Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 11, 1900, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    cang d U. Juli HW
—
- ,,—-—.—.-..—
Gunstjeuestrn
Pia-O Iccbtx
Blatt denke ex-. Emb. Tesngysk Es lder
Gabstjeneize hvsx Las-Hing ;- unt-: its M
Ioj ogAsten Kl. s. esxidagsskote m- 9
Form. Qpbvqgelvsutkpbc L Jstag Auen Kl.
s. — Alle cte hzexiclrg net-Dunkel
LI. Nasmussekh
Vmsc
I m Jl) a, Je ed r.
J Pella dankt: iso. luth. Memägheds Imfh
North Esth Sitzen smiellem Gram og Bur
dette) hetde ozikz.:«x-Jsegudskjeneste hvet San
dug Fvnmddazz i. Usz og Aftengudszjencste
Ol. H. Skuiazzsskolesth IV Ef1m. skizze
msde hver gespqu Listen Kl. di. — Alle etc
dicktklig VOLTUIJUT
N. B. Uhristiauiem
Amst.
sowei- setes :«e. pixv Zi» Lande« Nebr.
Blajr og Omegm
4. Julifeftm blev ogfaa i Aar fejret
oppe paa Studen. Under Træerne 1
Patken famtcch allen-de tiditg om For
middagen cu Ekare gladc, form-jede
Menncsicr for at sejte Ftkdedesdagm
Om Formiddagen talte Pscestcrne A n
ket og Rast-m ugsen, den stoer tsl
Birne-nun Pros- Foght tolle pag
Engelfk om Citeimkddagcm
—- Swfte Frcdag sit Ftu H at a l :
Jensen enhlle Son. .
— Prof. C. X. Hause n er njst m
sit Hjem i Onkland, mkdeug yans Pufuu
foteløbig bliver her i Blajr.
—- Pastok Hakald Jensen yoldt
iSsndags Højmesseguvsuenene use 1
Argo. Qm Eflermwdagen var der
Mit-e hoc Otto Ha n sen, hvor Pa
stor Jensen ugetxdes teue.
— Mrg. Sam Nielsen, jom for
Tiben ligger paa Hospitalet i Omaha
ernoget bebte. Bibkag ti! at hjælpe
hende over Udgifterne, modtageg as
Pastor Raåmusietr.
— Sidste Ssndag Affen blev der af
holdt et Mode i Patien, hvoml en
Masse Menneskek vor sttømmet sor at
hsre en tntettkfant Tale anks. W a l
ke r fta Linn-Ich Hutte presiclent of
the W. C. T, c.
— Sidste Freng var en as de vat
Iseste Dage vi endna hat haft denne
Sommer. Terms-nimm vjfte over 100
Ort-der i Slyggeu. Den Byge, der
kont om Eftetmivdagen, blev modtaget
used Gliede, selv om den tun logde
Stsvtt for nogle Zinsen
— Paa Mond-g antages Poul
Peter-im fra Hatten, Ja. at komme
Wil, for efter Direktionens Aar-tod
uiug, at evenqu Levelfen qf PuhH
Howe. « .
Its Wust-MS Tor-thing sen-m
ttu genan »Ihr vkyott Msdessh sun i o ir.-0
s hsk var-: I » «- as JII ssll must Mokte · ! » u
Inme i Taubheit-den wes tmd Miste-«
Ikns. Les hehr-act Dante- blydgksk »wume
Immer thmvusm dumm cwrtka hklt s: sc
isdkollh bar m meqet behagetig Sau-g or. » set
MNWM awd T tin-hob Sæfgeg en ««-.1::sm
neun Hymn- Väimt et 25 Geists lasten.
st istlcmgt rö. Winters oøthias
pq tsg inqea ande- EJch di Medic ou fmde
III-I smses satte Mel-Mai TIncpekiodca.
—
—
Kvittering.
Verm-d erhub-G Modtageljen af Saus-) t:1
den tm Kirke iyd for Vcwbellsz fra Zank-»
Petersen, Mk Horn, Ia.
Taf for Naomk
Pan Belhama Mgljs. Beginn
M. C. FI. N o h e.
Bereining
den foreuede
danerf kvangeliste - luthkrfke stirkes
cfjctdc Aarsmode.
Pkis 10 END
Ulllss Ums. WIL. MUSL
Blatt. Nein-.
O . v
dembaneltstr.
Mittags-, St. Paul, Muneapolis
E Qui-Ihrs
S y d p a a.
Nr. 7. Omaha Fuss-enger . 7,25 Form
Nrt 1. vo. bo· . 10,22 —
Nr. z. do. do. . 8,17 Eftm.
Nord paa.
Ri. 4. III-in city Possen-or 6,47 Form·
Rr. 2. Sie-tu city Pia-enger 4,37 Oft-n.
Its Osman Puls-user . . 6,38 —
s., C. s M« s- is S« c. ä Pic«
. Bei t pas«
si. Ip. Uoootn Fast-sagst . S,02 Form.
· tk M lim- Psss. . Z,29 Efnm
- Q."sz4æommoüatioa 7,55 —
S,w Jst-t
9,50 Zorns.
4,sp Ein-.
A
Korrespondancer
X v
xsvs J
Fisc
(zo1tsat tm Side Jt
Sion City, Ja.
Som betendtgsort t »T.n«sfcrcn-«, af
hoidtes der ksalleøntsde i Mr. Chr.
Sivetsens Skov vsd Stot.x Cin
den U. Juni. Stettt tct Tazzdt ug
Ratten fund tegnede en Til, jun var
der dag, fculig am Efletnttodagcn, euer
von Fothalde, gansie tnange til Stude,
baade fra Sergeants Blusfz og Siout
City Pastok Lan d tu ttanxptom
sont havde Iovct at tale bliv so .ttu. dret
paa Grund of Tod-staut t.·jc-n:net;
men i Stedkt for taltc Pgstor J. P·
Jen sen, og han tatte Hatt rg Iydeltg
am Synd og Nat-de.
—- Ten lö, Juni var ttt Mes
Ts a m sk o vs stselgdcg, kg i den An
lcdning hat-de Kotnrksoreniszgm dcstuts
tei at bete-de hende en behagtlzg Oper
tastztse, — og det lyltcdts. Fotuten
de, ttl et veltcekkct Bord ncdomstzze Ar
tiklek, mexdtagtes nogle nicgct zodk og
pane Gatdiner til Vinduer og Tore·
Mts. B act, Kolndetorcntngcng Leder
it:de, vomattc Gsvkn til Mis. Tagn
sioo, ledfaget af nogle Vclralgte Ord.
At Mit-. og Pastor Dunst-w our glade
innre ocd Btjeget og G-v.n, kg jagde
Ist reifen-, bebavrs neppe at meddeles.
— Kntndxfotentngen og Søttdagss
stvlen foreftod Aktangentcntet af en
veuytht 4. Zutun-. Risstntadfen var
stsn og stoggctuls og passende, langt
dorte, for like at geirrt-es as den l Byen
urioldmde Mantis-by netuihzzsig ogsaa
cygende, Patuonsmr. Betten-nagen
af Lemanade, iu- etc-am og andre gode
Zins tanettedca as Mis. Bock, Mes.
Peteksen, Mis. Latfen ca Mr. Lange
Rittegaatd
—- Endelig er vi kommen saa langt,at
en Bygninggkamite et bleveu valgt for
at vakktage Restaukattonen ai Unken
Komiteens Medicmmet ek: Pastot
Dnmston, Mrg. S. Sarenfen og Mk.
N. Mottensen.
—- En Brodes at Mes. Damfkao
ek, for ikke saa lange fiden, kommen fta
Dantnatk ag atbejda nu paa et af de
state Slagteriee.
—MaggieJ enfen agCaktie
J ae ab fe n, to as note danste Ptgek,
reiste fokleden til Minneapolig for at
tage Pladc Jos et ttdligeke heeboende
berstet-. Vi Inst-r, at de man finde
den danste Kiste, knen stnlde det tage
dem for lang Tid, at det danste Anke
folk i Minneapolis da maatte finde dem.
—Jeg san nylig i etdanst Blad«
(tkce »Dansteren«), at det meddeltes
sont noget saftig statt, at der i Sion
City i nogle faa Timet par folgt 500
Heite. Vi er neppe tjent med en fan
dan Meddeleksez thi Sagen er den, at
der i ovenncpnte Tidgkum solgtes mel
letn 5 og 6000 Heft-. J Maekedss og
Scagtetisetdenen staat vi itke tilbage !
Siour City, og knnde vift godt, uden
derive at vcete uhsflige, sige d u baade
til Omaha ag Kansas City.
Ell Hota, Ja.
Jeg stal prove at slrlve nogle faa
Linjek til ,,Tansleren«, bate del san ikke
gaar som fertige Uge, at jeg glemknek
at iende del Cf Steh, nien Stabe-I
vor jo tkke saa stor, naar undtages Fri
market.
Jeg stupde vel fac- lige nævne lud
angaaende we Julifesien. Byen havde
jo lfm sig Festsltulxog en Tel Hokus-.
ningee var at fee angaaende Byens tun-J
tetielle Uovikling. Og en Masse Men-«l
nester tundt om fra var famlet; det erl
ekle let, af fige kvormangtz men not;
hen imod et Tusin «.
Den alpotlige Del af Festen var paa»
Stolen med Sang og Tales-; men del
blev tun i det smaa. Nogle faa Sange,
og fna talte Post-r ch om Bogens-;
Betydning, hvoreftek en Amerikanek fik:
Lejlighed lil at apum-te ined den jamme;
Tale, iosn han holst her iijor. MAY
tells not hat-de Alveteu ikke gjm denT
bebte. j
Vi, kenn hat metet med til at fein 4.i
Julifesi her i Ell Amt l 25 sak, lan«
ikke anbetend fothnviet over den unl
mindellge Fotsteh iom der et hlepen.
Ist var det je en Dag, hvot vi tappe
dei one It yde Sestitihed til Venney
im belegte os, es 0Itmr hele Degen
ble- tnvendt til Tales-, Sang og Falles
fpisnlns. Men des stulde ftke andre
Ists, n- dek blev seiest mer flooo i»
cis poc- Ne 4..,.:Mi. «
Bär «
— Jgaat var der attee et siprt Styl
lup 4 Mil syd for Elk Horn. Det var
Peter Jeppesens aldste Dame-, soe
»blev gift med en Karl ska Kimballtoa,
EJstgen Nielsuh fom hat haft sit hie-I
ihas Hans Jenseits og Peter Nielfens
sum-ne Blut-g. Der siges’ jo femme
TM Kote-bring fkydek. Jeg Ian’
tkke old« om tot-var Tuscelve mcd Bepi
4.!,.s.- (1·,1.u.e, fom fein kom hie-m wag
nong ncevens detle nedpktwes. Sagen
tur, at m haode lidt Uvejr iaftes med
Lym Totden og voldsom Regu, fom
man have sinket dem en Del. Der var
over 20 Vogne med glode Btyllupsgm
ster, fom dtog igennem Ell Dorn igut
i sint Solfkicvvg banede Befe, bog en
Oel Styx-. Alt et nkx som blcest vak,
bog ligger den solche Vei tilbage for
Buidegæsternc at tilbagelaggr.
Men de fleste er ellers meget glate og
taknenuuelige for den Negn, da of
mengte txt den« baade paa Agek og
6«ng.
Og Luften er jo ogsaa bleven en hel
andeu, ja, alle balde for Reiten file sig
glade og taknemmelige over Gub
Godhed mod os, men Sagen er, at de,
som vsndke omkeing kan ikke se ellek
warte den.
Cedar Falls, Iowa.
4rsk Juli gik i Aar noget stille a.s her
i Byen; inen som sør bekendtgjort, saa
hovde jo vor Ungdonis Focening sor
anstattetenzest i Oagens Anledning
og denne var i alle Maader oellykket.
Menge zott, baade gainle og unge, var
til Siede. Pastor J. M. Hans-n,
Chicago, der par blevet inkbudt af
tlngoonis Foreningen, holdt den egent
lige Festtale, ltgeledes talte Student
But. Pastor N. Hansen fremde
nagte as sine Optevelser paa sin Reise i
Rina, J.Clausen talte lidt til Stut.
Der blev optaget en Collett tilen stein
tidig HedningesMigsion, og da det var
en meget vorm Dag, var der meget god
Assatning for iu- pro-im og andre kplde
Vater-, saa Festen gav et rigtigt godt
Qvetskud, socn tilsalder ngdoms For
eningens Kasse, og vil dtioe anvendt i
nyttige Ojemetx
Kommen, som var valgt til at fere
staa alt vediprende Festen, hat-de ikke
sparet Tid eller Meester sar at gsre Fe
sten saa stsn og behagelig soni inuligt.
Og dersor skal de have Tat. -
-— Menge Mennester havde samlett
sig ved Msdet, der var blevet tillyst,
til sidste SIndag Estermiddag paa
Christian Wolss Faun.
Dette par tillige en lille Bernesest
sor de Born, soin der pua Egnen "be
sager den danste Lordags Stole, der nu
itedes as Mes. Chr. Wolf og Marie
Nielsen. Bornene sang et Par Sange
ogsrentsagte nogle Bibelsprog, og der-.
ejtee talte Pastor N. Hanseu til For
samlingen udsra den 126 Davids
Same
Der blev optaget en Cellekt til Jud
tpb as siere »Sangere« til Btug i vore
Lsrdagz og Sindagsskolen Gamle
saa vel som ungetyntez at viere glave
ved Medet, og man herte udtaltsra
flere at det var snsteligt, oin enan
snart igen kunde saa et lignende Mtdr.
— J Sandags Nat rejtte A n n a M
Raginussen til New York svr der
sra stimmen med Professor Frimodt
Msller og Hast-tu at sortsstte Reisen
til garnle Daninaek. Anat-« reiser hjem
for at oceee fin gainie Fadee behjnlpes
lig, og inaaste i en neee Fremtid, am
han kunde snste det, at besordre hain
her over til Ameiika, hvilket vilde gla
de Annas mange Venner her, og ikke
mindst heut-es 4 Sitte-de, sont hat de
res Opbold iblandt os« Bennerne
snster Anna Guds Velsignelse paa
Reisen og hpor hun monne komme, og
vi pil tolle note Tnnker med sitzend
Linieez
,Nsdig sige vi Fort-eh men Bello-neuen
e, hope gerne.«
—- Pttek Christenheit-g hu
steu reiste i Ttisdagi Mocged til Ra
ene, Wis, hope de i Jeenetiden bit
prsve deres Lykkr.
— Julius Mittel-, en at
»Da-empiris« Mandikabet reiste i stdste
Uge til Damm-eh sor at asieegge et Be
ssg hoc Sliegtntnge og Venner.
—- Paa Jredag Aste-i til 8 oil der
dltve Gudetjeneste i Nazareth Kiste
hope den Ferenede cirtes Jemand
Pastar G. B. Eheistiansen vil
tslr.
-chetsttan Rasselsenogl
Sen christisn srs Firest City
Js» par t sagte Dage des-It Glast
.ninge og sen-et Er pas Esset-.
-
Institutenon
Qin Gud vit, litt-er der Mission-·
made t Eine-us Mentshed srs 19 ..—22
Juli- Vennee as den soreaede Mrke
tndhndes venltgst ttl at bete Den-ein
celstsnelse need es t diese Dase.
peeren tielttsneie III-det
ens e n,
«- ' tm emi- M steckten
Døden ex unndgaaclig
mm nmuge Lw kande fmlmigs6, om Raub sogles I Tibe; lyl dll u »Ist-T : ( su MIIM fOM
olusl Tillckldeh at den lidendsv um«-r nq Den-il og mng Ling vsl soll; I.l Z ·« Ulges
rkl nogsl geses, og han l) sicut-es sig til Wegen. ils-me unberlpges bis-»O ’ sp. ' , men«
findt-L at nu can ingsn Tim gries, cg Evmel el: »Im jsnl«· Lcjlss «- « IN tll l
Momen, lwad der lan genec- · ZU g Efe- pkmtnagst Tuska sl llnligl Amt sr Ill: --« fzlge
ksknnc Alsootsel Msmlke l) s. T-( lisper, ai Oe komincs »Im fkm«.
Tr. Sausen ei n s- R rfsrsz lusfl fumtmsdnskk . kieciahsiis ( « le af
W Not-WH- ncrvojc H ldurxkrnde Oft-gesonnen m «.«. g og
hastig-le Helbreoclicsmidch Elcftrisitct. Han her vcd sit ykkdknkj-.z»-««x
Dr. Sandens cleltrifkc Bælte
i stemlaldt de mefl fotbqufenbe Resullolet og hell-redet eudog saodanne Tilfælde, lvm al andre Lager er opgivne sont abkl
Jbredeligr. Nogle Timets Vkug af helle Balle hat ofte visl sig krafltg nok lll at stille de lvaresle Snterler og give Lendrlng
J i umlanqc Augen Blonde de qudomme, for hvilke helle Balle anvendes med fuldslcrndlg Held, og hoc-web l münde
lmg sf lidende « enneller hat lauer Hclbked og Kraflet ltlbage, ek: Nachqu
her-, Rammelei-tue- Glat, Nyrellvetler, Dyöpepsim chees
made-umc- Kvluvelquomme, verlonlige Sugdomme hoc
Ncctnd o. f. V. —- Opfæt ilke til i Morgen, men fleiv i Dag til Tr. Landen,
og se stal qldklcg gkqtis og poktofrit etholde den værdlfulde Lagebog:
»Statut-heb og taugt Liv«.
) kenne Weg givet en lokt Beilrivclle as alle de eilest for-kommende Sogdommc, samt » ;
Manna at lzelbxede dem paa·
Svaqk oq nkkvsfc Wkænd svm til-er of new-is Slavpelfe, Tab as leslmsp ioag
« Illng, hat lllusi til Arbejde og laonet Forelagiombrd,
bei Eure til Tr. Sanhen og lau bang Vogt »T» Klassek of MEIIWQ Tenne vlrt
www Voq gioet en flildfmsndig Veilnoelle as alle laalalble petinnliqe Sugdnmme lmö · « »
l llxæncx samt anfviier Maadeu bvorpaa man i lon Tld og uden at nnoende Web-ein kan blive fuldllændlg lurem lot alle du«-sc Hyg
dv::::s.·.c. sen send-H aldcles graue og poklofkit til whom Tom slnvei met sen. lelesser alle Biene til:
Dr. A. IT. Saudcn, 826 Brandqu D. N» New Yokaiiy.
O
III HITEZIWIIII
HERle UNle WILL-J
Summa-» Jurist-; nun-tue
« —.«- «A
Ussmdmsdcs M AOOMN Muse WNTINO
s- oITE UND-Ame usis
MADE OY
sum-Tod- Mc- To
Dust-W W; . c til cAc 0
« »Wu- udssiqsi alle Flugs Maling og Malctvørftkr.
psu Zions Tinfmedcarlicjdc upiskkspkpmkpgusw«-»z
Thonr G Fort-berg, ———s«i-.ik wes-»
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Markedspkifek.
Chiusi-.
Hvebe »Nimm NIJD « ......... 7 m M
« wäotaaty 3 ......... is « Tsj
Max-Sins. ... Miit-Ei
Havte' 2 Use-, Wi
Rug ..... » 610
............ 40645
Hi amech-) ............... 12 zowxmo
« hist-Trick « .......... Miiolooo
Ny Kannst-r pr. Isnde ....... 1.75 (kr 2 25
Smstickcmnerw ........... 19
· Halt-y- ........ .. 16 srz 17
Æg. . 10i
Stube ...................... 5.55 O 5.75
Hier» .......2.00(a-3.65
Svin ........... . ....... . . » 4.75 cinåU
Juckt .................. 51.75(-x- 4.30
Lam .................... . . .. 4.00 Cz 6.25
Lin-ihm
.................. . . . . . . . sie 7.50
Jky Mitleiter ......... . ...... 506 Zä«
Smst (ckcumcky)·. · . 17 G 18
« Mai-IV .......... -.. 15 »F 10 ?
Akg .. . . .................. 93
Stube » .................... 435 Es 5 l
Kskk..».. .................. LOUWUOU
Sviu.....·.............. ..5.51(«ø .20
Faak ...... . ................ 3.55s·x5(0»
Lam: ................ d. 00 («,- Mo
Minneapolis·
Hort-e Nr. 2. . . ............. 77i G 78
Cis ....................... 42
baute ............ Amte-«
Nug ........................ 00 a 614
Pyg» ...... . .............. 40 ex 45
Hi .............. .. 11.ma14.(m1
Kot-kostet ......... ..... Ir« « 3001
Smfr (crcameky) ........... 14 W 19 «
Mast-W ..... IZØ Mk
Aig . « ....................
On ................. . ....... los E 124
Til S.alg
E» »k« x »I« Pllot Job Press,
vækd 8::5,00, Lan feiges iok s25,0».
Man heut-endet sig til
Wllsll Um. M IMM«
mais-. ach-.
Blair College
degqndet jin Eftetaatstermm den Uns-Sep
tember· Stolen hat one fasse Lwrms ng
Lacerinder.
APADEMICT St««0»l«. H ordercdende.)
tust-bläul-; l)k;l»Ali"l’M-·J."l’ Uhu
Sjcal Votum-J
NOchAL CUlJRSD (l«’or Teamle
cmml and stim- l’ertjtjcates.)
IZUSIN Jsd DEILUYPMEXIT
clzookkveping, stimmou and Typtk
writimx set-c- )
Tsssi Sirt-tm Wien-onst og hist-trie
Unaunelfe qf rckeke oq Lenkt-indes for
den danskk Vom-f- «
MPSUT lilcP
Foredmg over . ..-«! « ne og Littes
kqtur.
Stolen et i alle IT sc og libe
ivqkenve udftytet.
For Undekvisninq .· « HTollaks
om Menschen (4 U»
Jndmeldelfet modt - « n m Op
lyssinqek gives of
Kr· L ker,
« Blair, Hin-.
U Sknv efter Katalog.
Alter- Malerier
est-Idee sanft-atmet lag sont Bonn-net- Blut-it k
iaatt mdsiabb oq Mariae-Steuer o I. I ndmes
mit ss billigt- sebste es siaefte ists-tiefen Hat-et
Wabe Getos-) II presst-ed com-s- hemmt-.
Wiss-» cum-set m costs-set til stimmt-er
Ists-s u. sen-tm
ls North spl- si.- Mit klass- l
Ei 820 Nr. 4
elektkifk Bwltc
mcd dobbelte Buttetiet,
og et clegqm Sirt Solvvakcc for
tun H4.95.
Fox end-m where at udbkede poke hemmte
Nr· 4 elektriske Ballet, vil vi en koxt Itd
sende Tem et as even-neunte Berlin-, samt 6
elegante, ekstka Wide, splvpleuetede Bord
knwe, 6 elegante Gaflet, 6 Spifeskeer. 6 Te
steet, I SalatgajsseL 1 elegaut Servittkjng.
Alle biise Baker er as nyeite dummen og
elegam graue-et, samt gutantcket for 10
Aar. Sslvvaretue cr paiket i en elegant
SilkeplyfchiÆstr.
Sjlvvakeme alene san Me tobes nagen
Stedet billigere end Its-. Vi vil feude Tem
alt ovenmkvnte til Terks uænnesie Ermess
kontot, ndeu at Te lieh-ver at sende os m
Cent- Te Lan da undekisge Lsatemr. vg om
De findet dem at vasck det meft stotartede
Gemka Te nvgen Sinde bat set, betal da
(51·pkefg-Agenten gis-I og Lmsostuingeih og
Bat-Im og Silvgaslecue et Texts. J mod
sat Feld iend alt tilde-ge pag vokBekostning.
Hpis Te sendet Vesmlmg med Benge, vil vt
ydekligece sende Dem » Teilen
erte im Haut-da man vate mebfulgt as
content Betaling; og m sendet da be 6 elstm
Zeskeec. Skkio i Tag, og iend alle Bestät
linget tii
Il. c. PETEIMIL ELEMW sli co»
NELSUN, bit-UN
—s-«-skal De rctjie
til Stevcr oft
ellek syd soc tshtcagm jaq bed Texts
Male Agnn give Tun Bkzm na Luzi
ha et! BE nags- :::::. .
chtcsgo s Milwaukee
ä st Paul Zonen,
den foklesif well-m »S» to Vyct Tcg
paa denn- popuLkre Wut ioklade Union
kepoL cinahs, hvec kug, vg bar fkoc
biiiddii used Zog, sum komme mo pas
Umon Baum Rasse-L Bucht-stach ä
E. E PLUT- cic.
Putgngt noftyndt Log med Pult-ds
Sovevogne Wut-ei L«Ibltocei9oogne. og
Pmm er im heim end andre Bann-.
Aug-wende muntere Onlygningek med
huqu til »Kopien« Qui-r m stnv til
I. U· Assy
Genrkal Westen- Agent.
1504 smumm Sic» Lntaha. Nebr.
WIW - WEZTEM
Baum
l(’., E. G U. V. K. R. er den bebst
til og im »
Satterroscmarkernc
.-k
Nord-Nebrask
J den damkc sc sinnt ras] » Lan «Bnnen
lWARD coUNTY
NoRD DAKoTA.
Lock Ist-) Tonikchar tagct Land Iden
ne Rolom, udvalgt af Jetrtefnnsundets
Komme, og of diese hat allen-te wo bo
sut sig der. Enbnu hoch der godt
Land Mr Statwnet.
Ter tiltmnch danskc Fonctninggs
mand i Vyen Bowbkllg t Ent!e1nentet·
Den lstc og tidtc Tugrag 1 hoet
Maoneb salch paa de slcfts antionek
billige Nemthlletker til kaut-sogen ellek
be kcn fang fka Minncopohg sit Landet
ved m hemmt-e sig til »Hm-« Baums
LondkonwL
Ltgeledez bat-es Prcktielnnb s Minne
soko og Tot-ita, vp billigt Sfovland
kWtSconsin og Michigan paa »Sei-«
Jemhgmnv Larve Jembmrpnsen —
Sknv eitel Landkort nq tllwsetede zot
kluungel til
1).W. (’ASSI«Z!)AY.
Land and lncluytrial ijism »Hm-« Ry,
,Minneapoljs, Minn.
JOSEPH-IS
OAVSA78,TKAUS MAKKS, ’ «
cOPYchITs Also Dcslcss
sen-I your business allmer I» III-»Nation
san I Ums-. cost-s list-. I» Its t »oui«-.
IF oses elou la V. I blast Osts. Utkkj
NT tatst-umn- mss·. Auf s fes tmt esse I
UWC IIIIOIAL Asscsfluk olVIJN l-« Its-(
AMAL kasslcilcs soc-I Its- w oI »J- ksmts, «
su» III sit fu«-»- Procen- uxtmd ! 0 staa
nosIvc spukt-l aus III-beil- cturty m
INUYSII11I,E.4ACIEL
cat: of c. t. sonn- s co
E s slgsia gis rss.. N. w»
I s IWÅIUINOTON« D. c.k
« DON’T RENT —— BUY
wN setz-In: III ««1«1«-.·1-«;l-· Ul- »in-?
Hut ssihcmut fu«-«- Its-« -i kn- k-.
Rath-still sit-»Ist un h· Ists-I n- uss »O o
this-Is- ts- Um Inn« m in — -- tun-v
»O- usw«-ums« ist«-IFA nnti »L« »le
stund-n- upssn ums-I- p-« « «. .-- ll
c It ko« su«««1t Inh- .---- Isck s-»
0 h:1.-(!t«n«-t«(«. ·l l»--- i— .- gis .- - ! .l n-()
() list kann-»so Als-s ( »Im- ---!1I-— »I- »
Imrtlmsts u fu«-I gib-»k- Vl«« ’ x.» us
( Un- (, Intumk st. Nin-L Tlsnrn Hintre-o
Csdsttsilm Nr (’» in XU »H« s» XVI- l
0 rnnpstkhrhnqsu Un- «l«n«« cis - - znnl
Um Ist-ists til Uns l.:ik«-.- «.·-s.x k- Un
sinn-, FAR ts-««-.----«s»-V
lind-u n- ! »s-— uxIII
Ist-( .- link music-) iiml « hin-— »Hu-L
Tsnsvsts lumls uns with-Isl-« fis- Unz
(Imz.: uml diwsssiihil tun-ons: unt
this-« is tin-U- l-:«r«h(·««-l nnd-im
lkI Hitsnltsss WIII Lin-I sum h »Hm Ink I
sein«-- hart-—- Fuf Lust-l « - -- » Int- «
tut-iu- I« »i- «--·Ix 01 this-sitt
IPitgs til-. ins-l sur stund-sum s« Hi its-I l'
Jus-l sitt-I IUI Ist sJHI Ir- « (.«.s IV
II- «.« ·i»»1(«n««i——--«n(k.»Oui«-ins
IViu uk T. XV. «l- mild-. l;« nsml
Pius-onst r Ag- -n. St. l« »ti.
ln«»NortPer-n«Wisc0nsin.
t
J an River Daten
2 Timerö Reise fca Minneapoliö, langs
en paataenkt ny Jernbane, can man end
nu faa udnmtket godt Land, stillst for
Agerbrug iaa vel sont sloægewh for
86.00 pr. Arke paa ti Aar-S Aibctaling.
Vcekd mindst dobbelt faa umget, naar
Bauen bliver iætdig. Rom dersor fid
liq, fsr Prisen stigen Kokt og muntere
Oplysninger mod 2 Cis. Frimsetkr.
Striv til
A. n. amtme (,«0.,
10 Ist-dingten Ave« s»
IIIIEAMUT - IWEZUU
Yld Ratt-sing i Null-! ICemi pt Pb
For Spinding of enkemkaudet Garn
l5 Cents pr. Bd. Sftpmpegatu 2- ellec TI
tasbek 20 mun- pr. Wund
Senv eita von Katalog, Ost-ver og Byttes
nimmt- Bibeta1eHra17 tit 21 Gent
n Ph. iok almiubelig sov tut-, staat Sel
Imn ragst Betaling i votejBaker.
Miit-I Wlu still-, Eiichsiekw Minu.
,
J