Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 11, 1899, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « For at nat-ne etnoget lignende Eigemoel fra tidligere Dage,
P
b
l
Danilcrnc gi. AmerikaA
P. S Bitt
(»Forisat.)
Dantke Pionetetv
1.(ilatts L anrids tilattsen.
Den, sotn er noget tendt med den danske Kirkeg Historie
i det lssde Aathnndtede vili nide. at den ikte mindst interes
sante Del as dnne satnler sig om deinndelige Forsamlinass
liv, hdor stotnme Laegsolk samledes sor at lasse-de qantle
Postiller, soerlig Lutherå, Jetzt-er Btksdmandå Henrik
Millers o. a., samt synge i FRan men smlig Brorsons
Salntm —- sonnatte hinanden til at leoe et helliat Liv oa
ilte stille sig lige need Beiden Saadanne gudalige For
samlinger tendes vaa de sorskellige ane i Dantnatk sra
Begvndelien as deite Aarhundrede. Dei er sra saadanne
Foriantlinger, at de omrejsende Laapmdikantet ere stem
gaaede, og det er i dizse Forsatnlinget, at den fest kirtelige
Bedægelse i Danmart har hast sit Arnessted —- Dette ande
lige zorsaeslingslio as aldte Datum et en itte ndetodelig
Faktor i Danmarts indre Historie i dei sit-the Aarhnndrede
Man vil sttde daa dette Forsamlittaszlivv naar man studeret
Danntarks politiske Historie, idet de serste Bondepolitikere
i Dantnark sandtes blandt de gar-le Lagprcedilanter.
Studerer man de danske Sekters Historie. vil man
atter finde. at den staat i Forli-indem ined det gndeltge
Forsamlinggliv. Tot samttte nil riet-re Tilsceldet med den
danste Hedninaetnissiong Distorie — ag, hvad vi farlig
her have nied at aste, den dankte Udoandrinas Historie,
idci ille saa ai Leder-e i dentte have bietet nieee eller min
dre tnvttede til dei gtidelige zovsamlinaslin
Tet oil ogiaa sremgaa as den Mantis Levtte«i, sont di
her skttlle dvcele sed.
Man vil titidty at de smaa dankte Ler have givei ei
sorholdsvis itori Tilsktcd til-den danske Entigratiem nagen
der naturligi ltættaerssamnten med, at diSie stugthare Ler
hore tilde tnest selteriae Siedet i Dantttark. As danske
Udvandrere etc odertnmde tnange komne sra M e en o g
As r o.
As ro b- e r n e ltøre visttwk til de Danske, ·soni ere
konine videst onttring i Art-ein iseeri nyere Tid. Der er ’
del ilte den Dei af Verdem hvor de ikte indes-L Bekendt ;
er det danske Ord, sont fiaer. at Ærsboer ag Graasdurve j
can man fände-vertritt Oel-tun derfak ikle imdessainders »
ligt, at en af de eeldtte og martektgste Danske i Amerika i ;
detie Aarhandrede ogsiaa ver sra denne meinelige liile T. ;
lc la us La n rids is lattsen er ssdt paar-Liset, i
Bregninge Sogtn den 3. November IML dang Indes-, »
Crit Blau-sey der var Kobamnd Iaa Lande-L .snstede, at
Sonnen skulde sveete Jatrist og satte hatn detsor veta et
Kontor. Des nntze Ganiett haode dwimod Lyst :il at
viere Somand. las de jetridise Studier tmagte ham ilte.
Jtnidleriid W has udi 3 Aar; tnen da han i denne Tid
gennetngik en meget alwrligcoooettellg iit han Last til
at studere Teologi og blive Mission-er- hans Vallelse
skdldes viitnol sendet-wie P est-e r L. S lr up pe n b o r.g,
den Gansdolat i Tom-nennt Sonn oed Odenlse, i hats
Tjenesie den unge Marien en Itd skal have date-. Der
sortælles, at Staufen i sin cwveettkelsegid dar meget streckt
i Tviol om Bauten-them oa at han stod liae ma Nitoeiitil
atlade sig und-de, men bked oeddettderved, atteistne Venner
tra Foenskmn hatn til Meiji« Hatt gav sig net til at stustz
dei-e Teologi ttnder Veslednisg as den betendte Provst :
Hang its heisti an CI hr itte nien iBregttinge ils-bis
I.796, dsd si. April 1864), Forsstterctil Salmct Nr. 278
i Nostilde Kandentg Salmeltog. —- Opg Prsvsten studaede
lslattsen Dogmatit, Kirtehistorie og Creaeie med niesen
Joer i 3 Aar, dog saalede4, at hatt til en Tid maatte tage
Plads sont Quälerei-, sIrst paa Fan og liden tsaa Lange
land, hvor han til-v tendt med den Mittag sont seneoe bleo
lians hast«-.
Dei var ist« lanleng chsigi at blive Dedningeaeissioacer.
deri bleo han itottei oed en Reise til Norge i Sommeten
1851, hvor han gjorde Betendtskab tned den bekendte Past.
W. A. Axt-weis santtett liobntand T. O. Barte iDrantmen.
J ME, da den norske teologisle Kandidai, den senere
hekendte Missionsbistop d. P. S. Schrender vilde rejse til
Asrila sont Missionær, sit tilanien Tilhttd ont at rejse
nied soin hans Medhjælper. Hatt drog til Kristiania sor
at sorhandle herant, tnen ltavde itte saa Bettenkeligheder
ved at draae nd sont otdinetet Miesioneer. Jtnidlertid var
der kommet Brett sta norske Udvandrere i Amerika, at de
savnede haade Prasten -sor dem selv og Lcek re sor deres
Birn.
Den tidligete navttie Kohntand T. O. Bach-, sont
selv hadde en Sen i Amerika, taadede lilausen til at gaa
til Amerila, idei han mente, at det var Pligt at komme sine
betrangte Medtristne til Djeelp steinior Vedningerne, og
Clansen beslttttede sig til at tage imod dette Kald og Rand.
kan dei ans-reg, at den bekendte d. M. Mithlenberg, sont
den luiherske Kiste i Amerika nn arer som sin Patriarc,
ogsaa tantie paa at rejse nd sottt Demingentissionæy mett
lod sig as l)k. A. lit. Francke i Dalle bedæge til at resse til
sine i aandelig henieende sotlotnne Landzmænd i Amerika
i Stedet. Juden islausen i Aaret 1843 drog til Amerika,
holdt han Brdllup med sitt For«ooede, Martha Rastnussem
en Gaardmandsdattee sra Riibjerg paa Langeland. Tenne
sttste danske Prcestetone i Amerika var ssdi i Nifbjerg,
Simmekbslle Sonn tiaa Langeland i ists-. Dun bar sor
sattet den lille, stottne Asskedgialmu «Saa vil vi nu sige
hverandre Farvel,« der tidlig dandt stor Udbredelse i de
audelige Forsamlingeri Dantnark og er nu lendt næsien
as alle Danske. Martha lslousen dsde allerede 1845, saa
hendes Tid i Amerika bled ikle lang. J sit Ægteskob blev
hun Moder tilMartin Nitolai Staufen
C. L. Clansen var altsaa, da han den Is. Oliobsr
1843 totn til Amerika, en hel ung Mand, kun noget over
28 Aar sammel. Der tan ikte oare Tvivl om, at han
lra Dantnarl var nogei oaavirtet i grundtdigsk Ret
nina. Senere erkettdie han dette og alstod sra sin Bild
sarelse.
Clattsen var kaldet til Preest for dei norlke Setilement
kMtiskego, Meine co» Wisconsin, men han totn tils
·
"91rre;itattordineret. —- Han ltenvendte sig ont Ordination
» M eg Mk P:cestek, L. Krause og Kindermattn — af den
tnste BuisalosSunode. TiSse etsarninerede islattiem sandt
hast moden til at være lutbetsi Pktkst, og den IR. Oktober
1843 blev han as Kranse otdineret i Milntantee Da der
siden blev ytret Tvivl, rnt bang erinatitn var gnldig,
eftetsont den itte var foretaget af en Bistop, hennendte tnan
sig med denne Sag til det tealogiste Fatultet ved Univer
sttet i Kristiania Tets Afgtrelse git ttd paa, »at den Om
Pftandighed at en Ordination er udfart af en Priest, og
itte of ett Bistop, tan itte i ag for sig gare crdinationen
ttgnldig.«
Matt pkejer at siae, at sGlansen er dett ssrste standina
Vifke Preest i nnere Tid, iottt er ordineret i og for den lu
kheksie Kirte i Antetita. Herimod er senere gjort den Ind
vending, at den betendte notsle Laegtnand Elling tfjelfem
sont var her i Landet for Glausetn var bleven ordineret til
Ptkkst U Dage for denne. —- J bvert Tiliælde er tslanien
» Den fsrste danste Praest i Amerika efter no Regning, og
dentte fIrfte danste Prast blev Prasft sor en norst Menigs
bed, hans Virtsontlped var naeften udelnttende indstreentet
til Norste. tslausen praditede onttring i Hufene ltog
de Itvtste Ecttlere onttring Mttstegon og Tltortville, del-z
ide stnaa Stolehuse, man ltavde opfert. Otn Vinteren
1843 —-44 læste han med 12 sts Konsirmandzr, og anden
Spitng etter Pansie 184st holdt hatt Konsirtnatiom vistnot
den forste blandt Norste i Amerika.
It lifteraaret 1844 blev det beiluttet at bygge K i r te
iMUsisga Even Hegg, sont var tonnnen til Ameritai
18—l0, sitrtttede Byagegrttnd til Kirten, Ksbtnand T. O.
Bache stæntede 400 Tollars sont stt Bidrag til den-Z Op
iorelfe. Otn Sonnneren 1845 blev Bitten icerdig.
l Ncrste Aar, list-CI, sorlod tslanien Mustsego og atttog
Kald sra nerste Menigheder paa sit-Ja Prairie og Jefferson
Praitie, Wis. her var han, til hatt i 18513 drog til Et.
Atthay Ja.
J tat-i tsm Panos J. W ts, Dietkichfon tit
Atnerita fra Norge. Han var en ndprægetojtsnndtviais
aner, og man ntener, at hatt i iaa Henseende iit itte faa
lidt Jndflndelie paa Staufen der dog vift allerede sra
Hjetttttut as var noget paavirtet i grundtvigst Rettting. J
ist-« tont Postor H. A. Etub til Atnerita og blev Præst i
"Mustego, lilattfcng gamle Menighed.
Dis-se tre Brei-steh Ist-tausen, Disetriichfon og Stnb tmttte
:paa at dattne en falles Organisation for det tirtelige Arg
beide blandt Nortte i Amerita —- oa i den Denseende balde
it Kirtenode paa Koihtonong i Juni 1849. Dette blev
tog itte til noget, idet tklansen paa Grund af Sygdotn var
kindret i at vare til Stede og lige saa Stub. Terirnod
botdt Prasterne A. ts. Preus. H. A Stnd og ts. L
illaufen den 6. Jan· og folgende Dage, 185L et Kitte
mde paa Rret Prairie, hvor de orgattiierede et Samfund
ukder Navnet: »Den norft evangelist lutherile Kirte i
Atteri'a, « Begondelsen til den norste Snnodr. De dedtog
en Forfatnina, hvortil J. W. ts. Tietrictfom sotn var
reift til Norge i 185«, havde giort Udtast, og som var —
grtettdtvigiansi. tslausen blev dalgt til Formand for det
faul-des ftistede Kirtesamfuno Ved Santfundets Ams
msdc i 1852 iMnitego, foreilog H. A. Preus. at man
stulde udrense den grundtvigianste Surdejg af Farfatnins i
gen. Dette Fortlag blev vedtaaet, — men Claufen ftentte
tatst-. — Angaaende lslansens Grundtvigianistne hidsættes .
folge-de Crtlteting, som han asgav ved Svnoderntdet paa
Ratt Prairie i 1851: »Dan detendte, at han gennem in
dre Lampe og ved sine Medbrjdres hielt-, nten fretnfor
alt vedsGudg Naade, hadde leert at indic. at den saataldte
tirtetige Anstuelie. han for bavde haft, og sont betragter
.de tre apostotiste Trogattitler sotn GudsZ Ord ved Siden as
Stristetp var salst og en farlig Vildfarelie, sont han ntaatte
tordatnme baade has sia selv og andre, stsnt han troede, at
der ogsaa blandt dem, sont vare hildede i denne Vildfarelie,
tnnde vceve oprigtige Kristne Men han ansaa sin Bild
iarelse i dette Stytte sont en stor Sond, sotn han hiertelig
angrede og.had Gud og Mennester tilgive ham.«
Angaamde lslausens Virtsonthed i Ltkisconsin ftal
endme tun bentærtes, at da ,,C tn i a r a n t e n,« den ssrfte
norste Avis idette Land, begandte at udtontmei1851,
var tslattsen dens Redatter, Mett bang Helbred var daar
ligt, hatt led of daarlige Lungen bavde Blodopfpytninger,
hvorsor han i LTHIJZ forlod lltiisconsin for at gaa tangere
Pest og iinde en god Pladtz for et norst Settletttent. Oan
tom da tit St. Bitsgar, «1Jtittt)elllso., Jotva. Der genoandt
lian sit deibred oa arbeidede utrcetteligt sont Pionerprakst
blandt Not-sie i det nordlige Jowa og indlige Minnesota,
ligeionr han ogsaa bespgte de faa Tausch sont senere bo
fatte fig i Iowa han maatte lIre lange Ture over dane
lige Veje, tit bvor itgen Veje fandtes, ofie prædite hder
Dag osv.
J 1856-—57 valgteg han its Winneshiet, Howard,
MitchetL Warth og Winnebago tsounties til dereg Repre
tentant i Staten Jan-as tovgivende Forsantling, hvor han
var den sprite og hidtil, saa vidt mig betendt, enefte Dan
ster, som bar haft Sude. J flere Aar var han Stole
superintendent i Mitchell Cottntn. Da den ameritanste
Borgertrig udbrsd i 1861, og Standinaverne daitnede det
betendte lsde Wisconsin Negintent, blev Clausen af Wis
conttnz Guvernsr udnavnt til Fettpmst ved nannte Regi
ntent. J- denne Tjenefte var hatt tun til 1862, da han
naa Grund af daarligt Helbred maatte tage sin Afsied.
Der fortaelleö, at en Gang git en Kanon ufontodet af
ganste nær ded, bvor Staufen ftod, og havde naer droebt
hom· Derai sit hatt en saadan Mustele at han gennecn
sit senere Lin ltavde Mindelse deraf ag var ndsat for apa
plettiite Anfald. dan genoptog nu sin prcesielige Virt- l
lomhed iSt. Ungarn-. J 1867 blev lslansen udnoevnt H
til Staten Jan-as t5.omntissionær ved Berdensudstillingen i
Paris. Ved iamme Lejlighed vestgte ban Norge og Dan
mart. Dei var paa dentte Reise, at han havde lovet, ont
jeg itte tager feil, Pastor Johannes Clansen i Roslinge,
at hvts man vilde sende danite Mission-tret til Amerika,
ttulde han nat ftasfe dem Ordination, naget, sam ogsaq
fiden stete.
J 1868 udtneldie Clausen sig af den norfte Synode,
nanntig paa Grund at bang Ueniglted med denne iSlaveris
sit-rationalen
(Fortsættes.)
. dirs-ge det tilfeiidte, og oni De findet
« det at viere fuldtud tilftedsstillende i en
Lshvet Henfeende, betal da Elsptesagem
» ten die 05 og Omlostningetne, og Beet
J tat Fald tan De sende det tilbage piia
T vot Bekostning. Oin De sendet Pen
»Deni. Vier siia venlig for indlagte
J den dantke Koloni piici »Hm-« Beinen
l WARD cOUNTY,
NORD DAKOTA«
See-'- Danfke hat taget Land i denne
Koloni, udvalgt af Kitlesamfundets
Konnte, og afdisse hat alleiede 160 bo
sot sig det. Endnii haves det godt
Land næt Stationet. «
Ligeledes haoes Prætielaiid i MinneJ
lota og Dakota, og billigt Slovland
iWigconsin og Michigan paa ,,Soo«
Jetnbanen. Lave Jetnbineptiser. —
Skriv eftet Landkort ng illustserede For
klatinger til
1:).W. ()«-issic1)«w,
Land anel Iniliisttial Agssnt «Soo" Ky,
Jliiineapolis, Minn.
Ct 820 elektrlsk Bælte
—og ..—
en Kasse ined Sölvvatet for
liin til-Z.95.
For endnn en tott Tid ville vi sende
Dein et af vore betsmte Nr. l elektrier
Væltet nied Rygiippatater, foin hat 30
stote elektriske Cellet, samt setz elegaiite
solvpletlerede Botdlnive, Ielg elegaiite
solopletterede Grifley selå elegante
Spisefkeet, seks elegante Zellen-, for deii
iihøiste billige Pris af tun Zwis. Tit
findet at Ylnbefnlinget fka zoll, som
etc blevne helbtedede ved Biugen af
vote Birnen ligge til Efieisyii pia voit
Kontor
Bote elektriste Bretter ere sauledes
koiisttiiei«ede, ai de kiinne fpceiides til at
passe daade siniici ag store Peisoiiet, og
kuniie btuges faaoel of Hetiet soni af
Damen Tag Dein i illgt fot Elter
lignelier af oote elektriske Breiten Der
finde-J Folc, lom prove at eiterligne
vore Nr. 4 elelttisle Bæltet, og foiii
folge stimme fot fuld Pris: 820.00.
For nt silre Dein den rette Steigs, inac
De sende Deres Qtdre direkte til os,
ellet igennein en of Detes lokale Ase-i
tet lot vote Bienen Om vi ingen
Agent har i Deteg Nabolag, send da
Deres Otdte til vg. Vionste lokale
Agentet i ethoett Settlenient. Skrio
eftet vor Pmniieliste. Vi villesende
Balte og Solvvarkr («’. (). l). 82.95.
til hoillet sokn helst Ekspteslontot i
De Fotenede Statet. De laii da un
tet og Salvvaterne ete Dei-es. J mod
gene nied Okdten ville vi ydetligete
smde Dein et Par ekstta gode Sol-tork
faulen
Send os Deteg Otdte i Tag. Sktiv
Dei-es Navii, Post- og Ekgpteskontot
tydeligt og adtesset alle Bteve til
H. C.Petetson Electtic T elt Co»
Isl, hy, 185 Maiii Str»
Jlelioii Minn.
Anbcialiiig.
Neid glvtl «-Tiii), 2. leisil 1899.
Gode Hettes
Jeg san ilte talle Dem not for den I
state Hjclp, Tetes eletttiste Bælte hat I
ydet mig. Jeg følet ndniaikeL kFcn
ieg begyndte at biuge Tetes Breite,
litnde jeg aldeles ilke atdejde, ja, var
ille i Stand til at gaa oh ad Treppen
ved min egen Hjalp, men nu eftet at
have btugt Detes Nt. 4 eletttiste Belie«
ito Uget, lan jeg udtette alt Slagn
Athejde. Jeg taii ikle tekommendete
Deus Balle not. Mine Vermet sige,
det et et stott Viduiidet. Jeg bruget
aldeles ingen Medicin, da leg fslet
ganske udmterket. Maa Gud velflgnc
BILOO at sende mig et mcte of Deres
Ballet, og Stlvvater. Det et for en
af mine Vennetz Send det saa fniitt
som muligt.
Oin nogen oilde snsle en Anbefaling
qf Detes Breiten vier da saa god at
heiivise dem til mig pr. Btev ellet igen
nein .,Daiisleren«. Jeg stal blive ine
get glad oed at anbelale det.
Dei-es tolneinnielige og med al Agtelfe
Mts. Olga Wetniouth,
1204—8td Ave» Nein glatt City·
J Matts Mqaned hat jeg folgt 26
Verlier eftet ,,Dansleren«s Anvlsning;
st) Cts. Sil. blivet 89.10 til » Den
toten. danfle Kitte«, hvilke ere aflevo
rede lil Pustot P. J. Øsietgaard.
HzCPetetiom
I O
Pengene ete modtagne med Tal til
Mk. D. C. Pein-sen Kvittetlnger
villesplge i den form. danste Kitte
Mode.
Pqitot P. J. Ostetgaiitd.
JUHN MCUUARRIL
I«V)1·11un(11(9r n t«
Brædder, Lægter,1agspaan, l(ul,l(s1lk,
Haar, cement og alle Slags
Bygningsmaterialier.
·’···"'III Sees-t- Matekiats tis save Pkiscr. III-—
vlkl«Al-1k, - - N1«213R.
Rogulerer
pr. Yeters chcrcm
Rknfcr
» --——-" Blodct.
Stimuleret
Gurt k 040 Nyrcrnc.
Lzspww , » — f- Sturm
Mach.
TM rr ikkrlnt finde m« «.-l:!rtlus!». ekspnkkk ·
Nun ixmk XI Azsrnln Faun-r ben.
Klio-Innre «lL«p1n-—.1s.inqcr tfcd Om- Sundhcd og Kraft-»
vcnchc t( .........
Dr. Peter Fahrucm s«2—-H-«.,.J.:-;:.·,»F.k-:.s:.:.3sp·-««
L2
rkn en »m- eII esse-I esse-I kII ou eilest esse-Fa ksIctTFITrlchsEI « H »e- TI
I-«s--l--s-s-j-k-q-q— l— .-.—«-1-.—.—-—--«— l-«— -—.— tx-»
sSIDUs OIIE DOLLAIX
tut Inl- -·l. unt and kksml c» us Inl- sl.00. Inst we will venu you this
Illlf Ullsllllfsh Acllk Cl EIN PARUUI UNBEHij krellltk (’.0. ID» sahst-U
muss-inultum You von ern-nim- lt Ist flink neu-est »als-It dem-M sncl
il yW sinkt it exvetly u resprtssentisiL nun-l t» »rein-s that kenn st
Ils. 00 to ihn-. 00. this krostmst rtluts you over usw and ksr bettet- man
organ- mlvisru Etlle »Ehe-«- st laut-o In spi. smytlie krzkith agent out
spselsl 90 its-· assis- äkles JU. 's css Ums · ists-ARE Its-l ins-Medusa
zaus Is ou spkcslcgo uns mit-El »H»
ml lsy »Uner such an otker was newka male betukw
I is ones txt Um Iostdsssssdls Ists swsolassltoosck In
IHE Acuk oukk germmsntksevek maus- l·’1·um tnetllnscmtlon
sh-» wluisn tH onst-non ums-»I- kmms ns-cosrkI-pn. wu Uin tot-m
s««---«l·I«-« »t n— tin-uns- -k-p·--k--;esl. h u stif- frcldml soll-be »
usktqk sswsd Osk tun-met n ,—( . gn- nukncs «(··«-«
so «-.-mk»«««-(-«U-.1,ists-sI cost is. Ins us m um i
0 l« s- 5 incler mal-» « ins-ne- 0nk, ·" hast-es wie-It- antl welch
slxn I« unnls ; vom-uns s neunsle »du-m ss stille-V- plus-sc
PklaelspsL lmlelsa Iklmllh cslntsk ists-»Is, ss Kapsel-.
Trostlss l spupleh ldlsp s forth Erholle knka Ists ct lin
uss I 0 svs ( not-l I Tot-d svollJ ils-sc 0rk ssolk s so ·
crkhsslssl Tuns-s IT Ist-»- Plsss Cis-Mk WI sotok Il knks
sont Its-lacu- llsotls l Sol us II Hist-lass skllllsss cslssto
Ist-alo. l Eli-s- oc IF lllkh Isllcs blas-incl- lllspsscs stoss- 1 Ist c
IO Heut-s solt Isloollous Pkltsslpsl Its-ds
1HE «c"k uekn arti-so onus-list sit the vielem-Ils
Ionpl Ins-. which cis-s ssnl used
ln tm- hnknest irr-us Instruments-, sl o tltteil wir cis
Innelcuaple n and Vut Kasus-« alm- ms 4k liner Alb-, lostl tss
ckss., hellan us Um best ruht-pp tslsstls Il plv hellt-Im Miit-I
und mit-sc leslltsk ln saht-g- THS OMS OUISN II
tlntHcml wlth - luxls liest-lett plus Use-nist- nslt-k«r, nlcltCl
,l-«--lpc,s«lsl krunnssanslcvkry mmlprn lmprswemenh II
tust-II Mit-.- - html-inmi- tsrgsn smol und the beste-tsc
ln—tm(- lsin du«-It tun-linked
ggAaANTESggsvsAsg zxzkzk
»au- qsskky 0rtss We list-no - written lilmllnseLb sont-I
smnrnntosh by lklp Nan sntlssunilltls ssq us wish-h »Ah
sinkt Ich-os- nuc We »Es-ask U trcsc til - harer Tky n am
Isnssshnntj Ue Will refund ymtr munka n you tre- not
»srf-««-tlv Istlsllsph 500 oklhsss aktu- Illl di Huld s
Tll TI. sit-s Ihn-»- llas’i del-y
Wll llEUAslUll ls Esllsi.lsllk Ich
n s( des-« with us Isl( nur Indien«-r akknnt un. Intu- - « « ?
klicsp«»,1«-msr(-k Usln vix-»- m- )1·-Is-»p»llmn Nutlssncl . — t- -»— s- ITJ A
lttmlc Mithin-l llnnlt ssf tlsc.-ll01-n!»vliss.«rllsnk sit («-«:.-merr«(s. Flur-tm- »t· tust-nun Steh-Inge- lisnL Eis-w Trer ok
smx ; usw-il sss express «nnj«sn)" «- I’nl--nks». Ia hun- - espltsl of miss- s4·-0,000.00, »Man onttns uns sss Un- list-it
spx Ums-»N- I »kle- In Unless-» mal «uf-I«y over Ums-»Unt- In nnr »von sannst-un ch Nil-l4 splislsllskf sLEI 00 Uns
sp: l-I Uns-. s I5.00 satt am alt-s Averwhtme ln tun-tout lnskmmkntd It 1«-··- t--—(. Maule-alt- Isrlccs Wyltc lxsk »so
s I« nl »Zuku-. Nim« tin-l nmvlpul lnsstmmesnt est-Manch Andre-oh ·
SAI8,0 KOSZUCIC si- cc. (lnc.). kaltem Vom-sinnan Wams-I sltsp cchAcc- Ich-:
« ITT stinS m U «,
sSdllI ONS Ochs-A »w- »s-» «- -
u-. satt llyuu llvs O .
Aldls 700 Illst of Tibqu we slll Iess yo- chls Tol« skllllf llf IIIlljllT (’. U. ID. .
sklsclllkf 10 UIUIMATML you eu- qtssltss It II you-s III-Ist m- t satt ll lass-C .Q «
PIUIIFILI sAIleA(’«IlIll-I. IIAUILI As Illkllchssflclh k0c4 70 lll Will-s l ·
II « Faul- ÅT Wiss I« III-N DIE fllc IIAUIUT SAICAII lcll Als IAI· o
Is! M WI W OUK sPSclAL Pklccssssos
nnd Ewig-m obs-kos. loss um cum sont von-n drum-.
lI Uns UWN ftcfolll M clllctlltss
w—c utks fats Top succrlkma Heut-f nmtorlsl Ilion must
muss-s par n- su.00 uugqtesttssc styls F s- lspc. Los-.
knbi kmtu Use syst Seh-sinkst (-«-(1. Sei-. lnsst slslstnlslune ht«1ln
nun-L IIC spei- u lllusckansit us Womit-er no ak. esq,
lllcn könnt-la Acri-Heu Rim sank-ils lssttstm Tos. 24 ist-nos. Dslsy
nobIs-s- llcssty Uns-kl. tnll aitlik ais-l Mk part-Ihm l’-lutls-.t;nm n
crwt »Im-I do Ins Ilb000 link-)- vvv-rlk, llmly Mut-h »Hu- Ilnrk set-wo
ist lZNl costs-trink Sen sksunksfvakh los-cis klats- wlllvtsäåpstskr. » . h
III-Ho I MII TITUM Ilc k» IWWIU »Ob«-s s 07 sIIMI ss ll lot-IM- sltla Ins litt-I favilla-. not-di
Ums-- CIPIDJL Ifkslkbv INLUUMN IMI sdsflso CUÅIÅIYITI on VIÅIS Wlü ÜUI u life-Unm- kof llnuieln il ils-III ta
-k-. mun- cnn kam-: arm-s- tets-Mist 70U cAN UAKE 500.00 This Yes-r senme OUK JZZJW
BUOOlZL ORDSR ONB T0-DAY- YOU CAN sELL 1’ FOR sC0.00. DON«T DNLAY
Aas-ess. seines Eos-um s- oo. (Inc.), case-Aco. n.I..
sElID NO MONEY ’«"«""«l ""«« -
u(l.(-«I-u« Art-u l« si-. tin-; I
vus will .-k«n-l »v-« aus HICI E
A ssk .I c skwmq UAIMUE I-) lnlklit l· U. lI. »Hiijt I» est-un ;
. . n m s k«- m l Ins-m klcszmt und il » , «
soc-s kl) ·k-kss«». san- k -;-ns-·«nle«l.»
equsl t- sisismmss um«- --« u usw« Os. sinkst-« sml Ists
Modus-Ip- numud Vol Hm Ist-»in »I-. s-» »u
ikkms mis- Our s sc las Oslek Prio
snsl «ng (-«.«..ss-E«. flu« Inns ums us Unk- M
lzss s.«i«. :—. «« 1 Us-- irr-ans mit ««-«s».-·( Ts »Hm- Issr ·-ku-l15«0msl·—-s
CIVE Pf THISE MONTUS« TRIA1.«1)'s-Uk smn las-nos-, »s.l
In- um I-- tut-n )-«.« s1.-«-l n ) sl-1-s«) tun-»t- nOsl —-«-t«s«l. Ko- -«-ll stil
kt-»nl aus«-· Ins-l »so-In us Mai-Iz- Msklslm It III-M Il«.lI0. kll.I-n«
II-:.W--«1«s-, un tun-v now-»w- «- n-» im Hut-.- Iskhissp um«-»w.
Iml III-So 707 «-«I DROP ESK OÄZINXJT BURDIUK
lu Un- srsusitest vnluck ever at cko by iusy dolus-.
ZEWAKE or wiss-non »s«
Hm st -.i-c- u-:
fu«-»i- s-I--. taki-sing nah-»Im stahl-usw n« Nsr »Hm snc ins-ins-. sssln
Hut sus- ji«-l »s- mosnn brlts »Is- kclsus l- Unm- sml learn ulsn nn
lllkbltlllj AND Rllll Allkl MAT.
THE Zuna.ck lu- pft-IT Ill-lsffll8· IIPYKUVIJULYL
Islill sit-»l! i-«l!1 Uk kkkllI llllJl
W («ll-sl)k Itllllkh klule Null vllltt
hllI’llcT.d« 0s Ulle Illde ll I fl·ll IT III-T N I l« l’li ls A Il l!lll(·.l.
. Flk0sl «l ll k· Bis-T U VI LlclA s
« - -
Zsz Mk souo ouAmER sAwEo mu( Fxssz gzsszsg
, . ——--—-——·———-« ·
Hut- Hduhlllslk »H« Hist-nuran - IspkH s« .--;«-« .st..k..«-.-« ,«.-...x knsq
nn- liisnnulit s I« m- u.—«-st us « »s.1« - um« -c«-«t » «I«.I.. ts» ist«
est-I wills full les-wiss tut-li- nnil liwnl in (sl.«.s·- Dr »nur-. ( has
ils-nimm Istnl Hm- -I-sl--s»ss fu«-»s. « un l. tisno I---l Hut-sonnt nn
tin-Urkund »Hu-»Ist hin-n lis · sl Isl( LH www-( spulx « :,- on 4 vsu
sen-. linll hin-rin- usljiznulm Inn-NO Um «ut«s-K»I»Hl1lrssn IMML
l-In(--(t lssskk ils-s- tna sum-L sss«—1l « is s-I:1-In-H--n suil —-—lllu.s1s-«llng i. Its-sue
ingkhuulknv11--snxuus Ums-Un uns-leis ninmvssus I«·—;sr1n«,-«. Issussnt html-n
lll)or-l.i-r.imprssusu hqu ulss—1sl.u«1·jukml-I(- Ums-—- · 1"«-s l. fu«-hu otl Hin-Illi
Hin-lotp.«.»1««.«.,Ih«s»·k« Imsssq «:s«---—s.-s»sr-l n- cui t-· )..s»ssl-·--1u-l) utscssksdul
nn(lnknssmsnl«l »in statlkullp NICZIJL TRIMMZD·
ouAIANTEED thi- llshdpil mai-law kam-I mir-inh- --«l »was-· Imlssslms kaum-U
Inno- Inky Inn-In- nltselnssnt l- fu«-lahm Inst ons- Fuss- Inschsuun sook toll
jnst hiswnssyunptsnn nva It nnil (l«(-«kl«sr Ilnin »I« nny litt-il ns law-v wiss-Ic.
Ä90-7DAKS· BINDINO OeUARAblI BE l- Stint willi onst-) ji«-nunme
« »oui« »in-michs ( ils mai-trink out-« mns it
W uslln thun-« )-«-ur—t«nsl-tsisp(sk ist-Wust syfo 00
- t» .C? o· »in-il tin-n lk t·nnvin(s«»l you s» ist«-- III-Um 20 s(0.00..psy
Mk sprichl Its-l lso II »so WI «I’0 Iclc f I litt-sc Als-Jus lk » sa) Its-II- vllsln Ins-« ans-ih- jqn ssy znu sk.
Ists-Its llsldsll 70 lIA . INIIPT Ost-Ab Heut-. llssoslsntsk X l’u. nnd slsiiruughly »in-km« Iz.1u·,k)
Mitm- sSAKs, KOESUCK sc co. (lno.) chicago, lll.
»Ist-I Io
sstssqosss ·«« ,
tob- Isod Is
mspk Ists-»
III ists-s lIO Iskisios than-s
Den fuidkomneste skklvcmss
Ikino i Ver-dem
»Diss
II »ja-Wellen s. Zog s. EDI
»Hi
Brugps l alle frech-Jesle
Dunkle og of Alls eure
pccislke Pegksringst
lRohenhin-mDonnmrlt»beny«es den iUdentigsministeriexfjklsansss
njiniisterict. l(0nsejlspræsidiet, Krjgs- og Marit1entiniyteriet, THOUIOW
tot-et, stiitsliitkicrnes Kontos-, Rigsdagens Kontorer, Højstkomdsncles
tendes Kontor. det Atatjstiske Hure-Im store nordislte Telegtakselslmb,
Nnvigntjonslmnkoret, des iorenede Dampskibssclskab. Asoukanceseb
skabet «Not(1ezn", det ohtkojerede Brandfoksiltrjagsselsltab og mancs
todte osientlige og private Rot-toter
wYcKOFF. sSAIVIANs s- BERLIN-K
teils-kunnt- s-k., ming »so-.