Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 20, 1899, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Al
ET ooDT HI
szvsn h- « «- Ix » Its-il til at l
« isn strsss st: Its-III Ilsll(’ I(
Islsdlfslss Ida Ilss Isit ils-l
, Instit-a » »unter-s Ists Its-l
is Jssnso Tons-r Isim Isim et »
M sc um«-J- »»- own»
!
Its
Its-Ins I
I . n
lcnlnnt sannst-txt
legt-. s
Juno-no ske· co» 45
ow Umst, sanledeö lcm det after sig pag
Herberget de mange Gange om Degen
—-—Tmt« ver iocmllek om Fejl og Feld
— ogfaa om Opreisnmg og Velsignelse.
De time Tal, som en faodan Veretntng
ielofslgelig maa inveholde, meddelek, at
Herbekaet l bet foelobne Aar hu gwet
Nattely til CAN-.- Perfonek,og at der et
folgt l12,670 Botttonek Middagssnod,
Its-»w- Koppkr Kler og Te, mutte
Staal varm Malt spenden Messer af
Ftolosttetter og Sumrkebtod, som der
lntet Tal have-S paa.
Da Prtfen for de lenkte-de Vater et libe
tydetiz, og da Btdcagene til Herberget
ikke strømmet fqndstltgt livllgt tub, op
vtser Regnssabet et llndetstub paa ca.
FiWO Kr» forttden at Herberget for le
vetede Vater skylder et lignende Beleb.
Landmand Thomer hat folgt
sitt omtrent 45 Hektor store Ejendom
med Bagekt for 75,000 Mart tll den
tyste Regeting, der vtl lægge Landet lnd
under Augustenbokggaokd, fom det til-li
gete hat hskt til. El tyfk Blad fortset
ler, at der var»F-m soe, at hele Thom
sens Ejendom ollde gaa over l en Na
ttonaldanskeks Dauben-«
En St en pas Stinneknr. Da
Taget lokleden Alten var lige ad for
Vor-us Prckstegaakls opdogede Lokomo
tivfpketen pludfelig, at der var henlugt
en stot Stett paa Stumernr. Hatt stand
iede verlor snarmadlgt Mastmen.
Samttdtg saa man et Pat- migtcrulellge
Pesloner fiktive sig im Stedet. Gek
nmgsmcenbme er nu opdagede og an
halbt.
,
Sondctjyllaun
Krebs b a n en. Der skal oæte Un
dekhondllnger i Gang mellemden preis
sisle Statsbanedikektton og Aabenraa
Kredsbanettdvalg om at fotbtnde Bauen
Lsgntnllostet — Aabenttta sucledeg nted
dsgumklostet Statt-In ttt Togene afgaat
versta.
Tte Mtll Pardon-. En nng
Mand, Sen al Gaatdejet R. B o jse n
l Traosbsh hat i tangere Tid lidt as en
meget smettelnld Sygdont. Fokleden
blev hatt lndlttgt paa Sygehuset i Eilend
botg. Da han tmtdlerttd tkle kunde
udholde at bltve lskt deutl, blev han af
«- unge Mund fko Traasbnl bannt den
lange Bei til Flensborg, omtrent :
Mil.
E n J n d i a m l l n g. Jndfatnlingen
til Slegvtgholstenekneg Rilke vev thed
hat itlc en Gang indbmgt en Teedletel
of det fotnsdne Beleb, tdet der tun et
indkonunet henoed Zion-W M., Inedens
der ital btuges mtndtt lus),000 M. For
nu at staer flete Benge, er der bleven
udsendt et thnab ttl alle Stolelærete
otn at tiltmde en til Tilveiedkingelse al
Pengeue ttl den nannte Kiste optettet
Fotentng og focpltgte sig ttl at indkkceve
Bibel-g i sent Ast-.
Spjtgstnualet er nu blot, om dette
et looltgt ellek tlle.
VoctteiiL Cn yngte, ugift
Gaatdmonb its Noagek, sotlod sit Hiem
den tste November eg et tlke siden oendt
ttlbage. Modena, som bot paa Guar
den, var ielvlslgelig cneget ukoltg over
Sinnens erbltven, tnvtil hunfotleden
modtog et Btev im hom, at han var
seitejst im Kobenhaon med et ai Thing
vallalintens Sktbe til Amerika. Dant
lige petuntcre Omslcendltzheder stal euere
Stle t Mandens streife, og den tyite
Bank l Stall-ak, hsetn han slyldet flete
Tusinde Matt, steil ifgt vake bebt-yet
over hons Ferse-indem
Afiledlget sont ftedfoetktes
dende Kommunefokitandec —
Gaatdejet Hans Fett-steh Jenfen
t« Lungen-eh der htdtll hat bestrebt Po
sten iom stedfvttmdende Kommt-nein
standet for Langetved Kontmune, blen
iokleden sie-met ttl at mode paa Land.
taavslontoket l habet-Sten. Her blev
han adspurgt, ont han var vllltg til at
ndtttede iom Medletn ai den notwendig
ste Stoleioketttns, da hna l modiat
Tllfttlde oilde bllve nssat lom stehst-k
tmdenve Kommunefotstanden Herttl
inatede Jenseit, sont natueltgt vor ,nei,
honteitek han Itkaktt bleo qistediget fett
ovennttvnte TtlltddposL
Ssnveti yllttnds Biipeftol
Det intlyder l notdtysie kitkelige Blase«
at den henlynslulde Dr. tfteoL Kai«
ta n stal stahl-es hatt fta Sindetiyl
laut-s Blspestol og give Platte for der
betendte Danskethavet, Psstot J a e o h.
sen fes Stube-L
L l
IEH HAR ALTlD Flusllc
»-0I00IIAI0t-II outs-««IIII;.III1» kenn-Inn- -«-I m »n
III HI f He Pl Il IsstI sIIi MIIIUIIsIII sItI IulssstIIItI «l«· Nes
tan IVHLPDIIIIIIIIT Mk lIs iIs sankka Ie- t- syst-Ih- m plil
» entqualmt In um« I ·«,s·-I tIIIIst s» sie-I II«I issl III-s t-«
pl III- Jst slto seiten Its- II« I s» is sI III kein III-s- « II TI
le- andren-Inst Sei I--Is-III·-tl users-« .«IIII--t»n1,tlII-I» A »I:
IIIllsI III» IlsssStpttIaIu III II- lutI ums-I ILIt tIuIsIsclItet lIt
III» seistIlsssiII I- III un I» I· - IIt- Ikkt sie-Ins est-« I I un stslr"
sthllsstssiimteslssssts Ins I II« t I- Its-· III »Um Ists
Is- lIoIII ssI III-» Iosl bl« non-Isol- tI-II IIW Ase-Inst JUN
s»«« zc fu«-who s-» Ismlstx Aus-use
Veny st., Ist-w You-; ID. O. Izu- 1353. Des-I. N ««s
Krigcm
To engelsle chcrlng. —- Tabet att
dranek ka« ZWII Mand. Al
Ftetntnlning staat-let — Spracqu
Jul sok mai-ge Tnsinde Hiern. —
Rommandoslittr. — Tct knagckl
del bkittlslc Ritte. --s- Evkopn jnhlek
for Boctne og Inn-let paa Planet.
—- Jrekne opkoclle. — Knpkolonien
l Flatnmer.
Matt skal gaa langt tilbage i Tiden
for at sinde en llge, der har met-et saa
stadnesvanger sot det flolte Bkltland,
sont den just soIlobnr. To store, fthgs
tellge Nedetlog hat den en gelske Heer
I Sydaskika lldt i Kampen mod det
lIlle, haatdnalkede Boetlolk· Saa me
get stygtelsgeke er Staget sor England,
sont alle der ansaa del for en stnal Sag
at saa Bugt nted Traum-nah og sont
Kkiggdepatlententet selo Ikke synes at
have tilborllg klare og paa Itendsgen
nInget grundede Mentnger ont, hotlken
ntægtlg zssende det vat, Inan Ior Cec II
Ilclsodes og lchatnberlaitts Slnld
havde gtoet Iig i Rast tned.
For sent ntyldter nn Adoatsleknc
stem — England saar sig en sosgeltg
Jul, tnaa hegt-rede Lusindetg Dad,
Saat, Ttlfangctagelse, hatt-leg over den
spot, der nn tegnck Ited over te but
ttske Hærsoteres llduelighed —- sorge
ntid de tnange Entei, zadetlose og
Iktcendey det« hat nIItteI dekeg zotsøts
gete — sa, slal tnaaske focbetede sig paa
Sorgen over at skulle m i ste hele
Sy d a i r Ita
Saaledes staat virkellg Siegel-ne.
Ulen nu Grunden herttl.
Man ertndter General G a tact es
Redetlag ved Stottnberg; han skulde
satnmen nIed General F r e ntII Itotte Ge
neral M et h It e n s kFremtnatch Ittod det
as Boetne besatte, mellent M o dder
:IIIveI og Kttnbekleh deltggende
Magekosontetn og Spyson
teln. Men Gatucte bleo slaaet sont
sidIt nteddelt.
Sau satte tnan tEngland sit Haad
til den dttsttge Methnett.
Han gtk ogsaa kalt paa —- intod Ma
getgsontetn. Boeme havde her India
get en nteget ltetth cg sont det leitete
ttl chtglatderneg Fokfætdelse vtste sig
— en nteget stult Sttlltng.
Methuen otdste Ikke en Gang, hoot
zienden egentltg laa —- og naar der dlev
udsendt Recognosettngoasdelinget var
Boerne lloge nck ttl like at soate den
dtnttste Jld. Te vIlde Ikke Iode fig
Da saa Melhuens TIopper gtk ttl
Stotmangteb pqa Boeknes Sttlltng dleo
de modtaget paa ganske unentet nasct
Hold as de doddktngende Rtsfelsalver,
som Boecne nn ek saa betstnte sor
De stotfle Heil-endete kam Ined tatsluttet
Itan skem mod de skiulte Poete; sorst
da de vat- dtase paa 200 Alens Asstond
shtede Baetne —- og tkodg den mest
haakdnakkede Tappethed maatte But
Iekne gaa tilbage. Og sotn her gtk det
over hele Llnteth
Methnen maatte lade Retmten blasse,
og ttlbage gik deI til Moddet Rtoer,
hoor han ntI ltgget sotskonset og dtager
Levnedsmsdlek ttl sIg alle Vegne sta.
Han styglek netnlig — og stktett tkke
uden Grund, at Voetne ntt oll kunne
grtbe Lisensloen og assicete alle hang
Focdtndelsen — J saa Fald oak han-—
tndeslnttet I en By, der lkle kan oære
belavel paa en Belejtlng — nodt ttl
snatt at ovekgtoe sig ellek di Hungers
dsden.
Men Spotgomaalet er, ont Boekne,
der ogsaa led Itoce Tab —- ossäctelt op
gioet Genetal C r o n se det dog tun ttl
ca. 100 Mond —- otl vove sig nd as sin
gllmkende Sttlllng.
Gesunden til Methuens Nederlag maa
stgeo i, at hatt lad Jntantettet tytte
stem, Enden Fremtykntngen lnnde dalkes
as en olkksont Atttllettlld og Kot-allerlet,
—en sakItsk Fell, sont et Var Dage
senere bleo begaaet as Opergenerol
B alle r l Natal og sont bleo Aorsag
tll det nieste store engelske Nedetlag.
Tadel paa engelsk Stde anslaas nIt
: til oInttenI 1000 Mond ialt. Som
seedvanllg drabtes sorholdsolo mang(
f —l
Officerer, deriblandt to bekomte engetske
strikten-, nemlig General W a n ch a p e
og Maiquifen af W t ii drei t er.
Blandt Bverne led den standin a
v i fke Brigade start Tas»
Den unentede Begivenhed lammede
fuldttændig London. — Man maatte jo
nu opgioe at le Kimberley befriet og
undsat inden Jul —- ja«.- maatte for
derede sig paa, at Methuens egen Stvrke
kam i aloorlig Fare.
Men —- man trostede sig med, at
General Buller stod just da lige beredt
til at marchere fretn ira sin Lejr i C hie
velv over Colenfo og Tiigela
Flvdem Hatt havde vieret faa sen
drasgtig irren forsigtig, mente man. —
Zaa nu maatte »den nodvcndigess Sejr
komme, L advnt ith undiaettes —- og
alt blive godt igeii. Vladcne satte Mod
i Falk — nye Tropper btev under Jtibel
affendte. —- Men —
Lordag Morgen vaagnede Lon
don til et nyt, det orkrste siedet-lag.
Ratten til Lordag ankin nemlig en
Melding fra General Vuller am, at han
var ,,flaaet tilbage« oed Tugela-Floden.
Freda g Morgen Kl. 4 gis han med
hele stn Herrstytke op fra Chievely, der
ligger lige fnd for i?5olenso; denne ftdste,
der er et vigtigt K«nudeled, ligger ved
TugelmFlodens sandte Bred7 vaa den
nordre stod Boerne. Flodstrænterne ere
steile, navnlig mod Nord -— vg Term
net i det hele taget starkt kuperet, vildt
Klippeland Der kan gaas over Floden
paa 2 Siedet (2 engelske Mit fra hin
anden); og Buller fortsgte ad degge
Befe.
Hart lod General Hart fort-ge til
venstre, General Hildyard til bojre
—- ag begge sknloe faa stattes as Cen
trum under General L yt tle t o n.
Hart git forst paa; men da han ikke sit
Undetstottelfe af Artilleri, drev Bverne
ham snart tilbage, og Buller gav faa
Hildyard Ordre til at fort-ge at frem
toinge sig Overgang.
Tette mislnltedeg ogsaa — og med
vældigt Tab. »
Da nemlig Hildyardä Styrte efter at
have taget Colenfv gis ned mod Flott
kanten, opdagedes det, at Boerne laa
godt datkede og i langt betydeltgere An
tal saa mer paa, at de kunde tage hver
sin Ma.id paa Kornet.
Hildyard haode Oberst L on gs Felt
batterier med sig —- ialt ttz Knnoner —
og disse, der nu stulde have datket Jn
fanteriets Fremmaich blev netop Aarsag
til Ulyklen.
Da Englanderne nemlig itke havde
recegnosceret i Forvejen antog de, at
Baerne var langt bvrte -- vg Long harte
iaa op med Kanonerne for at komme in
denlor Yieekkeoidde.
Men — ilke saa fnart var Kanonerne
opstillede, for Boerne duttede frem fra
deres Skjul —- tog Sigte og skov baade
Heste og Trioere ned· Man kan for
ttaa, hoor Invrderifk Jtden var, naar
man horer, at ai M Hefte for et Felt
batteri blev de txt slukt --— Kanonerne
kunde ikke komme af Siedet, vg Gewer
ilden gjvrde lyft iblandt Artilleriet. —
Oer var intet andet for end at gaa til
bage nden Kanonen En lliaptoin
Scof ield fit med yderfte Anstren
gelse reddet to, en blev odelagt at en
Boerbombe — og de 10 maatte Eng
landeriie forlade.
Saa maatte Butter gaa titbage tit
Chievely —- oa der oentei han nu paa
zorttterkringer.
Englandernes Tab ovgivett til t«0tt7,
deraf M dreebte, 667 iaarede og 848
»mistede«.
Saafnart Rederlaget rygtedes i Lon
don strsmmede Falk til Krigvdepartn
mentet, men de fil tun Bekrceftetfe paa
den lotgelige Nyhed. JingoiPreslen
er naturligvitt rasende, den lvrlangte
ftraks t()0,000 unge Mond affendt til
Krigastueoladsem Og den laar fores
lob-g Vind i Seitene. Reserven ei
netnlig bleven indkaldt, og i Lobet af
den næimcste Itd flal Heeren i Sobal
rika fordoblett. Vigtigt er det, at Ne
geringen har aisat B aller. Under
Paastud af, at hm har nvk at gvre i
Natal alene, har den neinlig udaitvnt
Jrlandv Guyet-nar, den provede Indien
general Baron R o berts til III-verst
kommanderende,og Seierherren i Sud-tit,
Lord Kitchener til Generalstabachef.
Der tales ogiaa om, at baade M e
thuen og Gatacre stal atloles.
Droninq Viktoria stal veere iaa
fyg paa Grund ai Krigeidegivenhederne,
at man frygter for heades Liv.
Nederlagets Fjlger er da faa alt-or
lige iom vel trenkeligt.
Det meldes allereve nu, at den nord
lige Del af Kapkvlvniem netop den,
Gatacre stulde have pasiet paa, er
luldsteendigt Opipk — vg fer itkav
staden er de hidtil hemmelige Boerkos
« miteer traadte aadenlyst frem. Uden
l
Tvivl geklder det vnt Bevaszen at Eng
lands Herredomine i Kup, — flet ikle
Underkuelsen af TransvaaL
J Europa er der almindelig Gltede
over Boernes Seite. Det siges hojligt,
at England hur fortjent den Yd.tiygelse.
Og baade i iranske vg tysse Blade
gives der Kommentarer over, hvilten
Uduelighed de engelste Generaler have
lagt for Dagen. Man gsr opmcerksom
paa, at siden Krimkrigen hat England
tkke kampet mvd vaabendygtige, civili
ferede Fvlk — vg at dets Officerer na
benbait ikke have fulgt med Tiden.
Oe ere tapre, men forstaar sig ikte paa
Strategi. Der gaar Rygte otn, at
Cyskland, Frankcig og Ritgland vil for
hindre England i at fende Forstaerknitth
tropver til Sydafrika vg tvinge det til
Fredsslutning nu. J hvert Fald satte-s
den engelfte itieferveflaade i Stand. Ne
gns Menelik af Abegsinien vil tor
lange en Tel af ægyvtisk Sudan og hans
Krav ital stottes at Rusland vg Frank
rig. Somtidig er der mistænkelige Be
vægelfer paa den indästsafghantske
Granse.
Jrerne juble over Boernes Sejr. Der
gis Nygte nen, at et irfk Regiment, da
detstulde afsejle til Shdafrtka, havde
raabt »Leve gamle Krijger«; dog dette
benægtes nu.
Men i Dudlin hak Politiet just over
maade Besser tned at holde den vphissede
Masse i Orden. Den forhadte Cha m
h er lain er neinlig i Dublin; han stal
mvdtage en Universitetsgrad der. Og
det harmer Jrerne. foenlige Moder
har maottet forbydes, men Talerne be
nytter Gader og Streben En erklcerede,
at (-5hainberlain reitest stulde betjeneg —
ilke of Universitetsdoltorer —- tnen as
en Skarprettek.
Her i Amerika indfamler Jrerne äst
000,00« til Boerne —- og flere hemme
lige Filibufterekspeditioner slal vtkre af
Niede
Til Kvngressen er indgivet en Reso
lution om Neittralitet og —- Forderu
tnelfe af Englands uretfækdige Krigeh
fvretogende.
Altsaa i England Sorg og Harme,
men ogsna Resoluthed —- i Udlandet
Glrede og i Englands Kolonier Urv, i
Kaplandet ligeiremt Ovrsr.
Jntet Under, at der nu tales am, at
vindeg der ikke fnart en Seir over Bo
erne,da vil det briltiske Riges Stormagt·
perivde være farbi.
Det eneste, der ellers kan redde Si
tuationen, er et Ministerfkifte. Man
taler allerede derom, men de liberale
synes ikke enige am, fra hvilket Basis
de stal operere irnod den hovmodige, nu
faa uglefete Chamberlain.
Rygtet gaar, at Ladyftnith endelig er
falden i Bvrrnes Hunder.
S id f t e Ny t.
En Meddelelse under 19. Tec. siger,
at General B uller efter en haard
Kainp er gaaet over Tugela Floden.
Der mtddelesj intet om, hvorvidt Bo
erne dlev drevne ud af dereg Stilling
eller ei.
Ligeledes meddeles,at Methuens For
bindelieslinier er afskaarne.
Meddelsen er fra noffieiel men ellets
vaalidelig Kildr.
Frygtcligt Jokdftælv.
Paa Øen (5. e r a m, en af Sydhavös
serne nær Ny Guinen, rafede i Begyn
delfen of November et irygteligt Jord
fkcelv, der stal have kostet 5,000 Mennes
ster Livet. Hat-et overfkyllede trysterne
saaledes, at Vandet pas Iine Steder
stod 50 Fod over Landet og ovetskyllede
Troer 30 Fod hole. J en Kyftby ened
IWO Jndbyggere ducknede alle iaa
nar sont 40. Oele Kyststmtntngen er
tarvandlet, og Lug ligger allevegne.
Alle telegraftske Fordindelfer med
Len sdelagdes, hvorlvr de nmmere Ef
Ierretninger om lllylten fortt nu har
naaet hertil nted et Datnpsttb fxa Rina.
Our eilt og alle-.
Englands Landbrugg burean
bar ndstkdt et torelsbigt Querstag, foIn
satter Landets Aoltng af Hvede t 1899
til 65,.-«,29,325 - ushets mod 78,028,-.
856 Buihels i 1898.
Arresterer sin Br oder. stlge
tet Telegratn fra Konstantinopel hat
Sultanen ladet sin Broder og prtefumps
tive Este-folgen Pktns M oh a m m ed
R e s h a d E f fe n di arrestere beskyldt
tor Opjlormdeki. Det poasiaas, at
den preefumptive Arvtng er den ledende
Aand t en Rotnplot, som gaar ud paa at
ophidse A b d ul H a m l d s tnisfornpj.
ede albanske Livgarde til at gsre Oprør
mod sln Herre, detronifere ham og satte
- hanc Bruder paa detattomanske Riges
Treue. En Mengde Tyrker, fom et
l
mistæntt tot Delagtighed, et kostet i
tiengfel og fotoist uden Loo og Dorn,
og det hennnelige Politi et paa Frei-de
ooetalt.
Lady C tanbotne, Lotd Satis
burys ældste Seins Huittu oq Dotter ai
Jailen af Artam, ligget tot Daden i
Hatfield Hause. Der siges, at Lord
Sahsme Englands Ptceiniekministet,
et meget nedbrudt ag bedtavet detovet.
H—
Anncnictne.
For nogle Aar siden hatte vi attet og
attet oin de ktistne Atmeniets Lideliet og
Undetttyktelfet af Tyikerne. Der blen»
flete Siedet, bl. a. ogsaa i DanmatH
taget et Atbejde op tot at lindke detes
Rad, og dette Arbejde fortfættes item-»
deles, da der stadig et ftot Nod i Arme-l
nien. (
J Tyfkland hat feks fotskellige Sel
lsteil-et taget Del i Aibejdet, neinlig fal
gende: det tyske Hjcelpefotbund tot kri
steligt Kætlighedgatdejde i Orienten,
det tyfte Hjcelpetotbund for Armenien,
Diakonisseanstalten i Kaisetsioetth,
Komiteen for den fyriste Jerusalems
iotening, den eoangeliske Alliancefote
ning.
Disfe seks Selstabet hat taget 2200
Bøtn i Faisptgelse og Opdtagelfe.
Hetaf kommet 1150 Born paa det tyste
ijelpetocbund for trifteltgt Kætligheds
arbeidei Ottenten, 656 Born poa det
tyste Hjaelpefotbund for Atineniem Oet
sprste at disfe sidste to Selskabet unbet
holdet et Vaisenhusi Ncetheden af Kon
stantinopel samt flete i Lilleasien, til
hois Vettytelie Selstabet hit anfat 23
tyske Lirtete foruden en Del Atnieniete.
Det andet Selskab undeiholdet to Vat
fenhusei Lilleasien, to iPenien og to
iBnlgatien, ledet af 17 Tyitere foius
den nogle Armentete.
; J Scheu-in hat der dannet sig to Ko
’1niteet, fom undetholdet tre Vaisenhuse
Imed ca. 300 Bom.
Deguden hat amerikaner og engelske
JSelslabet ca· 2000 Born i detes
iVeslyttelse og Fotioi«g.
Mange kunde maaste fynes, at det et
et statt Arbejde, der alt et giort, og det
cnaa sitkett ogfaa indramines; dog et
dette langtfta endnu tilsttcekkeligt.
Man tegnet laaledes, at der endnu
et ca. 10,000 Bern, for hoilke det et
paattængende nodoendigt at staffe Op
tagelse og Fotsøtgelse i Vaifenhuse.
Stadig maa man at Mangel paa Plads
afvife Bam, socn bedet om thagelse
paa de fothaandenoætende Vaisenhufe.
Og Reden et ganske ttygtelig. J en
Lande-by i. Ets. hat af 40 zamiliet
nceppe de tte tilsttcekkelig til at friste
Lioet med Aatet igennent, og mange
idøt af Sult.
» As den stote Nod i tiinelig Henseende
folget ogsaa en tilsoatende aandelig
Pkeet"tetne etncetet sig knnnneitig som
Dagleiete Ugen igenneni, kun paa Fest
-dagene kan de vente at etholde nogle faa
YKionek sam Offek. Saa inan oil let
kunne indie, at den aandelige Nod spa
tet til den tiinelige.
Endnu maa tilfaieö, at flant det kri
stelige Kæklighedsatbejde blandt Anne. «
nietne ja et ganske upolititl, klages der
doHstadig ovet Vanskelighedet ika Re
getingens Einbedsmand i flere Distric
tet. Navnlig et Gut-ernsten i Disttik.
tetDiabekit en afgjost Modstander at de
Kristnes Akdejde tot Atmenieth Han
hak sauledes lukket flete tyske Vatsenhufe,
og stpnt Regetingen iRonstantinopeh
ivungen dettil ai den tyfkeGeiandigdet
am gjokde Paastand, gentagne Gange
hat paalagt ham at ophaeoe Fotbudet,
ladet vedtommende Provinsguvetnpk
det upaaagtet i Tillid til tine gode Ven
net ved det tytkiske Hof. Jl, hans
Dtistighed et endog gaaet faa vidt, at
han ikke blot inidt i den strengeste Vin
tet hat kostet Skatet afhjaslpeløfe Born
paa Gaben, men ogfaa fotbudt Bagetne
i Byen atsælge mete end6 a 7 Po. Brot«
om Pagen til Vaisenhufets Fakstander
for dekoed at udelntke hain fta at kunne
uddele Brod til de nadlidende.
Doa maa det betones nied Henfyn til
Vanstelighedetne fka Regetingens Side,
at disfe i den senkte Tid et partielle, og
mange Siedet nyder del kristelige Kies
lighedsatbejde for Akmenterne tuldkom
men Ro.
Et stott Lycpunkt i al Elendigheden,
9100 Belöiming 8100
Dem Blan- T«-·t-s re vil vme for-tosen ov» at trinkt«
II der ekt r-.: Inmi ice en Ikygsn Luqdoah iom Bin-n
Ikubta ek tut-es i Ein-In til ql Imm- 0 alle ums Sta
dien og twk » samtle linth Catarrh cui-s et del
en sie mikelme im lindelfsoni its-t, tsusgestkuwcu Hm
bct. To Nu and er k- konIlI-u«»m«l Oygbow sor
dttk den en tonsnucliopel IL«el-«1nk-Iyg· Inn-« ou·
can-h cum unw- md, vskhk bin-In von Blut-et og
Sttmhss n mei Zum-neu nlinlrlsnok becmd Swamm
mens Koran ex qsnn Patienten Sinkt-, vrd at oohya u
Konsmutspnsn nahm-lis- chmn It iøks m Olymp-.
Akkka lpsskiua mccen Isltku sit den elbtebessbe Krall,
at se Mtmdek et bonum Tollen for hnetl Alten«
hvort Mut-M vix-n »k- bemmk Htlbredelie. SM
iiter Lüfte og While-ward tilfmo -
es ts. «1. Cchth s- 00.. Tot-Co. O
Ssklges bo( Unorisekekr.
slks know Pllls er de b MI.
—
skrioer vor kyike Hjemmelgmand, er bog
den Omstænvighed, at netop del sidste
Ams ijmspgktse hak sie-» kic qk vierte
fand og lesende Kriicendom hog mang
Annenierr. Derfor er der end mere
Grund til at yde de nodlidende Dich-,
og det nelop nu.
Lad ogsaa os, som lever under faa
velsignede Knar, make paa disse note
nødlidende Brødte i Armenien. iaa de
midt i al dekes Trængfel muatte file,
at der er en stor Ssstenbeskare i den kristue
Verm-m fom tcenker paa dem, bederfok
dem og arbejde for at lindke deresttange
Kant.
Korrespondancer
Ringsted, Ja.
Sidste Onsdcg afholdtes vort første
Opbyggelsesxnøde for denne Vinter hos
N. Nielsen. Pastor Schmidt talte
over I. Moseb. l--25. Diese Møder,
som Pastoe Schmidt plejer at holde
twer Uge igennem Vinteren, hat vceret
til stor Glcede og Velsignelse sor Guds
Børn.
—- Som tidligere meddelt hat-North
Wikstem K. li· tagt en Sidelinie igens
nem denne Egn i Sommer. Den
er nu særdig og nat været aaben en
Tid. Vi har jo nu god og livlig For
bindelse med Omverdenen og haaber
ogsaa at komme lidt mere i Berering
med vore Præstec og Samiundsfolk end
hidindtil; itzt J vilde da itle lore vor
Dør fort-L
—- Vor nery, Ringfied, ligger midt
i den danske Nybygd her, Jernbane
personalet siger, at det er den bedste By
paa hele den nyeLinte. Den er da ogsaa
outset op som oed Trylleri· For kttap
to Maancder siden var der kun et Par
Hase; nu derimod er der foruden to
Elevatorer, Sttjk YWL to Trælast
forretninger, 15 Farretningghuse, der
iblandt to Banter, en Mængde Beboel
seghuse, og som Bevis sor, yvotdan der
bygges, anwes, at vor Landsmand
William Nielsens nye Hus hat
kostet ca. 2,t)ti0 Dollars.
— L. Matbiasen sammen med sin
Svigersøm E ril S or u m, har aabnet
en stor Kolonialiorretning, tillige hat te
Telefonstation og Posthus. Hans
J o h n s en har ogsaa bygget Butit og
agter at etablereJet Madeludsalg; R.
Hansen og H. Flink Var aabnet en
Butik med Landbrngsmaskineri, R.
Ha nse n med Familie slyttede til Byen
sidste Uge. Vor gamle Ven K. B on
nilsen har i den sidste Tid kørt Sten til
sit nye »Das-, som hatt agter at bsze til
Foraaret.
— Deite var vor itve Bys Forrets
ningsside; men Herrens Venner har da
heller ikke været ledige, ogsaa os bør dtt
at værei vor Faders Gerning, og vi
banden at oi ved yang Hjaelp, som
vaade gioer Eonen til at ville og nd
rette, ogsaa maa saa Loo til i vor nye
By at rejse ham et Hns til hans Ære,
et Hug, hvie Spir peger mod Dimlem
og minder os om Ojemmet betont-mil
Vor Egn liar i den sidste Ttd hast
Bcsøg af to Baptistprcester, en dansk og
en norst. De holdt Moder om Aftenen
og git paa Huebesøg om Dagen. De
paastod, at om vi vilde komme til derez
Moder og here dem, da vtlde de love
os, at vt slulde blive omvendte Mennester
alle samtnen paa mindre end tre Uger,
men, om del var, sordi Foll ilte kom til
Moderne, eller om de sandt Folkene i
Ringsted mere sorstoktede, end Folk andre
Stedek, ved jeg ille; men de reiste hekfra
allerede i den ssrste Uge.
—- Vi har hast Optagelse i vor Me
nighed de sidste to Sønoage, idet nemlig
Cyr. Flint og Hustru, samt L.
iweakytqsen ogHustm er vtevne
;optagne, og flere hat indmeldt sig til
Outagelse. Hiettelig Vettommen leere
Vennerl saadan bar det vcere, hvad
Hjemmet er sor Familien, bar Mentgi
heben være for Guds Born. Hvordan
stcider Ratten, Vcegtert Jo, Herren
viere levet, det gruk ad D.1g.
Racinc, Wie-.
Pastor Jereitd ska Neenah var i
Byen iorleden Dag.
— Vor Jst-lim- Menighed (Pastok
H ot m) har 203 Børn i sin Sondagsi
stole.
—- zlere unge her fka Byen er reiste
til Daniisark i Jalebesøg.
— Ved Nytoaretid ptejer Jetnbanes
selskabekne at nedsaette sine Billetpriser
til H ior Neutr, og en saadan Nin-stet
telse tan sandsynligvis ogfaa ventes i
Aar. Der bliver dekfor en rtg og bil
lig Anledning for udenbvöboende til at
deltage i Missionss og Ungdomsmsderne
iJmmauele Kitte, og mange bot be
nqne Lejligheden til at vcere med i de
Dage her i Racine. Fleresremmede
Pkaster er indbudne til at tate. For
fkit Opltold vil der blive lernen hvis
man i qod Tid melder sit Komme (se
ieorigt Bekendtqsrelsen).