Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 13, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ----------------
il li H
« Nr. 49. Blair, Nebr» Lttsdag d. 13. December 1899. , 8de Aarg.
Kongicsscii
Ptæsideittenc Bavitab —— Nobetts
megteo Stett-—
Ptiestdent M c Kin ley ovetbtagte i
Titsbags sit aatlige Budstab til Kon
sgtesfem Det vat meget omlattende og
betItte san at sige alle politiste Spoths
maal, det i Aatettt Lob hat vatet oppe
tot Regetingen. Vi stal iotipge at
gengive Oooedindholdet iaa jammert
ttcetigt lom inuligt:
J Philip pinetne hat alt miiligt
vatet gjoit tot at optetholde Frei-. Tet
et ett abioliit lliandhed, at Letne Ikiilbe
have vatet lot-et llathtkngighed. Lpia«
tet det nede inaa uiidetttyttes, og gotds
Orden genoptettes oed en botgitlig Ne
getiiig. Tet et daiinet en Locken-s
iainsi mev Sultaiiesii Ziilu uden bog
betmd at billige Slavehandelen. Hand
Oetnes Ftettitib stal blive, ligget i
Konstesieiis Heut-eh og den optotdtes
til at handle inatest muligt.
C uba. Bestemmelien om at over
lade denne OF Negetiiig til dens egne
Botgete, maa absolut aoethaldes; mer
vi inaa le til, at Den blivet pittelig fti
og ilke aleite betet Navnet at en tti Ne
public. Neste Aar pil Cuhanettie taa
Lan til lelo at valge detes Banns-ede
mienv, tot laa lidt eitet livt« efietsam
detes Utwittitig gaat item, at latme en
vlelvstteiittig og ualhangig Rein-but
J P ott o Nie a stulde den wilitcete
Styielse inatett muligt omdyttes ined
en tcioils Stytetie.
Kaiigtegfen niaa fnateft itiiiligt tage
Escin til H a w a i i g ciganiiation tin
det ainetikanile Lotte.
Vantkeliqhetiettie i S a m o a et over
vuiidne ved Letnes keimt-. Tenness
jtattaten vit btioe ovetleoetet Seiiatet.
J Statkani metet et det et Liver
sind at stttWUJtUU tot det kommende
Aar. Udioiielett hat vatet iigtig god
i dtt latlsbiie Atti-.
Ieit tot-gehe Peiigeomstetning tiavet
flete Pengr. Vi maa itenidtles spiel
holde den tiu bettaaende Forholdsvatdi
at Metalletite og Guld- Standaid.
Med Venlyn til »Tran« butde Ste
tetne stelne imelleni, hvad det et stobe
ligt og hvad det et nisoendigt til For
tettiiissgcusscten Neugasse-i buide
fupolete Statslegiålatiitetne med laa
danne Laue, sont et nsdvendige lot et
tuldt System, det tunde alt-arge Fa
ten.
Oper tot Baetktigen hat isi holt-l
as itteugt netittal. Vt vilde have giotts
voit til at asvektge den-te Kiig, amj
Qnistttndighedetne hat-le givet vgllnltdsz
ning dettil. I
Voit Fathals til stemmede Magteti
et gam
Ovet lot E iigla nd hat ei adlkillige
aabne Spitgsmaal mea Densyn til
Canada Ei ioteisdigt Aitangenient
et gtait med Petitin til Alaska- Grati
iespstgstnaatek
S pa it ien hat genoptettet det gebe
Fothotd ttl as ag et i sit-to mev at
totme eit ny Handetsttaktah
Tytkiet vil itte aneitende ameri
kanste Botgetpapitet, og Vanstelighedet
hat teitt sig mett Henlyn til Vetaling ai
Gatt- til Ainetikaneir.
Panamatan alen. Kommissio
ueus Nappott sit blipe totelagt Kost
greifen. Den Sag et at avetotdenttig
itat Betyvning as sit-pet, at Konsta
len handtet laatelt mutig
Ftedttonieteneen as vot Det
tagtlie dett statt Haab am steh lot de
Fet. Statt-, Iaatteittt It tkke lelp biyvet
Alliatiettar.
Ianbetetiette et giesst tat Deltagelle
i Vetdetisiidftillnigen i Paris spielte sat.
Langmer maa aste zotbetedelle ttl.
«t vi kan iaa en Poe-sitt Rahel
. Du burbe laoes en Modalik for de
Soldatm som blev i Philippimrne, ef
ter ut detes Tib var ade
Alafka gar Kcav paa Optettelsen
at et nyt Retsdifttikt med ststke Magt
til Gut-ernstem tamt et lovgivende
Rast-.
Mel- Heniyn til Agekbrug er nyt Sa
dekorn og Planter If stor Bat-di iadfskt.
Ny Mark-der it entwede
Postvctfenet paa Philippinerne og l
Bett-Indien hat- faaet et nyt System
inbsptt. Der butbe indfsns en Jok
unt-klug i Poftlovene, fqa at Post-mie
net maatte bæke siae egne Udgifter.
. o «
Efter at Pmsidentens Budskqb var
hstt i Hufet, gsk man over til Behand
lmg as Kongnsmand Taylots For
slttg om at valge en Komite til at under
isge Brigham Dädal-eng Sag.
Tette fsrte til en temmeltg vorm Debat,
hvok Taylor sprsl forklmetse sit Forslag
oq hat-bebe den store Betydnmg, dcnne
Sag hande. Rächardfon fra Ten
nessee var omtrent emg med hom. Log
mcnte han, at Roberttz bukde have Lov
til at aflagge tfd og tagt Sabe, indttl
Sagcn var unverjagt, faa kunde hun je
atte( udvises. Taylot advarede derimod.
Endelig sont Roberts selv frem for at
foispcm sin Sag. Hart oplckfte sine
Borg-rpapikek, og hvad det eng-L at
hatt hat-de sent ftrosim da var han ikke
Viert siden l««9, og sidm den Tid
Ihr-obs to Prasidentet proklametet Am
neftt. Hoad Beflyldningen qngsk, da
vor det mætleligt, at den first nu kom
frem, da hon var kommen tthstem
Fu hat-de aldcig nagen anklaget ham
for faul-ant, stsnt lltahs Regel-sag be
stod ei Jkkes Mormoner. D thele var
fdlot et lamsk Parttspil wod hom, fom
;lovltg var valgt iom Reste-stumm fto
en at de For. States anerkendt Stat
ch direkte SposgsmimL om hatt vtlde
nagte Vcskylvnmg for Polygami, spa
tede hnn Its-, men forstod hele Ttden
at diese ftg udenom.
Ved Afttemning bleo Inyloss Fol:
fltg oedtaget mkd stu- Sstemmer mod
Ell-.
Roß-no er altsua nagtetEæde ist-m
gtegfen, indtil en 9 Monds- Komike,
fom Den dessen valgte. og hng fortte
Medem blev Taylor, hat aigivet ftn
Rappdkt, og Hufen- dekefter hat taget
nennen Beslutning, da det dermed
sial afgsres, hrokoidt Polygamifter ans
ekkendes sont tktmceosige Entbedgmænd i
de For. Statu; tbt at Robetts vnkelig
er Polygamtst, ek per vist ncppc nogen
Cviol em.
f
Robert-s imns Svar paa
Tillus-.
Den nu stinkt verdensbeesmie —- illec
betygiede Wohin-ink- N o b e n g, der
Ioileven kalte san »ovei·bevifende« for
sin Net lil Eint-edel ioin Kongkeginand,
ivei han visle hen til sin Stets Befolk
ning, der ona loolig Bis har oulgt hnm
iil Embedet, hqr nu fqaet ei heilt abe
hageligi Sinn-, idet en Delegaiion ai
piominente Utahmeend ek kommen til
W sihingson for ni moduidejde hom.
Diese Mond sigek, at Mr. Rebekka
er Polygamin og derived Ooeklmsek of
wom, og betet ikke lange Mien, dei
var en Zug oooe mov hnmi san Hen
sesnve· nien da Coiin y- Adookaien var
sen Motiven, sit han Sagen Irukken no,
Ytil Rot-eng koin bon. Passions-en sm,
Hat hast ins hilf Uikkcl sittlfo l Utah,
"i"lden den bleo Zim, veiei iniei, da han
nu staat i W Iihmgion soin Flygining
for Reiten i Salt Lake City
Dei et ikke sandi« naor man hat pil
ilei gsie deiie iil en Religionsiagz ihi der
hat in ocerel Mokmonek i Magre-sen
Jkke iorvi han et Motiven, men fordi
hun ek Ldvooerimvm bliver han for
iuigi «
Mille-n videke Oplysninger vm Til
iiqnden l Utah siside vi denne, at ver lot
Tsden findet l,000B-sn, isvie sidenSim
lens Opiagelie i Unionm as Kompet,
dei levek i Polygsimi, pg qi der iok Ti
den finde- ea. 2000 Polyganiiiifuiniliet
i Utah.
Bot-e Udgtfter.
Finansminister Gage onslaar Re
getingens Utsgtsm sor ä)iegnskabåaatet,
som endet den Im Jtmt mol, til
Hö:zl,000,000. Tette er omkrtng 34
Millionek Dollars mere end for inde
oeekende Negnstabsaar. Tet et ogsaa
meee end i nogel Negttskabsaar siden
Ist-Z, Borgektngeno sidste Aal-. Ub
gisterne sot Kriggdepartementet i 1901
anslaoes til Lit)0,t12,8.51. For inde
ocekende chnskabsaar bevilgedes 8163,
088,358. For Flaadedepartementet
soklangest O76,469,69st tmod 351,925,
2W, sotn beoitgedes sor indeostende
Regnsknboaar.
—— --«·0»- — —— --——
Berdens eigeste Maul-.
Betst-eng rigeste Mund et for Tiden
Mr.John D. Rottesellek i New
Umk. Den udkotnne Statistik sok
lstm gioer et ltlle Jndblik thans kolos
sa1e Rigdoinnte.
Den-te Oliesstonge vil maoste kunne
dtsioe det til at blmc Bisman- Han
ejer allerede en Tredtedel as en Billion,
og hans Fonnue ookser wed Kamm
skrtdL Hvor stor den egentltg ek, can
han ikke en Gang selv tigttg opgive;
han gsr det pm Statut-, men om den er
ice-IS Million-c stskre eller mindre,
oil han ikke indestaa sor
Saa meget ek imiolectid nist, at han
skal vcte lige saa tig sont Familierne
Attok, Vandetbtlt og Gou.d Also-Innen
J Sammenlsgntng med ham synes
mosus at haoe onret en ugset Stympeth
J Folge den nannte Statistik stal
Mr. ttiockcsellets aaelige Jndtasgtet be
lebe sig ti! 20 Millioner Lettau-, alt
saa 1,6M,066 Soll-us om Mann-den,
55,555 Isollats om Bogen (Sondagene
medtegncde) og 2310 Tollats t Timen.
Tet er jcs uhyte Jndtasgter at have.
Mk. Istcckeseller bextyndte sont slet og
tet Bogyoldet Intd en Gage at ZU Tol
tarz ont Manne-dem Nu skat han oaete
ltge saa oonskeltg at komme nær sont
bang htnnnelste Majestæt, Ketseten as
Ktna.
Nun YsatkenBladene giver t Anled
sung as dtsse Qplygntngek en Sktldttng
as, hoad hatt attsnmtuen som Billionter
—- dea some, der nogensinde bar esti
steket i Beroen —- kunde udeette: bl. a.
a-stusfe al Fattjgdom oed at gsre det
btlltqt at leoe da give alle Arbejde.
Og hast Lande« om han vtlde, give
alle Beet-eng Hunger, Keiseke og chster
Appanager og saa alltgeoel have stocke
Indttegtet end de.
Men det got han vittikteL
Stett Stdn-erst
Fm Cheyenne, Wyo» meddeles om
et ttott og vntttgt Tyveri, der blev for
soet Letdug Aften I Pactfic Etsptess
kontor. Tyomet skete da Roms-wer
sonalet var ude for at besorge Ekspreos
varet Im et Tog over ttl et endet og
dessor huvde aflaaiet Donne. Da de
kosn titbage, var Deren ud til Gaben
neben, og Pengestqbet var lukket op.
Hoor meget, der vitr stimmt, er endnu
Im Hemnmätghed, meet man ver-, at det
Wer mellem L5,000 og t25,000. As
Cyvene ek intet Spok iunvet. Det sy
nes, sont om Tot-me hat merkt govt
tendt pua Siedet og iokstaaet at qabne
Pengestabet.
Sttb i Braut-.
; Dampskibet »Gu) aiWashington«,
set tout im Cutm ttl New Yoik i lies
dqqi, seht-ragte Posiagemne im
Dampstthet »Ottnda«, htlket par fun
det bkcndende ude paa Hat-et. Kav
tainen,iom ilede for at naa Capeheney,
vttde ikke ioklade sit Stil-, stsnt Flam
merne flog ud alle Beque, hocken Anb
aing sandte-. Den unaede nok ogfaa
Land Ins-d sit Stub. Pasfqgeteme koste
meget Osftcekeknes feste og kolvblodtge
Optkcedech
Im Filipvinerne.
Jagten pnn A g u in a l d o fortfættes
: fremden-S i det notdlige Lueon; men
« stsnk han nu i længere Tid effek de for
sfkellige Telegkamtner at dsmcne, umu
ligt kunde komme bon, san ek han dog
endnu en fri Mand, og hvor han egent
lig er, gamd der paa. Der siges, at
den stul have etklæret sig villigtil Oper
glvelse. hois Konsul Wildman vilde
modtage ham i Manila. Han stal vg
saa viere taadet til at overglver sis pca
Naade og Unaade til Amerikanetne,tnen
del har han nok ikke stor Lyst til. Hans
Modu, fom nu esser General Oka
Ordre ek dragt til Manila, siger, at
Agninalda i Gesunden altld bar vatet
imod mig, men han er for sung til ikke
at lade sig vildlede nf sine Miniftre og
Phtlwpinolongteofen, der alnd hat er
klceree sig for Krug. Hun udtrykte sinj
store Tirlvcemlighed for den Maode,hvor
paa hun og heudes Sonne-sen lsleo be: »
handlede af Amerikanetne, som sog dem!
ttlzange. »Da jeg blev fangen-« sngde
hun, ,,oentede jeg, at jeg vilde bltve
skudt strnkg. J Siedet hat de vift mig
al mutig Venlighed.« hun siger, at
Kotnder og felo Jnsukgentofsicererg
Familier lider lakimdelig Nod som
Fslge as Reigen. Hun psaitanr, at hun
latet oed om Aguinaldas Opholdäsied
eller om hans egentlige Beflemmelses
sted.
Te nmekikanfke Teappek mengek sta
dig fremad og indtagek den ene By efter
den enden, nogle of sinke, andre of
mindre Betydning. De indfsdte sial
icon Regel vcete meget venlige mod Ame
rika-lerne, naak de spifl leerer dem at
sende.
Den delendle General G r eg o ei o
Tel P i l a r, en af Agmnaldas lebende
Genetqlet, ilul ocere blcoen siudt i en
Tiafning nord for Gemeine-g den Ime
ds. Tet var Maj. Mniclfs Batnillon
Ils. Jnfanieki, der gjokde del af med
han« Han skulde forøotlgf davde vcetet
en .neget dygtlg og flog nngre Mand,
Gmduent im et er europæcsl UniversiteL
Cr. Shunnan kendke ham im den t- ne
erdssommigsioiy hvoraf de begge vnr
Medlemnter.
Btfkop Henty (F. Polter, New
York, er kommen til Manun for at stu
dete de phtltppmste Hat-holde kunnte-e
-——.-——...-«--—- . .--—-·
32 Mincarvcivcre darbie
En fkygtelig Etspluikon fandt i Lar
dags Sieb i en Kulcnine under Corbac
nahe, anhmglon. 32 Arbeidete mistete
LiveL 44 blev kedbede,hvoraf de to
føkst naste Tag com ap, og det var et
Unber, at der endnu var Ltv idem
Aacfagen til Urkgplosionen vides ich-.
Oe 2 non redvede Arbejdere, fam istn
lidt eher ltdt kam til iuld Bevivnhed,
follalte,hvok be erkennbng at de lagde
sig Iil at sam, plndielig grebne af en
voldiom Cmthed ag Dasighed· At de
saa hat« lsgget 18 Timtr i den fragtelige
Atmosphære, ved de aldeleg intet om.
Gut-ernsten har giort Fotbercdelfetil
at faa Aaifagcn unversng og apktaret.
lkec blev sttaks sendt Bnd eiter St stens
s Mineinfpeklsr i Spokane samt en kom
«pe1ent Ltgsynsjury, der kan statuere
l Tsdsaaifagem Maasse Gruben yar h ift
zunlstrækkelig Ventklation, elln den er
,bleven iulv as Gag. Den situskkelige
Ttldragelfe hat vatt megen Opngt og
not-Sorg blanvt anens Beboere.
--«-——— -- . Os
Atter rnnchiustits.
En Neger ved Nuvn Dtck Cole
- m a n, der hat-de titstaaet at have mar
bet en hvid Dam: veb Navn Mtss
IL afhb k o o k, btev i Qnsdags taget
i im Politiet af en iothnret Pshelhob og
H hkoudt paa Baalet i Mayville, Ky.
I Der var en Styx-te paa mindn 1000
Mond med den mytdede Damm Dus
bond i Sptdfen, og Palitiet var wagte
list over for en iaadan Stocke. De
grob Iangsa, kaynede et Reh am hanc
hals, flehte ham first gennem Byens
Hooeagoder og fette hattt faa til en
Backe oven for Vom Her bandt de
hatn fast til et Trek. tasttdte et ftort Baol
ttndet ham og ftod Vagt rundt otttktstttg,
indtil Negeren var dad.
Foneften var hatt halodad, inden hatt
bleo blinden til Tut-eh Nebel hnvde
fottdetrevet hanc Hals, Vittiol og Pr
ber var hældt over hang Anfigt og Øjne,
og hatt var paa anden Munde frygteligt
mishandlen
Gut-ernst Vr a dley vil fætte al
Kraft ind paa at iaa Hovedmasndene for
detttte Daad fanget og fttaffel.
For notigt har dentte Sag fort til en
bitter Strtd mellent Dommer J. P.
Tat vi n, Cooingtott, og Guoernttten,
idet Tontmerett holder Statsmytttighe
deine anfnnrlige for Mordet, og Gut-et
ttøkett dadler Tatoin, fokdi han vtdt«te,
at der var Ente for Negeren, og bog
fotholdt fiq taog Vesattgaaende. Gn
oernaten mener at have gfort alt i hans
Magl tot at haattohæve Loven og de
itytle Stute-is Bergen-.
Stats-Nttltcder.
Nebenstu.
D o bb elt tn ot« d. En frygtelig
Forbtydelfe ovedes i Odesfct, 10 Mit
vest for Kentney, Nebt., sivfte Uge, idet
füllt-. F. Latte og Mis. F. L. Dins
Imore Tttgdag Morgen fanvtes dabe,
forftttttottte i sitt Seng ntev en Kugle
gtnnetn Hovedet og sivstnævttte liggende
ude i Kolcenet tned en Tinkop ved Stdett;
hatt vat- timeligvig dsd af Gift. Hen
des Mond var den fotfte, der oplyfte
Autoritetetne ottt Motdet, fom hatt
mente var fototset af Mr. Lang bei
fstft hat-de fotgioet Mts. Dinstnote og
deteftet studt fig felv. Mk. Dinsntotc
blett arrettetet pna Migtattke, tttett in
gett takntte egstttttg paa hatn, der hattve
et godt Navn blattdt Bycng Befoltning,
og ntatt antog, at Sagen vtloe fotblttte
ttjult fottt et ttlofeltgt Myttettunt. Nu
hatittttolettio Mis- Lane ttlftttaet, at
Mr. Dittgtttote, der et Kotnhattdletthr
i litngete Ttd haft henve under hyptto
tisk Jndflyoelte for at vittde hendeg leert-·
ttgltev, og at del er hont, der hat fotn
oet begqe Motd ior at taa sitt tsgett
Huftttt og Mis. Links Mann af Beten
Ttlstaaelfen hat« vttkt en ftygtelig Op
hiofelfe i Otttegnen, og ntan hat ytntet
ont Lyttchntttg, laa Politiel hat- fet sitt
befojet ttl at bestytte Mk. Dinszmote
,ttted statt Politit"tytke.
— Afvode Senator H a y tv at d, Nes
brasla Ctty, bleu i Totsdags begtavet
under stor Hojttdkligheb. Hele Byen
tiandfede Fortetning den Dag, hejfede
Flog paa halo Stattg og deltog i Sm
getoget. Manne Deltagete havde ind
fundet sig fra Nabobyetnr.
—- Fra B e lde n tneltdeles, ttt J. H·
B len tir on fra Alktttfon i Sondags
blev findt of C. H. H a te i Z, Revaktst
af »Beldett N«ivs«. Uenigheden vat
opftanet angaaende en Attiklel l Bladet
vedtørettde »Blentiton. Hatris meldtt
sitt sttatg felo til Politiet og fagde, at
hatt huvde ftttdt Blenkirott i Seh-for
fvar, hvad tttatt ogfaa et ttldojelig ttl nt
tro,d-.t han alttd hat vist fig fom en
stille, fiebelstettde Mand. Blenkston
var Kvaqopokcettet og htode store Elen
dotnme antcttng Belvem
— M1-6.C. A. Balvtvin, ett
fgamtnel Landinfpektsks Hufttn i Gratto
Jsland, blto i Mandagg ooetkait af et
Jernbanetog og ojebltkkelig via-ht. Lo
llontotiofsteten er ernstem
Cato-»du
Piofesfot George H. Peppethar
i Sommer opdoget Rainer-te af in By i
Colotado, der teuer med at ovetgaa
endog Babylon iOmfang. Flete Tit
sinde Klippeboltget, der ftmkker fig over
et Qtntaade af 20 Kondtattnil, og flett
Hunden-e Grave er unvetfogt. Fotny
l ligus fenltte han en Jeknbnnevosn mel
«Qldttdstevttinget til det naturhistokistt
. Mttfetntt i Nttv York.
t
Iowa
En latolsl Pmtt t Des Moines kom
forleden til Mttchellville med Pardon for
en af Pigente paa dekagelsesanftaltea
der, hvetn han onst-ehe at taa anbragt i
en tatolsk Stole. Stolefotftander
Miller nagtede imiblertto at ouerlsde
Pigen til ham, og da Pscksten sna ikkc
vilde ovekleoeke Miller P-.:pit-erne an
gaaende Ptgens Frtgivelfe, tod denn
ham arrestere. Breiten klagede til Gu
vernsren og Anstaltens Ttlfyttsmænd.
Miller siger, at hatt havde ingen Mym
digheb til at overgive Pigen til Prasietr.
Naar hun hat faaet Pardon, var hun
fri, og da hun ikke felv vilde gaa til
den latolfle Skale, men ingde, at httn
for vilde begaa Selvmot«d, satt kande
hin tkke tninge hettde destil. Sagen
vtl ntt bltve toget under Overvisjelfe af
Anstaltens Ttlsyngmættd.
— En ncesten ulzort Scette foan Steh
iMandogs iLehigh Stole, c. 10 Mil
sub for Fort Bot-geh Lareren bad en
Dreng om at fktfte Platz-T hivllet den-te
nægtedez da Læreren derpaa gtk ned og
tog hasn i Armen for at flytte hum, blev
Drengen aldeles rasende, greb en stok
Lommelniv og btbragte Lakeien flere
slemme Saat-. Vorm-ne blev noturligs
ois fasse-wede, lob ud og gjotde Alarm
iByen. Dkengen hleo im arkesteket,
og Lereeren fort til sit Hjem hour hatt
heultggek i en meget betanlelig Tilttand.
Pennsylvania
En fkygteltg Jldebkand fandt Steh t
Torsbags t Readtng, hvok en 4-Etages
Strsmoetabtik blev opslugt af de gran
dtge Flammen Flere Hund-rede Arbei
dere, at hotlle de sieste var Kotndet, var
hrsiæfttgede i Bygntngen, da der ble
ranbt Mann. Det var umutigt, de
alle kunde komme ned ad de bmndende
Trapper, og Mutes styktcde sig ned fka
Bmduerne nun 2. og Z. Sal. 2 ek bade
ksg czu htt- fauet Lein-net bmkkkde eller
nnden Stabe oed at springe ud.
leen oplont ved en Gast-littekg"plo
sion. Scttden nnstaaes ttl H275,000
cned 8150,()U() ’lesttt«t11tce.
—J a m e s S. M i l l e 1 s Ktuktfabkik
nær Sutnneytown eksploderede iTtrss
nags. 8 Mcend dræbtes, og flere fau
teVeS.
Dc tusindc Tiug.
kklere Maler. Der figes, at
Britterne eri Find nted at kobe 10.000
Maler, foruden dem de allerede hat
faaet, her i Landen
S eks af de merk fremragende For
retinngsmcknd i Cheyenne, Wyo, et
satte under Ttltale for at have lejet
Huie for Prostitution o. lgn. Odem-E
delset af Sahelighrdslooem
Pkæfident McKinley stal have
benaadet flere zorbrydere end nagen an
den Pmsidenk. Han bar frttaget 349
Fakbtydere for Straf ogfarmildet Dom
men for 129.
W. J. Br y a n hat tjent over Ihm-Y
000 paa sine Boger og hat anbragt
Pengme i 4 pCt. U. S. Bunds, der er
iegntkeket ( Mit-. Viyang Nain og vil
atoe hende en aatlig Jndtægt 0782 000,
hvtlket hun anfer IilItIækkelig for sit
Behan.
Stor Jtdebrand tafede sidsie
Nat i Schelon Jmu Ort var läge
i Farretuinggkoanerek, Jlden hause
sicut Oocrhaanv Barbier for 850,
000 var allerede innrem af Luetne, da
Telsgrommeh hvokefter dem er taget,
blev offenku, og Jlden rafede fremdelei
mev usvakket Siyrkr.
Genera! Pleafant Porter et
, Okmulgee, Jndianmetritktie , blevet
ualgt til Hsoving for Cruk Nationen.
Gaven, der aller-de for to Um »in-n
blev lovet de foistudgbetalende Aben
nennr, et nu omtrent fækdig og vil im
meget nat Fremtid blioe sent-L Skulde
nagt-n Inste flete Etsemplaker ai den
lille Bog, tunne de faas for 10 Ets.
Stykket, Iaa taugt Oplaget rasten