Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 14, 1900, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    prr Stute Ufsbssncy
.
U
sus
-----
««««««««««««««««««
I
II
, , I t, » ·,4-,
. z )
zxs , Z - . P
. qsz · ' f D z« I
«o Niko- .-T: f— «,—-f'
DTILY Dz:
H TH
t»
F
is
; »1
XVI
T- X
»I-» -
tät-» «
sANfLPUKA
Nr. 11.
Blair, Nebr» Ousdag d. H. Maus 19W. .
9def Aargsd
Man »si«
Im Kongtcsscm
Spstgsmaalet om Afstofselfe as Drit
keriet blanbt voke Sold-Les i Philippi- »
nesne hat oaket paa Baue i Repræsens
tanthufet. Kongregmand G i l l e t t,
Mass» hat indbksgt et Forslag, der
stulhe teguleke Handelen meb Spiritus
paa Philippineknr. Fotstaget gaak ud
paa, at ingen Person man steige Spiri
tul paa Philippinerne undtagen som
Medicin estek en autoriferet Lagee Re
cept. Jngen bekufenbe Dritte tnaa sal
ges i Portioner mindre end 20 Gallonö.
Qvektmdelfe af denne Lov straffes med
Biber-.
Amerika. l
1
I»
O s
O
Repræsentanthufets Matinetomite
hat meget anbefalet et Lovforslag til
Fordel for en vis Klasse Mand, iiltalte
for at habe desekteket under Borgerkris
gen. Konmeen sigskct J Zorne-m 1865
var hoekken Mannen eller Ottern i ak
tiv Tienesieilangeke Tid,uden at Stadt
der-for var taget til bekeg Petmission.
Mem-, sonrvilligt haove fokladt deces
Hieni, fotsiod nu tkke bebte, env at
Futen var fokbi og Krisen endl, hoorfor
de stille vendte tilbage til detes Hien,
uden at afvente en formel Petmissiom
O O
I
Tcldloven i Paito Ricn hat nu i
langen Tid merkt et brandende Spatzia
maal her i Landen Pmsidenten foreflpg
isit sidste Bndstad til Kongtesfeiy at
Den bleo fei for at betale Told as
Vater, sont indfsres derfra her til Lan
det. Dan mente vist ikke, at Poeto
Rico kunde gpre lovligt Riav paa denne
Beitielie, men at den durde gives dein
soc-n en libetal og human Politik. Han
fremhcevede, at Lea havde niistet sit
gamle spanste Maiked og ingen faaet
igen. haarior vi buede hicelpe Lin paa
Fode ved at hefti den for denne Byrde.
J Kongregfen var der nogle, der
mente at dette var grundlovsstridigt,
ligeiom i sin Tid Calhoun sagde,
at det var ginndlovsftkidigt at afsiaff.
Slavehandelen. Kongtessen nediatte
imidleetld Tvlden im 25 til 15 pCt· og
viste denned, at det ilke var gen-Moos
fteidigt at iatandte ved Tolden, og den
nuvcerende Bestemtnelie, ioni Pkcsidem
ten hat bisaldet, ei- pift i Virteligheden
en Fordel for Poeto Nico, sam altfaa
ielvfaak Tolden af Baker indfskt ika
andre Lande vg desuden iuld Betaling
for sine Vater indiarte her til Landet.
s I
Senatets Finnnssoinite hat anbefalet
et Fotslag til Jndlesning af alle Kriggs
stimmten fein nu citluletei og ofte
dlivek nieset ntetfeetdigt dingt. Komi
teen andesalee Refundeting af Summen,
der er betalt for saadanne Fttmcerker
eller Udgivelien ai nye Marter, der
stulde eegulekes as listiges af Miggs
kommissioneetetne i Forbindelie med Fi
nantministekens.
I . s
Bande den kepuhlilanfle og den de
mokratiste Nationalcomite hat aadnet
iokelsbige Hovedkvatter i Washington og
akheidek for den iseestaaende Valgtainp
ved Udsendelse af Bladattiklek, Sama
siciitek a. lgn. Desuden maa de io
have thanifationerne iQtdem ftk felve
Nationalkonoeiitionerne3 steil afholdes.
I- I
I
Kkigsininistek R a ot hat sendt Kon
gkesien en Opersigt over de med Reigen
paa Philippineine ioebundne Udgiftek.
Oele Stimmen del-der flg til 848,928,
Obo, ag deles inellem de forstellige Af
deltnger iaaledes : Koaktetmestekens De
partement 025,715,001;Lsnningsdepaks
tementet 010,888,1:34. Unheil-neues
bneeauet ts,950,000; Ordinansdepaete
mente il,860,230;Det medielnsie De
partement 81,206,193 Signalkokpfeti
8287,623; soestelligt andet 076,708.
Senator M a s on, Chicago, sik soc
leden endelig sit Foislag, am at Senatet
udtaler Sympati for Baum-, skekn sot
ZenateL Det hat heje Vinteren varet
henlagt til en Komike, sotn hat ladet
det ligge. Nu blev den behandlet bag
lukkede Dan, da det ja er et meget Imt
Punkt at rate ved.
I- I
O
Nepmsentanthusets Jernbanekoknite
indberetter, at Regeringen betaler Jem
banetne it94,77 pr. 200 Ph. sor at sare
Postsager en Mil, met-eng de sawme
Bann- tun saar 81,538 pr. Mel for 200
Ph. as andet Fragmon Nedsaltes
Fragten as Postsager 25p(5t, vil ikke
alene Posivæsenets nuaeekenbe Unverda
tance paa L6,(510,77»« blive betalt, men
sdek vil ogsaa blive et Overstud paa
"82,28-4,88:3. Mange hat andrer sig
over, at Postmesenet med alle dets state
Jndmgtek ikke kunde soare sig; nu set
man altsaa Grunden: det er alle de stoc
og tige Jernbaneselstaber, der faar Pen
gen-.
-——·—- —-«·0-—- —s————
Baabenlarm bezw-wer at ;
lnde i Kentucky.
Cster at be to Gut-ernster med deres
Vennek i lang-re Tid hat sorholdt sig
nogenlunde mitge, set det nu attet nd
til aabenbare Fiendtlighedet. Began
delfen var narmeft den, at 2 demokra
tiske Politiembedsntcend sotssgte at gaa
ind i Naadhaset ag arkestere to derart
cende Embedscncend, som be havde mis
tanst sok Meddelagtighed i Mordet paa
Gaebel· Guoernpr Taylor nag
tede dein imidlemäd Abgang. Mel-eng
Dentokkatekne nu hat belejketRaadhuset
set at sen-hindre de to mistænktes Jlugt,
blloet Huset svtsvaret as det kepublis
kanste Million-. Taylot hat ordret alle
de mililcereftompagnier ud over Westa
ken, tnen del er ikke alle, der vil adlybe
hans Besaling. De 2 Mond slap bog
tkods al Belejking dort, sorklcedte som
Soldaten-, og naaede til Lerington, hvok
de bleo opdagede og sangede. Goebels
to Vrsdre havde udlovet YLBOO for de
skes Paagkibelse. Eiter be nuvætenbe
sTilsiande at damme, synes en Bot-get-»
skkig i Kentucky at vare nat-. i
I i
W
Indien-me windet
! —
l
T
! Aarskappokterne fka de iokfkelligel
JJndianeksAgenter vifek, at der nu sindes ;
;297,905 Jahianere her ätzenden Ah
Wisse bitter 95,627 Mal-er eftek ameri- ?
kanst Stil, met-eng 531,924 optmder il
Blandtngsdragt. 42,527 kan lasse, og
idu«-zu tun take Engelss. 15,230 Be
prelfeshuie er byggede for Indiana-m
Jdemfllös det stdsie Aar. Antallet of
IFsdsler og Dsdsfald var henholdsvtg
4,237 og 5,253. 26 Jndianete blev i
Aarets Lob drehte af hvide, og 7 holde
ai Judiquekr. Een Indiana- blev drabt
af andre Indianekr. Antallet af Jn
dianeke straffede for Fotbtydelser var
Hem. Der par Zuw- Meuighedss
medlemmer og 348 Nitsch paa de for
skelltge Nefckvationer. As Penge bcev
der sidste Aar udgivett keligisfe Die
med 8119,407 oq for Skoleatbejde
82i51,515 fokuden 010,010 fra New
York for en Jndianerskole, der er »Jet
tet as og underholdes as denne Stat.
W
Stor leebmnv.
Fka Byen Lend, S. Dak» melbes om
en fkygtelig Jldebmnd, sont opstod
Totsbag Morgen m. 1.I-0 og first blev
sluktet om Eftermiddagen m. S. Jl
den Iom fka Dackenbergs vuloun
»og Idecagde ialt 43 Bygninger, deri
blandt 2 Sten-b10cka, alt til en Vatdi
at 8300,000, hvokaf der var assumet
for ll(1(.I0,000. Det faa en Tid ud til,
othele Byen siulde have brandt, da»
Veiket reiste slg ttl Stokm. Det visie
fig, at der var for lädt Spandkkaft
pag Bank-eh faa det ikke rigttg kunde
gske den Gesa, det stulvr. Der tom
Diælp im flere Natmäyen De fleste
Joccetntngsbygninger bkændte, og man
er i Find need at reife et intelobigt Tag
over Hooedet. Menge as de gamie
thehuse vil nu blive erstaticde af Sten
bygninger.
——·O-»-- ————
Gen. Wheeler resignerer.
Det kommer nu for Sagen, at Gen.
Wheelet sidste Eitetanr fendte sin Refig
nation til Ptæsidentem Ten var ikke
fendt til steigsdepartementet, som first
nu hat faaet den. Resignationen biioer
ikke uden videre modtnget af Præsidem
ten, der gav Wheelcr Ort-re til at kap
poktere for Kiigsdepartementet Hans
Resignntion vil faa blive mnbtaget, og
han vil iaa udbetait, hvab ver tilkotns
mer hani.
Stats-Nylicder.
Nebraska.
Frank Steele, en Arbejder paa
Shgteriet i Qmaha, bræbte sidste
Onsdag Akten sig selv efter at have
studt sin Hnsirn. Hnn var ikke taik og
opholdt sig derive hog Pasior Reisen-L
Pkaft i den ivensteFkitikke, Reif-addit
ftku plejede hende. Steele kom stundom
at se til fin Huftku, og der var nu Tale
ons, at hun sknlde flytte hjem igen, da
han Qnsdag Aften tom og famtalede
lidt med sin Huftnt i Spiseftucn, met-eng
Pressten og en ung Mund veb Nat-n
J o hn s o n sad i Studetevcerclset
og Mes. Neier var i Frei-d meb at vaske
op i Kette-ten Ptudfelig opdagedeMeg.
JSteele en Revolvek i tin Monds Lomme,
sog da han fiere Gange i Vrede havbe
jtkuet med at siyde heade, blev hun seis
i
Mgeiig bange og reiste sig for at gaa nd
» i Kotkenet til Mt6. Reisen. Steele
thsvede at stille hende til erds need at
forteelle, at Revolveren ikke var lobt, og
at hun runde komme og faa den. Jmids
leetid biev Prasten opmcetkfvm ved
Stojen, gik nd og bad om at iaa Re
voiveten, men piudselig tettede Steele
etSkud mod hom; det faarede en Finger
noget. Pfosten lob nd iok at tilkalbe
Hjcelp, og Mes. Steele sagte at komme
bott, men sit et Skud i Ryggen og et
i Btysiet. Da der kvm Falk til Siede,
havde Steele studt sig felv og iaa dpd
pas Gulvet, hvvtimob MttL Steele var
levende og bleo beugt til Hospitalet,
hope der udtaites Hemi- om at kedde
hendes Liv.
Denne forfætbelige Daad stal viere et
Udslag for en ugrundet Stirnng sotn
Mk. Steele stundom led af, og sont
fatlig gjaldt Arel K eisttsm, Eie
ren as det Hug, hooti de boebe.
— Nebraskae Repubiitaneee agter at
holde en Banket i Lincoln den 24.
Maus, hvortil 1000 Menneskek er ind
budne. Gut-. S how im Joch og
VicesGuvetnsr W oob e u ff fka New
York stal vate Hovedtalemr. Hemis
ten med Banketten et at icette Lin i det
tepublikanste Partis Ledeke i Sinken.
Illinois.
El blodigt Sammenstsd mellem Ar
bejdere og Streifen iandt iTokshags
Steh i Ch;cago. En Mand blev studi,
6 eller maaske flere bleo faatet.
Selv komd-läge Streiten hat itke
generet sig oed at tagt Kampen pp mod
Arbeit-erster, der hat ovettaget deres
Pladt De har iom Vaaben bkugt deres
Hattenaale, og flere hak deraf faaet
stemme Saar.
—- J Los-et as H Maaneder hat C.
L. M uehlte, 70 Aar gammel, baade
feiket sit Guldbtyllup og taget sig en ny
Pusiku til Ægtr. J Januar i Fjor varl
vet 50 Aar, stden han blev gtft need sin
spkste Dusiku, ag Begivenheden blev
seit-et ihetes hiem i Chiusi-. Kett
efter dsde Mts. Muehlke, og sibste
Totsdag Aften isrte han stn nye Husitu, »
den 60 Aar gamle Mes. J ohan n a«
lFritz, til Brudestamlem Hun var
I Ente eftek Pkaiten S. F. Fech, iom
dsde for et Aar siden. Muehlke er en
af be aldste tyste Borgeke i Byen. Don
er ipdt i Sachsenhagen, Tystcand, og
L f» 1
kom he( til Landet med sine Forældke
i1841. Familien net-satte sig i Deck
sielb, 24 Mil fta Chicago, og der-c
Hocnissipail der et endnu i Familie-es
Eie. zFiedertck Muehlke kam til Chi
cagoi Mir-, begyndte fsrst fom M
belsnedley tnen drev siden Wholesale
Urmaer business-« For 10 Aar siden
nat l,«m sig tilbage fra Fortetningen og
hat fide-n levet stille og rolig. Muehlke er
det ældste nulevende Mehle-n af en
tyst Null-der i Byen og var en af
dens Stiftere· 18 Aar gl. blev bau
Supeuntendent for Sandagsstolen oed
den focstc tyste Kirke i Chicago. Denne
Kitteliygning laa paa det nuværende
Indiana Street. Siden hat han inde
havt mange lirkelige Tillidshoero.
—- Len andeu Presbyletianste Kitke
paa Ojornet af Michigan Ave. og 20th
St» (5hicago, blev fokleden Nat Idelagt
ved kldebrand Hele den store, prag
tigeKnlesned alle Dekorationer blev
fortcent af Flammerne, og der var stor
zate for Jlabohufene. Kisten hak ko
stet 8200,000.
» For cn Maaned siden brændte en an
den af Byens støtsie Kittel-, en Metho«
distkixtc paa Sydsiven.
Man talex noget vm Jldspaascettelfe,
men for sprstncevnte KikkesVedkominende
er det bog nok en uiæt Storsten, der
berer Stylden.
Minnefota.
Der er endnu Penge at tjene ved at
fange Pelgdyr i Minnesota. Northwch
ern Hide el- Fur Company havve for
leden Beleg af Alb e r t H a n so n,som
medbiagte Scind card 8600 af Dyr,
han havde fanget nokd for Deer Niver
sian Iste Nov. Det kostbareste var
Stindet af en Solon-v, iom han fis
8250 for. Dette Dyr er meget sjcelden
i Minnefota, og dette var det sprste
Stinb af den Scags, Kompagniet hat
modtaget i Aar.
—-— William H. Henningsom
Duluth, bcev Lstbag Aften jaget af 3
Ulve. Et Tm var hans enesie Tilflngtsi
sied. Han slap ap paa en Gren, for
Uloene naaede hom. Hatt var nødt til
at sidde deroppe hell til Morgen. Hang
hie-aber var frosne, og han led frygtelig
af Kalbe
Wisconsin-.
Fra Washington et kommen Unverw
ntncz om,at Løjtnant Eloin Hei
be rg, La Crosfe, hat bestnaet Ersa
men for Forfremmetie fra Seconvs tit
Pkemietlpjtnant t Armenk- Han tog
Etsamen iSan Franc-Ich i November,
hvorefter han sit Oktav. Sitten han
graduerede fra West Potnt, hat han
tjent som Sekondlojtnant· J nagen
Ttd hat han vceret stationeret i Jdaho.
S. Dakota.
M fpecielt Tos, iom beugte et An
tal Jmmigrantek og deres Famictek til
tige meb t)usge1«aad, chg og Fatmknqs
stinkt ttl Clark, S. D» fra Stbley,
Jousa ankam fotleden. Alle hat kpbt
Land idette Couuty, hvor de vil flaa sig
neb.
Iowa.
Fra Watektoo mebkeles ons, at en
ftygtelig Ekgplosion paa G us t a v u g
V or nd Faun pdelngde hans Hus og
sqarsede hang to Vorn livsfatti.g. Mr.
og Mis. Horn fvak i Statden og gjotde
Smaaarbejdet, og de to Born, 4 og 5
Aar, var alene i Hufen Lige efter
Etsplosionen san de der-es Hjem Idelagt
og Bsknene komme lebende ud med
bmnbende Kuchen Fortkldrene slukkede
Jlden og blev selo stemt forbmndte pqa
Hændekne. Damme tun itte leoe. Der
ftob en Kagge Krudt paa Lasten, og den
antages paa en eller enden Maade at
have forvotdt Ulykken.
— Fka et fix-ne Etages Vindu i Des
Motnes fqtdt Kaeferer D a v i tt H ur
le y lige ned paa Gadeu, og han Deckb
tes sieblikkettg. Det var i et af Byens
mett belætdebe Strsg, vg mange san
hum selbe. Hnn var 33 Aar og ugift.
Hutley havde stddet i Vinbuet, og bei
ioimede, medens hanfad der.
Indiana.
William Harnefg, en tig
Fattner i Nærheden af Kotomey som
for nogle Aar siden vakte en Del Op
mcetksomhed ved at byde 810,000 for en
Hustru, hat afsluttet en Handel og er
ikke Entemand langen-. Mr. Hat-neig,
sotn er 75 Aar gammel, blev farleden
giftmed en 15 Aar gammel Pige fta
Pulafki County, Dotter af en Fakmer i
Nækheden af Winamac. Mr. Harnefö
gav sin Bkud de 8«0,000 tontant og er
ttækede, at hun er akkurat den Slags
Kone, han hat ledt efter, men ikte kun
net finde for nu. Hun er ærltg de Blo
000 verd, siger hon.
—- Skrig og Raub havde Former
Ja.b e Stn ith, sont bar 5 Mel vest
for Peru, hart et Par Dage, men kunde
site fotstaa, hvor de tom fra. Endelig
kam han i Tanker om, at det kunde væte
fra en lille O, jom ligger midt i Wa
bafh Niver ag som des-ges nf mangc
Tmntet am Sommer-en
JJan sit da fat i en gammel flads
bundet Vaad og begao sig ud i den
fydende Strom. Oen fandt han over
»suonnnet, og alt, han tunde se paa den,
» var Tappen af nogle Træer og Taget af
Ien enetages Loghytte. Paa Taget af
Hytten fandt Smith en forfrosfen pjal
tet Stabning, fom næsten ikke lignede
et Menneste, og fom var metc dsd end
irgende. Med den størfte Vanskelighed
fik Fauneken Manden i Land og til sit
Hjun i Nækhedem Han var tun vedl
sin Bemdsthed saa lange, at han kunde
formelle-, at han havde vækel pua Taget
i site Dage. Man ved ikke, hvem han
er. Det er ikke rimelig, at han vil
kunne teve.
Ohio.
Fka Fremont, O.,meddeleg, atVand
standen i Sandyjky Niver bliver hpjere,
og vcektet stot Betymring has Falk i
zkentonL Fatleden brød Jsen los tned
et Brag, og Vandet er nu 10 Tommer
højeke, end det var da. Jscn nokd for
Byen derimod toter sig Me« Jsen har
gjort stor Scade paa Brer mellem
Lsts ag Vesi-Freknvnt.
Den nedke Del as Byen er fremdeles
ovetsoømmen
L ,
l De tusinde Ting.
Fta Bas t o n Mass. meddeles,
at La Gttppe hat graben saaledes om
sig i de sioste 2 llget, at Sundhcdsraa
det hat maattet tage atvotlige Fotholdss
reglet imod dens oidete Udbtedelse.
Den kmvede l sidste Uge 19 Oste. Det
er 18 Aar siden, Sygdommen hat bredt
sig saa stætkt det l Vyen.
Handelsatganiiativnen i
Nun York gav forleden en Middag tll
JYlite fot Gut-ernst Raaievelt i Anleh
ning af hatt-Z Atbejde for Ette-Kanalens
T Fuldfstelse. Taletne dreiede sig næsten
; udelukkeude om Kanalen. Undet
Skaaltalekne var der flerc, som taabte
»Hutte: for vor nieste Pmsident.«
Dette tog Raosevelt sam stilet paa sig,
» hvotfot hatt fandt Anledning til at met-«
! dele, at hatt nat ikke Kandidat for Pms
; sidentembedet og vtlse heller aldrig blive
jdeh
Be«njamin Hatt-if on nævnes
af Indiana-Fell som en mutig Kaudis
bat til Ptæsidentsiolem Rimeligvis
fremfættts dette for Offentligheden i
den Hensigt at dkive Mc K in le y og
hanc haandgangne Mund til at ftafalde
detes Porto Rica Bill, det- et fothabt paa
mange Stedet i Landet, tkke mindst t
Indiana.
let-v. Chatleö M. Shcldon be
gynder nu den Is. ds. sclo at tevigere
et Dagblad —- «Topel(a CupitttP ’,
Kansas, — for at vise Vetdem hvotle
des, isplge hans Mening, Jequ vilde
redigete det. Postmesteten i Topela
hat henvendt sig til Paitdepartementet i
Washington om Ekstrahjalp, da Be
stillingen paa Bladet sitt-mutet ind fta
alle Vetdens Kanter i iaadau Mangde,
at Postkontotct vil blive ovetfvsmmeta
Eksemplater af «Tupuka Capital",
om lkke betydelig Ekstrahjælp staffes.
Der er kommen Bestillinger fra alle
Htater i Unionen, fra alle starre Byer
og fra de fleste Lande paa Kloden.
Der er mange enkelle Bestillinger paa
flere Tusind Ekscmplarer. «Tlte Chris
tian II(.-i-al(1"i New York hat bestilt
10,000 Ekoemplarer daglig. Et af de
siore Dagbladei England har telegra
feret om Tilladelfe til at aftrykke Bla
det daglig Ord til andet.
Texas Universitet ejer 2,000,
000 Acres Land og er idenne Heuseende
den kigeste af alle Læreanstaller i Ame
rtka.
E u ge n e V. D ebser af Socialde
molraterne nomineret som deres staubi
dat til Præsidentetnbedet. J. H a r ri
man blev nomineret til Kandidat for
ViceptcesidenL Partiet trot, at Dedk
Navn vil drage mange over paa deres
Side.
James J. Hill, Præsident for
Great Northern Bauen, stal ville anleg
ge et Skibsbyggeri i New London,
Conn» hvor han vil bygge 4 Fragt
dampere, som stal gaa mellem Gteat
Not-them Baums Endestation ved Pu
get Sound og Havue i Rina, Japan og
Philipplnerne. Disse Slibe vil blive
deftarftei Vetden, naar undlages de
nye, sont nylig er byggede for Atlanter
havsfarten af HansburgsAmerican og
White Star Linie-me De stal være
over 6000 Fod lange, 70 Fod brede og
have 6 Dak. Der stal viere Plads til
200 Passageker og 20,000 Tons Fragt
paa hvert Slib.
» F lete Lager er der Btug forpaa
FPhilipvinernh Jfølge Efterretninger
derfra sindes der 40 Garnisoner, sont
ikke hat nogen Lege. Blandt de ind
spdte er Kopper og andre Sygdomme
slemme, og der dør mange. Efter hvad
en as vore høiere Officexer skriver, er
de eneste Venner, vi hat« blandt de ind
spdte, disse, sont vore Lager hat hel
bredet fta smertefulde Sygdotnme, saa
det er jkke san underligt, at der bedes
indstændigt om mere Leegehjælp·
Fra Jackson, Miss» meldes om
en frygtclig Koppeepidemi, der i den
"senere Ttd hat hjemsøgt Janesvtlle og
Otnegn. J de sidste 6 Ugek er over
100 Dødsfald indtruffet. Hele Fami
liet er udslettel af de levendeg Tal. Cu
kelte Dage, var Dødsfaldetsaa stott, at
det var umultgt at stasse Ltgkttter not;
sman maatte nøjes med at flaanogle
simple Kasfer sammen af Bt«ædder.
En M ask in i st i U"attwat088
;Sluttc Co·, Milwaukee Ists-» blev for
j leden Dag med Lynets Furt siynget ned
«igennetn et Hul l Guloet, derpaa flere
»Gange rundt med et It Fods Solaghjul
og til sidst slynget 20 Fod dstt gennem
Lasten. deå alt dctte lever hatt end
nu, og hat ilte san meget som bmkket
et Bett i chemetz ja, Lægm sagde end
dog, at han kunde godt gaa paa Arbejde
næste Dag igen.
J R e i n b e ck, J a., ryddede Sherifi
fett fokleden Dag Byens 4 Salooner
og ecsekverede Tiltale mod Hastan
Ejete og Saloonholdekne. De hat be
talt Mulktskat tnen havde ikke det nøds
vendige Antal Understrifter. Nu er
Byen Reinbeck tsr for fsrsie Gangi
ntange Aar. Hvo vil folge Essemp
let?
Byen Duluth, Mi nn., har
indbudt Admiral D e we y til at aflægge
et Bei-g ogsaa der, naar han til Som
mer kommer nd l de vestlige Egtte.
Fra W ino na, Minn» meldetl,
, at den detværende FekkiS-Haggerty Kod
bergrube er folgt til Falk l Osten for
Bl,500,000. Togmæad sigek, at Gm
ben indeholder Erts nok til at destnftige
en stor Atbejdsstyrke l 50 Aar«
2 2 M en nefker druskncr. Fra
Yarmouth meddeles, at Dampstibet
»Counte« er stsdt samtnen med et andet
Dampstib udenfot Sable ngand, og at
Kaptajnen og 21 Mund dkuknede.
,