Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 06, 1899, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,,Danskeccn.«
casdsg d. 6- September IMM
Gndstjencften
Blatt, :Iceb1.
Blaik dansse ev.-1mh. Memskbed holder
Wudsneneste hvet Spndag Fouknddag Kl.
W og Asten M. s. Sonderggtkolc Fu. !
Fkunk Lpdqqgetsemrmbe L ngsvag Amen M
s. -- Alle ere rjmeug Dei-owns« , z
II Jsaszmn HvexL
Picca.
LmatHL JsedL »
J Pella hauste ev. luth. Memgheds Kiste,
North Weh Street stmeucm III-am og Yak
dem) holdes Hofmesieaudsljeneste hvet eskt
dag Wonnedng Kl. los og Astettgixvstkesxeske
M. U. SIndagsskoleKL W Eme Dige
msde hvet Torsdag Aften Kl. H. —- Alle ete
hienteltg velkomncl »
M. B. Shriftiantem
Priest
sopee1: Izu-« R. Uth Et» Lamm dicht
Blair og Omegn.
J Hdll Creek et man i Find med at
Iygge et ayt Skalehus i Siedet for det,
Caclonen Idelugdr.
.
— J Fslge Telegram fka Washington
D. C., blev dek i Gast (Titsdag) de
siemt, at von ny Posthus her i Bloit
stal bygges paa det need-site Hjscne as
Lincoln Str. og Wslker Ave» qltsaa
lige Syd for det nunmende Posthus.
Pinder tilhtrteE C a sc etter vg andre,
sg Peier er 86,3.30. W. D. Haltet
hat paket en Tut iWufhington iden
Uniedaing. «
— Dr. W a d e, Atlington, dsde
pludfeligt iidsie Lordag Aste-L
—- Voke engelske Stoler aabnede deres
Dsre sidfte Mandag, og en stor vensende
Skake matcherede ind i glad Fort-ent
mng om en god Modtagelfe og et godt
Uobyttr.
— J Sondagg pmiikede Post-It An
ker for os, da Rasmussen vari
Heu Creek. Om Effermiddagen af
holdtes, fom omtaLt i sidste Nr» Bu
aefeft opve ved Sie-ten, hemmt Mr
iaa faa havde indfundet sig. Sand.
Christ ensen tolle tii Bot-neue, Prof.
Fkimodt Moller og Pasiok An
ker til de passe-e Vi tilbtagte en rigtig
stsn Dag og von begunfjigede med per-It
Bein-. um end det var noget patent«
sur man kam udenfor Traetneg Stygge. «
—- Pastok Horai d Jensen out-i
Fremont i Ssndags.
— Som meddelt andetsieds her i
Blodet hat den ny Stolebygning nu;
iegyndt qtheve sig pp ved Sidea af3
den gamlr. Den var i Sindogg faa
vidt, at den par prydet med Reifetkans
eftee god gammel daan Sirt og Brug. !
(
1
1
1
—- Mks. Maky Osbotne, Dotter
of Louis Chr-if cease a,W1shing
teu. dsde pludfeligt i sidste Uge og blevJ
hegen-set pu den danste Hirtegaakd mdl
Drum. Usdsde var 26 Aar og meget
sfholdt as alle, fein kendte heade. ;
Dendes Moder er dsd for flere Aar
sidem
Kritteriager.
Tit Stolen i Blatt-·
Audubon Ja.: Chr. Jensen Js: H.
N. Emjty 84; P. N. Smjth 82.50;
H P Hakgc N .H«.«-: Jngr. Lands-m
Th Este-rieth H. P. Aas-nassen
hversl ; I. J. HemnIIngfen-Ehak
leq Peteriem en umkom, twec Zur
Bonn-, Iher Mk. Zeus PeteriecI,
Andrew University N. C. Peterer,
Nasmus Messen, Mads Lassen,
hversl ......................
Hazelwood, MIIIII.: R. Msller Ol;
Mes. Mikkelsen 25c ..........
Northfield, Minn.: Aug. Fryhung
855 Mir-. P. Petctfcn L; »Er-«
slaazan 25c ...................
Albekt Lea, Minn.: Pastor J. J.
Kildsig s25: Anders Olsen OTTO-T
That Rasmussen 827 clus P.
Olsen, C. M. Tavaget, hver st;
Jacob Jensen 5()c; Many Elauseu
Ich-at Falls, Ja.: Siena Essen»
hutchinsom Nimm Metta Peter
seu CZ; Chr.?1nversen 50c ......
Jacksoaville, Ja.: Mrs A sit-Inmi
seu As: ElseM Nielien M: Makie
udritsen, Mattha Hendriksem
rö. L Lunv. Aue Andersen, hver
st; Th. Jensen Johanae Messen,
hvet 25e .....................
camp Doualas MIIIIIJ Christian
Nielsea,5. C esse-Zett, Cis-IS
essen, Chris. arm-sein Ein-is
IIseu. ver II; Lake asen,
tetc. site-sen Julin Takt
Fo- Laes eII Christian Carl
ri Dem-Mem Denkst Pe
Thei- Neueifererssoäx
sähst LZCM « nsea loc.
Ihm-: Matt-»
Us, Ihm-. a.h
QW Otte- Witt- kseII,
Lea. III-III- ..I uYSHIIIeIIZseiI
M; can-je sa; Jakob
«W Os; Zett- OIW
MADE-k- Bis-«
- M US VI
List over Bin-as
til Besmsnina as de lvckouteves Koindek og
Bom. —-- Jndcomnm genaem Dunste
ren«, Blum d. U. September Wiss-.
Fugu-be Vidrag er ftemdetes mm Tat
movkognez Lats Andern-L Einmal Wiss-O
Jo» soc. W. P. Skmv, Chksu Tu. BI.
Ved Pan-n Bokggaatw Beghaiua Mem-g
heb ved »An-Mam. Minn» M. Ved Hart ts.
Anstand, stumm Mech: ssk K eisen, Am
hel. Juc: Nutz P. Peterfeik Umbel, 511 H.
Ahn-Hamen Koral,81; ID. Jenseit, Komi,
Juc: tm Linse-tut Zum Weder-en Isc; Was
ums Jenscn Uc: Alfkcd Wcttetsloo .'i»c; TO
P. Luca. Wuhctm Jenseit AX V. Jenseit.
hoex Bäc; Hans Karls-en Inn-: Carl Nymer
!en -?.«)c: sibusmm Mel-sen ZUH Jus Wem
nu25c; Lots Uhrmenien H. P. Fromm
zens Hausen Mittel hver övcz H. B. Uhu
siensen. Jens Msllen P Ponlseih thgeu
ChrIste-rieth hver Löc: Carl C. Nykaud Z-:c;
Sme Pedeksen Ol. Mjss 6ykiitenjeu. Stock
Sei-te, sOc ( alt 010 95. minus Port-) Hc
Ved Pafwr H. Haufe-L Ward Co« N. Tol»
Sä. Hans Bemlsem West Sumrion Wis»
Bl. Pafkor Jst-, Ist-sann Mkch zuc.
Bed Paslor P. P. Jenseit, Nemah. Ums
Eget Bcdrag 50c; Chr. Rai-nassen i? — i
alt s2.50. A. S. Msller. Immewa Nebr
QL Bed U. M. Christensen, Mai-m Cap,
Redn: Eget Bidmg doc: J. Kitkegsaw
H. ts. Perris-m L. Rasmussem F. Anders-m
hoer Mk; Edwind Land 25c -— i alt 82 7.').
Ja11834.06. Med det kioligeke indtomm
0148119 ) 8182.74, hvotfok wund-ex
Red.
R ettelse: J Btdkagsliften under Use
Aug. et et Tal fort-amt. Idet Hans Riexiem
Rottches. staat for 82 og rsusmus Gassen
sen. Graun-ich for II —- stulde viere vms
vendr. R e d.
Jernbanelifte.
China-, St« Paul, Miaaeiwclis
81 Omaha.
Sy d paa.
Akt. l. TM« city Limited . U,12 Form.
Nr.3. Onuiha Pest-enger . 11,20 —
Nr. s. ho. do. . 6 07 Estm
Nord paa.
Nr ö. sionx th Passe-user 6 47 Fomk
Nr. 4. do. do. do. 1.5.3 Mun.
Nr. L. "1«win(’jty1«imitecl . 6,45 —
F-, E. k M- V· sg S. C. E Pak.
Brit paa
Jit. 19. Lincsolu Fast-enger . »so-Z Form.
Idr. Z. Black llills Pass. . III-H Gun.
Nr. « . Accommoclatjon . III —
82 it pas.
Tit. is. Mu. Valley Pass. . » J Form
Nt. 4 Phicago Fuss-enger . 4..3') Mun.
Nr. Lil. Aceommmlation . s,:umem
Markedoprifen
Uhu-age
Hvede »Amt«- NL 2 ......... T: «- Tzz
' sfsotaoch ' 3 ......... m; «« Ic
Maxzjir.2.«..»«..... .. ZU
Hat-te « 2 ................. ZU
stitig ................. 54
VII ........................ ZU «»t 37
He « Ttmothed ................ 7 5t.I--.· Um
« Wurm- .')«'-«-.-- -.50
Halm ..................... t..’-« «- 7.00
Rattofter ................... Itz «k TM
Smjt tcreamcryp ........... II« «- I»
« tdair)-) ............. It; s« 17
Afg ........................ III s« 12
Stube 3 If-« —t.«.«.·)
Keer ................ Um s-- tu
Svm 4 1·'«-- tm
Faus......... ...« ......... L.T«)-» t.5«
kam ....................... IF Is. « Is.25
L m a h a.
Hvede ...................... m r« its
Oesls ..................... 2723
Hat-te ...................... 22
Ding ........................ ts
Ds ......................... « J» «- 7 00
Kartofler .................... Jst
Smjr tcreameryt .......... N «- 20
« tdaikyt ............. 15 »- M
»Als-g ........................ 13
Stube ........ . ........... Lt 73 f« sum
Sonn ....................... um « 4.."-»
Fast......................· I-.·.«.'-« LA
Lam ................ ' ....... 445 « 4.7»
Mikttteapolts·
Hvede RI. 2 ................ W « 69
Pesls ....................... TM »t. ZZ
havke ..................... 22 m 273
Rits ........................ II üe 32
Byg. ...................... 32 « 35
Hi ......................... Los-ä- 7 50
Kartoflet ................... 23 f- II
Statt scheinet-n ........... Its « IUH
« tdairy, ............ 16 « l
Æg ........................ ti- « tsj
Ost ......................... 114 s» 12
Ioettjeiememer under »Dein-TO »Ist Leie« og
»Ist Sols-· kostet 25 Leute tot -.-.'- Lko for hvet Ganz
øg en Cem M Okd soc att, ioka overmger Lö Led. —
sveetteietseatee optsqee ttte for mindre end U Leut-,
es senkte M medtstge alle Vettillinger.
Pis- sitfkcö. — Ea vygtig Ptge
til nlmtadeltg husgekning, Vadst og
Sttygaiag, seges of en tttte Familien
Blait, Nebr» Lea 82.00 usentlig.
Rennen Onlysninger gises im bette
Blut-s Konten
Ist Iccq. —- Eieudom i Blatt
By og Landejeadom t Byens Omega
for Salg. Sktiv til B. F, hallet
Om Gut etl, aster Nebkasis sydlige
Krebs at den spreaede dtaste eo.-tuth.
Kiste at holde sit Eiter-akuten i
Wahn Itz. Sept. til I. Okt. Mit-et
begyndet med Oudstieneste Jud-g den
go. Kl. 10,30.
Fothsudliassemaen
l. Rom. t, ts.
ll. Retfstdisgseelfeu.
Messe-i Priester es Jenaer et Im
kittellse Ist-beide er ventisst indbudur.
Gesteine betet wilde des-es Komme spk
Oe. Sept. til widerlegend-.
« EIN Hin-, heb us et fragtbringeade
Rede. III-dem
Miit-sank
Weh-o, Relik.
We, soof- fees-W
Ine- temve tu m but et- etuth emp
KLMZIWMCI « t-. .
-,.
Iælleö ngvomsmove
afholdes, om Gud vil. i West Superiok
fra den 15 ——17. Sipt
Himeltg Jackbodelse fra de unge til
de unge. C Nielsen.
chvdmcdco
Lin Gab vil, aiholder Nebraska
notdjigesiieds su Grimme-mode i M a
ion, lsustei O« o» Nebr., im 15
—17. Sept.
Foiyandlingseinnest
l. Ylillx Y, 4.
z. Hellsggoxelsc (l Theol. l, 3),
J. Chr. Pedekfen,
Kredsioktnatid.
k . I
»Hm-is Menigheds inddydek pag du
ocnligsle til Kredsmsdek Enhoek et
oellommen. Kom, Vennet, vg var pel
signet, og vcer en VelsignelseI Tilkejs
ienbe liebes melde bei-es Komme i hemm
lig Tid til undettegnedr. Vennek som
komme med Toget, oil da blioe afhentede
iMafon Tokodag Eftetsniddog o. 14.
Sept
NB· J ums komme med Einund
-dagstoget, sont er iMuson Kl. 4, da
Aftentoget ikke holder i Malen.
Pan Menighedens Vegnr.
Fkits Inder-seen
Priest.
Kreis-mode.
Om Gud vit, afholdet den fydlige
Wisconsin Krebs sit Eitetaarsmsde i
Montcaltn Co» Michigan. Msdet anb:
nes den 21. Sept. i Greenoille og stut
tek i Trufont Sondag den 24.
Folgende lsmnek behandles:
1. Hvad og hvotledes stol der predi
kes. (·13astor P. H. Millet.)
L. Omvendelsc. Ase-not J. Ste.)
. Den Helligaontss Beim og Birk
ning. Mast-n M. N. AndreoienJ
Henen oelsigne Model.
(5.0. Jenien.
I
U
I
I
J chhold til ooenforsiaaende B
lendtgsrelse, intbydet Menigheden i
Nimmt-im Co. Venan of voi- Mission,
lul at viere iblandt os i blose Vase rg
ldele Herr-eng Velsignelie nnd os. Med
"del eines Komme til en ai de undetleg
nebe.
Pan Menighedernes Vegne:
R.Bennefen, I.Sse.
Gteenville Trick-im
ungvomsmodci Nemah
Wis.
lliigdomg-Misfionsmode agtej af
Uoldti Vor Fielsetskmtc its IN Semf
n! 1. Okt. Zleke fremmede Prcefter tm
mvet ot behage.
Mødst begynder Torodog Ast-n den
Z-. Kl. 7z.
Ungdomsfokeningm indbyder bewed
unge Mann og Number nasr og Fxna
ul at komme og dele Glcdeu, Velsignels
sen og Zomfundet med og ( diese Dage.
Vcrr of den Godhed at melde edets
lsxomme en llgee Ttd fsr Medu, saa
lstal m sorge for skjt cybolo nl eder
H P Zeissw
Not if
Blatr College
zquqnder sm Eckern-stumm den llle
Oktober-. Stolen hat ottt fast- Laute
oq Lakekinden
AcAhEMlc sClIUUL fsjotbect
. kund-J «
.("«l.1.l-;(;l·; INLIYUYPMEXR
(("12»«e-j(:al course )
..’x()lc)l.U« L"()l"JcSlsJ. (l«’»r Tondi
c-r«.- cum-Iz- snil Stati« L"·-r(iiiisau-S)
Blf sl X Ess DBPAKTM BXT
! (15»»kkeisl-jng, Ihm-Mund und
» Tun-writing, «.-tc.)
Dunst Spros, Linetamt Og Historie.
Uddannelfe of Lctere og Læmjndet
for den hauste Bimeskole.
Mcle l)l·;l)AIiT)lkJX’l’.
Fouqu over Bibelw, Historie og Lit
Umsat.
Stolen blioeri alle Minder praktifk
og tidkfocrende udstytet —- set-am
ji«-at, Vandvckk, Bodens-m En ny
wund-um Byguiag for Pigek et under
Opsprelfe.
For Undekoisning, Kost og Logi 14
Toll-c- om Mann-den (4 Uget). Langt
im lilkeifende knane isa Moderation i
Betalingen.
Jndmelbelier undeutsch og nennen
Oplysniagek gis-ei af
K k. A nke t,
Blei-, Nebr.
S- Stkiv est-r catalog.
Blnd state Bank,
mit-l Mut-« WANT
Wyomin- Sscml ils-Etwa
Udenlandskc Velcslek sælges til
alle Dele as Europa.
Laan pas Landejenclom til lav
Rente.
F. W. Icsocmh s-» Fug-ident.
T. E. sfsszty Lasset-en
An II
m III-Isch
QJ
ec Titelen vaa en Bog, udelukkende bei
Spækkelir. Nnkes og Blækkiygpommr. i
fknver eitet den
Adreåsek Der-c Breoe til
Jubilckumsfcst og Mii
non-mode
afholdeg i Menigheden ved Damme-m
disk-»d. 22., 2:-: og 24 Saus-L Te
Purpur-, der have betjent Menigheden i
de 25 Aar, den hat« beiman eke ird
bahne·
Alle, Tom kunne og vdlle des-ge os i
die-se Tage, cre hieneltg velkomne
Meld eders Komme i god Tib
J- Th- Laut-,
Hompton. Keb.
Ovivtol og TobheltolS
Jkkc haufean fultftckndtg holt-bunt
og gamnketet tu vme bryggct as bedne
Malt og Humle alenr. Ferse-ich over
olk I Bauch i Ast-wan Sktio til
BBLLE clTY til-Ni. Hi»
Raune, Wis
Soltde Agentek antages.
Krebs-neben
Lin Gab vit, holder but nordlcge
Wisconsin Krebs sit Nummern-de i
Treioldtghevs Menkghed, Btown iso»
Wie-» fis 15.ttl U. Sept. Mitk.
zorhandlmgsemnu Den levende Tto
og Isan Ftugmn
Name ioc Pmstemsdeu Ptaftens
Snllmg I Memghkven »J fkulle vak
mme Wonn« (Acta l, «,.
L. Johnion,
Klebsiommud.
I
l
!
I
s .
Pat- Ttefoldigheds Mensgheds Vegne
indbydes hetved pas pet venltgste san
mange, fom ojl gast- os under Krebs
msdet. Gast-c bedeg mride sig til
undenegnede sit l. Sept. og at von i
Gceen Buy Totgdag Middog den H.
Sept» saa der Lan sorge-g for fti Be
fmdking fta Statt-wem
A. S. Nielsem
Mghs. jin-II
TtenmmL Bkown Go» Wis.
—
DON·T PRINT-—qu
sum Its-un- stlisns ins-l
fast-l m- ist(l(1)·--s(lt««c1
Ums u Iris-un ist«-» usw«-I- Ins-ma,
·
s
4 kann-ad luntlsusun Inslmsl »t-;»lk«-ts.-I
ritt-as- zis ynn Imy in fass-s- lutes-Un
s) un Funcktmth luntlsu tin-l Its-· usu
· Jst-»n- A upon which Tun Um so«
« (·t1«- knsksmsc Unt- iskv Its-f s·» t)
o binden-sinns. Theti- i.- u Ins-n infun
(. list fu«-usw- U-lI-1(·itls(«t Hsnlts m- us
purclmsus u kuns- sslsinsz Uns lim- us
Uns chirugm st. l««nl, III-inm- -ll-(s
Cum-Um Excan Nin-Uska cis-— -
() numanustwssvn Un- Twin cui-w- und ’
the- tmutl us Uns Lukas-c Nuw is- the
IIIIILH .l«k»l- ils-»Will
isntl a FAR M ji- «mn; wus
A Imt n hu «« In»-«-)’isn(1 u Fittlcsastfuft
c
Ist-e- tmctss. For Lin-il syst-UT- bik «
IF cis-»in« 'l ich-t- upplv tu your Its-Im- l)
« »He-nich ums Its- Imm Hunn- mnp ais-l
Ums-trinkt hättet Umriss-us list-. W. S
Is stell. Lunis (-----nnl-sni»n4«f. Ums-»n- I
THI» «k . IV. Tom-mitk. General
Possen-Ist Ast-nd st. Paul
lotale Agem give Dem Billet im Dam
ha til Chicago meo
chlcsso F- Mliwsukee
ä st. Psul Zonen,
den festeste mellem disfe to Byer. Tag
pag denue populæte Ran- fprlade Uniou
Mot, Wahr-, hoer Das. es bat Fet
Covevvgne, kusiehBiblwteksvognh og
Prier et Mc hsiere end andre Banns
Auges-use nckmm Oplyiningst nnd
ceniyu til Baue-h Prisek etc. sind m
so sc ....,
General Weitem Ase-It,
IM Famu- Cm Ombe, Nest.
(1
II
l
Tlussio Its-»I- urk suimlilp si-- Ins
itij ums siinsksiiird fu«-sing. III-l
tin-n- ju much landwisml Ums-sk
ln Not-them Wisconsin.
Stal- De reife
til Siedet est
bindelie med Tos, Ies- komme ind pas
Union Pacific Damit, Butlingtom F.
c. sc M.-V. etc
(.’«l«ni(-s· will tin-I muri- nmns jus
ellek syd for Chicago, ias heb IM
ngtigt udftyude Tog med Pult-di
i
th glkkdctigtVudikav ritt-ne lidfndt
Lan m sag, som dagltg lich faa m merk gmdrlsg llsmcrcmizm um denn-!
Dc can og skal faa Dcreo tat-te Octlircd tin-ach
! s s . - - . . . . -- se I
un cr lokx ulurldm :«.:.:«. T« muss-. : Ji iku ist« wdxk -i Ishutkpzchuk »H,
. . s s
bslctmctth
wohin-c- Icm Nnne nmsunimclmc Not-Mem thikksnrisxs Jsxnnnn Ost
verdcuøvcromtc
Dr. Sandcncs clcktrifkc Barth
Tmc vakrnsdusnue LUIU n: HI Its-. LUWIHHUWWJ Incd Nisu- nth Um ch!
»h-B«r1m, son! aontucsx Lin mit-se ne tun stum- sisnsilthmngu m m-: Pakt-.
in bcn skmoel Te Founer- mesz scsm andre Lands-g »Nimm du fulNcnmnnt
sskmtkk der enntr stack elcknnkc Bang vom mbttknkS, nnnltg bei Egtc Tr.
andknp klkkikiskk Bank-. Nmncm gntsstssge Zammmthkman mcd
Irre Bahn ou hon og m lkt unde, m Tr. Fmbcncs Balle u dct bewe, oq at
51 Ifke finbis imgel andet Bcklth Dom 1 Nodbed Inn tmnmenhgmg med dem FnbnkaL
Skkiv til mig i Tag, og im fkal aldeleo gratio og pottoirit sende
Im min Bog
,,Suudhed og taugt Liv«.
Tenne vatdtfulde Bog giver m lenuneltg Befkrioelse af um be Eygbomme,
nn gamnletes at blwe helbkedede qcnnem dem verdmsbnmnte Balle, iasfom2
Iigt, thenmqtifk Bakk, Nekvcfmrkkrlir. Insowin Rugimcttck, Nukklideliec,
lle Kvinvcsygvommk mcd mkget meck.
»T» Kloster as Many-«
lcmt sok Plaud; den afhondler ollk verionhqe Socwomme has Mind, faasotm
vug Rog, etc. den sendeg aldeles grau- og portofrit nt »ihock—, som
Dr. A. T. Sande-t
826 Braut-way D, New York Cim.
JOHN MCUUARRIL
IYHHHI inne-P us
Müden lægler,1agspaan, kul,l(·-1lk,
Haar, cement og alle Slags
Bygningsmaterialier,
W Sees-te Mit-eisi- tis Iavc Pages-. III-ID
lkl«Xllk, - - FORle
-((-W«U)st( :(·::(:,: AND-—
END
;- En Bys Fordcl .
Zgi ved loyau as from sitt egen Mslle —- ere mach-· Im
XX gw» bl. o. For-neun et konmnt Muth-d for hons Pto
T·s’: butter, iaa ban alter blivek I Stand nl at bnale contain
IV- hog Ksbmandem der hanc Aar udbelctler en sior Zum til
sin- taluge Medhjctlpere oiz for uy Forsmnngen Kob
mqndm og bang Methælpete bruget bete-b Wenige inm
men med dsg, eke dine Vennek og Nahetr.
Hvorfor
loher du derive ikke Achle l’A"I«kLX·l’ l·’1«0l’lk,
naok du stal Lob-« og ssfer den-ed dm Loyolnet ovetior
hiem og Beamt?
Dct cr altid
lige iao godt Hoch-uml, fom hvod andre las-er, og stun
dom bedke, da vi tun bringet den bedste Stegs Hoch-,
have alle Runde-is Forli-dringet i vor Moll- og sitt-se
aavmder sssrsle Ombqagelighed okd Tilberedeiiekh sao
Asdle MlLLs PLUIYR er alnd sent og sandt.
Sælgeö i alle Crocery stores.
» Pksp bei og stut dig til Kom.
Fir Ach-IS MILLS FLOUR ekqod1;
·«.- ·:-D·. »W-« ·.« WWX·«-XJ-f-JOXJTM M- ·.— ««ej
-.--.------.-q.--—.--.-.
Restoplagct
im »Dansletkns« Boghaudel fka
Necnqm Wis»
iælgcs billigt.
Folgende havegILPlag og IIlbydeg
hin-ed til de hostjede meget nedfaltes
Krisen alt poktofrit. Jngen Nobels
gives:
Inn-l Wert
II Mau: Fuc Hundkede Formllnn
get. Kurs-.
Simonlen1 A V U. JIIvb. . .
Balsleoi Landes« Jndb ........
Alig: Te m phtmemske Gom
holen J, Lin-lag ............
6 lllvestad: lssxgelsk- kaan Ort-bog
Jndbsp
60 Evas- Lioet i Sys. J cInslag..
:II. Indessen-: skaelsmislioneni
New York. melag ........
2 R. Andekiem Fra Bei-get I gemi
DaIImatt ....................
3 Aihton Land-In Beim til Full-.
lldgiuel al J. Bebt Jubb .....
II Nordtfk Folkeiangbog. Indb....
2 Hakmsx Te sidste Ting Judb..
2 Thorax-: VOtIteopdmgtlIm J
Lmslsg ......................
83 Hand hat vI l vor Bibel? Rat-Inst
eerk Prof. G. Wuchs-recht J
Einflsg .....................
10 Imgetdrengm 119 Sider. J
cmilag .....................
57 Hamlv Schmidu Pan VeIem 20
Souetter. J Omllag .........
5 Dr. J. Jl. Lenker: Untier-any in
All Land-. Boumt ia clothz
with many hundred illus
tratst-ask
51 Moc: 100 ltmerl Engelss. Juris
1 dran-« De bebend-i acad-use
»O
«
i
E
MS
»
Lede. Jndb .................
2 Pein-sen- Bejen til Velsiqud J
Qmslsq .....................
1 Manche: ca Prwftemands Erin
driuger. Zahl-.
0 Ahlleld Meintest-lieu i Gads
Orts Lyi Jndb .............
8 RustteLm Etlite Fusan-net- J Lin
lag ..
2 Dis-II Vu: Olaflcyquspw Just-.
2 Hans Nielien Deus-I Reif-r '
l Allen bis-umkomm- Otf dessen
n -- ssss »s- spi
s
JU
JU
.0«’)
Jö
.05
.l0
.10
.05
. Uls
.50
--.-.-.-»—- V -- »- v.-.- —,- -.
H Pius-M Lytta-geistig iok den staubi
navtsknmcnkausse Formen Med
mange Jllnfnatiomn Judb.... 1.00
2 Galtungz Roms tyktctgebog om
Heiten ....................... .·.«.'
31 Vstneapdmgelsen meb fertig Hen
iyn tu Kakaktekudoiklmgsik As
Jnhekceinde v. Rosen. J cmuag
78 Nyt Dur-g til Halm-bogen til
Ritte- og Sude-wogt Vers-L
Judb ........................
75 ltllcrg til Salmebogea til Kitte
ogHusqndagL Profes. Judd. .1.3
5 tonsattet UngelfksTauit - Nokit
Eil-bog. J cmflag.... .15
4 Bis Knat. J Lmilag .......... MS
17 skm England-Z J cmilag ........ .1»
19 Ungdomskctdeir. J Lmslag ..... .15
B Trossvidueknr. J Omflag ...... .20
17 Jugemmnn Christen Mosis Ung
domsfnegei. J Jnfiug ...... .«.:0
0 Spenikeme vca Holland. J Omitcg .25
C Bedecku- Frelsi ved en Halm-.
J Omslsg .................... .05
2 Prmiewieen Af Adam Dan. J
Lmstcg..................... Ell
3 Guidmagetem J cmslag ....... Zu
IS Den lille Deklamatsr. 11.0amlmg.
J cmslag .................... .1s
Do Den lille Dektamatsr. lll. Sam
ltms. J cmilag ............. .10
ls Tte its-e Fort-klungen J Ost-flag. .Is
20 Muth-d- Jcmflsq .......... .10
C H. C. Andekient Bill-blies uden
Billet-eh J Lmsta .......... ·15
4 Steh-uns Spit. Ja b.«... . .75
2 .
·
10 Marthe tm Gigetlvpid og andre
Z Dis-ich so
ortællinger. J Omsiaa ...... .1.«5
Z Lo im ou hanc haft-u. J Omilaq Bd
9 Dei beste Raugink mov Cho
lera. heftet ................. .02
10 hsemmek os: Meist ved en krim.
hefm»... .. .02
s In Nov-tm- Äiif.·ÄÄEk.iZ-Z." « J
Omilag .., .................. .0.«)
45 Parlamenten-site Rest-L taus
nem ........................ IS
7 Saum om Vatnedaahem If s.
C. Pedetiur. M- 11sLaoe-... .03
2 ach-weim. If V
W
unsrigen-· ................... .06
1 Lys m den ftdsie Tip. Gaja-seit .(0
lhkklikhedkhaabct ellet Mit-läg
Do sinnig pas «ve sit-sie cui-IN
ei Jak. Halm ................
1 LEM for Dim. M t. Ost-ni
stet .......................
s Leb .chk. Gemeinsin- Jo
f . As B. Momenten ...... .
2 stigmat- ovet Lende- Malestat
Enkedtonnintz nottut small-.
h. Rattener ............. .
M M. Mi. Im
Its-. net-.
.l0
2 Caleisstoutm M Usakobkuk .05
k
5
.