Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 07, 1900, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Uvmkvmlier og Afsiedigels
set
—
CsmL tooL E. Borregaard et
besttkket til Kakekec sen Vor erlfets
Kikke pas Kristianghapm
— Skoouder for Bornholms Di
strikt, A Stern, er psa Grund of
Svagelighev afssedtget med Pension fra
1. April.
—-- Zog-usme for Mygind, Kroggs
bat og zksomng Memgheder r Aarhus
Stift H, K. Kistu er bestskket til
Sognepmst for Gangsied og Sovind
Memghedek i femme Stift.
—- Sogneprwsi for ulgtrup og Gun
detsted Menighedek 1 kaorg Inst H.
P. Hause n et beshtket nl Sognepmsi
for Bryndum cg Bester Lieb-: Memgsx
heder i Ribe Smr. 3
« « I
Das-am i
En af Ksbcnhaons ftørre Industri
drivende, Fabnkant Bill. Salo
monis-I, ttdligere Cjet of »Drehe
Klædespbkit«, er hob i Sorte-no I
Italien.
Z. ts.
, .
— Generalmajor, Bann I
Ist-ern
Harthausen er afgacet ved
en Alb-r af gis Aar-.
—- En meget tendt og ( nide Hin-die
asholdt Lobend-wach th. Foteqraf
Alb ert S ch v u, er afgaaex Ied Toben
im Alder af 51 Aar tfxek i lang TO
at have været lioendi af Kraft
-—· Somdborg Orkeftekg Stifter cg
mangeaatige Leder, Muster-neuer Du
Pein-s e n er afgaaet veb Toben est-r
langen Tids tiltsgmde Sygdom. Den
gib-de var fotuveu Ortesiekdirigem
mangemnsig Saugt-ta- Ied de fleer af
Byens Stola-.
— Proosi C. B. Bra arm-r, th.
Svgnepræft til Stpuby sg Herau-, et
afgaaet seh Didm i tu Aldet of 67
Arn-.
Sinsheim
En poldlost Sneftome rafede over
hele Daumen-I Fredag den ts. Feskuax.
Tea vendte ien Haandoending op og
aed paa al Ttasil. Næsien alle danske
Statsbaner blev ufatbake. Ldense
—Nyborg-Limea var den ernst-, bei
holdt Stand. Nceftvedbanen, der holdt
sig bravt ttl det sidste, maatte bog til
slblt ftandse; sen ollerede Icfte Mot
gen kyddedeg den met Speplov, faule
des at Motgemoget lunde afgaa med
en lille Tit-us Fotsinkelse. Kun ist-sie
Morgentvg fta Nikftved allyftes. Fr
Kalunrbotg indkom det sprste Tag sed
Totjden acsie Dag.
Kobenhavn hat været hjemfegt af
den frygteligfle Snesiorm, man i mange
Aar hat kendt der i Byen. Det var
meppe muligt at trcenge sig fkem gen-ern
Oktave-t, seen astettede talttge Ulykkek
kundtomi Byen. Since Butikgkudek
tnnsies, Plakattavlek bltste neb, Tag
flen tastlede om Økene paa Fell, og
Sneen fis sum-sen i amgtige Dime,
faa at Spotpejstnsiken de flefle Stehn
maatte staadfes.
Qgiaa Øtesundstrasiken heim-Jedes
stctkt af Statt-ern Kein Dampfeckgen
til Malta- lorsaaede avgenlunde regel
meessigt at genuemftre sine Tun.
Sneploven beugte 5 Tit-er im Li
beahavn til Magst-L Pan Bejeu mel
lem Be vp pg Biby msdte Im to tos,
fom hat-de oseenattet i stup, nein
llg Middagstoqet vesi frag et Gabs
tss. Det fttste Tog im Kobenhavn
vesi paa aigil first den islgeade Dass
Famil-das. .
J Knebel Vig et en halv Snes Fi
sterbaave fta forskellige Landsdele under
Stern-en faul-te med alle ombvkdvm
ke..de FisteredstabeV Blandt Baavene
rasen lille Fistedaatpet »Vilhelmine,«
tilhetende Beide-en- Muack i Freve
ricia. Saapidt old-s omkom met
Menneste. "
Trasilchesen fea Jylland —- Fyn mel
det: Beim religt ovetalt unt-tagen i
Ienbiysfel, hope Mast og Fygning
vedoaeeeu ngeledes meldes ika Besi
jylland, at det satte-, fom one Blcsten
after Iil tejie fla. Med Usdtagelie af
Jendfyifeh hope Ryhniug fotelsbig et
tustJMY et Iris-tells af de tiliueede
sttctniukek begyndt. Men der et
stie- Onemsfey paa eukelte Siedet
end-s Wl 14 set Ste.
D- ei seh used-allve- fotspcnbt
Ihn-ans fta sitt-e til-»k-benhavn»
L
Degen eftet i Ruhebett at thy oilde
toten-e en Snedkive, preis-de Sneen
med Ioldfom Kraft Ruh-me ind paa
Fskekhufet pas bsgge Lokomotiverm.
Glasstaarene sankede begge Fyrbsderne
ret alsoktigti Don-deme. Co Lage i
Toget anlegt-e Forbindingek, faul-des
at begge de Tilstasekomne ved Inkom
ften til Ktbenhavn kunde kstes hin-.
Giendomöhandler.
Fokfatteren, Proprietctk Ver Sci
v e n i u g hat folgt »Elligbjckkggatkd«
i Histlunbe Sogn til Propkietcer Tho
rax-, Stankelspe, for 78,000 Kr.
—- Ejendommen ,Inesminde« i Jet
ling er of Einen Komiissionsk SI-»
ten s en folgt til Pkipkietm Wiscoft
If Steij oed Nat-has for es Ksbesum
If 65,500 Kr. Eiendommm bar et
Atesl If 150 Thr. Land. Den dissent
ltgfte Del If Ast og Besatning medfsls
get-. Operttgelsen hat fundet Stil-.
—- Stsvring Kro i Notdjyllanb er of
Einen, Mejmejek S s r e n sen, Stir
ping, folgt til Mej etibeftyrek H s u t v ed
af Kvtssel for 32,000 Kr. Evens-gel
ten sier den sä. Zehr.
Ulykkct.
N; ung, regist, soean Tegärærksan
dekder, fom stutde tsre need e! Tag Sten
nenne-en en Port ved Luumseng Tegls
met t Bestand-, totnede ened Honrdet
nmd Voktdnem hoc-roch han dkakkede
angen og beide strukcn
(F:s·'»:.1:rtg ’FI-,;.:, G ! n J R o n S,
enTau;:i1-(·;x«il,«;«-. K a il ski- cos?
sxg m Egnnekxtler as Pu«f.(«.mi1,l)1eo
Esrhkskn fort coek 1 Lin Kongensgnde nf
et Azbkzcskorcch hoxg tunrxe Hkul gik
Ouek Bernka Benu. Meget lidende
dlko den liUe stakkeli en Arnduloncei
vogn ten nl Kommunehospnslet, hvor
hat fenete et afgnaet oed Beden.
— J et Huz under Giesegoaed er en
ltlle Pige kommen ulykkelig af Tage.
Hufet del-pedes af Atdejdgmand Neelö
Peter Johansen og husieey der
hat-de den Ciaaeige Hensine Olien i
Pleje. Tidlig oen Moegcnen var Jo
hsnsen og hats Hufen-, der degge ar
dejdee psa Guseggsed, gar-et pas Ie
bejde, mens den lille Pige dles liggesde
i Sengen med en Kot og en ltlle Hund
; fern Legekatuneeater. Jnden Plejefoes
icldeene fotlod Hjemmet, lsgde Zonen i
spotteten-ein Undee deeeg Fee-strecke
see der gener Jld e noget Brande, der
las ved Kittel-Inm, og da Konen neget
eftek tote diene fes Melkeatbejdet, var
Vettelset opfylde as en kneelende Reg,
og i Sengen laa den lille Pige os sen
ded, kselt of Regen. Ogsaa Hunden
og Renten nat dsde.
—- thleden fandt nogle Lang-, sont
legede pas Stunden ved Parna, Liset
as en Mand, seen Ijensynltg nat stos
fen ihjeL Polieiet dles undetrettet om
Fundet og Iod Leget kpee M Komm-me
hospiealet. Den fdeulykkede var en
Mastinaedejdek F. C. Sch o u, han var
37 Aar gL og ugifc.
— En neest 60iaatig Dame, Fel.
L o ck w e · d, fdm fee Teden opholdt sig
des Beetefuldseegtig Die h e s ch i Fee
detitsseek, var feeleden Stab-g Efeu
neiddog ges-et ad ne spadfere dg vendte
ikke teldage. Efeu- tnegen Eftecspgning
findees Inn ihjelfeesfen i et Vandhui
ned Ienstke Vette, state-de i Band og
Dynd til pp pas Liset. Den foeulykw
des Syn Ist finst
- Ivleeet E e d ne se n i heik Jeeni
siebet-i i Middelfem ranms feeleden
under Arbejdet Ied Dujedeenles If et
Stykke If denne, der sprang. Pan sit
et gehende Saat i Banden og i det ene
Øje eg beastes til Sucht-set Dei et
tosvlsoenh III han seen lege. Tilsteedei
komne et 35 Ine, gise pg hat fiete Ban.
Jldebeaeeve.
Foeleden dlev Aarhug ettek hjeenspgt
as Jldebtqnd i Meilgade, tun 2 huse
free den sivte Meilboegs Teuern-. Der
var et ßsne Baseri. e hoig Meldu- Jl
den Ipstrh Den blev hurtig opdaget,
»og dee sue nsdvendig, ehi den beedte sig
Tened en see-dem Vuriighed, at de Falk,
Idee fo- sppe pas 2. Einge, first i ydeeste
szedliI eeddede sig ned i Note-iet. —
lFleee sit alvotlige Skmsemer. Da
Brandkoepfet kom, sit det innre Jtden
slukkeez enen Eiendomnen hat Udt faee
nieset, ne den neppe, vil blive eefleeueetet
iqen, sen deeienod eevet net-, es en ny
opfm paa Pladfem
f —- J Effekt-m neddmndee Gepe
JieeeeseieeIJIdteendetfeebrikiBesnds
m. sie Mc km tiv five-s kein-«
endtei den« Oesopftkecfe, og Arbeiter
Æ
genoptoges. Satt forleden Eftetmlddag
udhred der atter Jld i Fabrikken, der i
Ltbet as en Times Tid atter fuldsieendig
neddmndte.
Os
Reddet. —- En Iartnllinsita
Brett. —- Fslgende interessante Bera
ning er dleven os overleseret for Offent
liggsrelse af Dr. Peter Fahrney, Fabri
kanten af den velkendte Familiemedieim
Dr. Peter-s Kur-Um.
»Mt. Ungel, Oreg., llte Februar
1899. Dr· Peter Fahr-ren, Chicagoz
Jll. Jeg her liest en hel DellBladene
Im Deres Icerdifulde Medicin, Dr. Pe
ters Karjko, og dens msnge pidunders
lige Helbredeller og er dleven hsjlig in
teresferet besangaaendr. Dem vil sy
nes naturligt for Dem, naar De heter,
at jeg i Orange Iar har lidt of Mase
og Nyrefygdasm Jeg hat rasdipurgt
mange Leser og tagt ud en Masse
Penge uden at dltve hell-reden Ved
at gennemlcefe de forsleuige subefaltni
ger, er jeg kommen til ol tro, at am
noget Itl helbrede mig, iaa er del Dereg
Kurikm og jeg hat tserfor bestemt rnig
for at prsve den.
Behag at fendr nng en Preises-Die
hurttgst multgt. Mtn Adresse et
Franz Joseph ermiteg, Mk. Ungel,
Oreg.«
To Maancdkr friert sstiver han:
»Bit. Angel, Lug» JUteApril1899.
Tr. Peter Fahr-um Chicogo, Jll.
Zeus Buv og Pudels-Jst web lcnrilcu
blev rigug modtaget. Modtag Inin
Tal for Text-Z pro-time Spar. Dei
same-er nng i Tag at kunne under-rette
Tun om, at Refultatet yar været Iere
end tilsrcdgsiillendr. th hat nu tage!
fiie zlafler og foler mka meget bebte.
Jaarevts har jeg We kunnet fordsje
III-. Sau inng jcg spcsse det mindfle
Btd Asd, felv om del vor mager-l og
oel legt, vilde Moden 1ebellete, vg jeg
led frygteltge Insekten Dette ist-klebt
mig i hej Grad oq gjorde mig medial
den. J Tag lau jeg til Inin Gliede
spise næsien, hvad del stal orere uden
Besser, og Nyresygdornmen er ogsaa
forspundet. Jeg er Dem Ieget tak
nernlig for det gode, Deus Midian
her gIort for mtg og gioer Dem Tillu
delfe til et offentliggite denne set-et
Ining jssiiernr. Der giseg Tuiinder,
sont er plaget as daarlig Jordsjelse
(Dicpepsia) og de lunde alle dlive hel
wem-, sss de Inst has-v- Tiuid -g pud
sruge Dei-es vidunderlige Uedieity Dr.
Peters Xurilcis. Jeg sttl Ist-e alt,
hpad der flsar i Inin Rast, for at an
defale Teees Lagemiddel her i Byem
Alter dedee jeg Dem im at Indtage
Hasen Tal. Franz Joseph sinnstng
H Forangaaende tiltmngn liege- An
;Ie-.srkning, da Kendggerntngerne taler
"tyde1lg nol. Sag meget Inster ei imids
lertid at Juli-je, at Tr. Peters lcuriko
har et Ry sont Familiemedrctm der er
hat-et cser alTvivl og tr of hsjefle
Rang.
Smaa Mcdvcleller.
Konful Daltiet bebe fotledenl
Parte· Den nat en lendt Mund oglas
i das-sie Pistinsbynz hast vtotfokgkei
nede Aslunneefnetagendek hat nunlig
Flltelet I unt-est hele Vorstufe-, sen
der los t Lebend-Inn tust-s hin lau
as be flefte If Nat-t, letsi has lidet ya
Ieve et tesde freut i Zustande-.
Tet est et Darf-M has es hat-I
iHusitu on Gast-II lot iMente Carl-,
»so-n bles den leitest puvtselige Grund
ztil hani Ded. Hnlktee led If en Hinte
iiygdpm i Fuss-»mi- aud Ists-, sg
Jeflet Lageknei Rand reiste hnn need ft
husttu til Sydeu, heut hatt tos Opheld
i Nein Its den itslienste Riesen-. Un
det en valugt til Mute Carlo, hvot
hqn belegte den iaa lergelig bete-nie
Spsllebank, nat han es hans Hustru
melletn denne By eg Monate Gruft-nd
for et uslannveligt frcekt Ooekfald If 3
italienste Bank-such der, isten Hjclp
kotn til Stehe, beesoede dem alle den«
lPenge eg Batdigensiande. Dette Oper
lfald gjoede et fa- heftigt Jndtcyk ps
Tden syge Mand, at han over Hals og
Hoved reiste til Paris, og ankommen
dektil m hanö Tilstand ioalebeg, at
Lagetne like ger ftott Hat-b otn Hel
Ibrevelsr. Telegtasift tilksloteg hanc
lFamiliq og efter neppe ti Dageg Syst
leje dsde den kaspt dziaarlge Mand.
Heltter var Isitlgsungekst Konsol,
og foruden del danste Niddeekotg bat
han den tstrigste Franz Jofephs Orden
samt Jecnkroneordeuen pg den franste
Æteslegiom
F a ll it. Punkte-, Testame
ejek Holsee Hentltfen til Stoy
gnqtd i Stett-up Sogn et erklmet falllt
af Kclding herreds Smmeb
O
Okdiniition. Onsdag den M.
Febt. afholdtes Ordiniition i Arn-has
Tomkitke, hvok Bistop, Di. Claufen
oivineiede eftetnievnie teologisie Raubi
kslttt J. C. E. Nielfeii, bestilket
til Sognepmsi for Eiidelave Menighed,
is. O. Geil entit, bestillet til Segm
pictft for Veggeislev og Villers- Me
nighedei, N. C. C hiisienfeii. be
stillet til Sognepkeefi paii Anhalt,
S. Ksyfey beflilket til peifonel Ka
pellan for Natiriip Menighed, Il. SI
ie n sen, bestiklet til Sogneptæfi for
Allins og Tulsiiiip Menigheder, J. C.
G a d, bestilket til personel Kapellan for
Tæbring, Ouitiip es Rolleby Wenig
hedek i Aalboeg Stift, og V. Wisse n
b ei g, bestiktet til oidineiet Medhjælpek
has Sognepmsten i Nein-ed
Ei Ketten tii tos, ooo Kr.
ihrir Kohenhsiins Magisieiit fokeflaaet
Eai opfsre Ied St. hons Hospital (Bid
iHinz-)
E It ongens Ryttekstatiie i Eg
Ebiet g stillde eftet den senesi tagne Be
Esiccmnelfe have meet nistet-et paii Ken
Eiieiig istdselsdqg den Ave April, meii nii
Eheddei det, at Aisleringshejttbeligheden
Eek urin til Begyndelsen af Juli Maa
Eiied, fordi sisn nieneis til den Tid at
jhiioe stsire lkhance for et Bei-g af Kon
Egen. Kongeii hat- givet Tilfagn oin ut
Evitie vom-irre Aabniiigen iii Liindiniindesr
Eioisaiiilingen i Odenfe i Sltitningeii as
E inni, hois hans Helbred iilliider del,
eg inan nckek af den Giniid i Egbjerg
E rct Hosti, at Rvngen im Ldense vil be
Egiiie iig iil Ryiteiftiitiieng By og over
"sck» eint-eingea. Tii den Tiv oit den
inne Kongetmggom foni Ststgbaiiettic
ladet bygge hos .Scandia« i :.lciindekg,
Eine-e firidig, og da denne van iiidreis
iesz ined lange Neifei for L je, og bl. a
Het iiditytet ined et lomfoktabelt Sovi
Elubiiiet, ei det timeligt, at Kotigen vil
iiiovie den nye Waggpn med en Reer
Eiil Odense sg Esbjeeg.
Til Uhu-seh Den belendte
Reh-list Es il O pil» liggee i Un
Edcrheindlitig oin tit feelge sit Bleib »Ich
'becg Apis« ist derefiek ioi listigen Tid
ei bisstte fig i Udlqndet, eventuelt i
Sen sinnigem
lsii Biilop soni Later. VedE
Elias-hing J. Zemmiinestiile hetstci bei »
i deine Tid niesen Sygelighed blandt
E Lein-ne og Bist-w L e n n b I ch sonstiqu
detfoe jeweilig felv hele Ledelien If be
Kleiste, hiiis Leute ei hemmende psq
Grund If Syst-Inn
E t Mi ndegsisikeei bleven iejfl
pas Fsijaiteeen 6 it i- l B i uii n g Gras
psii Vefm siekegeisid i Kebenhovii.
Dei ei- en II Ilen M Gianiisten, reist
of hsns VetiieL
Eii ny Mai-de at icelge en
G as e I p a e. En opfindfoni Gewid
ejek, Sogneieged N. T h y Sse n J s t
ge nse n i tholin, hat folgt sin Gar-ed
poa eii iet piiginql Mande, soni instisieE
net i sisfe iisiige Tiber sil blive eint-;
gjvrt of andre Dein hei- solgi Geier-E
den psa fiisillis Auktion over desis eiis E
Ekelie Pqecelleiy isoledes at tkke stecke endE
E17 Athen fil Hammeislag piia dens
»foistellige Joidlodder
T yve ri. J et Ssmasdslogi i
iStrand-sites- havde iqkleden es SII’
Ist-nd lustig-m As. Eim- at hqn Ier
ist-ei til Sssgs sg faldus i Sei-, vol-T
kesis hu plusselts ord, It nagen pas-!
lede i Bakelfet, hvoki hss sov, sg hvisi
Tit hin herbe sfiaaieh Hast ble- spii
antiso- pac, at m Person fjenude sig;
fee Bis-lieh hvotivr han gjotde Al
lsts og sik Udgaagen ft- Hufet Ists-U
iet. Da den Ia vilde sum ip for st;
vers m- Ichmfsgningm af den tap
siiste Person, Ue- han opmscksom paa,
at hcns Just-, Ovekftakke og Pest Ist
fokfounbae samt hans Pairuno-me nnd
Judhild ubtsgea ai hons Brust-de
lpmme. Jmidlettid est Tyven sonst
pp i huset og herbe ifstt sig de ftjaslne
Alt-det, nun da hqu oilde sie-ne sig,
blev hnn anhebt Heu er Ssmand og
for cost Tid sidea lssladt eint udftaset
Straf for Tyoeki.
Guye. Paftvr Nielsen iEstvald
blep feileden Sendag glæbelig overtastet
ped, at Beboerne i Sognet effek endt
Gubstjemfle i Rtnbjetg Mike oftede
ham en Pensegaoe »so-n en singe Paus
Iikynmlie for hing nidkem Udfmlfe of
IPmstegemingen. «
Gasen var meget oelkommen, da Pa
stqk Nielscn sidder i sama Knar, men
den et tillige Mit-mit Vidnesbyrd om
Offetpilligheden i oe innige Sogar.
Det tredie Hektegaakvsssns
del-m e jeki i Danmqtt et optettet
pqq Fyn og hat begyndi sin Vittiomhed
i Nyboks. Mejeriet modtager slletede
mellem 12 og 20,000 Ph. Moll vm
Degen, og til England esse-wes ca. so
Tritler Smsr ngentlig. Mejeriet er
sbygget as Omegnens sterre Gaste-, sent
anelsbergh Hotchenhaeem Anhef, Ber
igeskorn Lrbæklnnde, eg modtager ogsaa
Malt sra en Del Proprietcerer eg fterre
Bsnberganrde i Neuhedem — Meieriet
har kostet henved 100,U00 Kr. at op
snre og udftyre. Bestyrer es Mejeriet
er Or. S· Je nsen, tidligere Mejeris
besiyrer i Fee-up. — De andre to Her
regenrhS-Indelsmejerier i Virksemhed i»
Landet er ,Midtsjaslland« ved Ringsteds
eg »Triseliune« i Basler-. s
Deputntionen sra Harboernj
Fisker ne hat« earet i Kebenhnvn ags
er hiernkenunen Den havde Audienss
has Prinsesse Marie og Handlungs
minisieren. De talte tned zsiskerikonsus
lenk, Qaptajn Drechse l, santt need
tsgneng Rigsdagsmeend 6 lia g S a n d
«beek eg N. B. Breinholt satnt tned
J. C (5hristensen.
Deptttntienen blev alle Steder mod
taget ptxa den inest oelvillige Mande, sen
den fik det Jltdti-yk, at der virkelig var
Interesse tsi Siebe for ziflerne, og den
hat det H.1ab, at den-z Reise iklc var
nden Betydntng.
Tanmarks ældite Priester.
Laster P ete rse n isobftrup pna Eitel
land er Tamnmkg asldtte Piæst, han er
fodt lHL Teig-im kommu- Ptittor
Blictzer til Broistrup og chaonktlbe
ued Hobro, hatt er ietst l««1·»«. Zorn
tredicaldfte hnr vi Panor- Les-giesst
Gatten, der er lobt Ist-.
Krnbikytten oq —5leoiogden.
Forleten Zondag tsiternitddng blco der
tAfttuv Mollefkov thntmde under Wille-«
sjiup «- Udsptllet et Inmitt, Der lustime
oil lJJve et Menneskes Tod til Folge-.i
Ironie-geb Nicls Lheedor Heu
ien, kaldet Thorsem as Astrup Mille
skeo, var veb äsTiden gnaet nd i Sko
Ien for nt passe pna ferybskyttee. —
Han var Ilke kommen ret lnngt sra sin
Bolig, see han san en Person tned Ge
eeer. Strnlg Personen epvogede Sten
segtien, sntte hun i Lei, og Skevsogden
fulgte ester. For lettere nt indhente
Krybstytten niserte Skovfegden sig sine
Treeskosiseler, eg han var i Udkanten as
Skeeen lige eeh nt fange Personen, tdet
han« de Ienne etlde kryde ever en Jord
neld, sont emgioer Sinnen, ftk fett i
Keybskhttens ene Ben. Men med en
Kraftanstrengelse slnp Krybstytten sri,
eg nu sertsattes sagten eng den Mark,
der ligger teet ep til Skeeen.
Stensegsen esndt niere eg mere ine
pas krysflyttem eg denne Iendte sig es
enehenie til Steefegden neget lignende
sont, nt hsn sinlde epgine Fersslgnini
gen, da hakt ellerg sind, men da Stop
segben sertsette sorfnlgelsen, lagde Per
sonen Bissen til Rinden eg sind pnei
ea. 50 Ilens Issiand.
Stubdet ranete Skeefegden i hejre
Patentt, nun uden at nnse Stierterne
sertsntte hin Zersslgelsen, og da hnn
var ten-nun Personen pas ea. 20 Alens
Asstnnt, eendte ienne sig atter need
Skeesesden eg tin-be atter nied at siebe,
heis han ikke epherte ineh et seeselge
beni, inen da Skeesegden ikke Insede
Trudlelen es gierhe Mine til at fert
seette, legde Krybskytten atter Bissen til
Rinden es syrede enden Gang, eg dette
Sind reste Skeefogden l hejre Side
ei Underliset, tret even ser Beste-.
Delaestet fertsatte Skeesegden des
eg nneede at geil-e fnt iceybsiytten sei
sin hnaedt see-rede heire Donat-. Eiter
et hnee talt et Oseblik need Personen,
lese eer Skeeseghen nldeles uliekendt,
ssigtede, pee Grund es Bledteh eg
Seterter, Ireesteene Sie-segnen, es
Personen undlfld Bed egen Viele
nnaehe Stensegdem der Inn enre nd
rnttet steh jernflnrke streitet-, sit Ofen-,
deg ssrsi ester at hnee est-et eed nt
beieinte edskillige Genge; en men til
hieninm salht han iuldstcndig samtnen
es besnintedr.
Fra Villesirnp blee der nsnrtenet iendt
Vegn til Terndrue elter Lage, es nenne
kein egsaa hurtig til Stede eg setetes
en serelsbig Undersegelie og Ieebindlns
Ved Liegennderssgelsen eisie det fig, et
20 Dagl eer treengt ind i Skoeiegdens
Untern-, og at Stuhl-et nnr nfsyret tnt
ped, sremgiktnf den Qnisteendighed, at
en es hnglene var gnnet nd ena den
eensire Side, mens te stltes tydelis
under Haben pnn iaennee«Side.
Gesten Ohio, Ieen diese. l
inne can-te. is
Fesne . tilde-en Ist-mee. et en ei b
Meere-n a sie-Inst ef..1. Ebenen Oh Ce» des-. see-:
zpkspksqs Ves- toted si, lsr neennse sonnen es ckst
es et ssmnee Firma net bettl- en cum us « Insksss
IOIIIO see heekt enelte Itththe at Inter- , der tue
ts- heleeehee eed beugen est untre Cis-ert- te.
nennt J. They-eh
seet etlee It d l
» ......,..t-n.«« « « sss wiss-»s
I· W. Stettin-,
Ist-eins Instit-.
stillt M Cis-o ten-I tsdeenst t
eetee zu stehet es etleshtnbeene t senkten-stät
eite- t see-neej E . c
. . e . W
' Hohes hes gute-m Ke· . · « « o«
Ists-s Mk Plu- ee de desin
Der er ielolslgelig den clletsiskste
Ins-e for Skovfogdens Liv.
En ung Karl er bleven qnholdt, men
Mist-atra er tun svagt begrandet end-tm
En Godgejerdatter fomFots
ps g ter. lkn Dotter If ihn. Kultus
ministet Scavenius, FU. Il. S»
lwkek lot Tcden London-sen pan Iyn
fee eftek ndsickaet Læketid at ovettage
en Feqagtning under Fadekens Gvds
Gjoeslev.
Et unt heftigt Angreb paa
Ministeeiet Herring If lkkMs
kommen fra »en gammel Konservativ« i
,Jyllandspoften.« Mars-Inn nol til
lcggek ndsitllige Blut-e Hin lfsttup
Foefattekfksbet til disse Attiklm me
dens tet visinok er He. An ge Du us i
Vibokg.
En staunst Halse pas de
o nd e B eje. For nogen Tid siden
singtede en fkaansthnfse fka sin Afdeling
og reiste til Kebenhach Her traf hon
strakg estek sin Ankunft en Londsmand,
der var Tjeneltetnl i UnerleI-. De to
gik nd for at moce sig samtnen og da be
oni Ratten vandrede ad Utlusleo til,oar
Cicneftekaelm uhickloelig fuld.
Den soensle Oele-let benyttede sig of
Lejlighedecn J en Lade tut han Rfln
deute af fin dedbutkne Landgmund og
isstte sig felv den ciulle Agtakhabit, me
deng hnn hasche sin fulde Landstan
Rogenhed nnd de sanfte Hufatcw strau
lcnde Untier-in
To chneftclmlen ncklte Morgen saug
nede sg lau llntfonnen, blev han stft
ltge san foxutnet sotn Jeppe paa Med
dmgen, nun veb neeunne lsftekmnke
fokitod hatt Sntntnrnhangen og gik re
tignecet l«en1 til fin Ugraigernth trak
I Arbejdgtsjet og gemte llcnfoxmen i en
Ickog l sit Kommen
Stden hstte ho- ille noget til den
fotvandlede Hufen, han var fom spoclss
soll-unben.
Men for-leben kont hnsaken op til
Pelitiet og mldte sigfomethvekvlss og
Intclte den hele hist-tie. Tidetne hat-be
see-et vnde for htm, hnn havde tkte
tun-et steife fis neget Geht-um og
Kulde pg Salt toang ham lau tkl at
melde sig has Polittet.
Du vil nu bllpe senkt hjem til sin
deeling, hin der unwillng ventek
hatt en mindre blid Most-gelie.
Dodstistr.
Ksbenhavn es Zuveriksbekgz
Arbejdsmsnd Anbniens Husitn,91nnk Kn
stine. TImrer Johan Dein-Ich Uhnnopber
Ptiis. vaatter Hans Peter Hans-m Isc
nesiepige Louife Linie-. Kleinimed Nzatles
Aas-sind szksmsgeristnd Peter Indien
Eske Johanns Berufe-L Futen lexa
Maria Ioftr. Bsgbmdu Holgu Floxandek
Rqsnntssm ;Zhv.«1(oitbud Anders Mienen·
Ihr-. Husbesxgnkmbe Ane Uhusnne Jensen
Mastjnsmed Valdemat Ftedmk Hhunen
Lassen. Links Sidie Geronn- 1«age. Ba
setivend Jens Shnsnaniekn Museum-tu
Mathikieng Hasnk Melnne Petcmr. Isc
nesupkge Jensmt Manant Skoosem Gloss
ietek Peter Andreas Homer-. Ihn- Bisse
magek og Maikmmenet Christian Lannh
Dei-nich But-nen- Oelgq Fcenush M. J
handmt Aoktsml Enensur. Ente Zidje
Notwen- Fhv. LsmtetivendPeter:sk1elie11.
Mo. Vadfkekone, sinke Andkea Lamenna
Sotko. Skomsgek Kocks hast«-, Wunnnr.
Anna Bitgim Anstkim Waldimeb Land-Us
Eake, Regisse, spdt Roy. Lekatlhandlek
Wnln Neids-Only hushovmesiet bog HI.
Isl. hsjhed Kronpkntfnh Rats Chriftensem
Arbeitslast-nd Jstgenieni Husiru, Johann-,
sithitliem Typogtaf Wilhelm Behand.
Iris-n Caroline Benehim Womit-m Segel
berg. Busgsckimbkjdu Nieliens Vufmy
Ostia.
A a kb us: P. Meler Botnholt of ris
hierz
Aalb org: Nenn-ne Jenseit as L. sit-t:
bek. Waotdmand J. Kr. N. Ilsbiug as
Rasend, SC.
Dorf ens: Sosii M. Und-rieth f. dan
itkr. J. S. Fogb.
O d e nie: Isstet J. Moder af Rothen
hufe,80. Ousrmmd I. Ntelien as Oel-ein
W. Omb. F. Jskgenfen If Ssllmg. Wink-.
U- It. Hauch-nd of Stude, sc. Caroliue
Anders-hou- Mcmn haninh f. Jst-einem
If Lumby, sc. Juli-ne Rascia-few i. Pe
tetsen as Glamsbjetg.
Slag elie: N. Ists-Mem Anna U.
Any-rieth f. Stufen, qi Mkkebelfinge, Lis.
taten Mskie haufen, i. Meilen, ai Damm-.
V ej l e: Jset Rade-sen as L«1ndcnglanb,
70.
Sondetiylland.
P a q P k so e! For nagen Ich siden
udpifm ft- S e gg e l u n d oed IMM
aasielt Guts-riet J org en s ea. Aar
isgeu til Udoisningea soc den, at han
has-de des-It et Var kitkelist Fotfams
linget i Ring-riski- Jmidlektid hat
hsa nu faul Los til at vende hie-n cgen,
sont-bis for et Aar. Den adotsie hqk
lopet at afholde sig ska qglttnokisk Vikt
iomhed, es det er verfok iftlge Fort-M
ningsbladet i habet-Oliv stiller hqm i
Udsisy It Udvisuinssotdtm mucigpis
sil bin-thut ad sur-.