Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 12, 1899, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sonderiulland.
Pkkutzsisk Bindqu Alle Konsumve
fomanksere i Sundeved have modta
get en »fortrolig« Skkivelse fra Land
taoden i Sondetborg, hvorved det paa
læoges dem at give alle Forældre, som
have Born paa danske Stolet, Tishold
om at tage Bot-neue hjem inden den
Lohe December, under Henvisning til,
at alle danste Undersaattek i den paa
geeltende Kommune ellers vilde blioe
udviste. Heer enkelt Komm-me stal i
denne Henieende kun viere anfoarlig for
sig ielv.
Tchektznetz i Sonderborq hat udsendt
Skrivelsen eftet direkte Okdre af Oper
prtesident Kollet-.
Der et ingen Udsigt tit, at de paa
gcldende Fokældre vil bsie sig for Oper
pmsidentens Teufel. En alvoklig Kkife
Iynes detfor at sonsten-.
Det stotste Stils i Verbeu.
Verdens hurtigsie Skib er for kort
Tid siden bleoet paobegyndt paa Verf
tet »Vulkan« i Stettin. Det meegtige
Stil-, der blivek tun faa Fod kostete
end bet bekomte Kampesiib »Great
Castran vil komme iGang mellem
Hamburg og New York iForaaret 1900,
og efter Beregningen stal det kunne til
bageloegge Vejen paa lige fem Dage.
Skibet vil faa 34,000 indieerede Heste
krafterz til Sammenligning kan aan
tes, at »Great Gustav-« haobe 8000·
Det oil kunne medføre 800 Kahyts- og
600 Mellemdækspasfageter fotuden et
Mandstab paa 420 Personen »Da-mich
land« blioer dets Nava, og det oil
komme til at koste over II Mill. Makk.
Den storste Arm-ums iBervenI
J New York er rej—st en Bygning, fom
isig felv et 390 Fod hsj (102z Fod
hsjete end Kapitaliet i Washington) og
op til Flagstangenes Top paa de to
Tanne et der en Haide af 447 Fed.
Der mangler altfaa tun 33 Fod i at
naa Pyramide-! »Chafra«s Haide, sau
ledes nett et qf Bekdens Undetvcetter.
Bygningen hat 27 Etagctz fom indbe
satter 950 Kontoter; den er natnrligvis
ubelukkende indrettet til Kontotbrug.
Deus Raps ek ,Park Now Building.«
Man gsr Regning «paa, at der kuglig
vil fækdes her henimod 30,000 Maine-«
ster. Den hviler paa 4000 12-Tom
" met-s Pale, som er tammet iaa bvbti
« Jorden, fom bet er muligt. Omkost
ningerne ved bette Kampeforetagende be
regnes til noget over 82,400,000.
Eu and Larve-m
En kig Fabrikejer gav en Stildring
of sit Liv engang han fad i en Kreds af
Gcestetx »For- tkdede jeg, at man var
lykkelig, naar man var dlevet til noget,
naar man leoede et ordnet Familietiv
uden ydre Sorger og haove et sundt Le
gemr. Nu hat jeg Guv ste Lov alt
dette, men mit Jdeal er ikke naaet.
Haar er Lykken?«
Vettekne reiste sig for at gaa en Tut
i Havem
Den fidste af GEsterne, den lille Bys
unlig ansatte Priest, benyttede denne
Anledning til at gaa ind paa en Sidevej
samtnen med Betten.
»Jeg vil sige Dem,« begyndte han,
«hvor den sande Lykle er at finde,nemlig
hist oppe fra. Men De kan i en vis
For-stand allerede have Himlen hernebe
paa Jordan Skal jeg vife Dem en
Vej? Tag 25 Douai-S. Kab Les-netz
midler og Kltedek der-for og lad det alt
famtnen bringe ned til Enken efter eders
tidligeke Ardejder. Hun bot nede i
Byen, er fattig og syg, og hendes tte
Bjrn hat ingen Fode og daarlige eilte
der. Tag med Dem en Sygeplejerike;
spikg saa den syge, hvot megen Geld
hun hat og hoad det ellets ttykker hende
og las den 23oe Salme for hende. Og
naat De hat gjort dette, vil De etfare,
hvok Lnkken et ja, hoor Himlen et. «
Da degge mpdtes Dagen efter, raabte
Fabrikejeten alletede langt dorte:
»He. Pastar, nu hat jeg set Vincen
Jeg bat gjort, sont de raadede mig til.
Den faltige cis-one var aldeles vom-El
det at Gliede og tunde nreppe sinde Ub
ttyt for sine Fslelser. Da jeg lceste den
23de Salme, dlev mit Hier-te sela fyldt
med en Taknemmelighed mod Gad, fom
jeg ellers aldrig hat falt, vg jeg tænkte,
at jeg aldkig i mit Lio haode været Him
len nett-merk Jeg ldd Sygeplejeksten
dlive der og lovede den syge, at hun ikke
mere skulde lide nagen Nat-, faa lcenge
ieg kunde hiclpe hende.«
Enhver kan gste noget lignende.
Heer Dag er der Anledning til det, og
man lieh-ver ikke altid 25 Dollars dek
til, diot Kæklighed.
—-———x,———
J Pros. Finseus Lust-chemis
? lina.
Fra Kobenhavn skrioes: Ester det
ssorleden okntalte Lagemnde, ved hoilket
set halot Hundrede ttdligere Lupuspatiens
«ter sra alle Egne as Landet dokumente
rede Betodningen as Prof. Finsens epid
kegarende Opdagelse, er Interessen for
Lysbehandlingen bleoen overordentlig
levende hos Publikum, og da den unge
Dr. Bie, en as Lægerne iProf. Fin
sens Lysinsiitut, holdt et Foredraa am
Sagen i Arbesdeksoteningens Sal, var
denne shldt til sidste Plads as et inter
lesseret Budltkunn
s Dr. Bie sretnhævede sørst, at det ty
spiske sor den moderne Lageoidenskah er
!det, at den i th Grad bygger paa Na
stnroidenskahens Resultaten Saaledes
’er Pros. Finsens Methode grundet paa
Erkendelsen as Lysets Betydning ser
Organismu. Det dreier sig dog ikke
her otn Bitt-ringen as Lysets Parme
Tenne, men deritnod am Virkningen as
dets kemifke Straaler, de dlaa, violette
ag ultraviolette Straaler. Det er bl
a. digse Straaler, der sremkalder den
Betcendelse i Hoden, man kalder for
Solbreendthed.
Pros. Finsen rasonerede nu sørst saa
ledes, at man ved at udelukke de Stran
ler, der er stadelige sor Huden, kunde
hindre den Betændelse og den Materie
dannelse, der gar Koppesygdamtnen saa
sarlig, og dettesarte hant til Behand
.lingen as Koppepatienter i det saataldte
røde Verrelse: J og sor sig var et helt
markt VErelse ligtsaa sorknaalstjenligt,
men Opholdet i et saatant var io ikte
saa behageligt sor Patienterne, og det
røde Lys gar akkurat samtne Nytte. Det
oiste sig, at hans Theori var suldstken
dig rigtig; Materiedannelsen ophorte,
og der kotn ingen Ar ester Betændelsenz
i det hele taget maa Kopper nu betrag
tes sam en svrholdsvis lidet sarltg Sim-l
dom, naar Dr. Finsens Lysbehandlingl
anvendes.
Oversor den uhyggelige Lupus-Syg
dont gis Pros. Finsen srem ester det
modsatte Peinen-, idet han netop benyts
tede de kemiste Lysstraaler, som han oed
Koppebehandlingen lukkede ude, nemlig
starkt toncentterede kentiske Lysstraaler.
Disses heldredende Birkning oversor Lu
pus eller Hudtnderkulose berok navnlig
paa at de kan trænge ind gennetn Hoden
og dreete Bakteriernr. Man anvender
helft Sollyset, som da passerer et start
doddelt Brandeglas med en blaasarveJ
Beet-ske, der saa at sige filtrerer Straa-’
lerne; men i Mangel as Salstraaler an
vender man ogsaa Vuelamper, hvis Lys
yderligere koncentreres ved at passere
et kiktertlignende Apparat med sorskel
lige Linser as BiergkrystaL Straalerne
dræber sotn sagt Vakterierne, saa at der
ester nogle saa Maanedero Behandling
atter knmmer glat Hud paa de angredne
Steder.
Behandlingen er ganste stnertesri, og
det har vist stg, at Helbredelsen er oai
rig. Tctte er selvsalgelig en stor Lykke
sor Patienterne, sammt atter Ian oise
sig blandt Falk uden de skmkkeligt dan
sirende Saar i Ansigtet.
Paa Professor Finsens Lysinstitut i
Kammunehospitalets Haue har man sor
øvrigt i den sidste Tid begyndt paa en
ny Anvendelse as Lysbehandlingen,
nemlig de saakaldte Solbade. Princip
pet er det, at Patienterne ligger stud
staendig nøgne, udsatte sor starkt Las,
en Behandling, der har oift en behage
lig, meget stimulerende Birkning. Denne
Behandling er endnu i sitt Beghndelse,
men man venter sig store Resultater as
den. ·
Dk. Bie sluttede med at udtale, at
Pros. Finsens Opdagelse ikke blot var
en stor Ære sor ham selv, men tillige
kunde detegnes sont et Storoterk as
uhyre Betydning sor hele Lagevidenstas
ben, saa meget mere sont hang Arbejde
endnu langt sra var assluttet. Det dan
nede saa at sige Grundoolden sar srems
tidige Underssgelser as Lysetg Jud-piet
ning paa den dyriske vg, menneskelige
Organisme og vilde rimeligvis en Gang
iTiden ende med at revolutionære hele
-Lcegeoidenskaben.
Det interessante Foredrag blev illu
streret ved en Rcekke Lysdilleder as Lu
qupatienter sor og ester Behandlingen.
Det var i flere Tilfcetde ganske farblos
sende at se, i hoilken Grad nogle saa
Maaneders Losbehandling haode sor
maaet at saa Bugt med de uhyggeligste
Angreb as de·n aedende Hudtubetkulose,
sont tidligere var anset sor haablsst
uhelbredelig.
En god LampegtaH-zzsur1mn«
ler fører Macbeth og inte:
andet.
Katalvget sortæller, hvilket
Nummer man skal anstaffr.
Glitt M M« Ilttsdursh. Pa
iEnglaud og det dantte Smor.
J den senere Tid er der udfoldet en
priselig Joer sra Lancashire Landdofnn
enings og Lancashire County Cnuncil S
istde for at ttraffe Ooertrædelseri Man
lchesterdistrtktet as Magarineloven. Dette
vtlde i og for sig oære as Interesse sor
Damnatk, da en meget stor Del nf det
dnnste Smor aiseettes i dette Distriktz
men en særlig Interesse knytter sig til de
Retssorsalninger, sorn d- næonte Mon
digheder i den sidste Tid har sornnledi
get, idet adskillige Detailhandlere er ble
ven nnklagede sor nt have solgt sorsal
sket Smar, sont Detailhandlerne i de
flefte Tilseelde hat kodt has et Firma:
Van straughton ek- Zoon, hoilket Fir
ma har gtoet sine minder en Garann
tor Ægtdeden as Sinon-eh sont paa Fu
ttagens Lang er market: »Choicest Dan
ish Produce, guaknnteed pure But
ter«. Det ser dersor streift no, som otn
det er dansk Sen-r, der er devifi nt vom
sorsnlftet. At dette dog ikke er Ttlsreldet,
er allerede san temmelig tydelig stem
gaaet as Forhnndltngerne ved en as Reis
ssngerne og der er Grund til at vente, at
idet pan endnn mere eklatant Mande vil
«blive beoist i den neermeste Frenrtid.
Naar Detailhandleren sor Reiten kans
fremlægge en as En gros-Handteren Un
dertegnet Gatnntt tot Smørretg Ægks
hed, srtkendes han, og en ny Sag nn- s
tægges mod En grossHandleren sor ats
have gioet en saltk Garanti. Pan dennei
Munde har Firmaet Van Straughton
Br- Zoon allerede stere Gange vieret sor
Reiten; den 28. Not-br. muckteredes de
Inaledes for Leigh Politiret med Beder
til et Beløb af ca. 900 Kr. og den fol
gende Dag mantte de i en Manchester
Net as med henved 600 Kr. sar samme
Forseelse. J begge disse Tilfcelde vnr det
Same, som onr iundet sorsalsket, meer
ket »Ch0i(-est Danish.«
Pan Grund af den indirekte Anklage,
der ved disse Sager tejses mod dansk
Smot et der allerede as Konsulent Faber
dleven giort Skridt snr at vierne det
danske Smørs Renommr.
ngaven var sor faa vidt oanskelig,
som de dnnske Myndigheder ingen locus
standi havde sor Retten og den blev
yderligere desvcrliggjort deroed, nt Vnn
straughton el- Zoon sandt det tande
ligst at nndtade at forsonre sig. Ad for
skellige Veie lykkedes det nt komme tit
Klarhed over, at Frrmnet hovedsageligL
handler med sinsk og hollandsk Smsr og
kun nndtagelsesois modtagek Sirt-repar
tiek srn Danmark. Ved Retshandlingan
i Manchester den 29de Not-dr. udtalte
Advokaten sot de nnklngende Myndighe
der, at man i lang Tid hnode deman
ket, at der assatteö detydelige Meengder
»dnnsk« Smar, sont nldrig havde set
Danmntk. Detsor havde de dnnske
Myndigheder beredvillig siøttet Lunen
shire Landbosorening og Greoskabsrand
i deres Bestrebelser sor at standse dette
anesen, og den danske Knnsulents juris
diske Reprnsentant var til Stede i Ret
ten i den Anledning. Adookaten bekla
gede, at den anklagede ved at erkleere sig
skyldig assiar ham sra at san oplyft,
hoorledes det var ganet til, at en Fu
stage forfalsket Smsr bar Mterkningem
««Choicest, Danish Produce".
Pna den danste Konsulents Vegne er
tkleerede derester Mr. Stannard, at der
vilde hverken blive sparet paa Tid eller «
Moje sor at bestytte de handlende. sorn
virkelig gjorde Farretning med Jansk
Smør og sor at strnfse dem, der hand
lede uætligtned at seelge nndet Smør
som dansk.
Ved Assigelsen as Dommen, der gik
nd paa at idsmme det anklagede Firma
den højette Bede, som Loven fortstriver,
ndtnlte Dommeren, at han i høj Grnd
betviolede, at paagældende Smør var
Dunst, sksnt market sotn sandnnt, og at
det var meget beklageligt, nt der sknlde
kasteö Tviol pan det danske Smtrs Ægt
hed, da Danmark havde gjort Inlt sor
at haeode sit Produkts Rennnune og stod
som Nr. I idet engelske Samt-marked
Der er Grund til at vente, at dir
snnrt ved en ny Retssag vil blive tiloeie
bragt etvmere direkte Bevis paa, at der
i England saelges som dansk Smør . en
Vate, der aldeig hnr verret cpaa danskl
Grund, som enten er regte Smør sta!
andre Lande ns laoere Værdi end Danst,?
eller endog sorfalsket Smar. Hidtil er
det kun lykkedeg at snn Detailhandlere
sirafsede sor en saadnn Fotseelse. J
Betrngtning as ooennæonte Sager vilde
det viere as Betydning, om den mere al
vorlige Uærlighed i En gros-Hnndelen
knnde strafses De engelske Detailhand
lere bukde kunne stole paa, at Stets
meet markede Eschoioest Danish"o pg
saa oirkelig indeholder dnnsk Sinon
Den cr her.
Ovcr 50 Tnsind angrebnc as La
Grippc i New chk C.ty.
Et godrsaad.
Den er kommen til vore Kysier. Ost
staterne vnder sig under La Grippes
Koaler og man frygtet alvotlig for, at
den stal antage epidemisk Kote-keep
Dr. Riynolds, en velkendt Autorittt
iSundhedgpleje og Sanitetsditekm i
Chkcago, giver sin Anstuelfe fotn folger:
»Le« Gtippe er en qlvoklig Sygdom vg
can volde Dsden noar Diertet, Nymne,
eller andre ngonet ek fouge.« Heu
reader alle til at lage Joksigeighedsreg
tek mod denne fkygteds Syst-can
Ete of Urtee og dedet eillavet Me
dicin, der gaar under Rat-net ,Dk. Pe
texs Knriko,« pistr sig at veeke et ad
mætket Mit-del ander Epidemien i 1889
og 1890. Den ikke alene helbredede
Falk hurtig, sont alleeede vake angrebne
as La Grimm men den befanvteg at
vcere et sikkert Fotebyggelfesmiddel mod
denne ftygeelige Sygdom. Tidligete
Erfatinger hat leert os, at vi ikke bot
vente indtil Ulykken er over os, men
befeeste von System ved itide at toge
Dr. Peteks Icurika Futen et ikke al
tis farbi, naar Sygdommen Miyauc
oende hat forladt os. Ter gives ingen
Sygdow, der has faadanne alvorlige
Folger sont La Gkipne. Patienten, iom
tilfyneladende er heil-redet, blivek plud
selig angrebet af Hiertefoaghed, Rhea
matisme, Lungebetekndelfe eller en an
den Sygdom, invtil hans Tilstano vir
kelig bliver meist. Da er det Dr. Pe
tetg Kuriko visit-, hvad den kan nd
rette. Den itke bloe drivek Sygdoak
men ud qf Legemef, men den stytker eg
ioknyer Systemee. He. Thomas Vogt, «
Mound City, S. D» hat haft engen»
Erfaking i denne Syst-nah Las hund;
hqn fegen
»ijor Vinter blep min Moder fertig
syg, idet hun hat-de paadkages sig · en
voldfom Fort-leise. Legekne fagde, qi
hun led qf et Anfsld af La Gkippe
Dei lykkedes dem at stcnke hende noses
Lindting, meu hnu blev ikke aldelec
hell-redet. Hun var ovewtdentlig sung
Appetiten var dank-leg, as og til has-di
hun Kuldegysniager, kort sagt, hel.
Dkeznet syntes at vere i Unden. Hen
deS Tilstand fsranledigede mig til m
iende eftet en Pesvekasie med Dr. Pe
teks Kutska Nu er Moder til voi
state Gleede feist igen, og det blev hun
endog site-nd Jndholdet af Ptsvekasjen
var opbtugt. Hnn er nu san liolig sg
oitkfom, fom man kan vente det i hen
des Alter. Be er meget tatnemmeligi
for H lbredetsenf
Dr. Peterg Kurjko forhandles ikke
af Apothekere, men af specielle Lokal
agei ter. Hvis der ingen findes i Deree
Nubolag, skno nl Dr, Peter Fahrney,
112-—1l4 So. Hoyne Ave» Cyiciqo,
Ju.
Fire
and
But-glat
Prook
DAM( AND sAfc l
hcposlf WORK.
Wo !
The Macncale ö- Ukban co»
HMILTON, 0H10.
. .. .«.»,
« -
As;
Holder- Ryttok osz »so-l Mk l dst I f.
gut-koste segn.
WITH
III-i
Dagligt Brö dl
Udvalgte Spkog af Guds Ord
med et Salmevers
til hver Dagi Aarct.
Sælges udclullende til Fordel for i
l
i
!
Baruehjenmet i Waapacip
—
J Partiet passmindst et Tusin leves
»wes Bogen for 25 Cents Styfket ele
;83.00 Vusinehuasr Betalingea medföls
Ver Besttllingeu.
’ Alle Befulliugek og Betaling for sam
me sent-es til:
" « Dausteren,«
Neeaah, Wis.
;
Boghandel i Raupan
J P. Hptsts Bstik feiges ma- V·
get-. Schand-geh Bibelhistoriek og
Lærebsgek hat-es altid. Og hvilke an
dre Vogel-, som itke maatte fokesindes,
Fforikaffeg hurtigsi
l
l
For Sale
Fra 80 til 100 Acres Land hellg
qenbe 1 Mit fra Elk Hoku, Ja , 10
Tieres god Voland fuldt pp af Band
Kan købeg paa lette Vilkaar.
Kam ellek striv til
. A. L a r s e n.
J-—-—-—
—
O s100 Bekösmlng sum-. z
Dem Jus-s Nessus vi! mer-: s:1-1-.-.v:-de oncr m erkore.
at der er L de! mindst« s. ri suprit 1 j:11«s«··in, sont Vi
benskaben er Mcoct l Stand ul ut tin-irre : atte- dem
Sxabier, og M cr Immrkik 1101fscutsrrhcuko
er det cncste oikkxlszxc ««Jn-!’s-.--koelsc-:sn1s.dbcL Yasgrfunden
Flmdkn D-: Knurrh cr en koliststiuionrlkåyjdom,
sordrcr den m !n::3.:: .1isnk! chhandling. Hei-IF
Qultnrrh(’I»0(k1:1kzino, nun-» dirckxe vaa Blodet og
Oknnhmdcmc i System«-h tilimrxgjør der ncd Hyg
sommniy Illupr oq acocr prsentcr Same, ved at
goducqe djzokmcnuionen og hxcelpe Naturen at giøre
-1t ?1Fbk:de. sisxsme hxns san megen Tilcto til dets
helbrcd ndc »Kraft, at sc tiiisydek et hundrcde Dollars
ftok tmkrt T(lftklde, book i kenne Mkdicin ikke bevitktt
Dellsnsdclfr. F Hin eflpr Liftk of Risnchytd. Tilsttlv
P. J. CllFJN HY G (’.0.. Tolodo. 0
I i2««· »Am-us hoc alle Oboe-leiern fäc·
Resultat
Er thd De taktisch
the List-v
Ists et Qui-iu- at
««Dr. cole’sl
lost Manhood
Descriptions
CreosVehapdcing.·
Dei bitter ikke alt-e m sen-e Urinorqaaetae,
stykkcy qieaapliser es fernher de fand-meinen ot
gsnet, nun und en Gemeint-sit data den Los-—
kraft o- Ikaudvosas Visit. sont hat sukde eie
Ckso Tkeatmout elekctifetei liest Spinnen as
fsger be spaqe Punktes pq bestytter dem stcsxved
at mahnte Unheeeatrnmekuk, Medea. For-si
elfesotqanetae, hinten Levecem Rot-kne, Blas
rcn. Rvgkadea o- Dzekaem faul-des saht-es Bei-I
forRaturen. fpm da tun komme til siu Ret. cthe
Mai-wen stark, tobast oq helle adeu at avqes
Suette packter, vs hele System« blit reftauteret
Hiemmebehandling.
For dem, iom ikke tun komme til dort Kontor. er
voitShstem forpiemiaebeoandlias icgeTilkalde in
vekfek1. Iom det kas- blivr. En fxr.dstæadis ·os
torrett Ding-use foketqses af hvekc Tini-the sym
oq es P eciel Behandlmqssaave tende- for at spare
tilde er ne Fort-deutscher fäve tTIl cloeyr.
Post ellet xp res. Dr. Ich-eh »L. Ente, meaicmft
Institut ogxæakkoaacih 24 Iscshisqtoqcveaaeky
Mittagessen-, Minn
Hlege Ewinden
Hkrantende Mörer
ngelige Wigexx
Ist lade Gunst-ev es Hutte i
Den et me et sinds pqq Appkhkkek Dr. Wmeters
Sælges blot of specielle Lokal-men
tet. Des-sont den ikke er at erholt-ei
Vettstla MtilDr. t .
ius, lläalousa passe II. ,c.hei Its-IF Luriko
I
;..::sHm), WW MANDDQM
Z- s
.
1ngenting er met-e glædende net i
livet end at besidde en god helse,
ktæfter og kuld manddom. Der tin
des alligevel millioner af rnænd, som
med sorg ser tillbage paa deres ben
svundne liv. De findet-, at de paa
grund af ubetænksotnhed i ungdom
men og senere ndsvævninger, hat
plyndtet sig selv paa kulstændig 1ivs-,
kraft. De lider ak Unatutlic Svags
lied, Unstutlige ndtömningek, Im
potens, svag kyg. etc., og ni af ti
hat gjennemgaaet ulige methodcr af
medicinsk behandling, men alle bar
- misslykkedes, kordi behandlingen
gjennem medicin i disse svagheder
- og sygdomme et et mistag, da Oc
- -« - dicinen ikke indeholder de bestand-s—
c-! «. scsdm gjennem misbrng og ndsvævninger er tagne kra system et
.»- Hugagtig ikke kan gjengive den samme 1ivskrakt, men da Elek
--« — -;.- est- Livslckaften ellek Livets Pkiacikh maa dette middel an
« sur en fremgangsrig behandling ak disse ödelæggende nord
;--.«-«7« Alt hvad den lidende hat at gjöre, er at forskatke sig et
bek« Dis-n paa en passende og videnskabeljg vis kan bibringe syste—
met -.-«—;- sie angribne dele en elektrislc ström og da
.·0-KWA». , DIUCMMih
issisiissiskkgjisijiksiiksiijsjissss Ew
Fa
f
l .
IN ««
Msp
um«-hu
Ums-Filt
v-s",’
- Hi
I , , Hwafy » : «.
Od«»«s;-:L-xss«·-««Ti.««·t «si«»’,---- , :.
» HWJJI ils-W III-,- ,
W - YEM1s «
IIlHkyys « I
«« x
, ils-stillsc
7 «- · « ·
. -'- zhj
c
W. s,
«
. - -
, -
END-Tod« Z-"-c··«
; l«»,. «..·
- .
st-« s -
» —- ·(«·,.«·H,.c
er d ·« ·-?s1.evskabe1igste og kraktkuldeste elektrislce belte iverden, er
der es sikkert og ukeilbakligt bodemiddcl for saadanne lidelser.
» «- I Till hvcr og eu, som insender navn og
J « I adresse, skal jeg sende aldeles gratis
' « E . og portofrit miu verdensberömte bezw
IT bog IsTko lcltssekal Mætlcl." Den-«
b . Esset Eder om alt, som vedrörer ovennævnte sygdorkmnsf »g
hv --— I-: .. og sikkert man kan bli helbredet i hjemmet uden medic: .. .;«.
H .- s , s
.- Zunähed og taugt Ltv .
er EIN-In paa en anden rig illustreret bog-, som sendes wide-les meis
»F For-» fnz Denne værdikulde bog, som hör læses ak enhver mand
of: ists-inde. give-r Eder iuldstændigkjendskab til alle sygdomme, som
De garuxkteres at bli heldredet for gjennem mit verdensberömte heite.
Kheumatisme, Cis-L LamhecL Dyspepsiaz
Nytssygdomme, Nervess gdomme, alle Kvindesygks
Comme, m. m., hel kedes hurtig og silclcert.
Hist PAA, at Dr. Sandens elektriske belte er kjendt og vms
dicker over hele ver-den, saasom det ones-te ægte og bedst beke, pkx
til . .·;«’-;es. Vil« De give-mig- Der-es fortroendek Onsker oe mir rund
c«11-::- knin formt-Ding om Der-es sygdom? Det kostet Dem irgen;i.";».
F 7« fi! mig idag after bögcr og anvisningen
s
.E:gsway. IM- Q.T.le1EN, nor-York sit-.