Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 27, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ----------------
...............
!
p
I
. .
.
v
O«
.
II e
M Is "- »He
l
Nr. öl.
Blase, Nebe» Lnsdng d. 27
. December 1899.
« ». h «««« F. -..
. m s ., sei« « «
« il. .- s -i « " i;«;.!;s l« It ] -
« " «. s « - .
- « » OF « . « « J H ( -
; »sp- ·-J .
i « ·«
i « , «
FI
« »O L« »
679 « « ; k
Z O« MAY-r s
Amerika.
Gen. Lawtons Lin og Dad.
Som antydeti ftdste Nr. as ,,Danste
ren« blev Gen. L atvton studt af Jn
sttrgenterne forrige Ttrsdag ved San
Mateo.
Denry W. L«atvton er fpdt iTos
lebe-, O» Ists. Undet Botgerkrigen
traadte hatt Istttl ind i Unionshaten
sum menig Soldat, og er derfra steget
Tritt for Tritt til sin sidfte Stilliitg.
Eilet Borgerlrtgett deltdg hatt i langen
Tid i Jndianerkrigene og gjorde sig der
meget bete-tm I zior var hatt med i
Cuda sont Generalinspektsr med Oberst
lsjtnantd Rang. Senete blev hatt af
Preesidenten udttcevttt til Vrigadegeneral
idett irivtllige Hier under Gen. Shaf
tets Overkommando.
J Januar reistehztn til Philippinerne
for at afløfe Gen. Anders-m. Der hat
været Rhgter ude otttJat Prasidenten
stulde have looet ham Otte« Plads, men
at den-te idrstod at forhiitdre dette, og
at Forholdet mellem dem af den Grund
stulde hatte vætet mindre godt; dog dctte
et paa det bestemteste benetgtet af dem
begge. Dertmod er det not sandt, at
Prcesidettten var i Zierd med at udncevne
Lawton til Brigadegeneral i den regu
tære Hier, da Bndstabet ocn hans Tsed
kom
Latvtdrt var en helsisbt Soldat. Han
var i hsj Grad dktstig og foroaven,naar
det gjaldt hant fett-. Sitte Sold-net
beialede han altid at ssge Dakning bqg
Stanserne, aten felo stdd han Nieg
len ttdertlor for bedre at overfe Sillins
gen. Oite har han vatet Dsdett nar,
mett er kommet uftadt fra det. Nu
ttoede Soldatertte nassen, at han var
uiaarltg og satt pp til ham med ttor Til
lid vg ÆcefrygL Qg iaa fegnede han
plttdfelig t Spidsett for sine TroppetU
ratrtt af en Kugle i Vrystet, og var dsd
mesten sieblikkelig.
Hans Familie er i Manila, hvortil
hanc Lig dlev isrt og indsat i en Grav
hvttlving. Der et stor Sorg trindt em
tring og itke mtsidst dlattdt Soldaterne
over den-te tapre Delts Led. Farben
delfet er allerede tagtte til at sikre hans
efterladte en forgfrt Fremtid med Den
syst til deres timelige Underhdld.
4—O————-·
Moody er ded«
Sidfte Fredag Middag dode ekt af vort
Lands mest bekendte Mand, Evangellften
Dw ight LymanMoodh, islthietn
East Northfteld, Madf.
Sein tidligete meddelt var det iKatts
sas City, has hleo Ihgz der holdt hatt
III fldfte Ptæoiten d. M. Novltr. for
15,000 Menrtester. Kost eftek sin Hjem-’
kamst blev hatt rastere, men det vatede
ikte lieuge, fsr hatt bley fongere Dag for
Dag. hatt treede bog itte selo, det
stulde blive til Beden, set nu til sit-st.
Det var first Totsdag Alten Kl. ts,
han sit at vtde, at det var Dsden, dg
hatt vat- tilftedg med Budstabet heran-.
»Vetden spinder bott, og Hintlett aabnet
sig«, var hatts Saat.
Ottt Ratten vaagede hanc Blin,
Husltegen es ett Svisetisn, A. P
F i.tt, stiftevii ved hatte Leie. Flere
Gange hat-de han starke Smekter og var
af og til bevidi"tlss.
Da hatts Dann-, Mrs. Fit t, gras
dettde iogde: »Jeder pl kan itte undocete
dis«, foarede hatt: »Im vil ikke kaste
mit Lin dort; hats Gud har met-e It
heide for mig at stre, faa da ieg itke«.
Mcody er isdti Reichsten-, Mass»
1887. J sitt Ungdant havde hatt itte
aussen Lejlighed til at iaa Uddanttelfe,
da hatt arhejoede poa en Farn- til Ists-t
Derpaa bleo hatt staat-sitt ten Skoteies
fortetsttas t Besin- J 1856 flattede
hatt sig til Konstesatlonaltittett hat-esse
til China-, hope hatt begyndte Mis
siongcnbejve og stiftede eII Sondaggstole
med over 1000 Born. Gennetn Bot
gekktigen tog han Del i det kkisielige
Arbejde blandt Sotdaterne, og detefter
nedfatte han sig i tshicago og begyndte
organiseket Missionsatbejde der. 1871
brændte hons Kitke under den store Chi
Icagobrantx men bleo opbygget igen·
IDet var ved den Tid han stuttebe ftg
Hammen med den bekenbte Sanget og
! Evangelist It a D. S a n c eq, med
thvem han siden hat reist nasten unsbtudt
over hele de For. Stater og England
og holdt Votkelfesmsden Han hat op
rettet tke Skaler i Northsield og en i
Ghin-gen
Co Protesivrpost
Hi nordift Sptog og Litterqtur bmde
japrettes oed Statcuniversitetet i Jvnn
Dette er et Einve, sont flere standinm
visie Blabe t den senere Tid hat bestaf.
ltiget sig med, Ig be er alle entge am, at
len spaan Post med Lethed kunbe opret
«teg, da der er sna Inange Standinavet i
»Staten, blot bisfe alle kunde occke eniqe
«om at stille Kkuv desangaaendr. Uni
lversitetets Pmsident hat felv findet-et
Oldnordist og stal være interegieket i
; Sag-ne Jamme.
; Hoem oil stille sig i Spidsen for it
Haa prifetigt Fotetagendr.
!
! En markcltg Kloste.
Insel Jensen,danfk at Fodfel, og
baende l Richlield, Utah, har laoet en
Kloste, fam man lkke hoe: Dag ser Ma
ge til. Den siaar hoer Time, Halt
time og hvert Koarter og vlser Maanens
lotskellige Stictelsq men det er ltke alt.
Den angtoer ogsaa, hvad Klakken er t
enhver By l hele Verden — natarligvja
meneå her de store Bart Hals du alt
sau er fra Kobenhavm Stockholm, Ga
tedorg, Kristlanla, Bergen eller Traub
hjem« all du tilenhoer Trd fe, hvad sllok
ken er der, naae du, sum bar her lAme
rlka, ftaar op, fplser til Mlddag eller
tll Alten; og atnoendt all Staat og
Bekendte r dlt Hjemland fe, hnadKlak
ten er klagen for dig l den nye Verden.
Falk af samme Familie eller fra samcne
Sted kan laaledes fjlge haerandre under
Dagens Gernlng, am de enddvr i hver
sin Verdensdeb
Jnde l Jafef Jensens nye Klokte er
der en Glabus, fonr dreier sig rundt kg
kam-net til Syne gennem en Glagkugle
Paa denne er en Mlddagsllnle aisat, og
Eunder Glabens Omdrejnlng kommer det
Sted hvar Klolken er 12, altld over
l Linien l det rette Økebllt Andre Linier
angloer andre Klotkellet, ag paa den
.Maade kan man beftandsg fe, hnad Klot
ten tcl enhver Tld er paa hele Jorden.
—«-- - —--C.- -—--- —
tl Stola-mer brænvt
Fra Qui-leih Jll., meddeles, at me
dens Vstnene l St. Franka katolste
Stole l Fredags var bestæftigede med
Farberedelfen tll Julen, kam en at dem
for nat tll et Goal-lus» ag i et Diebllt
stod hendes Tsj i Flammen Skrlgende
larn Hialplsb hun fort-redet hen intel
lem de andre, hoorved Jlden oglaa sik
lat paa deres Taf. Det frygtellge Re
sultat var, at 10 Minutter efter var il
at detn brandt til Dpde, 2 dsde estec
en Timeg zart-b ag 5 lsr Mit-nah Et
halvt Tan flcre var frygtelig farbrændtr.
De var alle mellem l) ag 11 Aar gl.
Flere at de Iclstevevaeeende Leeere dlev
frygtelig farbraendte under Forin paa
at redde de ulytkellge Born.
-0—.-»--—
Hm Philipplnerne.
General Y o n n g er nu udnetvnt til
Mrlltckrguaernsr tar Provindlen i den
nardvestlige Del alLuzpn med hat-ed
kvaeter l Pisa-h Dan har sm. Infan
terl under Oberst L uthe r H are, og
s. Kavallert
Gen. Yaung og Oberst Hure vll nu
lndfætte faul-bis ElyllsNegetlng ag
prtve at faa reseltneeasig Handelsm
dlndelie i Gang samst.
Jordlkælv i Callfornla.
Im Sau Jacinto, Sal» meldes om
et voldfoml Jordfkælo, som Julemorg n
hjemspgte Vyen og Omegnm Fleke
Bygningek blw uldeleg odelagle, og
andre sik en god :)cyslels.«. Seks Judi
anere blev dkwbte af lietisaldende Mute
ude paa deses Resetvaliotl, og flere blev
olnorlig searebr. Aktesisle Brsnde,
lom har vcem ten-re flere Aar, begyndle
plus-selig at flyde smrkm end nogensinde
lot-. Staden paa Bygninger og anders
Elende-n belebet sig til over 850,000.
Ltgnende Meddelelse lotnmek fra for
skellige andre Stederi Syd Califoknla.
————«-0.————
BUan tommcr lgcn.
W. J. Bky an, som io var reist til
Callfornia og Texas for at hvile ud ef
kek sin besockrlige lkfteraorgmansvre,
kommer nu igen for efier el Iort Bespg
i Lincoln« Omaht og flete Steder at
reife til Ifer og holde Moder der en
Mauneds Tib.
Der er icerlig 53 btændende Spsrgsi
maul, lom Brynn vil lage at lljre for
fer Tilhøseny og det er l )Pengelptrgss
maulen 2) Spprgsmaalet om TmsF
og :.«-) PhilippinetspsrgsmaaleL
—-——-·—..--——
Sktnmge.
Missouri-Tepartenientets Hovebkvan
tek bar ilange Tiber vatet i Omaha:
men nu begvnder de skmsyqe Naboer i
St. Lonis og Kansas City atsnakkeom,
at Hovedkoarteret bog burde sivtteg der
neb. Konntesmcendene fra Missouri
ftal nok sorge for at got-e del-es anflodelfe
gelbende i faa Henkean enen Oniaba
vil naturligvis ikke gerne miste Listen
af at bane en vielequ General med
Stab i sin Midte. J fu« Angst for at
nogeI faabant kunde fle, benvenbte den
sia beiior til Assiftent-Kriggminisier
Meiklejob n, da han nak bek udei
»Besten« for at san bans Menång at vide.
Han mente ikke. der var nagen Fake for
vp«ilytning, da Krinetne gerne vilde viere
i en ermfktidtssby sont Omaha. Og
bvad — oin nn Missourimasndene flulde
reise, faa var bek endnu ta Lrne til at
five-I om Byttet.
———«——- —--———---..—·
Culm.
Fka Santiago medbeles, at et stort
Hase-nah ver laa paa en T ved den an
ben Sude Bugten, i Onsdags nebbmndte
fuldsteendig. Bagningen brugtes farst
as Spanierne som Mühn-. Sidsie
Sommer beugte vare Soldatek den un
der en Epidemi. Sitten bar den vier-et
beugt sont Oplagssted forVarer til Brug
naa Haspitaler. Alt dette bmndte og
det var tun ved Brandmandfkabets for
enede Dygtigbed, at Nnbohufet, der
indebalbt Ligene af hundrede amerikanste
Saldateri forseglede Hist-h blev red
del.
— General W a ad er nu i Havana.
Han fik en glimrenbe Modtagelie der
nede baade as Civilguvetnsrem Olsim
reine og Follet, dei- fynes særdeleo nel
tilfkeds ined hans lldnæonelfe til Gene
kalguveknsk paa Den.
——-- «-—.O-——-——
Hungersnot- paa Poet-a
Niko.
Kcigsdipattenientet bar offentliggiokt,
book meget der er giort for at lindre
Raben i Parto Rico fta Lö. Sept. til
Lö. Novbr. Øens Befolkning er fat
til 918,026, hvakaf 521,l)87 daglig
mengte til Die-m og Inanqe Siedet er
der ikke Asteveiq iaa al den tilfendte
Fade man fendes paa Heftetyg· Paa
denMaade er der soebelt ovek16,000,000
Pd. Fodevater. Nu ist Tiden n
Neben ikke san stor, men der ei
Sandfynlighed lot-, ct den vil blivi
sisete ben i Februar Mannes-. Der ei
inbnge Beboeke inde melleni Biergene
sont enten Inaa have chlp ellek ds a»
Hunger. Rom-net der ikte Hjælp til
dem, san gaa de, der hat Krafter not
vertil, til de natmeste Byer for at
lau lidt til Juden, medens de fvageie
man blive hjemme, ovekgivet til Hun
geksdodm
Stats-Nyyrdcr.
Nebralla.
Et merkt Livsa lfnit. EnSoem
siek ved Navn Wahlg te n, deri 4-——5
Aar hon- vckret iTugthufet for Mosd paa
tin Husnu, blev ikarige Uge irigivet at
Guyet-rotem Han leoede optindelig i
Mimnupolis og hat-de det godt, da del
plubfelig com for Lyfet, at hims Huftru
var ham utko. En Dtg var hun for
fvunden, og han fandi ud, at hun tilli«
gemed Bsrnene og en Mand, han selv
hin-de gjokt vel imod, var reist til
Onuhm Wohlgten wisse bugeftek og
fandt sin Koae i Fettd med at vaske for at
time liot til Undetholdningeu, da heu
deg nye »Motiv« nok var en Dagdkivek
Wahlgren tiggede hende om atvenbe til
bage til hom; nun hun oitde itke, og
dette drev heim i Fortvivlelsen til at
skyde heade, bagefter vilde hatt have gjort
Ende paa sit eget Liv; men del might
tedes, og hatt dsmtes til livsvarig Tagt
huästmf. Nu er han, fom sagt, be
naabetz men næppe var haa- tommen til
Omaha igen, for han attek forsøgte pur
at drabe sig fett-. Det blev igen for
hindket, og nu siddet hatt i Fængslet.
uden at Politiet ped, hvad del skal gen
vev harrt
Jowa.
Frant S.Wedster, en Handels
rejfende frn Omaha, blev kort effe!
Mit-nah Julenat, fanden dsd i sin Senx
i er Hotel l Conneil Bluffs. Tpdsonri
sagen hat det ikke merkt mutig nt findt
nd. J sin Lommebog hnvde han streuen
at orn noget stulde ske, runde man heni
vende sig til Mrs. F. S. Webster10255»
sth. Ave.
Da en Lage nieste Dag blev kaldt til
heade, var hun nseget fortvivlet og nee
vss, tnlte hnlvt i Vildelse rg sngdc bl
a.: Hnn hat forlndt mig, og Ieg tro1
lkle, han konrmet frlbage lgen. Det hel·
fynes at verre et Mysteriuin.
Minneioten
En stor Stofabrik i Duluth ned
brandte fuldimndig forrige Sondng
En Vrnndmnnd blev drei-L og flet«
santedes. Tal-et belader sig til Ist-zw
000, Assurnncen til 98,000. On
Jldeng Opkomsi videg inter.
— Weit Superiorö Ardsjderbefolk
ning vil ifclge Statuts Ftbrikrnspektsre
lldfngn have fordoblet sig inden et Aan
Form-. Tenne Fordobling, mener hnn
vcl sinde Sted pna Grund of de rnnngc
nye Dotier, Fabrikker og Elevatorer
der opfereg i Byen.
Wisconsin.
Lats Thomfen og Huftru, Rn
eine, fejrede forleden detes Gulddryllup
i hvillen Andledning en lllle Krebs
Slægt ogslzenner aflagde dem et larkom
ment Bei-g og overralte dem fotskellig
Gwer· Begge et 68 Aar gnmle
Thomfensbllver i Almindelighed kalt-:
».Kaptajnen« paa Grund of, nt han
sin Tld fskte en lille Stude, sont iejlede
pas Limfiotden med Ftugl og ltgnende
Eiter sin Ankomfl til Amerika todte hat
en lille Form i Dakota, hvor han beed·
ils Aar, men denne hat hnn idissi
Duge alhændet for nt heulene sine sidstx
Dnge l Racine, hvor hnns Dotter bot
Den gnmle er endnu en activ Mond
men Güssen plager hnm nf og iil,og snr
et del ikke Sodt mev Herelsem
Peter Simonfem en dnnsannl
i Raelne, fandtes forleden Morgen lig(
gende dsd i sin Seng, rennt af et Slag
tillalde. Don nat 51 Aar gammel o
ugilr.
--Lo ais Winter-, en i Nacinebe
kendtdnnsk Mand, et nfganet ved De
. denlLoi Angeld-, Cal» hovthen hn
- var tejst for sit Delbteds Skyld.
Illinois.
Dr. Dowie, (Lhicago, siges at viere
i Færd med at lebe 4,000 Acres Land i
Benton, hvor han faa vil anltrgge sit
nhe »Zum-Z en hel Stad, sont han haa
ber snart sial have 10 000 Jndh Dei
ital viere til dette Kob, han absolut
fkal have Ll,tf)00,0()0 for Nytaar. Dei
hele er nok en dyb Hemmelighed, og dets
er ikke godt at oioe, hvordan den er si «
oet ud.
Texas.
F. M. E t h eridge, en Sagiorer i
Dallas sisd forleden en andett af Byenå
Sagt-rele, Edwitt O. Hat-tel« i en
vakiuld Elevator. De to var engage
rede i en Sag, hoar den ene vat- Aktor
og den anden T-efensor. Man oed ikke
otn nagen sæilig Grund til Motdet.
Ethertdge er arresteret.
De tttsittde Tittg.
»Ist «- Lattd og By« var Navnet
paa et nyt dansi Bind, der for itke ret
lange siden kom til Vetden i Chicago,
redtgeret at J. P. Jacobfen. Tet
dar saa sittukt udstyt«et, at et andet Blad
iandt Anledning til at detegne det, sont
et af diSse Born, der er altfor elskettge
til at live ret ltknge i denne Werden.
Denne Profeti har nu vist sig at passe-,
idet »Im Land og By« allerede har op
høtt at udkotnme.
Dr. JohnA Enander, Redakteu
as det soenske Bis-d »Hetnlandet, fejrede
torleden sit tut-altes Jttbilcettm som
locktst-amerikanst Journalitt. J den
Anledning gaves en Banket i Sherrnan
Heute Chicago, til Æte for Enander.
’ Jer Talerne holdtes paa Soensl.
Prasiden t McKinley hat« uds
» nævnt 12 Kommisfærer til Berdengnds
stillingen i Paris nieste Sommer. Førft
paa Listen staat Mis. P o t t e r P a l
tner i Chicago, der var Picestdent for
den tvittdeiige Afdelinx paa Vetdensudi
stilltngen i Chicago.
D e r er feks Kongresmcend ved Navn
S mith i Raprcesentitnthufen Tte at
« dern er fra Michigan. Ftre af dem er
’ Repudlikanerr.
A. O· of lliiitkrntansi, en Fore-?
ning her i Landet, vedtog forleden ved
et Mode i St. Lunis at gøre Forspg
paa at fatnle B1,000,000 tilUdredelie as
Omkostninger ved at sende Soldater til
« Afrika for at hiælpe Boerne.
En amerikanfk Bark, der sej
lede paa Superior Seen og hat meet fav
s net i tangere Ttd,er ntt opgivet fotn for
list med 9 Monds Befcetning.
Ett luthetsk Priest, Dr. J. C.
» B u t t e r har i disfe Dage feieet 50
« Aarel Jubilæum sont Præst i Washing
ton, ng der hat i den Anledning i flere
Aftener vtetet mindre Festltghedek i hans
Kitte. Ved en af diese presiderede Se
nator K n u te N e l s o n fra Minnefota,
der hotdt en Tale. Hin sagde blandt
andet, at Tilstedeværelfen af siere Prie
, ster af andre Kirkeiamfund var et glce
: deligt Tegn paa erfonlighed og For
’ dragelighed inden for den kristne Rilke. »
Amerikansk Kul fendes til Ita
« lien, den ene Vkidsladning eftet den
andeu, tor nærmeft at bruges til Jeru
banerne der. 3 Skibsladninger a casp
» 5000 Tons er i denne Maaned sendtej
, til Genua. Der siges, at 50,000 Tons;
, Kul stal fendes herfra til Jtulien i
, Vinterens Lob, og at fleie at de fransie
Middelhavshavne ogfaa stal have en
« Del.
Det britiske Dampfkib
»Ur oif t o«, sont forleden iejlede ud
fra et Punkt i Va» signaliferede Degen
efter, at det vae i Fdrr. En Redningss
daad dlev fendt ud, men Ssgangen var
iaa hei, at det itke engang var mutigt
at kafte en Line ud til Skidet, der laa
paa Siden dg timeligvis havde faaet en
hel Masse Band. Stil-et er tuldfttendig
tobt, og ont Mandstadet kan teddes, ee
endnu vollk.
J u l i Pliilade lphia. Jnlen
fejredes pna en slcm Munde i den gamle
Kowik-istad, idet biade Føde og Klæder
lileo uddelt blandt de fottige, og Midi
cin givet de fyge»
Freisens Hær gav en Middagsmud
soc- »Um Mennesker, og Kuroe nied
Fodeonrer hlev sendte omkcinq til fattige
Jfrniilien Tin- Ameriisun Yuluntisisrs
qav ligeledes Middugsmad til 500 sat
tige Von, og The Protestant Epis
tsuliiii (’il·x" Jltssints Vesplsic c. 1,000
Meiiiietket.
Bomenes Juleklub bespisie 1,000
iatiige Bei-sing uddelte Jnlegavek til
dem. Bloinftennigsionen tcenkte paa
Hospitaletnc ined Blocnster, og desuden
uddeltes en Mængde Gaver til fattige
og lidende.
Ogsaa i de andre af Landets stote
Byer blev der, særligt af ,,Frelsens
Herr-C giort meget for at lindte de sat
tigeg Nod og Seneka
En Jernbaneu lykce fandt
Juli-morgen Sted paa Northern Pari
fic Bauen ncer ved Berti Month, Mont.
Let var to Fragitog, der ftødte samtnen
4 Masnd dreehtes, og flere saakedes.
Skyldcn, tor at Ulykken lfkete, paa
hoiler en Statioiistelegrasist, der hat-de
gioet det ene Tog Qrdre til at gaa i
Siedet for at holde det tilbage, til det
andet var ankommen· Han flygtede
strofs ud mclletn Bjeigene, da han
hsite oin Ulykken.
W. F. C ody, den hemmte »Bussae
lo Bill«, hat fendt Bud til Transoaal
efter et Kompagni Vom der stal staffe
ham flere Prnge næfte Aar.
HjeinsendtePenge. Med etaf
de Dampfkibe, som forleden atgit fw
Niw York, sendtes Pengeanoiöninger
tilet Belød af 25,500,000, hjem til
zorceldre og Slægininge i de gamle
Lande. Det oplyses oglaa,atde fleste af
digfe Penge toin fra Arbeidsfolk.
Præfidenten har hegyndi at faa
Opmæiksomheden reitet mod Flecke-ne
riet i Utah. lDon hat i den Anledning
haft flere Konterencer :ned« Kongres
mand Taylor, Foimand for Unver
spgelseekoniiieen knod No bei-ts. Ge
neralpostmesteken hat faaet Paalæg om
at finde ad, hvor vidc nagen af Post
niestrene et Polygamistek, da de i san
Falv formodentlig vil faa Afsted paa
graat Papit.
EnMeerkedag. Den 13de De
cember 1899 oil lange erindies iden ty
ske Former W m. Gatch’s Hjem Ist for
Uiiburn, Jnd., hinstdcs Ohiogmnfen.
Den Dag isdtes pa: Formen Trillingek,
Tvillingkalve, et Kuld Gtisunger, et
ditto —Hundehvalpe, et Føl og to Lam.
13de December er den celdste Ssns
Fodselsdag, og den tsde December et
det lyktelige tysie Ægtepars trettende
Aarsdag· Gatch siniler af Lykke og
Stolthcd og paastaar, at 13 er et Lyk
ketaL
Slagskibet Texas, Kaptain
» Sigsbee, seilede fokleden til Haoanafok
at heute Ligene af de Somit-nd, fin
omkom paa Skidet Maine. Texts stnl
bringe dem i Land i Fort Monroe.
Nødvendigheden af amerikanst
Kahelfokbindelfe ined Philippinerne
viseg bl. a. af den Omstcendighed, at
de Forenede Stater under Iorretningen
med Øetne hat betalt 8326 000 eller
neesten tnsinde Dollars om Degen for
Brug of Rahel.
Adolf Nielsen i Chicago bleol
iLsrdags dsmt sont Morder til 14 Rats
; TugihusstraL Hang Hustru og Dauer
j hsrte paa Damme-is Optæsning, og
’ den syntes at blive modtagen med megen
No.
Moodys Begravelfe fandt
Sted den W. ds. fra Konsregationqls
tikken i Northsield, hvor en ualniindelis
stok Forfsmling var til Sude Pest-r
S ch o f i eld ipkrettede, assisterel If
Pastok Torrey fra Mcpdps Bibel
instltut, Chicagm