Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 02, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    HEF
Nebssssmuzisc—sppi « « I I
I.·. « «'. :
so·-«·«-sq ·- « « , - « ? x
J« «
, , , » « · . » « Egid-on . « '- «
. . . . .. ; .
sp« « .0 o· s II- - - «. - «« s -
. -:- · - - - — « «
« ,, . -· —- M w —
«» .. . . «-»-« - I; , · ,,·-. «
.»» · k: - N . --’« p
-, .» « « « .» - J« ,««,»
( . vhs ff» . «
« — « » »s
. .«- - - —
« « · ..,·«sz"« -"l
» — «««-’-- —J--.L«--Z
Ts »s« « « - « w,«"
s s. · TI- . n « s
s- - - «
, , 4’v) v y ysx .- . El
y s ; « « ’ : -« !' ««-«E« « , « . «I· «
s « I « · « - « " «-;- —«'
.
, I
sc
Nr. 30. Maik, Nebr» Lusdag d. 2. August 1899. Zde Aarg. «
lste Nrbtasta- Regiment
kommen hieni.
Lstdag Aften Kl. leis naaede l·. N.
Transpottstibet »O an c o ck« i Havn
ved San Francisco, og tatste Ne
btastaMegiment ttllige med Utah Attil
lert saa da attet Fadrelandcts Kyft —
eftet at have stetet baue siden l.3de
Juni lsttssk Begge diäse Regimentet
have indlagt sig megen Fortjeneste under
Kampene pna Philippmetne.
Den uventede Nyhed ——— man havde
first ventet Hancocks Ankomtt naste
Tag — lob fttaks Vyen tundt. Fotes
lebtg maatte alle totblive om Both, da
Katantcenekomnnasionen fatft tunde un
detssge Mandfkabets Helttedstjlstand
næfte Dag.
De hiernvendte maatte altsaa finde
sig i endnu et lillt Ophold paa Seen —
tnen til at bade paa Langflen eftet Land.
jarden sit de btagt detes Post om Bord.
Den af Guvetnet P oyntet og an
dte upspekuleteve ,,Modtagelse«, mig
lykkedes paa Grund af H a n c o ck s tw
lige Ankunft
J Mandags Mai-ges sil. 95 flog
endelig Fett-Intnseas Time
Satt Franciseas elstpeetdige Botgete
modtog de hjemvendende Atigete med ste
dsvenbe Jubel, det akkompagnetedes tet
ustsnt med Latm af alle nnctige Jem
og Mit-Instrumenten Fetft konr Ne
btastaiNegtmentet, bereitet Utahs At
ttlleti.
Pataden gjotde det Jndttyk, at de
alle vate iunde og starke« velsoede Sol
datet.
Nu ligget be i Lejt ude ved Ptesidio
Patken, hvot der et reist state komfots
tsbce Telte til dem — den bedste Leit, de
hcdtit hat haft — ag saa tatt ftedeligt.
Nest-nennt hat i alt mästet 66 Maus
—- Utah’etne tun U.
Te Domme, iorn i Antebning af
Trappetnes Hiernkomst stulle otete ubi
talte angaaende General O tie, lyde
alle paa, at han et netop den rette Mond
paa Philippinetne.
——-.0.-—-————
Traktat mellem U. S. og
Fraun-up
Sonn vi sidst kunde meddele om G e n
sidtghedstraktatenmellem l·. s.
og P ottuga l, faul-des denne Gang
om en titsoarendr med F r a n kr ig.
Traktateu blev under-streuen den 24.
Juki om Akten-n as den franske Gefandt
J wies C ambon og U. S. Initiat
kommtsim Etat-is u. Te af den
iritaste Haudelsnnmstek Millemud reiste
Judoendiaget mov det allerede i fertige
Uge otdnede Udtast, fort til, at man
- »Aus Atpgg htggc Siden,
— ----- -s- «0— —————— —
Brutus-tituliert endi
De streitende Arbejdete ved Braut-Un
Kapid Tun-sit cu· indksmmek, at
Streiten et farbi. Sibste Onsdag gtk
de til Kentern-ne for at bebe om at
maatte fcm der-s Pladfek igen. Juden
Mit-das hovde 000 spgt om Muts-.
Det blev dem sagt, at de vilde btioe
taget tilbage, hvts de ikke havde veltqget
inogen af de Boldiomhedet, fom blev
hegt-set under Streiten.
Leder-en Pines siger, at Selstabeti
Pkcflvent tvang dem til at streite, da han
vttdetvtnge dem til at est-beide iaa mange
Timek duglis, at tagen i Langven kund
-tcsla det. dem ttoebe ist-, at hverken
- Otto-knieen elle- Byens Maon kund
- se pas den Uketfstdtghed, hvormed
Cponoqulietstabet behandcede sine
solt
the-edelstenan i tittstk— W.
i
i Finans : Tepnrtcmentets ftatiftiske
Vuiean har ndarbeidet en Lversigt ooei
Handelsregnskabet for FiskalsAaiet ist«-«
«iil ist-tu Aidenne Ovetfigt irenigaar,
at Forsgelfen i Jndsptfelen svt sidfte
Fiskalaar sainmenlignet nied det næit
foregaaende Aar skiioer sig ska en for
iiget Jndsotfel as Raaftofser
og zudem idler, sont ille produceres
ide Fokenede Stater eller ilke
piodncereg i den Udsticekning, at Beha
vet kan tilftedsstilles.
Mens saaledes Jndsvrselen as Tin er
steget, er Jndssrtelen as Blikulader as
tnget, og den hiemlige Produktion ai
Blilplader et steget.
Saaledes var Jndsoiselen as Tini
this? send O(3,5:5.3,s«52,i1-8W-2 LETTE
lsl og i tdw iill,««t.«3,35·.-. Jndfpries
len as Blikpiader (tinl-l:1us, var i IHOT
værd 8;3,:«t,0:18, i Ist-is 8:3,80(0,Hk
og i ldlsts 82,i518,564.
Blandt FIdemidler, hooras mere blev
indfptt i sidste end i sonige Listen-Any
maa fthkinsvis nævnes Snkkek og tw
piske Ftngtm Tenne Jndsoksel for-«
gedes med kuts,»00,oou. En ioeceret
Jndfptsel as Sulter sandt Sted umids
delbact spi- Vedtagelfen asden nuoaiende
Toldlmx Soni Filge dekaf blev Jnds
sei-seien i III-H unatnklig lille. Me
dengdekfoe Jndssifelen as Sulter i Fi
stalaaket Uns-Wiss er 50 Procent
stsm end Jndfetselen i lsid7—1.stsp,
ei den mange Millionet Puad mindre
end Suktekindfgtielen i 1896-—ld97.
As andre Nsnstssstc, hvis Jndsprsel
er fteget, can navnes Caccia, Nan
iilke, Viikeladee i ran Form,
tropiile Tteesoktet oft-. M Cacao
indspktes i ist« for 72,997,806, ilsss
for Juni-Ewi- og i 1899 iok O5,sno,
116.Ai Traqutossee (i kaa Tilstand)
for Vcwmng indfsttes i list-? for-Z l:·,
3:30,«k4, i 1898 feist-»Mein lsu og
i 1899 for 820,290,727.
Dekiinod aftog Jndfstselen af some
bejdede Traadstossek i samme Grad.
Jndfprfelen hekqs vati 1897 owed gli32,
556,867, i los-es 825,1399,794 pg i
1899 821,1352,495.
Jndsprselen ss Viskelader i ea
Forin var i 1897 paid Ql7,558,163, i
1898 825,545,391 pg l 1899 du«
876,842. As N aafilke indisrtesi
1897 for Q18,918.288, i 1898 for
Q:32,110,066 og i 1A99 for 082,479,
CLA.
Jndfskfelen as Uld, som ee et Ran
ftof, dei- ei Genfteind for indenlanst
Produktion, gik detiknod ned fka en
Vckdi af 833,243,922 i 1897 til816,
78:1,692, i1898 og til 88,:322,897i
Not-. Snnitidig faldt Jndssrfelen as
Uldvacek ska O49,102,992i1897 til
814,82s,77i i 1898 ogs1:3,831,0737
i Hist-.
De nsiagtige Bestetnmelsee see Ind.
og Udsstiel i sidste FistaliAnk ete feneee
essenliggjptte. Refultatet set inaledes
nd:
Den samlede Jndstkiel lsd op til
Z097,l96,nd4 og den opsmoede Told
til II206,507,812 need en Jndfseiel der
andtog wlszoekzssc es en Teld eif»
Ql47,819,594 fertige FistqlsAar.
Udfseselen iAar andkpg 81,227,205,
410 mod 81,2:zi,482,sso i 1898. i
Privat-einen reiste-. i
Peasident Mckinley og Fette qfrejste
d. W. Juli ftn Washington med Ertei
tog til Lake Champlaim, hvor de pil
opholde sigi nogle Uger. Deus Filge
beste-d af Mist Saeah Dnncan, Priest
dententt Niere, Secretiek Cortelyou es
en helStab of Tjeneee im det Dotde
Has.
—.. . ..—«.-—--.—..—.—
Kesssmiusseees Stiftu.
Jokhenveeeende Keigsminister s l g e e
hat d. I. August torestillet stn Eiter
islsee, Elihn Rut, for General
Miles og ciigidepartementets con
totcheiek.
Fka Philippincrnc.
Calamba tagct - vigtigt Punlt.
J Onsdags git det los igen. Brig
Gen. R. H. Hall, der auf-me 400
Washingtons Fkiotllsge, 450 Mænd
nf 21de Jnfawr.i Reg» 150 af 4de
Rat-allen med to Kammer, tog efket to
Timetg fkakp zagt-sing den vigtige
Handelsby C a l a m b a, beliggende paa
Sydkysten of Laguna be Bay. Byen
liggek omtrent S» Mit sydost for Ma
nila — og dette er sonledeg langt del
sydligstc Punkt, voke Troppet hidfil
have varet til Lands. Byen hat 11,476
Jndbyggere — den sial have god stra
tegisk Betydning.
As Enkelthedec fka lLampen skal be
merke-:- at vore Troppers Tab tun be
lob sig M 4 bede. Kaptajn McGrath
as Elbe Jnfanmi og Lieut. B atfon
soommede under vedvarende Jld fra 20
MausersRifler tocets over en Floh og
siksaa fat i en Baad, der tunde over
fore Troppecnr.
Eiter Lampen takke et Dusin Mund
Handekne i Vejket og raubte: »Cafullq
nos«. Tset var spanste Hunger, der
havde oceket ,,Ivungne til at gaa seiest
ligt med«. De otnfavnede vote Trop
pet under vild Begejstring. J nlt blev
et hatvt Hundrede Spanien befriede og
iendte til Mamm
Senere hat Jnsuigenteene forssgt at
lage det vigtige Punkt tilbage, men
tkods geringem ihmdtge Asiqreb, lyks
fedes det dem ikke. C ala m b a seines
alleeeve I Kahelfokbindelfe nnd Hovedi
kmrtekeL
Gut Journaliftit.
Ntsu Tut-le Ist-ruht indeholdt fode
den et meget opsigtsoktttenbe Ielegrqnu
Tet var et Intisisvjtsw nf Admiral
D e w e y, hooti denne ital have erstarrt,
at vor neefte Ktig vil blive
med Tyftland. Detvey be
nngtede selvfplgelig Inter
vtem e t, vg da der seneke hat kejsi sig
tnegen Hat-ne over denne lumpne Jour
nalistttz og da man tillige var ovetbepift
em, qt hele Historien var Opfpind,
— hat lltsmlil ntaattet beklage, at Tele
gwmcnet blev tcykti dets Spalter —
men bet fastholder, at Detvey hat nd
talt sig sont of det bekettet. Man faar
ved den Lejlighed at vide, at det var en
»ttlfældig Korrespondent,« en Dr.
Holftead Boyland, der havde
haft den nngivne Santtale med Demen.
Sau meget dem-arm thi da hat«
llcsrnlil slet intet at bygge Jntekviewets
Paaltdeltghed paa.
Tanke fig, at man altsaa nu, hat
Balget mellem at tro, hvad en Dr. Tit
ellek Dat paastacu, og saa en of U. S.
bedste og vygtigste Borgeke, en Mand,
hvis hele Form-, hvts Kataktek er en
Gar-Inn for, at han ttke kunde vate san
bunt at udtale sig til en ellec anden Fyr,
der lister sig ind til han« ont iaadanne
pigtige SpsrgsmaaL
Hele Historien en et stygt Sense-sinns
nummer, et grimt Udslag of den »gute
Pressa-« Benyttenssigmf Pest-fech
heben.
J Evrcpa et man ielvsplgecig pan
det rene med, at Admiral Den-en tun
ikte have meet iaa kahl-I, oven iKpbet
da han var Gast ien af Teipleqllinncens
annr.
Saus-Ruhebet.
New York.
Fite Mund fokiegte at plyndte Kon
hakt-ten paa en Spotvogn i Bro v k
lyn i Sendags Aftes. Der var 80
Passe-Verm mest Kvinder og Bern.
Konduktsken blev staaet neesten ihjel, og
alle de Penge, hun hande, blev taget sen
hem. Men san hscte Politiet de steck
slngne Kvtndets Steig og kom Kondui
tIken til Undieetning. Alle fire Tyve
blev taget til sange, og Konduktmns
Penge bleve fundne i deres Lommer.
Iowa.
Oper fyv Hundtede Mil ny Jeknbane
bygges i Iowa Stat iAan Den vil
detved faa i alt 9000 Mit Jeknbane.
—- ow. D. A. Kent ved Iowa
Landbkugsstole et ansat som Meter i
Lanvbrug iTyrkiet paa Anbefalmg af
Landbruggnnnifter W i t s o n.
— En underlig Sygdom opdagedeg
forleden i en Janus Cunningham til
horende chegbefatning mer Claige i den
notvlkge Del as Webster (50unty.
Kreatnrerne bliver blinde. J Labet af
en Manned hat 25 a 75 Kreaturet
mistet Sauen Man sendet ikke Sys
dvmmen. Der dannec ssg en Hinde
over Dykets Lie. Statens Dyrlægc
er i Fort Dodge for at underspge Krea
turer der omkrmg for Tuberknlose, og
Uunningham er tejft derhen for at mad
fsre sig med hem·
Minnen-sey
Brudepardrabt ved Lynned
flag. JameSHartenfra zeeeport
og Mifs Agnez Herzog iMiLL
wood blev farleden dkabt ved Lynneln
slag i Mifg Herxogs Hjem Herzog
Familien og Harren sav paa Altanen
udenfot Hufet, da Lynet flog neb ibet
ene Hjsrnr. De andre i Familien kam
ikke tilfkabr. Harten og Miss Herzog
fkulde snart have haft Bryllnp.
— Chippkwa Jndianekne paa White
Reserve-Kinn synes at folge med Tidew
En Jndianetskole til PSOtLOO er under
Bygning mer ved Agennuen En hel
Tel anianere hak hast Akbejve has
Kontraktstsirmaet Owen ä- Hilliez men
i den ieneke Tid hat de hytet fiere hvide
Mand. Fokleden kam 5(.- Jndianeke
til Agent Sutherland og klagede over,
at hvide Mund tog deres Pladser, og
vilde, at de stulde afskediges, Sntherland
fokspgte at fakklare for bem, af han ikke
kunde blande sig i Kontrast-terms
Affækekz men hans Fortlaring var ikke
tilfredsstillende for Jndianernr.
Dem er ja noget i Retning af en in
diansi Akbejdekunian og i hvekt Fald
Levis for at Jnvianerne vil besiille noget.
Wisconsin.
Miltvaukee Stkeet Railuuy Co. i
Milwaukee hat opslaaet en Mediu
lelse om, at det vil forhøje sine Arbei
derts Ton fra 19 til 20 Centg pr. Time,
og at Bestemmelsen fkal ttæde iKcaft
straks. Det var unentet for Atbejdeme,
da Selskabet oltere hat sagt, at vet var
uinuligt for det at betale Z« Cents.
—- Et Snyltedyr hat iAar vist sig
pas Maier i det sydlige Wisconsin og
ttuer med at skade Vlolingen over hcle
Staun. J Walworth, Iliacine og Ke
nosha Counties et det verst.
Nord Dakota.
Et Mindes merke stal rejfes i
Grand Forks til Aste for dem af
Nord Dakotag Solln-ter, sont hat tnistet
Livet paa Philippineme. Dei gaar rast
med Substriptionen til Fanden
De tusiudc Ting.
Sieg-ringen sælger Skibe
og tjenet paa dem. J sin Til
unver Flaaderustningerne i Krisen med
Spanien paasiodes det, at Negekingcn
kobte de private Skibe alt for dyrt.
Der stal jo altid være noget Mut-der i
Aviseknr. Bei-kommende Blut-e eke
bleom gebt bestammede, thi da Skibene
iOnsdags bleve folgte lgen ved Ank
tion, tjente Regetingen paa dem alle·
Reparationsstibet Vulca n, vardfat
til 8100,000, folgtes for 8175,750.
Kuldampstibet Scipio, vardsat til
825,000, folgtes for 850,125. Trans
pottstibct East Bestan, vardsat til CHO
000, folgtes for 038,091 og Kuldamps
stibet Nlagaka, vardiat til Q60,000,
folgtes for Q7l5,563. Vatditaksterne
representetek den Pris, iom Finde
depattementet i Fjor betalte for Gaben-.
Stdfte Aars Jndvandringl
Indvandringcn i Fifkalaret 1898 til!
1899 androg :,311 707 ntod 229,2«.s(.si
Fiskalaaret lsst7—1-:98. J det nn
nfsluttede Regnskadgaar Dom de 37,0»«;
Jndoandrere fra Stotbritanien, hvoraf i
531,500 Zelt-andere Der totn 26,0t««.)
fra Tyftland og 7s,000 fra Italien
Fra Finland kom 6,000; fra de tre
not-bitte Lande Leim-W og fra Ungarn
noget under 1,t.)«0.
» Paa Grund af Czarens Forhold til
Einland oges Finnernes Jndoandring
hertili over-ordentlig Grad — just i
den nllersidfte Tid.
Admiral D einen forlod TriesiS
! Hat-n Onsdag d. I Juli-—»Olyinpia«
loil derfia gaa til Neapel — trods Ita
«lienernes Lynching —- Livorno, Genua,
lTonloih Gibraltar.
U. S, Konsul McCook i Don
so n City strioer til Udenrigsdeparte
mentet, at der efter alle Tegn vil blive
funden mere Gnld i C anad as
Northwestern Territory iAar
end nogensinde. Han antager derimod,
at lldbyttet fra K londikei det fore J
gaaende Aar maa scettes til omkring 10
Millioner Dollars tstcdetfor 20 Milli
oner, sont det er anslaaet til
Rekruteringen afFrivillige.
Det har tkke gaaet faa hurtigt hermed
sam man paa heim Steder hovde an
taget, men indtil d. 24de ds. var der
dog hveroet 4 ,692 Mand, d. e. ernst
trent en Tredjedel af det npdvendige’
Anml Den 2 5de ds. hverveded atteJ
.J:·. H, ag hennnodMidten af nieste Maa
ned antager man, at den fulde Styrke
er rede.
f Jlorske Rydningsmænd m
des. Ved Keg ansn Spen, Staugh
ton, Wis. holdtes i Onödags et start
Mode, efter Jndbydelse fra ,,’l l« Piu
n( tsi Associaticsn »t’ lcusliknno
ist«-« -— rimeligois den hidtil ftprfte
zorfamling af Notile- Anierikanere
Der var Teltagerc frei Koshkononog,
Stoughton, Deerfield, Albrvs ag Madi
fon, fopnt en Del gamle Pioneerer sral
tshieagm Mellem 3000 og 3500 tin-J
flog man Antalet til. T
Pastar Bredefen fungerede som«
Styrer ved Middagädordet, Taler hold
ies af J. F. M e l a as, »Skandinavens«
;Udgiver J ohn Andetso n, Ole Nel
san ira Slater, Jowa; Prof. R. B
A n d e rf o n, ,,Anierikas« Redaktør,
Prof. Kasberg fia Stoughton og nmnge
stere. Der herstede livlig og begeistret
Stemning over Moden
Elektrist Ligvo gn· Det an
lage8, at nu vil Begraveller med elektrist
Sparvogne fnart sinde Sted i Chicago.
Et Sporvognsfelskab har anstaffet sig
en Bogn til Brug for Begravelser.
Denne ferste Vogn hedder ,,Virginia«
— et ret nieningsløst Navn for en Ligs
vogn. — J hoer Ende er der Bestibule
med Der, hvarfra Kisten føres ind.
Kisten siaar under Korslen i den ene
Vestibule, og Folget optager den øvrige
Del af Vognen, der er adstilt fra hin
Bestibule ved tnkke Portierer. Vognen
er rigt udftyret og med Siddepladier for
20 Personen
Jngersolls Baarr. Jcliicagu
Reoonl findet vi folgende trosteslsfe
Stykket, ftrevet fortnden J n g er fo l l s
Lig blev overgivet til Krematoriet. Med
delelsen er dateret: Dobbs Ferry, N.
J., 26de Juli.
»Alt syneö merkt for de tre Kvinder,
som fremdeles klynger sig atn Robert
G. Jngersolls Briare. For dem er det
livlsse Lege-ne alt, somertildageafhusi
banden og Faderen. De hat intet haer
om en Genfarening ag findet- ingen
Trost i de Kristnes Tro. De kan ikte
opgive dette jardiste Sten, og derfor er
Ligbreendingen bleven udsat.
Begravelsesceremonier holdtes Tit-g
dag. Falk, som vare til Stehe, sagde
siden. at mtet havde talt Kristendomi
mens Sag faa stinkt for dem sont denne
Ligprcdiken sg den qrcnselsfe hat-bles
hed has de ftrgendr. Jkke et enefte
troftefuldt Ord bleo ytret, We en Sal
kne bleo fanget ellcr en Von fremfagt
om Naode og Bakmhjettighed.
Ten samme Ligtale, som Jn
gcrsolt holdt ovct sin Brot-,
blev oplcest over Jngerioll. Major
L klando B. Smit h»1 en af Insek
solls gamle Venner, læste den ftore
Fritænkkts Erklæring osn, at han var
en Gudsfomcegten Prof. J v h n
Clatk Ridpnth, en of Jngerfolls
ieldste Rennen laser dennes sidstc Digt,
The Doclnmtiun of the Free-.
Der var ingen Ltgkistr. Eiget laa
paa en Sofa tfort en hvid Dragt.
Rundt oIn Hooedet paa Puden laa en
Krans san-et pens.«'
Hund bjklper det dog »den store Fri
tcknker«, at han her levede som et ,,godt
Mennefke,« eftet denne Vetdens moral
ske Mantestot. Alle hans egne Tanter
og Etktætinget ocn »Gudsfornægtelse«
knnde ikke en Gang soa meget som give
hans Eftekladte et Gran Trost
Og paa den store Dag stal han dog
trods Tanker og Erkleenngek, bsje Knce
for den Gud, han ,,fornægtede.« Jngen
Trost i Dsden — ingen Opstandelse til
Livet — oet er lidet Uodytte eftet et
langk Livs ,,Frt·hed·«
Bankfalit. Det hat vatt stor
Opsigt i Montreah Can., at Kassereren
og Undetkassereren ved Vtlla Marie
Bank er flygtet og hat medtaget Läs
000, hvorøed Bauten er tvunget til at
indstille sine Betalinget. Bauten er en
af de celdste og mest anfete i Byen.
D a w s o n City opbygges hurtig
efter Branden, tnen Tyfns er begyndt
at hærge feks Ugek tidligere end i Fior.
Adolph L. Luetgert, den tige
ChicngosPslfemagek, sont i Fjor For
aar blev idømt civsvurig Tugthusitkaf
for Huitrumord, fandteå Tirödog Mot
gen liggende død i sin Celle i Tugthns
set. Dødsaarfagen var Hiertefejl, som
han havde lidt af i 15 Aar· Der paa
staas nu, at han overfok en Medfange
hat givet Tilstaaelfe om Morden Han
er nu i hvert Feld undfluppen den for
diske Retfærdighed.
Falske Penge i 1898 —- 99.
Aatdsindberetningen til Chefen for det
hemmelige Politi, W il tie, viset, at
der iFistaLAaret Juli 1898 til Juni
l-99, arresteredes 679 Falstnmntneke,
hvoraf sRi New York, 77 i Pennsyl
vania, 59 i Missouri, 41 i Indiana og
tzz iJllittois. Der konsiskeredes falste
.Penge til et Belsb ai 855,689 i Papili
ipenge og 820,778«90 i Metaltnynt eller
i alt LTS,467.96« Blandt de fortfuh
rede Plndek fandtes ogsaa de, hvorved
den bekcndte Blut)-Seddel —- Solv
Certisikat — mod Mottroe-Hovedet blev
trykket. Det siges of Felswand, at det
er det farligste og bebst ndførte Falst
neri, sont nogensinde er ndført. Blandt
de andre Plader for Sei-let fka siIO til
82, var Pladetne for Sølrcertisikater
med Hancocksj og Windocns Billeder,
sont man iorgæves havde søgtsxfter i 8
Aar, og tandt hos Brødrene Johnson i
Detroit i 1898.
der for International Revenue Smme
beugt at Taylor ng Jakobs. Der toges
ialt 267 Plader og desuden 22 Fokme
for Pkcegning of Guid og Solvcnynter
og 413 Stabefortne. Det er den stsrfte
Fangst i et Aar. Der setteö 15 nye
falste Papiksedler i Omlsb i nceontc Fi
stalacm
Rot-etc fangede. Eiter ncften
fire Aaks Forli-b stal endelig de fem
Mand, fom plyndrede Passogettoget
man Wisconsin Central Benen,
is Mit fta Waupaca, den lobe Sept
» 1895, viere arrefieredr. Alle flddet tm
k amfteret i Menaiha. Andrew O’Leary
bleo aktesteret i Minneapolis. mebens
han akbejdede fein Maler i Brunswick
hotel; Robert McArthur attesteredes l
Antigo, hope hun bpede has sitt Brodes
i en hytte adenfor Byen. Mike Man
nigan, Willlam Connots og Williest
Craven ernst-redet l Mensfhth
Enbvidere var derbe udnmtede Pla- , ,