Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 14, 1900, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - . F H
,,Dautteren«.
Oamg d. 14. Maus- fis-W «
(Hudstjcncftti. «
Blatt, :Iekv«..
Gttdstteneite bver Sei-Kaki - «
1043 og Amen Kl. '.",. isxduiisdksn tit. ti
Forin Lobygct:ktiks.-: :.«-:. : ..2xoii;.3:s1:1ijtz. ;
N. —AUeekei,;-e·ite1sztums-w « »
.".. Ji .i es m n g I e n,
PHPL
Lniaha«sjiebt. !
J Pella buntte eu. ttt;!).«11(etitgl;eds Ritte« J
North 26th Stieei supetttm ngm og Zün. H
bette)holdesprixiegsen1«dstjeiieitehvetNu i
bag Fotmiddag ju. Itsk og Zliteitgitdstxenu:ei
Kl. F. Spnduggtkote m. W Ettnk lkcnc I
msbe hvek Torsdag Auen Kl. s. —- Aue m
l
Ijettellg veltomrtel — « , s .
w.B.i-btnttattsen, :
»Im-it I
somet: stets- :I-’. est-b 3:., Ente-ha. sticht. ·
I
l
I:
Blair og Omegn.
Fokleden Morgen tout Befoltntngeng
i vor habt-ehe Naboby, Arlington, i i
Bevogelse ved at finde en ituvtcetket
Baggy staaende ude paaGaven. Eiter at
have faaet en Opdagelsegbetjent nd at
anders-ge og optlate denne vansieltge
Sag, kotn bet for Dagen, at et Med
lem af voi- brave Ungdom her i Blatt-I
haode Aftenen i Forvejen vatet ude at I
asitegge Bei-g hos en ung Larekinoe vedf
Fontenellr. Hesten havde han banden i
et Sted i Netheden af hendes Opholds- H
sied. Da Kl. var bleven U, inaa Hesien
vel sagteng have tcenkt, at det fnatt .
kunde viere paa Ttde at ndjournere Ma- I
det derinde, og verfei- fkigiorde den figi
ten sit Bat-nd og fotsvandt. Da den «
unge «Bessget« kom nd og fandt sit
Kireth bette, begynbte hatt en ivkig
Etteriøgelfe melleni Majgstotte, Wirti
tences og Stikkelsbætbuste uden tog i
den satte Nat at finde noget Spor.
Nu sigei det, at hnn selv stal vcere ltge
tat fpotlsst forsvunden, og at Stole
ftjkenen hat udlovet en god Dujst til
den, der tun finde hem.
—- John McQuartie hat et
siett Oplag af Bygningsmatenalet og
ital til lavesie PkifeL
— Christ Paulsen hat solgtsin
40 Ackes Faun seit for Blatt til John
Conltet, der hat folgt sit Hus i Ken
nard vg nit hat siaaet Bo t sit nyehjem
Icktslelte drittes bokt i Labet af en Dng
Tag VVamerS Fthte Ffine of Tat
syrup, den bedste Median paa Jotden
mod Poste· 25 og 50 Centg.
—- heury L amb hat folgt sit Hus
l Pest-Blatt til Ed. J ohnf o n, Kom
mis i ,Pallace Grocery«, for 8600.
Mr. Lamb bot ude pna Poetetg Farin,
hssr hqn vil dytke broom com out
Semmeten og lave Fejetofte om Visite
ten.
—- Frenwnt, Elkh. ö- Mo. Balley
Bauen pilsielge Retutbtltetter til Hat
Spring- 20. Mart- fok ists. Gytdig
sc Dage fra Udstedelsen.
—Mrs. C. h. Gartetfon bleo
sibste Use erklaket for sindifoag og fett
M Afylet i Not-solt af sin Many og
Christ Menckr. Hun er ikte ustyklig
isten tm- stadig, at hun et hypnotiseket
its til ikke fove i nagen Seng. Mu
Iligpis det tun er et temponert Tllfalde,
fee hvn fncrt pil Dom-te sitz igen.
Deliktdelie ist Tcting —- Wsrners
szMhite Wine of Tin- Syrup, ven
swste hostemevicin paa Juden, take
cket en Fort-leise i Lebet If I Dag, ver
fpni den tagesi Tibe. 25 og 50 Cents.
—- Mr. Wat. F. Smithog Wiss
I d sttte hungate blev sibite Oas
Us then i Stilhed Este-siehe i Baptist
Muts dient
LI W lmtives i 24 Timer.
. Fugen Mediein for denne fkygtelige
Mem lau iammenlignes meb War
pcks Whito wine ok Tor symp.
Dersel- det takes beste-at og i Tibe, oit
set kniete etcilfeelde i 24 Toner, og
" for den poste, der feiger La Grimm
sites set nlttd fuldsttendls Lindeing.
Pri- 25e. es soe.
F- —
— »Du-it Pilat« striveti sidste Uge,
at en qmetikanst Moder hat sagt:
»Nein min Dteng bliver stok nok til at
ges paa College, vtlde jeg spretmkke at
have ham saa me Hjemmet tom muttgt,
og verfok stette vor ny Hojskole ellsr
vore dansle Bredkes Best1"ctbelfet·. Jeg
ttok flet tkle, det et Danstemes Menjng
for evigt at holde paa dansl Sprog og
dansse Siedet og Skikke her i Amerika,
men dektmod at holde paa Lttteratuen
im deres Fadeeland og leere Jan-eigena
teme at feette sig ind i de nye Fothotde
og vort Lands Spwg innresi muligt.
Te sinde det nødvendigt, at et visi An
tal unge Mund faa Undervisning i de
res Modeksmaalz men Jmmigtantekned
Bstn faa den bedste Undervisning paa
Landets offentlige Stolen Bi trot, at
enhver Des-m der anvendes til at dan
ne en fuldsicendig engelsk Afdeliag pas
Blatt College, opbygge en fund og ind-!
flydelfesrig Institution, vilde væke vel
anvendt. Lad es faa en saadan Stole,
bvot enhver Klasse af Folk kan faa den
tilbsrlige Uddannelfe, san vilde det glcde
os. Blute ligger udmeetket, og Stolen
har gjott en god.Begyndelse.-·
Saaledes er altsaa Amerikanetnes
Opftttelfe as vor Stolez Opgavez men
den vifer tydelig aok, at de aldeles ikle
hat foesiaaet den.
—- Mr. Boyfen fta Ell Horn
(Bstnehjemmets tidliqeke Beityre f af
lagde oS foeleden et vellomment essg
It i Blatt.
— Pastok An ker var i sidfte Uge
oppe i S. Dat., og deltogiJubtlceums
festen i en af Pastot A. M. A n d er
sens Menighedet.
glair Collkge
begynder sin Forsatgtenmn Z. April og
sluttek 30. Maj.
Betaling 14 Toll. om Mai-nehm
Jndmeldelfer modtages of
K r. A n ker,
Blau-. Nebr.
Jcrnbanclistc.
Chang St. Post, Miaueapoug
81 Lmahtv
S y d p a a.
Nr. 1. Umsha Passe-user . 10,30 Form.
Nr. Z. do. do. . 8.17 Einn
N o r d p a a.
Nr. 4. Twin City Passengor 6,47 Form
Rt 2. sioux cjty Passe-user 4,30 Einn
I., E. ö: M. B« oq S. C. se Pac
V e s t p a a.
Rr. W· Ljncoln Passe-user . 8,02 Form.
Nr. Black HMS Pass. . 8329 Eftnn
M. 23. Accommodatjon . 7,55 —
Ist paa.
RI. 24. Aocommodatjon . 8,30 Form
Rr. 20. Mo. Yalley Pass. . 9,50 Form.
Nr. 4 Chicago ijjtocl . 4,59 Mun.
F«
Martedöpriien
C h t c C g o·
Hvede Windes-) Nr. » ......... »s
« Mut-um« 3 ......... 62 skx 60
Mai-z Nr. 2 ................. 36
Hacke « 2 ................. 2154
Rug ................. 56
By yg ........................ 35 »- 40
Ho Wunsch-) ................ 8.50 « 12120
' Ort-tin ................ 5.:-5(;4—10.00
Kattoflek ................... 43 A 45
Smst (ckeameky) ........... 22 rgx 24
' Gast-D ............. 19 sag 22
Vg. . lzj
Stube ...................... 4. so sit 5 30
Zier-. ..........-.......Llösxkzw
Som 4.70(æ34 95
anr ..................... 4.00 «- 5,85
Lam ........................ 5.57 E 7.25
- Omath
Hi ......................... 4.50 O »so
Kattofler .................... 30 C- 40
Sinn (creamety)..» . .. 22 K 25
« Mai-y) ............. 18 CL- 20
Æg ........................ 10
Stube ...................... 2..«-0 E 4.75
kset ........................ 2.50 cg 4.00
Soin Ha E 4.82
Fast ........... ,..-.........5.25r-35.90
Lan- ....................... 6.00 E TM
Minnen-out
oede Nr 2 ................ Zi G 65
I
a 558888223328
:
G
MWUWUU
naar sicherm
I Ulderdommenxkzsxisizsii««s
Its-te reget-eh
Dr. Peter-s ginrilw
euer ylodrenscn
Im samt-, mai-am Läg-winkt stunk uy gis-straft Jkkc at
etholde vaa Apothetetn Kun Lokalagenter feiger den Normen
Driysuinget meddeler
Dr. Peter Fahrmy, its-tu nah-d- se su»
W
Adwiteiomdtiaser.
Post-r Chr. C. Menge-O Bot WH, Oxford,
N. J.
Pastpt Viggo C. Mengets, 1420 Poptat
Str« Phitabetphia. Pa.
Krittcringer.
Tit Stolen i Blatt:
Jmmanucts Aligh» Nacmchp F. C.
money Katotmcstndcrsein Uns-LIM;
Watdcmar sit-suec Mtsz ClistsPoub
sen, Etsc- Chnixemcn, non Si ...... O700
Attscrt Lea. Minn.: L. C Hausen ..... W»
Btoommg Prwkte.:tlitn11.: P. U Hausen 5.«0
thjon, Minn.: Pustor C- Fotdi ..... wit
Btam Nein-J Paswc O. P.Bektetsca» 2.50
Manns Beet,
Kommen- Kasicmn Block, Reh-.
Tit uy Kikte i Blain
Ghin-go. Jll.: C. Anderim ........... st
Diertetig Takt Pan Memghedcns Begue
R S. Joh »san«
Komm-ens- Uakismx Maik- sieht.
Tit imngknde Stadt-tec
Peder Nietsen. Btootnmg Prene, Minu. 250
En umsan Xactionoittc Ja .......... 2.00
En unctvnt, Glan, Nebr» . . . . .... 2.
kast. Brcde Jahanjcn ..» ........... 2.00
kedet Andreaicn Jenseit, Ema, Ja« .. M
Pair. C. thck ....................... 1.00
Fra Sitz-ums Menighed, Einst-ge .. » 10.00
Z. P. Hausen Fiscusz Ja. ..-.... . . » t.00
S
ast. A. C· Weismmm ............... 1.00
Lord Jespekieth stumm Nebk ......... LO
Tat iok Modernes
Fi. A nte k.
Kredpmovr.
Om Gud vit, holder noidlige Nebra
ska Krebs sitzoraarskkedsmsbe i Davids-,
Nebr» Zo. og 31. Mai-is og t. April.
Zothandtingsemnm
l. Menighedens: Ossetvilligs
hedens Betydning for et fundt Trostis
og Krisiendommens Fremgang hiemme
og ude,famt Regter at um sig eint
2. K nd f e as: Omoendetsen.
Einst ved Prastemsdet er: ttdocttgets
feu. J.Cht.Pek-rfen,
Kredsiounand
I -
s
J Ventzotd tit opensiaamde Indisp
detse stat her tun vedfsjeö: Verm-h com
og nyd Vetsigaetse med os og var til
Vetfignetse.
Saabanne fom ogter at komme hektit
Kredgmsde, bedes om at metde den«
Komme tct uadkctegnende soc den I5·
Marks
Med Hitiersk
Pan Menighedeng Begut,
G. B. Christianer,
2219 N. 26. Etr» cmaha, sticht
Kredomum
Vrl Gub, afholder Mumefota Lieds
sit halvaarige Mode r Liuatvnna d. ev.
luth. Vcemghed, fra den «.-«..2. til 25.
illcarts. Lnsdog Aften den 21. Martg
Kl. U Guditjencsie i sinken i swa
tonna.
Forhandlmgsemne for-stand as Kred
sen: Klippe-riet Br. Kop. Z, ist«
Fo andlingsermte foreslaaet af Mr
nighedem Der rette krisrelrge Hiern.
Aredfens Prasser og Menigheber vil
nedbede Guds Belsiguelse over Moder.
A. L. J. Ssholm
s . I
Mensgheden her iOwatonnu indbyder
heroed Venner fra fjcrn og nær til at
veltagei Kredsmedet Ttlrejseade be
des melde sig inden den IS. Maus til
undertegnede.
Pan Menighedenc Vegne,
N. P. L ang.
Dur Gui- oii, hoider den nordiige
Wisconsin Krebs sit Foraarsmsde i
Vor Frelsers Menighed iNeeu1h, Wis»
fra den 19——2-2 AprtL Msdet begyn
der med Gudorjeneste Torsdag Iften d
19. Kl. IF. Prastemsde Torsdag Ef
termiddag Kl· 2.
Forhandlingsemnerx
I. Prcstens Stillingi Mensghedem
11· FU. Z, 2—14.
Ophtier Herren vor Gub, og taste
eder ned for hanc Fsdders Stammes,
—- hellig er han. Sal. W, d.
L. J oh n f o u.
Kredsformand.
s .
O
J Deus-old til oveustaseade, iadbyi
der Vor Freliers Meniqheh i Nemah,
Wis. herved Benenr nor og iietn til at
komme og dele Livets Ord mep as i viiie
Dage
Aom Verm-r og hold hsitib med os,
og vcet fqa god at melde eders Komme
fsr Mit-ed
Pan Menighedens Gegne,
Chr. Lassen, D. P. Jenseit,
Ferment-. Priest.
Wissens-Use
qihvlbes i Hatchiniou es St. Mermis
Menigheder, hutchinion, Minn. frs 28.
Muts til l. April
Venaer, sont tuster at betrage, er
hier-tells seltsam-.
Pan Mensghevms Regen
J. Guts e t.
Es Sktcksys kau ft- stsdigt
Urbeide th L. I ry h l i n s, stinken-»
Mau.
Dødcn er unndgaaclig
men mange Lin knnde fntlmiges, om Raub spgtes i Tibe; thi der et unbn vadomme pom
ofteft Tilfældct, at den lidende ventek og venter og ingen Lasge on soge; txt .:lnt nma olltges
vrl noch gotts, vg hnn henoender sig til Lagert Tenne nndecsonic nnd sittcklph men
findet, at nn san ingcn ng gries, og Somet et: »for- scm«. dgxuzt Imm- Ikke til I
Morgen, hvud der ton neue- i Tag· Te paabmgcr Tun ct fakligt Any-J n: Icke at folge
dcnnc levsrsci. Maasse hvzg Te teuer, at Te tonnncr ,,fut skm«. '
DI. Sausen n« en nf chideng Inest fnnmcrdendc chctclinu fox Hilft-Wehe of
olle tret-iste, nervofc on waltende Sygvommk m .si.:«-.«.- mik- pg
kraftigne Helbredelsegnntdci, CHOR-»sich Han har ved sit Ukkdkukbkknmkc
Dr. Saudcus elektriskc Bcrltc
items-W de mesi sokbaufende kliessultater og helbredet endog saadanne Ticfcelde, fom of anbre- :«-.rg(r u« opgivne sont nnd:
Entheing Nogle Timers Btug of dem Brette har ofte oist sig kraftig not til at stille de socerefns Einst-ku- og gwedsmpung
iaatlsgnge Libelier. Blandt de Svgdomme, for hvtlke dette Baue unvendeg med fuldsmnbig Held, og hoc-web I numbe
vis of lcdende Mennefker hat faaet Helbted og Amstet tklbaqe, er: thvcqug- « » « . » — n
bed, Rheumatisme, Eint, Sturms-elfen Dnspepsim Levcrk RAE KMXYT
stmdommew Kvindeivgdomme, verfontmc Syqvomme yoø qs - «
MEUV v. f. V. —- Opsctt tkke til i Morgen, men strioi Dag til III-« Sande-n k«
og Te fkal qlsklkg gquig qg quiqfkit erholde den verrdtfnlde LIgebogI «
»Sei-wich og taugt Liv«.
Tenne Bog givet en tote Besmche as aue de oter forckommende Sygdomme, sann - ; »- sx
Munde-n at lpelbxcde dem paa. ,« « -
« · X som ltdcr as new-IS Stoppelfe, Tab as Muth-Oh Evag ! «
Zunge og nkrvøu Yeænd7 Rog, heu- lllust til Bube-we on favnet Foketagionxhed, A
bot Quid-: til Ex. Zank-en og san hans Vog: »Tr- Klqsfer of MERMIS Tenne Um
difnlde Bog giler en snldsmndig Vesknvelse m alle saaknldte onsonlige Sy domme tms « f »
Mann-» sann onsviiek Massen lwocpaa man k fort Tw oq ndcn as anvende Mc icm can blinel snldncrndig knickt vor nue Des-»e- cog
dcinrw L en nsndcs nldcxes graue og poktosrit nl enhver, sotn mniet rsm den. Adresse-: aus Biene ni:
Dr. A. T. Sandcn, 826 Monka D. N» New nor-Ein
Nu okmhoehg trus- Vog omhins
frnvl faust- EJI 15 NHJ Fixiiicc.!ek·
Apr. Mast Laffen,
Heim ( o. West Bis-näh Ja
Alter ZIIcllerier
oa ank- « !·u«.s s «iis- Hemm- "1.M»mi:«7
sum· Ja : p; Iw- « - ·
Inmtt . U X!. Be f» « -- · .
««1·nI-· « !«-r- Hi p- jun-l Unn· I- L- .. i.
Beim-— s: t- LU. S . .1 Tcx -m q» in fl. Hamen-!
»J-: H.JLNSLN.
J— Kisten )l;«n St..(f»unc«! Bluts-« lu.
Fka
Skaudiuavicn
Amerika.
«
Ia on mtus pcz cn ims sttujnbnng
Hm YOU-incoqu (’22(11. it ki: cfsc akenck
edirsz wen Zucker-It tue-n cigma as not Fia
ligb(:: ci-. den, Wm Ifal usw« at Blumen
Ist-cis soc inon jom muth for vewcd at
sikn Passageteme Blods pack Lcrondam
punc. Vkllcuen jom codes med anndum
vian Animcan Lum, genanner den teiiende
en be·ve:n Reste fta Zwist-matten tvl New
Amt udm Ort-old ellek Lmttnk i ftcmmebe
Wurm Tume mines Posiageku behsver
We at bexsym stg as items-not Srna-z under
chnczseIL Tut-s Mobexenmnl c: godt not,
baade Kopmmnk darzu-. Linkenn c ja We
Beiannngen paa Stand-. arimn Time-man
Wij Shbe er Stank-umher- Vagsaanetue
sagt got-, hastig og otmnakxende !!.11(D.nav1st
Rost. Ved Amt-nisten 111 New Jule mod
toges Pumgemne aumiens eqxus »Holt,
hmlke udelukkende bestaat af Zkononmven
Kgb deriok hllecteme nu, og hots der
ktke findet nagen Ase-It for Sxandmaviani
Almenmngrine i Tetes Nach-L jaa stnv nl
os, og Te vil iaa Svot pr. omgaaende Post.
A. Mortcnscn G Co.,
Genka Wes-tun- l’a--n-nmstA-zssm-.
126 Enss Musik Smet Eine-samle
Striv kfm den nye Veisklkatsliftr.
Skal De rciic
til Stcdcr oft
tller syd for Odium-, faa bed Deus
Male Agem give Dem Billet fta Ema
sa til Chicago meo . . .
chlcsco ä Milwsukec
ä St. Paul Benen
dm komm mellem disfe to Byer. Tag
Im deuue poputmke Bank formt-e Unioa
Des-D Sand-, hver Dag. :- bak For
sindelie met-cos. sm- komme md pas l
Union Patisic Bauen-, Buslmgrwy z.
c. s- M.-V. etc.
Ptsgtigt upsiynde Zog meb Bat-ds
Covevogne, Dufiet-Bibtiotecsoogske, pg
Prisen et ikke hsjeke end andre Banns.
Insuaende summte Qon- uingct such
hats-zu til Benen, Pnier etc skno tu
I. U. Rass
Genckal Westen- Agekm
1504 Faun-m Str« Gnade-. Rest.
. , « ------4-------—------—--------.- 1
sys Its-Tän- Usissvd «
Å«:G,«II77» «I LIkFIIY-· QVFHIIEI stät «
MADE
OAVSA78, TIADS IAIIc8,
OOPYKICUTS Asv Dcslcss
send your faulme Mist-» I0 Weithin-tot»
Ihn-s Utah cis-u two-, Imttoek wkvlssm
Iy oscs cleu U II s Pan-m csu ils- politin
qys IMM mä s Io- qot its- II tust
Will III-solch Abjfk IPIOI UIVSII IV Ists
MAL IIPUILICI Boot sovwowd Pakt-I- «
Ue» US ins Dust-t- rete-nd Idin s c statis
node spoelsl Ist-! ca. fis-dass- ossksm Ia u«
INVSIJITIVSMal Acc
sym
Wähn- 09 c. «. Msnw sc
LS slSSElls «- «
Ussdslswsctoph D. c.
UINJUJO »U- »k» »·-’s«I)sl«« sh! I-II
.--· « fu« »- 71 tt k;.-1 k. m ji«-Jus
min« '-.’m I- nm. p-· Hm » pun -»It. Ums
V-,»Oc J ä« I«-««- rI-,;;«; h 7 C insxqis I v
t- ask-s In »u-« haust-todtsan
, C TI-:«W««ch wi
O
zxjcmmcavlct
Græsfro,
bcdftc Kvalitct af allc Stags.
.Vavcf1«o, Havcrcdflabck, Maling til indvcndkg saavcl sum ndvcndig
Brug, samt et vclasfottckct lldvalg as
Jscnkramvarcr.
Thone E Farnbrrg,
Vi talk Taqu Plan-, Nebr.
cis Vicluntlerlig Umlagalso
« i medicinfk Videnftab —- mærtværdig,
overraftendc, mcn fand.
lIIIOI ILIIj
Vid Jndsorrlspn 1 den nudxcmfls Nerven uj vor nun viijttdcrligfus «5 DICH» tret
Sie-got of nimm-gucan Sakri- mnmumnt 121Lserunsstcslxignu. Tcn ltdutdc anrskishrh
n Me lkrnqer ct Vom for Et)x1i«-1m!n(c,t.cr alcits lmr nor-set tsm storstc stunk-muck- 1 nt
tncdicmstc , ag, tin km twdjcr »O DKOPS·' disss Euqdonnm on vorsiehtqu drin hu
Sinkt de fort-en Umqu Tette er visichg et as Forsvnct gwrt Mitwel, whom-: as
kthsmusctct ltl Gaul for be lidrndc bot-chqu der vil lsltvc ncdarvtst til de komm-entw- Mute
mtmmr sum Den Incst mlmndcrhgc Fremlsrjnqclfc I mediuqu VINnssnb I dct mmndc
A.irh1nrdnsde. Tem- Mmkch litten-r Wunng slxsrr Ijcksmusitrr tmwg knd alle andre
ktsimlrr tiljammcu. Mk stiller llviotdrinq H t-«- vasrstc smer nf Ahn-amtian t alle Venö
Stich-Um Anton-h, Rentalai. Nimm-, Ln Wittwe m bkslæmkde Zugoonnne sein nc Prsvc
paa hvnd drttekljhzdvlk«-.11udrkm. Tct bar von tot-: ch ui.tmxzklhu"i-1"c:tnx1ims.sont
vnr fcngcliqqmdc i nun-mis, nmnqe iom blot tunc-c arm De t- Skru- ns herum-L D-? mme
iom Lasqmr kmvdc qnsct Tokslntdikabm Texts u· mgm chwrmclikx VI lqur L cvncsmc
lvor Beut-denn der Un sm:siasstc che og merk tilf
«5 0ROP8« kuer mec- Vtskscd folgend-e ElmbpnnnrJ Nbemtmtismh Neumltzi. Erin
tiks, Tringpr Rugsmmeiz wieder, Kommi- 3svnlsgt1kd, Viktvsiitkh Dickieivqgtiev,
Tqudpiney crevinr. krubknde dumme-umd- Broutit, Leon- oq Nmkiyqdommk oq noar
man spin er fukcm vers Nur sz;--11nddcl, tu sur! lsvcr man Inn-rn, Ihr bis-I bifmstcr Zu
stcmkt mod utdcre Ansam. «-5 Woks·' er Nur-Just N fmk Tranlsrr er Tosen Emr
Music-, Iw) Tuch prrwud tin-d Post cllek Expncz 81 m, kuu O; Flashk for 85,(»-. anm
kan ttlfuldc stattc den-: vidundcrlige dedel spr han tmr Drovck het. Striv wag.
Aar-mer nasses-.
sWAIle RKEUIATlc cURE co» 160-164 E. take st» cbicago, M.
DON«T RENT. -- BUY
visuc Its-me place- tin-i
ec-! tin nuikpcsmlrm t
Umk « Its-»aus sann-I- nhvssk Ins-Um
krulrnistl Muth-denn Ins tut-l its-»in on- C
cito-us- in· ysm pay m fu«-« scifssntU
2 «« Fun-«««·«nt Muth-. ssnl Uns Lun- ll
thut-«- A Upsm wlnch Jst-u Um —t-«
C U IV
hurti·«n·«»«t«. The-«- i- « gnqu sufuns
( is-- sur-JU- u-1«·---nI««c Its-lik- «n sit l
ji«-Umsc- u cui-u ist«-»- Un- lm-- us
() tho- («l«( usw st. l'«nl. EIN-umsi- mlts C
, d- · »in-ins III-. cri« m Nunlwru Vis
-.-«n-1n. using-»et- uw l wsn t Uns-»Im ts.
Uns huni til klu· Latr-. Nisw m Um «
Ums-. Ists-«- nns Hu
kmsl n is- )«--ss(·· wit
lint u lIHlts inunssymssi u httl«.«tsll«».l
Tit-mo« hin-h- an« with-Mr sm- kmz- «
ein« ins-l Gewinst-»O hin-in -. uml
the-»- in much ksiskslwuml kfmbet
Culsmims will find much sey-m iuk N
tun-«- lmt t-. Fi-- hin-l soc-sum BI- «
’s tust-«- tsc lust- npgihs I« your stunk-· l.
« ist«-st-. html lot stund-»mi- nmp unil
· Ill tplruisssl lulslpr tut-inm- Cscm XII-s
ISHL Lin-il conmnssiunph Auchan
XVI-» us T. Uf. T·-«m!ul««, Gefiel-til
Fasten-et Äms-u- SL Paul
ln Not-them Wisconsin.
ji « ; —--:1m:-·.g thisUIIZCentspcyuas
« « For Soz- dmg as enteilttoabst
du« ts- Lsents m. Bd. stksmpegskm I
- -s k. »Den 20ssmkspn11d.
.- » v »t» von Kann-H Ptsoet o sym
-—.!.s-1.:c. VI dem-» 17 Senkt oth. M
fsiisxixmq you-me nagt Seele-km W
Ansst« -.1 s MI- Baker
um«-ais Wen sitt-. sit-km san-.
Mænd
hclbtcdes irit.
ter et »und-n »Hm-seh Tos- hck vist sis at
vmk siegst belobnnqntde soc Mem-, de- lldek II
New-Museum Stdn-sogen Sack«-He trika
ttcmn oq andre H made Ausbeka- ket kann-c
nbsen III-ekle as saure-me Bimbo-Hatt oq gen
-1:)» on san-« antun-Ez- stm oq sinkt-. Ie
gless tmqu liest-»denn as Ikuse »Ur MiddeL ou
W Inst-L at enhvkr Magd. der indes sc aoqza
London quqhko, ou Iris-e M stig, sc- ital It
Ieunsckkcem over de ists-elltqe0estandsele, bvokq
M kimäaen dann-C tm at tat-ver Ich absonqu
qum ten hell-rede im mv tecta-m Je- Inl feave
Meer-km IM, he Cli, used Miete-I bebst-eh er at
sende Uckuon o Ihm-e nl Its. d. buntem soc
c4, cki Fug, hemmende deinftåssktkvt,
iom wol-et idem up. Dem km geht tubulo,
zs end-et Mund bat-· Ali-be Its seh u hast II
sama sales-ius
Fairbur Nur-erlos.
25 Applttken hy. » » ..
25 em- km sl
25 Zum-d Pius-»Ist
st- c-mc»kck Cup- V
Unrutssrklpuve c
slmkue sicut due bll
im B cents sen
free to sny address
W- Itzt-fume
I
Our nees bis-ehst
qs meet-ne heims
e l tot-M. satt set-T
out cauomiki tm
. sollst-ZU
, ZEIT-. EIN-LIE
pwfpu Inlk ist-.- niit h« () I
U-.«.. —- - .---«-.. .
M UMMISI Rai-Is
Zk1«th 1«««-.«11I;
It« :Ih- :l H »Ur- «ka
Lin kni. ists aus«-« . com-t
sj -1!- E tlkc :».v slh »r- sc
kl WHACZUNN leT . s Eth
'Itl.. - » In s
Unsc(s:1k.l. -!-'
Hur Ie zu Wes-v
klil::,«1-,«ss.»
H Flut »s-» cr« -:. -
Vusu sit « Ps
nmkie (t« ms
Uc: -l« · ..«. i st
und-Intan ’««- .--. : » ·14
1.’." - :.«s«.! sp-« .
- .·. aus«- Iusu fu«-» s-·n»«.
s« kim Istnuu - m ski·«. Our-:
IJXLI findt-non Haus« ws
sit-s L«.«sl«elt Nu s. Rates Imm- «
den-fes n um« -, Im hu Um II X ·
Mr XI I Zu Ochs-C «."4 W «e Nun-f
Inn-m sssos ank- hs noq JI xm Lit- n.«;.« Im
Brut-il M
Im I Iskru Untde M I pack-- « U km
ist lls l«u· NO m« en Sus »V« PUNH E--ks
M- I mut- izobln Si » « « -«.-«s. - :.-,
Muth-« Mvsli umaal ima I-- A.nd-t01.lsa.ztsul
Faku- kuccsu -1(- In et
Mr X New c ste- So Mit Uns-« us)
III-U- !4 Im s« III-Ps
Vusbu
lstl U Pult-Mut IIKkUUQUII »Man Tun km
ustu denkt unl- csoddku lu« nun »Hu-us .,.». »U
ontkk og Im ml tlle lau Isoxku uns-sei
Vgl VII sm psms ou Ins-n how-« « k-- s Ihm,
og Rh- ( Wann-san Um« issbcto k! » wen m
Am vrd ut sm- hm Mel-Mut unt-« k- qui p-. -.«
»He-e Staatsinan las» san-nimm- -« s N-« snk »k
sessu abstatten pun- » in fu«-i · « : A »k; sum
vs unt-u mt m as- Tumun Yss » »s-» um
dsfln onst satt- Hi blitzt-» v-« zisxssmcspmcc we
spend- naulms Inse- l km 7.--( Z.k«.« ·-.1 Vu«
U «-·0, ZU II- MOI IJLL Stich wol-staut
Offlfkfs Isffsm cc 1-«(e sit-unmen- og
»- T-« Use-sei etc Gunst-A han« zi Oe He nos
1-4 km Bo- om bebaut-He Quem-um M cau- m
M sit nun-Inn Di-. es m denn ht- hu,
FARMEK sESD 00
dartun-e oq Davon-seen
titu- Mosihh Himm
fAIisAULL VIII.
cum-Ie- diuste status-ava
Csw Ists-) losm- M us Wqu um k- 10,I
Im· Um Mantan Im mi. M w
INI s. Inn-O
tut-Iqu Is» - - aus«-usw« Ists-,
WWI MEDIUM
Bauen
P , E. ö- M V. li. R. et den bebst
til og fkq
Kul- ogp Olik- Regioncrne
...i-.
Central-Wyoming.
« .! Isvk
« ,7. el« ji«
lc Hob Onm Ihn-b- 4« Tuqu YY