Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 21, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    X - ’ «
cbr NUM- Utstssooy J
lex-:
. :
y
Nr. 12. , quir, Nebr» Onsdng d. 21,. Marts 1900.
As
Fra Kottgrcslcn.
J en Tale forleden t Senatet blen«
det oplyft, at Potto Rico stedse havdc
klacet sig godt med Hensyn til financi
elle Affekt-en Øen laante Spanicn sh
000,000; Cuba Bl,000,000; San Do
mingo s1,000,000; betalte 813,(")00,
000 for Slavetiets Ophcevelse pas Len,
og hat-de 81,500,000i Statlammeket,
da be For. Stater etobrede den. Porto
Nico var l den spanske Kongres tepm
sentecet ved 4 Senatorek og 12 Repre
fentanter; den havbe Net til selv at
melge sine Entbedsmænd oft-. Alle disse
Fordele et nu frataget Folcet paa Porti
Nico, og detsom militær Styre stal fort
ftetles.oilder nu være mindre Ftiheo,
end de fet- havde under Spaniens Herre
dscnmr.
O f
I
General-Adjutanter for 36 Statu
hat haft Foretmde hos Nepkafentanti
huiets Komite for miltteeke Affekt-eh og
qnspgt em, at Vevtllingen for vott
Lands Militcek man blive for-get fra
8400,000 til 82,000,000. As Titleng
bevtllingen er nsdvendia viste sig unter
Reigen meb Spanien, hvok Mangel af
Mal kiale hele Tlpen gjorde sig gewende.
J sidste Kongres var et For-flog om
For-Helle til 01,0()0,000 fremlagt, men
blev ikke behandlet ai Mangel paa Tip
Pengene sittlde lutes mellem Stateknes
Udgifter for hvek Soldat, og derer Ub
glfter til stigstnateklalr.
I
Repkasenmnthufets Konnte for Post
koniorer, iom hat underssgt, hvokokdc
der findes Polygamisiek blandt Postkne
stkenei Utah, hat tappokteret imod, at
Kongresien sprek noget ftetn angooende
denne Sog. Nopporten siger, at disse
Underisgelfet stete, do den 4. Assikanti
« Generalposimestet honde Scede og mod
tog 17,00() Bteve pr. Dag, og at et
selvislgelig let kunde dlive over-seh Cn
of de Posimestre, der da var pas den
fette Tavle, er nu en Flygtning soc
Nettens Donat-, medens andre et under
Tiltale for Polygami, og Kommen
Inenet ikke, Konstesien stulde gste noget
ved den Sog, fsk Neuen hat afgivet sin I
Kendelfr.
s
O O
Repmfentantlkufets Jusiitskotnlte hat
tappokieret inoIt of at oprette en regu
lak Distiktsret i Charlotteville, Va.
Komiteen sigm qi denne Net vil komme
til at omfaue ca. 75,000 Mennestek,
heilte nu man reife den lange Vej til
Neuen i Hottisburg.
I
I O
Pttsidenten hat undeestkeoen en Til
ladelfe for Dnduque og Wisconsin Bro
kotnpogni til at bygge en Bto for al
mindelig Brug over Mississippifloden
yed Engle Point i Byen Dnbuque,3a.,
til den modfotte Bced iGtant Co.,
Wis. Btoen blivet mindsi 2 Mit im
nagen enden Bro, og Beoillinger stsl
opptobetesqi Ktigsministetem
Im PhilippineenZ
Fm Manilo meddeles, at Mojor
Ward og et Kompagni ai 16. Regi
ment blev ongcebet of Jnfutgentekne i
Ilakheden of Appeti, Cayqun Pro
oinien, netop iom de weisend med
at foklode denne By. En heut-d Fast
ning begyndte og resultetede l, at 8
Amerikanete, detiklondt Majoren fett-,
blev fsaredr. Opern, der gik qf med
Selten, formlles Me, og foq can man
vel nok tcnke stg destil; derimod formt
les, at Togqlerne trwnge Amerilanerne
haatdc og desuden heddet det, at der
er Iendt Telegtatn til Washington otnj
Twpper til at tue Lpstanden lNotds
Luzom
Hel- Stiaingm synkg fok Tivka at iel
mindre lyftelig ud for Otis, staat
det ikte er saa lange siben, han erklcetede
Krisen for i Vitleligheden assluttet.»
Nu erklkerer han Manila for at vcete det
mest besværlige Punkt i- hele Landetu
Der fynes trindt omkking at vcere For- l
taderi i Lulten; i Manila er flere ind- »
spdte Embedsmand fangflede, mlstænkte
lot at have ondt iSinde. Jnlurgens
tekne lægger Naad op med hoekandre
trindt omkting, og neppe en enefte Phi
lippinek et til at stole paa. Der sigeg
for stkkekt, at -"- Skibgladninget Vaaben
og Ammunition fra Kina er lanvfat
paa Luzons LIMny Jndflydelfesrige
Spaniers, der bo paa SIZIYIliPPinemetzsi
givet bekes Befyv med iLaget og et
» svakt villige til at rakke Jnsurgenterae
ten hjcelpende Haanb og give dem et godt
Read. Det er maaste, fom vincevnede
fokleden, Aguinaldo, der sidder et Steh
og sipbck Kugletne, hvotfot de ameri
kanste Officekek trot, at saa inakt de
bake lunde faa fat paa hom, saa vtlde
hele Oprsret vake standset med det
samme.
En stor Kanns.
—I
» Fra New York meddeles, at« et Sign
bikat med 850,000,000 Kapith, hvort
de Forenede StatcrgEriKasferek »Pra
sident, er nylig bannet med det Fortnaal
at grave ea stok Kanal lra New York
Bugt over Bayomte ttl Newakk Bugt
og detlka til Syd Newatk, N. J.
Synbikatet hat faaet Tilladelfe ttl at
aalcegge dette ay Samlttkdfelsmiddeh
der endog stal kunae tumme 100 Damp
stlbe ad Ganzen.
Kentucky-Asscrerue.
Sttllingen i Kentucky er atter dleven
noget fredeligerr. Legisluturen adjour
nerede og overlod til Domstolene at af
gsre Gunernsrlpsrggmaaletz men first
sit den dog O100,000 til Ekoipering af
en demokrattst Statsmilits bevilget.
Guoernjr Taylor (E«Jcep.) sial efter et
tangere Fothandlingdtnpde med nagte
af de tnest fremragende Polittkere blandt
hanc Venner, have faaet en Deputation
as Sted til Washington for paany at
prope, otn tkke Mcieinley allde tage sig
at Sagen og lade de faderale Tornsiole
afgsre den. Statens Hsjesteret er new
ltg demakratist, iaa im den Stde nenter
Taylok jo ikke iaa ftore Ttng.
Et- amertkantk Dur-ersann
Raptajni den danste Martne Wil
ltam H o n g a a r d destrtver en ny
Form as Undervandobaade, opfunden
og konstrueret af Stmon L ake i de
Far. Staten
Denne amerikanste Undervandsbaad
adskiller sig ira andre Undervandsdaade
deri« at den er foriynet med tre Hinl,
iaaledes at den tan rulle den tangs
Havbundenz ltqeiom andre Undervandss
baade can den feile i Oderfladen, men»
er itte indrettet paa at deveege sig frits
flgdende under Overfladen eller paa att
holde en vts Dvddr. !
Tanten er for faa vldt ikke ny, som
man allerede Inder Fortsgene med den
franfke Undervandsbaad »Le Plan
geur« t Tresserne gjorde en Erfartng,
at man meget vel lunde devcge sig alt
dende den lange Davdundem naar man
regaterede Vaadens Veegt tadelnd-, at
denne overiteg Opdriften med en rittqe
Overvægt.
Den Overvcegt, sotn «Argonaut«
icedvanltq bevæger sig med, ag iom alt
laa ek ltq med Tryltet paa Davbundett,
er paa dyndet Bund 100 Pund og paa
haard Bund ag hvor der er lteerk Strsttt
1000 —- tsoo Pund.
Hensigten med »Argonaut« er at be
nytte den til Jnspektion og Reparatian
at Diaer og Balgedrydere samt til Takt
ntna aq Optagetfe at Vtag. Banden
er fadynet med Projekt-vbelysning og
med Lufttammer med Udaang for Dat
ler. Den deveeges ved en Gasoltnmas
skine som, naar Banden Avakger sig paa
Havbundem faat sin Luft gennein en
Lnflslange til Oversladen.
,,Argonaul« er ikke blot et Projekt;
den eksisteter og har allen-de foretaget
udstkakte Regier, saaledes i Sommeren
1898 over lot-U Roartmil dels i Oder
fladem dels paa Banden. J Floderne
hat Hr. Lake fundek dyndet Bund, men
i Havet har han fundet en næsten ideel
Bund til at bevæge sig paa, haatd og
fast fom en makadatuiseret Vej.
Paa sine Reiser har Dr. Lakeinspices
ret fleke Vrag i SchapeanesBugten,
Patuent Niver og de omligeende Ky
ster.
Den nuvoerende «Argonaut« er den
andeu, sont Lake hat bygget: den er 35
Fodlang, men han paatænker nuBhgnins
gen af en tredxe og starre Type, 100
Fod lang.
Der er Grund til ak antage, at en
saadan Baad ogiaa vilde være anvendes (
lig i danske Fakvande, hvad enten man i
vil benytte den til fredelige Formaali
eller til Krigssjemed. !
Banden i Oresund for Eksempel er, .
naar man undkager enkelte Rev, jævn»
og stenfri og vil iaaledes egne sig godk
til denne Bevægelfesmaade. Hvorvidt
det er nsdvendigt at have Hinl, kan kun
afgores ved prakttfke Fotspw fandfhns
ligt er det, at man kan nsjes med Slidi
tommer under Banden, for ligefom
»Le Monaeur« at glide paa disse.
Dct maa ertndreg, at Baadeng Opdrift
kan tegulekes faaledes, at Bevckgelfcn
snatere bliver svcevende end glidende
langö Havbunden
Trcette over et Bengeckab.
Konkurrence oni Vesiddelfen af et»
Pengeslab fra den sunlne, ipansie Tor
pedobnad »Fuser«, der indeholdt 812,.
000 spanfle Guldpenge, hat-de ncer af
stedlsmmet et nyt Søslag ved Santiagn
den Elbe ds. i
C e n d o y a, en amerikanfl Borg-It
at cubanst Smome og Agent for Wind
Linien, loni nied sine cubanfle Dyllere
; ud til anget af ,,Fucer,« for at tage
Petigestabeh nien sandt, at del ameri
lsanfte Transportslib »Williams« var
der, og at en Dykler var gaaet neb.
Cendoya sendte ogfaa en Dyller ned.
Ombokd paa ,,Williamö« var Kap
tain Blunt, Løjtnant pamilton
og Wil. Fvwler, Superindentent
for Bart-er Afphalt Co.
Kapt· Blunt siger, at han tillod Dyls
lerne og andre at beuge Transportsti
bet midlertidig, og at han under den
Trætte ioni opftod, hnvde en Rissel sont
itle var kont. sztnant Hainiltvn
siger, at han var til Stede soni Tilstuek.
Begge Stibe vendte eftek est-Stunde
Trætte tilbage til Santiaqos dann, ;
og Cendoya silkede sig en Jst-refu- tlteti l
ten til Politiet, at vet jkitlve tage Sti
bet i Bebt-della Fethbnede Po
litiwaend paa Stabebaaden »Cvlon«
lom til »Willianiö« for at tage Penges
stobet, nien Kaptajn C o o p e r, socn
lemnianderede »Williams«, stod med en
Niffel ved Faldrebet, og jagt-e, at han
vilde styde den ist-ste, sont lom vm
Bord. Politiet vendte tilbage til Biw
gen.
Cendoya indberettede derpaa Sagen
til Departements-Kommend-: Whi t
sid e, sont fendte Adiutant H a r t
fo r d for at ranfage »-Willianis«.
Det var« da Mädan intet Penqeflab
sandte-L Raptein Blum og Knptajn
cooper fralaegger sig ethvert Kendsiab
til, hvor Pengestabet nu er; det siges,
at det er kostet over Bord.
Tendoya retter alvorlige Beflyldnim
get mod Kaptejn Mund Leinwand-c
Whitside hat givet Ordre til at fundeks
ssse dem.
En helvig Prokuristen
V it kd e tt hebt-er en Prokuratot i
Bestan, iom medens han paa en Tut i
Frankrig fandt en Bengepting i et Va
telie i Grund Dolch sont indeholdt
25,000 Frule hatt senden til Ver- -
ten og dad ham anders-ge, hvor Ejeken
var· En Tid gik heu, og Mr. Vurdett
sit et Breo med indlagt 1,000 Franks,
som efter Lydende stulde vceke fra den
rette Eiermand, en Belønning for Mr.
Vurdettg Ylsrrlighed Han synteg dog
dene var underligt, at han stulde mod
tage dette Beleh, uden nagen nasrmere
Forklmmger over, hvem den fremmede
var. Ved en Undekssgelfe fremgtk det,
at Hotelocerten aldkig havde opfporet
den rem- Ejermand, men uden videre de
holdt de 24,000 Franks, Vurdett an
lagde Zog mod hom, og fotleden af
lagdes slendelsen, fom lød paa, at Ho
telvcerten ssulde tilbagebetale Vurdett
alle Pengene og betale Sagäomkcstnins
ger. «
E Sinn-Namen « l
Wisconsin. (
M. C. Haufen, en as Raeines mell;
prominente danske Fortetningsmcend, l
afgik fort. Lordag ved Døden af Umgehe
tasndelse i en Alder af 53 Aar. Han
efterlader Hustru og 6 Bam. Afdøde
sont til Amerika i 1869. Don levede
i Renosha, hook hanö Moder og Vksdre
»endnu er boslddende, mdtll 1883, da
han siyttede ind til Byen og begyndte
en llktekmmhandeh en Fortetning, der
»stadt"g steg i Omfang, indtil den i de
jenen- Aar udvlklede sig til en af de«
»Es-me Forketninger paa Vesisiden. M.
, C. Hanfen belud en grundhcedetlig
YKcnsuktek og var som fanden erret og
agtet som fau. Han var ved sin Dsd
Sein-tat i Emaus Wirken og var tillige
Ptasident for del Selskab socn for to
Aar stden lebte og anlngde Kinzie Ave.
»Pa« for der at oprelte en Hsjstole til
. Brug for den forenede dansse Kiste
il Amerika. Hans Dsd var pludfelig
og uventet, d: han tun var fyg i nogle
faa Dage. Begravelsen fandt Sted fra
Emaus Knien og som et smukt Bevtg
paa den Agtelfe old-de net-, bar bemcer—
leg, at alle Fortetningshuse paa Stute
Str. uden Undtagelse var lukket under
Ssvgegudstjenesten i Kitken.
Moments-.
l Ved St. Vincent angkeb en Delhvide
Ugler en Flok Hans. En 6 Aar gam
’mel Pige sprang til for at redde Hon
seflokken, nun hun fanbt i Angtibekne
fakltge Fjender. De angreb ogfaa
hende vg med Kløetne fast i heades Kla
der bar de hende j Mil, for de slap de
res Bytte. Fadeten, som sprang efter,
kom til et tomt Has, hour Uglecue
havde sit Hiern, netop tidlig not til
at redde sit Bakn fra be graadige
Dyr.
Kansas.
Fra Atchinion met-beleg, at et af
Byens fmukkeste Villaer bmndte fade
den Rat.
Fo r ng Jlden var paasat af en ukendt
Person. En ulendt Fjende ellek nan
vitttg Person har i siere Maanedek gaaet
omlting For. Hatt hat kastet Sten
inv gennem Vindueme, faa man i den
fenete Tid hat sat Bagt omlring Hufet
om Nattern Den Nat, det brændte,
var der tilfældigvis ingen Vagt: man
mener, at det er denne Person, fom da
hat oaekhældt vaækket med Pctwlium
og faaet det i Brand. Hufet var am
ipændt af Flammet, fsk Naboerne op
dagede dct og ftk Falle-te væklede i sidste
Diebltk. For siger, at hatt hat ingen
Braue-, faa det hele er et Mysterium.
New York.
Stank E. Bund-« iom c de
sidste C Aar har indehaft Kaemnetpvsten
tCtmtta, hat nu frivtllig ttlstaaet, at
dkk xk ppek 8:50,000 Undekbalance i
Kaesem Han var i Fjor Kondidat for
Borgermestekembevet, men sacht. En
at Kautionistetne betryrer nu Mel-mec
posten indtil viverr.
— Breadstkeetg meddeler et Ubbrag
af Jndbeketningek fta 3,533 Funkt
Bygningen eiedes af J. Cl
ningshufe i Staren New York. Deraf
fretngaar, at disfe Hufe, som i1896
havde 299,957 Mennesker i sin Tjeneste,
i 1899 —- tte Aar efter —- havde 356,
278, altfaa 56,321 stere. J Arbede
lpn udbelalte de samme Hase i1899
over B20,000,000 mere end tre Aar
spr.
S. Dakota.
Bankbugningen i Byen Hichcock neb
brændle Fredag Nat· Ved Underspgclfe
fandt man, at Pengekassen havde været
plyndret om Ratten, saa avede Navere
hat haft med Bauten at gere. Om
trent s12,000 er komne vort. Bank-«
ren vil godtgare dette Tab, hvor der et’
Kander, sont hat lidt.
— Shetiss Oium, Statsadvokat J.
P. Cheeoer og Larg Jacobfon, alle af
Btookings County, er i de Forenede
Staters Ret sagsøgt for 111520,000i4
Scadesekstatning. Sagen er anlagt af’
G. S. Walrath, Fakeren for de Mænd
som vpcketede med Staalkomfuket, i
Syd Dakota i mange Magnet-en Wal
rath blev arresteret iBrookings for
nogle Uger siden, beskyldtfor Bedrageri,
men blev ftikendt af en Jury iDi
itrikgreftem Jakobfon var det ankla
gende Vidne mod hom, og verfor et han
ogsaasagfagt. Etstatningen forlanges
for falst Arrest.
Klageten paastaar, atden Forsplgelse,
han maatte udhocde, havde paafsrt yam
fstore Vengetab, es at Qaupokten mn
shang Arrest, fom var last i hele de
Formel-e States, havde tilfajet hacn
Not-Stabe.
! . Georgia·
! Sidste Sanpag Morgen gik 150 ma
stetede Mand til Fængslet iMatietta«
IGa., flog Daten ind, vcekkede John
B ai ley, en Neger anklaget for Vald
tcegt paa Mifs Amanda Snellgrave,
faxte ham ud i Fængselggaarden og af
.skad mindst 50Skud paa ham og lob hatn
Iliggy hvor han faldt, iden Tanke, at
yhan var bot-. Senere fandteg Bailey
endnu let-ende.
Shetiff Bish op og Deputy Sheriff
D e w S b et t y aiholdtes ved væbnet
Vogt for at ncerme sig Stedet, hvok
Lynchingen foregik, til Haben var
»borte.
; Jowa.
? Syv unge Mond blev arresteret i
lCcvar Rapids Locdag Akten under An
klage for at have lagt Dynamit under
ISL Paul Metodistkikken i den Hensigt,
at sprange den iLuften. De hat til
siaaet.
Junile
C.Hepp, Chicago, blev forleden
dsmktil 14 Am Tugthugstruf for at
have dkaebt sin Svoger F. A. A n d e r
ien. Aariagen var Strid mellem de to
Mands Huftkuer, der iamme Dag
havde været vppe at slaas, stvnt de var
Sestre. Om Aftenen gik Hepp, efter
sit Udsagn over tilAndetfen for at mægle
Forlig, men blev straks angreben af
Andersen, der spgte et slaa ham til
soeben, hvvrpaa Hepp trat sin Revol
oer og slvd Andetsem
De tusindc Tiug.
F i n n e r n e advandret nu taltigete
end nogensinde. Et Damvskibsselstab i
Liverpool hat stuttet Kontrast med et
Udvandringgkontot om nu i Foraaret at
føke 55,000 Finner til Amerika. Og
flere Komiteer fta Finland rejfer her i
Landet for at finde Jvrd til Finnerne.
J Mtnnesota alene stal der være staffet
Piave til 1o,ooo.
Troslab. Pastor Daniel Tho
ma s af Rose stulde fvrleden Sondag
til Cambtia for at pmbike; men da han
Lksdoa Ettetmiddag kom til Portage,
var det qtgaaende Tag allerede afgaaet.
Hatt forblev i Portage Resten af Eiter
dagen l Haab out, at der stulde komme
et Fragttog; men da intet kom, begov
han stg Kl. 7 af Steh til IFon Fra
»
Portage til Cambria er 23 Mil; mett
Kl. 3 Sondag Morgen matschekede
Præsten ind i Cainbria· Her prædikedt
han for tre forskelligeMenigheder og ke
iusnerede Mandag Morgen.
.,S ka n d in a v e n« hat inbsamlet
100,000 Kr. til be omkomne Fistecek
efterladte i Not-ge. Dette vidner on:
vote norske Brødres Gnvtnildhed og kan
være en Lektie for os, naar der kommer
Bud efter vore Penge i et gobt Øjes
med.
Den russiske Konful i New
York oplyscr, or der er yderst faa af de
Russere, der har bosat sig i d Forenede
Stater, som har udtaget Vorgekpapirer
eller som hat frasvoret sig Lydighed og
Trostab mod den rugsiste Czan Tor-kl
imvd hat en sto! Del af de her i Landet .
bosidbende Rusfete paa Præsternes Bad
aflagt Trostabsløftet mod Czar Nicolas,
siden han brsteg Tronen. Der er næsten
en Million Nusfere her i Landet, og
er de fleste uf disie russiskellndeksaattere,
da hat Rusland et not san godt Tilknyt
ningspunkt her i Laut-et
En Telegraflinie stal bygges
til Alaska. Arbejdet hermed stal begynde
straks.
Danmarkg Smør. El Omahas
Blad giver det dansie Smsr splgende
rosende Omtale: Danmark producerer
det bedste Smar, hvilket scelges iNew
York for s Cents meke pr. Pund end
amerikansk Mejerismør. Dansk Smør
staat i Reglen højesi paa Listen
Qmaha.
En Kti g mod Spillehulerne
i New York hat btagt for Lyset, at
Forstandetne fot disse Spillehu·
tet hat dtugt over 83,000,000 aatlig
foni Stikpenge blandtByens Politik-e
tjentr.
Jndbyggetantallet ide For
enede Statet var ved sidste Census
(1890) 62,622,250, Jndbyggetantallet
et formodentlig nu mellem 70 og 75
Millionen —- Europas nuvaetende Fol
kemiengde anstaaes til ssl,000,000.
Lebende Mænd i Jndiana hat
taget Strin til at reife et Monument
paa Adtaham Lineolns Modeis Grad i
Ratheden af London City, Spencet
Couiity.
» G eii. G oine z hat offeiitliggjoit et
; Brei-, foni han nylig hat sitevet til sin
Sen i San Domingo· J dette siget
han bl. a.:
,,Cuda keempede fot at aftyfte etAag,
det trykkede for haardt. Landet et nu
i Fætd med at aftyste en anden Magi,
som —- dog ikke paa en fjendtlig Muade
—- hat blandet sig ind i vote Affætet.
Her er aldeles intet Btud paa den of
fentlige Orden, standt det er en Pan-el
segtid, vi gaat igennetn. Det einst-, di
ingen Brug hat for, et de ametikanste
Bajonettet·
General W o od og Mtg· W o o d
vilde ncete saa sikte, fom oin de havde
en Million Soldatet iundt sig. Politiet
og Soldateriie et Dagdtivetr. Jeg
kunde gaa fta den ene Ende af Den til
den nnden beliesset ined Guld, og ikte
en eneste stulde tote mig. Jeg selv hat
ikke de Penge, jeg behoaet; men det et,
fotdi jeg ikke aiisket dein, da tigeligt hat
vætet mig tilbudt.«
J A a rct lR 0 0 vatPengeincengden
jiLandet 84.99 for hoet Menneske. J
Moo, da Lincoln dlev oalgt, nat den
81:i.85; inen i 1900 var den siegen til
825.W. Siden Landet blev bebygget,
hat der aldtig vatet fa niange Penge
ude dlaiidt Foltet som nu.
Mis.B o o t h-T u ck e t afFielseShcerem
foin fotleden skiilde holde Vækkelfesk -
møde i Racine et pludselig dleoen stum.
Aatfagen vides ikke. Hun hat inaattet
opgive sine Moder
Tal dl o oe n paa Uld hat gjott, at
IFatnietne i N. Dat» S. Dak» Vit
lgiiiin, Texas og Califotnia hat paabe
gyndt Faataol i stor Skala. Farinetne,
ioin føt havde ointtent opgivet denn
Jndustti, hat igcn taget fat paa Atdejc
Idet, og tjenet stot Penge. « Z Wes
Virginia for Cle. hat man itte tagei
mindre end Ilil4,000,000 isid i denne
Industri. Dakota Farmei ne tjene godt.
Ad mital Waisen, ioni hat fett
oniinandoen over de Fotenede Statets
chqde i Philippinerne, hat faaet Hieni
loo paa Grund af daatlig hell-red.
VieesAdinitalReiney stal tage han
Plads. Som det vil erindres,· tog
Wation Admiral Deweyi Plads,
da denne blev kaldt hjem sidste Som
in IV