Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, November 22, 1899, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,,Danskeren«
et Ist-Mist Ruhesss og cymizninsiblsd
Ist m duqu Im i Dis-mich
vsgivei as
VARIle LUTll. Pfui-. Höllka
Blsir. Nil-n
«DCUstekM« udkommek hver Jus-dag.
Ptis pr· Eiergang i de Fokmkm Z «:kc181.50;
ti! Udlandec S? W.
dlabet betcles i Fussukn WEHUUIS. Bktai
ling, Idtesfeiomntcrmg oq alt endet
cugaaende Mode-! adremerest
DUlslI I«l"1’ll. H«UL. KOCH-Z
»Hast Nebr.
Reden-n Varald Kenien
Futen (l-nkhk-1)--10sticc- ut til-Lu- Kehr.
ss second U s«—- In s Ute
Advektipinks Rate-s nuulc Inn-un upon
Ipplicutitm.
Lag Mætke M»Tansketens«"»13rwmies
filbud.
Mc
»anfleren« fang fr« fra Du af,
sanfte-m QLSU for l. Jan. limi- til I.
Jan. 1901 indsendes.
-« C.-- . »
En beklagelig Fejmgelse hat oi i sidste
RL gjott os ssyldig i. Pan Grund of
en CitationS-Unsiogtighed hat vt i At
tiklen »Bei Kiste og Datums-den« gaaet
up fra, at alle Bester Restes-goaka Be
Iifer etc heutede fta en senkte Tid, em
hsns Artikel. Dem gelber Mc om det em
If »Beviserm«. Men da vi ikke hat
beaymt det i den hele Polemik, rokker
det ikke ved vor Argumentation — tun
hat vi altfqa gjott Poftok V eher
g a a rd m etc Uret end, hon hor. Onl
ket vi oprigtigt beklagen
-
Kristkndommkn on Ferme
laudslcrkliglchm
As Tr. J. N. T« e u I e r Wrorcskmt nd ikiaic
Colle-ge og theolognkc disk:uk»n1::.x.:.
»T« skal clsksr Und
over alle sing og but
Lin-in- kcsm Lug selv.«
Under d«n gansle Vogt, i cue de Am
hundreder. der note Forbcrkdrisegtidernc
for vor zretsirz K ommc i Luer bis
fotdrede Gab ved sit eget Ord og sin
Gernmg en teligmessnatjonal stand-s
Fremdeka Han jkke blot ndvalgte sig
et Folk af den bete Stægt, men von qav
dem Lede, Jud og Forotdmnger, nid
hvilke de Runde sammensmelte til Enhed
og hver isaer mitarbejde paa hrcrnndkeg
candeltge og timelige Fremstridt
Saaledes stutde vette Fort væke et
Stempel paa Rærhghxd tjt Giku ng
Nassien for alle de omboende »He-Umge
foll.
Jødetne sorsiod opxindequ diese Ord:
»din Neste« om dekes egne Landsmann
—Juft Religionen er hoc- Hednsngks
folteslag og :stommer i leTe Grad end
nogen som helft nnd-en Grundsætnmg
det forenende Peinen-. Hof-r kriege-:
euere vjrkntngszfmdt : denne Remmg
man da kttc det rings-se Element være
has Menmster, der formt-S I Tko paa
den fande Gad.
Det gamle Testammte fra Iste Mos. -
bog til Malachms belcerer og oplyfek oe
ogsaa ved Etsempler —- om en teligisg
Iæokelandskærltghed. VI tut-der det I
de historifte Sätzen i de poenste vg i de
profenste Bogen Den jøcnfte Religion
ndviktede den jjdtste Nationqlannd.
Udeu det religisse Element tunde denne
Nationalannd use være bleven udviklet,
os nden den nationcle Acad tunde de
ice have bevocet deres Religion. Kar
lisheden til Gud og chligheden til
sollst, deres Lands-acad, par san statt
II usdstcsetkg sahn-dem "
Rdcelndeighedem sont den gi
ptr II Idle i Krige og i polittsie
sammt-en et eeu Ting; en gqnsie an
set, fee hin hekt Herstellåg, ee Feder
bsdsskklishch i Ochs Ord. Den et
beherstet If Ouds helltgoanv oed Ende
Ord.
Metain at denne guddommelige
Syst-gelte fest sit thueobykd fta den
Wabe Nation-land, tom endnu
Indes hoc Zwei-lieh spkevt sont der
bog er over des bete Jotv — og denn
cuded vil Wes til Tidetnes Ende.
Dei Ist We er Full-kommen
E MJM II Mie- si det gnmle
- —- es fee m dette Punkt
Tet graste Ord: »peeiotkos« (v.»
e. en, det- bok otnkttng döt Hug) er tkkeä
.benyttet pait dct Steh; detimod atmen-l
des »l» plefto n« (d. e. en, der staat-i
dtg nen- ; atttaa Mc let Heda-IS Vers
er neee paa en i tumltg Zorns-IT hvtlket!
iua tnnve viere enten eng Langmut-!
»ellek andre iNækheIem men Oel-et be
ftyttet ogsn a dem, ioat ttnar en nat ved
f
ISptog, Nationalttet og Religion, ers-l
eng nænneste t tntellectuet,mokalst,social
tOenteendL
! Menneskek as andet Inngemaal —otn«
zde sna bot Tor am Tat tned os, — tan!
Hvaske langt botte fka en, mens vorel
Lande-many otn man ejet sank-i national,
ltxtftehg Stank-, er psonlelig narboenveJ
files am de maaste boek t en at Byers
zorstcever ellet langt ude p.:a Landeh
En Fett-sein« ellek en Nega, eller en«
Jtalienet. ellet en Slaoer vtl aldng
komme til at staa os tigttg nat, selo om
de bo nok saa nat op ttl os.
Selv am vi, dteone ai de teneste kti
steltge Mottpee, get alt satt tRetntng
af Ttltxmmksy vtl de alten-Ost rette
faadantte Mute tnelletn os,faa det bltoet
nmttltgt at yde dem en nttkelig stadtg
kitsteltg Die-txt
Det er neatltg tkke not,at vt teto es rede
og vtlltge til at nie-me oft dem, nun TI
ten maa anbot-L og Inst-banden otere
modtagelig for Stehen.
Hing man ttte san finde en kettteltg
Akbcjdesntatk blanvt sine egne Lands
mann, t sit eget Spieg, ptl det t tet
hete taget bltve vansleltgt at finde nagen
sang Gattung. Jeg stgeu en sang
Gerning. Tht natmttgtns tan det ei
tek metcendtghedetne rette let at be
txygge et Arbejde for nagte faa Aar —
men tfle for LtoeL
tin as de to fptsie TIictple var An
Vrcas, Simon Petets Bretter. Hast
»san« fptst sin egen Becher SI
mon og tang til hom: at hat fund-I
Messins, (l)n·tlket et udlagt: Kttttu9).«
Og endottxete hebt-er det: » Men Phctttn
pnet nat fta Bethfaioa, sra And( e as
og Peters Stad«.
Den sipkste Hedningeapostel var n
ligtss Fadeelanbsoem Hatt stammede
sig tkke wer sin Nationalttet, ej heller
over den icligtsse Sekt indenfor Jede
tatket, han ttlhsrtr. Da han stod tot
Ananias raabte han nd i Rachen J
Meer-T Btsdtez jeg et en Fausten-, en
zartfeeets Spa. Jeg dstntnea for Haalt
og for de dedes Opftandetjr.
Han arbejdede pg sitev twltgt not
tot sit Falk, endsisndt det var dem, der
taksfastede Hetltghedena Herre. Var-l
vtdfte, at Haahet for dem beroeve paa« om
de kunde blioe indpodede paa set eilt-se
Ottetecr.
Aattjuudkcds Grausen. j
Eint m lige sit medkelt si -st, er der«
unsicher flcrc Vidmg tl Instit-H u i
dittc Eustgsnmch ng da In Ittoz ssr i-. a;
jastsq lcnq TO til at mcstkmf I
An tsn Scibe ud,11cr m nur« it Zeug-L !
Mcningetne. J
J Modjcemjng ttl bit as Paftot J «
M. Hausen Zog afPræstemptsetE
Mojomssy fremsotte Enannnkt, er be
modtagne Btdrng clle i Faust as Iste
Januar 11901 sont Begyndehen paa dcst
tyvende Aarhundrede. VI er tkte just;
bedrpvet over denne Sagernes Erstlng
tht dewed er drg vift, at Ptcestemobei
ttte gis ud fra en hel ksgtig Forudsæks
ntng, naar det acgumentetede fan: det
yele ameritnnste Fotk regnet Aarhuns
dtedet for sluttet med st. Dec. 1899
Der er nltsan Ametitanere, der regnet-,
sont kann regnet i Europa —- og det
bliver sanledeö atter et anbent Spskgs
maul: Hvitten Foltememng sial vt mt
bøje os for?
Mm vi lægqer Eftertryt paa, at
i oenne Delthed vilde vt nsdigft as alt,
at yet siulde gaa fotn nseh Ell-Esset i Jab (
ten- Da det nemtig ttte tunde bljve
enigt med sig fett-, otn det helft stulde
æde det Høknippe, der las til Wettstre
eller det til seite, led det ina krank en
Statute: at det dsde of Salt og TvivL l
Med andre Ord: lud os ikke gaa Gltp
of Aarhnndtedsfesten — og til den
Ende, fremtotter vi efter de nu folgende
Jndlteg et Inst-g, sont fpthnabenltg
Inn tiltale belade Dierte oq Inst-tun
·
. s
Nase Istter fette Its-Interesse
z see-m fort-able- ver jo un i »Dis
sieceu«. Og ved denne Isthandltng
inne m io let gtve Zoll den Joritesetie,
si ist cis-ne tolle til Ido, bit-er so
spi- at veeee itte tu lädt Bilde-ehe
W dette Ortes-anal- Beson
Mk QMMMUIUOIMM
m Ga- sse-»s- ts- sit-user
Hofesspgem at Iollemenmgen com til
at golde. Men jeg tror nu ille, at vi
saqu uden vldere stulle folge med
Strsmmen, the dem Isucr Felsensc
amsen. »Hm dct er jeg n: pa-, at
der ilte er. Der er sandt, at To l·
ma ge og S i mpson, og sieke Priester
talte sidfte Nytoar nd im den Opfattelse.
at dclte var del sioste Aar af dem Aar
hundtedc, og mange suågte I deres Tan
kespot udea at tænlc where over du.
Men san toq nong Bluts-e, detiblandt
Eschicago lieuoislks fat Dg teuedc
Mittags-Um og siden hat »der veent
gonste stille vlandt Amerika-erste des
ungesucht-.
Jeg syneg heller Me, del er nødpens
dsgl at Tore lang Forhandllng om dem-;
ejh llek at gan, hvekken til Diony
jlug, Talmage cllkk Simpiom
thi del er jo da en selusagl Sag, at del
fskste Aar maa ende, for vi degynde paa
lzit ander; og 10 hele Aar ama stum,
lot vj begynoe pas dst lltez og iuu
man væke full-L ist vi begyndek fokfm
paa l Igm Bamet holder sin Jst-sele
dag, nagt det er Aar sammeln men om
det lcoet og bllver lou Aar gammelt,
holder del saa sin lomakjge Fsdfela
dag, nagt del ek 99? Nei, del maa leve
et hell fuldt Hauptes Aar sprit. Der
holdes 25 og 50 Aufs Jubllæutn bavade
af Pmstrr rg Memgheder. Nat-c hol
des de? Nase man begvndee pas, eller
slunet det 25de eller 50de Aar? Rock
25 ellek 50 Aar eke hell forlsbnr.
Dem for at offe, at del jkke er al
mmdeligt blandt Folk at regae found-D
som der hat verel amydet i »T onsteren«.
Heller M- syaes jeg, del er ligtgyls
dist, om vi holder vor Fest 1 Aar, eller
til ncste Aar. Tut hclder vi den I
Ack, vil m blive ene- om del og nnfte
del stsnnc og løflenbe c at holde Fest
samtidlg med hele den olmmdeliqe
knstnc Rilke pas Jord. Lg andre Kuli
stlulld hat lagen Forberedelie gjort
tsl Fest, Tau um krg verv. Stdsie Vul
tek var der wogte easelte Vkæstek i tim
nnksle sonnt-de sinkt-, fom tolle og
steck-, ons, at Aal-hundrka var ude mer«
dem Aar, oq at der burde viere Fest.
mkn de blev saa gjorl opmaslkiomme pga
Feillsaklsm. og fide-n var all verre
ftslle dist. De venlrr formobentlig paa,
at delte Aakhundcede lcm faa lige sm
mange Aar som de fort-Im oa blink
fuldt, ist der rings-s tll Fest Dei man
m ogioa helft goa, Im la Hundkcdaatsg
fester er bog vjft uhclbiqr. ,
L. J oh n so n.
. O
Ok· Voftok H. Imin
Gudö Frev! Jn; bar to Tum, kkq
faa gerne vilde gnu- Tem opmknbxm
paa.
« VI bøjcr us· Mc so- FW :.«':-en
if)i-kuk-htrssts«n, H Post-er sont III Un
like en Lisqnehh I Alas, H disk n do
heilt-r Ists mu!:g, m der srcx Exil-: Irre
Ua umwa »B! fjskiier Zänrlximtiikst
med beste Aue « J k-« unmitan
Bindi-, qu holt-er h :d sker Ist-. Ha
oz da dex tom fxem I » T -H.«-!-..i« lieu
stq gznffe Hoch-aus« cui-r· m en Sude
i»he-n screnedr Von-ke- nnte-· fund-· zro
faa nri Mkze Tum, sont as TO var Hi.
2, Den-S Besinnung-; soc a( gm
Glis of Festen kon jeg Mc dele; Ihr seg
tror net, m oi vkt jun sfistcr not M
neeste Aar, oq at De, om De komme-s M
Feft i Arn-, kunde bin-e lige saq bestieg
som senkten, der tog Tieneste ho-: en
Advennst —-- om Lausngen mocme hcm
Me inbije og am Lockungen vjlde han
itfe —- to Helligdoge I Uver Ugr.
Og ieg er wo i Bitdeeede tned Sa
gen. Jeg er jo steu- not over, at m ee
enige om Reqnekuustcsm men nenige om
at bsje us for Feuer-isten Meu da
De selv figer« at det vor ssøat ocn bande
For-stand og Hjeete kunde have væket
foeenede 1 den Sag, saa spøkgek jeg
skaa De ikke fom Rede-We djæipe diese
nioeftandige Hjettemeunester til For
ftand, og vi dog faa en Fest, sont tun
væke en hel Sandhed, at vi ilke I Mr
ken fast en Hiertefest, dvor Fee-standen
luttes ade. J Hand om Deees Bistand
i den Sag hilses De pan det venltgste
fra Dei-es A. k.
I . s
Atient Speeqsmall
Dein nf »Dansteeen«i Laien, sen-H
vil holde Jubel- og Statuingefest for-J
sont 1900 an i Unter 1899 vil jeq
spiege: Lan de soll, im levede i dei
fsrste Asehnndtedeg have holde Jubel- es
stutningsfeft for Rates eet Haut-rede,
ist-m 997 eller er dei ice unselige,
at de pentede til Cis-winken nfdet Ane,
de mlde holde stutsisgeiest for, altqu
Aar-i wo. Its take-: is. So
w ji«-s- pie vi holde statuiqu
IIIHMUIQ Ists-lüsternes
u Ied dei- W Weit Musik«
m i- n Ho- W ts- m
— - f
; 1900« saa ums vi vente til vers SM
Jning, jom er omfeet Aar fm iøkfttoms
wende Nytaqr.
dmrng Hiler til Gabe Iolk i vort
-.-.c»s-d Tto
wund-intu- p -
Lapi Anderser
Couacil Blufo Ja.
I I
I
At Sagen can sage sig forvttrenve ud
selv for den, der hat en i Forvejen be
Igmndct vg ngtig Menmg, syneid tydehg
Im jnmgaa of folgende —- ltdt im —
grngwkrc Fremsttllmg fka »Mu
l«1tlhc-1«1111":
Rast endet i Birkelighcdku del 19de
Nathan-drehe?
J a! Koktbecn Ved Midnat d. Bl.
Tis, usw«-) Nackklokten staat 12,
og Numotkvoknene fvtkyndc Frei-wind
kiet kij Not, M dct mde Anth. date
fokbk og bct Bude begyavr. Idetdct
Jan-le Aar Iigcr Form-L vil det nye Aar
have auvnet sine Øjnr. Beute m tm
over et Aar, mlle vi se Enden as der
vmundetltgc Wde Auch
Mcn noglc focstaa Its-, hvotfor 1901
stulde Mre nl vet Bude Rath. De villr
katde Aaket 2001 der fskfte i det Assy.
Eiter den Rignemaade vilve 1899 oærk
Ei de: tkive Aakv.,1799 i der 17oe, 1699
I det moc, 199 u der Ists-, og Acker w
oilde viere I Aakhundkedet, føk Kttsme
blev Hort
Nu bestod imidlmiv dkt fsrste Rath.
as et Hundtede Aar, og det var Ikke up
tsbec, im Midnmgumen flog den sidste
Dec. du«-) og et Sekund Met: l. Ja
Jnuar tuu vegynvte den iokste Dag as
»der anvet Anth. Meget iaa qf dem, der
saa 1801 gw, vtlle oplcvc Aaret 1901.
ik «
Her under man in lydehg Modsigelje
out-«- kse to med U destrgkcude Regen
WAGNle
womf kaum-cr- na drum- llklathch
Tist facetomnnt Us, at denzz Aang
wag feiges 1 den Omstæudtgch at man
rigzuk chrch yer ttkc nnd cci male-ma
mf Lunte-Hex cmu med et lobendes
T i : 51 u m.
Txtte fortkausr alt, naar der rxgxigi
Donneer
For Eli-J Z. Zabxum idct Aar, der
ist-ngndre unndebau efer Wein Fxsdsei
Max Histonsn !m: Z. »sehr. Aar I.
cg bog er der jo tkte fu«-den merk- mi
t Manne-d agg Tage as Aar 1 Allegr
ml Beides bet allen-De Aar L
Engean H. Juli IIW erobkrde den
panstste Folfemaeje Baume-it Lq bog
am Der cgenltg tun fort-wen Us- Aar
Hu- 14 Doge Ov» «- Arn-.
Ljukgeortsiger vi: Te! stete i Aaket
Ich-J ektkc Lustw.
Oq med Rette; th: Aaret ITHSO rat
vkgynvt og yalv uilcsuidk — bsot Itle
ilumt entw. Wien Des We Aar tat-,
ins-« Log og csr dtg Ame-: lJML
Lxgrsum Imm ei kommst til Hund-ret
Musik-.
En cller and-en Tag x Aar Its-i bode
—-- atwgik man — Axt-sum Johannes-C
Lgd ci— antage,atdetvar1.hvst. Tec
var saa ndcn scusu zuviel setze-den
Ist-Z Aar, cum de-:varai!?aa1Aar mo,
dJ Inn- Aar I der fmfte Aakyundxede
icyt ul Aarijuudndcc hmer l, 2, 3. o.
i v. IW We Aar-) — - Der ander Aar
hunbnbe dzgynvcr derfue fscst I. Ja
nuar ltuz der Lohe føcst l. Januar
1901.
The for Esa. Danmacks Riges
Grundton blev givet 5. Juni 1849 —
Det er amirent midt i det Mae Am
hundredez der var nemljg da for 48
Aar, 5 Maanedek ag 5 Dage siden for
lsben 1800 Aar. Af det 190e Ratt-.
var endnu tun 48 Aar, öMaanedee og
5 Tage fort-the Allsgevel ek der pag
,det Not-, ag Mc der Isde Auth.
F Legeiaa ved Aatbandreveia Stuf-sing
I ZU. Dec. 1899 et c der anteude Aar
;tnmdredez wen der mangler 1 Das pg
«1 Aar i at UND-Teller er fuldt og
- 19de Rath. detmev ade.
Setvfslgelig kan yet Lode, nqe Anth.
first beqynde need 1. Januar 1901.
End-m et praktist Eise-noch Det
engelste Kiefemiesianeselstab ieireve 12.
April 1898 en Fest i Antedniug af, at
der blev stiftet 12. April 1798. Men
der feirede iskst sia HundeedaatesJubis
lcnusieftdiq 12. April 1899 (i Aar).
Da var see-leg isrft der iu Ive H un
d red aar siden vers Stiftelie u d 1 s b e t.
Derisod htftidelighpidt det paa feststel
lss SI- hele Iaret12.2(pr111898—
IS. April 1299 —, fordi nemlig hele
dem Aar var Glutuingiaacet paa pet
W hundred-rat
Dei er me von Fpkslag: M Ist-be
Ich stritten-made statemer Gl. dec.
as e We) halbe Fes, sue see er!
Wz reue rote seit-nieder
m«u«1.wmawss
nnd springt stor, netnlig Slnmingss
nat e k pan del Ums statt-J nn gonr vi
nnd hvet Da; as det Aar (1900) ad
of de fidste Rande-days i det 190e SeleL
sidin »Ist-ins Fazit-M few-da Sud ad
sendte sin Spu, sont of en spinde, fsdt
under Lunen. Hka Dag, d. 2. Its-«
v. 14 Juli, o. s. v. 1 det Aar er nems
lig bin ndfte Das as den Dato 1 hele
det Hm Sekei.
Sau fkal der no! komme og igennesn
Roms cød holde sig Anrhnndredsstew
ning —- og Lovfang i Hiertctne —- og
da, naar Aaret er belt fort-L den site
Dic. 1900, asslumr vi, famlcnde heie
Ante-te Aatbundkedosfemning, med en
Aakhundkedsdngschsi og begnndek det
Usde Anru. l. Januar 1901 med en
ngncnde yvoti vi samlek fokudgkibendr.
sorudbedende, fokndforvissede hele den
nye Rande-.
Saale-des sank vi baade nn ved del
kommende Nmaak og ved Aarhundkedös
nyet Hjem og Forstond med — — —
,,Om Gud vil og vi let-NR
W
Fsra thknfietr.
Den intenede Kiskes New York Keedi
holdt Kredsmede like i vore Menigheder
im H. til 16 Oktober.
Prcesteine Mengekg fm Philadel
pbia og Rer lta Bcooklyn deltpg,
cntdeng K l vt h im Warten og An det
se n im Btooklyn var fokhindrede.
Modet begnndte i Falcnvuth Lsrdag
den H. om Eftenniddogen med Sam
tale over Sinnen »Med Hjeitet twr
nmn til Retfekedighed; inen med Mun
den bekendet man til Seiliggprelse.«
Sonn i en Hovedlutn ndlalteLL at
Munde-ic- Vekenkelse noen Hinten Trv
er illc blot Mundqu tncn Logn og
Beding· Qg part den linken Side er
det ilte en dlot ltlle tslknveiig Fekl at
oille tie nied, bund Viertel ttor til Net
serkkstgbed, inen en Hindnng lot Her-eng
Neu-tun baade i og ndenotn os. Som
del et en Slam og Standsel ekle at vtlle
verte sin sie-einst belendt, iaa et del so
licit at betend-c ham lot Menneflene; vg,
ioni Tobeten luldle M: en luldkomtnen
Gliede, naar andre Mennesier onsporeg
ui vor Bekendeije til vgl-to at søge Hex
ten og belende bang Neum.
Fleis- ol sen-san ltngen del-m i Sant
mlen og belendte Junius fom detes
stellen
Summe Alten havde vi Mode i West
bcoo!, book de to bespgende Btsdte talte
Gudg Lco ttl os; og om Ssnkag »For
nnddag pukdelxde Fljæti Falmonth og
Mengetg i Wkstbioot
Stände-g lE"IleitiitddIg famledets begge
Mentghever i Welttheil Kerle til Sam
talemcdr. Einnel vat-: De unges,
ellu sikclig Vomeneg Lolæielfe ocn
Zaljghedkns Bei.
Te Entwinden-, vi tdenneFotbindelle
legte at lasgge hoecnndre pnu Sinde vcd
leere dem alt,
flarer dem at holde det!
rette Mode, im neeunelt folgende-: Jud
punt og indplant den guddotninelige
End i Born-hinterm soa tidlig og lau
gruntng, iom multh »Fort-lag og spre
leo Bei-jene Liveig Vei, eher locn »Her
mis Oelaling itle dlot lydet paa at
hsm hat belalet, men:
Slut edet
samtnen um Bemenes kkiitelige Op
dsogelse, vaag, over dem! ded for og
med·dem!
Ungdommen gew oglsq sin Mening
den-m til tende. J blendet Kot lang
den laadoniie Opmunltingss og For
maningsotd ud over den taleige Foc
famling som: »Mein-is Rande-is Sol
ee oppe, lad os flittlg Herden sein«-,
»Weil-sit nnd pay-A as stete.
Om Attenen qisluttede vi denne
met-le, men velsignede Henens Das
med Gndstjenelte og Altersang
Til Stutningdmedet i Jalmoulh
Monds-g Alten, one vgl-»in en rel tsltks
Tilheeekkeeds lotsamlet. Der var Falk
im Meingyedens Ade-kamen og der
var vgan nogle lrn Westdtook Menlgs
ded. Saovqnne Vanstelighedee sont 10
Miles Kittel pqa en Fenstequ ellet
20 Mil paa Spokvogn over-indes let
til Lyften og Drangen til sl hin Gad
Otd. Pol-or Mengees tolle til os oen
den stote Tatnemmellshedsgeeld, vi siaa
.i til Heeren, og Bester Zier lagde et
lpaei Sünde en have Usststet stadig vendt
imod Jerusalem. Dei meet-des, st.
Okdet, lom per udlaset ldlife m Desgl
des-de plekel In Viert-me hoc singe oqj
konnte. M fette iLighed used hem,
der udbksd: ,perre, her et godt at
erte. Lade es Im tee Bill-ersp
Dg ldet pl fle- ned ln dlsle undeer
psjm neidete pl n mes, tu sei-I sie
me ps, im ein sit used w see-«
kid es geheimes ned l M
Gewiss-den
Jud-s II Neides holde Il sen-ei
-W, km w- e. p. cis
Ivnlgtes Ul skosmimb og undcrtssgnede
itcl -ekretai fm Kreisen og hoor for
Wellcge andxe ZU s»1 behandch ungan
ende Mission-u hu i Osten.
Med Taf liL .s«-rs.(rn vg VI dich J
hakt-J chnere, seien lg In Hndte os, og J,
han«- Fo», sum minnt-o meb os om
erct og mbejdedc Iin under dem
Kredginedr, Vorbhmsx M
edel-I I Drum h n ssunx
Peter B. L »H- s.by,
Nah-much ,"c..: .«.
— —- —«-0 .——- »
Kredsmødr.
Den vesiligc Jeivacreds ajholdi Ef
teraciissmsde i Beihesda d. ep.-litih.
Meiiighed, Monona Co» Ja» frei den
28. September til den I. Oktober.
Af Medic-is Piastek var iil Siebe Pa
stor L. Mathiaien (Kredieiis For
imiiid),A. C W ciomatiii, Nslk Si
monie-i, N. Don-fluv, P. M.Pe
tuer (Stedeto Pia-W samt unbei
tegiiedr. T"·csiideit besiegte Pspxfioi H.
hu nseii, Kentucky N. Daf» os under
May-L Tons-g Eitekmidvag oz Af
ten hellstes Priestemsde i Pmiteiis
hieni, hvor der ttl Ttods for Judiciu
keiis Fesoætelse dog isiiei et- tei fragte
bar Saum-le oin ,Pmdikenens Forde
eedelfe.«
Dei egentlige Krebs-siehe schindet
med Gunstjeneste Fievog Formiddag,
hnok jeg pkadtkede oveiLiik.10, 23—24.
Freitag Efietmiddag indledede Pastot
N. Domikov Kredit-is Emne oin
Helliggsrelse (1. Theo. 4, Il) sum eiles
itilgteg of eii opbizggelig Diskussion,
ioititog hele Efteiiiiiddagem Um Af
teiieii piiedikede feist Panos H. H a n
feii over Ei. »Is, 22 og dereinst valok
L. Maihiaien oo Ef. H, 21-——s.-2.
J Pickdilenen ioitaitc hon ei Pcii ils-nie
Siiiacitmk fia siii Taiiiiiciiksnjie i
Sommer.
Einnet om Helliggskelsc dtoitedes ogiaa
Leidag Fortiiiddag, niedeiis der Lsrdag
Eftetmibdeg ioihanvledes det of Me
nighedm opitilletse Spefgsmualx »Don
daii stulle vi bebst klinkte dtive Mission
blandi von Fels-« (Matth. t, iti its-i,
ioni tntsieoetedes of Posi. L. M a t hin
sen. Liedog Allen tolte Pano- ?l. is.
Weis m an ei (Luk. 1,i"iii)ogc«:titsi.
tiiieoL A. P. Vaner Witt· lä, l
10). Sei-bog Former-bog var bei Hei
mecfe Kl. loj, Pastor A. is. Wugman
holt-l Skiiiieiale itd im 2. icon z, El
og Paftok N. P. Simonie-i picedilede
over Tage-is Evangelium, hist-reitet en
Stati- gic iil Heile-is Bind. Sondog
Eiiekittiodog kalte Pastok N. Tamjlov
tilde iiiige itd im Ei· ält, S og oed
Sluiningsmsvet Souvog Tlfim taliis
ihver iif Piaiieme et lills Witwein
HDet var oelsignede Dage. vi iilbinqte
inillem Baiikeme veb Mnmeth nnd-J
Londevejcistøvei og de for og ileiteboei
halsbiatkenve Vejr. Pusior A. M.
A ii d e i f e ii s Menighisd ved Biboig,
S. Dak. hat-de iriibt Jticbydelse til
stredsmsde til Foraat«et, den iiiodiogeg.
JAltspa sumleg vi nieste Gang til Lieds
mode-i Widerg
Gitdmund Grill,
Sec.
Den danfkc Koloni i Ward
Co» N. Daf.
Eftemokgvejreh der enhku minder
Land-krummen at plsje, im must finde
lesz gnung for Tarstmng oq Mariae
beldr, nnak der undiagis nogle Tage I
Ostobek, da der falbt et kygnqt Lag
Sue, der stunk-sehe den traute Wirksam
hed noglk Dage; nnsn nl Wozu-Eh for
Fotsinkelfen opblodtc Sau-n Juden,
iaa det vor meget bedre ot www-, end
ist den som. Leisten-beider er, Haa
vzkt jeg ded, skimit Doftubbyttet hor
vomt godt, hoilht » m stor raste for
Nybyggckise, sont hm tmr hast lebt at
bcgynde med, vg de fleste bar jo tkke
stort Stoffe opplojet rndnu. Hosian
bmtet tun jlle nwdeswkke Wettbewe
tmngek for dem, fom et mbuskledet
Many men det san give et gest-: sts
vphold
Dei kirkelige Akbiszdr qnar sin alnuni
deligchisiq- Te tu- bauer lushetsle
Menighedee har hver iin Sondagisiolh
der samt-s hvet Sondug, og der holdes
Gubsijeneste i de m- Memghetm hver
Ssntmg. Bethama Menighed hat« i
den sidste Ttd hast tkavlt med at lægge
Grund til sin nye Knkr. Meniqheden
hanber ved Benners innre Diælp saakt
at begviide vaa Opiskelse afielve Mele
bygnmgeu.
her er mange, Dom hat Esset Land i
Sommer. Diskussionen den U. Rot-.
beugte 115 Lands-gen som, scavidt ieq
ded, alle tvg Lud
D. D a u s e u.
)