Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 12, 1899, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    lige Lan-Ins Historie sam for Dogmehi
siotien vtl de sidite Tibers Arbejde vcere
en Impuls. Hoert Punkt i Rilke-histo
rien er bleoet gjon til Genstand for spe
ciel Dtøftelfe. ngaa herooer burde vi
tage Dei-i den, og særlig Opfotdring
hat vi til at skeente Reformatianshisto
tien og den luthetske Kirkes Historie her
ovek en Del af vor Tid og vort Studium.
J nat Forbindelse heimed staat da vg
faa alt; som sorteret ind under vor Kir
kes og andre Kitkea del ngers KuLtus.
Her er alter en vid Mark aabneL Ab
der paa dette Omraade maa hetste Fri
hed i Behandlingen er selvsagt. Dei
gjcelder tun, at den hstokiske Sandhed
komm-r fkem og blivek godtgjort.
Spstgsmaal af etisk, iocial og faakaldt
«tultukel« Kommt-, der hat faadanne
Berecingspunkter med det teligiofe, at
de ikke tan behandles tilbøklig uden at
komme direkte under dets Belysnmg, vil
have Krav paa Opmærkfomhed.
Og som »Tidssttift« vil det prsve at
spke Læsekne lin ind i det, fom toter sig
nu for Tiden i den teologtske Vetdeu, og
efter Lejlighed gøre dem bekendt med int
fald en De. at oe Vøgisr og Skciftek,
fom maat e antages at have Betydning
og veeke of Interesse. Gennem Anmel
delier vil det forspge at orienteke og for
dele Lys og Skygge, faavjdt det for
mater
Saa langt For-Jeden
»Theologist Tidsstrift« hat alletede
vakt Opmeelksomhed paa flere Siedet-.
Ev. Luth. Kitketidende stkivet: ,,Daglig
Tidendes« Sandagsznumer for Il. Dec.
amtalee Proveveettet af »Theol. Tidsst.«
paa en meget anerkendende Maade og
meddeler en hel Spalte af Uddrag af
»Fatokdet.« Fremdeles de danste Prie
ste1, sæklig Pasior P. V i g, Ptæsident
for Ttinitatis Seminatium, Blaik, tak
keö ogsaa for den Interesse, de have vist
over-for »Theologisk Tidsskkift.« Jeg
kan i denne Anledning itke undlade at
bemerke: Det er vix-selig godt for Pastor
Vig ielv, at han hat Interesse for en
god Sag. Jkke heller stadek det Sagen
at vi paa anden Haaud faak at vide, at
han hat Interesse for den. Men det
havde gavnet endnu niere, om vi hande
det at vide paa fsrste Haand gennem
vote egne Bladr.
»Theologist Tidsstrift« udkommer site
Wange om Aar-et med et Hefte paa 64
»—»»Sidet. Det kostet 81.00 om Aareti
Forstu .
Her-net- vtere faa »Thealogist Tidsk
strift« anbefalet til vor danst luthekste
Leser-erben
C ht. F a l e k.
Reeedah, Januar 1899.
»Ein Keileren detsom Kei
terms er og Gud det
sam Guds er.«
Detsotn Redaktsken af Bladet tilladek
det, vil jeg gennem »Danfleren«g Spal
ter, sent-e en Hilf-n ud over Landet til
Bladets Lesen, og passe dem alle et
glædeligt Nytaarz famtidig vil jeg sige
tat for det gamle Aar der spandt heu,
tat til uue dem iotn have streven til
»Tansteten« i Aakets Lob, og den-ed
senkt deres Hiler us til os. Ja tat for
alt gebt. Tat for Betetningerne fta de
kastellige Menighedek tundt omkring i
Landet. Det et stjnt at se hvotledes,
yet akbejbes til Gudö Navns Ære,
Inaatte disse fattige Ord bidrage til at
der tages fat mev fornyet Kraft, Mediz
heo og Opofrelfe i vet nye Aar vi ere
indtkaadte i.
Naar mani den-te trat-le Nutid, et
Dievlik staat stille, og teenkek tilbage
paa det henkundne Aar; faa primlek der
ja saa mange fotstellige Tanker frem,
fotn man umulig kunde nevsttive med
Pennen. Der er dog sætlig en Tanke
itsm jeg oil lagge nein og raste at et
hoett Gut-s Bakn fom laser bisfe Linier
inaatte tage sig det til hjcekte og handle
dereiter, da ou det sikkekt blive til stot«
Velstgnelse for vedtommendesielv og fäl
isge vitte tilGudS Navns Fokherligelie.
Ethvert ketteenkende Menneske vil oel
indrscnme med mig,at jeg hat Ret, naar
jsg paastaak at bet ikke er nogen tat Be,
stilleng at veete Tigger, ligemeget under
hvilke Inhalt-, ellet hvad der tigges til.
Napel, er det bog alligevel ikke saa Leere
Leser? at Jesus, Gut-s egen Sen, man
gen Gang knaa tage Tiggetstaven i
haanden, qg gennem Priester og Mis
sioneerer tigge nogle Center her og nogle
der til sit Riges Husholdning paa Jor
den,iynes du vet et Ret?
hats du er en Kasten vil du vel not
straks spare nei. -
Dog er der vel neeppe nagen Menigs
heb i Landet, unt-tagen det kniber med
at betale Pkæsten hans Lan, eller bestkide
he antke Ubgiftek spat Guds Nigii hag
holbning panvkden kteeverzi den gatnle
Pagts Tid maatte enhver give Tievde a,
alt hvad han ejede, faaledes haade Her
ten fotatdnit det.
Herrm vil se ined Velbehag paa, ag det
loil blive til stot Velsignelse am alle Guds
Barni den nyePagtg Tid vilde gaa
ftem eftet sama-te Regel. Sasnfundet
ailde blive i Stand iil at udsende flete
Missianeerer ag Kalportaxer og Arbejdet
i Herreng Vingaaid vilde gaa hen med
Starmtatt.
Jeg toivlet ja ilke paa at Djævelen
strats vil søge at tfternhalde dig denne
Tanke at der er far meget,det hat du ikte
Raad til o. f. a. han farstaat ja nat at T
iale sin Sag, 10 Cent af hoer en Dallar.
Jntet Undet, Ven at han fynes del er
far meget, han saa helft, at du snærpede
Hjærtet hel til og gaa intel; rnen lad os
en Gang kaste et Bltk hag nd den listige
Sjaelefjende og se hvar meget han kicevet
Jeg trat ogsaa at
af de Staller han hat faaet indviklet i i
sit farfærdelige marke Net; tag til Eta
emle en Dranket, man Djævelen er til-l
freds med en Tcendedel af hans Fattjes
nettes nej langt fra, han tager endagsaa
Feder og Kladet fta dein ag betes Born
ag et ikke tilfreds føt han hat dem med
Sjæl og Legem i Heim-de. Jeg tager
ael ikke Feil nagt jeg paastaat at der er
mange Guds Bern, sont i tankeløs Lige
ghldighed giaet flete Penge ud til Stads,
Humbug ag andre unhitige Ting, fat at
acete paa Moden, end de bruget at give
til Herren
Vennet dette bar ikke saa at vaete;cam
i Hu Herrens Ord. Hver den fam oil
komme eftet mig, han stal fatnægte sig
selv vg tage Katfet ap ag folge mig.
Givet saa stal eder gives. Man der
et nagen ioin hat gioet naget til Herren
og lidtTah oeraed, oiitnat ikte, iaafremt
han hat giaet i Kceriighed. Jeg talte
fatleden med et Menneste sam jeg trat
et et Gut-s Barn, men fam Djæaelen
havde faaet den Tante studt ind i, »at
det lunde blive fat meget.« Jeg trat
at detfam jeg after min Leere med en
en faadan stjult Tanke i mit Hjærte, da
kan jeg ligefaa gadt behalde min Gave
for mig fett-, da den itke vil bringe na
gen Velsignelfr.
Thi Hva farn kartigen saat stal katris
gen høstr.
Af Hans Fylde have vi alle faaet ag
det Naade over Naade.(Joh.l.16.)
Ja det er at bcere Naade, for Jeiu
Skyld, at at Herren hat kaldt as fta
Mitket til sit herlige Lyö, fra Satans
Magt til Gud. Det et aglaa en stat
Naade at faa Laa til at viere med til at
arbeide ihertens Vingaardzladet as det
far trete Venner runat amtting i Landet
viere enige at bede Herren am at han i
det nye Aar vil aplade vare Vierte ag
fylde as med Kætlighedenö Aand at al
vor Gerning kan ske i Kætlighed.
Ja kam du Guds ag Kristi Aand,
Omslyng as fasti Traens Baand,
Oplys, vejled as, hour vi gaat,
Jndtil ai Banens Ende naat. »
C. M. C htistenfen.
355. 19 St. Btaatlyn.
—Salems Menighed i Btaaklpn hat
sam bekendt staaet nden Pteest siden Pa
ftar J. J. Kildsig reiste fta as iNas
vember Maanelk Men Herren hat
itke fatladt ag, vi her af ag til haft Be
spg at herocrende narste Priester fam
hat pteed ket Gut-S Ord far as, ag til
andre Tidet hat Missianær Anton Ras
mussen ledet Guvtjenesterne.
—- Totedag 29 December havde vi
Julettæ for Sandagstale Bat-neue hvar
ai havde den Gliede at have en narst
Kandidat herman iblandt os, ag vi
havde en glad Alten.
—- Paftat L. H. Kicer kammer ain
Gnd vil i nieste Uge faa han ail holde
sin Tilttcdellespriediken Ssndag den 15
Januar paa Dansk Miefianö Hjein 130
Praspeckt St Broaklyn.
—Menigheden ventet nied Langfel,
as vi takket Herren at han ikke lad as
viere altfar lange nden Leder. Saa Her
ren gioet as dermed en hetlig Naturs
gave.
Maatte det nye Aar blive en Jubel
aar for as.
Tit Grads Born.
Mel.: Meb Straalekrands om Tini-e
J Jesu Kristi Kitte,
vokt bedsie Hiem pack Jord,
der vil vi bo og vikke
i Trer paa Gut-s Ord.
Man noget kan os stude,
naar Jesus er vor Ven?
Nei, lad os hjetteglade
nu kaste Tvivlen her-.
Det vidaer Helligaanden,
fom aldrig lyve kan,
at Bod for Siclevaunden
er tun i Nachens Stand.
Alt til vor Gavn stal http-,
naar vi tun holde ad!
og holde oö i Liv
det vil den kcre Gut-!
O, lad as ikke kives
paa Lioets Irange Sti,
men lad os fadt oplives
af Naaden stmk og fri.
Li lle f ø.
Chikago, Jll.
Grevinde Schiincnelmann, hvis Yacht
nu ligger oed North Ave» Broen, hvor
Kaffe og Kage ferneres frit tilTrængende,
har looet at tale i Ebenezer Kirte den 12te
Januar om Aftenen Kl. 8. Anlagelig
dog en starre Kirke blioe lejet oed denne
Lejlighed.
—Julen med sit glcedelig Budskab am
Jesus Fodsel var i Aar begunstiget med
Itnukt Beil-. De mange Glceder, som
følger med deu, vare heller ikke i Aar
forminfkede. Anden Juledags Aften
stod et ftort fmukt Trae pyntet for Bist
nene i Sileams Menigheds Sondagfkole,
hooroed en talrig Forsamling af Unge
og Gamle haode indfundet sig for-tillige
med Bornene at holde Fest. Pastor
Hausen holdt en kort Tale og Bornene
fang og-fremsagde smaa Vers eller Styl
ker us Bibelen, hoorefter Godter uddel
tes til de Smaa og Kasse og Kage ser
veredes til alle.
— Fjerde Juledag om Aftenen havde
Ebenszer Menighed Julefest for Son
dagsskolens Born. Da Menighedens
Kirke paa Hi. af Rockwell ö- Wabanzsa
Ave. , før hat vist sig at være for lille till
faadanne Fester, lejcdes i Aar den meget
starre fvenske Kirke paa Artesian Ave.
Næonte Fest er den største, Menigheden
hat holdt, og maaste den størfte Julefest
holdt af nagen dansk lutherfk Menighed
i Aar, trods det at der i to Nabomenig
heder var Julefest samme Aften. Den
siore Kirke var fyldt indtil Trkengfel
antagelig var der over 600 Menneikekins
den dens Vægge ved denne Lejlighed. J
Kirkens Forgrund orangede to store
Juletrcrr, hvis Top strakte stg mod Kir
kens Tag, samtnen bundet ved en stor
med grsn mospyntet Buc, befat med Lyö,
hoarunder en Kirkeklokce pyntet med
Grsnt Mos hang med Order »Fred«orer.
Programmet var scerdeleä righoldig.
Alle Sondogsstolebornene ydede dereö
Tribut enten i Sang eller Ord. Sang
koret sang og Musitkoret spillede. Pa
stor Petersen talte otn dem Frev, fom
Kirkeklokken ringede ad over den ganste
Jord oed Jefu Fodfel til hver en Spa
der, der iTro annannnede harn ioin Frei
fer. Alle Sondagsskolens Bsrn sit
Gaoer og Godtek, hoilket sidste uddelted
til hele Forfamlingen. ]
— Nytaars Alten haode ncevnte Me
nighed Juletræ i detes egen Kikle nier
meil for Vokånr. Kitlen var da ogfaa
falt, Kasse og Kage ferneredes. Nogle
Venner blev efter Sædoane i Kirken til
Midnat for i Fælleskab iGuds Has,
hvor David siger er godt at da, at sige
Farvel til det gamle Aar med sine Sor
ger og Lkengsler, sine marke og lyfe Dage,
der nu er passeret over i Evighedens
uendelcge Ocean for aldrig mere at vende
tilbage, og hilfedet ny ulendte Aar med
Lan og Tal for, hvad der spandt og med
Von til ham for hvem Tid har ingen
Jndflydelfe eller Grause ocn at iøre og
lede us i kommende ukendte Tider, iaa
at vor Labebane maa ende ved Maalet,
i Hiinlen, ag vi faa Klenodiet.
—- Pastor Peterer begynder efter
Nytaar at forderede en Klasse af Volsne
til Komfirmation.
— Ebenezer Menighed har tkedobbelt
sig i de tre Aar, den har bestaaet
—- Den anden og fjerde Sindag i
hver Maaned holdes Ungdomsmsde i
Ebenezer Kirle Hi. af Wanbansia Ave.
og Rockwell St» hvortil alle Unge ven
ligst indbydes.
— At Chicago bsrer til Millionby
erne er vel de fleste as Bladets Lesen
dekendte; men at den i fuldt Maal kan
maale sig med sine Kollegeri umoralst
Raaddenlkad, tutde viere nogle mindre
bekendt og bog er dette i hai Grad Til
feeldet. Her er et Sammenfurium af
den gamle og nn Verdens ryggeglsfe
Pol-eh Tyvelncegie og Mordere og af
danlede og miglyllede Stornmnd, der
flyde iDrulkenskabeg og Utugteng skidne
Morads fordert-et dg fordærvende, og
andre af famme Sumdejg.
Her findes Lastens Huler i Form af
Saloon, Hoiel, Utugthufe, offentlig og
privat i Mangioldighed, der tned sin
djaerelste Stank forpestet Luiten og for
dærver Unge og Gamle, i Sardeleshed
Ungdonnnen. Her er e Sireng af rag
geslsfe Kvinder og ryggeslsfere Mand,
hvis daglige Haandtcring det er at fange
de for disse Fakta Fremmede, frastjcele
dem deted Pxnge og maaste myrde dem
eller Ideleegger dein for Neffen af Lioet.
Disfe Jageke sindes saa vel i sineke fom
i grovere verdslige Sekstabeez de trasser
i
ogsaa blandt Danikekne. Dei er vel en
mark Tegning af vor Bys møkke Side,
men Farverne ere ingenlunde for starke.
Jeg susker verfor at gare Bladets
Læsere lekith med at der midt i denne
Raaddenikabets foidærvede Oikcn findes
smaa Dafer, hvor Falk trives aandelig
fom legemligr; nenilig, blandt andre, de
danfk ev. luth. Menigheder, der tilhme
den dankte forenede Kiste. De, sotn
agte sig hetiil for kortere ellek længere
Tid eller sendet Born eller Bekendte
heiind vilde gute vel i at gøre sigbekindte
med næonte Menigheder. i
——— Ebenczer dInsk co. luth. Menigheds
hat Kikke paa Hjønset af Rockwell St.
og Wabansia Ave. en Blok sra North
Ave. paa Vestsiden. Kiikens Pasfer
bot bog Kirken. Fra Byens Centrum
kan den naaes ined Milcvaukee Ave. Car»
der vendek paa State St. og fra denl
faaes Tranfcere til North Ave. car, der
kan tages til Rockivell St. hoorira et en
Blvk til Kisten. Metropolitanbanen
kan ogsaa tages til Westetn Ave., Hum
boldt Pakt Toget maa benyttes. Me
nighedens Prætt er Paftor Petetsen, Bo
pæl: 614 N. Jrving Ave. Gudstienesie
i Kisten hoer Sandag Kl. los Form.
og Akten H samt Torsdag Aften Kl. s.
—- Siloams dansk ev. luth. Wenig
hed hat Kitke paa N- Aha St., en Blok
fra Chicago Ave. Kitkepasfer bot i Kik-T
ken. Chicago Ave., Car, der vender
pna Stute St., kan tages til N· Ada St.
Menighedens Præst er Pastor J. M.
JHanfetn Bopæl 138 Laflin St. Gabs
ijeneste samme Tid sin før ncevnte.
— Paa Chicago Sydside er Golga
las Menighed hvis Gubstjeneste holdes
i den tyfte Kiste, 8621 Deakbotn St.
Kl. its Efterim Menighedens Præst let
Bastor P. Nielfen. Bopæl 8804 Wa
bash Ane.
—J Eiendoannen 480 Falten St.
sindes det danske Missionshiem, hnor
Logi san faan for korteke ellek leengke
Tid til modeiate Bcta’ing. Her er man
under et kristeligt Hiemz gode Jndfly
delfe og gavnlige Vitkning, hvot god
Behandling et sikket i enhvek Henfeendr.
Da dette Hjem er bleven til for at yde
Fremtnede saavel inbenbys fotn udenbys
al mutig Statte, bar det hiælpes idenne
Gekning til Opfyldelsen af dette Maul.
Reisenbe heutes ved Station eller Dok,
naat de i tide bennender sig til M. Dani
M Missionshiecnmet 480 Fulton St
Et glæbeligt og velsignet Nytaak In
stes »Dansteken«6 Reduktion og Lesen
Cedar Falls, Ja., og Omegu.
-——- Soren Jener fta Stillwater.«
Minn» der ogfan var iblandt dem der
var tommet hettil for at holde Jul blandt
Slægt og Vennek, har desockkte maatte
ligge syg hele Tiden med Undtagelse af
den sprste Akten da vi havde Juletrie.
Nu er han dog en del bedre og var til
stede ved Gudstjenesien sidsie Sondag
om end meget svag.
—Claus Ocer og Arbuta B. Cais
bleoe i sidste Uge ægteviede hos den
Gamle Neu. J. Von-man og rejste sikaks
efter Vieler her fra Byen mod det fjerne
Vesi.
—- Paa Menighkdå Modet fotn blev
afholdt sidste Fredag Aften valgtes til
Besiyrelse ior det kommende Aas-. J.
Clausen Mads Wolf Jskgen Jepsen.s
iliidnud Olfcn og Lokens Nielfen til Bot
ineskole Comite valgtes Mads Christian
sen, erderik Jocumfen, Joer Moos,
Jens Kkog, Johan Petersen, Mks M
Wolf, Mrs Lars Olien, Eline Aoildsen
og Anna Juhl,det blev til Slutning de
stemt snakt at holde Mode igen hook der4
da stulde fokhandles om at bygge Stald ;
til Afbenyttelfe for de Former-e sont til-i
hske vor Menighed og man kore lang Bei
for at komme til vore Gudstjenesier.
(
— Professor P. Vig Blait, Nebr»
tom heriil Totsdag den 29de Deesp og
tnlte samme Dag baade Eiter-midng
og Aften hos Niels O. Nielfen 10 Mil
Best for Byen, hoor der om Aftenen
par pyntet Juletræ. Lordag Aften prie
dikede hani Nazareth Kirsc, og ligele
des i Sondags baade Formiddag og Af
ten. SIndag Nat reiste han attek hie-n
ttl sin Gerning paa Priestestolen. Det
var et leert Bespg som mange Instet
fnatt maatte gentages.
—- J denne Uge hat oi Gndstjeneste
hoek Aften, hvvr Pastot Haufen vil
tale over de forikellige Emner hensntte
til hoer Aften i Ugen.
—- Line Olsen, der i tangere Tid hat
ligget fyg paa Augustana Hofpital i
Chicngo, er nu faa meget i Bedking at
hun venteg hjem i denne Use.
— Sidste Lordag Morgen vifte Thet
mometret 21 under 0.. Dei var koldt,
sagde man, og man fslte dei ver sandt.
For Salg.
En god Form paa 50 Acres Land er
billig forv Salg. Den er beliggende LH
Mil Sydvest for Waupaca og kun il
zMil fra Soldaterhiemmet. Der er gode
Bygninger og godt Bank-. Bescetning
kan met-folge om Insch. Man heit
oender sig til Eieren.
John R. Nelson,
Bor. 611, Waupaca, Wis
Et 20-Dollars Elektrlft Bette
IS
en Kasse med Salvvarek for tun
s2.95.
For en kort Tid vil jeg fende et af
tnine allerede velbekendte No. 4 elektri
ste Belte med Rygapparater samt 6 ele
gante og ekStra got-e sølvpleiterede Bord
knive, 6 solvpletterede Gusier, 6 state
Skeer og 6 Testeer for den uhsrte bil
lige Pris af tun t2.95. Jeg garnnterer
mit Nr. 4 Bette til at vceke ltge saa godt
soin noget Belte, der er folgt for 20
Dollars. Mit Belte hat 30 stote elek
tiiske Batterier og vil give Ineke Lin
dring end nagen Medicin for saadanne
Sygdomtne som Gigt, Hovedpine, Ner
vøiitet, daatlig Focdøjelfe, Mathed og
alle andre Sygdointne, ioin stammek fra
Urenhed i Blodet. Folc, som hat Lun
gefygdom behøver ikte ats sende eftek
Beltet, da et Belte hvekken kan kutere
eller hjælpe en faadan Sygdom. Solv
vatetne vil jeg grimmer-Hat de kan ikke
kaltes i nogen Store billigere end 85.50.
Vi vil sende ovennævnte Vater med
P
-
Ekgpkess c. O. D. til hvilkensomhelst
Adresse i Minnesota, Wisconsin og
IJowa, da kan De anders-ge det hele
vaa —Ekspresscontoret, og detsom De
findet det at viere det bedfte Godtkøb
De hat set, saa betac Ekspress:Agen
ten 82 95 og Ekspressetr. J mobsat
Fald kan De lade ham returnere dit paa
mln Bekostning· Om De sendet Penge
med Ordren vil jeg sende Dem skit et
Par ekstra gode Filt-Fodsaalek. Ordke
fra andre end ooenncevnte Statek maa
medfølge 82.95, jeg sendet da Fettsu
lerne med Bestet og Splovarerne. As
hoert Bette, som jeg sælger til mine
Lands-wend, vil jeg videre give 35 Ets
til den f. d. ev. luth. Kirkes Mission.
Navnene paa alle, som sendet ester Bel
tet og Splovakexne stal den føkste i hvek
Maaned blive indsendt til Redaktøren as
»Dansteren,« sotn jeg tror vil publicere
dem i hans crede Apis. Samtidig stal
sKvitteting met-folge for udbetalte Penge
til Missionen.
Seud stkaks, betsom De er i Behe
af et Belte.
Send alle Okdre til
H. C. Petersen,
Nelson,
Lock Bot 166, Douglas Co.,
Minnesota.
»I- k sk
Til Landsmænd t den s. d. ev. luth.
Kirkei Amerika. Tkænger nagen as
eder til et elektrifk Bette, saa kob det af
Mr. H. C. Petetsen her i Nelsoa, saa
saa J et godt Belte og endda en Prie
mie til, der er Pengene merk-. Her et
ingen Hunibug i dette Avettiäsement.
Nelson, lste Januar, 1899.
Pastok P. J. Ostergaars.
Uddrag af Fortegnelfe
pvck
Voger tu Sarg- i Danisn Luth- puhi."nouse, chit- Reh-.
Enhver Bog sendes pottofrit ved Modtagelfen af den vedspjede Pris.
Frydetoner. Religisfe Sange ined Melodien Jndeholder et fortki..ligt
,Udvalg af god Musik og anbefales seeiligt til Sangforeninger.
l. Del. Smukt indb ..................................... 1.50
2. Del· Smukt indb ...................................... 1.50
Begge Dele i eet Bind ..... . ........ . ...................... Also
Funcke, O. Du og din Sie-L 352 Sider. Smnkt indb ............ 1.60
— Hvorledes staat det med dit Regnstab? 16 Stdn-. J Omstag 4e, 12
for 40e, 100 for ........... 3.00
— Vejen til Lykke. 354 Sider. Jndb .................... . ...... 1.60
ng mine Laut eller Okdets ufotfalstede Malt for smaa Bam. Et Udvnlg
« af let fnttelige Bibelipkog med en enfoldig Fortlaring af samme. Af
en Moder. 96 S. J Papbind .......................... -. . . . Lo·
Gerberding, G. H. Fteliesvejen i den lnthekste Kitte. Streven for Fol- .
ket. · Autoriseket Ooetfættelfe fra Engelsl. 154 S. Jndd ........ 90
Glaubkecht, O. Stoleliereren fka Veitöder. 281 S. Jndb .. » ·. .. . 60 "
— Zigsjneken. 165 Sidet. Jndb. . ..- ........... . . . . . .......... sc
Gordon, Charles. En Levnetsskildtingx 78 Sidek. J Itsan ......... 20
Goßnek, Johannes. Stattiste, indeholdende bibelsle Betragtningek for
hver Dag iAaret, lediaget af opbyggelige Salnier, til Fremme af Hug
andagt og Gut-singt 639 S. Jndb ........................ 60
Do. ihnlv Marolko ....................................... so
Gedul, Dr. K. Symbolik. De forstellige leistelige Bekendelfeks indbyk
des afvigende Læreftetninger idet gutdommelige Okds Lys· Med et
Forord af Prof. Caspati. 226 S. Jnd ...................... so
Grove Rasmusfen, A. C. L. Missionsfokediag iAfsnit, hoer med fyo
Foredtag. l. Assnit: Missionen i Almindelighedz 2. Afsnit: Enkelte
Missionsmakker. Z. Affnit: Leonetstegninger. 344 Sider. J Om
flag ............................. , ...................... 1.35
— Kristelige Levnetsløb i det 19de Aakhundredr. 1—4 Sqmling. J
Omslag. Pr. Samling .................................... 1.00
— Nutidsmartykeiu
I. Del: Søstkene Sannders. 82 Sider. J Omslag ............ 80
2. Del: Familien Stewart. 75 Sider. J Omilag .............. 25
Günthek, Martin. Popultek Symbolih Eiter andet Oplag. Ovetfat
af Jakob Aal Oltefen. 374 Sidek. Jndb ................... 1.25 "
Hansen, Cami. theol. Carl N. Synchronististe Tabeller til Bkug ved det
teologiste Studium. Statt Fokmat og praktist indb .............. 2.00
Hausen, J. M. Udstillingsfkngiet. Bettsgtningek ira Verdengudstillins
gen atholdt i Chicago, Jll» i Sommer-en 1893. 228 Sidek. J
Shittingsbind ............................................ 50
Pastpr J. J. Kildsig stkiver blandt mere i .Kbl.« Nr. Is, 1895: Bogen in
deholder en Rcekke keistelige Netkagtninget, knyitet til noget af det mesi sterne
tede, ioin Naturen, Slienneskealanden ng Mennestehaanden have formaaet at
frembringe: dekfor er den nyttig for alle, men især for Ungdommen.«
.- Den state Sjcelehjsi. En Missionspkcediken vg: Korn i Has, Digt af
Chr. Richard-L Dette Strift sælges til Jordel for en ny Kirsebygning
ist »Shqu Menigheb,« Glitng- Jll« 31 Sider. J Omflag. . 10
—- Oliebladet. En Sacnling af so Sttiftsprog nied passende Salmevets,
tkykt paa lige faa mange Kott af Pergament. Disie ere indlagte i et
Fodetai. Pakten er omtrent 3« lang, 2« dred og is« tyl, saa den ek
bekvetn at have i en Bestelamme. Prisen er .................... 25
Pnstok P. J. Ostetgaatd striverien Anmeldelfe i «Kbl.« Ne. 23, 1896:
Ast-sagen til «Oliebladet«s Fremtomst er at afeicelne et Sana, san oi kunn
have et ttvkt Bibelotd vcd Hunden ved enhvet Lejlighed. .Jeg vil meget
anbefale dette ltlle Viert til Guds Falls veloillige Afbenyttelie.« .
— Bejdlnmfter. Nogle Reiseminder. 448 Stdn-. J Omslng ......... 50 "
Dp.i«Papbind ............................. ... ......·»» 73
Do. i smutt Shiktingsbind .................................. 1.0et
Som Bestrivelse af denne nye Bog ans-nd et Par Anmeldelset i «De Unges
Blad i Amerika« Ne. 23, 1897: ·Det er tntet amnielt såer visient diaf intel
lem, men det et lutter imukke Blomfter. . . . en can gndi taale at lkeses over
og over igen, og den egnek fig jærdeles vel til at lese pp af ved fmaa Summen
tomster.' E. A. hjortsvang.
«En velfignet Hjtelp vil denne Bog tunne viere ved de un es Meder. Lad
«Vejblomstet« faa Loo at sprede Duft i de nnges Lein-« P. . C. Hause-»
Haufen, J. M. Mads Andekfen. Et Mindestkift v-n en afdsd Ven. 80
Sidek. J Otnflag ............... . ....... ......·......»... US
Hausen, Joha. Fadek vor. Kristelige Smnastyllee og Salmm I 18 Si
der. «Elegantindb ....................... W... 88
— Til Gad. Jndad, opad, fremd-, hjemad. Ord til Overveielfe ag Op
byggelsr. 151 Sider. Elegant indb ......................... 90
"Harms, Th. De sidste Ting. Setz Priedilenek over: l) Dsden. 2)
Himmelen og Helden Z) Der tustndaarige Nige. 4) De beides Op
standelse. 5) Dommeng Dag. 6) Den nne Jord og Jldpslem Zahl-. 50
harpelegeretk Udvalgte keligisfe Sange med Musik og let ndfsrligt Gui
taraklompagnement, samlet ag udgivet qf Chr. O. Bkohaugh, samt
praktist Guitakstole. qutbejdet til Btng ved Selvsiudium af Kristian
Nilsfotk 122 Sidek. Jndb ..................... . . . . . .. » . . 1.00
Do. uden Noder. sommefonnah J Papbind ................. . II
Hnstings, H. L. Bibelens Inspiration 28 Sidet .................. — I
— Fiorten Nsdder for Fritaenkete at knalle. J kulnrt Otnslag loe elier 12
or ----------------------------- stos- eisooewosecosovsosolsoo
As Anmeldelsei »Mit-' Nr. 27, 1896, hidsætte3: »Det et en god læfevæidig
lile Bog, fuld af klare Beoiiet mod Fritænteti og Vantrq. For dem, der have
Naboet, Slægtninge ellet belendte, sont ete Feitcenkere, pil det silkert trete
godt at sjtge for, at saadanne faa Bogen sg fees-ge at knalle,’N-dde ne’.«