Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 12, 1899, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    l
· .
. . .
o.0.·
. l .«..«·.J. x ; -
. » .·
. I.- ... i
g
is ·
.«.« ,
I· "
x
«- s
F
.
rle III Flsrsi ·.: —
iHsJ h sp».-"i; · l
IN« jiisi Ä «·- « 4 I
.« --«——
·-ANIHIT-a ifc A -
.ks ;
;.«:, .
) l
W
m-!
- ! Ilsxxexkxzsx
.El Wuka mst
I I
i
n
Z
l
!
W
jin
Ncenah, Wis» Torsdag den 12. Januar 1899. -— « 8dc Aug.
W i?
Stillingen.
politiinekbiit
Krig oa Fied. — thostuingen —
Fjender i reiten. — List ai hockt.
Man har lagt Napoleon l de er
i Munden, socn forteilen can nasse irr
de fleste: »Gud bevare nng for nu e
Vennerz mine Fjender stal jeg selo klare
mig for.« Den indeiste Tanke i denne
Seetning er tydelig not, og den tradei
frem for alles Blikle nu i det offentligi
Liv. Det har oist været en travl rg de
væget Tid for vor Regung unieng
Krigen stod paa; men vi hat« nu den
Mening, at det værfte er tilbage. Soni
del fes af Iei nieste HonedartikeL ei
Stillingen kritisk med Hensyn til de
Filippinske Der, og der er Meend her i
De Forenede Stam, sont spger endmerei
«at vansleliggare Situationen, baade
nied Hensyn til den nys naevnte Øgruppe
og Kuba. -
Og dag! Set ganske nagiemi raa
Farhaldene stiller det sig. ja fauledeg:
Man mener, at den nys tilendebragte
Krig har kostet Landet i runde Tal 250
Millioner Da-llars. Derfom Spanien l
sin Tid havde veeret til Sinds at pille
seelge Kuda for denne Sum, havde Ame
rika gladelig staaet til; for det havde
veeket en god Handel. Nu ere Pengene
iar starsie Delen lomne i Omlad blandt
dort eget Folk,— det maa vel kaldes
en endnn dedre Handel, set fra et For
retningsstandpuntt.
Operior Kendsgerninger nyttek det
ikke at disputerr. Kuda ag Inn-pi
nerne faar vi vel forelsbig at detragte
sont kam-net ind under amerikanst Styre.
Og det helf synes i Grunden for Die
Nslikttifi hinslsgt Nlligevel bar der
dannet stg yet saakaldet »Am-Eisena
sion«-Parti, der vil lægge alle de hin
dtlngck lVee »so Its g nur-i iou yet
mulig. J Sfpidsen for dette staat
Mund fein Gtaoer Cleveland, Andrew
Carnegie, Charles Eliat Ratten, Reed,
Carl Schutz ag Win. Bryan· »Dan
steten-« er itlse noget Partiorgan og Me
ningen her er ikte at taste Smuds paa
nagen. Der er Blade nat, sotn f. Ets.
vil taabe hejt am, at Andeiaegeren Gro
ver traadte ned fra Preesidentstvlen som
Millionen, iModseetning til andre Pete
sidenter, der fratraadte Embedet med
nedbrudt Helbred og fattig paa Penge.
Eilet fam formelles am Win. Benan, at
han leider lebst med sin Keines Veltalen
hed. Meningen med disfe Linier er tun
et Varielgord i Tide om at viere agt
paagivende. Kendsgerningerne lader
fis ja ikke slaa ned. Haarfor da lytte
til Mem-, hvis Farmaal tun et at fier
irart Bande. De sage deres eget og
har ingen Tanke for del atmene Bedtte.
Dag hæver der Fig agsaa andre Nester-,
endag fra den samme Lejr. Saaledeö
stal her nceones en Udtalelse fra Arthur
Sewall fra Maine, Kandidat for Vice
preesident paa den demokratiste Tritt
samtnen med Cal. W. J. Bryan fam
Preesidentkandidat i 1896, sigerz »Jeg
bryder mig ikke om at udtale mig om
Cal. Bryans Anti Ekspanstonz men felo
er ieg af den Mening, at vi inaa holde
Filippinernr. Det er sandt, at vi ikke
gis i ltkrlg for at erhverve Land. Men
det er ligesaa sandt, at Filippinerne
faldt i vor Haand ved Krigelykken, pg at
vi inaa deholde dem· Det vilde viere
gruiomt at give dein tilbage til Spanien,
ag at lade dem være uafhcngige vilde
viere endnu mere grusomt; for det nilde
gsre dein til et Bytte for indvartes Anatti
og udvartes til et Bytte for Entopa.
Jeg tror heller ikle, at zilippinerne vil
dlioe nagen Byrde for os. Vort Lant
hat vift sin Evne til at styke andre Er
hvervelier ag løie andre jtore Spøibk
maal.« !
Nin Joche-und !
Barrett Ejendornmen, desiaaende ai
over 100 Acres Land udenfar Pygma
ien .i Deatwaod, S. D» er folgt til
cDetroit ä- Deadwood Mining syndi
est-statt 8125,000. EttTnnnel 280
Iad lang, seiner cravet paaEiendonk
'men, mer« at. der er en 25 zod tyi
»Ist-heranre, as at der sgfu er Guld.
Ris- og Valfemolle.
For danfk og jvenfk Kapital agtes i
Gnteborg anlagt en Ris- og Bauern-Ue
Aktiekapltalen skal viere 600,000 Kr.,
men stal kunne udvides til 1,800,000
Kr. Vestyrelsen er folgende: Etalsraad
G ückstadt,Direktpr for Ø1«tasiatiIkKoms
pag-ri, Konsul Anderfen og Direktor J
I L: ch-naun, Ystad. Adininistrerende
! Direktor bliver Gustaf E. Reuter.
)
Skat i (5hrifiiania.
Der as Christiania Vystyrc sorcslam
ede Budget for Bykasseni 18 st- os -
Ifnttet et samlet ordinært Udgiftsbeløb af
Kr. 10,270,000. Ncerings- og For
tnnesstat opsøres med 4,961,000 og Ei
endomsstatten med 2,084,000 Kr. Der
bliver er-· Forpg k- uI ngmkrne fra»
forrige Budget as Kr. st.u(·-O. Herafk
er bl. a. opsprt Kr. 20,0s)0 mere til
Gaderenhold og 16,000 mere til Opa1
bejdelfe af Fortauge end af Budgettomk
teen foreslaaet.
Virtfomhed.
lron Age siger i sin Oversigt over
Ugens Jernindustri: Der er en Obli
vende Birkfomhed baade iJern-, Smal
pg andre Metal-Jndustrier, Matkedet
er imidlertid nu stotte. Fabrikerne er
faa ooerlæsset med Bestillinger for
mange Maaneder fremden-, at de gar,
hvad de san for at afholde sine Kunder
fra Spekulationer for du ist-ste. Hvor
optaget Staalfabrikerne er, fremgaar
deraf, at en eneste Fabrik hat Bestä
linger for 1,000,000 Tons indftrt i
sine Bogen Og untre Fadriker staat i
sama-e Inhalt-. «
Kaum ved den vtaa Nil.
Den for en Tid wen omfslte Kamp
mellem de engelstmgypsifke Tropper un
der Oberst Lcwig ag Resterne af Kali
fens Tropper under Emiren Fedill, hat
vrerei alvorligere, end man fra forst af
imme. sEmiren undkom, men 500 af
hans Soldater faldt i Kampen. De
engelst-cgyptifke Tropper havde 27 Un
derossieeter og Soldater drcebte vg 124
saurede. Desuden tog de engelst-ægyp
tisie Tropper 1500 tilfange. Major
Fergusm og Oberst Lewiz blev haardt
faaret. Moxim Kanonerne gjorde alter
det væfentugue Uoslag usw-nim
Guts-produktiven i 1898.
Montdirektøren hat faaet sit faul
bige Ovetslag skekdigt over Landen-s
aaxlige Guldpkoduktion, som Resultaten
Der blev i 1898 udoundet for 865,
782677 i Gllld Mod 857,363,000 i
1897. Colorado staar fremdeles som
Nr. 1 i Guldptcduktionen med 824,
500,000 mod 819,104,200 i 1897,
bereitet kommer Caltfornia med 814,
883,721 mod« 814,618,30.0 i 1897·
Nevada, Jdaho, Utah, Alaska, Oregon.
Washington« New Mexico, Michigan,
Texas og Wyoming samt stere af de
Iokige Statet hat et Uodytte af fra
8599,483 i Washington til 87,500 i
Izu-ag. "
s
Kompagnifkah.
Fabrikanter af Jernsenge fta 9—10
Statek i Besten modte i Gent North
ern Hotel, Cyieago i Frevags for at
oanae en Organisation i den Hensigt at
foihøje Pkiierne paa sit Fabrikat og
fokhindke fmaa Ftabkikanter fra at scelge
under de iastiatte Pkifer. L. W. Pal
men-, Praesident for Hast-ern Iron Bad
Manukactures’ Association, var til
itede for at biltaa med at lægge Planet
for Vesiens Organisation. Fabrikan
ztetne fta Østen nistet-, at Vestrns Fa
kaikanter stal danne en Fokening, for at
faa begge Fkaktioner kan forene sig og
tontrollete Londets Produktion af Jem
sengr. Westens Forening stal otnfatte
alle Fabr-tonm- oestenfor Pimbutg.
Omtrent 20 Neptcientantek for huie i
Besten betrog i Mida.
Filippincrne. i
Pwkst
Aguinnldo vil ille hoie sig for de FIT
cnede Staters katherkekømmr.
Som allerede forudsagti »Danskeren« »
paa et lacht tidlikie1-e Standpunkt vili
Jninrgentspreren Aguinaldo blive len,
som Amerika faar aloorligst at ttckkkegs
med. Han vil, hvad han vil, det er
aabenbartz og det er itle iFavør as
amerikansk Styre. Han hat tumlet
Spanierne nok iaa godt og nn vil han
tumle Ame1·ikanerne. Tiden vil vise,
hvokledes denne sidfte Alt nil gaa for
sig; nicn del bedrøvelige vev Sagen er,
at det offentltg etklcere6, at han stal
have faaet moralst Stolte af note sea
kaldte antjsexpansion’s Politikeke, som
nu ad den Vej feiger at gøre detes Navne
bekendte. Sligt vækkek selvsplgeligt
ondt Blod has Beboerne, og Situatio
nen vansteliggores for Amerika· At
Spanierne efter sit Redeklag eftek bedste
Evne lytter til den Side, er ikke at un
dkes over. Detfor, som tidligere med
delt, er Jloilo af Spunieine opekgivet
til Jnsurgenteme, og nu vil ilke disse
overgive sin Ret til Amerika-lerne, og
iaa maa der blive Kamp.
Aguinaldv hat udgivet en Proklama
tion, af hvilken man kan ftp-um at
hanc egentlige Plan er, at blioe Dit
tator for de Filippinste Ort-.
General Riss, den amerikanske
Overstbefalenve paa spean hat sendt
Telegtani am, at Stemningen blinkt
med hoet Dag Ineke spendh
Den fungerende amerikanste Konsuli
Jloilo. hat forladt sin Bolig pg er em
bokd pas Nilvpotthos General Wes-,
Alle Fortetninget iJloilo et nedlagt, «
og Banketnes Kontantbeholdning er,
ligesom Handelsmændenes, btagt em
botd i Ktigsstibene.
Det er jo betendt not, at under Kri
gen havde Aguinalda sine Agentet i
Washington. Disfe hat udsiudetet, at
der er et Parti, som modarbejdek Me
Kinley af alle Krafter, og paa dette
Parti statter Jnfurgentetne sig. Det
for mener Aguinaldo, uagtet han i sin
egen Lejr hat mange Fjendek, at For
stelleniOpfattelsen af dette Spørgs
maal idet amekianste Senat kan væte
ham til nngen Nytte, og i denne Ret
ning handler han.
Jnsurgenterne hat truffet Fort-ruhel
fer til at holde Byen og til at pdelcegge
den, saasremt de lider Redetlag. J
Gaderne er opføtt Forstansninger, og
et ftort Antal Bygningek er nicelttet med
Retosene, saa at de kan antandes faa
snatt Amerikanerne faar Fodfæste i
Byen. .
Stor Kulhandel.
Lackawanna Jem- og Staalkompagni
tilhøtende Kulgruber omkking Serantvn
(fothen Leckawanna Jern- og Statut-sm
pagni), som antages at indeholde fka
25,000,000 til 30,000,000 Tons An
thracitkul, er tobt of Parier, interesse
ret iNew York, Onatatio dr- Wessern
Jetnbanefelstab. Udbyttet af Grubetne
vil blive fragtet af nævnte Bauen
Grubetnes Kapacitet er vatkrtng v80t),
000 Tons om Aaret. Dem er undipl
somt det vigtigste Stkidt Ontario W st
ern Banen har foretaget siden den i
1890 begyndte Kulforketningcr. Det
betyder en Forøgelse af dens Fragtonu
fang, som antageligvis vil fotddble Bu
nens Nettofottjeneste. Bancns Fragt
mcengde vil nu formentlig dteje sig om
2,510,000 Tons pr. Aar.
Nedfalden Meteorftcm
En Meteor af 55 Bunds Vægt faldt
fertige Ssndag Aften net ithheden ai
Aberdeen, og plsjede sig ned 20 Tom
mek gennem den stosne Jord« John
Mvnkoe koste stroks til Stevet og fandt
en varm Invalignende Sten og meget
paart-. Flete sman Styktet vak- blevne
asslaqede i Faldet, og fandtei i Umhe
heb-It
Europa.
Store Fxtxsndringen
Mit Forlmnd. —- annskiais Stilling.
Dtcyfns.— Anti-Anattistkongresien.
Gcermgen i Europa hat givet sig et
ststag i et nyt Forbund,som stal indbe
fsxte Russland, Tystland og Italien, for
derved at modatbejde Frankkig. Initia
1.net tommek fm den tyste Kejfer, som
n- f bar mere Respekt for Mann-Mc end
for Russland og derfor af alle Krcefter
torzer at faa et fatt Stottepunkt, som
insidlerttd dog ikke hor megen Lighed
med det internationale Afvæbnjngsfor
stag.
’l"1mc-s’ Korrespondent i Sebaftopel
har foretaget en Rundkejfe blandt de
tussiske Flaade- og Militærstotioner i
Sortehavsdifttiktet. Han afvifer en
hver Tanke vm, at Rusland for Alvor
tættkcr paa Afvæbniyg, og siger: »Don
alt iFlaadefiationeme udfotdes en fe-«
bekagtigt Vttkfomhed. Jkke en Mund
er trutket dort fta Flaudens eller Oce
teus Lønningslister ellek fra Genuss-)
nexne. Flaadeministekea og Kkigsmi
niftmu foretager abstrakte Jnspektions
rejier og paastynder Arbeit-et Der hat
aldrig vcmt en større Styrke for Flaaden
end i Oktober og November, og Gomi
fonekne langs den kussiste-tytkiste
Strafe fokstcrkes saa hurtigt, tom bet
lud-r sig ganz jo tangere Gatnisoneme
liggek mod Oft, desto mere forftækkes
de.«
Tkkankrig er 1 en keitifk Stilling.
Socialifterne dannet Vigilantkomiteer,
fest t Paris steil passe paavat ikke de
StJe tagek det oltsammem Heer-as
Mätssäsk tepublikgnfksintkeU men Of
sieet«ekue ipejder med Lcngsel mod en
ny .Napoleong-Petiode, — men den la
dek visi vente pqa sig. Dreyfus omtutes
flet its-.
Man hsret nu ikke nvget tit, at Preus
Ietne saurer Ostetrig med fin- Udvisutm
get-, faa Ministerens Udtalelie om at
gute Gengæld hat vift hiulpet. Jkke
sauledes overfosk Danmatkz det et jo ikke
fes farligt. Derimod er det eitel-rig
ste Keiferdømme iaaledes opkeoet c Par
tiet med Brauden mod Tystland, iaa en
Ktiie synes mer fokestaaende.
Anti-Anatkistkoagtesfen, der jo nu ek
stunet, hat som Resultat tun ftp-minim
get et Swil, og det Smil breder sig
over hele Europa. Der et jo nok obta
get en Del Resolutioner, men ingen ved
hvad det er (undtagen maasie Aventi
sterne selv), og ingen frygter denne
Sammenkomst, der ttods sit Eresrygtmd
gydende Udfeende ncermeft mag betragus
som et Steg i Luften.s
Pan Afvcle.
Der er i Catlgticna opdaget Tyve
riet »af Flaabens Kasse, der bei-b sig til
c.1. 10,000 Kr. En Bogbindettatbej
der Frithiof Nilsion er anhpldt iom
mislænkt for at væte Gerningsmanden.
Ved fidfte Mantua-. opgprelse opdcsgedks
en Kassemangel og da man haode for
vigset sig em, at der ikte fokelaa en
Regnstabsfejl, blev Sagen ooetgioen tit
Politiet, der fandt Anledning til at ak
restere Frithiof Ntlsiotr. Dei oplystes
nemlig, at Arrestanten i ten sidfte Tid
hat hkugt mismnkclig mange Penge.
Han hat væktt bestcefngeti Kassan Lo
kale med at hefte og pagineke Bilag m
Kasferegnstabet og xpholdt sig i den
Anledning idet Betrug der støder pp
tilKasseIerkontoreh Han hat itke af
tagt Tilftaaelie.
-————-.-0—.-—-——
Ameritanit Synvitat.
Et amerikanst Syndikat hat as Erne
doks Regetiug iaaet Koncessioa til at
bqgge en Jetnbane im Kysten til des
Jndkle of Landet. Syndikatet hat op
uoaet dem ved at kobe Ecnavoks Sims
gceld, du- belpbek sig til 83,500,000.
Kreditotetne, fom ikke ventevt at fqa en
Cent, gik inv paq at likosdere for th
500,ouo. Syndikam hat ogiad Kon
cesston pas at opnm e- Bank i Guy
quil.
Geuophygget.
Great Weitem Destillen I Ver-Um
som blev øbclagt af Lynild ifjor Som
mer, er ombygget og betydeltg udvidet.
Der vil bruge 15,000 Bushel Majs og
kunne tiloirke 60,000 Gallonek Whisky
om Bogen. Dem er det storfte De-«
stilleki i Bett-km og man hat paastym
det Ombygningningen af det« da bety
delige Bestillinger fka Udlandel er ind
løbet. Man anvendek nemlig Alkohcl
ved Fabrikationen of røgfrit Krum
Opgiort Regt-ital-.
Marothon County forhenvcerende
Kasferer Carl A. Passs Bands-wand hat«
betalt 86,879 i Kontantet og en note
paa 85000 og sanledes heult widerhal
lancen fra de to Terminet, han havde
Embedet. Johu C.«Berg, som var
Kasieter i to·’Tekminer før Pass, kom i
ev Undetballance qf 813,000. Hans
Bondgmænd har sagt sig villige til at
smle med Countyet ved at betale 50«
Cents pqa Dollaren. Dette blep af
slaaet og en Bestutning vedtqget om, at
75 Cents paa, Dollaren vilde blive mod
taget. ’ »
Smaanyt.·
Den 100aatige William Endicott,
fotn dode iBeverley, Mosis-, iMam
dags nat Øienvidne til Slaget melletn
ergatterne Chegapeake ag Shannon
den Isie Juni Ists. han nedstammede
i lige Linie fta Gut-ernst Endicott fra
Massachusetts Bay Koloni.
— Tre Mennestet omkom i en Hotels
drand i Pittsbukg, Pa , den 9de ds.
Alle yake Gasstek J».Hotellet-« ek- kvaltes
af Regen. Fern tik iatligs iZikandsaan
— A. D. Hendriksen iJanesvtlle,
Wis» sont sit et Sslagtilfeelde den 1fte
Deebr., stal ikke have fmagt andet end
Band siden. Han hat altsaa levet i 35
Dage nden nagen Næking. Mk. Heu
dkickfan er vel kendt over hele Staten.
Han var i 16 Aar Supetintendent ved
Statens Jadustrial School i Wankefha
-—Et Selskab af Wholesale- og Kom
missionskøbmeend fka Minneapolis, St.
Paul og Duluth var iLordags iChi
cago paa Gennemreise til New Otleans
og andre Byer i Sydftaterne. De rei
fende kam om Morgenen paa North
Weftern Jernbaneni Prioatvogn og tog
ind i erat Nocthern Hotel, book de
beværtedes af Jernbanemeend t Chieago.
De reiste om Aftenen til New Orleans
over Illinois Central Banen.
— Senor Romero. metikanst Am
bassador til de Forenede Statet, dsde i
Fredngs, 62 Aar gamknel, eftet at have
undetkattet sig en Overation for Blind
tatmsbeteendelfr. Liget oil blive fett
til Mexico for Begkavelfr. Den afdøde
Dipolomat blev alletede i 1859 Sekte
tcer ved den mcrikanste Legation i Wash
ington» Han blev Gesandt i 1882.
—- De For-. Statets Distkiktsdammet
i San Franeisca dar etklaetet, at Af
fenderen af et Telegkane man betale
Kiigsstatten paa samme, og at Tele
gtalkoaipagniet stipper.
— Poltdepartementet dar nn no tat
iqang hurtiggaaende Pqsttog melletn
New York og San Impulsen-· Det
sprstetildagelagde Vejen mellein de to
Byek paa 99 Timee og 55 Minntter,
18 Timek hnrtigere end almindeligt.
«— En Kot Del af Kongressens Med
leinmer er i denne Tid lidende af La
Etipoe.
—- Kongresmand Nelfon Dingley af
Maine ligger lot Døden i Washington.
Han er fyg af Lungebetændelse,som satte
ind efter et siemt Anfald af Gen-·
—- Paftor —MeJnturss i Spokane,
Wash» hat bistuttet at danne en soda
liuist Kaloni med et Hundert-e ktlftne
Familien han hat silret sig Ret til
20,000 Art-es Land i Beute-n Co., Ore
gon. 8200.000 et flkket dam. sola
giftmu vll ateeife Ined det ellettytstr for
at beng det sptlaliflcte Saul-at
IFra udknlandskc Maoer
Kort Omrid5.
Sammentrwngt Fremtillmg as hvud
der forkgaqr makng i Beiden
Prinfen of Wuleg fuldt so Iom ht
kendt nei) ad Troppekne hovs Rothschiids
i Sommer og stodte sit Knir. Man sog
det ikfc for at oæke farligt, uagtet hun
kom under omhyggelig Lægebchandchig.
Nu Iyneg dei dog fouthinfens duartige
Kosiftitution og Bestadigellin hat fokemt
sig vm at gme Prinsens Helbredgtimand
belænkeiig.
J Øsiekrigillngam hat Akt-geringen
mastig gøre fandanne Jndrmnmellek
oderka Ungareme, at der foreløvtg
kuude blive Fred i Hufei. Dog ek des
en almmdelig Antohelih at del tun et
et Tidsspørggmaal, faa vil atter Toc
Idragten vctke i fuld Gang i detle ai im
mauge fotstclligaktede Elem- nler sum
I meniatte Rige
I Foiholdet mellem den asterrigste Re
«geting og den preussiske er free-heiss.
faadan hqlat med iukt og hale used
Eddikc Tqstlands Keller folet sig per
soalig toxnaermet iordi den Istrmgise
Minister fik Lov til at udtale sig ins
frit om de tysie Udvisninsger. Pan de
anden Side san Østekrig ika tagt Mi
niftetens Okd i sig, da Folkestemningen
et imod Udvisningsfysiemet
Don Carlos hat latet for-lagst fis
end-iu, san Spanien er for Øjehlikktt .
toligt og uedtrykt. J Frantkig vcd
man ikke merk Pest-d om Duny end
vi øed her i Amerika, Wer-den ene met
stridende Efterretning krydfet den sahen.
Jeruhaneuttjtter.
xuswtzfz ARE-z HENNI- «
fammen rSmndags am Eik Vcllcy,
Tenn. Irre Maul-( bleo dreht, site
Jekudanesolh Iyrlmdeken og Lokomo
tivfsnren paa Fragttoget er fast-e
faa farltgt, at de ikte tat-E tm. Im
Fragtvogne og to Pasiageroogne bmmdte
med et Tab af s25,000.
Et Fragttog paa Der-ver G Rco
Grunde ladet med Mal-u gis iMandags
as Sporet met Meaas Ismene-» Cot.,
og udover en Streut Alle Inaba-n
foltene kom til Stude, man tun in
Mand bleo droht. Luftbcemjen gtt i
Stytker, netop Iom Toget gik niedern-i et
Battefald.
Fern Fragsvogne og en Cabooie og kt
Varehus iBelleville, Mich-, er opbrændt
fom Folge af« at to Fragttog stødte faus
men der t Mandags Jerubanens Tod
er 830,000.
Hurtigtoget pao Union Paeific Bat-m
medto Lokomotiver somit time lpua et
endet Tog ncer Sttnol, 15 Illiil Øsj tot
Sidney, Ned., i Mundags, Hurtkguk
get gil« med en Furt af 45 Mil iTimiru,
da det var næjten en Time forfinkiki
Lokomotivernc ag alle Vognenc put
Pasiagertoget faa um« Iom Ppstvognm
blev est-klagt Vognene wandte- E
af Jetnbanefotkene dlev dmbt pg to jas
ltg somet- Af de 320 Passqgem pas
Hart-tgtoget et alle tommettil Rette mkd
Uadtagelse af en Mund og en Kvindc
May trot» at de ligaer under Ruiucrm
w
Streits strebt-on
Fka Tonga Denn- meddeles, at tm
tyste Koniul i Samt-a Øeme er komm-(
dettil, okj hat undertettet Tongu Oernsg
Regel-lag am, at Tystland vit deinem
Vaoemy den ftugtbcmste O af yet
Tonga Gruppe-» hvig ikte Tonga RI
geringen detaler den p-ioate Geld, sum
de Jndspdte stylder til tyste Handelgixst
sicher «
——«0-———-—
Kan end-tu Iaaes.
Da vt hat- etfatet, at der endnu et
mange, fosn satte at iaa ·Daasteken«"g
Almanak, hat ot distuttet at satte ad»
stilltge hundrede Eksemplarer til Sitze-,
iom san vil dlive sendt til alle, der des
tale der-s Gold til ·Danstekeu« i tie
nmsmeste Fremtid. ngeledes har pi ei
fatet, at adstillige Etsemplqm etc gan
ede tabtiPoften, hvoeføe end-et, der
tun ttllosame et Etscmplqr og entm
ikte hat facet den« kan san den ved kit
lade es det vidi pas et Posth .
. i .
—
s- C-—