Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 01, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IHf s«
« «x.
. « . « -s««, ·
. -- Mk . «,«E ·««’
« « W M
I « -- .i-«s Wi
, « MS v LUS—,«,- l« -s«
. » g KATER-KA
« , W
2
W
»i Hi , f H
I U«
Nr. I31. Blair, Nebr» Ousdag d. l. August 1900. , 9de Aarg. ,
)
A erika.
Skovheand i Manto-um«
J Snun Lake Distriktet raser i denne
Tid en af de verste Skoobmnde, man
nogen Sinde hat sek.
Bestyreren, G u H M o g let siger,
at Jndianerne med Forscet hat stutket
Jid i Skoven og siyber Vildtet ned for
Fede.
Pan en Stkakning of 30 Mit longs
Floden brændek Zu Skovr. Menge
Millioner Acked of den bedsie (5edar og
ujhius pine et brændt, og bei er uma
lig at auslna Studen.
San sauft den ene Brand er siukket,
er der kandt Jld et ander Sied. Og
Folkene et tkcme og udmutledr. Dei
ek vaktnt og tskt, san Jlden bredet iig
sprengt «
——— — --0»- --—
Urolsghever i Winden-im
J Jkogæsta, idec nokdlige Miudanoa,
gis to Soldaeer forleden ind i en Jud
fsdtö Butik for at ksbe Fsdevaken
Medeas de stov der, bleo den ene ai Sols
datetne drechs. Den anden undslap oed
Flugt« og giotde Alam, hookefter et
Lampe-nd of 40de Jnianterie, der var
Italienetet iCagaocIn, kom til Dich-,
og ved et Sammensisd blev W of de
Jndfsdte dreht. Bagefter band-ordne
des Byen af en Kanonbaad.
«- «·..- ..... —
Karm- med Neste.
New Oele-Ins var sidste FredagVidne
lil en uiyggelig Komp, der opstod ped, at
2 Betjente vilde aikelteke et Var Regen,
Chakles og Picrcr. J den ento,
der vpstod fer Cilfangetagelsen, blev
begge Betjeniene, Charles og 9 andie
drehte, samt 28 saaiede, hookai mange
iqa alvoiltg, at man fragte-r lot Livet.
Byen hat fanet fthre Politistyrle i den
Anledning, dog herster der endnu nog n
Urolighed; nien de t,000 Mand, der
ialt et lil at holde Okdnen vedlige, vil
fothaabenilig fnakt dampe al llroen.
———-o ep--————
Stils qaaet under-.
E d n) a kd S h e a, Stynnand paa
den nmekikansse Skonnert »Ein A.
Stimplon« ei- lommel til Soulhhacup
ton oz meddeler, at »Slimpion« iom
afgik fka Bongok, Blume, den ZU Juni
led Skldtlbkudi den mirtkonste Bugt
d. l- Juli. Oele Beicetnmgen redlic
des of del iranske Skib »Milp«.
»S"Iiplon« kommandmdeg ai Kopie-in
H o g a n.
--—---.O.-———·-—
Dieser sig til ve Spec-auch
Miltt tflln Aiay Cleitiaiosts,
en Sester til Mis. Howa rd G duld,
qfteisle forleden Uge til lMart, hoor hun
vll tilbkinge Resten qisit Lin fom Sygei
plejerzle blandt de Spedalsle, i et endnu
fkygleligeke District end det, hvot Feder
D ann l el oft-de sit Lin.
Mlls Clemmons trot, at der et paa
laqt hende guddommelig Pligt til at
tage flg af de elendigste Mennesket paa
Leiden. Mis. Howatd Gott«-, sont
lot- Tiden opholdek fis iPatis, hvois
hun mokek sig for sin Monds Millionet,
eitlem-, at han aldeles lkke iympatiie
tet med Sssterens Plan.
Mlss Elemmons, iom tldligere va
Skueipilleiinde, forlod Steinen, da hun
glitede fis med den tige Chacles Oder
cquet, eltek sit Giftemqql hlev hun
instt anerkendt ioin Selskadets Leder.
Der opsiod inakt Uenighed mellem Ass
lepsmtz hvoeefter hun lqu antog sit
Pigenavn og sit over tll Ist-lieu
Ins-«
Gan reiste hatt til Hinotown iok at
take Spiegel lustile med, Qt hun nd
-"·x»I-tte alt del Missioasqtbejde, hun lande.
Hun levede for de Peng , hun sik ind
oed at srklge sine Smykker og kostbare
Dragtm
Det var under dette uegennyttige Ar
beits-, at hun falle Kalb til reife til de
Svedalsse i Mit-ten as Kinn.
Feder C on r a dy, som et Pkæst «
dct ulykkelige Distrikt, fortalte hend
Ioetom og indvilligede i at tage« hen
med. «
Tal-te Bau-mein
Oder 100 Jernbaneladningec mes
Bananas er siden den lste Mai blank
ndkømt langS Jernbamsporet paa
Louisville, Naihville Bauen, ssi for
Nashville, Tenn. Frugten var as bedsie
Sort; men det siges, at Banana Tru
st(-n, iom hat sit Hovedkvaner i
MobileJ oar bange for, at Markedet
i Norden stulde blioe overfyldt med
Bananer, og at det var der-for det blcv
given
..——-40-.--————
Kutetspart satt-usw
England fokfætves ved at opdage,
hvot mange Kul der et ubftrt im Eng—
taub til Brug oed den stanske Fiaadr.
Eiter Finangministek A. J. B a l
fau kS lldtalklfer vilde Uafskfel as Kul
blioe fokbudt. «
Ventcr pag Bastard
Bock-se erstem-, at det et dekes Hen
sigt at holde Krisen Saat-Ide, indtii Pra
sidemoalget er constant De paastaak
ncmlig, at Demokrateme hat lovet at
finde ind messen Banne ag England,
how de seit-er oed Balger
Sulu Lerne.
Spanieng Regering underhandcer
attek om Afstaoelsen af Leme S u b u
lu og C ag a y a n af SuluGtuppen til
de Fokenede Statu. stockt-W anfes
for et antageligt Tilbud.
« Stats-Nyheder.
Ikinnciota.
Tre Fanger et kamt fka RetwoodCa
Arrest i Netwood »Fall«
—MedensT-homas Henrickfons
Iu Aar gomthsn R o y fra Princes
ton, kstte til Byen med nogle andre
Dkenge, faldt han ud as Vognen og
blev ovetkmm Hatt dode nogle Timet
senkte.
Sleepy EyeMill Co.g Oplagg
hus er nedbmndt. Tobet er totalt.
Der var heldigois Iun UUU Bushelg
Hoedr. To Heile brændte, ligefaa en
Del Nul. Tabet et i-;,0W.
— Medeas E d. N el so n arbeidede
paa Schimme, faldt hon mellem Jem
baneoognene og blev straks dmbk Nr
Vogne gut over ham. Des lemletstede
Ltg vteo ilcevt 400 zod bott. Pan var
203 Aar gammel og eitetlader Ente og
lre Bern.
— Guvemsk Lind ai Mumesota
hat Iilbage kaldt det Kompsni as Ra.
Iionalgardem iom sendtes op mod den
canqviske Gtcenie for at bestyite Jud
vqanetne mod et fomwdet Indiana-an
fatd. Nygtet om Soldatemes Un
komst hart-e haft den focønstwe Vikt
ndng pas Nsdhudeme, Idet de hunigst
mutig havde gioet flg usynlige.
Iowa.
En Mond IDubuqutz der gis under
Nat-net Jouathan G nur« og fom
sah inve med en issetvvanlig musikalst
Begaoelfe, ek nylig dad. Von kunde
ipille paa Im fokstrllige musikalske Jn- »
sttumentek og haode optraadt for fieee
eukopceiste Fytster. For nogle Aa- Iivetd
blev han gift med en Dotter af Vtce
pccestdeaten for Saum Je Bauen og
levede da i Latin og Bett-rece, men hqn
vlev stilt fes stn Duft-u oq blev ea al
mludeliq Laut-stiegen Sa- kom heutl
L
ttlTsnbnqne, hvor han blev Opvnkter
i en Saloon og giftede sig med en
Enke. Sit Lig hovde han testamem
tetet til Jowa Universitet til Die-sek
tion.
·- , Me. L n k sen, Webster City,
sogfctleven Morgen Guts i sin Fragt
ove og havde ingen Anelfe enn, at hans
f e to Aorg gatnmel Søn var i Nekr
», for hon horte Bamet steige-.
II s- astinen var kommen Bornet san
,- XIV-It den hoobe affkaaret en Finger
. Debets how-, to Fingke paa dets venftre
found, fomt Stortaaen pca venstre Fod
- g var gaaet saa ncer bets Btyft, ot
deti Klader our revet af.
— Tte maskede Mcend standsede et
Fragttog to Mit oft for Jsffetfon Son
vag Morgen og plyndrede Mundstabet
tnev itemholdte Revoloetr. Fleke as
Togmændene, sont itke vilde lade sig
plyndke nden vsdere, giorde Modftond;
men de bleo sloaet of Rot-erne, iom for
ootigt tun fandt faa Mag-. Fleke Pi
stolfkud bleo iytet, og en Rugle als-jede
Btemseken et interteltgt Saat i Skal
ren. Ester Plynbcingen flygtede Bon
vitekne.
Nebraska.
William Moore, en Former,
fom bot i Nætheden of ·Tecumseh, lot
fotledenNat en Landsttyger sooe paa
Formen.
J Nattens Lob fotsvandt Gesten
iwidlettid, Inedtagende 820 fra Or
Mootes Ausschuan Shektssen hat
nat-et paa Jogt efter Tyven, men endnu
ttce fundet han.
—- Da Poltttbetjenl C r a n) i or n i
czeetnont iorleden Nat gtt Iotbt Weighs
Hotel holte han en Ktynken og Zungen.
pan gtk efter Boden og Ianvt en Mond
ttggenve pua Jordent en yntelig Tit
Itaud. Pan our foldet nd at thvuet I
enden Einge, og havde foislaaet sin
Ryg tunneeltg slrmt Hatt bleo stroks
tout ttt Hofe-unten hoot det oplyl"teo, at
han out en Danikek, J o hn A n v e k
ien, iocn boede paa Quellen hemm
dco han var faldet nd at Bmdnet kun
ve hqn tkke form-te- Lagen gov tntet
Haab om at kunne redde hnns Liv
— J Mejetiet i T tent o n opitod
iokleden Morgen Jld. Der fno nd, iom
om hele Bygmngen otlde bltoe et
Bytte for-Laune, men efter et ihardtgt
Athejve lytkedes det, at btioe Heere over
Zldem
Jlben var opftaaet i et Knlhus·
—Miis Sei-no Epenet er fta
Qtnoha, part Bei-g i Denvek, hoor
hun sidste Sondag bleo dreht vev et
Uyeld. Om Estettmddagen opdagede
hun nogle Born, ver legede med en Re
voloer. Jvet hnn grtb Reootveren fra
Votum gtk Studvet of og klagten
mengte ind i Mifs Epenetets Statt-en
"Den unge Dame bleo stkaks koct paa
pospitoteH yoot hun ogfao bleo for
bunoet; men alletede om Tirsvagen af
gsk hnn vev Dsdem
Wisconsin.
Miis Genevieve Jenes fra
Qshkoih, blko icrleden pludfelig blind,
met-end hun fad og fptfte til Mtddag i
zFelch Hotec i eren Bay. Lager-ne
lkan ttte fotstaa del beiyndelige Til
faldr.
——-— Osc qk Hausen fta Stenley
-dsde i Ssnbags pas Hofpitalet i Eau
Claike of Blodfotgiftning, 510 Aar gl.
Don blev for iyo Ugek siden stoldet paa
den ene sonnt-.
—- John L. Thom ag, der gjotde
Kkav pas at date den ældste Mund i
Wisconsin, idet han meme at vake 105
Aar gammel, afgik fotleden ved Dsden
uden iokudgaqende Spsdonh
« Tke Bygniuqer thelagdes full
standig og s Vygasuger bleo bestapiget
ved Brand i Medfstd d. IS. ds. TaIHt
et Iso, 000.
—- Couuty Clerk Andrt wS i e n s
a as er III pas Mathem Despite-L
Dissens-gen var Tubetkuloie paahiers
nen· Sirt-baue kom ul Cua Classe Qra
Norge for 20 Aar siden fom Sckretær
for den uafyckngige staut-movier Akt-ej
derforening i Amerika og hat siden til
der nmnge andre Foreningen Han
var « Anr.
- ,,:)(C«itclusen« er et Insekt, sosn et
begyndt at ge e Stabe pna Ækterne.
Den spiier sig ind i Beicht Mut-im
wisc-P(,-:kl’a(eki1sg Co. i Mamtkwoc
siget, at der ikke vil blive nedlagt ncer
san mangen Ærteti Aar som i Fior.
Syd Dakota.
Et af de hurtigfte Ridt i denne Del
of Staren er netop gjzort af Elmer
P !o c e, en Crway paa Rang-n vestfor
Einen. Han Ied llu Mit over Landet
til Chamberlain i fckg Timen
Miss. J o h n f o n, » Smithgutterne«s
Mor, som bor paa en Rauch 110 Mit
vest for Cl) mbeklain blev pludfelig
meget syg. Det var af ststjteVIgtighed,
at en Lage com Muts-; men ingen kunde
iaaes neu-merk end IChamberlans. Eimer
Ploce, som tilhsrte Ranchen og var en
hardet, uforfærdet Einvde tildpd fig
at gore thtet vz bringe den nsdvendige
Hjælp. Hatt brfteg en af de feige, un
holdende Rangeponier og begyndte sit
Ridt. Seks Gange byttede han Dest,
indtil han pracis feig Timek, eftetat han
forlod Manchem sprangie frem foran
Dotellet i Chmnbetlain og lod sig melde
hos Dr. Tkeon.
— C. A· Scokt fka Spearfish
hat i Omaha tobt 400 Augen-geben
iom yan vll sæm paa sin Rauch. Digfe
Gede: sigeg i mange Henfeende at packe
bedie end Saaten Deus Ulds Verdi
er over det dobdelte, de er mete haakd.
føke og dehsver mindre Pasning, og
deres st er eftetfputgt paa Matkedet.
l Illinois.
Ctxkusmand John D a v i s fra
Coledo var nckr blevet lynchet i Joliet,
fotdi hatt skød pao en Flut unge Mai-ID,
Jiom vilde Strenge sig md i Teltet uden
kPengr. Der var tun last Krudt iPts
Iftoletu men del vidste Menneikemagsen
tkke, sont san en af dem selbe blsdende
Itil Jordan Davi- blev seddet as Po
»liliet og ist ( Ackest.
—- Ved Camp Lincolm Spring
sitcl, stete den 29dc dg. det sorgeljge
;Vanheld, at et Kanon gis of for tid
slig og Folgen var, at to Soldatck fka
IBatteri A fes Truvtllc blev dødelig
famet og et Tufin andre merk eller min
dre alvorltg findet. Ulykken handle,
netog da Hunbreder af Beisgende var i
Weiten, og den stome Fotvmmg het
! skedr.
Cn Mund ved lste Kavalleci fem
Skylden foi Ulykken, da han fkal have
kostet en tstgaret op i nogct løst Kruvt,
yvokved Kanonernes Lied-I us atmend
les.
Han sial have gjokt den Bemerkt
mng, da han kastede kskgartettcnz,, u
l
1
skat du faa at se,hoordan de ipreder sig.«
J den Fowirring, sont opstod, forsvandt
han. "
En Sporvogn, hvoti der fad 40
Personen-, gik af Sporet ved Minekal
Nil-ge og valtedr. Hvert eneste Men
neste kom til Stude. Flere af dem vil
- ikke kann-« ten-.
—- Dampstibet»Ed Smith«er brændt
Jud for Avon Point, 18 Mit vest for
;Cleveland. En Mund sit Itygge Koe
stelfer paa Her-Idee og Ansigt. Damp
stibet hsvde to Barges paa Stabetaugz
men de blev kostet los, da man fan, at
Skibst ikke kunde redde6. Det blev sat
pqa Land, og Mandstubet kunne aben»
Vanstelighed kedde sig . !
—- Den lille By Lang Nun hjemfsgs
les fiel-den of et fokiækdeligt Uvejt.
Lang Nun Creek gik over sine Bude-er,
og Byen oversvsmmedes. Tte Mante
ster mistede Livet i Strimmem Stadea
er stor.
De tusinde Ting. (
Te Fotcnedc Statcrs Traume ital
holde dereg anvet Ante-made i Britt,
Iowa, i Imste Maaned. Ifjor blev det«
sprste Mode holdt i Danville, Jll., og
en Mamgde Triuan fta alle Landetg
Kanter kam div, de fl ste via Fragtvogne.
Byen Vritt gør store Forberedeljer fo
lrampenes Tilstrømning. Polittet vil
mode D’.Hrk. Tramps og effortere dem
til bekoemme Logter. Halvtteds Tramps
that allerede meldt, at de vtl komme til
antt i en Mtltv.1ukee Fragtvogn. Ma
det holdes den 20de August.
» J Kansas er det sra seh til 850
Multt ior en Dame, hvig hun gaar med
"udstoppede Fugte paa tin Hat. Bilde
’tkke en saadan Lov vcere nokiaa fomuftig
ogsaa i andre Statut«
sit tkskudtmagasin to Mil tm Ne
vada City, Cat« sprang forleden. Man
ved endnutkce, om nogen blev dræbt.
E( »Hul, 40 Fodt dybt, boredes iJotden.
Der arbejdcdes med at redde et itort
Krudtmagasin, som ljgger 100 Yards
fra det anbet
Torv til Lotomotivbrug. J den
katudifke Provins Oatarto udnytter man
for Tiden en mægtig Tøroemose. Tar
vemagsen tørtes sprst i Lasten, bit-er
"despaa knutt i en Mastine, heldt ned i
rmdannede Staalforme, hvor den pres
ses fast. 100 Kilo af denne presfede
lHcmv har femme Varmeevne sont 95
Ktlo StenkuL Tprven eran gov, at den
for-beendet ncesten uden at give ng cller
Sod og tun grumme lidt Aste. Tit
Lokomotivfyriag hat den vtst sig yppeklig.
tsu as de mcst bekendte Spillerc i
de For. Stater, H ikam Franklin
Piekce, sævvanltg kalt-et ,,()l«l Ili«
er dpb af Kraft og i den ydetste Elendig«
heb i »Boweky« Distriktet i New York. 3
Han tilhøkte Landets bebste Familter og «
var en New af Frankl in Pietce,
i sin Ttd Præsident af de Forenede I
States Han var tendt as alleSpillete !
og hat sat mange,Tusi1de Dollar over
styr ved det grønne Bord. Gamle Ben- .
net hat undetholdt ham 1 de seneke Aar,
og Nuv Yotkg Spottsvetden bessrgede
hans BegravelfQ «
To Politihcticntc er bellyldt lot
at have fraksoet en Mund 8155 ved
en Picnic i Saatpfhookets Part, Chi
mgo. Te paagældendk Betjente er øjes
bliklelig bleven suspendereding en grun
dlg Underssgelse of Sagen vil blive
onstillet ifølge Ordre fra Mayor Hak
tison.
J Aar kostede del tun Amerika 59
Mennesleliv at fejre Frthedodogen den
4de Juli, tnen san er der tigtignok en
Liste paa 2,7057 saurede, sua Fkiheds
gudinden bar lkte kluge over sit Heli
tldsosser, der iorhaabentlig snatt fuld
standig opgives.
Env Hultrner hat J. F. Pickelheis
mer l Midvlegboro, Ky» som sidder
atresteret for Fletkoneti. J hans Bab
scek blev fundet en Tilladelse til at pras
dike, et Lærerbevis fta Franklin Co.,
Ky» sire Asgtelkabsbeviset, en Kett
stol, en Flusse Whisty og en Pistol.
New York has opdaget en spann-ru
bansk Sammenioeergelfe med del For
Inaal at intgmyrde Prasident McKinley.
Heldtgvis blev en af de sammensoome
bange og sendteen Advarfel til den
tepublikanske Nationalkomite.
2,l()0 Mqu qkdcjdkk kiu okv Vesi
tet, iNotfolk, Va. omttent ligesaa
mange fotn under den ipanste Kris.
Det, fom der nu drloes mest paa med,
er at udslyie Cullægtere til Tjemsten
Halveredie Million Dvllarö c Guld
entom mev Dampstibet »Alameva« ira
Australien til Sein Feuneiscm Reisen
par stonnfutd, og Skibet ankoen l en
temmelig tamponeret Tilstand.
l IX- Prpvenumre as «Dansteren«
lieum int. -
.
Zisongcmottn
Isiong llmbrtto faldcr sor en Anak
l sing-, nagte.
» —
blos-gen ndnandek med del samme.
— Mai-deren paagribed. —
Navn on chned. —
sit sinnst-lot
Siden Olrigs staune Dronnlng saldt
sor den italienske Anarkist, Luigi Lach
enig’ Knio, et Verden lkke bleven san
ledes opstrcemmet, sont da MandagS
axiserne dtagte Meddelelse onn, at Rang
Umberto af JtaliensentSandag
Asten d. 23. Juli dræbteg af en anden
italienst Anatttst.
lRang Umberto haode just overværet
en Sportssest i Mo nz a (oed Mtlano)
og skulde nn tilbage til sit Sommerstot
der paa Stedet. ,
Som han tllligemed sin Adjntant steg
iVognen, under Folceskareus Hyldest,
assyredes der 3 hurtigt paa hinanden
sølgende Revalverslud tmod hatn.
Straks ved det andet Stud, saldt Kon
gen baglænds om, kamt i Hjertet, og
under Udbknddet: ,,Det betyder ikke no
get«, sank han død sammen. Vognen
sattei suldt Fctspring ad Slottet til,
mens Folkeskaren, der først syntes tilde
les lamslaaet, sit grebet Forbryderen,
en lille, sortsmudsel Italiener. De saa
tilstedevcerende Katabinieter maatte besti
Fatbryderen fra den nu rasende Falke
maengde, sam gjorde Focbetedelser til at
lynche hatn.
Ved Slotgtrappen modtog Dronning
Marghatita sin Ægteseelles afsjtes
lede Legeme. Man kan ikte bestrive
hendes Sorg, da hun intetanende saa
det stygtellge Syn. »Du er Nathan
dredets starste Fotbtydelse,« udbrød
hun. ,,Umbekto var god og trofast.
Jngen kunde elste sit Falk hajere end
han.«
Og nu — ester at Liget er bleven
velsignet, vpholder hun sig stedse inde
ved Katasalken, knælende under Sak,
Taarer og Banner. Hun havde agsaa,
mennefkeltg set, vceret den, isin Ungdom
saa vanskelige Konges, gode Engel.
Mardeten
hedder Angeln eller Gaet ano
Bre ssi. Hnn er Jtalienek, fadt i
Prato Nov. Nur-, altsaa 30 Aar gl.
Sidst man hat hart sra ham, var han
i Paters o n, N. J., hoor han, llges
som saa mange andre til Amerika nd
vandrede Jlallenere, var Sllkevcevet.
JHan stildkes sont sredelig, men meinte
«skesky. Og lidenskabelig T i l h æ n g e r
as Anakkismens Jdcer va1·han.
» Jsølge en ikke nsandsynlig Beretning
bles han as Patersons Anarkcstklud
l
valgt til at myrde Kong llmbetto —- og
i Juni asrejste han her sra Landet, fast
beslnttet paa at udføke Skamdselsgeu
klingen. Eiter et tort Besag paa sit
deesied tog han til Bologna og dersra
til ENDan
Ester Mordet saksøgte han ltte en
Gang at flygte, hvilket ellerg i Fort-ir
tingen havde kunnet lykkes ham.
Han ttlstod, uden Sindsbevægelse,
end slge Anger sin Forbrodelse og et nu
t slkker Fatvaring. Juden Kakabinie
tetne atresteredes blev hans Klæder
revne i Stykkek, og Kødet paa den ene
Arm flaenset as den rasende Foltemængdr.
Han paastaar, at han ingen Undskyld
nmg hat: ,,Jeg kender slet ingen her,«
siget han. Men der var alligevel sates
taget ca. 40 Arrestationer.
J Morderens Lammer sandteö nagte
l komprammitterende Bewe, deriblandt et
undetstrevet as en Kvinde i New Yokkz
hun opfordeer deki til at handle snart
ag derpaa vende tildage.
Da Forbrydelsen fandt Steh, sent
am Astenen, spredtes Estetketningen
first nnste Das over Italien. Alle
Btade, selv de saetaltstiske, et entge am
at soedsmme Ugernlngen, men det IesV-.
kendte Soeiallstotgan »,,2ldvante«, bei-H
(Sluttes paa Stde d.)