Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 12, 1899, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - 4
KIbcuhavn. Det havde oæret Me-l
aingen, at Nationalbankens nh Jem
kroneiedler stnlde haoe oaeret satte i Om
lsb fra Nhtaar; men ifslge ny Beste-n
melse vil det oente til Juni Maaned med
Udstedelien.
— En kobenhaonfk Grosfeker, fom
defandt sig paa Forretningsreise i Pro
vinferne, modtog forleden Dag fra sin
Kontorist et Bteo, hoori deane gao ham
den fartrolige, men mindre dehagelige
Meddelelse, at han haode bedkaget For
oetningen for 1000 Kr» og at han der
kok haode fundet fig foranlediget til at
Dicke af fra tet hele. Grosserecen fendte
Iiedlitkelig Anmeldelfe til Kehenhavns
Politi, og et Par Dage efter dleo hin
akresteret i Hamborg.
— Medeas Planerne om »De tote
nede Bryggerier«s Salg af Tnboig
Dann med det omliggende Areal til »Du
sauste Petroleumskompagni« ikke dlioe
eealiserede, synes der nu at viere Udsigt
til, at Havnen oil blive folgt til »Du
danste Gastompagni.« Dette ejer Fre
deriksberg Gasomk og Gasaærket oed
Strandoeien samt en stor Del Gaswer
kser rundt otn i Provinferne· hLederen
for dette Selfkab, Jngenior Marfchall,
hat vieret i London for at forhandle nnd
Kosnpagniets engelste Jnteressenter om
- stehet af Tuborg Haon.
.—— En halo Snes Aktionierer i »Oet
forenede Dampstibsfelstab,« tilfammen
madende over ca. I. Mill. Kr. af Aktie
kqpitaleiy enedeg pin at sage samtnen
kaldt en etstraordinirt Generalforfam
- Ung, hoor deroil blioe stillet Foistag
. first og fremmest oai at bei-are Sand
dkasiten, i sal« Falds pas Mal-us, inen
dein-est ogsaa om at fette Bestycelfes
- siedleannerue paa finallere Kost. Hidtil
hat nemlig VestyretfensoppebaaretITan
tieaie af Brattoindtægtea, sen nu vil
man forestaa," at Tantietnen sial beug
ues af Rettoindtægten, efter at der er
sddelt 4 pCt. til ättionækernr.
·——— J Ullegade ’paa erderiksberg er
· man i denn- Tid i Fekd Ined at aedlægge
— Ggsxszk v: sssshxr Esset-citat af ytte
staut-e steti- Tsssr en Gaseksplostom Da
Irbejdekse ilede til, faa de en af der-es
Kaukieratey der akbejdedegdernede ad
Iillige Fod under Juden, omspeendt af
Jth Jldea bleo hurtig flukket, men
alligeoel var den stakkeld Mund hleven
Ilemt forhrænbt, Haar og Stieg var
Ioedet af« ham, Brandfaar haode han
fasset naonlig i Hooedet ag, paa Hien
derneg
—"Jndbrludstyve har været i Bei-g
Urst« hos Universitetsboghandler Gad,
· bot-r de har opbrudt Pengefkabet og til
ognet sig 8——9«00 Kr. Dereftek has
Grosferer C. Rasmusfen, hoor de oed
Hian as falst Negle gik ind og bemes
ttsede sig« 800 Kr· af Pengekaöien, ine
« deng Familien var ude paa Spaseretur.
-— Blegdainshospitalets Foroalter
Herinann var i et lcengere Forhsr hos
Isiesior Finsea ved Ldet Kkiminalkam
Im, eftek hvilket der hleo lagt Arrest
paa Hermanns Person. Heimann hat
tilstaaet at have befoeget Hospitalet i de
stdfte 4 Aar for Sammet-, der oarierer
ira 200 til 500 Kr. aarlig. Der oil
antagelig ikke blioe fotetaget flere Arre
fiationer i Sagen.
- - Kødenhaons Magistkat er kommen
til det Resultat, at Ksbenhaons Kost
Itune felo bar ooertage Risitoen ved
Ulyktesforsikringen af sine Arbeit-ere.
——-- Magistkaten har efter Forlydende
hbt den desendte Eiendom Strandgade
Nr. Is- for 106,000 Kr. Bygningen
sal indrettes til Politistation.
—Aktiefelstabet »FrederiksbekgBant-«
hat tobt Ejendominen Gamle Kongeoei
Nr. 107 paa Histnet af Hauchst-ei for
120,000 Kr. Det er Henstgten i Elen
donunen at etadlere Kontorer for Ban
cen samt at tilbygge et Bokslokalr. .
—- Man vil maaste erindre, hoorledes
« under et Hesteoceddeltb sidste Sommer
Baron Gregers WedellsWedellsborg
styrtede med sin Heft og kotn meget far
ligt til Stade, faa at man mistoiolede
am at han nogenftnde oilde genainde sin
Fertighed, selo ocn Lioet reddedes. J
Ugea til Juli bleo han ndskreoet af Kain
qunehospitalet og stankede i den Anleh
ning 500 Kroner til de Fattige paa Ho
ipitalet for at de stulde kunne fejre en
« glædelig Jul. « ·
Kommunalt Laun. Gentofte-Ordkup
— Sagneraad hat efter Foilydende has
- «·Bantieifi·rmaet Rubin ö- Bing i Kphenk
«’«ljiion afitunet et Zi pCte Kommt-sag
laan paa 600,000 Kr. til pari Kur-.
Dsdsfald. Ribe ældfte Kvinde, Ka
ren Thomfen, fadt Jorgensdatter, er den
Is. Dec. dod paa Ribe Hospital i den
høje Alder af 98 Aar. Den aldrende
Itvinde var Bedsiemoder til 26 Vorne
born og Tipoldcmoder til 2 Børnebørns
born i Amerika. Hun har haft Ophold
i Kloster-et siden 18 73, men ide sidste Z«
Aar bar hun veeiet fengeliggende, og
Aandsevnerne have vceket svage.
—- Sognepkkest til Ollerup og Kirsc
by Menigheder,J US Brandt, er af
gaaet ved Døden efter tre Ugers Syge
leie. Jens Joseph Brandt var født 3·
IJanuar 1812 og blev faaledes neesten 87
Aar gammel.
— Ihr-. Overleege paa Kommuneho
»spitalet, Dr.me(1. R. E. Ravn, R. ai
Dbg og Dbmd., er afgaaet ved Dsden,
83 Aar gl.
—- Overretsprokurator P. A Peterfen
i Kobenbavn er afgaaet ved DIden, 64
Aar gl
— Dofjaegermeftertnde Henriette Ses
venius, fodt Komttsfe Molkte, Ente
eiter Kammerherre Jakob Scavenius til
Basnæs,er afgaaet ved Døden i Scelstsiz
79 Aar gl·
— Etatsraad, forhv. Justitssektetæk
Epermann er dad, 83 Aar gl.
—- Generalmajor J. Hammer er af
gaaet ved Dsden i en Alder af 81 Aar.
Jst-gen Hammer, hvis Fader var Pkæst
fsdtes paa Samss den 5. Oktober 1817.
Han deltag i begge de « sidste Krige og
haode i disse flere Gange Lejlighed til
at ndmeerke sig.
—- Bogholder M. J. Kier ved Crome
ö- Goldschmidts Fabrikek ei- pludfelig
afgaaet ved Døden ramt af et Vierte
stag. Den afdsde, som var 62 Aar gl.,
hat-de i 24 Aar vieret anfat paa Fabri
kecnes Kontor i Darsens, hour han vat
meget afboldt blandt sine Damit-elfen
— En af Thys westfbekendte og bezg
tigste Landmænd, Proprietier A. Stren
sen paa Jrup er temmelig pludselig af
gaaet ved Døden Iom Folge alf en Hier
neblsdning. lsan var fsdt den Lö. Sep
tember 1845 fom Sen af »Ja-PS for
rige Eier.
— Enkeftu Manch blev den SO. De
cember ved et Ulykkegtilfælde overktrt af
en Tipvogn veb Halt-El Hat-n og dsde
soff ksif I
— Den cldste Mund i Hat-seies, th.
Snedkermester N. H. Tbtfkstem er dad.
Afdjde opnaaede e·n Alder af Mk Aar.—
Dunste Lekvarer til Sultanen. Dei
beender ikke bver Dag, at en danfk
Haandvtekker eller Fabrikant bliver Lese
randsr til Tyrkernes Majestæt i Kon
stantinopel. Derfarskan det noteres,
at Leroarefadrikant Kahler i Næstved
li disfe Dage bar faaet en Bestilling
»paa keramiike Arbejder til Sultanens
!Lystslot. Sultanen var bleer opmakkO
fom paa den danste Lervarefabrikant, ved
at dennes Iunttfeerdige Akdeider stod am
talt i et Kunst-Tidsstrift.
En uhvggeliq Nat. Da Snedkek
Rssmusfens Dauer paa Langballe Matt
ved Aorhns forrige Sendag Morgen
oilde hesse en Spand Band op af Gauk
dens Brind, hskte hun en Lyd, fom om
en kaabte om Hjælp. Hun sik tilkaldt
lFaderen og Naboen, ög de opdagede
snart, at et Menneste befandt sig nede i
den 25 Alen dybe Brind. Med AM
stance af et Pak andre Meend ftk de
»Manden halet op fku Dybet, og det viste
-sig da at være en Tjenestekakl fra Moess
»gaard. Monden haode Febek og kande
jilet intet erindke am, hvordan. han var
kommen ned i Btsndem der var fotfvat
Jlig tildakkeh Han hat-de vertet med en
)Del Kammerater nde at jvike, og det er
smaqste en kaad Spsg fra detes Side.
ist der ganste undtagelsegvis den Dag
hentedes Band om Morgenen frelste hans
Liv.
Skvldet. Fotleden Morgen kom en
Ist-beider paa Ryksbing Sukkexfabric
luheldig til Stude. Han var besteeftiget
oed en af Difaspkerne, hvvki Saften
presfes af Roerne, eftek at digfe eke
onekhældte med kogende Band. Ved et
Feiltkin fnublede Monden og : sik uhel
digvis fat paa et Haandtag, hvotmed
man aabner Beholderen, og den koghede
Masse styktede ud over ham. Han stol-;
dedes meget flemt, ifær paa det ene Ben
og langs op· ad Siden. Han forte
sjeblikkelig til Sygehufet, hvor han to
ges under Behandling. Monden, hvis
Nat-n er Lars Peterfen, er, eftek hvad
»Loll. F. Folkt.« meddeles, gift og bo
siddende i Nykshing p. F.
Frosfct ihjeL f Pan Skeelölund fand
tes fotleden Morgen en gammel ngter
frassen ihjeL Han et fotmodentlig ble
pen sin ei· salden om og hat ikte kunnet
bjækge sig i Hus Den kolde Nat hat
da fotvdldt hanc« Ged. "
1
En Hætersmand. Eis Fest afholdsl
tes toklesen i St. Andst til Ære for nul
afgaaede Sugnefoged og Danitebrogs
innnd C. P. Mauer, der famtidig af
Herredgfoged Borup sit overrakt zor
tjenstmedatllen i Sølo med Tillabelfe til
at bære den. »Gamle Moller,« som
han populcert kaldes, kan se tilbage
paa et langt og virksomt Lin; han blev
udnævnt til Sognefoged allereve t April
1857 og hat veetet det altsaa i 42 Aar.
Efter Krlgen 1864 blev han dekokeret
med Dannebrogsmænveneg Hæderstegn,
kek blm overrakt ham af hans Maiesuet
Kotigen perfonlig. Møller er nu inakt
180 Aar og hat nu maattet ftasige sig
lSognefogedtienesien paa Grund af en
!Øjenfvaghed, men han er elleks rast og
ii:I.-ig. Han er en meaet agtet og anfet
Mand, og hans Sognebeboete hak ved
fleke Lejligheder tagt dette for Dagen.
Bclsnning. «Frederitsborg Amts
Branvfoksitktng Ior røkltg Eiern-um«
har, efter hvad ,,Fredekiksb. Amtsav.«
meddeler, stamket Tjenestecarl Lauiits
Anderer, Andern-, et vætdifuldt Land
mandsut sont Belsnning for den Jan-,
han udvtste, da Peter Christenfens Eim
vom »Viandshotm« den IS. Oktober d.
A. nevbrcendtr. Jndboet pg Befcetnin
gen reddedes, hvilket for en stor Del
Itytdtes næonte L. Anderiens Konduite
Erteimlighedsgavr. Fsteken at
Dampsitbet »Spnvetjyllanb,« Kaptajn
C. Kcomann, der fom Føker af Damp
stibet »Chakkoi«p« i Marts 1897 under
facefulde Omstcendigheder i en Sturm i
Østetføen teddede Bestetningen fta en
svenst Skonnekt, »Olga,« hat nu af
Kong Oscak saaec et imsagfuldt meget
massivt, haloanden Knartek hsjt Silv
bceget. Bageret better Kongenö Nat-ne
trak samt en Jnfkkiption. «
Det gamle Engel-us l Vejle vil til
Fotanret blive aflast af et nyt. Byen
paatanker da t den gantle Bogning at
lade lndkette en offentlig Badeanstalt,
et Museum og et Folkebibliotch
Mætkeligt Tilftkldr. Sidste Lied-g
dsmte Kriminalkettkn i Kjbenhaon«i en
Sag, der var ansagt met- Drengen Hora
for Tyveri. Da han ved Daumen
Aisigelie endnu itte var fyldt sit tsde
Aar, tsd Straffen paa Ris. Mandasen
kekpaa blei« Drengsn og dennes Moder
tilfagte til Mode paa Polititatnkieket
for at Dom-neu runde blive »Hei-etc
De udebleve, Ia da de am Tit-Nagen
gave Msde, var Drengen fyldt de 15
Aar og Lande detfpr itte modtage Kis
sttaffen, da Laven hjemlet Straf af
Rotting mev 15 Aars Athen-ea. Da
Kriminalretten ielvfslgelig ikte tan
dsmme oin igen, vtl Sagen nn blive ind
anket for H-,estetet.
Fm Vestcystcn. Sem man kunde
.vente, er vet itte blot Klittekne langg
;Havet, der eke bleone niedtagne If Stor
,men og Hjjoandet, men ogiaa af Boo
biergstrtenterne eke Itote Stykter ttyttede
ned. »Lemvig DagblaM meddeler fan
ledes, at mtdt niellem Kitkeby i Trans
og seer Boobjerg er Passagen langs
Stkænten afbruvt, wethaoet hat« slugt
faa meget nf Jorven, at et Hegn, sont
der for var Sti og Bei tot-bi, mt naar
helt up ttl vet aabne hat-.
Eu mattelig Ejendomshaadeh Pss
Samgø er c vtose Dage «ea Ejeadomsc
handel aifluttet, dek hat tildtaget sig en
Der Opmættiomhed. En Gaakdmaad
i Maatap hat islgt sin Gaacd til en
Boelemand paa den Bettngetie, at Bo
ettzmandeu stal give Gaardcnandeå 1400
Kr. om Aaret, Iaa lange Gaarvmaaaen
og Ratte teuer. Saa faakt de ere dabe,
hat Boelsmanden Gaakdeu aden psvere
Uvbetaltng. Da Gaatdmandea og Ko
nen eke temcneltg nagt Folc, ihaes Gan
den, hvis Bart-c meppe sonstiger 15,
000 Kr» sikte at hlwe Beetsmandea
ganfke lnllig.
Ell Tcrwiuhistvrir. Ea ung Guard
ejer paa Tyhhoxm Itulde i December
Termin betate en stsrre Sucn Penge
fom ea Del as steiammen for Iju
Guard; Ttven og Stedet soc Beratung-n
var aftalt, og haa havde meddeu Irne
paar-tende, at han haode Pengene tug
’pomhte. Da Summen stuwe ectæggeey
var Gaakdejetea imwtekuv farivuuaen.
ISelosptgelig bteo der saa en starre S
«gen eftet hom, "og omstvek fanvt man
hatn vel uwætket oppe paaGaardens
Ihn-law Hatt haode acmug itke hast
IVengentz og verfot havde hats iakpultec
,sig.
z Solqt Hovkdgaard. Awingemecfter
»den I Ost-most 1895 afdpde Etamaav
Schuttz hac- solgt Hooedgaatdea Dami-»
gaakd paa Famer, der hat et Tclltggendes
af 416 Tot-. Land Agn, 40 Thr. Laut-i
Eng og 60 Tar. Land Skoo samt nagte
Existehuitz m ProprietEk-Jenien, Stei
fea·gkz"1iade, for« 295,00·0«Kk. Befeming
og Inventar medspcger. ’ l
J
-,Jltiktts Gltkdc.« Som bekendt klä
ifteier der isnndt osn i Danniarc en
Mceisgde Foreninger, der gsiar nd p.m
ved Opspaiing i Aaictg Lob af smaa
ugentlige Bidrag at tiloejebringe et Be
lob, der med p.1alabne Renter udbetales
ved Jnletid, da der ja paa saa mange
Maadek stillt-s stinkt agede Krav til Pak- i
temonæetk Ac det ilke er Emaasumniehf
del Vek dkljek sig on-» vil fretngaa deraf,j
at AtbeivespSpattkassen i Aathus i disie
Dage til saadanne Fokeninger hat udbe
talt et Beløb af ikte mindre end 133,
000 Kr» nemlig 68,00() Eck. til At
holdsforentngen nf 1880, 23,000 Kr.
til »Ccho,« 21,000 Kr. til »Anroka,«
«6000 Kr. til Statsbanernes Væctsteder,
3500 Kr. til Rekabittekne og Resien til
nundre Foreninger i Thorsager, Se
galt, Elen, Lisbjetg, «Lystknp, Skejby
og Aaby.
Jllbilkkmtt Den 20 Dec. var det
25 Aut, sit-en »Sukketkogekiet Odense«
begyndte stn Vnkiomhed, og altsaa ag
faa 25 Aar, sidcn Roesukcerprodultionen
egentlig holdt sit Jndtog her i Dantnatk,
lkkiver »Fyas Tidende.«
Vel gjokde man allerede paa Napos
leons Tid et Fokspg med Naturw-ta
bkikationen i Danmakk, idet der i Aas-et
1812 anlagdes en Susterfabtik naa
Langeland, men Forspget miglykkedes
helt og opgaoes efter et Pat Aaks For
tøb. Farst ca. 60 Aar efter tog man
Sagen op paa ny. Altieselstabet »De
danfke Sultetfabnker« isiftedes med det
Faunaal, at virte iok Roesukkekindm
strieng Jndferelse, Vg det erhvervede to
Raffinadetiet iKøbenhaon og anlagde
et Kogeri i Odense.
En alenlang Guldftang- Pan Bed
segaatd Marter i Gieoe ved Raslilde er
der for t4 Dage siden fundet en mceckes
lig Guldftang (24 Karat) fra Stenals
deren. Stangen, der er 1 Alen lang«
er indleveret til oldnotdisk Museum og
hat en stor Verdi.
En un Stagd Rein-. Ved de i de
feneste Aar faaoel fra danst fom fka norst
Side gjorte fporadiske Underssgeliek i
det dybe af Stagerak og i de norike
Fiokde paa Sydlandet er dek bleoen fun
det en ny Slags Refer, der gennemgaa
ende er fka 3—5 Tonuner lange. De
kunne paa sine Stedet ved Not-ge sistes
med Aaledtiovaad med Slovle (saaleded
fam det bruges af den danste biologiste
Statiu) i et start Antal, "10—20 Pat
ter i Tracht De ere fmukke rede, naar
de langes, men kunne ikke leoe, naar de
ete fangede. De maa del-for kogee ellet
igpakkes. Smagen ek fortkinlig, meget
mer note almindelige Reing. De leve
tun paa Dybdet fra 50--200 Favne,
saa Fangsten kan tun fokegaa oed Hiælp
af sama Dampbaadez ag man hat i
Rotge allerede sat en sqadan i Gang.
Fangede Rejer fielges iKkistiania for vp
til S Kr. Potten, og Forli-g med at
sende dem til Kobenhavn vil ogsaa blive
lgiortr.
: En ny Handelsitole Igtes its Note-It
»ipre1tet iEsbjekg. Den stal ocere treaakig,
inddelt i tre Klasfer og med en aisiuts
tende Elsamem Eiter Jnitiativ af Han
delsforeningens Bestyrelfe afholdtes der
fakleden et af ca. 70 Personer besagt
Msde om Sagen, og her vedtoges det
næsten enstemmig at lege Stolen.
Statistik Jsplge »Statut-n Ack
bog« for 1898 fes bl. a., at der i Dan
mark i Aarets Leb omkotn ikke mindre
end 630 Mennester ved en nlylkelig
Skæbne. Endvidere at af Sinker og
Lockanter i Fior var der i alt 50, fom
direkte berøkte 812 Akbejdsgivere og
6813 Arbeidere (3562 stritende, 3251
blev atbejdsløfe ved Lockout’en). 20
Stkiker varede mindre end en Uge, 30
fka 1——13 Uget og 10 fra 14—2·t Uger.
J 7 Tilfaclde bilagdes Konflikten ved
Voldgift. Desuden var der i Landbrus
get 5 Stkiker hoc 5 Arbejdsgivere nied
tilsaannen 56 Arbeit-ne
Ulqlkeefoksikkingeu. Pan et uf Re
prcefentanter for Atheidsgivere uden for
Ksbenhavn iblandt Landbkuget og for
Kobsieedetne afhpldt «Msde ftiftedes m
paa faste Pteemier og under Gensidighed
basetet Ulylkesfotsiktingsforening for
Same-, Msen og Sjælland med Undta
gelse af Kebenhavn og Fredetilöberg.
Fokeningen vil forlods til sine Medlem
user give indtil 75 pCt. ai Ovetskndet i
Banns. De fokelpbige Love pedtoged,
og en midlertidig Bestytelfe valgtes.
Saat Forretningdferer antoges Kain
met-fauler Chr. Skeel, Kpdenhaom
Fokeningen hak sinttet Ovetengkomsi
tned det af Staten anerkendte For-sit
kingsselstab »Folket.«
Ministerial Siltesokg. En katolsi
Pcæst og ftre Nrnner ete komne til Sil-;
keborg for at tage den i Sommer kehteY
Eiendom (Distktktslæge Schiedtö tidli.
get-e Villa) i Besiddelfr. Bygningen
oil blive indrettet til Ssstrehuc og Ka
pel. ·
»
«
Drovningcns Smykkkr. J Fslgs
Dronning Loulses eftelladte Ønske har
den kronologisie Samling pna Rosen
xborg tnodtaget en Del meget vcerdifulde(
og i historist Henseende overordentiigs
interessante Smylker, fom DronntngenI
dels haode modtaget fom Gavek fra sin;
niermeste Slcegt, dels havde asvet efter;
Mehletntner af Kongehnfet. Dronning
Louife nætede en levende Jnteresfe for
Kongehufets Samlinger paa Rechenber
og har udpeget de Minder fra heut-es
Lin, hun anstede bevarede til Erindring
for Eftertiden. «
Bræadt Ritte. Om Nat-en den 19.»
December udbrsd en heftig Jldlas i den
ud mod Sundet venvende dlsi af Hum
lebaek Kitte. Det lykkeves at faa Jlden
siukket ved 4-Tiden, men da var hele
den angrebne Flai og Koret adelagh
Jlden opdagedes farst af Jnfpektsren
paa Herregaarden »Krogernp.« Induk
taren allaktnetebe straks Birkefuldmag
eigen og Priestem Jlden er spstaaet ped,
at nogle glasfekede Banner-r, der fsrte
ind under Taqu i Korhvceloingen,
sprengtes Dagen i Farveien, da der var
Varme paa Grund af Gubstjenesten.
Karbygningen med den af Professor
Blvch malede Altertavle famt Alterklaes
del brcendte, ligefocn Kirkens heilige Kar
Idelagdes, Bed Fifkernes Hjælp lykke
des det at indfcmnke Jlden til Karl-pg
ningen.
Jndviet Mle Den ny Kitke iLIk
ten oed Hist-sing indviedes den 18. De
cember-i Ooekværelfe af 400 Mennefker.
Jndvielfestalen , holdtes af Bistap
Schonsboe. Efter Jndoielfen var der
Fallesfqisning paa Gæstgivergaatden,
hvok Amtmand Wedells-Wedellsborg
talte for Kongen. -
Unddkaget fig Bæruepligtem Trans
porteret til thokg for at aftjene sin
Vatnepligt blev forleden en Mund fta
Aarbjerg ved Stipe. Hatt havde vieret
indkaldt til Tjeneste i Bibel-gis Efter
aaret, men undlad at give Mede. For
en Tid sidea blev hnn faas anholdt for
Betleri, og efter at han nu havde fonet
sin Straf herfor maatte fhan, hvor n
dig han end vilde, gsre Folgefkab med
en Sergent til Viborg. Der faar han
atter Straf pg hagefter kommer faa
Beernepligten.
Fortbivlelfeus Kann-. Den spenste
Slonnert »Cotnpetitor« strandede old
N. Lyngoig ncer Rings-hing den 19.
Dec. Skonnertenj var gaaet ad for
Kosten-. Fokst obferoekedei den fra
Sonderoig gaaende Syd paa. Sondog
den Is. Dec. satte den- Kukfen mod
Nord, men kom ikte langere end pp ud
for Hnsbo og Thorsmiade. J Ratten
Lob mellem Sondagj og Mandag var
den igen for sydgaoende, stadig holdende
sig sao langtzude fra Land, at den ikke
com ind paa Revlerne. Men Mandog
Morgen vor Skonnerteng kommen san
langt Sod paa, at den helesDagen holdt
sig ud for N. Lyngnig. Sau ostdt man
kunde iqgttage fka Landkxvlgjorde den
store Anstrengelfer for .at holde sig ude
fra Revlekne. Ud paa Efeermiddagen
ncermede den iig betankelig de faklige
Nevlek, ogivedzAftenstid stod den fast
ca· 300 Alen fra Land. Da fac- Red
ningsvæsenet, der hele Tiden haode fulgt
Sktbets Beoægelser, at nu mantte der
gotes noget. Raketappataterne bleoe
giort link, og Roletter fattes ud over
Skibet, saa Fordindelfe synes at viere
lykkedes. Men da stiltessSkonnerten i
et Nu og fokivandt for»Synet af Red
ningstnændenr. Og nnd Skibet for
fvandt den ulykkelige Befætning, deki
dageois havde kempets for Lioet og nu
stod sag neer Land. Lidt efter at alt var
flugt af de graadige leger drev en of
Besætningen i Land, men han var mete
dod end levende. Sau hurtig det lod
sig gsre blev der tilkaldt Lagehjælp ftu
Rings-hing til den doende Ssmand, der
var frs Beoidstheden. Fjrst Titsdog
Morgen sporedes der Livötegn og op poa
Degen kunde det konstateres, at hnn var
udenfor Fute. Grunden til Skidets
hurtige Forfoinden menes at were den
Omsteendighed, at Ankeret holdt det fast
paa Reolen. Hunde Anketet ikke væket
udkastet, oilde Stil-et utviolfostt hurtig
vcere bleoet kostet ind over Reoletne og
op paa Land eller dog san mer, at Be
scetningen fandfynligvis vilde vceke ble
ven reddet. Nu fandt de alle paa en
ncer dexes Gras i Bolgekne, og det soo
at sige imellem Hiendekne pas Red
ningSoeefenet, der stod parat til at tage
mod dem. «
Stvtmen. Den starke Pestenstokm
Natten til den Il. Der-. hat gjokt det of
med den Bro, Banddygningsvkefenet i
Sommer bar bygget nd i Thydoron Ka
nol. Den storste Del er bottkevet, og
Resten ligget hultek til haltet-. Alt dei
thekdige Arbejde med at bygge Broen et
jiaaledes spildt.
Hcdkfklssqbkt. Jfolge Hebefelslobets
Tibsflmt er af nn Plantager tiltonnnet
l i Thiited Amt paa 51 Thr. Land, s i
Ringkøbing Amt paa ca 171H Th. Land,
l i Silbe Amt pna ca. 26 Tdr. Land og
l i Aalbotg Amt paa ca. lZik Td. Land.
Tet Classensse Fideikommis har be
nilget Selstabet et ekstraordinært Til
fkud paa 2000 Kr. til Foisøg med Jud
vinding af Tiere af Bieigfyroed.
J 1898 er der oprettet 47 Mofeftn
tioner i Jylland og l paa Fyn, Inedens
33 Motestationer i Jnlland og 3 pna
Lolland-Falster ere aisluttede.
Eicndvmsfqlg. Eiendommen »Wil
helmsminve« i Nsdager Soqn er af
Tpinmertnefter Breinholdt af Aqrhns
folgt til Fort-alter Hermanfen af Dis-ts
gnnrd ior 54,000 Kr.
Ei dykt Heut-. J Slntningen If sc
erne lob Lenggrene Fkijs Freiisenbors
sine state Skooe indhegne nied et 4 Acen
hsit Stak1t, for at fvrhindre Vildtet,
naonlig Dyrevilotet, ist gaa nd paa
de iilstsdende BsnbermarkeL hegnets
Længde var henoed 5 danske Mil. Nu
er Hegnet mange Steder bleven Ist-Mel
digt og raavdent, og et nyt Hegn bliser
for Tit-en opfat. Dei ny Hegn hat ag
faa en Heide af 4 Otten, men Lægterne
bliver fat nied tun 2 Tom-vers Meile-n
rum, og for nn ogsan at forhindre Ha
rerne i m for-lade Stank-w bliver der
anlnagt ct lsk Alen biet-i Traadvien for
ncden, saaledeb at det bliner gravet I
Alen ned i Jorden.
Ulckkcscilfckldr. Ell Bogbinderfvend
iVeile, som forrige Munde-g var ved
at fabrikere Fyrværkerisuger, hooktil
beugtes en Del Krndt, var san nheldis
Hat faa det let annendelige Stof for mer«
til Gassiamtnen, hooroeb en Eksplosien
fandt Steh. Bogbinderen sik hele Be
holdningen op i Ansigtet, der full-sten
digt bleo blottet for Buben.
Obtls Tquksfqbkit i Micher der er
nyopisrt efter Branden, er nu qfceeeret
til Benyttelfe. Fabriken indtager et
Areal af over 1 Td. Land og oil bestei
tige rigelig 500 Arbejderez den her Ie
stet ca. 800,i)00 Kr. nt opfjrr.
Eu heldig Fujisan En Sigm-hand
ler i det Smaa i Middelfnrt, der styldte
et n to Tusind Kroner bort og insen
Udsej faa til at klare Golden, metdte stg
til Skifteretten fotn fallit. —« Skliterettes
giorde Beet np og sandt, d di- i Itsde
m. v. knn var for en Viert-i af i alt 77
Kr. Da.Manden hat-de Ret til hertf
at udtnge for 60 Kr. og der saaledei
tun vilde blive 17 KrJtilbagy stennede
Stifteretten, at Boet ikke vilde viere til
stkækkelig til for Retten at dakke til-gif
terne ved Beete Behandling. Fallenten
sit d: kfor Boet ndleoeretog er altsna ikke
tnere fallit.
» Blodfokgiftning. SygehuelcegeSchad
’i Nykebing p. S., der ji tangere Tid
ihar behandlet en Patient, sont vor inh
lagt paa Sygehnfet nied en alvorlig
Blodforgiftning, hat derved felv paa
draget sig denne farligesSygdom E
Tid lang troede han dag, at Tiiftelbet
istulde blive af letteke Natur-; men nu
har det dessærre dist« sig, at Tilfteldet
er faa alvorligt, at han man undeikaste
sig en Operation paa et Hofpital i KI
benimm
Død ai Blodforgiituing. For en 3
Ugers Tid siden fik Ksbmand J. P.
Nielien iEfkildsttup· klemt en Finger
ved Aflæöning ai. en.-Hakkelsemastine,
fanledes at der fremkom en ganste abe
itybeliz faakalbt »Blodblegn.« J Be
Igyndelfen blev Staden ikke regnet for
T anget, men senere svulmede Haanben op,
Iog trods paakaldt Legehjcelp lykkedes
vet ilke at hindre, at Sygdommen gis
over i Blodet, hoorefter Dsden paa
folgte
s To Mund dkulnedr. Dampan
; »Ydun« nf Kehenhavn paa Reise fka
Hobro til Keil-whqu onerfejlede net
udenfor Mariager en Fisterbaad, hvoki
der var 4 Fistere fra Mariager. To af
Wem brulnede, men de to anvreireddedes,
dels ved Hjælp af Aarerne, dels lped nd
kastede Bejer.
Ovtklskt of Tuget. Arbeit-stund
Jeng Lunding af Soensikupmofe ble
pna Banen mellem Skrillinge og Mid
delfart ovekksrt nf Toget. Liget blev i
ikrcekkelig letnlcestet Tilstand fundet af
en Baneoogter; det hpfre Ben og den
venstre Arm var ask-et og Hovedet be
stadiget. Den forulyklelige efterlader
Ente og et Binn.
Savnede Hittshalssiskerr. En saos
net Pram er dkevet iLand ved Ranbjerg.
Om dens Mandstabs Stiel-ne foreligger
imivlertid intet. Den Mnligheb er ja
ikke udelukket, at de kan viere blepet op
taget nf et Stil-; men i Hirtshals anser
man det for fanbsynligt, at Fisketne har
fundet deres Dsd i hat-et.