Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 19, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    KA
M
MAX-BE
» -
- l
· - »Akk« , .
« .
. —'
f
I
-.. ». - . . . « , ... .« .
. . « J : . « : .
C-» ,-,,,.».....,-,-,-,-., M .- « E
«" · «
l
·-!. s- .
«-« f ’1 .’ i ’
J»I««I»u,.».·tu
. j
ch Aarg..
den 19. Januar 1899.
g
Nccnah, Wis» Torsva
Nil. 3
Kødtkverancen.
Strid mellem Generalerne.
-·Eu nedsat Krigstet vil fandsnnligvis
komme til at« afgae Assætew
Underspgelfen oip Hækens Forplej
ning under Kkigen, bragte foksk llige Ub
talelfer frem,hooriblandt en af Gen.
Miles om ,,balfameret Kod« hat vundet
meIt Opmættsomhed. Generalen vilde
dermed betegne, at Herren var blevei
delikatetet med Kob, iom var indipmngx
med Kemikcli:k, maaTc spr at holde de:
frist. Leoekandørerne og andre nagte
i energiste Rdttyk denne temikalfke Ind
blanding. Den meit energiste Protest
er imidlertszi nu kam-met sm General
Eagan, Kommissoriatets Chef, som i;
sin Folklariing erklærer Gen. Miles P
denne Henfcende for »u! Logner baade
i Hierse, Mund og heut fm Petson,« og
hau·foktsæiter videre: »Er Gen. Milcs
Bestyldning falst, fortjener han at blive
trommet ad as Tjenesiea og blive innigs
let samtnen need auyre Bagtalem Hans
Paastud er en nedkig Bagvaskelse, sein«
kalter Stænk pocht-er enefte Ossscer i
Kommisfariatetog ijar pag mig, dets
Chef. Men hat jcg gioet .vo1e Solda
- tet Kpd med ändført Ke«mikalier, faa
fottjetjer derinwd jeg denne Behand
sing-«
General Enge-s voldsomme Spkog
i direktepetfonligt Aagteb, itke blot i
.Taleforw., hvor Hidsighedea kan lobe af
med en Mand, men i vel ovetpejet fleisc
2lig, indfesdt Aihsudliag,»bliper til-min
.delig misbtlligetz wen ogfaa Gen. Mi
«les.har i velvilligt Omdpmme tobt meget
ved sin Franme Kommission-en sent-te
«Gen. Essng Jndleg tilbage-fsoi at
han, spk der atter kam til Behandling,
Kinde udstette alle Zetspnlighedek og
ktzn seen-satte Sage-IS ngtsh Den ol
mindelfge Mening et iwidlmid, it Sa
gen hat vakt.iaamege- Stand-le, at
Pkæsideaten Kinet nsdt .til at ewftille
idem Spiegsmal fka Kommissiosens
,Fothandlmget «og lade en Krigånt
kbsmme Oe stkidende Pakt-r imsllesm
Dem tukde sites-etc heldig for Mitei,
ider umulig kan hevise siae kraHeBesiylk
;ninger, spm besser-te hat ask-Optimu
ifomhed ogsaa pas den andea Side Qua
met vg« giset visit-Falk Anlednivg til
Bemctkainqer om dee faameget unwi
sigdc Americas-sie Kad.
—«-.«.--————
Konntest-km
Senat-et hat vemoget en Beilntnsikg
am at sen-de en Tat til-Garn Bauen
samt tänAe Ojftecretne af »De: »de«
Kot-« for den Redebanhed, hvotmed de
hakt-e März-day ag den Walz de hat-de
pdet under den nn Mendebkagte Krüg«
Den heb-bade ,Eks,pansion-Fejde« hat
taget sin BegysMsp im ihqu Cat
Inack ika Tennessee I Desbags hejdt et
tangere For-prag, iatn bog nat itke iandt
videte Lüsten-few end itte has hanc
Pattiicllen Der var heller ikke let at
finde naget egentliasamsunhpldi hans
Tale. der nctmest gis nd paa at ans-ils
Okcsidenmy »so-n vel havde fort en
stig, der has-de rundes Dünsten-Demg
nelfe, mea nu akbeidede paa en Kris,
fom tun helaede tunde ityde sts sein«
Retölkg Kenvelfr.
Sirenen i London aifagde i Tatgdags
Dom i den ai Dampsttbet »Er-many
ihikes« Eine anlagte Sag mod com
psgnie Generale Transstlantique,
Ejete af »Boukgogne.« Sagen drei-de
sig om Sammenftadet mellem de to
Stil-e for et Aats Tid siden, hvotundet
,Cramartyshne« sank. Rettens Dom
lpd paa, at «La Beurgogne« hat alte--l
luttende Skylven for Sctbbruvdet, da
det gis med en under Omftændighederne
ntilladelig Fakt, og at «Ckamartyihin«
gjokve alt, hvad · der spat maligt at
gin, far at afoende Ulysseu. Som
man vil ekindke gik en Maasse Minne
stelia tabt ved dem Samazenstsd».
Di-nglcn.
Nelson Dingley, hpis Navn er und
stillelig knyttet tål De Forenede Statetg
Historie, dpde i Fredags Afteg Kl. 10:
so. J Kongressen vat han Repreer
mnt fra Maine-. La Gkippe, hvortil
stuttede sig en «Lungebetændelfe, emai
iedc hanc-« danxige Liv og iHufet vil
han vlive saonet som Fau. Dingleys
Navn vil qllid mte knyttet til den nu
værende Toldlov the Dingley Tat-IT
lom ftk Pkæsidcntens Unoelfkrift den
24.Ju1i1897.
Dingleys Begravelse fortgik fra Hu
sets Forfamlingsfai. Præsident Mc
Kinley« famtlige Regeiingsmedlemmer,
alle fremrogeade Medlemmer af dct di
plomatiste Kotps, Højesteret, alle Med
lemmer af Kongressens Senat og Hug,
kommanderende Officerer af Hast og
Flaave og en Meengde fremragende
Bosgere af Washington og andre Sie
det as Landet var til Siede. Kisiisn var
sat foran Speakerens Stol, og Trista
der af Mennester pasferede for-di den
qfdøde Statsmand. Salen varfmyskket
..udelukkende,med Palmer og Rose-.
———.O-————
Kommission.
For at faa et klart og lilforladeligt
Indtkyk af Stilliugen paa Filippineme
sgfamtidig lade de Jndfødte faa et
nigrfalstet Begreb om Americas Hen
sigter, har Piæsideint McKinley mdsat
en Kommission. Det er mmlig got-t
gjsirh at Befoltningen beanbejdes fra
forcellig Side paa ein noget und-rinn
dig Munde. »Kdm1aissionens Opgasve
stal siæke at underspgeForholdene i zi
lippimrne samt fokhandle medØetnesB
Befolxkning, basde med« Jnsutgentet og
andre, san man san komme til Klarhed
over Stillingen. Prof. Sehn-man af·
Cornellxunipetsitet eine-nennt til Med
cem of KdmmigsiexeiisamtäOdust Chafs
les Deus-V som i is Aar hat væket De
sonnt-de Stateks Minister til Kinn.
Admiral Diwey og General Otis ek
Ielvstkevne Medlemmer as Kommissio
nen.
Asuinaldw
Den Filippinste Jnsurgentføiey sum
efter Spanier-us Opgivelfe as Øerne
chak spgt at modakbejde Amerikanerne
set bedftezhan kunde, øjenfynlig for
at opkafte sig til Diktator, hat paa det
festeste opgivet nogei af sin kkigerfke
hahningz Der-er en til Vished gwa
«iende Sandsynlighed for at en euptocifk
Magt hat i det sijulte stottetdeinne hans
Madstand pg man hat Oel ikkekanske Uden
Grund geettet paa Tystland, som io
aldkig hat set til De Forenebe States
md veslige Mit-ke, og iom fortesien
under hele Kkigen havde sin specielle
Opmcetsksioshedi hesnvendt paa Fuss-pi
secuez sie-i ice-much Diplomati san iskke
hielfe sgsitmldo, pg de amerikanste
Basses- itygtek has-. De telegkostfle
Eftetketuiagek sra Militcesgnseknstem
General Orts lyde nu gunfligez Bot
gerne file stg trygge sg Foihaldeue bevke
sig. —- Den engelste Presse etcteket sig
nieste-e enstetsmig sek, at De Fotenede
Stater stal sehelde Der-e og hoch-,
at ingen.«eurapeeist Stat lau fathiudte
bette. Slulde Amerika ftivillig give
Afkald pas dem-e iaa omstrivte Øgtuppe
vilde dette sauledes fokkytke Stillungen
i sin Delikt-, atstlgerne ikke vilde kunne
ioiuvfes.
Tilhundik
Den btiiiste Damper «Andklina«
kæatkede under en heftig Sturm udfor
Tau-um« Wash» og sank paa 22 Favne
Bank-. Stil-eh iom er en 4 mastet
Balk, var bollafiet. Kapiajnea og 18
Mund af Befætningen gik tilbundån
Blandt Beicetningen var ikte faa Stan
dinavekz folgende Navne sindes blandi
-de Dtuknede: Mater-ferne John Nelioty
August Simonie-i og Fred Hindsikom
var Nokdmændz H. Haufen var fvenst
og Anton Jenseit haust. Desnden ow·
tm es Finlaader ved Naou E. Ost-am.
Wisconsin Legislatur.
Urbejdet begynden
Sammeriætningett af chktrsentatio
nen og dcns fokeløbigc Arbeitn
Wisconsins 44de Legislatur » nui
Session. Begge Hase organiferebe sig
i Onsdags og Embedsmændene blev
valgt cfter oe Nominationer, som bleo
gjort i Caurus Titsdag Alten. J Se
natet valgtes Thayer fra Ripon til Pra
sident pro. tem tWalter L. Houser fta
Mondovi til chies olerk og C· A.
Pettibone fra Oconomowoc til Sei-geant
zwarka
J Agfcmbly vcilkstes George H. Ray
fra La Ckosse til Speakct, W. A. No
well fra Milwaukee til chiek clerk
og James H. Agen fra West Superior
til SergcaiIt-at-Mms.
Efker a! chicf clcrk Nrwsxll hat-de
kaldt Assembly til Orden, oplætte han
Listen of de nyvalgte Medlemmek.
«99 Medlemmer var til Stede,den
eneste fkaværende var B. A. Buffing
ton.
John M. True fka Baraboo nomi
nerede Republikanerne Ray til Speaker
og han valgteå med -80 Stemmer mod
19 for L. A. Lange fra Fond du Lac,
Demokrateknes Kandidst. Nowell
valgtes med 79 Stemmer mod 19, Agen
frq West Supekior fik ogfaa 79 Stem
mek mod 19.
Viceguvernor Stone kaldte samtidig
Senatet til Orden.
Senator Rosehr fremlagde derpaa
For-flog for Kvmäeer for Sessionem
Komiteeme udnæmites of en scerlig
Komite nedfat til dette Akbejdr.
Følgende Legissslasturmedlemmer stal
have sendt de Ftipqs tilbage, fom bliev
sendt dem af Jetnbamkvmpagnier:Hon
J. W. Bald-Ich Grqntz O W Moscherz »
Amt- Zeichnititsd,fåeo.Olpw1-,Tayköqs
B. A. Bassingtou, Gan Claikez J. E.
Morgaty Spring Gier-U J. M. Troe,
Bis-abno; G. H..Ray, sLa Crossez H.
A. Dahl, Westbyz B. Holland, Hollan
dnle-.; F. J Frost, Arno-IV Senacor
A. B. Whiteman, Appletonz Hon. F.
B. Kame, Milwaukee; A. R. Hall,
Knapp; Gen. G. E· Bryant; Hon. Ni
cholas Undeksom Albion.
Wisconsin Statsuuivewsitet
Der kan efter al Sandfynlighed blive
Tale am, maaske alletede til nieste Aar,
at Wisconsin Univeriiiet i Madison, oil
faa et «.College of Physicians and
surgeons«· Professor Adams og an
dre af Folultetet hat taget Milwaukees
»Mcdical -College« i Øjefyn og hat od
talt sig i Fanør af dettes Dkift. J en
mer Fremtid vil Legislaturen blive an
modet am at lade denne Institution blive
en Del af Statåunivetsitetet i Mai-ihm
Colleget er optaget i -«Association of
Ame-dem Medic-l colleges" og.faft
iattek ets4-Aaks must-s for Grabstatt-m
Garn-sie os Fllippluetue.
Den bekendte Mangemillionm Andre-v
Catnegie hat bemyndiget to af sine Ben
aek i«Senatet til at bringe det Tilbud,
at han vil selv lobe Filippinekne for
820,000,000, at viere til Udbetaling
inken 30 Dage, samt i pas-kommende
Tilfalde at udbetale Belabet tilSpanien,
hvorved Kongkessen san fpares for alt
Akbejdet med denne Sag. Det tilfsjes
udtiykkeligt, at Tilbudet er keiligt nient
og at Hensigten udelukkende er at give
de stakkels Jndvaanere Ftiheden. Ai «
Koagressen itte vil tage ringeste Hensyn
yet-til, folget af sig felo, men Fotstagei
isig indeholder Yoerlighedeme fra det ?
hattest-komme til uhyggelige, naar man
ser, at det kommer fra en af Ledeme for
,AntisEkgpansionks-Bolitik«« og er ten
samme Mand, der lod sine Arbeit-etc
angribe af det betygtede Pinkerton De
tekiivlompagni for iaa Aar siden, da
be havde Valget mellem at sulte eller
stille, —- imdens hans felv kskte em
kking i England og giotde sig til Nat
forhlindet af sin Rigvom.
Frankrig.
Stærkere Röte-end nogensinde.
sk.insfationstctten er Gcnftand for
hndfke Angkcb. — chvfussagen
At Frankiig lever paa en Vulkan er
sue Gange blevet offenilig udtalt og
ru fynes der alter at oære et Udbrud i
Were-, som kan blive stæbnesoanger.
set er stadigocek Dreyfussagem Pras
s.dent for Kasjukionsrettens eioile Af;
d-;1ing,-Beaurepaire, er fratraadt denne
si-! Besiilling paa en opsiglsvækkknde
TJade og nu hceves der et vældigt Sktig
ncod Reiten. »Anti-Drenfus PresseM
bringet frein de ocetste Bkssytdninch
sum-, fein om de ere knn tilneekmelsesvtå
s-..-:de« dog viser at Fotholdene i Franktig
eu- raadne i Bund og Grund. Der nn
tydes, at Regermgen Itaat bagved Benu
rcpair-, for at faa en Lagning, der be
drks pas-set for Regetingenå Politik.
Jet Kabinetsmpde er det bcsluttet at
undetkajte Kassationsrettens Fothand
li.igsmaade en statp Undetsøgelse. Der
vcd kommer seer Sagen ind i et nyt
Stadium,og let kan det hande, atDrey
fus-Affæren blivek taget ad of Reue-es
Hunden .
Premierministek Dupuy opfordtes
neinlig indtrcengende til at jage Dien
stes-Sagen uo af Heendetne paa Kasfm
timisretiens tiiminelle Afdeling og cægge
den for den famlebe Dimewa bestaaendc
af 15 Dommere, tre Pkæsiventek og en
ovecfte Picesidenn Den kriminelle Af
deling siges at have fuldendt sin Unber
spqelse af DreyfussSagen og at ocere
ensiemmig for Revision. Men i san
Tilfælde, vil Kasiationsrettens porige
Afvelinget blive nodt til at sanktioneke
Reiz-H Ansiuelie.
,»;I-«k-.I»TtJou1-ml Mast-sah at alootligeke
JszMyedek ece jofefaitmc i Ness«
tiangreuecy end hidtil omtalt, og all
beoife, at Manna, den offentlige An
klager, prøvede at faa fat i de hemme
lige Dokumenter, nden at Reiten vidsie
om det, og Manard, Rettens Cle1k,
foeiøgte at give Dkeyfns Underketning
am, hoad der stod i de hemmelige Dota
met-ter.
Fuld Oplysning i ieloe DreyfussiAfs
fkeren vil oel nceppe kunne stoffes uden
at man faae fat pao den bottromteEster
hazy, om hvem nu ingen leengek bewies
ler, at han er den hetalte Spion for
fremmete Regetinger, men cigtignok
som Redstab for jine Ooekotdnede.
Der er tkusset scetegne Sicketheds
foranstaltniugek iParis i Tilfælde af
mutige Opxøb og otnkting Polais Beur
bon er stiller staeske Vagtet.
Echo de Paris paastaar not saa
notor, at den Spionfokbindelse, iotn
bleo gjokt med Oberst Schwaqkoppen,
den forrige tyste Militætbeiulbmægtige,
var for at faa vigtige Meddetelier fw
has-, Uan deUadettetningey hon f.k,
intet Beetd hande, men drei-de stg tun
om Ubetydellghedet.
En of de Sammet-sporen, sho. Oberst
lieutenant Panz de Staun, vor for Kas
fationgretten i Totsdagg.
Spanien og Kuh-v
Stal man feste Lid til de Einem
1inger, fom komme fra Kuba nu, da
Spanier-ne have fokladt Den, Inaa bit
’panste Ster paa den ulykkelige O
pave vatet strakkeligeee end man op
-indelig hat kunnet make sig. Man
kal sanltdes have opdaget en Btpnd, »
pooti fondtes omteent 50 Skelettek,
i..-fie for spansk Grufomhev. J en on
)en Brsndfandtes over 100. J de
Eorskellige Fængslek sindes i Hund-rede
pis of Fongeiz fom ere blevne inbeipeeo
jede uben at der nogensinde hoc vceket
wogen Klage og sotn feist na tande
sente Befrielse qf deres Fougenstab. —
Jokasten hat man ogfoa i Bunde
rundtomkking fundet Mosfee af Boaben
og Ammunitiom iom par kostet den-ed
fee at det itke stnlde komme i Amerika
netnes Beim-elfe
Esiadre ved Kava.
Kanonbaaden »Machiag« ofgit i
Sondags til Haoano. Dei et Begin
delsen til en iæklig Estadre i kubansie
Fardnnde under Kammaado af Admiral
Same-fort Estadren vil foketage Poet
festogter i de vestindiste og fydameri
kansie Fort-ande. Denk-« Sammenfcet
ying er end-n- ikkc afgjort sdestemL
»New York,« »Chicago,« »Btooklyn,«
t»JndI"ana,«-« »N(wari« og ,,-Teras« «o.
fl. ligget fætdig. Estadken vil famlesl
i Haoana Havn omkring den j. Feb· l
———«6
Bcsynderlig Sygdom.
J Lordags maatte et helt Dufin of
Zdie Illinois Regiments Soldatek af
mønstres paa Grund af en Sygdom, det«
for Lcegerne stoår fom en uudgtuadelig
Gnade. Denne mystiste Lidelse besinnt
i at Arme og Hauch blive opspulmede
og detoed foraatfoger stote Stumm
De femme Falk hat fra Pokto Rico
som en Slags Erindking medbmgt en
Sort tøde Verler, hvokfor Lagert-e ere
standsede ovekfok den Tanke, at der fou
ligger eu Slags Fokgiftning. For en
af Patienternes Vedkommenbe vil man
biive nødt til at amputere begge hans
Arme for at redde hans Liv.
——-O-o-.-——
Øveleegqelfe.
En Cyclone gik over den nokdøstlige
Del af Gregg Counxy, Ter» i Søndogs
og gjotde megen Stude. Mes. Mc
Ewen og heudes fem Born blev liess-fak
ligt faatede. Pan Hundreder afAeces
Skoo er Tkæerne rykket pp med Reden,
og altjcevnedes med Jordan Flodetne
gik coecdetes Bredder, og alle TMng
nolper styttedes em.
« Smaanyt.
. . . , . «
PisFthiok Z. ZEIT-since et. dfs sc It
Hiem iJacksonville,"Jll., 93 Aar gam- »
incl. Han var i Chicago, da Byen
tun bestod af nogle Loglpuie. Dann-n
Jllinoiä Universitetets Fadet og en as
de førfle Professorer ved JllinoisCollege,
en Mand med stor Lærdom og Dygtig
ed.
h —- Den officiellc Jndbetetning fra
Mayoren i Santa Clata nifer, ati 1896
dabe- i Byen 1,416, næste Aar 6,987
og ifjor 4,84l af Jndbyggerne. Det
vil sige, at iLøbet af 3 Aar bade 80pCt.
af Byens Befolkning.
—- Toldindtægtetne ved Havana Tond
kantar belab sig fokrige Tirsdag til
slo4,000. El Firma alene betalte
837,000 af sin Jndfmsei.
—- En alvotlig Epidemi as LI
Grippe hjemssgkt for for Tiden Onk
land, Cal. Der et mindst 4000 Til
fælde i Byeih Hals ikke Beil-et for-n
vtet fig, set det fakligt ad.
— Melproduktionen i Minneapolis i
lsss del-b sig til 14,044,594 used 13,
749,64o i 1897 og 12,874,890 i 1890.
-Togtsvere stjal Ratten til Ongbag
ca. 020,000 fta et vestgaaende Passa
gm og Ekspreistag um- Maeqmb, en
Flagstatlon fem Mil Ost for Maassield
l Missouri.
—- Et Telegram im Malnld selbe-,
at Oberst J. San Martin, der gierdt
Tjenefte fand Chef for den ipansts Gat
nifon l Pance, Patto Nico, da de ame
cikanste Troppet landlede der, er blepet
idamt livsoaxigt Strasseakbeldq fotdi
Im overgav stg uden den tingeste Mod
stand
— Fyrtaaknet i Comnna i Spanien, »
kal vom det Eldsie af dem, fain endnu
Er i Brug. Dei blev bynget under Kei
"er Trajan og oinbygget 1034.
— Regeringen i Canada hat im den
l. Januar nedsat Brevportoen im 3 til
Z Cents pr. Unzen For B«eve hidtil
’endte fka De Forenede Stater til Ca
sada betaltes L Cents, medens Z Centg
maatte betales i Canada for et Bkev
heftiL
—- Den engelste Regenng hat alter
adftraki Embedstetminen for Slr Julien
Bauncefote, Englands Wind-sinkst til
De Forenede Stolen Forlanzelfen et
kvt Aaret til April IM
Fra udcnlandslc Planken
Kyrt Entsirids
säftckretuiagkk i imaa Smkkcr m- hvad
der iokkgaar fotikelllgk Stem.
i s ,,Obiekver«i- «Wienek-Korrespondem
oed med Silketyed at fort-Elle, at Kkom
pklns Georg ai Gartenland et blevrl
soll-met med Prinfcsse Viktoria as Wo
les, og at Brylluppet ojl finde Sud
alles-ehe i Juni Man-Ied«
De Fotettede Stalerg Kmv pas-Akk
flotniug til esterladte Slægtnlvgef ei es
Lmdfodt Hjælpelosgc ved den ammkanfkc
TMiåsionsstation I Cyung Klag, iom
imyrdedes I 1898, er bleven obs-einb
Desudeu hat den kimsiskc Regens-g as
sal de Eint-WHme com vat mdvikm
i Msstdet
Fm helf den engelfke Kny er kommt
Eitetretninger om Stil-brav og Täd til
mange aneslellu. El Jemdunetog i
Wall-s siyktcde i Havet, do Spotet out
fkyllet hock
Chili Imrmet slg en sinqnciel Krise,
som hat udviklet sig, sidenSenotor Vol
maceda, Brodek af den nu afdøde Dis-—
tatot, sil« udstedi «Grccnback6« for
850,0( 0,000, effetfulgt af en ny Sake
lydende paa 859,000,000. Pmmtea
pag Gnld et nu 50 Crass.
Fra Hobeido, Arabien, meddeles til
Konstantinopeh at Sultaacng Tropper
hat befejcet i Yes-en. Tyrketne hat-be
3000 og Jnfurgentetne 4000 pro-bu
og soc-rede Meddelelfen medic-ges sä
ikkestytkiste Kredit med Ton-I, da Jn
fukgenterne i Yemen hidtil hat tekkei -i
de vigtigste Sammmstsd
Dei et des-abt, at den iyste Krise
havde venlet sig en hel Del merk ab as
sin Jerusalemsfard ·eud han egentlig
sit; thi Udbylm par so tun mag-It
Jsætzhavde ya-- for-ist« fig »den Ta«»k, -
at hab, fum hapdc utdkenges du steteer
tioimle Alvcbningsfotflag, pat- en thea
ttalst Mand- iknldt forkynde dem Jn
dens Budstab fkq den nys indoiedeKnske
iJetusalem. Hvorledeg glk det da ni,
at Czaren Dom ham i Fort-helf Jo,
hetom fortcelles der forstclligiz mea M·
iom hqt faaet de bedstr Fsddet at· sta
paa, lydec lautem-R Pxins Henth of
Preusien, Keiserens Brod-m er gilt med
en Sssiet til Kkjferindea at Ruzlanfx
Prinå Hentiks Husiru stkev til sin So
strr om Keller Wilhelms paatænttk
Ikedshudstab, fotkyndt fta den hell-ge
Grav, fom Kejferea havde oplakst 1 sin
Familiekkedå. ·Den tussilkc Kejierinic
for-kalte herum til stn keisnligc Gemal;
Czaren faan Tanken san udmæk"l«ek, m
han sit sit Aspæbningåforflag nd, j«
Kejfer Wilhelm var iJerufalem Ptmi
Hentiks Pnstm hak, siben mm i Armut-»
pg tilsidsi sit hua keifctljge Ordke ti; s
feireJulen samtnen meb In Hem «
Hnsbmd, Pflug Denkst-, Komme
him- iot den tysie Flacde ved' Kla
Chms, Mus, hat Prinftsfen no n.
Kejfek Wilhelm sta! vgfaa Mc spart
and paa Czakety its-di hats kom hur- s
Fort-bei
Den pmtjsiftc Luni-das aabnedes i
Mssdagg og Heisa-u how- petipuiiz
Tumult-u Don accessed-, at den sitt-m
tielle Stillan m tilftedssilllcadth
Lcsdetå Velsiand var« iynllg l tiltagendc,
og at de help-le iom politise fForholb i
det hele var fnldlomntes fande- « Hm- ·
imsdesoa Invaliden used fuld Tillus.
Blaodt de Jotsiag, Iom vllde bllvc imp
lagt Landdageu, oat Forlæugelfe as jlcte
Statsbamc og Bygning as Klingler
lra Doktmuad lil Nhinen, til Wein »F
Elbe-L
——-.O.—
Amvassqdor.
Prasidenten hat jendl Senalei III-:
ninalionen af Joseph H. Choate kri
Jiew York iom De Formeln- Sirt-esti
llmbasiadpt til England-. Choat·- kx
fsdt iSalem, Massachusetts-, den M.
Januar IMM. Heu graduerebc jre
hatvatdj 1852 og im Dem Lovstclc
i ists-. J 1856 nedfatte hats sig sov
ngspm iNm York og hat lenkt M
fide-. Den eng-Mc Presse udialn fis
Ineiktndelse II W sch.
g