l«)l-Alc"l’)ll·JN’l’. Klas
sjml (.’()urH(-.)
NUliMAL (k()lklcsls3. (1«’ok ’l’euchur’s
Omuit Ein-l sum- (’(srt.il"«:ut(ts.)
BUSIN css l)l«:l«Alt’l’Ml«JN’l’.
(lk0»kkeeping, Shoktbuntl mnl THE
wrjtiiig. ehe-)
sDanst Spros, Litteratut og Diftokir.
Uddannelsc as wrere oq Larckindct for
den danstc Warnen-tout
Ml’sl(’- DBPA HTAUJNI
Forcdrag over B bslcx ist« ric og Lim
ratur.
Stolen er i alle Maaver praktis! og tidss
soaketldc udftyret.
For Undcrvtgnin , Kost og Loqi 74 Dollaks
om Maancden (4 ger).
Jndmeldclser wohltut-, og ncer «.ekc Op
lysningek gives af
Kr· Anker.
Blatt, Nebr
M Sktiv efter Katalog.
Krigen i Kinn.
lFoktsat fisa Side 1.)
iave haft til Hensigt at narte Undfkktt
cingähaerem Naar denne ilke behsvede
it undsætte angen, da kunde den jo itke
moe nogen saftig Grund til at dom
bardese Peking.
Denne Drogepolitik lykkedes nu alve
tes ikte. Geiandterne holder fast net-,
at de førit tun fotlade deres Post, war
de allieredes Heer lan yde dem Bewi
ielse.
Med bete-I 800 lsuropckere og 3000
kristne Kinesere, kunde de ikke nndgaa
en almindeltg Misfakre idet Øiebtil,
de holdt op at tot-spare fig.
Det et overordenlig prisvcetdigt, at
Diploniatmie faaledes, bog for en
Gangs Skle, virkelig ogsaa tager de
arme liiftne Kineseke under deres Be
skyttelse — og det maa haabes, at disfe
3000 dog kein undslippe den Statius-,
sont hat kamt iaa mange af deres Tros
fceller i disie aloorlige Tider.
Efter at Regeringerne altsaa nu har
faaet Bished for Kinesernes vedblioende
Falsth·ed, er de endnu mere fast beste-me
paa hurtigst inuligt at foretage Frem
rykningen til Peking.
Oni Gesandterne tan holde sig fau
lcenge, til dette san ske, er vel et andet
Spørgsmaai.
Li Hang lihang vil mæglc.
Da denne Politik bleo saa ynkelig
afsløret, har den kinesiske Kejser selv
fotsøgt en ny Vej.
Den gamle Li-HUng-Chang,
hvis politisle Dygtighed er anerkendt
overalt, og som af alle Kineseke hat
statst Kendstab til Amerika og Europa
er bleven udneeont til Kinas Befuldmæg
tigede, og stal fom saadan for enhoer
Pkis faa istandbragt snarlig Frev.
Keiseken fer jo nol, at hans Hovedstad
er truei, og han vil nu sage at undgaa
den overhængende Fore.
Li-Hung-Chang har imidlektid spillet
en meget niistænlelia Rolle under den
nuvcerende Krise, faa det er oisi et stort
Spargsmaah om Magterne i det hele
taget vil foihandle med hatn.
De er blevne stuffede saa ofte, at de
oiensynlig kun hat Tillid til Svcerdets
og Kanonernes Afgvretfr. U. S. Re
gering hat da ogfaa strals meddelt, at
den ikle kan gaa ind vaa at fothandle
noget, for de keldre Forlangender om
Garanti for Udlændinge og lindern-gl
kelse af Nsevekæmperne er opfyldte.
Magtctneg indbnrdcs Forhold
Der er iimdlertid ingenlunde et faa
scerligt fint Forhold mellem de allietede
Magter indbyrdes —- og Grundene her
til er forslellige.
For det forste er Tyskmn Greis
W a l d e r se e bleven udnævnt til Ooeis
.1nspreri den fremtidige Krig i Kina —
og han hat faaet Oberst S chwar z
cop pen til Generals«tabsfch:f. De af
rejfek incesie llge fra Hamburg til Kinn.
Denne Udmaerlelse af Tyfkland er
felvfolgelig en Tcrn i Ojet paa Famil
cncendene, og det saa meget mete, sont
de franstes allierede, den rnssiste Czak,
hat givet sit smigrende Bifald til Wal
deifees Udnævnelse.
Detnæst oingaas Engl a nd mcd
»Tanker om at tage Shanglzai rg
«helc det oniliggende District i Besiddelse.
Nnturligois som Laan —- og afbare
Norvendighed. Detie vilde fmeiste
Fiankiig endnu mete, da dei hat sine
flette Jnteiesieri Sydkina. Pan den
anden Side lni Ring-ferne allen-de erob
ret New 6 hina n a paa Leamtung
Halt-sen — og man kan nit ieinnieliq
sillert gaa nd ira, at de skol vide at br
holde denne Hain-U hvor de ellers kttn
havde forpagtet Port Arthnr, til evig
Iler og (.5je.
Man irygtei for, at der fremdeles
kan komme de alvorligfte Kurker paa
Traaden mellem de allierede. Mcn de
ei jo ogsau niange Hunde um Benei.
Inmitte, daufke Pkæftetraver
wen Biber) lcvercg til den billqu Prio ihm-D vorko
fkit. teravek ovlaettcg for list-, vortnfrit.
Wiss C. Strauch
wie-Uti- Ave. Zo» : Miiisiesavolis, Minn.
Ashland Hojfkolc
Gram, Mich.
Vintertekminen begynber d. t. Okto
ber og varek til d. 2·2. December.
Dunst-amerikanst Hoifkolr.
Landbkugsskqle (i Ttlslutning til Michi
gan stau- Agrieultural (JUll(s,g(-,
Fotbckedelie til Optagel«e paa State
uuiveksitetet vg des-M ligesiillede
Stoler (godkendt af Michigan stau
U11ivemity).
Dunst og engelsk Program ublevekes
paa Forlangende, og alle Oplysninger
meddeles af undertegnede Bestyrere.
Christian Bann. J. Christian Bat-.
Gram, Mich.