Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 20, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ums »Oui«-. « sum-« .
’ --««.- «f-«s’««i«-·-.s·-«s as
. H x «-s««-«·«.«.·.«.·-.-« » « .---.-«
TULLH M
Blair, Nebr» Torsvag d. 20. April 1899.
Ired need spannt-.
Fred Inelleen de zoeenede Stam- og
Spanien er na en visicielt fuldbmgt
Handllng.
Den U. ds» Kl. is Eiter-n« rede-etc
lede l del holde has Pmsidenl Mcfetnley
for de Foreneke Steuer og Frankrigs
Ambosladør. Jnles lsambom for Spa
nien, de to lstgcmplnter of Frei-Strafm
ten, jun at Mcmnley fik del nlden
fpnnsie Dwnning nndetskreone og Unm
bon del of Mcslmley unterslrevne (le
emplar.
--·0- —
Fpobarts Sygdom lustig.
Vicepmstdent Hobml er meget syg.
Hang Lager vllle ilke entnomme, at der
er Feste pna Falke; men den Entstan
dlghed, at to Sygeougmc nn anoendeg
Dag og Nat, er betegnende nol.
——«--———.« Os»s -s—-—
«Bavget« i Sau Franks-tm
Te Formeln Stanke Kkydset »Bed
ger« kam til Sen Franc-Mo fm Hamp
ton Noahs d. 15. ds. og hque gjort
Taten via Magellnn Sleeedet paa den
kokle Tld as 74 Legt Pan Falllnnds
Oetne opgtnvedeg Ligel of Admiral
Spottg, fotn bade ved Poet Stanley
den 10. Many 1——2. Den -.-5. dg.
algaak »Badgek« nl Somoa Lerne;
detg Bestelning er Ists Mond og 205
Mannefoldatet.
- -«-——.—O END
leoslelem
IF »Icme Munned l Not ubfotle vt
til England ll«,(»)» unl. Sen-n J
»An have ol dceoet det til li:l,»»» um«
. "e«·llee :;:«i,-«·-0· Punk- mete. Men det
ubehogelege ek, at ol ekle faa mere for
de HMW not. c Aar, end vl ftk for de
110,»00 not. t Flor-. Te 1m,00» nut.
eskjok betegnedcs til en Verdi of Hier-,
UW Ph. Stell» og de ils-YOU csoL 1
Aar bctegnirg netop Itl den inne-ne Vandi.
As gkleeskudfssle ut izcdrr.ar Manne-d
.i Flor Ihm-» unt. nl en Verd- af l-4,
DU- ML Sterl. J Februar l Am have
Pl Hof-U Fuss-U knic. rller «;(),»«« Ph
, tnen Llckirtcn et satntidtg lluu
käl, elle( »Wo» Kr. mindre.
-——· o-.-»-—— «
udogyvelie i Parm- Zu.
«11;11a, Jll» com det fomge Man
nl Lottg Kamp mellcm de holde
W kk im Mineatbechie, hoomf en
Tel i ist-» le Ltd hat gqaet pas Entke.
Anlehnka ! blev gut-et of en Nega, der
Umsonst I: prb Vycng Aucnhug for at
kalt nnd es Um Kucnsnemlet, sont nan
olcenuktsx Nu Poltubktjent, som heute
tu Unmut «- mob Regen-h otldc one
stcke denkst-un hun begyndte at styde»
pag Bei-gutem bog udcn at komme hat-I.
thkten Angst-de iaa til en Bin-It paa
Hovedgabett, hooifra han iyrcsde paa sitt
IstfslgmHm c Stedet for ot mmme
donne, v- e et ai haczs Sind en cis
Smjkeme, Tom gtc paa,Goden. Snakt
iyldteg Gaben med benahm-de Streiten,
fom ramte Negcten med ieks Stud. Hon
blev bog ikke dcabt of Studdene, og me
dens en Betjem istle ham til Akkesiem
oktfams Styls-f en omknng i ByecL
egkene im Mth siyndte stg ind til
en og send t-« Nishi-sog Simois-ring
Ialle JckctJngm Der blev ordret Mi
tct Vyim »Im isk det nun-de deutl,
« «kyd»mgen ophsrt, bog first eiiex
yv Petionek vake blevne drehte og
m iuaredr. Byen dleo da erkleckt i Be
lekktIIggItlflaad
—---—-..’. .f..-.·.,.. - . -
Urcsomt Ist-v.
Salomon Pu- .- a, m fuldblods
Chorian Indiana-Ä ruhte sitt hast«-,
sit Vom og stn Brod - i- sit Osten fern
cl ven for Grim, sit-. Tet. Hat
am vor en Tid Dosimek c Nat-site
« u Proseoming
»Hu-) i sidie Difm k. Dem have
utken, d« han
. at mishandce
cser stred ind
QIP W« of III-L « s. Dispttty
t, " SU« i Amen-.
luden-umlag at del-mise.
Gut-ernst Lee, S. Das-, hat telegrai
few til Pressident McKinley om at faa
Ellen ltivtlltge S. Duk. Tropper paa
FULL-Iwane udmsnsttede oq tllboge·«
fmdtk sannst anstng Hetpcm hstY
Kklgskevmementet i Washington jun-!
M, Ck Tkwpetne skulle blioc hiemfendte,
ins stinkt M tunde anfes tjenltgt for de
Eck. Slctek, og san inakt Tmnspom
mit-let limde tot-g vertil. Soldat-me
ete indutlletede lot ists Man-sehen og
kunne sauledes tlte bltve hjcmiendte ist
denne Ttds llvlsb, hus dckeg Jlætoatclie
t Ftltppmeme anfes lsk notwendig.
--... s COH - -- .
Jonai Lte i Amerika.
Forsatteten Janus Lie ksm her til
Lundet for at se det og for u bei-ge
Landsnmnd og funkle med dem om gam
melt og um« og han havde not let stille
Hat-b, at Farben lanske vtlde tnge
ham lldt Penge ttl at afbetale G den
paq hanc Hjem i Nocge. Sau udatbejdkse
hatt et Fotedrag, sont han reiste tut-Id«
og halbt. Det asndede af Fadeelandss
tarltghed og ttlltge of Brandt-lag for
Vetteklandet, hvot san mange Land-z
mcend havde opatbeldet sig ttl gode
Knar. Hatt begao sig ud paa den-te fin
Gattebudgrejfe med Begejttting· Fore
dmgsrejfe vtlde han itle kalde det; thi
han havoe sama Tant» om siu lsvm txt
at holde -7sokedtag. Nei, hakt reiste bare
for at ttcktse Landgutmtd og horc, hont
dan be havve det, og for at fortcklle dem
om vet Land, de forlod. j
Jenas Lce kan tkke tale engem, og
hau er desudm en paarlig Formen-Isc
nmnd. Reiselivet ttltalte ham tkke; det
tog pas Ren-erne, iaa han begvndte at
ltve of Ssonlsshed og tabte Madlystrn·
J Slutntngen of Makts reiste hatt
Igen ud for at staffe sig not ttl Reise
penge hieni. Det beqyndte got-L Fore
deagene vake bespgte til TrangfeL og
hans Laubgmænd behandlede heim vel.
Men faa slap Kraftetne op; Tut-en
maatte tndt«ttlleg, og hu ltgger hatt hos
en Sltkgtning t Fargo for at olnde
streitet ttl at kejse hjem ttl Notge soc
ut vmbe sit Heil-nd
—- Q-- - »--s
Cubas Adminiitratiom
Tset føkste Resultat af Kiigömmister
Illlgeig Tut lll tsuba er Pmsideutens
Lkvte om, at de fets militttre T warte
meister, hvokc Leu int er dell, skal tlaag
sammelt til site. Drpartkmenteinc
Santlago, Puetto Principe og Havlma
stol lokvlåve ufoi«aildtede, men til Ho
oacm fkul spie-J Pinor del Jlico og Ge
Szml Flubugh Lce vedblioek lom Gn
vetML Departementerne Sanla Ulata
og Matqnzac slaas sammt under
General Willens Kommt-Ida General
Zusic, fom nu er Mehle-n si Wille-s
Retten vg lom var Gut-ernst iPinar
del Nio, og General Bote-, som havde
Saum Man-, gaa oltiaa ad.
Pkastdentens Otdke et telegkaferet til
General Brocke.
---—- — ---«0-—- s-——
status Mag er sov.
Nuius Ring, en at Chicagoi Abt-akut
stqnds aldlte Mehlemmer, er dsdi sin
Bolig, Post Ave., at Hieknebetandelle.
Mr. Iking var isdt l Jthacq, N. Vi
ji«-L 32 sle gammel flyttebe han til
Wisconsin og log iveig Del iAntisSlik
veribevcegelien. Von dellog i Kkigen og
bleo ai Lincoln udmeont til cui-unis
ssry uf Sillmjntmnsi-,. Eiter Reigen
styitede han til Chicago og dannede et Ad
votqtsirmq mer« A. C. Story og E. M
hoines. Dette Firma oplsstes i 1873,
hvokettet Mr. King hat praktiietet alene.
J sine singt-e Doge var Mr. Hing Lage.
Ry Ratte-nat Part.
Pkcstdenjten hat udstedt Proklamation
em, at 136k000 Ums Land pqa Syd
Hdeu ci Lake Toboe, Cal» stal reitet-e
kes lot osschslig Beug som National
hark
Mit-sinken
fortscttesfkeindeles. Stam- uf Vldnet
gib-kein Fagkneend, Vidensiqumand
og fotcekek allogge detes Vidnesdykd
Den ene modsiget den andeu. Udfaldet
et freiiideles ivivlfonit.
-——————·4.-————
FuippEuerne arbeidc for
Ired.
t5n itoit Anml ai rige og oiifete fei
lippineie have nylig oiganiseret en Kom
mite nied det zommut at aibejde foi
erd inellein Anteitkanetne og LIM
ferne.
Eil Afdeling at Kosniniteen stal spre
spsige hos den amerikunske Kommis
sion for zilippinerne, hvitke Betingelsek
Amerika vil tilttaa Opcoterne, otn de
overgioe fig.
lfn anden Afdeling ital von-dringe
Austritt-S Betingelser til Agninaldo og
fotssge at overtale heim til at gaa ind
paa dein. Det er bog ineget tvivliomt, »
oin nogen af Kontmiteen vover person
lig at gaq til den store kaskerhsvdingz
da adskillige of dem nylig qf ham bleve
dsmie til Dsden, fokdi de fokfsgte at
im ham til at ftpndie Fjendtlighedetne.
-—-——--.O-.-——·—
Ueiklnley tommer til Vetter-.
Bræideni McKinley lkat iJuli Maa
ned reife vestpaa og ledfagesl of flete
Wen-iet- Senator Thomas tsarter as
Montana leftyrer Tuken. Reisen stal
tiltmdeg den Hde Juli ined katratog,
sosn gaar direkte til (5h·cago, hoos en
ftor Reception steil gives. Nat-r Toget
gaok oideke incd Veft, fkal der guts
hpppige Standsninger· J Yellomstone
National Pakt steil de iejfende opbolde
sig i siete Dage. Detfra stal Selskabet l
gennemkejse Montana Gulddistriktek. (
——--.O
Præsiventens Bestandes-. (
(
A..-«F Laksen i Kenasha hat et Uhr, !
soni han ml altid behalde som en Erin- i
bring om Pi-asideni Mcsttnleyg Veiilig- ’
heb. i
Lassen er fm T.anmatk. For en Tid
siden aioede han et Uhr efter en af sinc
Slagininge der· Han gaoe Ordre til, -
at bei stulde fenveS bei- ovet, og fik dei«
genneni Aulis-»dem Exil-mei- (,’t). »Don
vilbe gerne have Uhket, men var ikte
villig lil at betalc Zi;9,70 i Fragt, da
han mente, at deite var alifor meget for
et gammeli Uhr. ban henomdte sig sak
gæves til Kompaniets Einbeksmtend om.
Nedscttielse af Piifecn
Tilsivst strev han et peisonligt Brev
til Prwsident Mc.lkinley, frptalte hinn,
hooidan Sagen ioiholdt sig og nannte
ogsaa, at ilhtet kom fia en leer afdad
Staginmg. Omnogle Tage sit Lar
sen ei Bsev fra Pmsidentens Privatst
kreiar ons, at Sagen var bleoet under
fsgt, Toldkontoret i New York vilbe
give hain Rat-at. »
Fokleden Mandag sit Laesen is17 fra«
New Yoik nied den Undetretning, at deri
var taget san inegei af Telben, fortil
Ptæsidenten peisonlig havde bedet omi
det.
—-.—..- - — »--.-«...«
Grundlovösest i Chiengo.
Reprasenianier for alle danste Fak
eninget baade paa Sydsiden og paa
Veftsiden hat haldtMIde og beflutlet
a- fejke aossatädagen for Dancnatks
Grundton Ssnvag den ehe Juni med
en fiot Fest ilflliottPatL Den die
Juni rk io den egentlige Dag, men man
veniede langt starre Tilsluininq fka A
beidetklasien ved at holde Festen Sin
dag istedetfor Mandag. « Der stal holdes
en Patade hvoii mindst 5000 Dunste
venies at ville deltage.
—» —-«—-.-.——— —-—-—
Stoe Begravelsp
—
Ligene af 380 Soll-any der iskst vare
begkavebe paa Cuba eller Porto«Rico,
ere nu blevne optagne og fme her til
Landet, hvok de under ftor Deliagelie
og nied militare Hædetsbevlsnmger sied
m pl Dvile paa Arlinglon Kirkegaakd.
l
Einm« Ihrs
er et vel kendt Navii i Fotbrydervetdes
nen. Dun stnl viere en af de starkesie
og farltgste kviadeltge Nonen i Werd-ti,
veier 200 Punk- og munter 03 Fod oii 2
Tominen Der man fin Regel flie
Siietnemænb til for at arrestere hende.
Den entste, der nogen Sind-.- har kitiinet
mugte heiide nleiie, var en (,’»i-i-l)««is,
hvem hun overfaldt og fiatog Stän.
Haii lob til Polltistntioneii flink-U men!
tm Looenv Himnbhævere vare litit jenes
til Ztt komme af Steh efter Einma, sanl
oovehe haii Anqiebet paa egen Hamm«
Hatt fandt hende nede ved Pult Itkeetl
Tepot, tshicago, og nied en Revoloer tl
hoet Hat-nd jagde hun: ,, Lii hat inine
Benge! ud med dein og det ftiak9!«:
»Der jeg dine Benge, saci gaa og san enl
Akkestbefating, on san tan du jo eure-;
stere mig«, thun-de Ein-nah der snsledei
Tiv til nt faa Pengene stjult. ,,Di"sfe’
her ere tilsiiakkelige for mig·«, ivateoel
(,’uwli»·s’en, og holvt Revolvetne lige
hen til hendeg Nase. »Na tiellei ieg til
LU, og hat jeg da ikte iiiine Penge,
styder jeii.« Da han kom til Is,
blev Emma bange og kalte ham en
Pung, men nejk .,G-ci hen til Lygte
palen og tiel mtg 8150 ad, elletg stydeis
jeg«, fortsatte han. Sau fik han sine
Penge, og Emina slip fii den Gang.
Hnn hat tilbragt sin nieste Tid i Tagt
hnfet, nien heller ikle dei« kuiide hun
stille fig; en Gang nioiede hun sig nied
at tage eii stor, tyk Vergtet og kalte hain
op i et Kur Bank-. Hitn hor plyndret
knotige og dmbt adskillige. Nu staat huii
for Retten i (5htcago, hvoi hun ooet
ialdtesi Handelsrejsende og omfaonede
hain san hjekteligt, nt haii tabte Vejret
Dg Bevidftheden, hvokpan hun tsmte
hanc Nimmt-. Hiin er en Negerinde
og hat i mange Aar væket Politiets
Skiæk baade i St. Louis, Chicago og
Tun-en
Jorflclltchtats Number
l
i
Nehriiikm
Tredje Nebraska Jiegiment er nu kom
men fta Cuba ul Savannah, Ga» og
kan samt ventes hieni. Hilbkedstus
standen siges at viere gov.
— Fra Vasset striveg: En ualmindii
ltg stor og fkygtettg Pkænebrand mfcr
her i Rock (5onnty. Hekfka og ljge til
Newport, co. 20 Mil, er del hele et stort
Flamme-heim Tcr kæmpeg med For
tvivlelsms Kraft mod Jldem men for
gæoesz Storm driver den frem og MAS
Ter as tiItt Ho gioer den rigelig Nekring.
Flerc storeImushisg ere aldelcg odelagte,
og Zolkene teddede knn med Nod og
Rappe LiveL
—- Et as de ny Kriggfkibe, der bygges,
stol, til Ære for vor Stat, bare Navnet
,,Nebrafka«. Det skal have 12,(s00
Tons Omgtighcd og vil koste cirta
8-4,t)00,0(i» at bygge.
— Prof. Gramtshestersield, Londons
hemmte Tankelæiek, er for Ttdm i
Omaha, og Falk strsmme til ham i Ska
keois for at leere deres Skcebne at sende.
Dakota.
Missouriflodcn ftiger stinkt for hner
Dag, og deng Naboer ere ikke uden
Fkygtfot dens Bei-g. Den har al
len-de gjort megen Fortmd fotskellige
Siedet i Syd og Nord DAMA, og der
fvm den stiget lidt mete, bliver det
verre.
Iesspuri
Eli fkygtelig Jembaneulykke fandt
Sieb i stdste Uge act (5,ill«3beky, idet et
Fragttogiotulykketm Lokomotivfsreren
reddede Livet veb at springe af, men
Fyrbsderen blev steht. Oele Tage-,
dek Mk sple MCV Wien-eh blev Ide
lagt, og hvert eneste dmht, Ulys
ken steil viere foranle k as npgtk Ak.
beiden, der pure bl »wennde
fordi de bleoe uregteb fki Kmkuk
paa Tagen L -
Jan-ic.
David Gilhekt Hamilton, fskste Vice
pmsident for Chicago City Ratlway Co»
er valgt til Korporationen-s Præsident
til at iyldeVakancen, fom posted veo M.
K. Bowens Dad. Jngen blev valgt til
at fylde Mr. Hamtltons Plads, der
midletttdig heuftaar ubesat. Heller ilke
er der valgt nogen Eftetsplget af Von-en
i Direktoriet
—- Den nttende Presbytenanenllirkei
Chimgo nedbtændte fuldstcendsg sivste
Uge. Da Jlden opdagedeg, var dek
Eondaggfkolelærertnode, og det var kun
med Nod og Rappe de ttlstedeværende
kom av, faa heutig spredte Flammeme
sig. Det var en af de Eldtte starre Kir
ler i (5l;icago.
—- 1200 Plumbon (Medlcmmer af
.1·-sn-m-)«nneu Humbch ruft-nd etc
gaaeve paq Stricc, og for Ttden lægges
tlke et«:ltsr t et Hus i Chicuga De
forlonge 4 Dollukg om Dagen og nagte
at gaa ind paa Mesterforeningens FA
lqngeade, at de ikte flulle arbejde for
andre end Medlemmetne af denne Jst-e
msig. Begge Sider fastholdek sin Hold
mitg.
—- Paftok Holter, Ptæft for Immu
nuels Mentghed, Chicago, er reist til
Kenyon, Goodhue Co., Minn, hvok
han hat mode Kalt-.
Colorado.
Postmesteken i Drum-h Taber, afgik
t fomge llge pro Toben. Hatt var
en Gang en af de ttgeste Mænd i
Col-nahm hoor han havde state Mine
anlæg. J 1880 valgtes han sum Vice
guvekner, og da Senator Teller bleo
Mehlem as Pkasident Arthurs Kabinet,
blev Taboc valgt til at indtage hang
Pladg i Senatet, hvor han bog kun bleo
030 Tage. J Fjot blev han udnævnt til
Postmener i Dem-eh !
— tioloradn hat paa sine Stebet haft
out-r Ist-« Tom-net Sne i Vinthx Flete
Jernbanek ere endnu blolekede, andre
have brgyndt deres regulære Tkafik igen,
etter flere Maaneders Standsning.
Wisconsin.
Pan to Timet iconedes to sinke Fee-J
dritter og flere mindre med Jorden ved ’
en Brand r Lsfhkosh, sont begyndte Kl.
2 otn Eftermtddagen den 12. ds. Dei
degyndte at brænde i Choateihollister
Modelfabrik, en fireetages Tkæbygning.
J Lober af nogle Minutek var den Let
ickugelige Bygnmg med sit Uge saa let
fcengeltge Jndhold et eneIte Flammehav.
Atbejderne maane ssygte, som de ftod og
gik i Fabnkken. Fra Mastmbygningen
oæltede der forst ud en fort Rog, hvors
paa der kom et vældigt Brug. Men der
var en faadan Hede fta Bygningen, at
man ikte kunde faa undersøgt, om Damp
kedelen var sprungen 45 Minuter eftek
kunde man næppe se, book Bygningen
havde staaet, idet et Net af Damppiber
var det eneste, fom da stod igen.
Stat- Fonndry lau Ist for den bran
dende Bygning og lige overfok. Uagtet
denne Bygning var bestyttet ved Jeru
ploder, gtk den dog snart samme Vei.
Haynmtd Vognfabrtk, som deekkede fieke
Tnfinde Fad, duckede snakk under for de
oældige Flammen Blandt de mindre
Fobrikgejere, som lider Tab, var H. H.
Clemens, en Baadbygger, og Chad
Johnfoty en Maler, og Joseph Regier,
en Sugsprer. Derpaa kom Ozank Flats,
hvor der dar flere Punkten Her fik man
stnndset Jldens videte Fremgang. Fleke
Fobrikkek vake i Fute. Tre Vaaningg
hufe, over en Mil dorte, bleve antændte
of Gnister fka Branden. Tal-et er
160,()s)n.
Califoruiem .
800 U. s. Soldater iSan Francisko
ete i Vareteegtsamsh fokdi de hope
brændt en Salve-m hvor en as dere
Kammerctee var dleven fauledes mis
handlet, at han neeppe kan leve.
X
Kansas
Ved Byraadsvalget i Beatti, isfots
rige Uge var der opstillet to Landt
datlisier, hvomf den ene udelnkkende in
deboldt Navne paa kvinvelige sandi
dank, medens den anden tun darfst
tede Mand. M1"S. Charles Tot
ten oalgtes til Bot-gnuesterfke og sire
andre Ko nder onlgtes som Mehlemmer
of Byroadet og en femte som Clerku
Komderne ovcrlod dog til Mænbene at
lufcetke Plndserne som Fresdsoommek og
som Polinbstjenh
To Brødre hat lamme Er
bscin Laterne af dette Blad oil
maatke erindte en Artikel, der var ovtaget
forrige Aar under Titelen ,,Lyder fom et
Mikatcl,« og handle-the om en holst
incetkvakrdig Helbredelse. He- Ernst
Neubauer hande, niedens han stod i den
koste Arme-, paadraget sig en frygtelig
Vudsygdotn, der tkodfede de bcdste tyske
Liege-S Dygtighcd, ja, sein de Lager,
han sagte her i Landet (han var langte
ret hertil), var fuldftændig wagte-Blute
ooerfor denne Svgdow
Pan sin Hustruå indstiendige Anmods
ning besiemte han sig endelig til at be
gynde med en Medicin, der ofte blioek
omtalt iom et »siinpelt Husniiddel,« og
genvandt den-ed sin Helbred og Styike.
Denne Artitkel vakte megen Interesse
og Quincerkfoinhed. Nu tommet hans
Brode1, Or. Paul Neubauer, en pel
tjcndt Borger og Postmester i Flotess
oslle, Ter., og ydek ny Tribut til dette
Midtel ved at berette sisi egen Erfaring,
som folger: .
Floresville, Ter., 27de Jan. 1899.
Dr. Peter Fahkney, Chicago, Jll. Jeg
hat netop modtaget et Elsemplak af
Deres Blad »Vejlederen.« Ved at lcefe «
gennem de deki indeholdte Lliibefalings
skiivelser kom jeg til det Retultat, at jeg
lunde staffe en faavan selv. For oms
trent to Aar siden bleo min ældste Drenq
jug. Han var da fire Aar gammel.
Eyinptoinetnc fokaarfagede os den
ital-sie Æsigftelse. Lemmernc nagte-de
at gøre Tit-nette. De syntes aldeles
iorvredne ag vare saa soage, at han ikke
tunde staa paa dein. Han var ikke
i Stand til at lsfte Armen og syntes at
miste Stemmens Brug, indtil han til
sidst tun kunde ytre en læspende Lyd.
Min Huftni og jeg forfagte at forsone
os med den Tause, at han vilde blive
Ktobling. Jeg taadipurgte flere Lager,
nun ikke en knnde aioe tilfiedostillende
Oplygninger om Sygdomcnen og langt
mindre yde nogen Lindring. lfn ei
dem fagde, efier en grundig Unver
iøgelfe, at han vilde tiltrænge Liege
behandling i mange Aar. Dette var
langtfra tilfredøstillende for mig.
Jeg gil til min Broder Einst Neubauet
i Gou;aleg, Ter» der er Agent for
Dekeg Medicin, og han gao mig to
Flasker Kntiko og fire Flaster OlesOid.
Jig gned Drengens hele Legeme godt ind
med OlesOid, iSaerdeleshed langs med
Rygkaden, og gav hani Kuriko regel
meessig. Vi beugte to Flalker til med
Kuriko, og til vor Gliede blev Dkengen
helbredet.
Jeg har med Forseet oentet med at
strive indtil nu, da ieg altid troede, at
Sygdommen vilde komme tilbage, men
taklet viere Herren, det er ikke TilfasldeL
Dkengcn er nu srtfk og stark. Jeg beder
Dem, take Doktor, om at bruge dette
Init Brei-, sin De findet del tjenligst.
Denne Helbredclte er kendt over hele
Geniales County, Te1·., thi Falk vidt
og bredt hat-de Melidenhed med ham
paa Grund af hans hjælpelsle Tilsiand.
J Daab om, at detle mit Brev vil
aabne Øjnene paa mange af mine Med
menneiker, iorbliver jeg Deus .ta mi«
lige
Paul Neubaum P. M.
Dr. Peter’s Kuriko er ikle en Apo
thekermedicin. Den feelges direkte til
Fokbrugerne ellet gennem lokale Agenter
at Enefabrikanten, Dr. Peter Fichka
112--114 So. Doyne Ave» Chieaso
Jll.