Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 02, 1899, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
:
Gestekal-Lo(fotttc!t.
s
:
.
l
l
l
1
i
1
!
Om Grunden til Eniguedskamtcts
Selvaplosning —— Braue Parter vil
vckke den farukcttede — Stkiden
blinkt bittrer — Ztoke Mo
der —- Kvinderog Born —
Acbejvctnks Svak paa
Mandags Ulri
mutma
Vore Læscrc ntllc etthrc Meddckeisen
am, at Entghedstamret havve cplost sia,
da detg Arbejde var frugteslafn Lm
Gransen heml gioer sivste Post uofarxtg
Lplysning. Tet fremgaar da yet-af,
at Arbejdsgjoernesz Nepmsentanter
(Brankfen, Js. L. Busch, H. N
Fasse-IS, Wilh. Hausen, Ic. C
M o n b c : g) ttfntghedskamret« havdes
fremlagt et Zotslag, ttl Grundlag forl
en Kendelse, — · og Arbeit-erstes Dienste-(
sentanter UT C. A n d e rs e n, Z r a m
Peterfen, HaraldJenfemGui
stao Philspsen ogH. RasmuHI
sen) et andetved zwar-P etc rsetn
Akbejdsgivernes Forslag fothandlebe
man sotst am —- og Arbejdernes Name-I
sentanter kalangte bette forandret —!
besuten fotlatIgte de, at Punkt : i From
Petersens Forsiag fkulde aptages der-T
under —- og det hele faa indgiveå tUT
Kendelsr.
Dttke Punkt 2, fom var ag blev An
stpdsstenen, lsd saaledesz
»Im den 1. April 1900 indsorcg en
Arbejdstid af 9 Timer daglig, ligefansi
Timelennen fta samme Ttdspuntt sm
hsjes saa meget, at Arbejdernes dagltge
Jndtctgt foebltvek use-sandten Tette
galt-er alle i Lkckouten deltagenbe Jag. «
Akdejdsgiaetnes Repmfentanter vtldc
ikke have dette hele Lockouten uvedkoms
wende Fotflag med tnd under sent-elfen
mens Arbejdeknes R. fastholdt, at naar
de gjotde Jndrommelsek overfor Arqusi
givetnes Punkten maatte de have noget
til Galgen-.
Farmanden, Professor D e u n t- e k,
ftetnsatte va folgende Festtag:
,,Lockauten hat-es fta Lo. Juli forst
kommende; Betingelserne afgskeg ved
Kendelfe af et Udvalg, hvoeaf Arbeit-s
giveefareningen vielget- 3 Mehlemmer,
Arbejbetne 3 Mehletnmer, mebens til
Form-end udnævnes N. N. Begge Par
tee kapligte sig til upcegetttg at efter
komme Kenbelfem der stal afsiges need
Bibeholdelse af de Punktek, hoarvtn
man c Enighevskaenket er tomtnet over
ens, og tun stal afgeke de Punkter,
hoc-kam der er Uaoetensstemmetfr. Feen
delfen stnl afsiges inben 8 Dage fra Us
valgets Udncevnelfe.«
Dette velmenende Forslag, hvoreftet
the Lockouten tunde have været endt nu
—- blev begoærte tkke til noget. ThI
da Enighedskamtet ncesie Gang (L-tdag
d. lö. Juli) met-Les, fastholdt Arbeit-s
giveknes Repkæsentanter, at Je o m
P e te r f e n s Punkt 2 am 9sTtmets
vagen Imd niokmindstet Lan (altsaa
forhpjet Time!sn) maatte ikke indgaa
til Kenbetsen — Arbejdeknes RepkeefenH
tanter holdt paa, at dette Fotslag stulde
med.
Athejdsgivetneg Reptæsentanter stri
vet herum
!
»Da-as innigem-, at vi paa ethvektt
Tidspunkt have meet fuldsteendig af
staaene fta avethovebet at tilpejebtinge4
en Kenvelle, need mindre vi under denn
Iilde inddrage det state, ganste aden for
Sagen ciggende Spttgsmaal am 9- Ti-»
mer- Athejdsdagen mev tilfvakende Lin- j
fees-fesse, effekfom Bebejdmeprcjeni
Dante-ne knyttebe Fett-ringen betone tik
hgigen Ipmhelft at de tke Les-eingee,
unstet ei gentagne Gange hapde erkla
tet det umuligt for ei at indgaa derpaa,
ja endag at for-handle bekam. «
Utbejdernes Reptcfentant sttivek
herum ,Vi erst-rede os rede til at
seeeptae dette (v. e.Deuntzeri) Jokslag.
Ren nu etkleeeede Arbejdegivaepraes
sentanterne, at Spitgsmaalet ptn fis-li
metsdagen pas Farbe-and stulbe unddtas
sei fes Paakendelfe af det eventuelle
Leibsängan Boldgiftsndvalget
sum tief-s me pligtigt tit at bilde
, we de Jstetmuetiey iosI sei-eiserne
M Hist under soeudfstning af
cicistesbsseehas stnlde der-est paa
Itsde de mise Steivispetsstnash fom
W for-lasse, men neune
M W Hi Ists skbejdetnes Med
Muse-Mike sei-up «
. nackte-sm
se W sie-usw«
« Its-MINI- st Ists
mersdagen. —- Toertimod havde Ar
dejdsgipernes Repreefentonter erklæret flet;
ikke at ville for-handle om thimersdasl
gen.
Men —- Ret eller Uret —- nu gaar
Striden fort, bittere end nogen Sinde.
—- Arbeidsgivetne holdt Onsdag den
19de Juli et of 1000 Arbeitsgivere fra
hele Landes dessgt Mode i Kentern-a
læet og vedtog der under sinke Ovarie
net folgende Resolution:
»Forsamlingen billiger Oovedbesiyrels
feng hidtidige Vtrkfomhed og tilsiger
den sin fulde Stette i enhvek Henfeende,
indtil Striden er endt paa en for
Ardejdsgivekfpreningen tilfredsstillende
Dir-ade. «
Te samoirkende Fagfordunds Hoveds
bestykelse havde et of 400 Medlemmer
des-ge Mode, hvori de vedtog der-es fulde
Tilslutning til den Munde, hvotpaa
Forfvaret for Arbejdernes Mel-bestem
melsesret er fort for Enighedskamret —
og beklagen at Arbejdsgivernes Repre
senkanter afviste Prof. Deuntzers Fotslag
om Votdgift — hvad de few —- vel at
merke —- vare Scyld i. —
Vigtigete er deres Udtalelse om OsTis
mergdagem
»De samt-irrende Fagforbund er sig
bevådsi ved Opsiillingen as mai-et paa
en gskimers Aedejdgdag i Bygningsfas
gene og iJernindusirien at have handlet
i god Operensstemmelfe med hele Sam
fnndsudviklingen her og i alle andre
Lande.«
Her hat vi angivet Grunden til, at
den-re Sag pludselig Dom ind i Striden.
Lad vate, at 9-Timersdagen der ind
fskes, men det synec ikke korrekt, at
Kravet om den just paa der kritisie Tidss
punkt blev fremfat, da dette Semes
maal stet ikke hat noget med Lock-out’en
at gere.
—-—-I—Q-——
Stor Jldkbrand.
Statsbanernes Vtrktstcdet.
l Tokgdag Ast-» v.1—. Jan udvksd d»
atter sior Jlblos i Kxobenhaon Bed
1l-Ciden ftod et bronvroot Skcer ud
over Vesterbro — det vor Statsba
nerneå Bartsteder, der brændte. — Folk
stromntede ud i tctte Klynger tllStakm
terne, Uden at anfe Gntfterne, der reg
nede tret over dem·
Jlden var opstoaet i et siott Bog
nlngckompleks, der ligger mellem Ho
oedftationen og St. Jugend Sp.
Dette Kompleks tummelte Statsbanen
nes Maler- og Tapetsereromksteoet
samt det eleltriste Vermeh. J dette
sidsie meaeg det, at Jlden er brudt nd.
Klotken fern Minuuer fse elleve bleo de
elektriste Lamper flnkteoe, og kort efter
flikkede de fsrfte Jlotunger op over Tag
rygningen. J en Furt bleo Vol-ed
Jbranvstationens Mondstab allornteret,
og efter en msnftetvarbig kort Ctd an
kom det under Kommst-do af den fun
gekende Brondtnspettør, Kaptajn
B e n tz e n.
Man invsac, other tun kunde vare
Tale om at b eg r cenie Jlden — men
felv dette tykkedeg tlte helt.
Markeligt not stete tntet Udheld met
Mennestelio; tht adstilllge vare flupne
tnd pag Banetermnet, hope Togem
unfbrudt saugende
Den braut-te Vatkstedbygning vor
assureret for 75,000 Kr. Hele Skaven
onslaaes til co. 70,UW Kr.
Jlden antqges opstaaet ved Selvans
tcenvig, men vet er itte uoeluktet, at
den can ocre paaiat.
Untat-neuer og Ame
digelter.
Sognepmst for Roslev og Rybjerg
Mentgheder i thorg Stift, J. C. F.
M i chc l sc n, er bestltkei til Sogar
pmst for Kornerup og Svogersleo Me
atgheper t Sjkellanhs Stift.
—- Pratttierende Lege i Stlkeborg
F. C. Lu no, er bestttket til Distrfttss
liege i Silkeboeg Legedtttrtlt.
— Kamner L u n o l Lemvig hat ind
glvet Unitgnmg om Afsted fra l. Jan.
1899. Hatt har oaret Kamnet t Lemotg
l 43 Ast-.
Sogneprceft for Tinuing og Traben
I. C. G. S chep elern er besttkket til
Sognepreeft for Tisted, Binderup oq
Durup Mentgheder.
- Sognepreeft for Sengelsie J. B.
Tsrsleif er besitkket til Sognepmst
for Ofter Egegborg.
— Professor etstcaorbiuaeius i
Kirutgi vev Kobenhapni Universttet,
Dveelsge ped det tongeltge Freverttg
Doipttal, DI-. med. O. Block-, er no
mst til Professor ordtnartus them-It
oed fes-me Und-eilten
—- Pesstlfereade Lege l Polsteseo Z..
p. t. J. Dienst-til er beim-et tttl
Distrtktslsit i Fräserei-es stisirich
Juvimmm
Assisient H. P. M s l l e r, der et ans-U
ved Kobenhavng Belysningsvcesen, hold«
25 Aar-Z Jubilceum d· l. August.
Dodsfallk
En of Harfe-IS Vys kendte Mcnd« Fa
brikant F. C. M ad 5 e n, dpde i sit 62.
Aar paa Dr. Rejerfens Klinik i Horn
:bcek paa Sjcelland.
! — Ihr-. Byraadsmeblem, Gen-ver E.
M o g e n se n, ek afgaaet ved Doduk
Det soklyder, at den afdsde hat boten
Belpb i oelgskende Diesem-.
—- En of Sydfatsteks mete bekeadte
Mand, Smed Anders Je n sen i Mut
frei-ak, et afgaaet ved Toben efter nogle
fligets haardt Sygelejr. Smed Jensen
var en i sin Komune meget anset Mond
fber pas Grund af sin solide Besindighed
og Interesse for offentlige Sagek hat
Fbeklcedt forsiellige Tillidshvetv og bl. a.
soc-set Mehlem of Væggetlose Segm
Jmad i 12 Aar-·
— Bankfuldmægtig Christian v o n
S ch m idt en et under et Beipg i Jyls
stand afgaaet ved Dsden i en Aldek af
.3-s Aar.
kJudre Mission-i Sommer
! mopei Lunis
. Jndre Missions Sommer-mode how-:
tes i O d e n s e d. 18. Juli og begyndtez
med en Gubstjeneste i St. Hans Kitte,
hoor Paftok V i th. B ect predikede
over Zack. 4: Hvad vil det fige,z
a hpre tilden levenveMenig-s
heb. —- KL ch holdtes et overokdenligY
taltig beisgt Mut-ei N as b y l) o v e d
Sko v —- Lz Times Gang fes Byen.
Pasiok Asschenfeldt Haufen og
Lehnsgreve Ho litein-Holstein
botg kalte imst, hvoreftet Posten Wilh.
Beck statt-de.
Dei danlke Hedelelfkab.
Iet danfte Hedeselstabs aarlige Re
p:cesentantmsde uthvldtes d. M. Juli
paa Octel Noval i Aarhus.
Rkpmfertanlstabets Formand, Etatgs
raad Br u n n, Agmildklvster, andnede
Modet rned nvgle iytnvatettske Minde
ord over Selskabets i Aarets Leb afdvde
Form-Ind, Kammerherre M v u r i e r
P e te r s e n. Tetefter fremlque TI
reltsr B orch Regnskabet for txt-S,
svrn godlendtes, samt Budgettet for
IMM, der dalancerer med 275,000 Kr.
og det forelsbtge Budget for 1:«(-0,»
hville Forflsg ttltraadtes.
Det oplysteg pna Msdet, at en von-;
trenlt Plantagetorstkrtngsfvspz
entng mod Brandftade har de bedstel
Udsigter tit at dlsve virteliggjort. l
Ttl Beftyrelsesmedlecnmer genvnlgtes
Hpjsivleforftander L. S ch r vd e r,
Altar-, vg valgtes, i Stedet for asdade
Katnmerherre MontiersPeterien, Ram
merherre t« n tt t ch a u, Ziele· Tit
vedtvgeg, nt D alga smvnurneru
tet skal have quds tAnlceget vedAa r
hus Hoveddanegaard. Man hunder,
at Monumentet vil være fardigt til Af
slartng paa Dalgas« Fsdielgdag den M.
Juli n. A
Skypumver.
En Skypumve trat for nyltg hen over
Stersl ev By paa Fyen. Omtrent
Kl. 12 harte- en sicert Sufen i Lasten,
vg rned et taas et veeldigt Stsv hvirvle
rundt. Skypmnpen gis over Hitrnet
at Skvmager Anders Ja cvdfens
due vg tvg et Stykte at Taget, derfra
gik den lige over Jepve Jeppese ns
Guard, hvvr den rev en Del Tagflen af
Tage-l vg tattede Tvgrvgningen paa
Tcrstelsdem Kyllingerne sum-rede rnntt
linde i. Gar-them vg del-e Guardsrurnmst
lfyldtes wed St·v, san man intet runde
Ile. Skyvmnpen drev derefter ad S lag
lt ru v, hvvr den dog ikke anrettede no
xnogen Stude. Sag efter folgte et verl
dlgt Tvrdenveir nnd starke Resnstyl og
Hageldygen
.- Fve nvlig drog en Skvvutnpe vver
Asfcers Bester-nqu ved Randers. Den
tvrn iydfra over A· A n d e r se n s Maik,
hope den veeltede tre Laut over Ende ad
sttllige Gange og gik bereitet hen over
O l ete u s Enkea Gaard, hvvr den rev
dul l den fandre Lange, as glk derfra
vvee til den nordre, hin Dverdel fnlds
standig masedes samtnen as for en Del
spltntredesz endelig vsltede den en Ko
over Ende et Var Gange vg rev Tsjrei
pnlen op, til hvilcen en Plsg var tsiret.
Plagen siorde tartvlvlet Mvdstand,
TTsiret drast as tate- vied, hvveimvd
Plagen ilap vied Streite-n
Cis-Ismene er des nvset elitveeei
dlsece l Das-set end serv-re.
Brut-il Kelgösprelsp
Sonn Bei-is paa, hpvr brutal en Ton
kegnng, der under Lockouten kan nettes
og Oirkeliggtres, vil di nttvne fetgende
siygge Trak. »
Godsioronlter R s a e paa B e n
I · k s l U n d Gattin) hnode i Aar Tom
icdvanlig aabnet sit Hjem for nogle
kndenhaonste Smaapiger —-»Feriebsrn.«
—- Han havde i Aar bedt om nogle in t
tig e, — dette stete inden Lockoutem —
og modtog dersor to Smanpiger, lwig
Feder var ud e l u l k et Ardejder. —
Sein ftk hatt fsrst Optysning nm dette,
da Bienene ankam og ielv fortnlte det,
men Godsiokoalteren og hang Duftru
tæntte ieloislgelig ikte med en Tnnke
Jpna, at dette Forhnld ilulde ioa Ind
Iftydetie paa deres Barmhjertighedggerg
ning. H
Saa kommers det imidlertid »Der-!
stabet,« Godsejek, Stamhugbesiddet -
G r a n di e a n for Ore, at Godsioki
onlteren huier et Par ·udeluktede«
Born —- og Fru Grandjean meddeler
strols Hr. N a ne, at Born-ne squ sm
des dort. De man ikke opholde sig paa
Bennerslund. R a n e isgte nu Godss
eieren selv, men da denne fastholdt sit
Syn, opingde R n se sin quds til l.
Mai n. A. — men mantte sende Bor
nene hjem til deres fattige Hieni, —- de
vilde nemlig ilke andre Steder heu, fna
fotskreetnte vate de dlevne nver den bru-!
tale Behandling, deres Vætts Oper
ordnede havde udsvet.
Til Fotllating medfulgte splgente
Brev fka Fett Ratte:
Nsrre Alslev, 8. Juli.
He. Mater Nielsen!.
Da Stamhusbesiddek G k n n d i e a n
til »Vennetslund« har so r b udt o s
at have Bsrn, hvis Fader er i
L o ck o u te n, san et der itke andet for
os at gste, hvot gerne vi end vilde have
beholdt lille Gudrum end at fende hende
hieni. Bi betnler san Reisen for hende,
sag hun og den anden lille Pige kommek
til Frederiksderg i Morgen, SIndag d.
9. Juli Kl. 3..«t0 Eltermiddag. Jeg
sendet san hendes Billet, hvis hun knn
bruge den en Gang til, eiter den 24.
Venlig Hilfen fra min Mand, Dotter
og Dereä
E. N a a e.
Bernene ere senere andrngie i ncermeste
Prasteganrd til Godsejerens ÆrgtelfeJ
Godieferens drutnle Adfærd lilinerl
ielvfslgelig fordstnt ai alle, hvad Stil
ling de isvtigt indtager til Lock-taten.
Lederne for de organiserede Arbeidsgivete
paa Falsier have oginn micdilliget han«
Dritte-dem Nackt Lampen feres med
saadnnne Banden, er der desmeee Grund
for os sont neutrnle til at detcnke
spinder og Born med en lille
Gan-. —- Se vor Opfordring.
De vevfte Mein-seen
Ved Forspgslabowtotiets Ein-rud
stilling com folgende Mejetier t fotstr
Trediedel: »
Erster-, Thifted Amt, Kotinth, ;
Soendbotg Amt, After-, Holbak Amt«
Landmandglyst, stbenhavns Amt, Hei-J
mark, Rings-hing Amt, Neunter-, Aar-l
hus Amt, Lodbah Bundean Atnt,H
Alten, Authus Amt, Sstdytnagle,;
Sm- Amt, Thorshsj, Histting Amt
Rest-IS, Rings-hing Amt, Gudum,
Soks Amt, Lunddygaakd, Marthe Amt !
Skjemng, Runda-s Amt, Lundskov,
Sor- Amt, Nybslle, Soendbokg Amt,
Bester Hcsinge, Soenddoeg Amt, Eben
les, Aar-has Amt, Hülleslevhotm, Ran
dets Amt, Hyllinge, Soks Amt, Leid-ek,
Holdak Amt, Elbe-I, Pmsts Amt,
Watte-tw- Viborg Amt, Billedjarg, Hol
vck Amt, Brindmm Aaldtng Amt,
Kübel-nah Holdæk Amt, Kramp«
Soenddokg Amt, Richtung Usldokg
Amt, Buckedal, Matido Amt, Dyddal,
Bdtnholms Amt, Ladby, Odenie Amt,
Ladelundgaatd, Ribe Amt, Orts-l, Nide
Amt.
Lemvtgshaebooeestdauen
aadnedei den 22te Juli, men Tkaftb
ten gaak foeelsdig tun pqa Herde-te
Statioa, da Anlægget ud til Thydotsn
Kam-l langt its er scrdig.
De lockouteveö Kvtuver
oq Bot-.
Komiteen for »Befpicningen qf se
dejdslsfes Keinder og Bern« hoc dagltg
despist det Untat dete oz Vern, fom
den hat-de tænkt sig, nemltg Ist-O. Der
stal tmtdiektid detydelige Midler til hvek
Das st kunne matte disie mange inltne
Munde — og vi bede derive vote Laien
om at erindee disfe stellen Sult. Et
hpert, not fes ltlle Ade-g modtsges
tued Gliede es Keime-ins vtl sindes her
i ,Deustereu«. sei-Idee es seen der
holdes udenfot den formedelige qup
niellem Mesire vg Spende. »
Endelig etindket vi one, at oi sidstl
brogte telegrnsisk Meldmg den« at Ar
bejdsgivekne havde sitllet et Ultimntum,
hvokeftet Lock-dafern vilde blive stctpet,
hoig Akdejderne Mc antoge Arbejdsgiveri
fereningens Forligäpunktet inden Fre
dag d. 29. Juli.
Hvad oi da udtalte hat siden bekmftet
sig, at netnltg Akbejdekne have sparet
Nei.
Altsaa staat Kann-en nu i diese Duge
simngete end nogensinde. VI henleder
met Opmcetksomheden paa, at vi —
uden at ville sage Patti idenne Sie-id—
famler ind til denne neuttale Komike,
sont bespisek de udelnctedes Koinder og
Bien.
-— —- --.- --—-—
meedstag og Jldebeemve
Ranleksegnen bar foenylig væket
hiemssgt nf et siettt Tordenveir, der hat
nnkettet adsiillig Stabe. Karl Jensens
Gnatd paa Vioild Mark neddmndke pas
Stuehuset nat-· 19 Kruste-km S Heste
og 13 Svin tndebmndtr.
— J. P. Snedkess Goatd pas
L ys t e u p Mark nedbmndte ligeledes
ved Lynnedslag paa Ladebygningen nar.
— Pan Anning Mark nedbkeendte
lcgeledeg ved Lynnedslag et Hug, lich-t
ende Stamhufet Gl. Esttup.
Ogsqa fra andre Egne meldeg om
Uveit og Lynnedslag anedejer Anton
Schumann ihsrning blev dcabt of
Lynet. Hatt opholdt sig i Kostukden
samtnen med en anden Mand, der Use
ledes dlev kamt, men nu ek udenfok
Fore; desuden dmbtes en Ko. Lynet
tandte ikke.
» N. P. Knudfeng Gaatd Thäl
gaatd i Hoilsted Sogn ved Sk»andetdorg
brandte sont Folge nf Lynnedflag.
Slstsiedelen qf Jadboet og alle Krea
cum-ne dtændte.
—- zra Qdenie meldes: Seitng
Efletmtddag d. 9. nedbmndte ved Lytt
nevslag Mels Audekseng Gsaed paa
Hpiby Makk. Lynet flog ned l Royal
den; Stuehufet reddedes. Kreatu
rerne var pas Matten. En Del Ho
braut-te.
— Peter H a n s e n s Enkes Guard,
Hofgut-ed, ved Beile nedbmndte ligeledes
som Folge as Lynnebflag. Ekel-wem
der var fyg, msatte bestes ud as den
brandende Bygning. Gar-eben var as
sureret i Landbygnlngeeneg alminvellge
Brandkotsikelng.
—- Tet Streu Jenseit tilheeende Hus
i Toastkup er nedbkcendt. Jlden for
aatsagedes ved Lynnedsiag, ldet Backen
pua fleee Ttaee l Natheden as Hasel
var helt spaltet af Lynet.
—- Det er Tordenoejketg Tid hjemme
l Tanmoek, og de oveeotdentlig lalrige
Meddelellek om Lynnedslgg, iom ere
invttufne, synes at bettelte den Seel
ning, man nylig har opsllllet, at Tok
benvejk og speciell Lynnedslag blioee
hyppigeee for hvert Aar. Desoceere
hat man ikke givet tilstkcetkelige Grunde
for denne Psalm-IT Jmldlektid mel
deg der am fslgende Icedflag under for
stelllge hast-de Uveje:
—- Manbsg den 17de Juli tasede et
heftlgt Totdenvejr over Egnen mellem
Hoesens og Staadeeborg. Lymt slcg
ned l»Nedeehovedgaaeds« Lake
bygning, der nedbkændte. En Pige bei
divedes af Lynet, men kedbedes.
—J. Jfkovs nye Gaoed i Von
i i ld blev kennt. Den ene Lade bete-Idee.
—- Bagek Links Einwer l Sve j
iteup neblmendtez heefea foeplantede
Jlden sig lilJ. P. Jenseits Pres,
der ligeledes nebbmnvte. Endvideke
flog Lyteel ned i S. he nse n S Gaakd
i Be stup. Stuehuset og en Udlænge
thudtb ,Elt.nd.p.gtg1en »kleine«-alte
eeeet, og Ejeeen libek verlor et betydes
ligt Tal-. —- Ved havedgqaed Station
flog Lyaet ned i »Alle Hei-ed
ga a kd«. Ladebygnlngen og Kostqlden
beandtr. — Feq foestellige Stedee mel
des om Kummer-, der eke drohte pas
Makleene ved Lyunedslag.
—- Beftektersleo Stole neb
lmendte. Alt Jndbo beanbtr. Stole
ketneue kom ud af Bygalngen malt-del
baet fee Nedslqgel.
— Gaaedeiee V. R av n s Sluehus i
D o n I et aedbeaudt oed Lein-ewiqu
Ea Del ql subber eeddedes.
— Boelsmand Fe. Langbeess
Eies-dem pas Dulegaatd Mark og Up
huiene tilTh. Christenheit Gaard
l Guldfoehvsed nedvmadte.
—- Om et Uvejk i Rathe-segnete stel
see »Am-has Silftst.«: »die-muten
stumme-, alt Dagslys lukkedes use,
les nein i huleue maam made Lampe
fee en tue-ne bester geset. Cum
huldrede Toidenen med insgtigeSkmld,
medens Lyn paa Lyn ftpd he» under
Himmelecn Og saa lom chnen Tet
var et Skybiud, en lloladntng of Band,
lau voldsom som man ingen Sinde hat
oplevet Magen til der paa Egnen, og
yden deqyndte med et Hngloejr, der
gjoide det helf Livsfarligt at færdeg ade.
Nedslnget var san stinkt, at der endnu
nieste Morgen, tät-ts- Timer eiter
lloejret, lau store Triver of Hagl
paa et Par Fods Heide, der
ikte var-e smeltede. Eiter Huglen
vg Sneen fulgte Regnem san ingen
Greift eller Aflobskende lunde befordre
disse Vandmasser, der som en Bplgc
vckltede hen oder Egnen og rev olting
med sig·«
—- Jens Mike-l Peterlens
Gaard ,,Kulgrav« paa Randlev Mark
nedbrcendtr.
— Parcellist Hans zltielseng
Sted i Stovdy ved Studbetjobmg er
iuldsicendig neddmndt ved Lynnedslag.
Jndboet vg Veseetningen reddedes·
Bygningetne vare forsitrede for 25240
Hek.
Utntker.
J lfjendommen Nr. 4 i Prinsensi
gade i Kisdenhavn, fandt Hugdeboerne
forleden en celdre Mund med Fordindmg
om Hovedet siddende dsd i et Stur·
Tet oplyftes, at den old-de, hvis Naon
er Bernhard H a nsen, doede i Logis
hufet i famme Efendotm For et Par
Doge iiden var han fatden ned ai en
Treppe, og Bogen, der lynede hang Lig,
antag, at hans Tod slytdtes dette Feld.
—- Ved et Hesieoæddelsd paa Eremis
togefletten styrtede Oesten med Premier
lsjtnant N yholm, der lom ind under
den og i dsende Tilsteend lutes dort.
Noget lignende stete med den fvenfke
Rytter, Leitnant H af istrs in.
—- Forleden Alten lorte Vartghugs
holder Peter N i sl e n med sidste Spor
vogn ad Besterdrogade. Da han ud for
Viktorie-gebe vilde stige ned ai Vognm
oppe im deni Overbygning, sit hart
Operdalance og styrtede ned. J zaldet
brælkede han den hejre Arm og tvaftede
Hemden
—- Eksprestoget fra Egbjterg over
ksrte Natten mellenr li. og lu. Juli tat
ped Holsted Station en Tjeneftetarl ved
Napn R a s m u g, tjenende hos Guard
eier C l) r is t e nie n, Institut-. Liget
var fuldsiaadig knust og neesten utendes
ligt.
— To Bis-dre, Gaardejer G un d e r
Strensen jun· af Kielet i Ballum
Soga, vest ior Verde, og den Initiatige
Snedterlierting C he i it is n S I ren
le n af Varde, ere druknede ved Bud
ning i Vesierhavet udenfor Graun-.
— Da Guardejer Peter Hausen
aeridslsse oed Ncestved forrtge Sen
dag Formiddag med sin Hastru lecte
ud as sin Geord, led Heftene lebst.
Peter Hansens Huftru sprang ai, men
iorslog i Faldet Hovedet san alvorltgt,
at Hiernemaslen com til Sym. he
ftene fortiatte Lebet, under hoilke Peter
Haufen dleo stynget of Vognen og sit
det ene Ben alvorligt destadiget. Der
blep straks sendt Bad til Neeftved eftet
en Lage, men Konen afgtk allerede om
Aftenen ved Dsden uden at komme til
Bevldsthed.
— Bagermefter T r a n d b e r g i Hol
tted er kommen ulykkelig ai Dage, idet
et sammelt Gener, fom hsn einrqu
pludselig git af. Studet rsmte heim i
Vovedet.
.- Forpagteren af husby Prieste
gasrd, Jene its-. Olefem blev meget
ilde tilredt as en Tyr. Der er ltdet
Haad sm, at han ten komme over dei.
—
—
Smaa -Meddeleliet.
Teologisk Tldsskrtft. Den
htdtidige Udgiver eii «Teologist Tidss
stellt for den danste Folcekirke«, Kul
tusrntnister Sthyr, her oveedraget Tidis
strittet til Lie- theol C. E. F l I yi t r n p,
ateml. the-ol. J. Oskar A nd er l e n es
csntL theol. Fr. T d r m, fom til Elter
qsret vil degynde en ny Neetke ei Tidss
strittet, der fort-den letvfteendlge Af
handltnger vll dringe udferlige Liedes
reliee for Udlsndets detydelistte nye tec
logtske thtetatur.
En gqmmel Lampe. Kammer
jheerq Landstinssmand ele- Th ; g e i p g
Itll Damqaard ved Frederteia er nu en
Ist-nd pca 03 Isr, men rast es hat-edler
lom en Pugliens. Zorleden Das feldt
Hhsn og drescede et Poe Inst-eh uden
Hat det des her alsieeeet dam. Lesers
wette-ret- thiert Feld, et det Uhetd ttke
ptt medfsre nosen Im ior han- pel
beed.