Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 12, 1899, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ,,D anstctcnO-«
Torsdag der. 12. Januar 1899.
GudStjenester.
Reuters-.
Gudstjeneste de4 forste Spudage i hvet
Maaueo m. loi Form» og Kl. R Aften."
Spnvagsstole hvek Søndag Form. Kl. 9.
Ungvomgmpoe Tiksdag Auen m. s.
Past. H. P. J ens e n.
Chicago, Jll.
Daan Gudstjeneste hver Sondag Eiter
midvag Kl. 4j j den tyske Ritte, 3521 Deut
botu St. .
PastP. Nielsen.
Bopxlx 3804 Wabaih Ave
Ost-with
Gudstjenesie Iste og Zdie Sondag Es'er
mitzng M. 3. Even og 4de Form. Al. 10.30
samt Efkm 7.30.
Hiernach
Gudstjeneste lste og Zdie Sondag Kl
10.30.
Pasi. J. P. Naatup,
46 George Str.
Waupakcy Wis.
Spudag d. 1fte, Lade-, 15de og 29de Januar
Gubstxeneste i Helligaands Ritte, Wuupaccy
Kl. 10i Fomuddag.
Bclmom, Wis.
Spinng den 15de Januar, Gudstjeneste
i Belmont, Kl. 32 Eitelmitdag.
Uniou, Wis.
Spuk-ag· d. LLde Januar, Gudstjeneste
i Univn Kl. 10 Formidvag.
« Past. Th. N. Jexßixtx
Necnah og Omegn.
The Board of "l’1-;de.
—- Lunge TieresHonninO ingenting
bebe for Hoste og Forkolelsr. Pris i
50 Cts. —M. E. Bainett ä- Co.
— Ungdomsforeningen afholder For
retningsmøde i Aften.
— ,,Menasha Preis-« har gioet For
retningen op i denne By og er flyttet til
Oihkofh, hoor Bladets Udgiver oenter
at gsre bedre Fr.mgang.
— Gunther Carlberg har ndfendt en
Bekendtgore se om at han agter at ophøre
meb den Forretning han i en Ratte af !
Aar har fort paa Hi. af Wis. Ave.
—J Mandags lob atter Brandallarm
her i Neenah, denne Gang af en alt-or
ligere n-arakter, idet et Hus paa Den
brandte helt ned mebens Behoerne vare
fkaoarende.
— Der er gjort Stridt her i Staren
til at faa fat igennem en Lon, der paa
bpdey at Farmere stal udenfor fin Farm
have opstillet en Pal, hoorpaa hans
Naon ital siaa samt ogsaa Farmens,hois
den har et Nava.
— Koindeforeningen afholdt Aarss
made i Torsdags, hoor faa godtsom alle
- Medlemmeine oare til Stede. Der
foretoges Valg af ny Besthrelfe. Valgte
bleoe: Mrs. Rasmus Ntelsen til Pras
sident og Mrs. N. Fr. Jensen blev gin-·
palgt til Sekretker og Lasset-en
—- Sirup TjaresHonning kurerer
hoste og Forkolelfe has Born. Silkect
Mitwel. Tilsalgs has alle Apotelere.
— Gamle Knute Bjornsen bade i
Sondags Morges ien Alder af 78 Aar
Han var sødt i Norge og com til Mee
nah den 12. August 1854. J bis-se 45
Aar har han ftavig opholdt sig her i
Byen· Han efterlader sig Enke, 2
Sonner og 2 Dame.
— Haloor Nelfon af Winchester lig
ger farlig fyg af Frost, som han paa
drog sig i sin Vogn Fredag Akten. Han
er saa heftig angrebet, at Lemmerne ere
forte; bog mener man, at han oil komme
sig. Haode Hjælp tommet blot en halo
Time senere ouve han være stiofrosfet.
—- J Campsield-Sagen om Mordtt
paa Alphonse Sandon, kunde Juryen
ikke blioe enig· De var o for Domfah
helfe og 6 imod. Den var famlet i 28
Timcr og tog 39 ballots. Anklagede er
altfaa nu forelobig paa frt Fod.
—Treiolbighedsmenigheden her iNee
nah holder 26 Aas-S Juditæum nu paa
Sendag. Mentghedens Stifter, Pastor
Jacobfen, kommer her til Byen for at
hitfe og gratnlere sin fordums Menig
heb. Sonbag Formiddag vil Paftor
Jacobfen tale til Hojmesfe: om Aftenen
taler Paftor Johnsen fra Waapaca paa’
Engelss, Kl. U. Saa oil der mer
Mandag Aften Kl. 7k blioe Gut-stie
gefte, hoor Pastor Jacohsen vil holde
den egentlige Jubilceumåtalr. Selos
splgelig oil ogsaa Menighedena Prass,
Pastor Naarup, tale. Menigheden ven
ter at se alle sine Venner famlede paa
digse Hpjtidgdage.
- Gndgtieneste afholdeg hoer Aften
Kl. 7.80 i den Ruft-Dunste Metodiii
Härte i Nemah. Msderne hegyndn
Mantiss sen p. Januar og ioeticttei
i to Ugek. Paftor M. L. Klelstad fka I
eren Bay piædikek hvek After-, undtagen
Lorng Atten. Alle ere venligft ind
budte. . H. J Week.
Latiuier, Jowa.
tm i vor Kikke 3·die Julcdag. Cn me
ge stor Foksamting of baade Born og
voksne var til Stede, det var vel ogioa
et ei de stannefte Julettæer vi hat haft
i Kiikem
Som allerede meddelt var der Jan-l
—- Ved Menigh edens Aarsmøde den :
Bl. December bleo folgende valgt til
Forstandere for Menigheden, Niels Pe
tersen, Formandz Frev. Catlsen, Se
Iretær (genoalgl) og Hans J. Petetsen,
Kasserer (genvalgt). P. Haner blev
valgt til Forstandek for Sondagsstolen
paa Landst. Vatget of Forftander til
Sondagsstolen i Latimer blev ovekladt
til Bestyrelsen.
Som en god Ting kan næones atMe
nigheden nu har aftaftet al sin gamle
Geld hvilkm vi altid havde at slaas
med·ved vote Menighedsniøder. Ncesten
alle Menighedgmedlemmer viste en Vil
ligtied til at betale ioni vidnede oin at
de var jede af den evindelige Pengssnak
vid vore Menighedsmødet·. For nieste
Aar hat vi beslnttet at betale et vist Be
løb, efter en Lignmggliste ligesom ved
Gælden til at betale de lebende Udgiftek
med.
— Bedeugen blev ogsoa iagttaget has
os ved Betragtning af Guds Ord, Bpni
og Sang. «
—- Oin Aftenen den 6. Januar neb
hrcendte Johnfon ö- Pools Elavator i
Hemmt-Im
— Pastor Kikkegaard er i denne Tid
i Nacine, Wis» hvor »Gensidig Oft-espe
!forening«s Komite hat Mode og homaf
Thau er Medlem. !
i —Paa Grund af Pustor Kittegaards
HBortrejse blivek der Læfegndåtjenefte i
Kirken Sondag den 15. Januar-.
For Salz.
Paa Grund af andre Fortetninger vil
jeg scelge min Fatm beliggende 41k Mil
fta Friendship. Gabe Huie alle byggede
for et Aar siden. 40 Acres Land 26 un
der Ploug. 4 Aktes Voland Resten er
"Skov· For nær « e e Undetretning stkiv
.ellek kom og se Einen.
J e n s J e n s e n
Adams Centre, Adams Co., Wis .
Ist-. PURIde Sndthstss CVM
er et guts-Inseln got-c pkpnet Middeh sont i over 50
Ist bar var-et barst ai Millioner Mydke for betet
Senat-hörst i Tanne-tosen med sama-cum
Sukcex Des betoligetBatne1, til-dng Cum-um«
Iakaindskec Besondelfem dnlmekdmenem hell-redet !
Bindkalik, t en meget behaxllg Sen-g oq er·det
dedsie Mc de med Diatbar. cela-s ai Dtng Istek
walks erden. Uses625 statt Ilsf eu.
hilft at tot-lange ts. Bis-stellv- Ost-thing
Ihrs-f og tcg lagen enden Stegs, da Moder vtl
finde den at nett den bedite Micin I Tagwerk-idem
Vi have netop
modtaget et start
Udvalg af Rec
ets, Ovekfrakker
og Ulsters for
nng Mænd og
BmL Ligeled s
Drengeklcednin
get med lange og
korte Benklceder
Specielt
Godtkøbsudfalg.
30 Dage.
Klædningcr
for Mænd, voksne Dtenge ag Børn
Iin Udfiyrelse for Heere-.
En udmærket Lejkgbed for
økonomifk Kob.
Bestemt Ptis til alle og
altid den laveste.
Haner Bros.
Wisconsin Ave»
Nemah, Wis.
J. P. Prebensen'8
dan s Fotograkicssleri
Lige ovetfor Postkontorei, Nemah,
Ort istand til at Lage Deus Iatagrafi
eitek ndeste Melode.
Sulukt deeide genannte-.
Glanöftie (Plstlnum) Bat-mutet es
Spannen · «
Om og af
Gamle PastoxY
N. B. Gronbcch
(Ved Chr. Falck.)
Pris 25 Gent-L
Tilsendes pottofkit fka »Danstckea«fs
BogljaudeL
Smuttc Ptccftcktavcr.
(220 Ptber) lepereH for den billigel
Prjs of Z2.00. Kraver opscettes for«
65 Cis. portofkjtsaf
Mifs C. Strauch
1418, 22. Str» E ;
Minneapolis, Minn. !
Anbcfalcs til Julcn.
Unbetegnkde anbefnler sit et Føtste
Klasses Kødudialg i den velkendte Bu
tik iRusfel Heuse Block, som fothen
ftyredes as Otto Sinnen. Der vil al.
tidf fnrcsindes iptopek Stand et got-f
Udvalg af alt hvad der i dcvne Brauch
onstes i Husholdningen· Vater pao
Bestilling ofleveres prompte. J demu
Tid et Udfalgetfotsynet med ekstxa Sa
ger til Jukehøjtidem
Jakob Rasmnsim
H
Tut-: :
National Bank of Neenah
Opkettet 1861.
Kapital og Overstud 8100,000.
Reuter betales paa Jucitum
Spur-fasse Departement
Vi iælge Money Order-s betalbare t alle
Pladsek i de Foreitede Statet og Europa
billigere end Posianvisnmger og
Eksptess Co.s Aiioisninger.
Director-n Rohr Spielle, Pmsident; J. A. Kitt
berly,Vice Præsidenn H. Bahkock; D. W. Betp
strom; Geo. O. pdngjmm Inv. B. Sbiells
cashieh
Mrs. C. Paepke
vil scklge alle Stags Hatte fra nu og til
Jul med 25 pCt. Rabat.
En Hat vil være en meget fmuk Zule
present.
Nedsættelso pas .Bi110tte1·
list Isiisslili Ill. MERM
scauckinavians smekican Lin
steil s. s- Blicks-A Il. 00 bäte-ke- . !
For vmrmesre Oplysninget ti.sktiv !
liovedkondoket direkt !
Ä. MORTBNSEN öb 00.,"
General West-ern Passenget Ageuts
126 c· list-sie suec-h Chlcsg0, Ill
WWW I
Udkommen er:
Jgjennem
Oldprøvem
Fortælling
.- fxa —
Kirkcnsjforstc Martytaar
— as .
Harald Schmidt.
(Med Forfattetens Porttæt).
J n d h o l d :
Forste Affuitz Sammensoærgelsem
Andet Affnit: Er Kristeuhjem.
Tredie Assuitc Aibitius, den af Menighei
den udstsotr.
Fjerde Affnit2 Hos Ephraim.
Femte Afsnit: Kamp inde og Kamp ade.
Sjette Affnit: J detMamertinske FtwgfeL
Syvende ?lffnit: Kejserpaladsets Heimre
meligheder.
Ottende Assnit: De Kristnes Menighed·
Niende Assnit: Mmtytfotberedeisen.
Tiende Assmt: Under Jorden.
Cllevce Assuit: qup og Seit
Bogen, fom et 288 Sider stor, kostet
heftet: 25 Cis.;
iPapbind: 35 (5ts.;
smuit indb.: 50 Ets.
»Danfkeren«s Boghandel
Nemah, Wis.
sc YSAKOU
EXPEKIENCI
PATWS
Tau-: list-aus
Its-aus
contact-its sc.
Avyoac sending s shteh und desckl on Its-,
:I-lckly ucokuua oak oploioa two I othe- s
Ase-man is produle Staat-via costs-dastu
ions um«-ti- com-sont Ast-Chaos ou PM
kam »tec- olelost For-q- tot
kaum-· nun konsti- Im G.
Dies-i Maasse-. II thoat Mu
Scieutiiiejl Hmeficm
h Mit Ins-W m- Ist-It
est-Fol- ok tät-cis- v: Me
i km Isoacdh Its-Fa
uec-M LET- I
Mar kedspriser. .
St-Paul.»
Hosde... .................. Cis-Je
mais .................. 313a
Dann-. ................ 272 assz
Buo.......... 39a43
JJiuq 520
Dis..................84.50as)00
sk«11tosier.................81035
:’ls«..1..·...................17a20
Stum- (c.reamery) ......... 18 alsz
», dajry .......... 12za13
Chicago.
Hvedepr.Bufhel.... ......72a7-3
Majs ,, .......... 2423 a Lös
Havrk » ......17.ka18
Kattofler......·........-»Juki35
Smsr (creamery) WITH
,, (dairy) ..........17a18
Oft (full cream) .......... 9F a 10
Æg pr.Tusjn .............. 21a22
Studk(eks. fede)pr. h. Ph. 85 00 a 5.45
Koer og Stube » ....8·3.50 a 3.50
Zoin » ...83 723a380
Faar pr. Stk .......... III-so a 4.20
Lam ,, .......... 84 Uu a 4.85
———-———-«-O.-——-—
Jærnvanclistc.
GHICAGO G NORTHWESTERN
Tog Sydpaa fra Neenah:
Chicago og Milwaukee ..... a 1,20 Form
« « .b 7,20
« « ...... b 10,28
« "'· .» ..... a 12,23 Eft1a.
« ...... b 4,08 «
« ' ...... a 7,37 «
Janesville, Biloit, Madisen ; b 7,20 Form.
og Vesi paa ............ b 4,08 Eftm.
Ripon, Princeston b 4,08 Form
Sheboygan, « « b 7,20 «
Nord paa fra Nemah:
Appleton, Menomiuee, Gxeen
Bay ................... a 1,55 Form.
« « b 8,23 «
« « b 10,57 «
« « b 5,43Eftm.
« « b 7.37 «
10,28 «
Ai land, Hurley,Wausau, - Form.
ntigo, Grund Rapin
Stevenö Point .......... Eftm.
Mut uette,Jron Mountain ) a 1.55 Form.
La e Superiok Points. .. sb 8,23 «
Gteen Bay, Iscarinettewg
Menominee, tun Sandag) 9i40
a daglig. b daglig Sondag foruben.
Ins-. M. Colle-han« Ticket Agem.
WISCUNSIN OEN TRAL
Sud paa fra Neenah.
Til Chicngo og Milwaukee a Kl. 4 14 Form.
il b « 7, oo J
b « 1210 Eftw.
« « a 's 5,1o «
Narb paa fta Nemah
Til St. Paul og Ashlanb. .a Kl. 7,00 Form.
Tit Eau Claire Chipp. Falls b « 3,10 Eftm.
TilMenasha ............. b « 7,15 «
Til St. Paul og AshL . . . .a « 11.55 «
Til Manitmwc .......... « 7,05 «
« ....... « 5,15 «
a—Daglig; b—Daglig undtagen Spndag.
Pullman Spise- og Sovevogne paa alle
gennemgaaende Tag. Om Billeter, Sorde
.- ogne o vhenvendek man sig til
» Mc.« Kibbkn Prisme
Jntet Stcds bcd e tilberedt..
Stor Aabning
af nyttige
Dame-Pclsv rrk
collaretts, capes, sacques,
Mukks, Boas- osv.
Jntet gammelt hver Ting ny
Vor specielle Agent Mr. E·E. Meyer
og vor fulvstandige Osfag af Pelsvætk
vil være til Effeksyn.
P. Graffnev.
Deknet ä Jensen,
Oft-ice og Yarcl overkor
WISCONSIN CDNTRÄL
Passäger Depot.
Aaben til Kl- 8 Akten.
J den dantke Kolom paa »Sei-« Bauen
l WARD c0UNTY,
NORD DAKOTA.
210 Dunste dar laget Land i denne
Koloni, ydoalgt af Kirkesamfundets
Komite, og afdisse hat alletede«160 bo
sat sig der. Endnu haves der godt
Land ncer Statt-sum
Ligeledes haves Prærieland i Minne
fota og Dakota, og billigt Skovland
iWisconsin og Michigan paa »Sei-«
Jernbanen. Lave Jernbanepriser. —
Skriv efter Landkott og illustsekede For
tlakiager ikl
D. W. CASSEDAY,
Land and lacustris-l Ase-It «Soo" Ky,
Uhwa Eis-.
A GooD ULFTER
of thiek. warm chinchilla.
Beaver, Frieze or Moatags
nac, richly lined, superbly
tailored, is iust the protection
you need against the storms
and chilling winds oiwinter.
Button one oi these around
you, tum up the deep col
lar, and you can deky the
sleet and snow and be com
« iortable with the mereury
away below zero. Try one
» on here any time, and see
how you like it. The best
kind carry this trademark
HAKT· sOHAFPNER Zi- MARX.
»i, . .—-« «
i U )..««I-,,
CUAKANTEED CLOTHING.
Bintcr-Godtkob i KlædningetU ..
FVlNTER ULSTBIL
copyright.1898. by Bart. schaftnek s U
De første i prisbillige Sko og varmt Fodtøj
»Da-ist satt-s i Butiketp
Alex. Billstein co.
»Tai-: ask-sy
comaionN Awa, vssc
»An-) Datums Wut-NE»
combiacs koak Dissens-i Tot-IS, Wh
sIlWClII Vlsh Plpk Vlsk sm- WILL
Miss. Weing 55 pour-ds. ltis Inst
up for sen-ice, and with proper case
WILL LAST A UFETIME
The Auvilis 7 inches high. te inches long
and 4-i11c11 face Vjse Jaw 5 ZH iaches wide
and opens out s weites. The Drin Spivdle is
made for square sbimk drills The spindle
can be slipped out of its bei-rings and leid by
when not using the drin. This machine- L:
lNTENDED FOR FARHER5.
its Isct eveky hasin should have oas to etc ke
psikiag about the III-ce. Wiss not cost more
than asiagle wol if bot-gilt separat
send kot- citealaks and print-.
BONNEY vISE W TOOL VORB,
3015 Obst-Ist st., MELPM PA.
"c«0mk0rt« couchg
Wust-Ps
. g—-———
GPTIONS . H
Full size sed. Halk site bed
couclh no back. couch
with back. Yoatlks bed
chjld’s ckih
THE MOST IMPLIE, EOONOMCÄL AND
ZEIT oF ÄLL coMMATION AMICI-T
LATHROP ör c0., UTIM N. Y.
. .... Hut-Mem wim
Plaisr and Frass trimnied lRON BEDs; Wood
Ist-d lkon ckihs.cots and concdes; Woven Wir
Iacl S;2«1«n: spät-Es- Mattressesoi all Und-.
Aslc your Furt-stunk Desglei- kuts put- dex
»Es-.
- » hslhmäos hist-Its , Zog stos
ms YNY end-mer« mit-kecke- duk Bau soelst)trit. Aste-set pr· W
I
»Aus-IF Z MTZOHFUMTUFCC seht-äs- I· als-hoher Uhsmikthvills
skqu m a o ps- S » .
M. III-XII- cwsssootsfawkxek Firmen o N« of
tevatxlktssås FOR expenses-seku
1- oc
O Gswm -Zus-NESS .22«--.««.«H
cause-ts. . MEN Fuss. e
Kusiness Office Futaituke DlREcT from FACTORY to you. One PROFIT only. so To 40
PEH can-. Glka UNDENIAZLE. USEFUL and coNvENuZNT Tun- szwmc nu
OVEMENTS We give MORE VALUE
.——- lot the PRIcE than you can
- other maausactarer or clealen
get of any
T H ls RI- « .
ELEGANT AND coNVENlENT HIGHsGRADE M - X
TYPEWRITER DEsKiv selected sgured uartetecl While NJY w hebt-s ugsp
oah Price Bis-UT lu solicl Maho any. .00. same Desk Mthout Tzspewrttek attach—
Dest. NEUG- 1n solid Liebes-aus« ss.00. All kisds and Hrades proponlonately eben
Also the tatest and mostconveaieat Music cabinety Ladies ot Home Desks, ocxce an Li
hmky stles and chaits cATALOGlJlZS and TESTIMONIAL LEAVES free. Please write
BUSMESS WlTlJRE co» R. s- Ckaml Davids- Mich.
,,T)anskeren«5
Bogtrykkeri
udfører til rimelige Priser smukt og hurtigt alt Bogtrykarbejde;
Konstitutioner og Bilove; Forretnjngs- og Visitliortz
Regningsblavgetter, Bryllupsindbydelsen
Memorandums, Cirkulærer,
Pamtletter, . Handbills,
Katalogöh Traktater,
schemaer Og iøvrigt alt
som henhører under et Delordnet BogtrylckerisLOpgavc
Ovexssæ ttelsexs
besørgeZ fra Engelsk, Tysk, Hollandsk, Svensk og flere Sptog
Tilljge udköres «
lndbindjng og Heftning af alle Slags Boger og Tryksagen
Udenbysboende faar paa Forespørgsel Per tilstjllet pr. ow
gaaende Post.
Alt udføres i bedste Orden og Älckuratesse og til Nutidens
laveste Priser .
»Dansteren«s Ofsice.
-.I. N. Les-Tisch