Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 15, 1900, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    C
Fra Brsdrefolkene.
Tredlve Berti ramte as Lnnet.
J Narheden at Dranicnen ved Kristias
nia Fiord flog for nogle Dage siden
Lynet nedi en Skoleklasie, hvor der
fornden Lareren var omtrent 30 Bsrn
til Siede. Enkelthederne ved denne
Tildragelfe er iaa falsoennih at de giver
et nyi Etsempel paa Lynets nberegne
lige Luni-.
Medens llvejret bit-d las, havde Var
riene netop deres Fiikoarter og var
ipredte onilring i Kloster-ender i
Fard med at fmfe zrokost og lege. Lee
reren st ved KalhedcreL Plndfelig
helles et skarpt Knald, og samtidig find
teg Varelset med Sod, Aer og en start
blaalig ng med en eiendommelig skarp
LngL Gennein fliegen knnde Lareren
tydelig le, hoorledea alle Bsrnene, lige
sonx hypnotiserede, stionede og spredte
Fingiene fra hinanden. Dervaa fuldi
de alle socn ved et Slag til Jorden, dels
sotn døde, dels vridende sig i Klumpe
trakninger.
Lakeien, der selo var hulvt bedøvet as
del strecke Lufiiryk, laa paa Tildrageh
ferne i Væreliei lom i stor Afitand.
Derefterfnlgte nogle grnlnlde Lieblicke
med Todgliilhed« Disfe Selunder
bragte hani til Vevidsthed om Stillim
gen og til Ftlelfen af sit Aufs-an
Med Msje slcebte han sig hen til Tis
ren og stadte den op, og i fanirne Lie
blit udttsdte nogle as Barnene et frag
teligt Strig.
Da der oinsider com Hielp til, - be
fandt Barnene sig i en meerlocerdig Til
stand. Holz alle var der Spur af Ly
netg Virkning. De slesie runde rkke
hgre, andre var nasr ved at weites-, da
de. idet Lieblik Katastrofen indtraf,
haode Munden luld ai Mad. Klæder
og Sko var lsnderrevne, og tnange
hat-de merke Pletter og Striber paa
Arme og Ben; Arsigtet, isar omkring
Monden, var blaat·
Til Trods for, at man elier saadanne
Kendetegn bestemt inaa antage, at alle
Bornene er trnfne af Lynet — mange
loin farft til Beoidsthed efter ssere Ti
Iners Carl-b — koni alle sigi forholdss
viS kott Tib, nden at nagen havde taget
blivende Stadt paa Sundheden.
Garn-de langes ode. Man hat i
llllansater i Aar sei det Særfyn,at ilere
Oicndomme, starre eller mindre, henligs
ger saa at sige nbrngie, i al Fald mil
faaedr. Paa didfe lfjendainme iindes
ingcn Besatning, Gaarderne it«takrdl.-rt:
teg ikle, og blaser et Hngtag val, saa
saar det ligge. spprger man, hvern
derejer en faadan Gaard, faar man
gerne det Ovar: »Bei vides itke.«
Tigfe lheiidomcne har nemlig værei su
get ind i den store Spekulation-J Mal
ftrnnk Te har til overdrevne Prifer
varet byttet i Bygaarde med ligesaa op
slrnede Busen Saa har Elende-rn
Inene varet oniiatie rnange Gange, og
hver Eier har natnrligvig pagset paa at
ndsiede en eller flere Panteobligationer i
Gaarden ined Prioritet nast efter et
Utal as foranitaaende Hefteller. En
delig til sidfl indgaar en saadan Elen
dom enten i et Ronknrgbos Masse,
eller den bliaer i Naonet hangende ved
en Mand, iom kansle hoerken vil eller
tan tilse den, men lader den feile sin
egen Sp
G GEIij
Jeiu Liv.
Jllumuen Stett-He l!sx"22.
Use-me tust-O.
szxqqukuqbeu wo dem stillem » mutig
Iom nmhkk en behagen-L Humans ou
stack-the Ihm-mit »und t» arm-e zart-m
ver alle quasi missioan dumm« mkn
doesaan(«, san M bete ask » must oq Isr
lmqelw Zinomm Mit-I tun drum du«
Immb us Mult- et n Bill-se as vor Fuss-«
»Ter- s Ton-streuen M kaut Zur-stier
ime, at Beim-stimmen as dem »Im-liq
oq sog sag behagen-II staat-Io- Bslleoe for
Mit Ist funke- cnqnqea isaa oq vaktmtvt
Inn-n csl at les-s et bebst kts ved lauten
vag. mach hsns elftkve Futter tm list tm
lum- cmknnq dem will-se stumm im
en Masse its-sm- Momstec. Mauer um
bme Mit-want » amm im Z(kmc,10m
its-nimm oe seit-nur« e Indus-Mk I
zirlsmns Lju nennte: . sein III
« M. 2 Dlu ms il Ilcsysmh z.
Jesus-sum les-steh 4 In
des Ittosvamsmh h III
ums- ac III-seh 0. Ist-unf
sset m Isists-Meu- 7. Den Ihm
Raum-. spr- iie ins-. id. c
Isssounh ums-Unint
Ime nicktelt0ge sueveo nisovonltge
Stint-ed et clmiudeliq untersule does
Epnkagsssolelckm oq vaskacn vka
, Bibklklaoie oq nistet-ge Familie hard
lmve def
UgsnisUb sont ihn at dem Mk- ec »
b,illtflt Iou um but-NR
» nut, men st kostbsn Nromo Erwarqu
du«-am- Fakver pas icrqmotssakmnmd
Vi hu- Wt mkd still-der at Im man e
" Ack; Imsu dem ovktqaat allt- smsre IN e
der, m bat product-roh os voller vel tot
Uent Lpnicktiomth. Der er no et laa
kskcn , brhaazeltst oq skisftende ven, at
ruht-er Mkk mtqektt t » as der kan
Mk pack den knapste IIM cas, Inmitten
n- Iiliclbet, n M tat-et lettnesvrs en
tek at ist«-. end under almjndelmk «- oc
hold Pksve mkd Bocke-I Ihr Den for
II 00 W for Is· 25 b0 soc Ic. 00.
muss-UT 50 Wen-Aquian passe-we
Vor dem Bill ds, ladet ai nqe Gall-Wen 4
Tom but-eit· MS . 01150 r Das
certetnsbesaneccki1qu5c veloq einin
« Print pag rissen-ruhelos mod net-Fa
Ins-tm ul Volwonv MU- penne flammte
ad, os met-n dem blas, staat de cui-ek,
· oq De erholt-et grans- en im Prof-m
Hom- chslty Mis. co
CNUN Cl l« H. ) P. U Zu- Slscöhicssus
(- MOO ØGØØ
D
D)
MW«" W H
Udlandet.
» Ost, m ; III»
l EXN—.-::—- Heeisåk ,
!
l
Kkigcni tSydafkila.
Nur Lampe —- lfn Summen
spat-meist
Tier er ftadig nye Meldinger am
Smaatræfninger i Sydafnh og for
iaaoidt orier det fig« at Krigen ingen
lnnde er saa afstuttet, sont de engelske
Korrespondenter forteeller.
Endog san langt syd i Transaaal
sont Jahannesburg var der Bocke paa
Spil den Tde August, og da der ilte
meddeles noget om Kampens Resultat,
tar man rolig gaa nd fra, at Englan
»derne dlev overkastede der,
’ General Bauer fortscetter sin Marsch
ita L st, men Boerne lader det ikke
komme til siaknp Ved Siden as inde
holder de engelske Lloiser mange Berei
ninger am enkelte Falk, sont oveigioer
Iig eller bliver arresterede. Sandheden
Ier vittnol, at det engelske Kredit-lodern
damine er i Find med at goee last mel
lein alle boervenlige Jndbyggere ide
erobrede Byer.
Den utmttelige FristatssGeneral De
Wet er dog endnu ikke bleven fangen,
lhoilket London har ventet nn i over en
Maaned. Dei hedder sig stadig, at han
et umringet fra alle Kanter og fire en
gelfke Heere npererer imod hont, under
Lord K it eh e ne rg Overanfokiei.
Sidfte Rygte gaar nd paa, at Kitcyei
ner nu otikelig har indhentet De Weis
Bagtrop, og at, samtidig ined at Eng
lasnderne gav sig i Kamp med dem, her
teS Lord M e t huens Kanoner fra
Alard
Tset versenligfte Nyt er forsorigt et
Telegrani fra Lord Robetts nngaaende
en Saniinenfvargelie i Pres
to r i a.
Sammenfoærgelsen gis ud paa at
generodre Brettern-, drabe Lord Ra
berts og nedfkyde saa niange engelste
Officerer soin muligt.
Den blev opdnget sidste Torsdag, og
Ophavstncendene blco aiebliklelig arte
tterede. Det var Pistorias Borgere,
socn i Forening skulde have udfort Dan
den; nu inaa de selv nndgclde for deres
foiinastelige Tanke.
Mange af dem dcporteres udenfot
Land-eh og der oil ikle tangere blivi
gioet Pag til Boere i Pratorim
J England er man overordenlig harm
iuld over denne Begiaenhed. Man glit
der fig vel over, at Lord Raberts locke
lig undgik Futen, men samtidig apiar
dres Negeringen til at gaa strengere til
Vaikg i Traiisvaai. »Man skal ikke
lade en zjende deholde andet tildage end
Hinwe, hvortned han stal grade,« siger
det taa Jungoblad «1);xil)- Mail".
Miiligais indstreenkek hele ,,Sainnien
spargelseM sig til et mindre vel anlagt
Fotfag paa at generobre Prcetoria, og
de engelsle Korrespondenter hat soc-, for
at dække over Situationens Fariighed,
vertet nadsagede til at lave det om til en
,,Santnienspmgelfe«.
Sinn oin Boerne ikle skulde have Loa
til ined Hander ag Fodder at forfvake
sig imod den Fjende, der vil erobre deregE
Land?
Ewig inan lan fiole paa en Meddelelfi
its Boernea Side, har der nylig staaet
et blodigt Slag oed Middleburg, ihr-il
ket Englanderne haode 500 dichte og
iaarede. Ligesaa meddelet de, at Vyerne
Heilbr on og Frau kfort er gen
erobrede.
—«--«- . - —OD- —
; Cn elektriik Baue under
Jordeir.
J disie Doge et den fskfte elekttisie
undetiordisie Beine aadnet i London.
Bauen, der gennemskteket Byen fra
Oft til Veft og steuer Byen i Fort-ins
detie med vestlige Fast-den menes
ganike at ville fortmnge Omnidusietne«
sont hidtil udelukkende hat besseget Per
Iontkasikken til og fta den indte By
Den begynder ved Ulbkidge Road og
endet paa Mader ved Englands Bank
og Bei-few
l Bauen liggek under flere as de mesl
libefcerdede Gader, gennemsnitlig i en
I Dydde as 05 Fed, men enkelte Siedet
send ogiqa W Fod under Gadelinien.
I Den destaar af So ved Süden af hinan
«den liggende Tuneller, ellek ketteke sagt
imcegtige Staate-n Pac- tre Siedet
hat man mauttet anlægge Tunnellet
over hinanden, pan chnd nf de over
iliggende Gut-ers Sneveched.
Elektriske Elevatorer defotdke Passa
Igecerne til de iotskellige Stationekl
1
Ver-wach der lige faq oel fom selve
Tannellerne er glimtende oplyste. To
gene afgank uafbmdt med 29 Minuts
Mellennnm, og hvekt Tog bestaak of et
Lokomotio vg fyo Vogne med Sidde
pladser til 5530 Passagerer. Hele Far
ten varer 22 Mit-Wer og kostet 2 Pence
(5c) eller halvt iaa meget, fom den
sacnme Strakning kostet nted Omittbus.
Baums Bygnmg hat stiller de sterer
For-dringet til de ledenbe Jageniører.
Fort-seien paa Gaben runde jkte forscht
res of Arbeit-et, og Tunnellen nmatte
antckgges san dybt, at den hoerken tom
iBersring med de allerede eksifterende
Banet eller med Kloak·, Gas- og Band
ledningerne. Under Mottingham Hill
gaak der nu site unbekjotdiste Bann
ovet hverandre i for-ftellig Dybde, og
her er det ene of de Steder, hoor den
eleklrcske ligger W Fob under senden.
Hele Anlægget hat kostet 72 Millio
ner Kenner og regnes for et af de bety
ligste Jngenisrakbejder i den nyere Tib.
M-.0————
Fremmcvhadet i Kinn.
En Korrespondent iTien Tsin onna
ler i sit Blad nogle af de Platater, fom
Bokietne lader opslaa i de mellemste
Provinser ai det kinesiike Nige for yder
ligere at opflamme de lavere Klasseks
Fremmedhaa Han lader medfslge den
originale kinesiske Teka til et Par Pla
kater, der var staacde op i Byen Tas
sheng, der ligger i Provinsen Shili, 12
danske Mil syd for Tsen Tsin. Den
ene Plakat er affattet i hsjttraoende
Vers-, den anden er paa Projm Bot
sersPlakaten paa Vers lydet i ligeftem
ankfcettelie saaledesz
J Guder, hjcelp Botserne,
det pauiotiike harmantfke SelstabZ
det Samfund, fom optrceder mod de
fremmede Tjeevele,
der Ideltegger de mellemste Brot-infer,
der tvinge Folcet til at antage dereg
Religion.
til at folgte Hitnlen,
itke are Gudekne og forglemme For
faedrene.
Deres Mand tkæde ntennestelige For
pltgtelser under Fest-den
deres Kvinder begaa Hor.
Te frenunede Djavle er ikkc avlede af
»Die-messen
ijg J tvivle derein,
saa se rigtig paa dereg L-jne:
alle de fremmede chevces Ojne er
blaalige mtnesernes er dmnsotte);
der falder ingen Regu,
Jokden vedbltver at vcere wr;
del er fotdi Kirkeme bar tilsioppet
Himleng Stufen
Guberne er vkede,
Aanderne pine6,
baade Guderne og Aandetne oil
komme ned im Himlen for It fri den
rene Leere
og af Grotterne, naar J udtalek mo
giste, fromme Ord
Oe vil da stotte menneskelige Lege
mek, der dtivet Jdrcct,
vg, naar alle Mtliuersvelsek lese-Z
full-kommen
vil det ikke falde spart at uddrive de
fremmede Djævlr.
Odelæg JetnbanemeI
Opkiv TelegrafpaeleneZ
Ldelcg dekncest Ijebliktelig Damp
iktbeneI
Tiet store Frankrig vil blive koldt og
spagfmdigt,
Englanderne ag Rusfekns oil sonder
splittes.
Lad alle de fremmede chevle blive
dmbtr. ’
Gid det state ShingsDynasiis glim
tende Keiserksge altäd blomstkel
Plakaten paa Prosa er ikke slet saa
hajtttavende. Deng Mening gaar nd
paa det samme; men den bruget dog et
meke jaont Sprog, hvori den bestylder
Europceeene for at forglfte Bsrnene
med soct Kkudt. De lavete Klagsek as
Kxneiere lade sig let ophxdfe ved stkg
taabelig Saat.
Men i Iorigt et det en Kendöserning,
at de belgiske og tyske Jernbaneingenii
Irer slet ikke et farne heniynsfuldt frem
ved Anlngget af Jeknbaner, men tvaerts
itnod heuiynslpst hat asstukket Bannen
over Tusinder af smaa kinesiske Hugejei
res Lodder, uden at Gerne, der dykkede
detes Jocd med minutiss Flld og Paa
passelighed, sit nagen Erstatning·
Os
Diævelens Sendctmd.
JPatis her der forleven tildcaget
sig folgende tragikomiske Historie:
J Faubonrg st. Martin boede en
70 Aar gammec Renttek Letoy, der
var et Menneskk med Sværmeri for det
ovcrjordiste· Var han ikte til fpiritis
stiste Foredrag, morede han sig med
»Botddan6«, med at stille Links-How
l
stopek ellek lcese i Begu, der handlede
om Tkoldeki.
J den senere Tid besocetedes han oed
nogle anonyme Brei-« sosn spilledes
ham i Hemde, og som indeholdt en Hob
Baue-, der stutde antyde, at de kom sra
Helvede. Heldigvis ointalte han det
en T ag til en as sine Venner, der ikke
var Spor af overtwifk, og denne raadede
ham til at ooetgioe dein til Politiet,
hoad han kun med Uoillie gil ind paa.
Erim den gamle Rentier sorleden Nat
laa 1 sin Seng, tmngte to Banditter
sig ind i hans Soveværelse. Med
Kamog hats-de de soc-net thsigtet sort
og ued Hsætp as Bote sat Haaret op i
to Horn, saa at de i deres glorøde
Oragter nok kund-e ltgne Djævle, scr
«lig i en gammel overspændt Monds
»Es-Ine. Forsckrdet ftirkede han paa dem,
log end mere sorscktdet btev han ved at
here dereg gravdobe Stenune sige2 Bre
vene, som du i den sidste Tid hat mod
tach, hat« været oote Fort-bere, og
deisoin du itke er oillig ttl at udleoete
os din hele zorniue nu her paa Steht-t,
oit vi usoriøoet sterbe dig med ned til
Heloede. Vcelg selo —- men vcelg soe
nuiisk;t.
Man forstaak den gqmles Forstw
delsel Halv død as Angst kkaolede han
paa alle site hen til sit Pengestab og
gav »Liæoelens Udsendinge« alt, hvad
han havde hjenime, omtrent 10,000
Franc-z, uden at tamke paa den sjerneste
Moditand Qg i samme Nu sorsvandt
de udspelulerede Gavtyoe.
Ratte Morgen sottalte den gamle
Leion sine Vennee okn den market-ge
Handelsc, og digse skyndte sig at an
melde det natlige Oversald til Politiet,
trods Lckoys Protest. Dette satte sigz
strakg i Ver-kegele og det lykkedes dein;
vnkclig at saa sai paa Rot-erne, som
viste sig at være to velkendte Jndbtudg
tyve oed Navn Naviek og Chikot,
sont en Gang tidligere havde forssgt sig
sont Tsævle.
llmuligt er det ikke, at Rentieten
igen tan saa nogle as sine Penge at se.
-—-— - —C.- s- —
Til Nordpolen pr. Js
bjørn.
J Tromga lever der en Mand, Kap
tajn Hang C. J oha nnef en,fom hat
taan at finde Notdpolen paa en tet
ejendomntelig Maadr.
J et Jntekview, sont Kaptajn Johan
neien er bleven unde1·Iastet, hat han yts
ket folgende ont sin Plan:
»Tet er ntin Anstuelse, at Nord
polen san naas ved Hjælp af Jsbjorne,
og hetpaa hat« jeg grundlagt tntn Plan.
Jeg sit Ideen for nogle Aar sicht,
da jeg befandt mig est for Barentg
Land, hock jeg laa og stolz Saler En
Tag ftkjenge paa en valbig Hun
djørn mev et Par Unger. Fatft tantte
jcg paa at jage dem, men opgao det
paa Gntnd af Stortn ag Tykning. lld
paa Eftermlddagen traf keg dem tilfældig
Igen en cj —- 4 Mit ita det Steh, hook
jeg sprst havde set dem, og faa kam jeg
plttdseltg paa den Tante, at tned saa
danne Tsyk vilde det vckte en smal Sag
at naa Notdpoletr.
Jsbjsknen bei-reger sig nentlig ligesaa
godt i Bandet som paa Landjotdem
Man bygger altsaa enSladebaad, spæn
Der en Bjøm for den og fatter deni
Bevægelse l slcetnlng ad Polen. En
ISbjmns Rrwfter og Behænvighed for
tnaa at averomde alle Hindringer. Den
lojtnmek tned Lethed over be bredcste
zltevnet I Jsen ined en Band paa Slasb,
navnlig naar man selo hjaslper ttl nted
Aarer og Baadshage.
lsn ngjskn et let at tamtne, og
den tan leoe al næsten tngen Ttng.
Man har studt Bjskne, hviel Mave yar
vtst sig at verte gansle tumme, uden at
man dersor hat kunnet paavise noget
Soind of Kraftertm Otn Vinteren
tæte de slmpelthen paa det Fedt, de hat
lamlet sig am Samtneken.
Man traffek Jst-fernen overalt og til
alle Aatsttdet i Polaregnene. Den er
altid paa Vandring, og berfka stkivet slg
sandsynligvis vens Lake Kraft ag Ub.
holdenheb, fom oil vceke as uoutderltg
Iliytte paa en Nordpolgfakd.
Naak man fanget Ungerne ganste
smaa, kan man gøre dem tannne iom
Hunde, og der ekikke Tale am, at de
loher deres Vei, selv am man ladet dem
gaa frlt ontkting. De holde sig til det
Steh, hoor de faa Mad. Naturligvis
stulle de tammes i deres naturlige
Element, de stnlle tranes, fultes, ad
oikles l Kraft og Smidighed, kort sagt
lotberedes paa ten lange farlige Reise
til Nordpolem Naar jeg hat faaet
dresfeket faadan et Pat Bist-ne, tagek
jeg af Steh tmin Slaedebaad, og jeg
habet-, det kene norste Flug nieste Som
« .-..
s —
mer stal blioe plantet paa Toppen af
Jordens Akte-«
Den raste Kaptain vil tun have een
Mond med sig og Proviant for feks
Maaneder. ,
Øm alt og alle.
Zoriuliiternc og Hutnlicrt. De
pnteretkainmeret i Rom hand- Møde til
Udtryk for Nationalforsatn. gens Sorg
over stong Hnmbertg Lod. Eiter Pro
grntnniet stulde knn Deputerelkamnie
rett- Forniand lale. Soccalitteine var
vrede over, at de ikke sik Anledning til
at hædre Kongens Minde ved et Udtkyk
for deres Teltagelfe i Landesorgen.
Socialtsten P a nt an o afbrod For
tnandens Tale for at fretnhceoe dem-, og
det foranledigede en Dei Migstemning
Frngtcr Opror i Pretoria. En
Boer Rotntnando paa Otto Mund og
med to Kanoner har igen vist jig ved
Pyramid Hill, s Mtl nord for Pola-—
rla. Boernes Spejdere var lige vcd de
engelske Forposter forlcden. Der er en
Del Uro der. Man srygter far, at de
hervcerende Borgere oil goie Qprsr fotn
Folge af de vcebnede Boers Nekrhed, vg
de mtlittete Myndigheder fordobler deres
Aarvaagenhed.
llhcldig Provcfart. Under Prove
farten iorleden nied den ruåsiste Krydser
»Variag««,som er bygget hos C r am p i
Philadelphia, sprang en Dampcylinder, !
hvoroed tre af Besætningen blev stol
dede. Det vil tage fein Uger, før en
ny Cyltnder kan blive indiat.
Oeeandampcre tapfele Fire store
Dampstibe »Wilhelm der Grosse« og
»T-entschland« of Hamburg Linien»
,,chanic« af White Star Linien ogi
,,’Jtew;1lork« of Anierican Linien stal
feile otn Kap over Atlanterhavet fra
New York. »Dentschland« og »New!
Link« sejlede Kl. 10 otn Formiddagen.»
,,Oeeanic« og »Wilhelm der Ernste-«
sejlede Kl. I.53() Efterniiddag. Der
sidfte gaar til Brenten, »Deutschland«
til Hamburg og »Nun York og »cha
nie« til Sonthampton«
Jcrnbancnlnkkc i Tyftland. For
leden Nat stodte et Jlng samtnen med
et Godstog i Ncerheden af Dort
mnnd. Lokomotivføreren og Find
fderen naa Jltoget dræbtes. Togføreren
og Pakinesteren saaredes haardt. 5
Reitende iaaredes men flipper vtst der
fra ined Liset.
Jaat vaa Anaklisth J Berlin,
jBremety Wien og Schweitz hat« Poli
ltiet skærpet Forordningerne med Hensyn
ltil Tilrejsende. Frentntede ntaa frem
ittise deres Pas til Politiet, gpre Rede
ifor, hvorfra de kotnnter, hvorhen de vil,
ng hvorlernge de nil blive. Amerika
nere, sont Iil til Tnikland maa forsyne
sig med Reise-pag, am de vil undgaa
Mistanlr.
De ital botan-z Det pur-stoss, at de
aniertlanste Krav paa Delagoa Bat)
JErnbanen snart vil bltve afgjorte.
Brescia Mcdftnldiack Brescis
Broder og Sooger er fcengslede, grundet
Tpaa Mistante ow, al de i Forvejen Obst-,
iat Brescl vilde begaa Mordet paa
Kong HumberL Broderen siger, at
Bresci oer evede sig i Revolverskyd
ning.
Ritglands lldenriagminiiten
Grev La tngdorft, der hat fun
geret sotn lldenrigsniinister er nn nd
ncevnt til at beklæde santtne Post.
Kong Alex-ander gift. Den 5te
August viedeg Kong Alex-ander til Ma
dame Drage M aschin, uden Spor
af Patnp og Pragt. lsxarens Repre
fentant var til Siede.
Parlament-et oploft Dei engelste
Parlament oplsftes den S. August, efter
at Benilningsforslagene var vedtagne.
Tronlalen tneddelle, at Fotholdet mel
lent England og Amerika var vertikal-e
ligt. Oni Krigen i Syd Afrika dvæles
des tun ved Troppernes Tapperhed og
Koloniernes Loyalitet, og at de indus
rltanste Nepnblilerd llafhcengighed vilde
bline iarlig for Freden. Oni Krisens
sandsynlige Afslutning fagdes intel.
Om Kinn fagdes der: »Engelske
og andre Legationer i Pelin blev unen
ltet angrebet af en Jnsurgentflok, og del
lfri)gtes, at Inange af dein, fotn var
iLegationerne er myrdede. J hoilken
Grad de kinesiile Myndigheder er del
agtigei den oprørende Forbrydelie, og
om den engelste Minister tned sin Fa
tnilie er blandt Oftene, er Sporgsmaah
fqn endnn til en vis Grad er usikre.
De kraftigste Bestrebelfer vil blive gjorte
fra den engelste Regerings Side for at
faa Ophaosrnandene straffede paa den
Mande, som de fortjener det-«
Afhanti Opstanben og Nsden i Jn
dien omtaltes med nogle faa Ord: En
delig takkes Undethuset for den Bekeh
oillighed, htormed det hat msdt de ved
Krisen foraakiagede store Kum, fom
Regekingen Inaba-, snart maa aftage.
Auarkist fcengslet i Milano. En
Rusfer ved Mann Aonvne Juliu
sti blev aktesieret i Milano. J hanc
Besiddelse sont-les et Bren, market Au
xnscklsist ssscstion 163, hvnti det met-de
leS, at flere kronede Hooeder vtlde blive
,,t1«ykket neb« i Slutningen af Juli
Hcstckvd i Tyfklulld. Arn-Mem
ningen fra Straszburgs tommunaleSlag
kerhusz viser, st deri Aarets Lob bleo
stagtet 1,3:57 Heu-te mod 1.190 i 1898.
Siden 1890 er Prisen paa Hesteksd
siegettm Procent Dei er naturligvis
Manglen og den høje Pris paa andet
Kod, som hat fotaarsaget Prisstignim
gen. Du petites, at naar den nye Kod
loo tmchr i Kraft, vxl Hcstekødet blive
endnu dyrere.
Heringen as Sachsen - Col-arg,
Gothq, Dpde den Zo. Juli paa Stottet
Rose-du vcd Cobmg, Tystland. Dsden
indtraadte pludseltg og uoentet, stsnt
det kort i Forvejen ved en Undersøgelse
havde vist sig, at der var Kraft iTunge
koden og at der i en nasr Fremtid maatte
foretageå en Operation. Den asosde
inbtog en Scekstilling, da han, Drons
ning Victorias Son, var regerende
chste i en as Tysklandg Stater. Hans
Søn bliver ikke myndig for 190.-J, og i
Mellemtiden bliver Fyrst E r nst
Hohenlohe-Lnugenburg9cegent.
Fra Bckwai Ashauti. Major H.
R. Be dd oes og 400 Mænd med to
Kanoner gik den 24. Juli ud for at
finde Fjendcns Krzgslejn Lejren fand- "
tes Z Dages Macsch fra Dompoessi.
Fjendens Stykte var mellem 3,000 og
4,000 Mand. Dei kam til en Kamp,
som vatede i flere Timer og endte med,
at Ashantierne dreves fuldstændjg paa
Flugt Major Beddoeg Tab var stott.
Det er umuligt at ende Felttoget, fsr
betydelig Forstætkning kommen
Japan fokbydcr Udvandring- Dei
japanefiste lldentigsdepartement iAmes
tita hat modtaget Meddelelse om, at
Japans Regering hat fotbudt al Ud
vandring af japanesiske Arbejdere til de
Forenede Statet og Canad1, for en
Tib.
! Vil jkkc squs Spaniens Regering
that officielt ektlceket ikke at vilde tage
nagen fom helft Del i den kinesiste Krig,
Ida Spanien ingen Interesse har af
Rina.
llfrcdcn i Marotln En alvoklig
Kamp fandt Sted pag Gransen af Ma
kotko, hvori sit-O Mantere faldt for de
franske Tropper. Den J. August siod
en ny Kamp, hvori Franskmændene
misted s faldne og El faarede.
Kammandpreni Algler hat proteste
ret til Ktigsministeken mod, at der sen
des Tropper fra Algier til Kinn, da
ther eneste Mund behoves paa Gran
Isen.
Byldcpcft Der eri London forei
faldet 4 Tllfælde af Byldepeften for
uden 2 Tødsfald. Diagnoien er stud
fcestet oed bakteriologist llnderspgelsr.
Ter gnres alt for, at Pesten ikke stal
ipscde fig
Boeknc overgiver sin. General
Hu nter meddeler at 1,;:UU Boer den
l. August har overgivet sig. Blandt
zangetne er en dansk Offxcey Løjtnant
A n d er s e n. Hunter venter, at Fan
gerneg Antal vil noa 4,«(«)0. Voerne
reo Sklnnerne op i Nærheden af Freve
tichstad og et Pisaiantog gis tielden.
13 Mond omlom og 80 sauredes.
Mordfo1«fog- Forleven Nat fandt
der et Mordforseg Sted paa Helsings
borgdnmperen ,,Munchnster«, der laa i
Hulli England. Den 25kaarige So
mand, C. T nl in, bkød jnd i Styrman
dens Kahyt og tilføjede ham flere Knie
stil, af hollket det ene trængte ind i den
venstre Lunge. Den searede fettes til
Sygehuset og hans Tilstand er meget
trittst. Tulin blev arresteret.
lft tidemæessigt Viuk. HI. Gott
frid Riese-n i Paris, Ohio, et vor
Hjemmelsmand for folgende: »Den
Foruatet btuger vi Dr. Peters Kuriko
iom en Fokaarsmedicin og et Stytlemids
del, og i den vmme Aacsttd som et
Mlddel for Mavefygdommen, Melusin
feber og Hemde-ine
Dr. Peters Icnriko er ikke tilsalgs
paa Apoteker, wen can erholdeg gennem
fpecielle Lokalagenter. Deriocn ingen
saadan sindes i deres Nabolag, striv til
Dr. Peter Fahr-new 112—114 S« hoyne
Ave» Ehicaga, Jll.