Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 27, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .1W«LUUH.:I" ig- ! qu F zi-. ! . » .,«.,
« —.;.i..»,·7 YOU-H TM «sht«itslil«i nk Ungij -
—·4
Z
?
JYT Ezå
GLI
J
TM spMJLsHIEEHL I W s II I EIII«««"’ MERMITHEN W «
Nr.1(i. leain:Ik«clir.,Torsdngd.27.April18W. chAarg.
Blodig Kamp paa Philip
plnerne.
Oberst Stollenberq, Loitnnnt Sigion
og 5 af vokc meniae Soldatek kre
Mel-te on mqngk ioakede. cha
den dctves tslbage.
Jfolge Telcgmin tm Nen. Otis til
Krtgsvkpaitementet l Washington bar
en haardtmtket Raum mellem stammen
tetne og fotste Nebrasta Regiment, lomt
en Del at fiel-de Knoaleri, der vor zide
paa Nekognofceeing» lundet Steh Son
dag Morgen d. Ess· oed Quengo, 6 Mit
notdoft for Maloloo, hoor Gen. Mc
. Akthur dar sit Oovedkoatten
Major Bell, fom tldlsg Sondog Nor
gen gik nd med en Afdeltng of ljetde
Kam-lett Illeglment for nt Ielognofcsre
Ist for Malolos, ftodte pludselig pas
Jnsurainteknes For-posta, der modtog
hokn med en Salve, löm btæbte een og’
foutede fern of hans Mond
Amenkaneme, der D tun vate ganflei
san (c.40 Maul-) tetitetede, tdet de for- (
sogte at lag dereg soc-rede med. 2 Sol
dater, der bar en isaotet Komms
tat, dleoe ist-»He kamt i Arme-te of Fleis
dens Kuglm men de jlap dot» Ilkc dereg
kostbxre Vytte. Jnsutgestt .e iotsulgte
dem sher men det ou ««t«e ille lange,
for en Batallion of Ntlxuitu Regt-neu
tet com til Malt-, og not-e Folk gtk da
attek frem, mdttl de tundsedes of Kug
lekne fta mindenS fotte thmtsjm Jn
. J sukgemetne haode nemtsg her en hette
lkoiormet Staat-se, c. 1 Mit lang, og
kann den, i c. Eint zur-l- Afttand,
maatte note Falk ltgge ttjulte t en Rig
mmk og udsatte to( zjenoentz 310 og
Soleng Strauch hoomf fletc til Sol
sttk, c. 2 Inner, ventende pag Fokttætks
ning tm Anmean Saa lom Oberst
Stotsenbetg med :- Vatullton of Nebra
sta Reg. Hatt bleo modtugst nteo Ju
beltoob af Soloeteme og angnb Ile
blikkeltg Stank-ferne, men c. 2W zurils
fta dem sank han til Jokvem rann at
en Kugle I Grotten og bebe just-z.
sztnant Leiter lsn Ltgson blev Verein-it
kamt of en Kugle ( Hiertet og styrtede
hob til Jordan Tesuden drabtes ;
meaige. Jnublettcv var Llcttlletiet
kommet op og begynote ut bestyoe Figu
detnes Skancfetx Jnsutgenteme vtlde
bog iokst otge, da vore ;llebroito’e1- ttcde
oppe pao Bolocne, Faa trat de sig ni
bage ttl den nætte zocskandgnmg, c. l
Mtl dagon den tskste. Tenne blco’
bog toget uden itzuoang TO paa oer
Sche, og Poles Btlgaoe holder nu Bot-n
og Jokskandonmgekne tndttl otde1e. Jst-!
iutgentekne slup med et foiholdgots ltlle
Tab, da de vare iaa godt iljulte bag
ved Standieme. tät dode fanbteo l
del-es Stank-sen
(
Vott Tab oar fotuden de to Lfficeret,
z dode og c. « lauterm hooklblandt
stets Qtfscerek.
Qoeest John Millcr Stotsenbekg of
ssrste Nebraska Jnfantekiregtment stil
dkei fom en as de topeeste Qsstceret t
Osten. Don var altio t Soldsen for
sine Iolk, nanr Angkeb fandt Steh, og
del-for ook han agtet af dem, selv tm de
stundom iyntes, hon oak lwt hat-ro
Pan var Soldat til Liv og Sjal og
hat paket del läge im sin tidligste Ung
dom. Hang Dod hoc vakt megen Sorg
blandt ookt Fall, ilke mlcidst her i Ne
hkostm Universiteto Flog i Lincoln
helfebes ftkots pao halo Steing, da Bud
fkobet kom«
Mond-g Morgen gis Hol« Brigade
over Quengo Floden og avonceeebe tnod
Eule-molk deinende Jninkgentecne for-an
HI. so zjendek dichtes, og tun l ai
voee Soldaten
Gen. Mc. Arthur oentek t Malt-los
med Allmacng Bklgode og et Aumunis
tlsustog pas det helejlige Dies-til tll pg
Iu It III tll Columpit. Doch der iaa
Cl oll ste, me Feemtsven olie os
at
Kavlalu Caghlau latet
over sta.
Find-n Lang-»n- Clulp i Nin- Poll.
gav i Fiedags en Fest for Ossiceiesne
oin Bord paa l·. S Kindser Nile-inh.
Klubbena Pmsidenl, Elihn Noah haldl
en var-n Bellomlltale« haari han din
lalle, hoad Jllaleighg O«iicerer lnvde
gioili Singel ved Mamm- Tereflcr
gaoeH Ordel lil Kaplain Joseph V.
lsogblam Raleightz Kommenden foin
iagde:
»Jeg lablc messen Weilen da jeg harte
paa Picsideni Iliools Tale, og jcg lankle
ved niiq feloz Kan del viskelig ome os,
han taler oth Men da han gil Indem
hatte jeg hnin iiirvne voi· elskede lsheh
Admiral Tun y, og jeg foeflad diente-,
at han llapp.sde Adniiralen over vore
Eluldre, og faa lankle jeg: Han kan
ille goie for ineget ai del. ;
Vi fale, at oi lunne lage mod Lnil
flerne oni Velkonnnen hinn, ikke fahf
du«-d vi have gjail, inen fokdi vil)1ve»
ljenl under Admiral Tun-sy. Vi elflei
hams og vi give ham hele Æren lot,
hoad den amerikansse Flaade hat gjotl i
Manila. Hals vi male, at vi, oed al
modlage den veiilige Jndbydelfe i Allen.
log et Fnug boil af Mien lot-dann
vilde vi gare del, fom vin urigligl. J
de Tage-, sein gis efler den state Kante-,
led T nun under ilandige Riroletiei.
Zel fineilede hain meget; men han holdl
aliid daadk fig lelo ag andre appe. Jeg
slal sige edet, han var glimrende. Jeg
niaa foilælle edce am en Handelfe, ioin
jeg leknkcr vil inleteslete edel:
Vor Ven, Admiral von Tietiicl)«z,
sendle en Eliicek oin Bord lot at llage
over de Judilkeenkuingen foni Admiral
Tslweu hoode paalagl hann Jeg var
liliældigois lil Sude og helle den iidile
Tel as Eaintalen melleni denne iniccr
og Tiw y. Jeg flal aldiig glemme
den, og leg all, al del anienlansle Fall
ilal otde, hvad Admiral Taivey fagde
den Tag.
,,«-Iig Deus Admiral« —sagde han
-—- »al hang Stil-e maa slandfe der, hoc-H
jeg siger, de fkulle slandse.« -
»Weil m file zlagel,« sagde foicei 4
ren. l
»Bei zlag lan codes for en hale
Tollak pe. Yakd,« sagde Adniiralen,
og der var ingen Spog i hang Ansigh
l
da han sagde det. »Enhver san føke
del Flag, hcle den spanste Flaade kunde
komme lil os under del Flag, am den
ansiede. Telfoi niaa og all leg sl«.ndse
edet. Sig Tekes Admiral, at del er!
inig, som blakeiee her. Jeg er liest af;
den Maade, han bei-er sig ad paa. Jeg
hin- gioll del jaa lenipcligl for han« iosn
inultgL Men nu er del Tib, al delle
ilaiidieo. Hat nu oel eilen Fig Tereg
Admiral, al del Inmdfle Btnd paa Reg
leine, enten as han ielo ellei hang Lili
ce1«er, lan lun delyde een Ting. Zig
heim, hoad jeg nu sigei: del belyder
Illig. Lad del vcete adfalul lydeligl
for hom, al ieg flger, del delydei- Kug
hvis edeks Fall er leerdig lil Kkig med
de Foreiiede Stam, kienne de have Kei
gen am fein Minctiles,
Da den lyske Ofstret lrak stg tilbage
met et Ansigl faa langl lam saa, sagde
han lil mig: »Im lrak ikle ederg Admi
ral tiglig focslaak —«
»Wer De ganske ralig samt han baade
latslaar og mener, hvad han siger, ag
del vil viele yeldigl for edet, am J passe
paa,« sparede jeg.
Eilet den Dag lrak de ikke Befiel meie
end fiee Gange paa Rad uden al dede
oai Tilladellr. «
Denne Kapt. Coghlans Talei Union
Langm- cluh l N.w York hat nakl en
udehagelig Dpstgl i Negekingdkredle.
Man itygtek fak, al den lun lotslycker
den indlkaadle bedke Farslaaelfe med
Tyskland. Del anlages, al Regeringen
uopholdelig vil fotsllte Tyskland am, al
den misbilliger Kaplajnens Udlalelfer,
ag al hun i del inindsle vil faa en alvors
lig Revielie for sin Lssmundelhed. If
Densyn lil hanc gode Necomendalian
lka Manila vil han anlagelig undgaa
Straf.
Dei er for Reiten ikke forste Gang,
Coghlan bar forsundet sig paa denne
MON. Ta hnn var i Snn Francitkcm
ktittferebe hnn Fla.1dedeönrten1entet pnn
en sseentsig Munde i Bindi-ne dek, men
«s1.is sorholdgmg te: fra Mienen pan
Gumd cf en tekmsk Manqu ved Beviset.
Ved en nndcn Lssjligned fortalte honi
Ltndngs oan samme Munde og fang en
Smkwevisk om den tysse Keim, men fik
pludseltg Befnling fra Washington til
ojeblikkelig ot giu om Bord paa sit Ska
ogfan gim til See-.
Flese Nun York Blnbe synes ekke om
hnns Munde at sale paa, og Tgfkland
sunes endnu mindre hemm. Den tyfke
Regeting hist gennem sin Ambasfador,
He. v. Hollkben, one-leisem Ildenrigs
minister Hny en fomiel Protest mov
diese Udmlelsex
Hay soakede, at hvud en Ossicer iagde
ved en Vocdtnle i en Klub, kunde Ikke
betragtes som offictelt. De kysse Blade
have nu faaet noget at skrive om, som
itke skal oge here-z Venfkob til Amerika.
Coghlcm nil nok blive tikevet til Nega
fksb for sin Kandsnundethed.
-————-.O-.---—
Miasma-Moden fügen
Tset begyndet at se fakligt ud ad
sltlltge Steder ved Missourtftadens
Brlddeh da Vandet fttger heitere ag
hajere Tag for Tag. J anha er
Vandet nn ncrften naaet ap til den state
Etnellefab1t!. Stviftg stote Jshus et
fnldftcendskx rintgtvet af Band og danncr
satte-des en I , tun beben-l as Wen-Heeren
og bang Familie-. Tetfocn Vandet
fttgtk nogle lau Tommer merk-, vll del
got-e nnuadeltg stiegen Stude; det er
alle-rede noget hajete end det vat« for 2
Aal stren. Flore- Inn-kunnte- as
Lavlandet staa under Band, og mange
fattige Fanulter man fle) tm deres Hjetn
tat at tedde Lum. Paa U. B. Jem
danen Syd far Lmaha, staar der Band
mellem Spanne paa vigfe Enden
Starke at Mennksket strannne til Floden
tat at se det storattede Syst as denne
Bandmcengde, der ftyrter af Sted, ti
vende nnd sig alt, hvad den lan faa fat
paa. Men det er tkke saa mortatnt for
de Staller, der foteløbigt have maattet
leite ng oppe paa Basler-ne ag tlte Inde,
hoad Floden gsr tned d.res Hyttet der
nebe.
Jsalge fencre lfftettelninger er Mig
sonnfladen steget H Tom-ne siden Nat
tm mellem Mandag og Tnsdag, og
fleke Gader t Lmaha staa under Band
thu Ecaut lsny telegt·afet-es, at den be-s
gynket at jynle der, saa den vil not vg
saa wart funle langen itzt-.
-.. - COH — - —
Nersten entsaugt
J Eteddatd Ho» Mo» fiddet for
Ltden en nng Ptge fasngslrt, hats Lins
fecelse nteften lyder uttaligL Hun er
tun l« Aar, hat aldeig leert at lasse
eller fknve; men ttde og fkyde, det tan
hnn til Gavns. lHun dannede tot et
Aatg Tid fiden en levetbande i Mis
souri, hvis Hevding hun var, og hvokal
heades egen Inder var Medlem. Deus
Reverbedkifter bleo endelig saa stor
artede, at Shetiff Booth af Staddatd
Co. i Epider for 20 devcdnede Mund
vooede sig ud for at gske en Ende dek
paa. De fandt Banden i et afsides
PUC, hvilket de omsingede og angredj
meget fetsigtigt, stjnlte dag lylle Tmch
Det varede ikke lange, spr Nifletne
knaldede fka alle Sidek af Hufen men
Palitiet var bedst ioisynet med Annna
nition, og de belejkede faa, at de« ikke
kunde holde Fastningen tet lange; faa
styttede Emma Hendrikfen (Pigeng
Nun) sig i Sptdfen for sine Bandtttek
nd af Hufet og trem ttl Angekla. Hun
lagde Possen til Rinden, og en af
Politiet faldt, lidt eftek fegnede heudes
Fader dsd til Jokdenz de svtige flygtede
da til alle Sider, men Emma blcv ord
sln Fadeks Lüg, haoede qtter Bedien,
og Shekifsen segnede lor heudes Kuglez
derpaa dlev hun ramt af en Kuglei
Vryftet ag fanget.
Baute-L
. En Roger vræudt paa
l Fra Nunman, Ga., ffrives Sondag
d. :.-:: : Zank Hose, en Abg-n der havde
Ihreka Alfred (51·anfotd og mighandlet
bang Huftiu, blevi Tag bmndk paa et
EBdal 2 Mtl hetfra 1 »Ist-« Mcnnesters
Narrn-»Hu
Eiter at hin han« begaaet den sinks
)kecige Foibiydelfe. fksnlte lpan III paa
ien Faun Duelle-m Max-on og Colum
Ibut-), hour hanss Moder holdt Hut-.
YOU var him en Tib, medms hvesken
i Farmeren euer MIs. Hofe havde nagen
IAnelie om, at han var cfmsøgt as Po
Jlniet Der var sen-n ftdste Lacdag Mor
Igeiy at Brodrene JaneT for hnein han
Jarvejdedy fik Mistanke onl, at han var
I Forbrydekeik De arrksterede ham da og
sik ham i et Tog for at spie ham til W
lanta; men paa V«jen ble han opdaget,
og der blev telegraseret til Nsnnnam at
Forbrydeken var i Toget, iaa da dette
kam deutl, var Vanegaarden fnld af
Falk, der styrtede ind i Toget og sit fat
paa Hofe, fom faa blev fat ind i Fang
sleiz men het oakebe tkke lange, for en stot·
«Folkefkaee kam og togzot btydecen nd uden
nagen egentlig Modnand fra Shertisiens
Side. Hase maatle iaa oandre Gabe
op og Gabe neb, eftetfnlgt af digse In
sinder rasende Mennesker. Rede mid! i
Bhen siandsede de, og Er-Gnvernsr At
kinfon gxcb Lejltgheden til at siege on
i en Vogn og tale til Mangdent
»Mein Medbotgere og Rennen Jeg
bonfaloer eder at standse dennc Affen-e.
J fort denne Neger til Baden uden Be
vtg far, at han onseltg er Forbhderetk
Mis. Cransotd, som han sigeg at have
agfulteket, og hois Mant- han siges atl
haue via-ht, ek· fyg og nde af Stand til
at komme og bevtdnez at han ex Man
den. For hatn Itlbage nl zernasleL
Looen vcl masse han« og jeg lauer eder«
at det ita! fke mareft snultgL Besminet
dog ikke denne Stute- ÆTe med en san
dan Fotbeydelse, som J have i Linde at
poe.«
Bisse Qtd havde dog ingcn Butiiing
raa Bebt-linken Nceppe tav Amt-son·
for Rot-bet: »Af Lied til Palmetmk«
»Am-O hanc-« lsd tundt omtnng fra.
Nygtet om, at et Zog fm Atlama var
paa Vejen med Soll-steh fotogede Ra
leitet, og Mckngden drev of Sted med
den Itnlkelg Regt-r, til de naaede et not-:
Tite, ca. Z Mit im Jllwmam Her
bandt de ham ttl Tmct og lod ham tale
..Ha-1sagdr da med slcelvende Stemmcz
,.Jeg er Sam Hose, ng leg hat dmbt
Lllfred Uransotly mcn leg var under
lodt det«ttl. Neguptkkllen l Palmetto
gav niig slzz for at dlcrbe ht« n. Hand
Hulttu hat leg like nughandlct, andle
have giort det, og jeg lan idcutlsicere
dem, om J give mtg Tld det«ttl.«
Hnad dcrcfter stete, overgnar enhver
Beskrivelfr. Jeg vll like ptsve at af
male for eder de Mtghandlinger, den
staklelä Neger var Genstand for, for
han blev bmndt; tun vil jeg sige, at ieg
hat lasst ilke saa san Maktythistorier,
men noget grueltgere end dette hat jeg
dog aldrig hverken hørt ellek last.
Saadant can finde Sted hekl vott
Land ng vor Tid med den lovprifle Eini
lilation, i Overmekelfe af 2 a 3000
blfaldende Mennesier.
Rast skal dog den Tid oprinde for det
amerikaner Falk da det maa lære niste
lig Clvilisatlom læke at lade den Loo
og Ret, sont det (Folket) felv hat« dau
net, gaa fln Gang, og ikke selv vake
lblandt de lotste til at bkyde den.
Jsplge senere Eltertetninger maatte
L. Strickland, Nogerpmdlkantcm som
Hofe lagde, has-de nndetkøbt hum, gaa
en lignende Skæbne i Mode som Hose·
Han blev teven at af Sengen midt om
Ratten fta Husitu og iem Born, fort
til Palmetto og efter adsiillige Mis
handlinger hcengt l et Tra, siønt han til
det sidste nagtede sin Skyldlghed, og
haust Akbejdsgivey Major Thomas,
giokdc alt, hoad hakt lande, for at redde
Strickland.
Stor Jldcbrand i Omalm.
Kinznnus lnspltsnnsnt CisIIH-;1-1)·’s
store seks Etuges Bmths paa SO. og
Pikctsic Str. nedbmndte fuldstæudigf
Esndag Astcm Tat-et bei-der sig til
cu. H2(«1(),00(.I. Bannen var saa ftygle:
lig, at ngningek i tangere Afftund,
ja sclv Agfalten pcm Gaberne sog, og
der var kun ved Brandnmnskobcts Ihm
Dtge katrwbelsm at Jldcn ikke tin-Jede
flete Bygningen Brutman Bauen-J
nye Stanon blev blandt ander noget be
sknoiget.
Eil of Brandmmksknbek bleo sauret
Gvdt tvnnedc Stilliugetn
tfftet en Statistik, fvm ,,Standina
ven« bringet fta lieu-unis- Washington
Rottetvvndent, fremgaat det, at adskiL
lige Gmtsedet —- vgsaa Priesters —- i de
Far. Statet etc godt lqnnede· Dis.
Hufad er of Sinai Mah» Chicho, til
budt stät-Co aarlig i 15 Aar, vm han
vil bltve der. Summe Lein hat Bsskep
Ratten Niw Ynh fotn desuden hat fti
-Bt"æftebntitt. Hemy W. Beechet sit
Nimm-U l)1·. Halt 815,000·
Epifkvvaletne og Vteshytetianekne be
tale de hvjeste Præftelsnninget. Den
tefotm. holt Kitke tNuv Yaik betalet
sine Priester Pisa-NO aailcg, faa lange
de leve, vg naat de ete vvet US Aar gl.,
maa de trakte sig tilbage tta aktivt
Arbejde.
Fem Prceftet i Nun York faa ltt12,5 U
vg mindtt tvtv faa stumm U. Gennein
fnitglvnnin for Piccstet i Nuv York,
nndtagen Migsivntzpmftet, er ca. stjocstk
Qm Redattvtek siges det, at 10
Nedaktvret Akte »21visejere) t wa thk
faa 81(),()tju ellet mete vm Amen
Gurts er Gennemfnitgtonnen ved de
state Tagblade st— 5000.
Lager have ofte not-e Lonninger.
Z--Tt Specialistet iNsw thk tjene over
dumm«-s- om Aar-st. Ca. to faa
III-Toni- og ca. 20 32(1,»00. For
stvt Pratsig tegnes ca. 810,000.
Pl vfe S s v t et tjene ikke saa meget.
»F Alniindelighed ete Collegeptofesfoi
tetne lonnede nied 81,500 ttt s4,000
am Waren
S ag i v r erne faa ofte umaadetige
Honvti rct for den-S Tjtnettet. Nelson
tstounvell, Nun ,’totk, stai engang have
faaet Mit-how tontant for Naad vg
Hjælp til et Magleifiuna. Eti anden
Gang stal han have faaet en ltgnende
«Sum for fin Bistand som ju1«idisk.tton
’su!ent tot Not-them Patsjfiis vg Uns-?
J·-i)-isii- thut-rat Banetne. Witze-no
bten bei-sit nt de Advrkatet, der stvd
, l"ni·-n ihn-ishr bi under dens New-ga
miatton, men detes Aibejde vatede flete
Mitanedet, og der vat 5—-6 Fitniaet
engugeteL En Washington Advokat
fik Rotte-W for at vtdne den saakaldte
« Mai-a Fokdting mod Spanien. Gtvvet
öleveland sit Otst0,000 af E. C.
Benedikt tot gode Rand under Organi
sation af Gasttuftem W S. Lugan,
Niiv thth sik O100,000 fvt sit Atbejde
i en Testamentsag i Connecticut Pra
sident Hattifvns anvtat som Advotat
fvt Venzaelas Rigcting ved Vvldgifts
boatdet i Paris et 850,000. Jvhn W.
Fostet fik Q100,000 for sit Athejde fotn
Raadgivet fvt den kinesiste Regeking
ander ztedsundethandlingetne med Ja
nan.
-—--.--—— COH - - .. --.—.
Hei Atden
En ualmindelig hsi 0lldet hat et
noist Ærgtepat iMitchel Co. Ja. op
naaet. Monden, Knud Olfen Lee, er
nu 94 Aar, vg Komm Gut-, 103 Aar.
De kokn het til Landet 1850, bvede
fetft 4 Aar i Wisconsin, vg have siden
boet, hvvt de endnu eke. De ete raste
pg Hang-« have felv Oushvldning og bv
i dttes eget Hut-. Af dettes 5 Beim
et kun een Ssn lkvcnde , vg han et 67
Aar gl.; men de have en ftot Stute
thnebstn vg Batnebstns Bett-.
Fokflcllichtats-vaedet
Nebraska
The IvurlsLlltsmliL Omaha, op
forder alle Nebraska-Burgen til at
danne et .t)ofpttal-z?soctd til Hicklp for
de sum-ehe Sold-mer uf l. Nebr. Reg»
der nn ltgge paa ·Bhilipptnet·ne, tnsinder
af Mtle fra Hirnunei. Fande- skul dau
nesz for Sand«-g, ag drtnaa sendes pr.
Telegtam til Hcsfuitalslcrgen paa Phi
ltpotneth faa Soldjterne kunne faa
u! den Phsz de tmnge til·
Bladet set-net selv III-T feist paa
Listen.
Minnen-tm
Profcgfor W. M. H. Peterfon oed
det ttutst:lull)ett"ke Seintnar i Rabbiuss
dale atgtk ved Laden Emgdag Morgen
at Lungsbetandelsc Han havde været
Iyg t to Uget, da Toben kom ag rev
uam bott nndt i hang bedste Aar.
me var født pag Ringetite, Morge, i
1854 og kvm ttl Amerika fotn s Aars
Sammet Dreng, Hast gtk farft paa Lu
ther Critng Decorah, og studerede det
paa Theologi vrd Coneordia Seminak i
St. Louis. J 16 Aas var han Pastor
ved den nokshluthktste Ktrke paa Hist
net nf lsde Gabe i St. Paul. Husttu
og 6 Born ovesleoe ham. Afdøde var
en Ineget afholdt Illcand, og hanö Dsd
vtl bektagrs i vise Krebse.
— Kapt. Samuel Fullerton fra
Grecn M. untain, Jidw , kegik sittste Uge
Selvmoid t Brunctv ck Horch Minne
apottgt. Hon invfotte iit Naon i Onkel
bogen sont hjemtmhorende I Pokta Rico
og blev anvist et Bei-rette Da haa saa
sent som Torgdag Efternnddqg ikke
hat-be fokladt sit Værelse, Danke-de tnan
paa Deren ttden at faa Saur, hooriknod
en stmk Guglugt Ittomtnrde nd gennem
Tmspickkkem Ved at sptænge Jndgam
gen fanbt man ham liggende dod paa
Sengen med Riederne paa. Han hat-de
strnit Gashanen op, og Døden var ind
traadt fom Folge heraf.
Afdvdcy der var 85 Aar gammel,
eftetlader sig 3 Born, hooraf den ene er
Mis. Kote Varus-, 9j)4 27be Avenue,
Mtntteapolig.
Iowa.
Ltget of Mrs. Pecny Oemoer blev fun
det den Use ds. i Heda-: River nastcn
m.dt inde i Byen Tränen-tm Hun for
svandt for « Uger sitzen. LIget lua sau
lrdes, at bet san-Z of Hut-Dreher af for
bigimenve, men man amog del tun for
en Bylt gamle Pjaltctx Smaadrm
gene morede sig meo at kaste Sten paa
dei. Tot kom saalcdcs last.
Illinois-.
(5"r-Guvcrnør og tidligere U. S.
Senutor Rchard J. Oglesby bade
Mandng d. 34 i sit Hjem i ElkhakL
Hans Dod our en Folge af et Fald
foracusaget ved Svitninelhed, og hvowed
han sing Hovedel slemt.
Wisconsin.
Misö Edna Anderson fm Stoughton
er gift med Pastor N. W. Anbretv6.
Te reiste til Japan, hvot Andrews har
-faact Ansckttelfc svm Missionakr.
! — Michael Votum-T Phillich, var
zskinfyg paa sin Huftru og stsd paa
«hende med en Revolver, som han det
eftet oendte mod sig fett-. Hatt dabe,
medens hans Huftru sit et alvotligt,
men ikke dmbende Saat.
Washington D. C.
Kongkesmand Samul L. Baird fta
Louisiana dsbe i SondagQ
Eiter Begsavelfeöceremonierne udføkte
af Pastor R. D. Mc Kim, blev afdødes
iordiste Leoninger i en speciel Juni-ane
vogn sendt hjem til hans est-klebte i
Beßre-« Louisiana.